Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/2531(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0119/2007

Esitatud tekstid :

B6-0119/2007

Arutelud :

PV 13/03/2007 - 19
CRE 13/03/2007 - 19

Hääletused :

PV 15/03/2007 - 5.3
CRE 15/03/2007 - 5.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0074

Vastuvõetud tekstid
PDF 112kWORD 41k
Neljapäev, 15. märts 2007 - Strasbourg
Ebaseaduslik linnujaht Maltal
P6_TA(2007)0074B6-0119/2007

Euroopa Parlamendi 15. märtsi 2007. aasta resolutsioon kevadise rändlindude jahi ja püügi kohta Maltal

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse petitsiooni 794/2004, petitsiooni 334/2005 ja petitsiooni 886/2005;

–   võttes arvesse raportit petitsioonikomisjoni poolt läbi viidud uurimismissiooni kohta Maltale 9. kuni 12. maini 2006;

–   võttes arvesse nõukogu 2. aprilli 1979. aasta direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta(1) (edaspidi "linnudirektiiv");

–   võttes arvesse nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta(2) (edaspidi "elupaikade direktiiv");

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikleid 10, 226 ja 242;

–   võttes arvesse suuliselt vastatavat küsimust B6-0015/2007;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

A.   arvestades, et Euroopa Parlament on saanud mitmeid petitsioone kevadise rändlindude jahi ja püügi kohta Maltal, muu hulgas Belgia kuningliku linnukaitseühingu petitsiooni, millele on alla kirjutanud 300 000 eurooplast, sh rohkem kui 4000 maltalast; arvestades, et 115 000 eurooplast, eelkõige Ühendkuningriigist, esitasid 2007. aasta veebruaris kevadise jahi vastase petitsiooni Malta valitsusele;

B.   arvestades, et petitsioonikomisjon on uurinud petitsioonides esitatud väiteid ning saatnud vastavalt Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 192 lõikele 3 delegatsiooni Maltale, et kohapeal asjaolusid selgitada;

C.   arvestades uurimismissiooni raporti järeldust, et ehkki Malta ametiasutused on teinud teatavaid jõupingutusi, et viia riiklik õigus ja selle kohaldamine kooskõlla ühenduse õigusega, on mitme rändlinnuliigi populatsioonide jätkusuutlikkus ja ellujäämine tõsises ohus ebaseadusliku jahi ja püügi tõttu, kui nendest liikidest linnud kevadrände ajal Maltal peatuvad;

D.   arvestades, et uurimismissiooni raportis on väljendatud muret ka selle üle, kas Maltas täidetakse linnudirektiivi ja elupaikade direktiivi, samuti kaitstud liikide, eriti röövlindude ebaseadusliku jahi ja püügi üle;

E.   arvestades, et Malta kütid õigustavad kevadist jahti ja püüki kui osa oma kultuuritraditsioonist; arvestades siiski, et linnaarengu tõttu on viimastel aastatel oluliselt vähenenud puhkeala, mida rändlinnud kasutada saavad, ning arvestades, et uued meetodid ja relvad on teinud jahipidamise tulemuslikumaks ja seega rändlindude populatsioonidele hävitavamaks, mis on kaasa toonud selliste lindude nagu rabapistrik ja loorkakk kohaliku väljasuremise;

F.   arvestades, et arvamusküsitluste kohaselt on suur enamus Malta elanikest praeguste jahipidamistavade vastu;

G.   arvestades, et Malta valitsus on otsustanud avada kahe väheneva linnuliigi, turteltuvi ja vuti kevadise jahihooaja 10. aprillist 20. maini 2007 ja püügihooaja 26. märtsist 20. maini 2007;

H.   arvestades, et Malta on Euroopa ja Aafrika vahel rändavate lindude jaoks üks peamisi pudelikaelu; arvestades, et hiljutine uuring näitab, et linde, kellest paljud on haruldased või ohustatud, jahitakse 35 riigis (enamus neist Euroopa riigid) ning püütakse 19 riigis;

I.   arvestades, et komisjon uurib, kas linnudirektiivi ülevõtmine Maltas vastab selle direktiivi nõuetele ja kas õigusakti on nõuetekohaselt kohaldatud, ning on alustanud Malta vastu rikkumismenetlust selle direktiivi artikli 9 täitmata jätmise tõttu;

J.   arvestades, et komisjon on soovitanud Malta valitsusel mitte anda sel aastal luba kevadiseks jahiks, ning teatanud, et juhul kui 2007. aastal kevadiseks jahiks siiski luba antakse, kavatseb komisjon uurida seda koos 2004., 2005. ja 2006. aastal lubatud kevadise jahiga ühise juhtumina ning esitada Maltale selles küsimuses põhjendatud arvamuse;

K.   arvestades, et liikmesriikide kohustus teha komisjoniga täielikult koostööd, kui viimane tegutseb talle EÜ asutamislepingu artikliga 226 antud volituste raames, tuleneb EÜ asutamislepingu artiklis 10 sätestatud heauskse koostöö põhimõttest,

1.   võtab teadmiseks 9. kuni 12. maini 2006. aastal kohapeal asjaolusid uurinud petitsioonikomisjoni uurimismissiooni raporti, ning toetab raportis esitatud soovitusi;

2.   jagab uurimismissiooni raportis väljendatud muret, eelkõige seoses puhkavate rändlindude kevadise jahi lubamisega ning kaitsealuste liikide ebaseadusliku jahi ja püügiga, muu hulgas ühenduse õigusega kaitstud aladel;

3.   mõistab hukka igasuguse ebaseadusliku jahi kõigis liikmesriikides;

4.   palub Malta valitsusel ja komisjonil avaldada täies mahus oma tehnilised seisukohad antud küsimuses;

5.   tervitab komisjoni otsust uurida Malta õigusaktide ja nende kohaldamise vastavust linnudirektiivile ning nõuab tungivalt, et komisjon püüaks veel jõulisemalt veenda Malta ametiasutusi järgima täielikult ühenduse õigust;

6.   kutsub Malta valitsust üles täiel määral täitma linnudirektiivi, asjakohaseid ühenduse õigusakte ja Malta valitsuse allkirjastatud ühinemislepingu tingimusi;

7.   tervitab Malta valitsuse otsust tegeleda kuritarvituste juhtumitega muu hulgas selliste meetmete abil nagu rahatrahvi ülemmäära suurendamine 14 000 euroni, maksimaalse vanglakaristuse pikendamine kahe aastani ning korduvalt kuriteo toime pannud isikute jahiloa alaline tühistamine;

8.   tervitab Malta valitsuse otsust keelustada vintide püük ja kevadine linnujaht merel;

9.   kordab EÜ asutamislepingu artiklis 10 sätestatud heauskse koostöö põhimõtet, mille kohaselt on liikmesriigid nõustunud ühenduse institutsioonidega täielikult koostööd tegema;

10.   märgib, et heauskse koostöö põhimõte on eriti tähtis, kui komisjon tegutseb "asutamislepingute täitmise järelevalvajana" ning uurib EÜ asutamislepingu artikli 226 kohaselt, kas liikmesriigid järgivad ühenduse õigust;

11.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning Malta valitsusele ja parlamendile.

(1) EÜT L 103, 25.4.1979, lk 1.
(2) EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika