Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2006/0162(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0006/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0006/2007

Debates :

PV 13/03/2007 - 16
CRE 13/03/2007 - 16

Balsojumi :

Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0068

Pieņemtie teksti
PDF 461kWORD 85k
Trešdiena, 2007. gada 14. marts - Strasbūra
Tādas gaļas tirdzniecība, kas iegūta no liellopiem, kuru vecums nepārsniedz divpadsmit mēnešus *
P6_TA(2007)0068A6-0006/2007

Eiropas Parlamenta 2007. gada 14. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai par tādas gaļas tirdzniecību, kas iegūta no liellopiem, kuru vecums nepārsniedz divpadsmit mēnešus (COM(2006)0487 – C6-0330/2006 – 2006/0162(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2006)0487)(1),

–   ņemot vērā EK līguma 37. panta 2. punktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6-0330/2006),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A6-0006/2007),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu;

3.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

4.   prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Parlamenta izdarītie grozījumi
Grozījums Nr. 1
5. apsvērums
(5)  Lai uzlabotu vienotā tirgus darbību, tādu liellopu gaļas tirdzniecību, kuru vecums nepārsniedz divpadsmit mēnešus, jāorganizē tādā veidā, lai tā būtu pēc iespējas pārskatāmāka. Tas ļautu labāk organizēt arī attiecīgo ražošanu. Lai to paveiktu, jāprecizē tirdzniecības nosaukumi, kas jālieto katrā dalībvalsts valodā, laižot tirdzniecībā tādu liellopu gaļu, kuru vecums nepārsniedz divpadsmit mēnešus. Tādējādi patērētājiem uzlabosies informācijas pieejamība.
(5)  Lai uzlabotu vienotā tirgus darbību, tādu liellopu gaļas tirdzniecību, kuru vecums nepārsniedz divpadsmit mēnešus, jāorganizē tādā veidā, lai tā būtu pēc iespējas pārskatāmāka. Tas ļautu labāk organizēt arī attiecīgo ražošanu. Lai to paveiktu, jāprecizē tirdzniecības nosaukumi, kas jālieto katrā dalībvalsts valodā, laižot tirdzniecībā tādu liellopu gaļu, vai gaļas izstrādājumus, kas domāti cilvēku uzturam, kuru vecums nepārsniedz divpadsmit mēnešus. Tādējādi patērētājiem uzlabosies informācijas pieejamība.
Grozījums Nr. 2
12. apsvērums
(12)  Jāparedz arī, ka tāda gaļa, kas iegūta no liellopiem, kuru vecums nepārsniedz divpadsmit mēnešus, identificējama, lietojot burtu, kas atbilst to kategorijai, kā arī norādot kaušanas vecumu uz etiķetēm, ko piestiprina gaļas gabaliem.
(12)  Jāparedz arī, ka tāda gaļa, kas iegūta no liellopiem, kuru vecums nepārsniedz divpadsmit mēnešus, identificējama, lietojot burtu, kas atbilst to kategorijai, kā arī tirdzniecības nosaukumu un kaušanas vecumu uz etiķetēm, ko piestiprina gaļas gabaliem. Šīs norādes iekļauj arī visos tirdzniecības dokumentos.
Grozījums Nr. 3
13. apsvērums
(13)  Uzņēmēji, kas vēlas papildināt šajā regulā paredzētos tirdzniecības nosaukumus ar citām ziņām, kas nav obligātas, var to izdarīt saskaņā ar 16. un 17. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 17. jūlija Regulā (EK) Nr. 1760/2000, ar ko izveido liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un paredz liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu marķēšanu, kā arī atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 820/97.
(13)  Uzņēmēji, kas vēlas papildināt šajā regulā paredzētos tirdzniecības nosaukumus ar citām ziņām, kas nav obligātas, piemēram, izmantotās barības veidu, var to izdarīt saskaņā ar 16. un 17. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 17. jūlija Regulā (EK) Nr. 1760/2000, ar ko izveido liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un paredz liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu marķēšanu, kā arī atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 820/97.
Grozījums Nr. 4
14. apsvērums
(14)  Lai informāciju, kas atrodama uz etiķetēm, pareizi lietotu saskaņā ar šo regulu, jāparedz datu reģistrēšana, kas ļauj nodrošināt šīs informācijas patiesumu visos ražošanas un tirdzniecības posmos.
(14)  Lai informāciju, kas atrodama uz etiķetēm, pareizi lietotu saskaņā ar šo regulu, jāparedz datu reģistrēšana, kas ļauj nodrošināt šīs informācijas patiesumu visos ražošanas un tirdzniecības posmos. Tomēr daļu šīs informācijas var nesniegt posmā, kad produktu piegādā galapatērētājam.
Grozījums Nr. 5
15.a apsvērums (jauns)
(15a) Dalībvalstīm jānosaka šīs regulas pārkāpumu gadījumā piemērojamais sankciju režīms un jānodrošina tā īstenošana. Šīm sankcijām jābūt samērīgām, taču pietiekami preventīvām. Tās var būt, sākot ar atkārtotu marķēšanu, nosūtīšanu atpakaļ līdz pilnīgai iznīcināšanai.
Grozījums Nr. 6
1. panta 1. punkta otrā daļa
Regula ir spēkā attiecībā uz gaļu, kas iegūta no liellopiem, kuru vecums nepārsniedz divpadsmit mēnešus, un kas ražota Kopienā vai ievesta no trešām valstīm.
Regula ir spēkā attiecībā uz gaļu, kas iegūta no liellopiem, kuru vecums nepārsniedz divpadsmit mēnešus un kuri kauti pēc....* neatkarīgi no tā, vai tā ražota Kopienā, vai ievesta no trešām valstīm.
___________
*Šīs regulas spēkā stāšanās datums
Grozījums Nr. 7
1. panta 2. punkts
2.  Šīs regulas noteikumus piemēro, neskarot Padomes Regulas (EEK) Nr. 1208/8110 noteikumus.
______________
10 OV L 123, 7.5.1981., 3. lpp.
2.  Šīs regulas noteikumus piemēro, neskarot Padomes 2006. gada 24 .jūlija Regulas (EK) Nr. 1183/2006 par Kopienas skalu pieaugušu liellopu liemeņu klasificēšanai noteikumus.
______________
1 OV L 214, 4. 8.2006., 1. lpp.
Grozījums Nr. 8
1. panta 3. punkts
3.  Šo regulu nepiemēro tādai līdz divpadsmit mēnešu vecu liellopu gaļai, par kuru saņemts cilmes vietas nosaukums vai aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde un kura reģistrēta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 7. pantu.
3.  Šo regulu nepiemēro tādai līdz divpadsmit mēnešu vecu liellopu gaļai, par kuru saņemts aizsargāts cilmes vietas nosaukums vai ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, kurus reģistrē ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 7. pantu.
Grozījums Nr. 9
2. pants
Šīs regulas nozīmē ar terminu "gaļa" saprot liemeņus, gaļu ar vai bez kauliem un sagrieztus vai nesagrieztus subproduktus, kas iegūti no liellopiem, kuru vecums nepārsniedz divpadsmit mēnešus, un kas apgrozībā laisti svaigā stāvoklī, saldēti vai sasaldēti zemā temperatūrā, apstrādāti vai neapstrādāti, iesaiņoti vai neiesaiņoti.
Šīs regulas nozīmē ar terminu "gaļa" saprot liemeņus, gaļu ar vai bez kauliem un sagrieztus vai nesagrieztus subproduktus, kas domāti cilvēku uzturam un kas iegūti no liellopiem, kuru vecums nepārsniedz divpadsmit mēnešus, un kas apgrozībā laisti svaigā stāvoklī, saldēti vai sasaldēti zemā temperatūrā, apstrādāti vai neapstrādāti, iesaiņoti vai neiesaiņoti. Šīs regula attiecas arī uz gataviem, pārstrādātiem vai sagatavotiem gaļas produktiem.
Grozījums Nr. 10
3. pants
Kaušanas brīdī visus liellopus, kuru vecums nepārsniedz divpadsmit mēnešus, uzņēmēji tādas kompetentas iestādes uzraudzībā, kas minēta 8. panta 1. punktā, iedala vienā no I pielikumā uzskaitītajām kategorijām.
Kaušanas brīdī visus liellopus, kuru vecums nepārsniedz divpadsmit mēnešus, uzņēmēji tādas kompetentas iestādes uzraudzībā, kas minēta 8. panta 1. punktā, iedala vienā no I pielikumā uzskaitītajām kategorijām. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību šiem noteikumiem.
Grozījums Nr. 11
4. panta 1. punkta pirmā daļa
1.  Gaļu, kas iegūta no liellopiem, kuru vecums nepārsniedz divpadsmit mēnešus, dalībvalstīs var laist tirdzniecībā tikai ar tādu tirdzniecības nosaukumu vai nosaukumiem, kas ievietoti II pielikumā un noteikti katrai attiecīgajai dalībvalstij.
1.  Gaļu, kas iegūta no liellopiem, kuru vecums nepārsniedz divpadsmit mēnešus, dalībvalstīs var laist tirdzniecībā tikai ar tādu tirdzniecības nosaukumu vai nosaukumiem, kas ievietoti II pielikumā un noteikti katrai attiecīgajai dalībvalstij. Šim nosaukumam jābūt visos tirdzniecības dokumentos.
Grozījums Nr. 12
4. panta 2.a punkts (jauns)
2.a Šo regulu piemēro vienīgi tad, ja gaļu, kas iegūta no liellopiem, kuru vecums pārsniedz astoņus mēnešus, tirgo ar citu nosaukumu nekā "liellopu gaļa" (vai līdzvērtīgu nosaukumu, ar kuru apzīmē pieaugušu liellopu gaļu citā Kopienas valodā).
Grozījums Nr. 13
5. panta 1. punkta ievaddaļa
1.  Neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK 3. panta 1. punkta noteikumus un Regulas (EK) Nr. 1760/2000 13., 14. un 15. panta noteikumus, gaļu, kas iegūta no liellopiem, kuru vecums nepārsniedz divpadsmit mēnešus, katrā ražošanas un tirdzniecības posmā uzņēmēji marķē, norādot šādu informāciju:
1.  Neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK 3. panta 1. punkta noteikumus un Regulas (EK) Nr. 1760/2000 13., 14. un 15. panta noteikumus, gaļu, kas iegūta no liellopiem, kuru vecums nepārsniedz divpadsmit mēnešus, katrā ražošanas un tirdzniecības posmā uzņēmēji marķē, norādot šādu informāciju:
Grozījums Nr. 14
5. panta 1. punkta a) apakšpunkts
a) šīs regulas I pielikumā noteikto attiecīgās kategorijas identifikācijas burtu,
a) šīs regulas I pielikumā noteikto attiecīgās kategorijas identifikācijas burtu katrā ražošanas un tirdzniecības posmā, izņemot posmu, kad produktu piegādā galapatērētājam,
Grozījums Nr. 15
5. panta 1. punkta b) apakšpunkts
b) tirdzniecības nosaukumu saskaņā ar šīs regulas 4. pantu,
b) tirdzniecības nosaukumu saskaņā ar šīs regulas 4. pantu, katrā ražošanas un tirdzniecības posmā,
Grozījums Nr. 16
5. panta 1.a punkts (jauns)
1.a Visos tirdzniecības dokumentos iekļauj arī 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minēto informāciju.
Grozījums Nr. 17
5. panta 2. punkta otrā daļa
Panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto informāciju tās var nenoteikt par obligāti norādāmu ar nosacījumu, ka pircējiem tiek sniegta pareiza un nepārprotama informācija.
svītrots
Grozījums Nr. 18
7. panta 2. apakšpunkta a) punkts
a) norādīt dzīvnieku identifikācijas numuru un dzimšanas datumu;
a) norādīt dzīvnieku identifikācijas numuru un dzimšanas datumu tikai kautuvēs;
Grozījums Nr. 19
8. panta 1. punkts
1.  Pirms [2007. gada 1. jūlija] dalībvalsts ieceļ kompetentu iestādi vai kompetentas iestādes, kas atbild par šīs regulas piemērošanas uzraudzību, un paziņo par to Komisijai.
1.  Pirms ...*dalībvalsts ieceļ kompetento iestādi vai kompetentās iestādes, kas atbild par šīs regulas piemērošanas oficiālu uzraudzību, un paziņo par to Komisijai.
_______________
*Šīs regulas spēkā stāšanās datums
Grozījums Nr. 20
9.a pants (jauns)
9.a pants
Sankcijas
Ja pārbaužu laikā atklāti šajā regulā paredzēto noteikumu pārkāpumi, dalībvalstis nosaka piemērojamās sankcijas. Šīm sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām. Dalībvalstis par to paziņo Komisijai ne vēlāk kā līdz.....*, kā arī pēc iespējas ātrāk paziņo visas izmaiņas sankcijās.
________
*Divpadsmit mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
Grozījums Nr. 21
10. panta 2. punkts
2.  Regulas I un II pielikumā var izdarīt grozījumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1254/1999 43. panta 2. punktā izklāstīto procedūru.
svītrots
Grozījums Nr. 22
I pielikuma 1. apakšpunkta A)  punkts
A)  X kategorija ‐ liellopi, kuru vecums nepārsniedz astoņus mēnešus vai kuri ir astoņus mēnešus veci.
A)  V kategorija ‐ liellopi, kuru vecums nepārsniedz astoņus mēnešus vai kuri ir astoņus mēnešus veci.
Šīs kategorijas liellopus identificē ar burtu X.
Šīs kategorijas liellopus identificē ar burtu V.
Grozījums Nr. 23
I pielikuma 1. apakšpunkta B)  punkts
B)  Y kategorija ‐ liellopi, kuru vecums pārsniedz astoņus mēnešus, bet nepārsniedz divpadsmit mēnešus, vai kuri ir divpadsmit mēnešus veci.
B)  Z kategorija ‐ liellopi, kuru vecums pārsniedz astoņus mēnešus, bet nepārsniedz divpadsmit mēnešus, vai kuri ir divpadsmit mēnešus veci.
Šīs kategorijas liellopus identificē ar burtu Y.
Šīs kategorijas liellopus identificē ar burtu Z.
Grozījums Nr. 24
II pielikuma A) apakšpunkta ievaddaļa
A)  Gaļai, kas iegūta no X kategorijas liellopiem:
A)  Gaļai, kas iegūta no V kategorijas liellopiem:
Grozījums Nr. 25
II pielikuma B) apakšpunkta ievaddaļa
B)  Gaļai, kas iegūta no Y kategorijas liellopiem:
B)  Gaļai, kas iegūta no Z kategorijas liellopiem:

(1) OV vēl nav publicēts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika