Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2005/0228(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0023/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0023/2007

Debates :

PV 13/03/2007 - 18
CRE 13/03/2007 - 18

Balsojumi :

PV 14/03/2007 - 5.3
CRE 14/03/2007 - 5.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0067

Pieņemtie teksti
PDF 671kWORD 276k
Trešdiena, 2007. gada 14. marts - Strasbūra
Eiropas Aviācijas drošības aģentūra ***I
P6_TA(2007)0067A6-0023/2007
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2007. gada 14. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru groza 2002. gada 15. jūlija Regulu (EK) Nr. 1592/2002 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi (COM(2005)0579 – C6-0403/2006 – 2005/0228(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2005)0579)(1)

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 80. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0403/2006),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas atzinumu (A6-0023/2007),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   uzskata, ka likumdošanas priekšlikumā norādītajai pamatsummai jāatbilst finanšu shēmas 1.a izdevumu kategorijas maksimālajam apjomam un 47. punkta noteikumiem Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(2),

3.   aicina Komisiju vēlreiz apspriesties ar Parlamentu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai to aizstāt ar citu tekstu;

4.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

(1) OV vēl nav publicēts.
(2) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 14. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. …/2007, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1592/2002 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi
P6_TC1-COD(2005)0228

(Teksts attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 80. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(1),

apspriedušies ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar procedūru, kas noteikta Līguma(2) 251. pantā,

tā kā:

(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 15. jūlija Regulas (EK) Nr. 1592/2002 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi(3) 2. apsvērumā noteikts, ka, cita starpā, jāizstrādā attiecīgas pamatprasības attiecībā uz gaisa kuģu ekspluatācijas un gaisa kuģu apkalpes locekļu licencēšanu un regulas piemērošanu trešo valstu gaisa kuģiem. Regulas 7. pantā noteikts, ka Komisija cik iespējams drīz iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei attiecīgus priekšlikumus attiecībā uz pamatprincipiem, piemērojamību un pamatprasībām attiecībā uz darbiniekiem un organizācijām, kas iesaistītas gaisa kuģu ekspluatācijā.

(2)  Saskaņā ar standartiem, kas noteikti Konvencijā par starptautisko civilo aviāciju, kas parakstīta 1944. gada 7. decembrī Čikāgā ("Čikāgas Konvencija"), Kopienai jānosaka pamatprasības, kas piemērojamas personām un organizācijām, kuras iesaistītas gaisa kuģu ekspluatācijā, un personām un ražojumiem, kuri iesaistīti pilotu apmācībā un medicīniskajā pārbaudē. Komisijai vajadzīgas pilnvaras izstrādāt nepieciešamos īstenošanas noteikumus.

(3)  Komisijai jāizvērtē, kādā mērā pilnvaras, kas saistītas ar atbilstības kopīgiem civilās aviācijas drošības noteikumiem pārraudzību, nākotnē būtu jānodod Eiropas Aviācijas Drošības Aģentūrai (turpmāk - Aģentūra).

(4)  Eiropas pilsoņu aizsardzības līmenim vienmēr jābūt augstam un vienādam. Tādēļ trešo valstu gaisa kuģus, kurus ekspluatē lidojumos uz teritorijām, uz kurām attiecas Līgums, lidojumos šādās teritorijās vai no šādām teritorijām, atbilstīgi jāuzrauga Kopienas līmenī, ņemot vērā Čikāgas Konvencijā noteiktos ierobežojumus.

(5)  Nebūtu pareizi attiecināt kopīgus noteikumus uz visiem gaisa kuģiem, īpaši uz gaisa kuģiem, kuru konstrukcija ir vienkārša vai kurus ekspluatē galvenokārt vietējos reisos, kā arī amatieru ražotiem gaisa kuģiem vai īpaši retiem gaisa kuģiem, vai gaisa kuģiem, kuru ir maz, tādēļ šādiem gaisa kuģiem jāpaliek dalībvalstu reglamentējošā kontrolē. Tomēr jāveic proporcionāli pasākumi, lai kopumā pakāpeniski palielinātu vieglo gaisa kuģu drošības līmeni.

(6)  Īpaša uzmanība jāpievērš lidaparātiem un helihopteriem, kuriem ir maza maksimālā pacelšanās masa, kuru veiktspēja palielinās, kuri var būt apgrozībā visā Kopienā un kurus ražo rūpnieciski, jo tos tādēļ var labāk reglamentēt Kopienas līmenī, lai nodrošinātu vienāda līmeņa drošību un vides aizsardzību.

(7)  Skaidri tiek definēts Kopienas rīcības apjoms, lai nepārprotami varētu identificēt personas, organizācijas un ražojumus, uz kuriem attiecas šī regula un tās īstenošanas noteikumi. Šo apjomu skaidri definē, atsaucoties uz to gaisa kuģu sarakstu, attiecībā uz kuriem šī regula netiek piemērota.

(8)  Aeronautikas ražojumiem, daļām un ierīcēm, ekspluatantiem, kas iesaistīti gaisa pārvadājumos komerciālā nolūkā, kā arī pilotiem un personām, ražojumiem un organizācijām, kas iesaistītas apmācībā un medicīniskajās pārbaudēs, jābūt sertifikātam vai licencei, ja tie atzīti par atbilstošiem Kopienas nosakāmajām pamatprasībām atbilstoši Čikāgas Konvencijā noteiktajiem standartiem. Komisijai jāpilnvaro izstrādāt nepieciešamos īstenošanas noteikumus.

(9)  Attiecīgi apstiprinātām novērtēšanas iestādēm jābūt tiesībām izsniegt licences pilotiem, kuri iesaistīti vieglu gaisa kuģu ekspluatācijā.

(10)  Aģentūra būtu jāpilnvaro izsniegt sertifikātus vai licences personām, organizācijām un ražojumiem, uz kuriem attiecas šī regula, ja centralizēta rīcība ir efektīvāka nekā sertifikācija dalībvalsts līmenī. Šā paša iemesla dēļ Aģentūrai jāļauj veikt nepieciešamos pasākumus attiecībā uz gaisa kuģu ekspluatāciju, apkalpes kvalifikāciju vai trešās valsts gaisa kuģa drošību, ja tas ir labākais veids, kā nodrošināt iekšējā tirgus vienotību un sekmēt tā darbību.

(11)  Kopienas civilās aviācijas drošības shēmas efektīvai darbībai jomās, uz kurām attiecas šī regula, nepieciešama ciešāka sadarbība starp Komisiju, dalībvalstīm un Aģentūru, lai konstatētu nedrošus apstākļus un pēc nepieciešamības veiktu korektīvus pasākumus.

(12)  Ar Regulu (EK) Nr. 2111/2005(4) ieviesa Aģentūras pienākumu izziņot visu informāciju, kas var būt svarīga Kopienas aviopārvadātāju saraksta atjaunināšanai, kuri drošības nolūkos ir pakļauti darbības aizliegumam Kopienā. Ja Aģentūra saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1592/2002 noteikumiem atsakās piešķirt sertifikāciju aviopārvadātājam, tai jānodod tālāk visa tā informācija, kas ir šā atteikuma pamatā, lai minētā aviopārvadātāja nosaukumu vajadzības gadījumā var ierakstīt šajā sarakstā.

(13)  Drošības kultūras un reglamentējošas sistēmas atbilstošas darbības veicināšanai jomās, uz kurām attiecas šī regula, nepieciešams, lai aculiecinieki spontāni ziņotu par negadījumiem un starpgadījumiem. Šādu ziņojumu sniegšanu sekmētu nerepresīvas vides izveidošana, un dalībvalstīm jāveic atbilstīgi pasākumi šādas informācijas un tās sniedzēju aizsardzībai.

(14)  Šī regula nosaka atbilstīgu un visaptverošu struktūru kopējo tehnisko prasību un administratīvo procedūru definēšanai un īstenošanai civilās aviācijas jomā. Tādēļ savlaicīgi jāatceļ III pielikums Padomes 1991. gada 16. decembra Regulai (EEK) Nr. 3922/91 par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā(5) un visa Padomes 1991. gada 16. decembra Direktīva 91/670/EEK par personāla licenču savstarpēju pieņemšanu amata pienākumu pildīšanai civilajā aviācijā(6), neierobežojot ražojumu, personu un organizāciju sertifikāciju vai licencēšanu, kas jau veikta saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem.

(15)  Šajā regulā noteiktos pasākumus pamato atzinums, ko sniegusi Eiropas Aviācijas drošības aģentūra(7) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1592/2002 12. panta 2. punkta b) apakšpunktu un tās 14. panta 1. punktu.

(16)  Aicina dalībvalstis nodrošināt, ka attiecīgo valsts iestāžu budžetu un to uzliktās maksas un nodevas samazina atbilstīgi pienākumu nodošanai Aģentūrai.

(17)  Regulā (EK) Nr. 1592/2002 izdara attiecīgus grozījumus,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I NODAĻA

GROZĪJUMI PAMATREGULĀ

1. pants

Regulu (EK) Nr.1592/2002 groza šādi.

1)   2. panta 2. punktu papildina ar šādu f) apakšpunktu:

"
   f) nodrošināt vienādus noteikumus visiem iekšējā aviācijas tirgus dalībniekiem.
"

2)   3. pantu groza šādi.

   a) f) apakšpunktu aizstāj ar šo:"
   f) "kvalificēta iestāde" ir organizācija, kas var veikt sertifikācijas uzdevumus, kurus kontrolē un par kuriem atbild Aģentūra vai valsts aviācijas iestāde;
"

b)   papildina ar šādiem h) līdz o) apakšpunktiem:

"
   h) ekspluatants" ir jebkura juridiska vai fiziska persona, kas ekspluatē vai izsaka priekšlikumu ekspluatēt vienu vai vairākus gaisa kuģus;
   i) "ekspluatācija komerciālos nolūkos" ir aeronautikas darbības veikšana par atlīdzību saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp ekspluatantu un klientu, ja klientam tieši vai netieši nepieder gaisa kuģis, kuru izmanto šī līguma nolūkā, un ekspluatants tieši vai netieši nav klienta darbinieks;
  j) "ar sarežģītu dzinēju darbināms gaisa kuģis" ir:
  i) lidaparāts,
   kura maksimālā sertificētā pacelšanās masa pārsniedz 5700 kg vai
   kura maksimālā apstiprinātā pasažieru sēdvietu konfigurācija ir vairāk nekā 19, vai
   kurš sertificēts ekspluatācijai ar apkalpi vismaz 2 pilotu sastāvā, vai
  ii) helihopters,
   kura maksimālā sertificētā pacelšanās masa pārsniedz 3175 kg vai
   kura maksimālā apstiprinātā pasažieru sēdvietu konfigurācija ir vairāk nekā 9, vai
   kurš sertificēts ekspluatācijai ar apkalpi vismaz 2 pilotu sastāvā, vai
   iii) gaisa kuģis ar slīpu rotoru;
   k) "viegls gaisa kuģis" ir gaisa kuģis,
   kura maksimālā pacelšanās masa nepārsniedz 2000 kg;
   kurā ir ne vairāk kā piecas pasažieru sēdvietas;
"
   l) "viegla gaisa kuģa ekspluatācija" ir ikviena ekspluatācija, kas nav ekspluatācija komerciālā nolūkā un ko veic ar vieglu gaisa kuģi;
   m) "novērtēšanas iestāde" ir apstiprināta iestāde, kas var novērtēt juridisko vai fizisko personu atbilstību noteikumiem, kuri nodrošina atbilstību šajā regulā noteiktajām pamatprasībām, un kas izsniedz atbilstošu sertifikātu;
   n) "lidojumu simulējošs trenažieris" ir ikviena iekārta, kurā uz zemes tiek simulēti lidojuma apstākļi; šādas iekārtas ir lidojuma simulatori, lidojuma trenažieri, lidojuma navigācijas un procedūru trenažieri un pamatinstrumentu trenažieri;
   o) "kvalifikācija" ir pilota licencē norādīts atzinums, kurā norādīti uz licenci attiecināmi īpaši nosacījumi, privilēģijas vai ierobežojumi;

3)   4. pantu groza šādi.

  a) 1. punktu groza šādi:
   i) b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"
   b) "b) reģistrēti dalībvalstī, ja vien to reglamentējošā drošības uzraudzība nav deleģēta trešai valstij un tos neizmanto Kopienas ekspluatants, vai
"
   ii) c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"
   c) reģistrēti trešā valstī un ko izmanto ekspluatants, kura darbības uzraudzību nodrošina dalībvalsts vai kuru lidojumos uz Kopienu, Kopienas teritorijā vai lidojumos no Kopienas izmanto Kopienā izveidots vai dzīvojošs ekspluatants, vai
"
   iii) papildina ar d) apakšpunktu:"
   d) reģistrēti trešā valstī vai dalībvalstī, kura deleģējusi reglamentējošo drošības uzraudzību trešai valstij un kuru trešās valsts ekspluatants izmanto lidojumos uz Kopienu, Kopienas teritorijā vai lidojumos no Kopienas;
"
   iv) pirmajā punktā svītro vārdus "ja to reglamentējošā drošības uzraudzība nav deleģēta trešai valstij un ja tās izmanto Kopienas uzņēmums";
   b) ievieto šādu 1.a un 1.b punktu:"
1.a Personāls, kas iesaistīts 1. punkta b) vai c) apakšpunktā minētajā gaisa kuģa ekspluatācijā, atbilst šai regulai.
1.b Gaisa kuģa ekspluatācija, kas minēta 1. punkta b), c) vai d) apakšpunktā, atbilst šai regulai."
   c) 2. punktu aizstāj ar šo:"
2.  Uz gaisa kuģiem, kas minēti II pielikumā, neattiecas 1., 1.a un 1.b punkts."

4)   5. pantu groza šādi.

  a) 2. punktu groza šādi:
   i) ievaddaļā vārdus "dalībvalstī reģistrētu" aizstāj ar vārdiem " Šīs regulas 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto";
   ii) d) apakšpunktā vārdus "ražojumu, daļu un ierīču konstrukciju, izgatavošanu un tehnisko apkopi" aizstāj ar vārdiem "ražojumu, daļu un ierīču tehnisko apkopi";
   iii) papildina ar šādu da) apakšpunktu:"
Organizācijas, kas atbild par ražojumu, daļu un ierīču konstrukciju un izgatavošanu, pierāda spēju un līdzekļus, lai uzņemtos pienākumus, kas saistīti ar viņu privilēģijām. Ja nav pieņemts citādi, šīs spējas un līdzekļus atzīst, izdodot organizācijas apstiprinājumu. Priekšrocības, kas piešķirtas apstiprinātai organizācijai, un apstiprinājuma darbības jomu precizē apstiprinājuma noteikumi."
   b) papildina ar šādu 2.a punktu:"
2a. Gaisa kuģi, kas minēti 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā, un visi tiem uzstādītie ražojumi, daļas un ierīces atbilst šā panta 2. punkta a), b) un da) apakšpunktam."
  c) 4. punktu groza šādi:
   i) e) apakšpunktu papildina ar šādu iv), v) un vi) daļu:"
   iv) minimālā tehniskās apkopes mācību programma, kas apstiprina personāla tipa kvalifikācijas mācības, lai nodrošinātu atbilstību 2. punkta e) apakšpunktam;
   v) minimālā pilota tipa kvalifikācijas mācību programma, lai nodrošinātu atbilstību 6.a punktam;
   vi) atbilstošais meistara minimālās iekārtas saraksts un papildu lidojumderīguma specifikācijas konkrētajam darbības veidam, lai nodrošinātu atbilstību 6.b pantam.
"

ii)   f) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"
   f) nosacījumus, saskaņā ar kuriem izdod, saglabā, groza, aptur vai anulē organizāciju apstiprinājumus, kas nepieciešami saskaņā ar 2. punkta d), da) un f) apakšpunktu, kā arī nosacījumus, ar kādiem šādi apstiprinājumi nav jāpieprasa;
"
   iii) papildina ar šādu j) apakšpunktu:"
   j) kā 4. panta 1. punkta c) un d) apakšpunktā minētajiem gaisa kuģiem pierādama atbilstība pamatprasībām.
"
   d) 5. punktu papildina ar šādu d) apakšpunktu:"
   d) 4. panta 1. punkta c) un d) apakšpunktā minētajiem gaisa kuģiem nenoteiktu prasības, kas nebūtu samērojamas ar dalībvalstu ICAO pienākumiem.
"

5)  Aiz 6. panta iekļauj šādu 6.a un 6.b pantu:

"

6.a pants

Pilotu licencēšana

1.  Pilotiem, kas iesaistīti 4. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā minēto gaisa kuģu ekspluatācijā, un organizācijām, lidojumu simulējošiem trenažieriem un personām, kas iesaistītas pilotu apmācībā, testēšanā, pārbaudēs un medicīniskajā novērtēšanā, jāatbilst III pielikumā noteiktajām pamatprasībām.

2.  Pilots var ekspluatēt gaisa kuģi tikai tad, ja tam ir veicamajai darbībai atbilstoša licence un medicīniskā apliecība.

Pilotam izsniedz licenci, kad ir skaidrs, ka pilots atbilst noteikumiem, kas nodrošina atbilstību pamatprasībām attiecībā uz teorētiskajām zināšanām, praktiskajām iemaņām un valodas zināšanām. Licenci var izsniegt novērtēšanas iestāde, ja tajā ietvertās privilēģijas, kuras tā piešķir, attiecas uz lidojumu veikšanu ar viegliem gaisa kuģiem.

Pilotam izsniedz medicīnisko apliecību, kad ir skaidrs, ka pilots atbilst noteikumiem, kas nodrošina atbilstību pamatprasībām attiecībā uz medicīnisko atbilstību. Medicīnisko apliecību izsniedz personas, kas veic aviācijas medicīnas pārbaudes vai aviācijas medicīnas centri, tomēr gadījumos, kad pilots ir iesaistīts vieglu gaisa kuģu ekpluatācijā, sertifikātu var izsniegt praktizējošs ģimenes ārsts.

Pilotam izsniegtā licencē un medicīniskajā apliecībā norāda pilotam piešķirtās privilēģijas un licences darbības jomu.

Otrās un trešās daļas prasības var izpildīt, atzīstot licences un medicīnisko apliecību, ko izdevušas trešās valstis vai kas izdotas trešo valstu vārdā, ciktāl šie dokumenti attiecas uz pilotiem, kas iesaistīti darbībās ar 4. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajiem gaisa kuģiem.

3.  Izsniedzot apstiprinājumu, tiek atzīta novērtēšanas iestāžu, pilotu mācību organizāciju un to organizāciju, kas ir atbildīgas par pilotu medicīniskās veselības novērtēšanu, lai veiktu pienākumus saistībā ar privilēģijām, spēja saistībā ar licenču un medicīnisko apliecību izsniegšanu.

Organizāciju apstiprinājumus izsniedz, kad ir skaidrs, ka organizācija atbilst noteikumiem, kas nodrošina atbilstību III pielikumā noteiktajām attiecīgajām pamatprasībām.

Apstiprinājumā norāda ar apstiprinājumu piešķirtās privilēģijas.

4.  Lidojuma simulācijas trenažierim, ko izmanto pilotu apmācībai, nepieciešams sertifikāts. Šādu sertifikātu izsniedz, kad ir skaidrs, ka trenažieris atbilst noteikumiem, kas nodrošina atbilstību III pielikumā noteiktajām attiecīgajām pamatprasībām.

5.  Personai, kas ir atbildīga par pilotu apmācību nodrošināšanu, kompetences novērtēšanu vai medicīnisko atbilstību, jābūt attiecīgam sertifikātam.

Minēto sertifikātu izsniedz, kad ir skaidrs, ka pretendents atbilst noteikumiem, kas paredzēti, lai nodrošinātu atbilstību III pielikumā noteiktajām attiecīgajām pamatprasībām.

Sertifikātā jānorāda ar sertifikātu piešķirtās privilēģijas.

6.  Saskaņā ar 54. panta 3. punktā noteikto procedūru Komisija pieņem noteikumus par šā panta īstenošanu. Pieņemot noteikumus, tai jānorāda šāda informācija:

   a) pilota licenču dažādās kategorijas un medicīniskās apliecības, kas atbilst dažādiem veicamo darbību veidiem;
   b) nosacījumi, ar kādiem izsniedz, saglabā, groza, ierobežo, aptur vai anulē licences, licenču kategorijas, medicīniskās apliecības, organizāciju, novērtēšanas iestāžu un personāla sertifikātu apstiprinājumi;
   c) licenču, licenču kategoriju, medicīnisko apliecību, organizāciju apstiprinājumu un personāla sertifikātu īpašnieku privilēģijas un pienākumi.

7.  Izstrādājot 6. punktā noteiktos īstenošanas noteikumus, Komisija īpaši rūpējas par to, lai tie atspoguļotu pilotu apmācības mūsdienīgo aspektu, labāko praksi un zinātnes un tehnikas attīstību un lai tie ļautu nekavējoties reaģēt attiecībā uz konstatētiem avāriju un nopietnu negadījumu cēloņiem.

6.b pants

Gaisa kuģu ekspluatācija

1.  Gaisa kuģu ekspluatācija, kas minēta 4. panta 1. punkta b), c) un d) apakšpunktā, atbilst IV pielikumā noteiktajām pamatprasībām.

2.  Ekspluatanti, kas iesaistīti ekspluatācijā komerciālā nolūkā, pierāda spējas un līdzekļus veikt ar savām privilēģijām saistīto pienākumu izpildi.

Šīs spējas un līdzekļus atzīst, izsniedzot sertifikātu.

Sertifikātā norāda ekspluatantam piešķirtās privilēģijas un ekspluatācijas jomu.

Šajā punktā noteiktās prasības var izpildīt, atzīstot sertifikātus, ko izsniegušas trešās valstis vai kas izsniegti trešo valstu vārdā, ciktāl šie dokumenti attiecas uz ekspluatantiem, kas iesaistīti 4. panta 1. punkta d) apakšpunktā minēto gaisa kuģu ekspluatācijā.

3.  Ekspluatanti, kas iesaistīti ar sarežģītu dzinēju darbināma gaisa kuģa nekomerciālā ekspluatācijā, iesniedz deklarāciju, ar ko apliecina savu spēju un līdzekļus veikt ar gaisa kuģa ekspluatāciju saistītos pienākumus.

4.  Apkalpes locekļi, kas iesaistīta 4. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā minētā gaisa kuģa ekspluatēšanā, atbilst IV pielikumā noteiktajām pamatprasībām. Tiem, kas ir iesaistīti komercekspluatācijā, jābūt apliecībai, kā  sākotnēji minēts OPS 1.1005 d) punktā atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1899/2006* par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā (ES OPS) pielikumam; pēc dalībvalstis ieskatiem tādu apliecību var izsniegt apstiprināti ekspluatanti vai apmācības organizācijas.

5.  Saskaņā ar 54. panta 3. punktā noteikto procedūru Komisija pieņem noteikumus par šī panta īstenošanu. Šim nolūkam tā norāda šādu informāciju:

   a) nosacījumi, saskaņā ar kuriem gaisa kuģis tiek ekspluatēts atbilstoši IV pielikumā noteiktajām pamatprasībām;
   b) nosacījumi, saskaņā ar kuriem izdod, saglabā, groza, ierobežo, aptur vai anulē 2. punktā minēto ekspluatanta sertifikātu;
   c) sertifikātu īpašnieku privilēģijas un pienākumi;
   d) 3. punktā minēto operatoru iesniegto deklarāciju saturs un izdošanas līdzekļi, kā arī nosacījumi un procedūras deklarācijā norādīto konkrēto darbību uzraudzībai un pārbaudei;
   e) nosacījumi, saskaņā ar kuriem izsniedz, savstarpēji atzīst, saglabā, groza, ierobežo, aptur vai anulē 4. punktā minēto apkalpes locekļa atestātu;
   f) nosacījumi, saskaņā ar kuriem drošības interesēs ekspluatācija tiek aizliegta, ierobežota vai pakļauta zināmiem nosacījumiem saskaņā ar 15. panta 2. punkta b) apakšpunktu.

6.  Īstenošanas noteikumi, kas minēti 5. punktā, atbilst jaunākajiem sasniegumiem un labākajai praksei gaisa pārvadājumu jomā.

Īstenošanas noteikumos ņemta vērā arī starptautiskā gaisa kuģu ekspluatācijas pieredze, zinātnes un tehniskas attīstību.

Tie ļauj nekavējoties reaģēt attiecībā uz noteiktiem avāriju un nopietnu negadījumu cēloņiem.

Attiecībā uz 4. panta 1. punkta c) un d) apakšpunktā minētajiem gaisa kuģiem tie nenosaka prasības, kas neatbilstu dalībvalstu ICAO saistībām.

_____________

* OV L 377, 27.12.2006., 1. lpp.

"

6)   7. pantu aizstāj ar šādu:

"

7. pants

Kolektīvā uzraudzība

1.  Dalībvalstis un Aģentūra sadarbojas, lai nodrošinātu, ka, pienācīgi apkopojot informāciju arī rampas inspekciju gaitā un apmainoties ar to, faktiski tiek īstenoti šīs regulas noteikumi un tās īstenošanas noteikumi.

2.  Ja dalībvalsts vai Aģentūra saņem informāciju, kas liecina, ka citas dalībvalsts izsniegts sertifikāts neatbilst šīs regulas vai tās īstenošanas noteikumiem un var nopietni apdraudēt drošību, tās nekavējoties paziņo šo informāciju pārējām dalībvalstīm un Komisijai.

3.  Saskaņā ar 54. panta 3. punktā noteikto procedūru Komisija pieņem noteikumus pirmā punkta īstenošanai, konkrēti paredzot šādus nosacījumus:

   a) nosacījumi, saskaņā ar kuriem notiek informācijas vākšana, apmaiņa un izplatīšana;
   b) nosacījumi, saskaņā ar kuriem tiek veiktas rampas inspekcijas, tostarp sistemātiskās inspekcijas;
   c) nosacījumi, saskaņā ar kuriem notiek to gaisa kuģu nosēdināšana, kuri neatbilst šīs regulas prasībām vai tās īstenošanas noteikumiem.

"

7)   8. pantā 2. punktu aizstāj ar šo:

"

2.  Komisija pēc savas ierosmes vai pēc dalībvalsts vai pēc nacionālās aviācijas iestādes pieprasījuma var uzsākt 54. panta 4. punktā minēto procedūru, lai lemtu par to, vai sertifikāts, kas izsniegts saskaņā ar šo regulu, pienācīgi atbilst šīs regulas noteikumiem un īstenošanas noteikumiem.

Neatbilstības vai nepietiekamas atbilstības gadījumā Komisija prasa, lai sertifikāta izsniedzējs veic tādus atbilstošus korektīvus un aizsardzības pasākumus kā ierobežojumu noteikšana šādam sertifikātam vai tā apturēšana. Turklāt šādam sertifikātam pārstāj piemērot 1. punkta noteikumus no dienas, kad Komisijas lēmumu paziņo dalībvalstīm.

3.  Ja Komisijai ir pietiekami pierādījumi, ka 2. punktā minētais sertifikāta izsniedzējs ir veicis atbilstošas korektīvas darbības attiecībā uz neatbilstību vai nepietiekamu atbilstību un ka aizsardzības pasākumi vairs nav vajadzīgi, tā pieņem lēmumu piemērot šim sertifikātam 1. punkta noteikumus. Minētos noteikumus piemēro no dienas, kad šo lēmumu paziņo dalībvalstīm.

4.  Līdz šīs regulas 5. panta 4. punktā un 6.a panta 6. punktā minēto īstenošanas noteikumu pieņemšanai un, neskarot 57. panta 2. punkta noteikumus, sertifikātus, ko nevar izsniegt saskaņā ar šo regulu, drīkst izsniegt, pamatojoties uz piemērojamiem attiecīgās valsts tiesību aktiem.

5.  Līdz šīs regulas 6.b panta 5. punktā minēto īstenošanas noteikumu pieņemšanai un, neskarot 57. panta 2. punkta noteikumus, sertifikātus, ko nevar izsniegt saskaņā ar šo regulu, drīkst izsniegt, pamatojoties uz piemērojamiem attiecīgās valsts tiesību aktiem vai attiecīgā gadījumā atbilstošām Regulas (EEK) Nr. 3922/91 prasībām.

6.  Šā panta noteikumi neierobežo Regulas (EK) Nr. 2111/2005 noteikumus un īstenošanas noteikumus.

"

8)   9. pantā 1. punktu aizstāj ar šādu:

"

1.  Atkāpjoties no šīs regulas noteikumiem un noteikumiem, kas pieņemti tās īstenošanai, Aģentūra savas kompetences robežās izsniedz sertifikātus, pamatojoties uz trešo valstu aeronavigācijas iestāžu izdotiem sertifikātiem, kā paredzēts atzīšanas nolīgumos starp Kopienu un minēto trešo valsti.

"

9)  Pēc 9. panta iekļauj šādu 9.a pantu:

"

9.a pants

Kvalificētas iestādes

Paredzot kvalificētai iestādei īpašu sertifikācijas uzdevumu, Aģentūra vai attiecīgā valsts aviācijas iestāde nodrošina, ka šī kvalificētā iestāde atbilst V pielikumā noteiktajiem kritērijiem.

"

10)   10. pantu aizstāj ar šādu:

"

10. pants

Elastīguma noteikumi

1.  Šīs regulas noteikumi un noteikumi, kas pieņemti tās īstenošanai, nekavē dalībvalsti tūlīt risināt neparedzētu drošības problēmu, kas attiecas uz ražojumu, personu vai organizāciju, uz kuru attiecas šīs regulas noteikumi.

Dalībvalsts nekavējoties informē Aģentūru, Komisiju un pārējās dalībvalstis par veiktajiem pasākumiem un to iemesliem.

2.  Saskaņā ar 16. panta 3. punktu Aģentūra viena mēneša laikā pēc tam, kad tikusi informēta saskaņā ar 1. punktu, var noteikt, vai drošības problēmu var risināt šīs regulas un tās īstenošanas noteikumu ietvaros, ja Komisijai nav radušies iebildumi tā paša perioda laikā. Aģentūra tad pieņem attiecīgu lēmumu un nosūta lēmuma kopiju Komisijai un pārējām dalībvalstīm.

Savukārt, ja Aģentūra nosaka, ka drošības problēma radusies tādēļ, ka šajā regulā vai tās īstenošanas noteikumos bijusi nepilnība vai tādēļ, ka šīs regulas vai tās īstenošanas noteikumu piemērošanas rezultātā drošības līmenis nav pietiekamam, tā izstrādā un publisko atzinumu par to, vai veicami grozījumi šajā regulā vai tās īstenošanas noteikumos un vai pasākumi jāatceļ vai jāsaglabā. Saskaņā ar 54. panta 3. punktā minēto procedūru Komisija var pieņemt lēmumu, pamatojoties uz šo atzinumu. Ja pasākumus jāturpina veikt, tos īsteno visās dalībvalstīs un attiecībā uz tiem piemēro 8. panta noteikumus.

3.  Dalībvalstis var uz ierobežotu laiku piešķirt atbrīvojumu no šajā regulā un tās īstenošanas noteikumos izklāstītajām pamatprasībām neparedzētu un neatliekamu ekspluatācijas apstākļu vai ekspluatācijas vajadzību gadījumā, ja tādējādi netiek pazemināts drošības līmenis. Par šādiem atbrīvojumiem, tiklīdz tos piešķir atkārtoti vai uz laiku, kas pārsniedz divus mēnešus, informē Aģentūru, Komisiju un pārējās dalībvalstis.

4.  Saskaņā ar 16. panta 3. punktu Aģentūra viena mēneša laikā pēc tam, kad tikusi informēta saskaņā ar 3. punktu, nosaka, vai atbrīvojumi atbilst šajā regulā vai citās Kopienas tiesību normās noteiktiem vispārējiem drošības mērķiem. Aģentūra nosūta savu atzinumu Komisijai.

Pamatojoties uz saņemto atzinumu un saskaņā ar 54. panta 4. punktā noteikto procedūru, Komisija var pieņemt lēmumu par šo atbrīvojumu atcelšanu.

5.  Ja ar citiem līdzekļiem var panākt aizsardzības līmeni, kas līdzvērtīgs tam, ko panāk, piemērojot šīs regulas īstenošanas noteikumus, dalībvalsts, nediskriminējot pēc valstiskās piederības, var piešķirt apstiprinājumu, atkāpjoties no šiem īstenošanas noteikumiem.

Šādos gadījumos dalībvalsts informē Aģentūru un Komisiju par to, ka tā plāno piešķirt apstiprinājumu, un pamato iemeslus, kuru dēļ ir jāatkāpjas no attiecīgā noteikuma, kā arī nosacījumus, kas noteikti, lai nodrošinātu līdzvērtīga aizsardzības līmeņa sasniegšanu.

6.  Saskaņā ar 16. panta 3. punktu Aģentūra divu mēnešu laikā pēc tam, kad tikusi informēta saskaņā ar 5. punktu, sniedz atzinumu par to, vai ieteiktais apstiprinājums izpilda šajā punktā minētos nosacījumus.

Mēneša laikā pēc Aģentūras atzinuma saņemšanas Komisija var uzsākt 54. panta 3. punktā minēto procedūru, lai nolemtu par ieteiktā apstiprinājuma piešķiršanu vai noraidīšanu. Ja apstiprinājumu var piešķirt, Komisija par savu lēmumu informē visas dalībvalstis, kurām arī ir tiesības piemērot šo pasākumu. Attiecīgajam pasākumam piemēro 8. panta noteikumus.

"

11)   11. pantā 4. punktu aizstāj ar šo:

"

4.  Ikgadu Aģentūra publicē drošības pārskatu, lai informētu sabiedrību par vispārējo drošības līmeni. Pēc tam, kad stājušies spēkā 7. panta 3. punktā minētie īstenošanas noteikumi, pārskatā par drošību jāietver analīze par visu informāciju, kas saņemta saskaņā ar 7. pantu. Šai analīzei jābūt vienkāršai un labi saprotamai un tai jānorāda, vai attiecībā uz gaisa kuģu pasažieriem ir paaugstināts drošības risks. Šajā analīzē nav jānorāda informācijas avoti.

"

12)  Pēc 11. panta iekļauj šādu 11.a pantu:

"

11.a pants

Informācijas avota aizsardzība

1.  Ja 11. panta 1. punktā minēto informāciju Komisijai vai Aģentūrai brīvprātīgi sniedz privātpersona, šādas informācijas avotu neatklāj. Ja informācija ir sniegta valsts iestādei, šādas informācijas avotu aizsargā saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

2.  Neierobežojot piemērojamos represīvos likumus, dalībvalsts atturas ierosināt lietu attiecībā uz iepriekš neplānotiem vai nejaušiem likuma pārkāpumiem, kas tām kļūst zināmi tikai tādēļ, ka par tiem tiek ziņots saskaņā ar šo regulu vai tās īstenošanas noteikumiem.

Šis noteikums neattiecas uz rupjas nolaidības gadījumiem.

3.  Neskarot attiecīgās krimināltiesību normas, dalībvalstis saskaņā ar to tiesību aktos noteikto procedūru un praksi nodrošina, lai tie darbinieki, kuri sniedz informāciju, tādējādi piemērojot šo regulu un tās īstenošanas noteikumus, netiktu pakļauti nekādiem ierobežojumiem no to darba devēju puses. Šis noteikums neattiecas uz rupjas nolaidības gadījumiem.

4.  Šo pantu piemēro, neierobežojot valsts noteikumus attiecībā uz tiesas iestāžu pieeju informācijai.

"

13)   13. pantu groza šādi.

   a) c) punktu aizstāj ar šādu:"
   c) pieņem attiecīgus lēmumus 9.a, 15., 15.a, 15.b un 46. panta piemērošanai;
"
   b) papildina ar šādu d) punktu:"
   d) sagatavo pārskatus pēc standartizācijas inspekcijām, kas veiktas saskaņā ar 16. panta 1. punktu un 45. pantu.
"

14)   14. panta 2. punkta a) apakšpunktā svītro vārdus "tostarp lidojumderīguma normas".

15)   15. pantu groza šādi.

  a) 1. punktu groza šādi:
   i) ievaddaļu aizstāj ar šo:"
Attiecībā uz 4. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētajiem ražojumiem, daļām un ierīcēm Aģentūra, ja iespējams un kā noteikts Čikāgas Konvencijā un tās pielikumos, dalībvalstu vārdā veic konstruētājas valsts, ražotājvalsts vai reģistrācijas valsts funkcijas un uzdevumus, ja tie saistīti ar konstrukcijas apstiprinājumu. Minētā nolūkā tā jo īpaši:"
   ii) e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"
   e) pati vai ar valsts aviācijas iestāžu vai kvalificētu iestāžu starpniecību veic tehniskās inspekcijas, kas saistītas ar ražojumu, daļu vai ierīču sertifikāciju;
"
   iii) i) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"
   i) groza, aptur vai anulē attiecīgo sertifikātu, ja vairs netiek pildīti nosacījumi, saskaņā ar kuriem Aģentūra to izsniedza, vai ja juridiskā vai fiziskā persona, kam ir sertifikāts, nepilda šajā regulā vai tās īstenošanas noteikumos tai noteiktos pienākumus;
"
   iv) papildina ar šādu k) un l) apakšpunktu:"
   k) noteikt atbilstošus ierobežojumus katram gaisa kuģim, attiecībā uz kuru lidošanas atļauja nepieciešama vienam lidojumam;
   l) izsniegt lidošanas atļaujas attiecībā uz gaisa kuģi, ja šādas atļaujas nepieciešamas, lai veiktu lidojumu sēriju.
"
  b) 2. punktu groza šādi:
   i) b) apakšpunkta ii) daļu aizstāj ar šādu:"
   ii) ražošanas vai tehniskās apkopes organizācijas, kas atrodas dalībvalstu teritorijā, ja to pieprasa attiecīgā dalībvalsts, vai
"
   ii) c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"
   c) groza, aptur vai anulē attiecīgās organizācijas sertifikātu, ja vairs netiek pildīti nosacījumi, saskaņā ar kuriem Aģentūra to izsniedza, vai ja attiecīgā organizācija nepilda šajā regulā vai tās īstenošanas noteikumos tai noteiktos pienākumus.
"

16)  Pēc 15. panta iekļauj šādu 15.a un 15.b pantu:

"

15.a pants

Personāla sertifikācija

1.  Attiecībā uz 6.a panta 1. punktā minēto personālu un organizācijām Aģentūra veic šādus pienākumus:

   a) pati vai ar valsts aviācijas iestāžu vai kvalificētu iestāžu starpniecību veic inspekcijas un revīzijas organizācijās un novērtēšanas iestādēs, kurām tā izsniedz sertifikātus;
  b) izsniedz vai atjauno sertifikātus:
   i) personāla apmācības organizācijām un aviācijas medicīnas centriem, kas atrodas dalībvalstu teritorijā, ja to prasa attiecīgā dalībvalsts;
   ii) personāla apmācības organizācijām un aviācijas medicīnas centriem, kas atrodas ārpus dalībvalstu teritorijas, vai
   iii) novērtēšanas iestādēm, ja šīs iestādes to pieprasa;
   c) groza, ierobežo, aptur vai anulē attiecīgās organizācijas sertifikātu, ja vairs netiek pildīti nosacījumi, saskaņā ar kuriem Aģentūra to izsniedza, vai ja juridiskā vai fiziskā persona, kam ir sertifikāts, nepilda šajā regulā vai tās īstenošanas noteikumos tai noteiktos pienākumus.

2.  Attiecībā uz 6.a panta 1. punktā minētajiem lidojumu simulējošiem trenažieriem Aģentūra veic šādus pienākumus:

   a) pati vai ar valsts aviācijas iestāžu vai kvalificētu iestāžu starpniecību veic to iekārtu tehniskās inspekcijas, kurām tā izsniegusi sertifikātu;
  b) izsniedz un atjauno sertifikātus, kas izsniegti:
   i) lidojumu simulējošiem trenažieriem, kurus izmanto Aģentūras sertificētas mācību organizācijas;
   ii) lidojumu simulējošiem trenažieriem, kas atrodas dalībvalstu teritorijā, ja to pieprasa attiecīgā dalībvalsts, vai
   iii) lidojumu simulējošiem trenažieriem, kas atrodas ārpus dalībvalstu teritorijas;
   c) groza, ierobežo, aptur vai anulē attiecīgo sertifikātu, ja vairs netiek pildīti nosacījumi, saskaņā ar kuriem Aģentūra to izsniedza, vai ja juridiskā vai fiziskā persona, kam ir sertifikāts, nepilda šajā regulā vai tās īstenošanas noteikumos tai noteiktos pienākumus.

15.b pants

Gaisa kuģu ekspluatanta sertifikācija

1.  Attiecībā uz ekspluatantiem, kas iesaistīti ekspluatācijā komerciālā nolūkā, Aģentūra veic šādus pienākumus:

   a) pati vai ar valsts aviācijas iestāžu vai kvalificētu iestāžu starpniecību veic inspekcijas un revīzijas ekspluatantos, kurus tā sertificē;
  b) izsniedz un atjauno sertifikātus, kas izsniegti:
   i) ekspluatantiem, kas atrodas dalībvalstu teritorijā, ja to prasa attiecīgā dalībvalsts;
   ii) ekspluatantiem, kas atrodas ārpus dalībvalstu teritorijas, ja vien dalībvalsts neveic šo ekspluatantu ekspluatācijas valsts funkcijas un uzdevumus;
   c) groza, ierobežo, aptur vai anulē attiecīgā ekspluatanta sertifikātu, ja vairs netiek pildīti nosacījumi, saskaņā ar kuriem Aģentūra to izsniegusi, vai ja attiecīgā organizācija nepilda šajā regulā vai tās īstenošanas noteikumos tai noteiktos pienākumus.

2.  Izdodot ekspluatācijas direktīvu, Aģentūra var aizliegt, ierobežot vai pakļaut kādiem nosacījumiem ekspluatāciju drošas ekspluatācijas interesēs.

3.  Attiecībā uz lidojuma laika ierobežojumu Aģentūra:

   a) izsniedz piemērojamu sertifikācijas specifikāciju, lai nodrošinātu atbilstību pamatprasībām un, ja iespējams, attiecīgajiem īstenošanas noteikumiem. Īpaši attiecībā uz gaisa pārvadājumiem komerciālā nolūkā ar lidaparātu, kamēr nav pieņemti 6.b panta 5. punktā minētie attiecīgie īstenošanas noteikumi, Aģentūra izstrādā piemērojamu sertifikācijas specifikāciju, lai nodrošinātu atbilstību Regulas (EEK) Nr. 3922/91 III pielikuma Q apakšdaļai.
   b) apstiprina individuālu lidojuma laika specifikācijas shēmu ekspluatantiem, ja šādas shēmas nevar tikt apstiprinātas piemērojamās sertifikācijas specifikācijas ietvaros.

"

17)   16. pantā 1. un 2. punktu aizstāj ar šādu:

"

1.  Aģentūra veic standartizācijas inspekcijas jomās, uz kurām attiecas 1. panta 1. punkts, lai uzraudzītu šīs regulas un tās īstenošanas noteikumu piemērošanu, ko veic valsts atbildīgās iestādes, un ziņo Komisijai.

2.  Aģentūra veic tehnisko izmeklēšanu uzņēmumos, lai uzraudzītu šīs regulas un tās īstenošanas noteikumu piemērošanu, ņemot vērā 2. pantā noteiktos mērķus.

"

18)  Iekļauj šādu 16.a pantu:

"

16.a pants

Soda nauda

1.  Pieņemot 13. panta c) punktā minētos lēmumus, Aģentūra var:

   a) personām un uzņēmumiem, kam tā izsniegusi sertifikātu, uzlikt soda naudu, ja ir tīši vai netīši pārkāpti šīs regulas noteikumi vai īstenošanas noteikumi;
   b) personām vai uzņēmumiem, kam tā izsniegusi sertifikātu, uzlikt periodiskus soda naudas maksājumus, ko aprēķina no lēmumā noteiktās dienas, lai piespiestu šīs personas vai uzņēmumus nodrošināt atbilstību šīs regulas noteikumiem vai īstenošanas noteikumiem.

2.  Soda naudas un periodiski soda naudas maksājumi, kas minēti 1. punktā, ir preventīvi un samērīgi gan attiecībā uz konkrētā pārkāpuma smagumu, gan attiecīgā sertifikāta turētāja finansiālām iespējām, jo īpaši ņemot vērā apmēru, kādā tikusi apdraudēta drošība.

3.  Lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar 1. punktu, nav krimināltiesību rakstura.

4.  Aģentūras iekasēto soda naudu un periodisko soda naudas maksājumu summu atvelk no 48. panta 1. punkta a)apakšpunktā minētās Kopienas iemaksas summas.

5.  Komisija saskaņā ar 54. panta 3. punktā noteikto procedūru pieņem noteikumus šā panta īstenošanai, jo īpaši precizējot:

   a) tos īstenošanas noteikumus, kuru pārkāpuma gadījumā uzliek soda naudu un piemēro periodiskus soda naudas maksājumus;
   b) maksimālo pieļaujamo soda naudu un periodisko soda naudas maksājumu summu;
   c) soda naudu un periodisko soda naudas maksājumu piemērošanas nosacījumus, tostarp kritērijus soda naudas apmēra noteikšanai.

6.  Paredzot kritērijus soda naudu un periodisko soda naudas maksājumu apmēra noteikšanai, Komisija ņem vērā to personu un uzņēmumu ieņēmumus, kuriem sodus piemēro.

"

19)   18. panta 2. punktu papildina ar šādu daļu:

"

Darba vienošanās atbilst Kopienas likumdošanas aktiem un tajā ņemta vērā Kopienas ārpolitika attiecībā uz trešām valstīm. Tām nepieciešams Komisijas iepriekšējs apstiprinājums.

"

20)  Šādu 1.a punktu iekļauj 20. pantā:

"

1.a Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 12. panta 2. punkta e) apakšpunktu un 82. panta 3. punkta e) apakšpunktu nepiemēro agrāk kā 36 mēnešus pēc pagaidu darbinieku un līgumdarbinieku darbā pieņemšanas dienas.

"

21)   24. pantā 2. punktu groza šādi.

   a) b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"
   b) pieņem vispārējo gada pārskatu par Aģentūras darbībām un vēlākais līdz 15. jūnijam to nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai, Revīzijas palātai un dalībvalstīm; darbojoties Aģentūras vārdā, valde katru gadu nosūta budžeta iestādei jebkādu informāciju, kas attiecas uz novērtēšanas procedūru iznākumu, jo īpaši informāciju par sekām, ko rada izmaiņas Aģentūrai uzticētajos uzdevumos;
"
   b) c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"
   c) katru gadu līdz 30. septembrim un saņēmusi Komisijas atzinumu pieņem Aģentūras nākamā gada darba programmu nosūta to Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un dalībvalstīm; šo darba programmu pieņem, neierobežojot ikgadējo Kopienas budžeta procedūru un Kopienas likumdošanas programmu attiecīgajās aviācijas drošības jomās; Komisijas atzinumu pievieno pieņemtajai Aģentūras darba programmai;
"
   c) d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"
   d) vienojoties ar Komisiju, pieņem pamatnostādnes attiecībā uz sertifikācijas uzdevumu uzticēšanu valsts aviācijas iestādēm un kvalificētām iestādēm;
"

22)   25. pantu groza šādi.

   a) 1. punktu aizstāj ar šādu:"
1.  Valdē ir pa vienam pārstāvim no katras dalībvalsts un viens Komisijas pārstāvis, ko izvēlas, ņemot vērā šo personu atzīto pieredzi civilās aviācijas jomā un vadības spējas. Tādēļ Padome, apspriežoties ar Eiropas Parlamentu, ieceļ pa pārstāvim no katras dalībvalsts un tā vietnieku, kas darbosies pārstāvja vietā pārstāvja prombūtnes laikā un kas nebūs iesaistīts šīs regulas piemērošanā un tās īstenošanas noteikumu izpildē. Komisija arī ieceļ savu pārstāvi un tā vietnieku. Valdes locekļu pilnvaru termiņš ir pieci gadi. Šo pilnvaru termiņu var atjaunot."
   b) Papildina ar šādu 3. punktu:"
3.  "3. Pārskatāmības nodrošināšanai valdē kā novērotāji piedalās četri ieinteresēto personu pārstāvji. Tos ieceļ Komisija, pamatojoties uz sarakstu, ko sagatavo 24. panta 4. punktā minētā padomdevēju iestāde, un to uzdevums ir pēc iespējas plaši pārstāvēt dažādās šīs padomdevēju iestādes personas. Šo pārstāvju pilnvaru termiņš ir trīsdesmit mēneši un to var atjaunot vienu reizi."

23)   26. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

"

2.  Priekšsēdētāja un viņa vietnieka pilnvaru termiņš beidzas, kad vinš vairs nav valdes loceklis. Ievērojot šo noteikumu, priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieka pilnvaru termiņš ir trīs gadi. Šos pilnvaru termiņus var atjaunot vienu reizi.

"

24)   28. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

"

2.  Katram saskaņā ar 25. panta 1. punktu ieceltam loceklim ir viena balss. Komisijas pārstāvja balsu skaits ir vienāds ar 25 % Padomes iecelto locekļu kopējā balsu skaita. Ne ieinteresēto personu pārstāvji, ne Aģentūras izpilddirektors nepiedalās balsošanā. Ja nav ieradies kāds valdes loceklis, viņa vietā tiesības balsot ir šī locekļa vietniekam.

"

25)   29. panta 3. punktu groza šādi.

   a) a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"
   a) apstiprināt 13. pantā minētos Aģentūras pasākumus šīs regulas, tās īstenošanas noteikumu un citu piemērojamo tiesību aktu noteiktajās robežās;
"
   b) b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"
   b) organizēt inspekcijas un izmeklēšanu, kā paredzēts 45. un 46. pantā;
"
   c) papildina ar šādu k) un l) apakšpunktu:"
   k) sagatavot un īstenot ikgadējo darba programmu;
   l) atbildēt uz lūgumiem palīdzēt, kas saņemti no Komisijas.
"

26)   30. pantu groza šādi.

a)   1. punktu aizstaj ar šādu:

"

1.  Pēc Komisijas ierosinājuma Valde, ņemot vērā nopelnus un ar dokumentiem apliecinātu kompetenci un pieredzi, kas saistīta ar civilo aviāciju, ieceļ vai atlaiž Aģentūras izpilddirektoru. Valde pieņem lēmumu ar trīs ceturtdaļu locekļu balsu vairākumu. Pirms iecelšanas amatā valdes izvēlētajam kandidātam var lūgt sniegt paziņojumu kompetentajai komitejai vai Eiropas Parlamenta komitejām un atbildēt uz tās vai to locekļu jautājumiem.

"

b)   4. punktu aizstāj ar šādu:

"

4.  Izpilddirektora un direktoru pilnvaru termiņš ir pieci gadi. Pēc Komisijas priekšlikuma un saņemot tās novērtējumu, šo pilnvaru termiņu var atjaunot vienu reizi uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus. Savā novērtējumā Komisija īpaši vērtē:

   - pirmā pilnvaru termiņa laikā sasniegtos rezultātus un to sasniegšanas veidu;
   - Aģentūras pienākumus un prasības turpmākajos gados.

"

27)   35. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"

1.  Var pārsūdzēt Aģentūras lēmumus, kas pieņemti saskaņā ar 9.a, 15., 15.a, 15.b, 46. vai 53. pantu.

"

28)   41. pantu groza šādi.

a)   1. punktu aizstāj ar šādu:

"

1.  Prasību Tiesā var iesniegt, lai lūgtu to anulēt darbības, ko Aģentūra veikusi un kas ir juridiski saistošas trešām personām, Aģentūras bezdarbības gadījumos un attiecībā uz zaudējumiem, ko Aģentūra radījusi savas darbības gaitā.

"

b)   2. punktu aizstāj ar šādu:

"

2.  Par darbībām to Aģentūras lēmumu anulēšanai, kas pieņemti saskaņā ar 9.a, 15., 15.a, 15.b, 46. vai 53. pantu, var iesniegt prasību Tiesā tikai pēc tam, kad ir beigušās apelācijas procedūras pašā Aģentūrā.

"

29)   45. panta 1. punkta ievaddaļu aizstāj ar šādu:

"

1.  Neierobežojot izpildes pilnvaras, ko Komisijai piešķir Līgums, Aģentūra palīdz Komisijai pārraudzīt šīs regulas un tās īstenošanas noteikumu piemērošanu, veicot standartizācijas inspekcijas dalībvalstu kompetentajās iestādēs, kā noteikts 16. panta 1. punktā. Tādējādi amatpersonas, kas pilnvarotas saskaņā ar šo regulu, veicot koordināciju ar valsts iestādēm, tiek pilnvarotas saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību normām:

"

30)   46. pantu groza šādi.

   a) 1. punkta ievaddaļu aizstāj ar šādu:"
1.  Lai piemērotu 15., 15.a un 15.b pantu, Aģentūra var pati veikt vai uzticēt valsts aviācijas iestādēm vai kvalificētām iestādēm veikt visu vajadzīgo izmeklēšanu uzņēmumos, kā noteikts 16. panta 2. punktā. Izmeklēšanu veic, ievērojot to dalībvalstu tiesību normas, kurās tā jāveic. Tādēļ personām, ko pilnvaro saskaņā ar šo regulu, ir tiesības:"
   b) papildina ar šādu 1.a punktu:"
1a. Lai piemērotu 9.a pantu, Aģentūra var pati veikt vai uzticēt valsts aviācijas iestādēm veikt visu vajadzīgo izmeklēšanu kvalificētās iestādēs, kā noteikts 16. panta 2. punktā."

31)  Pēc 46. panta iekļauj šādu 46.a un 46.b pantu:

"

46.a pants

Darba programma gadam

Darba programma gadam atbilst šajā regulā definētajiem Aģentūras mērķiem, mandātam un uzdevumiem. Minētajā programmā ir skaidri jānorāda, kuras Aģentūras pilnvaras un uzdevumi ir pievienoti, mainīti vai izslēgti, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Darba programma gadam tiek veidota, pamatojoties uz metodiku, ko Komisija izstrādājusi kā uz darbību balstītas pārvaldības programmas daļu.

46.b pants

Vispārējais gada pārskats

Vispārējais gada pārskats raksturo veidu, kādā Aģentūra īstenojusi savu darba programmu gadam. Tajā ir skaidri jāapraksta visas sekas, ko rada izmaiņas Aģentūrai uzticētajos uzdevumos.

Pārskatā sniegtas Aģentūras veiktās darbības un novērtēti rezultāti attiecībā uz mērķiem un izveidoto laika grafiku, ar veiktajām darbībām saistītie riski, resursu izmantošana un Aģentūras vispārējā darbība.

"

32)   47. pantu papildina ar 6. punktu šādā redakcijā:

"

6.  Uz informāciju, ko Aģentūra apkopo saskaņā ar šo regulu, attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti*.

--  ---------------------

*OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp."

"

33)   48. pantu groza šādi.

a)   1. punktu aizstāj ar šādu:

"

1.  Aģentūras ieņēmumus veido:

   a) Kopienas iemaksa;
   b) ikvienas tādas Eiropas trešās valsts iemaksa, ar kuru Kopiena ir noslēgusi 55. pantā minētos nolīgumus;
   c) maksa par pakalpojumiem, ko veic personas, kas iesniedz pieteikumus, lai saņemtu Aģentūras izsniegtu sertifikātu vai apstiprinājumu, vai kam ir šāds sertifikāts vai apstiprinājums;
   d) maksa par publikācijām, mācībām un citiem Aģentūras sniegtiem pakalpojumiem.

Aģentūra nedrīkst saņemt nekādas finanšu iemaksas no dalībvalstīm, trešām valstīm vai citām iestādēm.

"
   b) iekļauj šādu 5.a punktu:"
5.a Par regulatīvo darbību budžetu un maksām, ko nosaka un iekasē par sertifikācijas darbībām, jālemj atsevišķi, un tās Aģentūras budžetā jāparedz atsevišķi."

34)  Regulas 53. panta 2.–4. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

"

2.  Noteikumos par nodevām un maksām precīzi nosaka jomas, attiecībā uz kurām saskaņā ar 48. panta 1. punkta c) un d) apakšpunktu ir maksājamas nodevas un maksas, šo nodevu un maksu apmēru un maksāšanas veidu.

3.  Nodevas un maksas iekasē par:

   a) sertifikātu izsniegšanu un atjaunošanu, kā arī ar to saistītajām pastāvīgajām organizāciju uzraudzības funkcijām, izņemot attiecībā uz ražojumu lidojumderīgumu;
   b) pakalpojumu sniegšanu; tās atbilst katra atsevišķā pakalpojuma faktiskajām izmaksām;
   c) apelāciju izskatīšanu.

Visas nodevas un maksas izsaka un maksā EUR valūtā.

4.  Šo nodevu un maksu apmēru nosaka tādā līmenī, lai nodrošinātu, ka no tām gūtie ieņēmumi principā ir pietiekami sniegto pakalpojumu pilnu izmaksu segšanai.

35)   56. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

Maksa par tipa sertifikāciju un citas maksas nedrīkst būt neproporcionāli augstākas nekā maksas pirms Aģentūras izveides.

"

36)  II pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma 1. punkta tekstu.

37)  Regulu papildina ar III, IV un V pielikumu, kā norādīts šīs regulas pielikuma 2. punktā.

II NODAĻA

NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

2. pants

Atcelšana

1.  Direktīvu 91/670/EEK atceļ, kad stājas spēkā Regulas (EK) Nr. 1592/2002 6.a panta 6. punktā minētie īstenošanas noteikumi.

2.  Regulas (EEK) Nr. 3922/91 III pielikumu svītro, kad stājas spēkā Regulas (EK) Nr. 1592/2002 6.b panta 5. punktā minētie īstenošanas noteikumi.

3.  Regulas (EK) Nr. 1592/2002 8. panta noteikumus piemēro attiecībā uz ražojumiem, daļām un iekārtām, organizācijām un personām, kas sertificētas vai atzītas saskaņā ar Direktīvas 91/670/EEK un Regulas (EEK) Nr. 3922/91 III pielikuma noteikumiem.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

...,

Eiropas Parlamenta vārdā ‐ Padomes vārdā ‐

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

PIELIKUMS

(1)  Regulas (EK) 1592/2002 II pielikumu aizstāj ar šādu:

"

II PIELIKUMS

Regulas 4. panta 2. punktā minētie lidaparāti

Šās regulas 4. panta (1)., (1a). un (1b). punkts neattiecas uz lidaparātiem, kas pieder vienai vai vairākām turpmāk noteiktajā pielikumā minētajām šādām lidaparātu kategorijām:

  a) ēsturiskie lidaparāti, kas atbilst šādiem kritērijiem:
  i) esarežģīti lidaparāti, kuru:

vai
   - sākotnējā konstrukcija izstrādāta līdz 1.1.1955. un
   - ražošana izbeigta līdz 1.1.1975.
  ii) idaparāti ar skaidru vēsturisku nozīmi, kas saistīta ar:
   dalību ievērojamā vēsturiskā notikumā vai
   būtisku sasniegumu aviācijas attīstībā, vai
   būtisku nozīmi dalībvalsts bruņotajos spēkos.
   b) idaparāti, kas īpaši projektēti vai pārveidoti pētniecībai, eksperimentāliem vai zinātniskiem mērķiem, un iespējams tiks uzbūvēti tikai ļoti nelielā skaitā;
   c) idaparāti, kas vismaz par 51 % ir amatieru vai bezpeļņas organizāciju pašbūvēti savām vajadzībām un bez jebkāda komerciāla nolūka;
   d) idaparāti, kas izmantoti bruņotajos spēkos, ja šāda tipa lidaparātiem konstrukcijas standartu nav apstiprinājusi Aģentūra;
  e) idmašīnas, helikopteri un motorpiedziņas izpletņi ar ne vairāk kā divām sēdvietām un dalībvalstu reģistrēto maksimālo pacelšanās masu (MTOM) līdz:

un lidaparātiem, kuru ātruma zudums vai stacionāra lidojuma ātrums nolaišanās konfigurācijā nepārsniedz 35 mezglus kalibrētā gaisa ātruma (CAS);
   i) 300 kg vienvietīgai sauszemes lidmašīnai/helikopteram vai
   ii) 450 kg divvietīgai sauszemes lidmašīnai/helikopteram, vai
   iii) 330 kg vienvietīgai amfībijas lidmašīnai vai hidroplānam/helikopteram, vai
   iv) 495 kg divvietīgai amfībijas lidmašīnai vai hidroplānam/helikopteram, ja tas darbojas gan kā hidroplāns/helikopters un sauszemes lidmašīna/helikopters, tā ir attiecīgi zemāka par abiem MTOM ierobežojumiem,
   v) 472,5 kg divvietīgai sauszemes lidmašīnai, kas aprīkota ar rāmim uzmontētu glābšanas izpletņu sistēmu,
   vi) 315 kg vienvietīgai sauszemes lidmašīnai, kas aprīkota ar rāmim uzmontētu glābšanas izpletņu sistēmu,
   vii) (via) 600 kg īpaši viegliem gaisa kuģiem nekomerciālai darbībai;
   f) ienvietīgi un divvietīgi žiroplāni ar maksimālo pacelšanās masu līdz 560 kg;
   g) lanieri, tostarp bez vilcēja palaižamie, ar maksimālo konstrukcijas masu, kas ir mazāka par 80 kg vienvietīgajiem planieriem un mazāka par 100 kg divvietīgajiem planieriem;
   h) kopijas lidaparātiem, kas atbilst iepriekšminētajā a) vai d) punktā noteiktajiem kritērijiem, kuru konstrukcija ir līdzīga oriģinālajiem lidaparātiem;
   i) ezpilota lidaparāti ar ekspluatācijas masu līdz 150 kg;
   j) isi pārējie lidaparāti, kuru konstrukcijas masa kopā ar degvielu ir mazāka par 70 kg.

"

2)  Regulai (EK) 1592/2002 pievieno šādu III, IV un V pielikumu:

"

III PIELIKUMS

Pamatprasības regulas 6.a pantā minētajai pilotu licencēšanai

1.  Apmācība

1.a.  Vispārīgi noteikumi

1.a.1.  Personai, kas mācās vadīt lidaparātu, jābūt pietiekami izglītotai un sasniegušai pietiekamu fizisko un garīgo briedumu, lai apgūtu, saglabātu un parādītu atbilstošās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas.

1.b.  Teorētiskās zināšanas

1.b.1.  Pilotam jāapgūst noturīgas zināšanas līmenī, kas ir pietiekams tam uzticēto lidaparāta vadības funkciju izpildei un ir samērīgs ar risku, kurš saistīts ar šo darbības veidu. Zināšanām jābūt vismaz šādos jautājumos:

   i) gaisa tiesības;
   ii) vispārīgas zināšanas par lidaparātiem;
   iii) tehniskās zināšanas, kas attiecas uz konkrēto lidaparātu kategoriju;
   iv) lidojuma tehniskie raksturojumi un plānošana;
   v) cilvēka sniegums un tā robežas;
   vi) meteoroloģija;
   vii) navigācija;
   viii) ekspluatācijas procedūras, tostarp resursu pārvaldība;
   ix) lidojumu principi un
   x) sakari.

1.c.  Teorētisko zināšanu uzrādīšana un saglabāšana

1.c.1.  Teorētisko zināšanu apguve un noturība jāuzrāda pastāvīgā mācību procesa novērtējumā, un attiecīgos gadījumos arī eksāmenos.

1.c.2.  Vajadzīgajam teorētisko zināšanu līmenim ir jābūt noturīgam. To atbilstība jāparāda regulāros novērtējumos, eksāmenos, testos vai pārbaudēs. Eksāmenu, testu un pārbaužu periodiskumam jābūt samērīgam ar risku, kas saistīts ar darbībām.

1.d.  Praktiskās iemaņas

1.d.1.  Pilotam jāapgūst noturīgas praktiskās iemaņas, kas ir atbilstošas viņa/viņas lidaparāta funkciju izpildei. Šīm iemaņām jābūt samērīgām ar riskiem, kas saistīti ar darbību veidiem, un tiem jāaptver, ja tas nepieciešams viņam/viņai lidaparāta funkciju izpildei, šādi jautājumi:

   i) darbības pirmslidojuma un lidojuma posmā, ietverot lidaparāta vadības, masas un līdzsvara noteikšanu, lidaparāta pārbaudi un apkopi, degvielas plānošanu, laika apstākļu novērtēšanu, maršruta plānošanu, gaisa telpas ierobežojumus un skrejceļu pieejamību,
   ii) lidlauka un satiksmes standartdarbības,
   iii) drošības pasākumi un procedūras sadursmju novēršanai,
   iv) lidaparāta vadība pēc ārējiem vizuālajiem novērojumiem,
   v) manevrēšana lidojuma laikā, arī kritiskās situācijās un ar tām saistītie tehniski iespējamie "nosēdināšanas" manevri,
   vi) pacelšanās un nolaišanās parastos apstākļos un sānvējā,
   vii) lidaparāta vadība tikai pēc instrumentu rādījumiem, atbilstoši darbības veidam,
   viii) darbības procedūras, ieskaitot apkalpes iemaņas un resursu pārvaldību, atbilstoši darbības veidam ar viena vai vairāku pilotu apkalpi,
   ix) navigācija, gaisa satiksmes noteikumu un ar tiem saistīto procedūru īstenošana, lidaparātu vadot pēc vizuāliem novērojumiem vai ar navigācijas līdzekļiem,
   x) darbības ārkārtas un avārijas situācijās, ietverot lidaparāta iekārtu darbības traucējumu imitāciju,
   xi) atbilstība gaisa satiksmes pakalpojumu un sakaru procedūrām,
   xii) ar lidaparāta tipu vai klasi saistītie īpašie aspekti un
   xiii) papildu praktisko iemaņu apmācība, kas var būt vajadzīgas ar konkrētām darbībām saistītā riska samazināšanai.

1.e.  Praktisko iemaņu uzrādīšana un noturība

1.e.1.  Pilotam jāuzrāda spējas izpildīt procedūras un manevrus kompetences līmenī, kas ir atbilstīgs uz lidaparāta borta izpildāmām funkcijām:

   i) vadīt lidaparātu tā tehnisko iespēju robežās,
   ii) visus manevrus izpildīt pārliecinoši un precīzi,
   iii) pareizas spriešanas spējas un lidojuma meistarība,
   iv) izmantot praksē aviācijas zināšanas un
   v) pastāvīgi vadīt lidaparātu tā, lai tiktu nodrošināta procedūras vai manevra izdošanās.

1.e.2.  Vajadzīgajam praktisko iemaņu līmenim ir jābūt noturīgam. To atbilstība jāuzrāda regulāros novērtējumos, eksāmenos, testos vai pārbaudēs. Eksāmenu, testu un pārbaužu periodiskumam jābūt samērīgam ar to riska līmeni, kas saistīts ar darbībām.

1.f.  Valodu prasme

Izņemot gadījumus, kad attiecīgos drošības riskus var samazināt ar citiem līdzekļiem, pilotam jāuzrāda savas angļu valodas zināšanas, kurām ir jābūt šādām:

   i) spēja saprast informatīvos dokumentus par laika apstākļiem,
   ii) aeronavigācijas maršrutu, izlidošanas un nolaišanās diagrammu un ar tām saistīto informatīvo dokumentu izmantošana un
   iii) spēja visos lidojuma posmos, tostarp lidojuma sagatavošanas posmā, sazināties angļu valodā ar citu lidaparātu apkalpju locekļiem un aeronavigācijas dienestiem.

1.g.  Lidojumu treniņiekārtas

Gadījumos, kad apmācībai vai praktisko iemaņu vai to noturības uzrādīšanai izmanto lidojumu treniņiekārtas (FSTD), tām jābūt ar atbilstošiem vadības parametriem jomās, kas saistītas ar atbilstošu uzdevumu izpildi. Jo īpaši tiem adekvāti jāatbilst konkrētā lidaparāta konfigurācijas replikācijai, izmantošanas īpašībām, lidaparāta darbībai un sistēmu funkcionēšanai.

1.h.  Izglītības programma

1.h.1.  Izglītības programma jārealizē mācību kursu veidā.

1.h.2.  Mācību kursiem jāatbilst šādiem nosacījumiem:

   i) visiem kursiem jābūt atsevišķi izstrādātai mācību programmai un
   ii) mācību programmā jābūt iekļautām teorētiskajām zināšanām un lidošanas praktiskajām apmācībām (izmantojot simulācijas treniņiekārtas).

1.i.  Instruktori

1.i.1.  Teorētiskās nodarbības.

Teorētiskās nodarbības jāvada atbilstošas kvalifikācijas instruktoriem. Tiem jābūt:

   i) ar atbilstošām zināšanām jomās, par kurām notiek teorētiskās nodarbības un
   ii) jāprot izmantot atbilstošas apmācību metodes.

1.i.2.  Lidojumu apmācība un apmācība ar simulācijas treniņiekārtām.

Lidojumu apmācība un apmācība ar simulācijas treniņiekārtām jāveic atbilstošas kvalifikācijas instruktoriem, kuriem ir šāda kvalifikācija:

   i) ir apmācības prasībām atbilstīgas teorētiskās zināšanas un praktiskā pieredze,
   ii) jāprot izmantot atbilstošas apmācību metodes,
   iii) ir veikuši apmācību par tiem lidojumu manevriem un procedūrām, kurās ir paredzēts veikt lidojumu apmācību,
   iv) ir uzrādījuši spējas veikt instruktāžu jomās, kurās veic lidojumu apmācību, tostarp pirmslidojuma un pēclidojuma apmācību un apmācību uz zemes un
   v) regulāri paaugstina kvalifikāciju, lai nodrošinātu jaunāko prasību līmeni apmācību standartiem.

Lidojumu instruktoriem jāprot arī darboties atbilstoši kapteinim lidaparātā, ar kuru veic apmācību, izņemot gadījumus, kad apmācību veic jauna tipa lidaparātos.

1.j.  Pārbaudītāji

1.j.1.  Personām, kuras veic pilotu kompetences novērtēšanu:

   i) ir jāatbilst vai jābūt atbilstošām lidojumu instruktoriem noteiktajām prasībām,
   ii) jāspēj novērtēt pilotu sniegumu un veikt lidojumu testus un pārbaudes.

2.  Apmācības organizācijas

2.a.  Prasības apmācības organizācijām

2.a.1.  Apmācības organizācijām, kas nodrošina pilotu apmācību, jāatbilst šādām prasībām:

   i) tām jābūt visiem līdzekļiem, kas ietilpst ar to saistīto darbību pienākumu jomā. Šādi līdzekļi citu starpā ir: telpas, personāls, iekārtas, instrumenti un materiāli, uzdevumu, pienākumu un procedūru dokumentācija, piekļuves iespējas attiecīgiem datiem un uzskaite,
   ii) jāīsteno un jāuztur pārvaldības sistēma, kas saistīta ar apmācības drošību un standartiem, un ir vērsta uz pašas sistēmas pastāvīgu pilnveidošanu un
   iii) pēc vajadzības jāuztur sakari ar citām attiecīgām organizācijām, lai nodrošinātu iepriekšminēto prasību pastāvīgu ievērošanu.

3.  Medicīniskā piemērotība

3.a.  Medicīniskie kritēriji

3.a.1.  Visiem pilotiem periodiski jāuzrāda medicīniskā piemērotība pienācīgai savu funkciju veikšanai, ņemot vērā darbības veidu. Atbilstība jāapliecina ar attiecīgu novērtējumu, pamatojoties uz labu aeromedicīnisku praksi, ņemot vērā darbības veidu un ar vecumu saistīto garīgās un fiziskās veselības pasliktināšanos.

Medicīniskā piemērotība, ietverot fizisko un garīgo piemērotību, ir tad, ja pilotam nav kāda slimība vai tam nav darbnespēja, kuras dēļ tas nevar:

   i) veikt lidaparāta vadībai nepieciešamos uzdevumus vai
   ii) jebkurā laikā veikt tam uzticētos pienākumus, vai
   iii) pareizi uztvert savā apkārtnē notiekošo.

3.a.2.  Ja medicīnisko piemērotību nevar pilnībā uzrādīt, drīkst izmantot tādus tā kompensācijas pasākumus, kas nodrošina lidojumu līdzvērtīgu drošību.

3.b.  Aeromedicīniskie pārbaudītāji

3.b.1.  Aeromedicīniskajiem pārbaudītājiem jābūt:

   i) kvalificētiem un licencētiem šajā medicīnas nozarē,
   ii) apmācītiem aviācijas medicīnā un regulāros aviācijas medicīnas kvalifikācijas paaugstināšanas kursos, lai pastāvīgi nodrošinātu atbilstošus novērtēšanas standartus,
   iii) apguvušiem praktiskās zināšanas un pieredzi par apstākļiem, kādos piloti veic savus pienākumus.
   3.c. Aeromedicīnas centri

3.c.1.  Aeromedicīnas centriem jāatbilst šādām prasībām:

   i) tiem jābūt visiem līdzekļiem, kas ietilpst ar to pienākumiem saistīto priekšrocību jomā. Šādi līdzekļi citu starpā ir: telpas, personāls, iekārtas, instrumenti un materiāli, uzdevumu, pienākumu un procedūru dokumentācija, piekļuves iespējas attiecīgiem datiem un uzskaite,
   ii) jāīsteno un jāuztur pārvaldības sistēma, kas saistīta ar medicīniskā novērtējuma drošību un standartiem, un ir vērsta uz pašas sistēmas pastāvīgu pilnveidošanu,
   iii) pēc vajadzības jāuztur sakari ar citām attiecīgām organizācijām, lai nodrošinātu šo prasību pastāvīgu ievērošanu.

IV PIELIKUMS

Pamatprasības par šās regulas 6.b pantā minētajiem aviopārvadājumiem

1.  Vispārīgi noteikumi

1.a.  Lidojumu nedrīkst veikt, ja apkalpes locekļi un viss pārējais ekspluatācijas personāls, kas iesaistīts tā sagatavošanā un izpildē, nezina attiecīgos tiesību aktus, noteikumus un procedūras, kas attiecas uz to pienākumiem, kuri noteikti attiecībā uz šķērsojamajām teritorijām, izmantot paredzētajiem lidlaukiem un ar tiem saistītajām aeronavigācijas ierīcēm.

1.b.  Lidojumi jāveic tā, lai tiktu ievērotas lidojumu rokasgrāmatā vai vajadzības gadījumos ekspluatācijas rokasgrāmatā noteiktās lidojuma sagatavošanas un darbības procedūras. Šim nolūkam apkalpes locekļiem lietošanai visos darbības posmos darbam parastos, ārkārtas un avārijas apstākļos un situācijās jāsagatavo atbilstošs pārbaudes punktu saraksts. Procedūras jānosaka visām iespējami paredzamajām avārijas situācijām.

1.c.  Pirms lidojuma jānosaka visu apkalpes locekļu funkcijas un pienākumi. Lidaparāta kapteinim ir jābūt atbildīgam par lidaparāta ekspluatāciju un drošību, kā arī par visu apkalpes locekļu, pasažieru un uz borta esošās kravas drošību.

1.d.  Priekšmetus vai vielas, kas var nopietni apdraudēt veselību, drošību, īpašumu vai vidi, piemēram, bīstamās kravas, ieročus un munīciju, nedrīkst pārvadāt ar lidaparātiem, ja vien netiek izmantotas īpašas drošības procedūras un norādījumi ar tiem saistīto risku samazināšanai.

1.e.  Visi vajadzīgie dati, dokumenti, ieraksti un reģistrējamā informācija, kas attiecas uz 5.c punktā paredzētajiem apstākļiem, ir jāsaglabā par katru lidojumu, un tiem jābūt pieejamiem vismaz uz laika periodu, kas atbilst darbības veidam.

2.  Lidojumu sagatavošana

2.a.  Lidojumu nedrīkst uzsākt, ja iepriekš ar visiem pieejamajiem līdzekļiem nav pārbaudīts, ka ir ievēroti visi šādi apstākļi:

2.a.1.  Lidojuma veikšanai ir pieejamas piemērotas ierīces, kas tieši nepieciešamas lidojumam un lidaparāta drošai ekspluatācijai, iekļaujot sakaru iekārtas un navigācijas līdzekļus, kas ir pieejami lidojuma izpildei, kā arī ņemot vērā pieejamos AIS dokumentus.

2.a.2.  Apkalpes locekļiem jāzina un pasažieriem jābūt informētiem par atbilstošo ārkārtas gadījumos lietojamo iekārtu atrašanās vietu un lietošanu. Ar noteiktiem informācijas līdzekļiem apkalpes locekļiem un pasažieriem jādara zināma pietiekama informācija par procedūrām rīcībai ārkārtas situācijās un par drošības iekārtu lietošanu, kas atrodas uz lidmašīnas borta.

2.a.3.  Kapteinim jāpārliecinās, ka:

   i) lidaparāts ir derīgs lidojumam saskaņā ar 6. punktu,
   ii) ja vajadzīgs, lidaparāts ir noteiktajā kārtībā reģistrēts, un uz lidaparāta borta ir visi attiecīgie sertifikāti,
   iii) šā panta 5. punktā noteiktie instrumenti un iekārtas, kas nepieciešamas lidojuma veikšanai, ir lidaparātā uzstādītas un ir darba kārtībā, ja nav noteikts atbrīvojums ar MEL vai ar tam līdzvērtīgu dokumentu,
   iv) lidaparāta masa un smaguma centra atrašanās vieta ir tādi, ka lidojumu iespējams veikt lidojumderīguma dokumentos noteiktajās robežās,
   v) visa rokas bagāža, bagāža un krava ir pareizi iekrauta un nostiprināta un
   vi) visā lidojuma laikā netiek pārsniegti 4. punktā noteiktie lidaparāta ekspluatācijas ierobežojumi.

2.a.4.  Lidojuma apkalpes locekļiem jābūt informācijai par meteoroloģiskajiem apstākļiem izlidošanas, ielidošanas un ja vajadzīgs citos lidlaukos, kā arī informācijai par maršruta apstākļiem. Īpaša vērība jāveltī potenciāli bīstamiem atmosfēras apstākļiem.

2.a.5.  Lidojumiem apledojuma apstākļos, kas ir zināmi vai paredzami, lidaparātam jābūt sertificētam drošai ekspluatācijai šādos apstākļos, atbilstoši aprīkotam un/vai sagatavotam.

2.a.6.  Lidojumiem pēc redzamības apstākļu noteikumiem maršrutā jābūt tādiem meteoroloģiskajiem apstākļiem, kas rada iespējas ievērot šos lidojuma noteikumus. Lidojumiem pēc instrumentu rādījumiem jāizraugās galamērķa un attiecīgos gadījumos rezerves lidlauks(-i), kur lidaparāts var nolaisties, jo īpaši ņemot vērā konkrētos meteoroloģiskos apstākļus, esošās aeronavigācijas iekārtas, iekārtas uz zemes un instrumentālā lidojuma procedūras, ko apstiprinājusi dalībvalsts, kurā atrodas galamērķa un/vai rezerves lidlauks.

2.a.7.  Uz borta esošās degvielas un eļļas daudzumiem ir jābūt pietiekamiem, lai nodrošinātu, ka paredzētais lidojums ir droši veicams, ņemot vērā meteoroloģiskos apstākļus, jebkurus elementus, kas ietekmē lidaparāta tehniskos raksturojumus un lidojuma laikā paredzamo kavēšanos. Papildus jābūt degvielas rezervei neparedzētiem gadījumiem. Jānosaka degvielas pārvaldības procedūra lidojumam gadījumos, kad tas ir vajadzīgs.

3.  Lidojumu veikšana

3.a.  Attiecībā uz lidojumu veikšanu jāievēro visi turpmāk minētie nosacījumi.

3.a.1.  Atbilstoši lidaparāta tipam pacelšanās un nolaišanās laikā un vienmēr, kad kapteinis drošības apsvērumu dēļ uzskata par vajadzīgu, visiem apkalpes locekļiem jāatrodas savās darba vietās kabīnē un jāizmanto drošības stiprinājumu sistēmas, ņemot vērā lidaparāta tipu.

3.a.2.  Visiem lidojuma apkalpes locekļiem, kuriem jābūt uz lidaparāta klāja, pienākums ir atrasties un palikt savās darba vietās ar piestiprinātām drošības jostām, izņemot maršrutā fizioloģisko vai darba vajadzību dēļ.

3.a.3.  Ņemot vērā lidaparāta tipu pirms pacelšanās un nolaišanās stūrēšanas laikā un vienmēr, kad tas tiek uzskatīts par vajadzīgu drošības interesēs, kapteinim jānodrošina, ka visi pasažieri, piesprādzējušies ar drošības jostām, atrodas savās sēdvietās vai guļamvietās.

3.a.4.  Lidojums jāizpilda tā, lai turētos pienācīgā attālumā no citiem lidaparātiem, un visos lidojuma posmos tiek nodrošināts pietiekams attālums no šķēršļiem. Šim attālumam jābūt vismaz tik lielam, kā noteikts piemērojamajos lidojuma noteikumos.

3.a.5.  Lidojumu nedrīkst turpināt, ja zināmie apstākļi nav vismaz līdzvērtīgi 2. punktā noteiktajiem. Bez tam, lidojumiem pēc instrumentu rādījumiem, tuvošanos lidlaukam nedrīkst turpināt bez konkrēti noteikta augstuma vai bez noteikta stāvokļa, ja netiek ievēroti noteiktie redzamības kritēriji.

3.a.6.  Ārkārtas situācijās kapteinim jānodrošina, lai visi pasažieri tiktu sagatavoti rīcībai šādā ārkārtas situācijā, kam jābūt konkrētajiem apstākļiem atbilstošai.

3.a.7.  Kapteinim jāveic visi pasākumi, kas vajadzīgi, lai samazinātu pasažieru destruktīvas uzvedības ietekmi uz lidojumu.

3.a.8.  Lidaparātu nedrīkst stūrēt lidostas pārvietošanas zonā, vai tā propelleru nedrīkst pieslēgt piedziņai, ja personai pie vadības pults nav atbilstošas kvalifikācijas.

3.a.9.  Ja vajadzīgs, lidojuma laikā jāizmanto attiecīgās degvielas pārvaldības procedūras.

4.  Lidaparāta tehniskie raksturojumi un ekspluatācijas ierobežojumi

4.a.  Lidaparāts jāizmanto atbilstoši lidojumderīguma dokumentiem un visām atbilstošajām ekspluatācijas procedūrām un ierobežojumiem, kas noteikti tā lietošanas rokasgrāmatā vai attiecīgi tai līdzvērtīgos dokumentos, ja tādi ir. Lidojuma rokasgrāmatai vai tai līdzvērtīgiem dokumentiem jābūt apkalpei pieejamiem un jābūt pastāvīgi atjauninātiem katram konkrētajam lidaparātam.

4.b.  Lidaparāts jāizmanto atbilstoši attiecīgajai vides dokumentācijai.

4.c.  Lidojumu nedrīkst uzsākt vai turpināt, ja lidaparāta paredzētā veiktspēja, ņemot vērā visus faktorus, kas to būtiski ietekmē, ar plānoto masu nenodrošina iespējas visus lidojuma posmus veikt noteiktajos attālumos/zonās un attālumos līdz šķēršļiem. Veiktspējas parametri, kas būtiski ietekmē pacelšanos, kustību maršrutā un tuvošanos/nosēšanos, jo īpaši ir:

   i) ekspluatācijas procedūras;
   ii) lidlauka augstuma spiediens,
   iii) temperatūra,
   iv) vējš,
   v) pacelšanās/nosēšanās zonas lielums, slīpums un stāvoklis un
   vi) konstrukcijas, elektrības ģeneratora vai sistēmu stāvoklis, ņemot vērā iespējamo nolietošanos.

4.c.1.  Šie faktori ir jāņem vērā tieši ekspluatācijas parametru veidā, vai netieši, izmantojot pielaides vai rezerves, ko var paredzēt, plānojot veiktspēju atbilstoši ekspluatācijas veidam.

5.  Instrumenti, dati un ierīces

5.a.  Lidaparātam jābūt aprīkotam ar visām paredzētajam lidojumam vajadzīgajām navigācijas, sakaru u.c. ierīcēm, ņemot vērā gaisa satiksmes noteikumus un noteikumus par gaisa telpas izmantošanu visos lidojuma posmos.

5.b.  Ja vajadzīgs, lidaparātam jābūt aprīkotam ar visām nepieciešamajām drošības, medicīniskajām, evakuācijas un glābšanas iekārtām, ņemot vērā riskus, kas saistīti ar ekspluatācijas teritorijām, lidojuma maršrutiem, lidojuma augstumu un ilgumu.

5.c.  Visiem datiem, kas apkalpes locekļiem vajadzīgi lidojuma izpildei, jābūt atjauninātiem un pieejamiem uz lidaparāta borta, ņemot vērā attiecīgos gaisa satiksmes noteikumus, gaisa telpas izmantošanas noteikumus, lidojuma augstumu un teritoriju.

6.  Pastāvīgs lidojumderīgums

6.a.  Lidaparātu nedrīkst ekspluatēt, ja tas nav:

   i) lidojumderīguma tehniskajā stāvoklī,
   ii) darba kārtībā un ar derīgām paredzētajam lidojumam vajadzīgajām iekārtām ārkārtas situācijām,
   iii) ar derīgu lidojumderīguma apliecinošu dokumentu un
   iv) lidaparāta apkope veikta saskaņā ar tam noteikto tehnisko apkopju programmu.

6.b.  Pirms katra lidojuma lidaparāts jāpārbauda, veicot pirmslidojuma pārbaudi, lai noteiktu tā piemērotību paredzētajam lidojumam.

6.c.  Apkopes programmā konkrēti jāparedz apkopes uzdevumi un intervāli, īpaši tie, kas norādījumos par pastāvīgu lidojumderīgumu noteikti kā obligāti.

6.d.  Lidaparātu nedrīkst ekspluatēt, ja tā apkopi un laišanu ekspluatācijā neveic šiem uzdevumiem īpaši kvalificētas personas vai organizācijas. Parakstot laišanu ekspluatācijā, konkrēti jānorāda galvenās ziņas par veiktajiem apkopes pasākumiem.

6.e.  Visa dokumentācija, kas apliecina lidaparāta lidojumderīgumu, jāglabā tik ilgi, kamēr tajā esošā informācija netiek aizstāta ar apjoma un sīkāku ziņu veidā līdzvērtīgu informāciju, bet sīki apkopes apraksti jāglabā vismaz vienu gadu. Lidaparātu pastāvīgi izņemot no ekspluatācijas, piemēro minimālo 90 dienu termiņu. Lidaparātu iznomājot, visi dokumenti, kas apliecina tā lidojumderīgumu, jāglabā vismaz visā nomas termiņa laikā.

6.f.  Visiem pārveidojumiem un remontiem jāatbilst pamatprasībām par lidojumderīgumu. Jāsaglabā pamatojuma dati, kas apliecina atbilstību prasībām par lidojumderīgumu.

7.  Apkalpes locekļi

7.a.  Apkalpes locekļu skaita sastāvu nosaka, ņemot vērā:

   i) lidaparāta sertifikācijas ierobežojumus, ietverot arī, ja vajadzīgs, atbilstošu evakuācijas demonstrāciju avārijas gadījumam,
   ii) lidaparāta konfigurāciju un
   iii) izmantošanas veidu un ilgumu.

7.b.  Stjuartiem jābūt:

   i) apmācītiem un regulāri pārbaudītiem, lai iegūtu un saglabātu pienācīgu kompetences līmeni tiem uzticēto ar drošību saistīto pienākumu veikšanai un
   ii) periodiski novērtētai medicīniskai piemērotībai, lai droši izpildītu viņiem uzticētos drošības pienākumus. Atbilstība jāapliecina ar attiecīgo novērtējumu, pamatojoties uz aeromedicīnisko paraugpraksi.

7.c.  Kapteinim jābūt pilnvarojumam dot visas komandas un veikt atbilstošās darbības ekspluatācijas nodrošināšanai, kā arī lidaparāta un tajā pārvadājamo personu un/vai mantas drošībai.

7.d.  Ārkārtas situācijā, kas apdraud lidaparāta ekspluatāciju vai drošību un/vai personu uz tā borta, kapteinim jārīkojas, kā viņš/viņa uzskata par nepieciešamu drošības interesēs. Ja šāda rīcība saistīta ar vietējo noteikumu vai procedūru pārkāpumiem, kapteinim par to nekavējoties jāinformē attiecīgās vietējās iestādes.

7.e.  Pārvadājot pasažierus vai kravu, nedrīkst imitēt ārkārtējas avārijas situācijas.

7.f.  Neviens apkalpes loceklis, izpildot uzdevumus/pieņemot lēmumus, nedrīkst samazināt lidojuma drošību noguruma, pārguruma, negulēšanas, daudzu nolidoto sektoru, nakts stundu u.c. iemeslu dēļ. Atpūtas periodiem jāparedz pietiekami ilgs laiks, lai apkalpes locekļi pārvarētu iepriekš veikto pienākumu radīto nogurumu un līdz pienākumu veikšanai nākamajā lidojuma darba laikā būtu labi atpūtušies.

7.g.  Apkalpes locekļi nedrīkst veikt tiem uzticētos pienākumus uz lidaparāta borta, esot psihotropu vielu iedarbībā vai alkohola reibumā, vai arī esot darbnespējīgam traumas, noguruma, medikamentu lietošanas, slimības vai citu līdzīgu iemeslu dēļ.

8.  Papildu prasības par ekspluatāciju komerciālā nolūkā un sarežģītu dzinējlidaparātu ekspluatāciju.

8.a.  Ekspluatācija komerciālā nolūkā un sarežģītu dzinējlidaparātu ekspluatācija ir aizliegta, ja netiek ievērotas šādas prasības:

   8. a.1. ekspluatanta rīcībā jābūt tiešiem vai netiešiem līdzekļiem, kas vajadzīgi darbības apjoma un jomas nodrošināšanai, noslēdzot attiecīgos līgumus. Šādi līdzekļi citu starpā ir lidaparāti, telpas, personāls, iekārtas, uzdevumu, pienākumu un procedūru dokumentācija, piekļuves iespējas attiecīgiem datiem un lietvedība;
   8. a.2. ekspluatantam jāizmanto tikai pienācīgi kvalificēts un apmācīts personāls, un jāīsteno un jāuztur apkalpes locekļu un cita vajadzīgā personāla apmācība un pārbaudes programmas;
  8. a.3. ekspluatantam jānosaka minimālo ierīču saraksts (MEL) vai tam līdzvērtīgs dokuments, ņemot vērā, ka:
   i) dokumentā jāparedz lidaparātu ekspluatācijai konkrētajos apstākļos vajadzīgie instrumenti, ierīces vai funkcijas, kas, uzsākot lidojumu, nedarbojas,
   ii) dokumentam jābūt izstrādātam atsevišķi par katru lidaparātu, ņemot vērā ekspluatanta konkrētos ekspluatācijas un apkopes nosacījumus, un
   iii) MEL jāizstrādā, pamatojoties uz minimāli nepieciešamo ierīču kopsarakstu (MMEL), un tas nedrīkst būt mazāk ierobežojošs par MMEL;
   8. a.4. ekspluatantam jāīsteno un jāuztur pārvaldības sistēma, lai nodrošinātu atbilstību ekspluatācijas pamatprasībām, un pastāvīgi jāpilnveido šī sistēma,
   8. a.5. ekspluatantam jānosaka un jāuztur avāriju novēršanas un drošības programma, kā arī starpgadījumu paziņošanas programma, kura jāizmanto pārvaldības sistēmā ekspluatācijas drošības pastāvīgai paaugstināšanai;
  

8.  b. ekspluatācija komerciālā nolūkā un sarežģītu dzinējlidaparātu ekspluatācija jāveic tikai saskaņā ar ekspluatanta ekspluatācijas rokasgrāmatu. Šajā rokasgrāmatā jābūt visiem vajadzīgajiem norādījumiem, informācijai un procedūrām par visiem izmantojamajiem lidaparātiem un par ekspluatācijas personāla pienākumu veikšanu. Apkalpes locekļiem jānosaka lidojuma ilguma, lidojuma darba laika ierobežojumi un atpūtas periodi. Ekspluatācijas rokasgrāmatai un tās pārskatītajām versijām jāatbilst apstiprinātajai lidojumu rokasgrāmatai, un tajā pēc vajadzības jāizdara grozījumi;

  

8.  c. ekspluatantam jānosaka atbilstošas procedūras, ja vajadzīgs, lidojuma drošības saglabāšanai pasažieru destruktīvas uzvedības gadījumos;

  

8.  d. ekspluatantam jāizstrādā un jāuztur drošības programmas, kas pielāgotas konkrētajam lidaparātam un darbības veidam, konkrēti paredzot:

   i) apkalpes locekļu nodalījuma drošību,
   ii) lidaparāta meklēšanas procedūras pārbaudes protokolu,
   iii) apmācību programmas,
   iv) elektronisko un datorsistēmu aizsardzību, lai novērstu tīšu sistēmas darbības traucējumu un bojājumu iespējas, un
   v) ziņojumus par nelikumīgu iejaukšanos.

  

Ja drošības pasākumi var samazināt ekspluatācijas drošību, ir jānovērtē riski un jāizstrādā atbilstošas procedūras drošības risku samazināšanai, šim nolūkam var būt vajadzīgas speciālas iekārtas;

  

8.  e. ekspluatantam viens no pilotiem jāizraugās par kapteini.

  

8.f.  Noguruma novēršanai jāievieš dežūru sistēma. Vienam vai vairākiem lidojumiem šādā dežūru sistēmā jānosaka lidojuma ilgums, lidojuma darba laika ierobežojumi (diennaktī), dežūras un pielāgoti atpūtas periodi. Dežūru sistēmā paredzētajos ierobežojumos jāņem vērā visi attiecīgie faktori, kas rada nogurumu, piemēram, nolidoto sektoru skaits, laika zonu šķērsošana, negulēšana, diennakts ciklu traucējumi, darbs naktī, pozīcija, kumulatīvais dežūru ilgums konkrētos laika periodos, pienākumu sadalījums starp apkalpes locekļiem, kā arī apkalpes locekļu skaita palielināšana;

  

8.g.  Uzdevumi, kas noteikti 6.a punktā un aprakstīti 6.d un 6.e punktā, jākontrolē organizācijām, kas atbild par pastāvīga lidojumderīguma pārvaldību, un papildus I pielikuma 3.a punktā noteiktajām prasībām tām vēl jāatbilst arī šādiem nosacījumiem:

   i) organizācijai jābūt kvalificētai veikt uzturēšanas pasākumus ražojumiem, daļām un ierīcēm, par kurām tā atbild, vai arī tai jābūt kontaktiem ar šādu organizāciju, kas ir kvalificēta par attiecīgajiem produktiem, daļām un ierīcēm, un
   ii) organizācijai jāizstrādā organizācijas rokasgrāmata, kurā konkrētajam personālam lietošanai un par norādījumiem paredzēti organizācijas visu pastāvīga lidojumderīguma nodrošināšanas procedūru apraksti, kā administratīvi pasākumi starp šo organizāciju un apstiprināto uzturēšanas organizāciju, ja nepieciešams.

  

8.h.  Īstenošanas noteikumu pamatā attiecībā uz 8.a līdz 8.f punktā noteiktajām prasībām ir jābūt riska novērtējumam, un tiem jābūt proporcionāliem veicamās gaisa kuģa darbības mērogam un jomai.

  

V PIELIKUMS

  

Kritēriji 9.a pantā minētajām kvalificētajām iestādēm

  

1.  Šī iestāde, tās direktors un darbinieki, kas atbild par pārbaužu veikšanu, nevar ne tieši, ne netieši, ne kā pilnvarotie pārstāvji, tikt iesaistīti ražojumu, daļu, iekārtu, sastāvdaļu vai sistēmu konstruēšanā, ražošanā, tirdzniecībā vai tehniskajā apkopē, vai to ekspluatācijā, pakalpojumu sniegšanā vai izmantošanā. Tas neizslēdz iespēju tehniska rakstura informācijas apmaiņai starp iesaistītajām organizācijām un kvalificēto iestādi.

  

2.  Iestāde un tās darbinieki, kas atbild par sertifikācijas uzdevumiem, veic savus pienākumus ar pēc iespējas lielu profesionālo integritāti un pēc iespējas lielu tehnisko kompetenci un tie nav saistīti ne ar spiedienu, ne iniciatīvu, īpaši finansiāla rakstura iniciatīvu, kas varētu ietekmēt viņu spriedumu vai izmeklēšanas rezultātus, īpaši no tādu personu vai personu grupas puses, kuru ietekmē sertifikācijas uzdevumi.

  

3.  Iestādei ir darbinieki un līdzekļi, lai atbilstoši veiktu tehniskos un administratīvos uzdevumus, kas saistīti ar sertifikācijas procesu; tai ir pieeja iekārtām, kas nepieciešamas ārkārtas pārbaužu veikšanai.

  

4.  Par izmeklēšanu atbildīgie darbinieki ir:

   labi tehniski un profesionāli apmācīti;
   ar apmierinošām zināšanām par prasībām attiecībā uz veicamajiem sertifikācijas uzdevumiem un atbilstošai pieredzei par šādiem procesiem;
   ar spējām, kas nepieciešamas paziņojumu, ierakstu un pārskatu sagatavošanai, lai parādītu veiktās izmeklēšanas.

  

5.  Jāgarantē izmeklēšanā iesaistīto darbinieku objektivitāte. Atalgojums nav atkarīgs no veikto izmeklēšanu skaita vai šo izmeklēšanu rezultātiem.

  

6.  Iestāde izņem atbildības apdrošināšanu, ja vien tās atbildību neuzņemas kāda dalībvalsts saskaņā ar saviem tiesību aktiem.

  

7.  Iestādes darbinieki ievēro profesionālo noslēpumu attiecībā uz informāciju, ko tie ieguvuši, veicot šajā regulā noteiktos uzdevumus."

"

(1) OV C 185, 8.8.2006., 106. lpp.
(2) Eiropas Parlamenta 2007. gada 14. marta Nostāja.
(3) OV L 240, 7.9.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1701/2003 (OV L 243, 27.9.2003., 5. lpp.).
(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 14. decembra Regula (EK) Nr. 2111/2005 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi un gaisa transporta pasažieru informēšanu par apkalpojošā gaisa pārvadātāja identitāti, un par Direktīvas 2004/36/EK 9. panta atcelšanu (OV L 344, 27.12.2005, 15. lpp.).
(5) OV L 373, 31.12.1991., 4. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1900/2006 (OV L 377, 27.12.2006., 176. lpp.).
(6) OV L 373, 31.12.1991., 21. lpp.
(7) Eiropas Aviācijas drošības aģentūras atzinums Nr. 3/2004.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika