Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/2525(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0077/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0077/2007

Keskustelut :

PV 13/03/2007 - 7
CRE 13/03/2007 - 7

Äänestykset :

PV 14/03/2007 - 5.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0071

Hyväksytyt tekstit
PDF 123kWORD 51k
Keskiviikko 14. maaliskuuta 2007 - Strasbourg
EU:n ja USA:n välinen lentoliikennesopimus
P6_TA(2007)0071B6-0077/2007

Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. maaliskuuta 2007 Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen lentoliikennesopimusta koskevista neuvotteluista

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen lentoliikennesopimuksen tekemisestä (KOM(2006)0169), jäljempänä 'marraskuussa 2005 laadittu sopimusluonnos',

–   ottaa huomioon EU:n ja Yhdysvaltojen valtuuskuntien 2. maaliskuuta 2007 Brysselissä hyväksymän uuden sopimusluonnoksen, jäljempänä '2. maaliskuuta 2007 hyväksytty sopimusluonnos',

–   ottaa huomioon yhteisön ulkoisen ilmailupolitiikan kehittämisestä 17 päivänä tammikuuta 2006 annetun päätöslauselmansa(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on päättänyt, että useat kahdenväliset ilmailusopimukset jäsenvaltioiden ja USA:n välillä ovat Euroopan unionin oikeuden periaatteiden vastaisia ja että EU:n ja USA:n välisen sopimuksen tekeminen on paras keino noudattaa unionin oikeutta,

B.   ottaa huomioon, että EU:n ja USA:n ilmailumarkkinat vastaavat yhdessä noin 60 prosentista maailman lentoliikenteestä ja että EU:n ja USA:n ilmailusopimus hyödyttäisi kuluttajia Atlantin molemmilla puolilla ja saattaisi toimia esimerkkinä lentoliikenteen maailmanlaajuiselle vapauttamiselle ja sääntelyn yhdenmukaistamiselle,

C.   ottaa huomioon, että neuvoston mielestä marraskuussa 2005 laadittu sopimusluonnos ei tarjonnut riittävän yhtäläisiä mahdollisuuksia, ellei USA antaisi EU:n lentoyhtiöille lisää mahdollisuuksia päästä USA:n sisäisille markkinoille investoimalla ja osallistumalla USA:n lentoyhtiöihin,

D.   ottaa huomioon, että USA:n liikenneministeriö vastasi tilanteeseen antamalla ilmoituksen sääntöehdotuksesta, jossa se höllensi tulkintaansa vaatimuksesta, jonka mukaan USA:n lentoyhtiöiden on oltava maan kansalaisten todellisessa valvonnassa; ottaa kuitenkin huomioon, että ministeriö päätti joulukuussa 2006 perua tämän ilmoituksen tarkasteltuaan lukemattomia julkisia kommentteja, joista eräät saapuivat Yhdysvaltain kongressilta,

E.   ottaa huomioon, että tämän ansiosta syntyi Brysselissä 2. maaliskuuta 2007 hyväksytty sopimusluonnos uuden neuvottelukierroksen tuloksena,

F.   ottaa huomioon, että tällainen sääntelyä lähentävä sopimus on erityisen tärkeä etenkin varotoimia, turvallisuutta, ympäristöä ja työntekijöiden sosiaalisia oikeuksia koskevien säännösten osalta,

Yleiset periaatteet

1.   tunnustaa EU:n ja USA:n ilmailusopimuksen merkityksen sinällään ja myös mallina myöhemmille sopimuksille;

2.   pitää näin ollen 2. maaliskuuta 2007 hyväksyttyä sopimusluonnosta myönteisenä merkittävänä askeleena kohti kuluttajia hyödyttäviä yhdennettyjä transatlanttisia lentoliikennemarkkinoita;

3.   olisi pitänyt markkinoiden avaamista ja sääntelyn lähentymistä koskevat näkökohdat kokonaisuudessaan sisältävän tasapainoisen yleissopimuksen tekemistä parempana kuin osittaisilla sopimuksilla toteutettavaa vaiheittaista lähestymistapaa;

4.   pitää näin ollen myönteisenä 2. maaliskuuta 2007 hyväksytyn sopimusluonnoksen 21 artiklaa, joka sisältää toimintasuunnitelman ja toisen vaiheen sopimusta koskevien neuvottelujen selkeän aikataulun, mukaan luettuina säännökset, joiden perusteella osapuolet voivat peruuttaa ensimmäisen vaiheen sopimuksessa määritellyt oikeudet siinä tapauksessa, että toisen vaiheen neuvotteluja ei ole saatu päätökseen 30 kuukauden kuluessa neuvottelujen käynnistämisestä;

5.   kehottaa liikenneministereitä hyväksymään 2. maaliskuuta 2007 hyväksytyn sopimusluonnoksen 22. ja 23. maaliskuuta 2007 pidettävässä neuvoston kokouksessa;

Markkinoiden avaaminen

6.   korostaa, että uutta EU:n ja USA:n ilmailusopimusta pitäisi tasapainottaa markkinoille pääsyn suhteen, ottaen samalla huomioon kabotaasin, sijoittautumisoikeuden, omistuksen sekä tosiasiallisen valvonnan ja valtion tukien kaltaiset kysymykset;

7.   pitää näin ollen myönteisinä muun muassa 2 maaliskuuta 2007 hyväksyttyyn sopimusluonnokseen sisältyviä lausekkeita, jotka koskevat omistussuhteita, investointeja ja päätäntävaltaa (liite 4) sekä franchise-sopimuksia ja tuotemerkkejä (liite 5), sekä 'Fly America Programme' -ohjelman avaamista EU:n lentoyhtiöille;

8.   pitää kuitenkin valitettavana sitä, että kabotaasin osalta ei ole saavutettu mitään edistymistä ja että EU:n lentoyhtiöiden mahdollisuus käyttää tehokasta päätäntävaltaa Yhdysvaltojen lentoyhtiöissä on edelleen rajoitettu laajennetuista omistussuhdelausekkeista huolimatta;

9.   korostaa, että lentoyhtiöille myönnettävät valtiontuet saattavat vääristää kilpailua, ja kehottaa molempia osapuolia rajoittamaan niiden käyttöä mahdollisimman paljon; pitää myönteisenä menetelmiä, joiden avulla osapuolet voivat pitää yhteyttä ja keskustella toisen osapuolen toteuttamista toimista;

Sääntelyn lähentäminen

10.   panee merkille, että sääntelyn lähentämisen kehittämistä on käsitelty vain osittain 2. maaliskuuta 2007 hyväksytyssä sopimusluonnoksessa ja että sopimuksella perustettava sekavaliokunta vastaa siitä huomattavilta osin;

11.   panee lisäksi merkille, että 2. maaliskuuta 2007 hyväksytyssä sopimusluonnoksessa käsitellään sääntelyn lähentymistä pääasiassa varotoimia ja turvallisuutta koskevien määräysten osalta, eikä niinkään ympäristö- ja sosiaalinäkökohtien perusteella;

Varotoimet ja turvallisuus

12.   pitää myönteisenä EU:n ja USA:n ilmailuviranomaisten yhteistyötä EU:n tasolla ja USA:n liittovaltiotasolla sekä jäsenvaltioiden ja osavaltioiden tasolla;

13.   toteaa, että Euroopassa laadittu ala-arvoisten lentoyhtiöiden musta lista sekä USA:n lentoyhtiöiden tason seurantajärjestelmä ovat tärkeitä, ja kehottaa molempia osapuolia jakamaan asiaa koskevia tietoja;

14.   toteaa, että ilmailun turvamääräykset ovat tärkeitä, mutta varoittaa liiallisista tai koordinoimattomista toimista, jotka eivät perustu asianmukaiseen riskien arviointiin;

15.   kehottaa komissiota komissiota ja Yhdysvaltoja tarkastelemaan uudelleen vuoden 2001 jälkeen asetettujen lisäturvatoimien tehokkuutta, jotta turvaketjun päällekkäiset ja heikot lenkit voidaan poistaa;

16.   korostaa, että Euroopan ja USA:n kansalaisten yksityisyyttä olisi kunnioitettava EU:n ja USA:n välillä tapahtuvien henkilötietojen vaihdon yhteydessä, kuten Euroopan parlamentti vaatii 13. maaliskuuta 2003(2) ja 7. syyskuuta 2006(3) antamissaan päätöslauselmissa; korostaa tähän liittyen, että on tärkeää sopia pikaisesti maailmanlaajuisista normeista tietosuojan ja yksityisyyden suojan alalla;

17.   pitää kannatettavana kerralla toteutettavia turvatoimia, eli matkustajien ja matkatavaroiden tarkastamista matkan alussa eikä jokaisen välilaskun yhteydessä;

Ympäristö

18.   tunnustaa, että lentoliikenteellä on useita kielteisiä ympäristövaikutuksia, erityisesti melunlähteenä ja ilmastonmuutoksen myötävaikuttajana muiden liikennemuotojen ohella, ja että nämä vaikutukset lisääntyvät lentoliikenteen kasvun myötä;

19.   toteaa, että 2. maaliskuuta 2007 hyväksytyn sopimusluonnoksen 15 artiklassa korostetaan pääasiassa ympäristötoimien mahdollisia haittavaikutuksia ja niiden lieventämistä, eikä lentoliikenteen tarvetta ympäristötoimiin;

20.   painottaa siksi, että EU:n ja USA:n on toteutettava tehokkaita toimia lentoliikenteen kielteisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi sulkematta etukäteen pois mitään sääntely- tai rahoitustoimia tai muita toimia tämän tavoitteen saavuttamiseksi;

21.   pitää myönteisenä komission ehdotusta lentoliikenteen sisällyttämisestä Euroopan päästökauppajärjestelmään, jotta lentoliikenteen vaikutuksia ilmastonmuutokseen vähennettäisiin; huomauttaa, että USA:n kanssa on varhaisessa vaiheessa käytävä neuvotteluja Atlantin ylittävien lentojen sisällyttämisestä Euroopan päästökauppajärjestelmään vuoteen 2012 mennessä, jotta lentoliikenne voidaan sisällyttää sovitussa aikataulussa;

22.   pyytää molempia osapuolia vaihtamaan parhaita käytäntöjä ottaen kuitenkin huomioon paikalliset olosuhteet;

23.   pitää myönteisenä 2. maaliskuuta 2007 hyväksyttyyn sopimusluonnokseen liitetyn neuvottelumuistion 34 ja 35 kohtaa, joiden mukaisesti Yhdysvallat ja EU sitoutuvat harjoittamaan yhteistyötä Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) ja G8:n puitteissa lentomelun ja päästöjen rajoittamiseksi; pitää myönteisinä toimivaltaisten EU:n ja Yhdysvaltojen viranomaisten pyrkimystä tehostaa teknistä yhteistyötä ilmastonmuutosta koskevan tieteellisen tutkimuksen alalla sekä lentoliikenteen teknologian kehittämisen, polttoainetehokkuuden ja päästöjen rajoittamisen aloilla;

Sosiaalipolitiikka

24.   kehottaa USA:n ja EU:n lentoliikennealan toimijoita jatkuvaan vuoropuheluun sosiaalisista normeista keskinäisen yhteisymmärryksen edistämiseksi ja pyrkimään samalla yhtäläisiin toimintamahdollisuuksiin ja korkeatasoisiin sosiaalisiin normeihin;

25.   kehottaa komissiota toimimaan sen puolesta, että mahdollisessa sopimuksessa otettaisiin käyttöön viittauksia sosiaalisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen lainsäädäntöön, erityisesti työmarkkinanormeihin joista on säädetty Kansainvälisen työjärjestön perussopimuksissa (ILO 1930–1999), OECD:n toimintaohjeissa monikansallisille yrityksille (1976, tarkistettu 2000) ja Rooman yleissopimuksessa sopimusvelvoitteiden yhteydessä sovellettavasta oikeudesta (1980);

26.   vaatii, että jäsenvaltioissa palvelukseen otettuihin ja/tai työskenteleviin työntekijöihin olisi sovellettava EU:n sosiaalilainsäädäntöä, ja erityisesti direktiivejä työntekijöiden kuulemisesta ja heille tiedottamisesta (2002/14/EY, 98/59/EY ja 80/987/ETY), siviili-ilmailun liikkuvien työntekijöiden työajan järjestämisestä (2000/79/EY) ja työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon (96/71/EY);

Neuvottelujen kulku

27.   kehottaa komissiota varmistamaan, että Euroopan parlamentille ja kaikille asianosaisille tahoille tiedotetaan ja niitä kuullaan täysimääräisesti ennen toisen vaiheen neuvotteluja ja niiden aikana;

28.   pitää myönteisenä ajatusta Euroopan parlamentin jäsenten ja Yhdysvaltojen kongressin jäsenten yhteisistä kokouksista, joissa keskustellaan kaikista EU:n ja USA:n lentoliikennesopimukseen liittyvistä kysymyksistä;

o
o   o

29.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Yhdysvaltojen kongressille.

(1) EUVL C 287 E, 24.11.2006, s. 84.
(2) EUVL C 61 E, 10.3.2004, s. 381.
(3) EUVL C 305 E, 14.12.2006, s. 250.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö