Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/2525(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0077/2007

Esitatud tekstid :

B6-0077/2007

Arutelud :

PV 13/03/2007 - 7
CRE 13/03/2007 - 7

Hääletused :

PV 14/03/2007 - 5.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0071

Vastuvõetud tekstid
PDF 121kWORD 45k
Kolmapäev, 14. märts 2007 - Strasbourg
EÜ-USA vaheline lennutranspordileping
P6_TA(2007)0071B6-0077/2007

Euroopa Parlamendi 14. märtsi 2007. aasta resolutsioon Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Ameerika Ühendriikide vahelise lennutranspordilepingu sõlmimine

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu ja nõukogus kokku tulnud Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste esindajate otsus Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Ameerika Ühendriikide vahelise lennutranspordilepingu sõlmimise kohta (KOM(2006)0169) (edaspidi "2005. aasta novembri lepingu projekt");

–   võttes arvesse ELi ja USA delegatsioonide vahel 2. märtsil 2007. aastal kokkulepitud uut lepingu projekti teksti (edaspidi "2. märtsi 2007. aasta lepingu projekt");

–   võttes arvesse oma 17. jaanuari 2006. aasta resolutsiooni ühenduse lennundusalase välispoliitika programmi arendamise kohta(1);

–   võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 2,

A. arvestades, et Euroopa Ühenduste Kohus on leidnud, et mitmed liikmesriikide ja USA vahelised kahepoolsed lennundusalased kokkulepped on vastuolus ELi õiguse põhimõtetega ning arvestades, et ELi-USA lennundusleping on parim viis tagada täielik vastavus ELi õigusaktidele;

B.   arvestades, et ELi ja USA lennundusturud hõlmavad kokku ligikaudu 60% maailma lennuliiklusest ning ELi-USA lennundusleping on kasulik lennundusteenuse kasutajatele mõlemal pool Atlandi ookeani ning see võiks olla edasise liberaliseerimise ja õigusnormide lähendamise mudeliks kogu maailmas;

C.   arvestades, et nõukogu leidis, et 2005. aasta novembris lõplikult vormistatud lepingu projekt ei taga piisavat võimaluste tasakaalu, kui USA ei loo paremaid võimalusi ELi lennuettevõtjate pääsuks USA siseturule USA lennuettevõtetesse investeerimise ja nendes osalemise kaudu;

D.   arvestades, et USA transpordiministeerium esitas vastuseks eeskirja koostamise ettepaneku teatise, mis leevendab tema tõlgendust kohustusliku nõude kohta, et USA lennuettevõtjad peavad olema USA kodanike tegeliku kontrolli all, kuid otsustas pärast paljude avalike märkuste, sealhulgas USA Kongressist saadud märkuste läbivaatamist siiski 2006. aasta detsembris kõnealuse teatise tühistada;

E.   arvestades, et see tõi kaasa uue läbirääkimiste vooru, mille tulemuseks oli 2. märtsi 2007. aasta lepingu projekt;

F.   arvestades, et kõnealuse lepingu puhul on eriti tähtis õigusnormide, eriti ohutust, julgestust, keskkonda ja töötajate sotsiaalseid õigusi käsitlevate õigusaktide lähendamine,

Üldised põhimõtted

1.   tunnistab, et ELi-USA lennundusleping ei ole oluline ainult lepingu enda tähtsuse tõttu, vaid see on ka mudeliks edasistele lepingutele;

2.   tunneb heameelt 2. märtsi 2007. aasta lepingu projekti üle, kuna see on tähtis samm integreeritud Atlandi-ülese lennundusturu poole, millest tarbijad kasu saavad;

3.   oleks eelistanud osalisi kokkuleppeid hõlmavale etapiviisilisele lähenemisele ühe üldise tasakaalustatud lepingu sõlmimist, milles käsitletakse kõiki turu avamise ja õigusnormide lähendamise aspekte;

4.   tunneb seetõttu heameelt 2. märtsi 2007. aasta lepingu projekti artikli 21 üle, mis sisaldab teise etapi lepingu läbirääkimisteks tegevuskava ja selget ajakava ning muu hulgas sätteid, mis lubavad pooltel peatada esimese etapi lepingus määratletud õigused, kui 30 kuud pärast teise etapi lepingut käsitlevate läbirääkimiste algust ei jõuta viimase osas kokkuleppele;

5.   kutsub transpordiministreid üles kiitma nõukogu 22. ja 23. märtsi 2007. aasta istungil heaks 2. märtsi 2007. aasta lepingu projekti;

Turu avamine

6.   rõhutab, et uus ELi-USA lennundusleping peaks olema turulepääsu seisukohast tasakaalustatud, kusjuures arvestada tuleks ka selliseid küsimusi nagu kabotaaž, asutamisõigus, omandiõigus, de facto kontroll ja riigiabi;

7.   tunneb seetõttu muu hulgas heameelt 2. märtsi 2007. aasta lepingu projekti punktide üle, mis käsitlevad omandilist kuuluvust, investeerimist ja kontrolli (4. lisa), frantsiisi ja märgistamist (5. lisa) ning "Fly America" programmi avamist ELi lennuettevõtjatele;

8.   väljendab siiski kahetsust selle üle, et kabotaaži küsimuses ei ole toimunud edasiminekut ja et ELi lennuettevõtjate võimalused teostada tõhusat kontrolli USA lennuettevõtja üle on ikka veel piiratud ja seda vaatamata omandilist kuuluvust käsitlevatele täiendatud punktidele;

9.   rõhutab, et valitsuse toetused lennuettevõtjatele võivad moonutada konkurentsi, ja kutsub mõlemat lepingupoolt üles vähendama valitsuse toetuste kasutamist miinimumini; samas avaldab poolehoidu menetlustele, mille alusel lepingupooled saavad teineteist teavitada ja arutada teise lepingupoole võetud meetmeid;

Õigusnormide lähendamine

10.   märgib, et õigusnormide lähendamise abinõude väljatöötamist käsitleti 2. märtsi 2007. aasta lepingu projektis üksnes osaliselt ja selle küsimuse käsitlemine jäeti suures osas ühiskomiteele;

11.   märgib täiendavalt, et õigusnormide lähendamise käsitlemisel 2. märtsi 2007. aasta lepingu projektis puudutatakse peamiselt ohutuse ja julgestuse sätteid ning ainult väga vähesel määral keskkonna- ja sotsiaalseid aspekte;

Ohutus ja julgestus

12.   tunneb heameelt ELi ja USA lennundusohutuse valdkonna vastutavate asutuste koostöö üle nii ELi ja USA föderaalvalitsuse tasandil kui ka vastavalt liikmesriikide ja osariikide tasandil;

13.   märgib standarditele mittevastavate lennuettevõtjate Euroopa musta nimekirja ja USA lennuettevõtjate standarditele vastavuse kontrollisüsteemi tähtsust ning kutsub mõlemaid lepingupooli üles vahetama selles küsimuses teavet;

14.   märgib julgestusmeetmete tähtsust lennunduses, kuid hoiatab ülemääraste või kooskõlastamata meetmete eest, mis ei põhine nõuetekohasel riskihindamisel;

15.   kutsub komisjoni ja USAd üles vaatama üle alates 2001. aastast kohaldatavate täiendavate julgestusmeetmete tõhusust, et vältida kattumist ja nõrku lülisid julgestusahelas;

16.   rõhutab, et kui ELi ja USA vahel vahetatakse reisijate isikuandmeid, tuleb austada ELi ja USA kodanike isikuandmete puutumatust vastavalt kriteeriumitele, mida Euroopa Parlament nõudis oma 13. märtsi 2003. aasta resolutsioonis(2) ja 7. septembri 2006. aasta resolutsioonis(3); rõhutab sellega seoses tungivat vajadust jõuda kokkuleppele andmekaitset ja eraelu puutumatust käsitlevate ülemaailmsete standardite osas;

17.   toetab "ühekordse julgestuse" põhimõtet, mille kohaselt kontrollitakse reisijat ja pagasit ainult reisi alustamisel ja mitte igal ümberistumisel uuesti;

Keskkond

18.   tunnistab, et lennundussektoril on rida negatiivseid keskkonnamõjusid, eriti müraallikana ja sarnaselt teistele transpordiliikidele panustajana kliimamuutusesse, kusjuures lennunduse kasvuga need mõjud suurenevad;

19.   märgib, et selle asemel, et rõhutada keskkonnameetmete võtmise vajalikkust lennunduses, rõhutatakse 2. märtsi 2007. aasta lepingu projekti artiklis 15 peamiselt keskkonnameetmete võimalikku negatiivset mõju ja selle leevendamise vajadust;

20.   rõhutab seetõttu, et nii EL-l kui ka USA-l tuleb võtta tõhusaid meetmeid lennunduse negatiivse keskkonnamõju vähendamiseks, kusjuures eelnevalt ei tohiks välistada mis tahes normatiivseid, finantsilisi ega muid selle eesmärgi saavutamise vahendeid;

21.   pooldab komisjoni ettepanekut lülitada lennundus Euroopa heitkogustega kauplemise süsteemi, et vähendada lennundussektori mõju kliimamuutusele; rõhutab, et läbirääkimisi USA-ga tuleb pidada varajases etapis, et lülitada Atlandi-ülene lennuliiklus 2012. aastaks Euroopa heitkogustega kauplemise süsteemi ning et lennunduse lisamine toimuks ettenähtud ajalises raamistikus;

22.   kutsub mõlemaid lepingupooli üles vahetama kogemusi müra vähendamise parimate tavade kohta, arvestades seejuures kohalike tingimuste erinevust;

23.   tunneb heameelt 2. märtsi 2007. aasta lepingu projektile lisatud konsultatsioonide memorandumi punktide 34 ja 35 üle, milles USA ja EL nõustuvad tegema koostööd Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni ja G8 raames, et vähendada õhusõidukite müra ja heitkoguseid; tunneb heameelt USA ja ELi vastutavate ametiasutuste kavatsuse üle suurendada tehnilist koostööd sellistes valdkondades nagu teadusuuringud kliima alal, tehnoloogiline areng, kütusesäästlikkus ja heitkoguste vähendamine õhutranspordisektoris;

Sotsiaalpoliitika

24.   kutsub USA ja ELi lennunduse sidusrühmi üles astuma püsivasse dialoogi sotsiaalsete standardite üle, et soodustada samaaegselt vastastikust mõistmist ning võrdsete võimaluste ja kõrgete sotsiaalsete standardite saavutamist;

25.   kutsub komisjoni üles taotlema, et mistahes võimalikku lepingusse lisataks viited sotsiaalseid õigusi käsitlevatele asjakohastele rahvusvahelistele õigusaktidele, eriti Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni põhikonventsioonide tööstandarditele (1930–1999), Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni hargmaistele ettevõtetele antud suunistele (1976, muudetud versioon 2000) ja 1980. aasta Rooma konventsioonile lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatava õiguse kohta;

26.   nõuab kindlalt, et liikmesriikides värvatud ja/või töötavate töötajate suhtes tuleks kohaldada ELi sotsiaalõigusnorme, eriti töötajate nõustamist ja informeerimist käsitlevaid direktiive (2002/14/EÜ, 98/59/EÜ ja 80/987/EMÜ), tsiviillennunduse lennupersonali tööaja korraldust käsitlevat direktiivi (2000/79/EÜ) ning direktiivi töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega (96/71/EÜ);

Läbirääkimiste pidamine

27.   kutsub komisjoni üles tagama Euroopa Parlamendi ja kõikide asjaomaste sidusrühmade täielik teavitamine ja nendega konsulteerimine enne läbirääkimisi ja läbirääkimiste teise etapi ajal;

28.   tervitab Euroopa Parlamendi liikmete ja USA Kongressi liikmete regulaarsete kohtumiste ideed, mille eesmärk on arutada kõiki olulisi küsimusi seoses ELi-USA lennunduslepinguga;

o
o   o

29.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning USA Kongressile.

(1) ELT C 287 E, 24.11.2006, lk 84.
(2) ELT C 61 E, 10.3.2004, lk 381.
(3) ELT C 305 E, 14.12.2006, lk 250.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika