Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/2525(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B6-0077/2007

Pateikti tekstai :

B6-0077/2007

Debatai :

PV 13/03/2007 - 7
CRE 13/03/2007 - 7

Balsavimas :

PV 14/03/2007 - 5.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0071

Priimti tekstai
PDF 283kWORD 55k
Trečiadienis, 2007 m. kovo 14 d. - Strasbūras
ES ir JAV susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų
P6_TA(2007)0071B6-0077/2007

2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos bendrijos, jos valstybių narių ir Jungtinių Amerikos Valstijų oro susisiekimo paslaugų susitarimo sudarymo

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos ir į Tarybą susirinkusių Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimo dėl Europos bendrijos, jos valstybių narių ir Jungtinių Amerikos Valstijų Oro susisiekimo susitarimo sudarymo (COM(2006)0169), (2005 m. lapkričio mėn. sutarties projektas),

–   atsižvelgdamas į naujo susitarimo projekto tekstą, dėl kurio ES ir JAV delegacijos susitarė 2007 m. kovo 2 d. Briuselyje (toliau - 2007 m. kovo 2 d. susitarimo projektas),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. sausio 17 d. savo rezoliuciją dėl Bendrijos išorės politikos aviacijos srityje darbotvarkės rengimo(1),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Europos Bendrijų Teisingumo Teismas nusprendė, kad keliuose valstybių narių ir JAV dvišaliuose aviacijos susitarimuose pažeidžiami ES teisės principai; kadangi ES ir JAV aviacijos susitarimo sudarymas būtų geriausias būdas užtikrinti visišką ES teisės laikymąsi,

B.   kadangi ES ir JAV aviacijos rinkos apima apie 60 proc. pasaulio oro eismo, o ES ir JAV aviacijos susitarimas duos naudos vartotojams abiejose Atlanto vandenyno pusėse ir šis susitarimas galėtų tapti tolesnio liberalizavimo ir teisės aktų derinimo pasauliniu mastu pavyzdžiu,

C.   kadangi, Tarybos nuomone, 2005 m. lapkričio mėn. parengtas susitarimo projektas neužtikrins pakankamos galimybių pusiausvyros, nebent JAV suteiktų ES vežėjams daugiau galimybių patekti į JAV vidaus rinką investuojant į JAV oro transporto įmones ir dalyvaujant jų valdyme,

D.   kadangi JAV Transporto departamentas atsakė pateikdamas pasiūlymą dėl teisės akto, kuriame sušvelnino teisės aktuose numatytą reikalavimą, kad JAV oro transporto įmonės būtų faktiškai valdomos JAV piliečių, bet 2006 m. gruodžio mėn., išnagrinėjęs daugybę visuomenės komentarų, įskaitant iš JAV Kongreso gautus komentarus, nusprendė atsiimti šį pasiūlymą,

E.   kadangi dėl to buvo surengtas naujas derybų turas ir jo metu parengtas susitarimo projektas, dėl kurio ES ir JAV delegacijos susitarė 2007 m. kovo 2 d. Briuselyje,

F.   kadangi tokiame susitarime ypač svarbu suderinti teisės aktus, ypač teisės aktus dėl saugos, saugumo, aplinkos ir darbuotojų socialinių teisių,

Bendrieji principai

1.   pripažįsta, kad ES ir JAV aviacijos susitarimas svarbus ne tik kaip atskiras dokumentas, bet ir kaip vėlesnių susitarimų pavyzdys;

2.   džiaugiasi, kad parengtas naujo susitarimo projektas, dėl kurio ES ir JAV delegacijos susitarė 2007 m. kovo 2 d., ir mano, kad tai – svarbus žingsnis siekiant sukurti jungtinę transatlantinę aviacijos rinką, kuri būtų naudinga vartotojams;

3.   teiktų pirmenybę vienam proporcingam bendram susitarimui, apimančiam visus rinkos atvėrimo ir teisės aktų derinimo aspektus, o ne įgyvendinimo etapais metodui sudarant dalinius susitarimus;

4.   džiaugiasi naujojo 2007 m. kovo 2 d. susitarimo projekto 21 straipsniu, kuriame pateikiama derybų dėl antrojo etapo susitarimo darbotvarkė ir aiškus šių derybų tvarkaraštis, įskaitant nuostatas, pagal kurias šalims leidžiama sustabdyti galiojimą teisių, nurodytų pirmojo etapo susitarime, jei praėjus 30 mėnesių nuo derybų dėl antrojo etapo susitarimo pradžios šis susitarimas nesudaromas;

5.   ragina Transporto ministrų tarybą pritarti 2007 m. kovo 2 d. susitarimo projektui savo susitikime, vyksiančiame 2007 m. kovo 22 ir 23 dienomis;

Rinkos atvėrimas

6.   pabrėžia, kad naujasis ES ir JAV susitarimas turėtų būti proporcingas patekimo į rinką požiūriu, taip pat atsižvelgiant į tokius klausimus kaip kabotažas, įsisteigimo teisė, nuosavybė ir faktinis valdymas bei valstybės pagalba;

7.   džiaugiasi, inter alia, išlygomis, įtrauktomis į naujojo 2007 m. kovo 2 d. susitarimo projektą, dėl nuosavybės teisių, investicijų ir kontrolės (4 priedas) ir dėl frančizės bei prekių ženklų naudojimo (5 priedas), taip pat dėl "Fly America" programos atvėrimo ES vežėjams;

8.   tačiau apgailestauja, kad nepasiekta pažangos dėl kabotažo ir kad ES vežėjų galimybė vykdyti veiksmingą JAV oro linijų kontrolę vis dar ribota, net taikant išplėstus nuosavybės straipsnius;

9.   pabrėžia, kad valstybės subsidijos, teikiamos oro transporto įmonėms, gali iškreipti konkurenciją, ir ragina abi šalis apriboti jų naudojimą iki minimumo, tačiau tuo pat metu džiaugiasi tvarka, pagal kurią šalys gali informuoti viena kitą apie priemones, kurių kiekviena ėmėsi, ir jas aptarti;

Teisės aktų derinimas

10.   pažymi, kad teisės aktų derinimas tik iš dalies numatytas 2007 m. kovo 2 d. susitarimo projekte ir daugiausia pavestas jungtiniam komitetui;

11.   taip pat pažymi, kad 2007 m. kovo 2 d. susitarimo projekte teisės aktų derinimas labiausiai susijęs su nuostatomis dėl saugos ir saugumo ir labai mažai susijęs su aplinkos ir socialiniais aspektais;

Sauga ir saugumas

12.   džiaugiasi ES ir JAV atsakingų institucijų bendradarbiavimu skrydžių saugos srityje ir ES bei JAV federaliniu lygmeniu, ir valstybių narių ir valstijų lygmeniu;

13.   pažymi Europos reikalavimų neatitinkančių vežėjų juodojo sąrašo ir JAV vežėjų standartų kontrolės sistemos svarbą ir ragina abi šalis dalytis informacija šiais klausimais;

14.   pažymi aviacijos saugumo priemonių svarbą, tačiau įspėja dėl pernelyg gausių ar nesuderintų priemonių, nepagrįstų tinkamu rizikos įvertinimu;

15.   ragina Komisiją ir JAV dar kartą įvertinti papildomų saugumo priemonių, pradėtų taikyti po 2001 m., veiksmingumą, siekiant pašalinti iš dalies sutampančias ir silpnas saugumo grandis;

16.   pabrėžia, kad, ES ir JAV keičiantis keleivių asmens duomenimis, turėtų būti gerbiamas Europos ir JAV piliečių privatumas, vadovaujantis kriterijais, kuriuos Europos Parlamentas paragino taikyti 2003 m. kovo 13 d.(2) ir 2006 m. rugsėjo 7 d.(3) rezoliucijose; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad labai svarbu susitarti dėl visuotinių duomenų apsaugos ir privatumo standartų;

17.   palaiko "vieno langelio saugumo" koncepciją, kai keleiviai ir bagažas tikrinami tik kelionės pradžioje, o ne kiekvieno persėdimo (perkrovimo) metu;

Aplinka

18.   pripažįsta, kad aviacijos sektorius daro įvairų neigiamą poveikį aplinkai, ypač todėl, kad aviacija yra triukšmo šaltinis bei, kaip ir kitų rūšių transportas, skatina klimato kaitą; taip pat pripažįsta, kad augant aviacijos sektoriui šis poveikis didės;

19.   pažymi, kad 2007 m. kovo 2 d. susitarimo 15 straipsnyje labiausiai pabrėžiami galimas neigiamas aplinkos apsaugos priemonių poveikis ir poreikis jį sumažinti, užuot pabrėžus poreikį imtis aplinkos apsaugos veiksmų aviacijoje;

20.   taigi pabrėžia poreikį, kad ir ES, ir JAV imtųsi veiksmingų priemonių neigiamam aviacijos poveikiui aplinkai sumažinti, iš anksto neatmetant galimybės taikyti jokios reglamentavimo, finansinės ar kitos priemonės, skirtos šiam tikslui pasiekti;

21.   džiaugiasi Komisijos pasiūlymu įtraukti aviaciją į Europos prekybos išmetamųjų teršalų leidimais sistemą, siekiant sumažinti aviacijos sektoriaus poveikį klimato kaitai; pažymi, kad derybos su JAV turės būti rengiamos anksti, siekiant iki 2012 m. įtraukti transatlantinį oro eismą į Europos prekybos išmetamųjų teršalų leidimais sistemą, kad būtų galima įtraukti aviacijos sektorių per nustatytą laikotarpį;

22.   ragina abi šalis keistis pažangiąja triukšmo mažinimo patirtimi, pripažįstant vietos aplinkybių skirtumus;

23.   džiaugiasi Susitarimo dėl konsultacijų, pateikto 2007 m. kovo 2 d. susitarimo projekto priede, 34 ir 35 dalimis, kuriose teigiama, kad JAV ir ES susitaria dirbti kartu pagal Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (angl. ICAO) ir G8 valstybių grupės programas, siekdamos sumažinti orlaivių keliamą triukšmą ir išmetamų teršalų kiekį; džiaugiasi atsakingų JAV ir ES valdžios institucijų ketinimu sustiprinti techninį bendradarbiavimą mokslinių klimato tyrimų ir technologijų plėtros, oro transporto degalų naudojimo efektyvumo didinimo ir išmetamųjų teršalų mažinimo srityse;

Socialinė politika

24.   ragina JAV ir ES aviacija suinteresuotas šalis pradėti nuolatinį dialogą dėl socialinių standartų, siekiant skatinti abipusį supratimą, sudaryti vienodas veiklos galimybes ir užtikrinti aukštą socialinių standartų lygį;

25.   ragina Komisiją skatinti įtraukti į visus būsimus susitarimus nuorodas į susijusius tarptautinius teisės aktus, reglamentuojančius socialines teises, ypač į darbo standartus, numatytus pagrindinėse Tarptautinės darbo organizacijos konvencijose (1930–1999 m. TDO konvencijos), į EBPO tarptautinių įmonių gaires (1976 m., persvarstytos 2000 m.) ir į 1980 m. Romos konvenciją dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės;

26.   primygtinai reikalauja, kad darbuotojams, priimamiems dirbti ir (arba) dirbantiems valstybėse narėse, būtų taikomi ES socialiniai teisės aktai, ypač direktyvos dėl konsultavimosi su darbuotojais ir jų informavimo (2002/14/EB, 98/59/EB ir 80/987/EEB), direktyva dėl civilinės aviacijos mobiliųjų darbuotojų darbo laiko organizavimo (2000/79/EB) ir direktyva dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje (96/71/EB);

Derybų vykdymas

27.   ragina Komisiją užtikrinti, kad Europos Parlamentui ir visoms susijusioms suinteresuotoms šalims būtų teikiama išsami informacija ir su jais būtų konsultuojamasi prieš antrojo etapo derybas ir jų metu;

28.   džiaugiasi mintimi rengti nuolatinius Europos Parlamento ir JAV Kongreso narių susitikimus siekiant aptarti visus su ES ir JAV aviacijos susitarimu susijusius klausimus;

o
o   o

29.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir JAV Kongresui.

(1) OL C 287 E, 2006 11 24, p. 84.
(2) OL C 61 E, 2004 3 10, p. 381.
(3) OL C 305 E, 2006 12 14, p. 250.

Teisinė informacija - Privatumo politika