Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2531(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B6-0119/2007

Внесени текстове :

B6-0119/2007

Разисквания :

PV 13/03/2007 - 19
CRE 13/03/2007 - 19

Гласувания :

PV 15/03/2007 - 5.3
CRE 15/03/2007 - 5.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0074

Приети текстове
PDF 267kWORD 50k
Четвъртък, 15 март 2007 г. - Страсбург
Незаконен лов на прелетни птици в Малта
P6_TA(2007)0074B6-0119/2007

Резолюция на Европейския парламент от 15 март 2007 г. относно лова и лова с примамка на прелетни птици в Малта през пролетта

Европейският парламент,

–   като взе предвид петициите 794/2004, 334/2005 и 886/2005,

–   като взе предвид Доклада за установяване на фактите от мисията, осъществена от Комисията по петиции в Малта между 9-12 май 2006 г.,

–   като взе предвид Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 г.за опазването на дивите птици(1) ("Директивата за птиците"),

–   като взе предвид Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна(2) ("Директивата за местообитанията"),

–   като взе предвид членове 10, 226 и 242 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид устен въпрос В6-0015/2007,

–   като взе предвид членове 108, параграф 5 от своя правилник,

A.   като има предвид, че Европейският парламент получи няколко петиции срещу практиките на лова и лова с примамка на прелетни птици в Малта през пролетта, включително на петиция от Кралското белгийско общество за защита на птиците, подписана от 300 000 души в Европа, повече от 4 000 от които от Малта, като има предвид, че 115 000 души в Европа, по-специално от Обединеното Кралство, подадоха петиция на вниманието на малтийското правителство през месец февруари 2007 година, в знак на протест срещу пролетния лов;

Б.   като има предвид, че комисията по петиции разгледа изложените твърдения в петициите и изпрати делегация в Малта съгласно член 192, параграф 3 от правилника на ЕП с цел установяване на фактите на място;

В.   като има предвид, че докладът от мисията за установяване на фактите заключи, че независимо от положените усилия от компетентните малтийски органи да приведат националното законодателство и прилагането му в съответствие с общностното право, устойчивостта и оцеляването на популациите на няколко вида прелетни птици са все още сериозно застрашени, поради незаконен и безразборен лов и лов с примамка, при преминаването им през Малта, по време на пролетната им миграция;

Г.   като има предвид, че докладът от мисията за установяване на фактите от комисията по петиции предизвиква също опасения във връзка със спазването от Малта на директивата за птиците и на директивата за местообитанията и по отношение на незаконния лов и лова с примамки на защитени видове, по-специално на хищни птици;

Д.   като има предвид, че пролетният лов и ловът с примамка се обосновава от малтийските ловци като част от тяхната културна традиция; като има предвид обаче, че местата за отдих на прелетните птици са намалели значително през последните години, в следствие на градското развитие и, че новите методи и оръжия направиха лова по-ефикасен и следователно, по-ощетяващ популациите от прелетни птици, причинявайки локализираното унищожаване на видове като тези на сокола скитник и забулената сова;

Е.   като има предвид, че проучванията на общественото мнение показват, че голяма част от малтийското общество е против сегашните ловни практики;

Ж.   като има предвид, че правителството на Малта взе решение да открие тази година сезон за пролетен лов на гугутки и пъдпъдъци, два застрашени вида, от 10 април до 20 май 2007 г. и сезон за лов с примамка от 26 март до 20 май 2007 г.;

З.   като има предвид, че Малта е една от основните точки за събиране на прелетни птици между Европа и Африка; като има предвид, че едно настояще проучване доказа, че много от видовете птици са били редки или застрашени и са били убити в 35 страни (повечето европейски) и уловени с примамка в 19 страни;

И.   като има предвид, че Комисията разследва дали транспонирането в Малта на Директивата за птиците е в съответствие с изискванията на тази директива и дали се прилага правилно законодателството и, че започна съдебни процедури за нарушения против Малта поради неспазване на член 9 на Директивата;

Й.   като има предвид, че Комисията препоръча на правителството на Малта да не разрешава пролетния лов тази година и постанови, че ако той бъде разрешен през 2007 г., Комисията възнамерява да разгледа в общо дело разрешенията за пролетен лов през 2004, 2005 и 2006 г. и да изпрати мотивирано становище на Малта по този въпрос;

К.   като има предвид, че задължението на държавите-членки да сътрудничат изцяло на Комисията, когато тя действа в рамките на възложените й правомощия съгласно член 226 от Договора на ЕО, произтича от принципа на лоялно сътрудничество, уточнен в член 10 от Договора на ЕО;

1.  Отбелязва доклада от мисията за установяване на фактите на комисията по петиции между 9 и 12 май 2006 г., по време на която бяха разгледани фактите на място и подкрепя препоръките на този доклад;

2.  Споделя изразената загриженост в доклада от мисията за установяване на фактите, по-специално относно разрешението за лов на отпочиващите прелетни птици през пролетта и на незаконния лов и лов с примамки на защитени видове, включително в защитените зони от правото на Общността;

3.  Осъжда всички видове на незаконен лов във всички държави-членки;

4.  Приканва малтийското правителство и Комисията да публикуват цялостните си технически позиции по този въпрос;

5.  Приветства решението на Комисията да разгледа съответствието на малтийското законодателство и на прилагането на директивата за птиците изисква настойчиво Комисията да удвои усилията си и да убеди малтийските органи да спазват изцяло правото на Общността;

6.  Приканва малтийското правителство да спази изцяло Директивата за птиците, съответното право на Общността и клаузите на Договора за присъединяване, който то е подписало;

7.  Приветства решението на малтийското правителство да отговори на случаите на злоупотреба чрез, наред с другото, увеличаване на глобите до €14 000 и предвиждане на наказание лишаване от свобода до две години и окончателно отнемане на разрешителното за лов при рецидив;

8.  Приветства също така решението на малтийското правителство да забрани лова с примамки на сипки и лова на птици в морето през пролетта;

9.  Припомня принципа за лоялно сътрудничество, заложен в член 10 от Договора на ЕО, съобразно който държавите-членки се ангажират да сътрудничат изцяло на общностните институции;

10.  Отбелязва, че принципът на лоялно сътрудничество има още по-голямо значение, когато Комисията действа в качеството си на "пазител на договорите" и контролира спазването на правото на Общността от държите-членки съгласно член 226 от Договора на ЕО;

11.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителството и парламента на Малта.

(1) OВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1.
(2) OВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.

Правна информация - Политика за поверителност