Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/2531(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0119/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0119/2007

Keskustelut :

PV 13/03/2007 - 19
CRE 13/03/2007 - 19

Äänestykset :

PV 15/03/2007 - 5.3
CRE 15/03/2007 - 5.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0074

Hyväksytyt tekstit
PDF 112kWORD 41k
Torstai 15. maaliskuuta 2007 - Strasbourg
Lintujen laiton metsästys Maltassa
P6_TA(2007)0074B6-0119/2007

Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. maaliskuuta 2007 muuttolintujen metsästyksestä ja pyynnistä Maltassa keväisin

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon vetoomukset 794/2004, 334/2005 ja 886/2005,

–   panee merkille vetoomusvaliokunnan tutkimusvaltuuskunnan raportin sen 9.–12. toukokuuta 2006 tekemästä matkasta Maltaan,

–   ottaa huomioon luonnonvaraisten lintujen suojelusta 2. huhtikuuta 1979 annetun neuvoston direktiivin 79/409/ETY(1),

–   ottaa huomioon luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21. toukokuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY(2),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 10, 226 ja 242 artiklan,

–   ottaa huomioon suullisen kysymyksen B6-0015/2007,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti on vastaanottanut useita vetoomuksia muuttolintujen metsästyksestä ja pyynnistä keväisin Maltassa, mukaan lukien Belgian kuninkaallisen lintujensuojeluyhdistyksen esittämä vetoomus, jonka on allekirjoittanut 300 000 eurooppalaista, heistä yli 4 000 Maltasta; ottaa huomioon, että 115 000 eurooppalaista, etenkin Yhdistyneestä kuningaskunnasta, vetosi helmikuussa Maltan hallitukseen kevätmetsästystä vastaan,

B.   ottaa huomioon, että vetoomusvaliokunta tutki vetoomuksissa esitetyt väitteet ja lähetti Euroopan parlamentin työjärjestyksensä 192 artiklan 3 kohdan mukaisesti valtuuskunnan Maltaan hankkimaan tietoja tilanteesta paikan päällä,

C.   ottaa huomioon, että tutkimusvaltuuskunta päätteli, että vaikka asiasta vastuussa olevat Maltan viranomaiset ovat toteuttaneet tiettyjä toimia, joilla kansallinen lainsäädäntö ja sen soveltaminen pyritään saattamaan yhteisön oikeuden mukaiseksi, useiden muuttolintulajien kantojen kestävyys ja eloonjääminen on yhä vakavasti uhattuna, kun niihin lajeihin kuuluvat linnut kevätmuuttonsa aikana kulkevat Maltan kautta, jossa niitä metsästetään ja pyydystetään mielivaltaisesti,

D.   ottaa huomioon, että tutkimusvaltuuskunnan raportti nostaa esiin huolen siitä, noudattaako Malta luonnonvaraisten lintujen suojelusta annettua direktiiviä ja luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annettua direktiiviä, sekä huolen suojeltujen lajien, erityisesti petolintujen, laittomasta metsästämisestä ja pyydystämisestä,

E.   ottaa huomioon, että Maltan metsästäjät ovat määritelleet kevätmetsästyksen ja -pyynnin kulttuuriperinnökseen, ottaa kuitenkin huomioon, että muuttolintujen lepopaikat ovat vähentyneet huomattavasti viime vuosina kaupunkikehityksen vuoksi ja että uudet menetelmät ja aseet ovat tehneet metsästyksestä tehokkaampaa niin, että muuttolintujen kannat vahingoittuvat ja lintulajeja, kuten muuttohaukka ja tornipöllö, häviää paikallisesti,

F.   ottaa huomioon, että mielipidetiedustelut osoittavat, että suuri enemmistö Maltan yhteiskunnasta vastustaa nykyisiä metsästyskäytäntöjä,

G.   ottaa huomioon, että Maltan hallitus on päättänyt tunturikyyhkyn ja viiriäisen – joiden kanta on supistumassa – kevätmetsästyskaudeksi 10. huhtikuuta ja 20. toukokuuta 2007 välisen ajan ja pyyntikaudeksi 26. maaliskuuta ja 20. toukokuuta 2007 välisen ajan,

H.   ottaa huomioon, että Malta on yksi tärkeimmistä pullonkaupoista, joiden kautta linnut muuttavat Euroopan ja Afrikan välillä; ottaa huomioon, että äskettäin tehdyssä tutkimuksessa saatiin todisteita siitä, että monia harvinaisia tai uhanalaisia lintuja tapetaan ampumalla 35:ssä enimmäkseen Euroopan maassa ja pyydystetään ansoilla 19:ssä,

I.   ottaa huomioon, että komissio tutkii, onko Malta saattanut luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun direktiivin kansallisen omaan lainsäädäntöönsä osaksi direktiivin vaatimusten mukaisesti ja sovelletaanko lainsäädäntöä asianmukaisesti, ja on käynnistänyt rikkomusmenettelyn Maltaa vastaan direktiivin 9 artiklan puutteellisesta noudattamisesta,

J.   ottaa huomioon, että komissio on suositellut, että Maltan hallitus ei sallisi kevätmetsästystä tänä vuonna ja todennut, että jos kevätmetsästys sallitaan vuonna 2007, komissio käsittelee asian yhdessä myös vuosina 2004, 2005 ja 2006 sallitun kevätmetsästyksen kanssa, ja antaa asiasta perustellun lausunnon Maltalle,

K.   ottaa huomioon jäsenvaltioiden velvollisuuden toimia täydessä yhteistyössä komission kanssa sen käyttäessä EY:n perustamissopimuksen 226 artiklassa sille annettua toimivaltaa ja noudattaa luottamuksellisen yhteistyön periaatetta EY:n perustamissopimuksen 10 artiklan säännösten mukaisesti,

1.   ottaa huomioon vetoomusvaliokunnan tutkimusvaltuuskunnan raportin matkalta, jonka kuluessa tapahtumia tutkittiin paikan päällä 9.–12. toukokuuta 2006, ja tukee raportissa esitettyjä suosituksia;

2.   yhtyy tutkimusvaliokunnan raportissa esitettyihin huolenaiheisiin, erityisesti lepäävien muuttolintujen kevätmetsästystä koskevan luvan myöntämisen sekä pyydystämisen ja suojeltujen lajien laittoman metsästyksen osalta myös yhteisön oikeuden nojalla suojelluilla alueilla;

3.   tuomitsee kaikentyyppisen laittoman metsästyksen kaikissa jäsenvaltioissa;

4.   kehottaa Maltan hallitusta ja komissiota julkistamaan kaikki asiaa koskevat tekniset kannanottonsa;

5.   pitää ilahduttavana komission päätöstä tutkia, onko Maltan lainsäädäntö ja sen soveltaminen luonnonvaraisten lintujen suojelemisesta annetun direktiivin mukaista, ja kehottaa komissiota tehostamaan ponnistuksensa Maltan viranomaisten taivuttamiseksi noudattamaan täysimääräisesti yhteisön oikeutta;

6.   kehottaa Maltan hallitusta noudattamaan täysin luonnonvaraisten lintujen suojelemisesta annettua direktiiviä, asiaa koskevaa yhteisön lainsäädäntöä sekä hallituksen itsensä allekirjoittaman liittymissopimuksen määräyksiä;

7.   pitää ilahduttavana Maltan hallituksen päätöstä puuttua väärinkäytöstapauksiin muun muassa korottamalla sakkorangaistusta enintään 14 000 euroon, vankeusrangaistuksen pituutta jopa kahteen vuoteen ja peruuttamalla pysyvästi metsästysluvat rikoksenuusijoilta;

8.   pitää ilahduttavana Maltan hallituksen päätöstä kieltää peippojen pyydystäminen ja lintujen metsästäminen merellä kevään aikana;

9.   muistuttaa EY:n perustamissopimuksen 10 artiklassa säädetystä luottamuksellisen yhteistyön periaatteesta, jonka mukaisesti jäsenvaltiot ovat suostuneet toimimaan täydessä yhteistyössä yhteisön toimielinten kanssa;

10.   ottaa huomioon, että luottamuksellisen yhteistyön periaate on erityisen tärkeä silloin, kuin komissio toimii sopimusten vartijan tehtävässään ja tutkii EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan nojalla, onko jäsenvaltio noudattanut yhteisön oikeutta;

11.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja Maltan hallitukselle ja parlamentille.

(1) EYVL L 103, 25.4.1979, s. 1.
(2) EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö