Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/2531(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B6-0119/2007

Teksty złożone :

B6-0119/2007

Debaty :

PV 13/03/2007 - 19
CRE 13/03/2007 - 19

Głosowanie :

PV 15/03/2007 - 5.3
CRE 15/03/2007 - 5.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0074

Teksty przyjęte
PDF 204kWORD 44k
Czwartek, 15 marca 2007 r. - Strasburg
Nielegalny odstrzał ptaków na Malcie
P6_TA(2007)0074B6-0119/2007

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie wiosennego odstrzału i odłowu ptaków wędrownych na Malcie

Parlament Europejski,

–   uwzględniając petycje 794/2004, 334/2005 oraz 886/2005,

–   uwzględniając sprawozdanie z misji rozpoznawczej przeprowadzonej przez Komisję Petycji na Malcie w dniach 9-12 maja 2006 r.,

–   uwzględniając dyrektywę Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa(1) ("dyrektywa ptasia"),

–   uwzględniając dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory(2) ("dyrektywa siedliskowa"),

–   uwzględniając art. 10, 226 oraz 242 Traktatu WE,

–   uwzględniając zapytanie ustne B6-0015/2007,

–   uwzględniając art. 108 ust. 5 Regulaminu,

A.   mając na uwadze, że Parlament Europejski otrzymał kilka petycji przeciwko praktyce wiosennego odstrzału i odłowu ptaków wędrownych na Malcie, między innymi petycję Belgijskiego Towarzystwa Królewskiego na rzecz Ochrony Ptaków podpisaną przez 300 tys. osób w Europie, w tym 4000 osób z Malty; mając na uwadze, że 115 tys. Europejczyków, szczególnie z Wielkiej Brytanii, zwróciło się w lutym 2007 r. do rządu maltańskiego z petycją wyrażającą protest przeciwko wiosennym polowaniom,

B.   mając na uwadze, że Komisja Petycji zbadała zarzuty przedstawione w petycjach i w myśl art. 192 ust. 3 Regulaminu Parlamentu Europejskiego wysłała na Maltę delegację w celu ustalenia faktów na miejscu zdarzeń,

C.   mając na uwadze, że w sprawozdaniu z misji rozpoznawczej stwierdzono, że mimo pewnych wysiłków podjętych przez właściwe władze na Malcie, celem wprowadzenia zgodności prawodawstwa krajowego i jego stosowania z prawodawstwem wspólnotowym, trwałość i przetrwanie populacji kilku gatunków ptaków wędrownych są w dalszym ciągu zagrożone nielegalnym i uprawnianym na masową skalę odstrzałem i odłowem ptaków, których gatunki przelatują nad Maltą podczas wędrówek wiosennych,

D.   mając na uwadze, że w sprawozdaniu Komisji Petycji z misji rozpoznawczej wyrażono również zaniepokojenie kwestią przestrzegania zgodności na Malcie z dyrektywą ptasią i dyrektywą siedliskową oraz odstrzałem i odłowem gatunków chronionych, zwłaszcza ptaków drapieżnych zagrożonych w skali światowej,

E.   mając na uwadze, że maltańscy myśliwi bronią prawa do wiosennego odstrzału i odłowu, stanowiących tradycyjny element ich kultury; mając jednakże na uwadze, że w ostatnich latach przestrzeń, jaką dysponują ptaki wędrowne znacznie się zmniejszyła ze względu na rozwój miast oraz mając na uwadze nowe metody i broń, które zwiększyły skuteczność polowań, będąc bardziej szkodliwymi dla populacji ptaków wędrownych, powodując lokalne wytępienie ptaków takich jak sokół wędrowny i płomykówka,

F.   mając na uwadze, że z badania opinii publicznej wynika, że społeczeństwo Malty jest w większości przeciwne stosowanym obecnie praktykom łowieckim,

G.   mając na uwadze, że rząd Malty postanowił rozpocząć sezon łowiecki pozwalający na odstrzał turkawki i przepiórki (obydwa gatunki ginące) od 10 kwietnia do 20 maja 2007 r. oraz na odłów od 26 marca do 20 maja 2007 r.,

H.   mając na uwadze, że Malta jest jednym z głównych etapowych punktów odpoczynku dla ptaków przelatujących między Europą i Afryką; mając na uwadze, że w przeprowadzonych ostatnio badaniach udowodniono, że odstrzał ptaków, spośród których wiele należy do gatunków rzadkich lub chronionych, odbywa się w 35 państwach, w większości europejskich, a że w 19 państwach prowadzi się ich odłów,

I.   mając na uwadze że Komisja Europejska bada, czy dokonana przez Maltę transpozycja dyrektywy ptasiej jest zgodna z wymogami dyrektywy i czy przepisy prawa są właściwie stosowane, a także wszczęła postępowanie w sprawie naruszenia prawa wspólnotowego przeciw Malcie z powodu nieprzestrzegania art. 9 dyrektywy,

J.   mając na uwadze, że Komisja zaleciła rządowi Malty, aby w tym roku nie zezwalał na polowania wiosenne, oraz oświadczyła, że jeżeli polowania wiosenne będą dozwolone w 2007 r., zamierza zbadać łącznie sprawę wiosennych polowań, na które zezwalano również w latach 2004, 2005 i 2006, oraz skierować do Malty uzasadnioną opinię w tej sprawie,

K.   mając na uwadze, że zobowiązanie państw członkowskich do pełnej współpracy z Komisją, kiedy działa ona w ramach swoich uprawnień wynikających z art. 226 Traktatu WE, jest konsekwencją ustanowionej w art. 10 Traktatu WE zasady współpracy w dobrej wierze,

1.   odnotowuje sprawozdanie Komisji Petycji z misji rozpoznawczej, podczas której, w dniach 9-12 maja 2006 r., na miejscu zapoznano się z faktami, i popiera zalecenia zawarte w sprawozdaniu;

2.   podziela zastrzeżenia przedstawione w sprawozdaniu z misji rozpoznawczej, w szczególności co do zezwoleń na wiosenny odstrzał odpoczywających ptaków wędrownych, a także nielegalnych polowań na gatunki chronione, również na obszarach chronionych prawem wspólnotowym;

3.   potępia wszelkiego rodzaju nielegalne polowania we wszystkich państwach członkowskich;

4.   wzywa rząd Malty i Komisję do opublikowania kompletnych stanowisk technicznych w tej sprawie;

5.   z zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji dotyczącą zbadania zgodności prawodawstwa maltańskiego i jego stosowania z dyrektywą ptasią oraz stanowczo wzywa Komisję do zdwojenia wysiłków mających na celu nakłonienie władz maltańskich do pełnego przestrzegania prawa wspólnotowego;

6.   wzywa rząd Malty do pełnego przestrzegania dyrektywy UE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, odpowiednich przepisów Wspólnoty oraz warunków podpisanego przez rząd Malty traktatu o przystąpieniu;

7.   z zadowoleniem przyjmuje decyzję rządu Malty o zajęciu się przypadkami nadużyć, m.in. poprzez podniesienie kar pieniężnych do maksymalnie 14 000 EUR możliwość pozbawienia wolności do lat dwóch i stałe cofnięcie zezwolenia na polowanie w przypadku recydywy;

8.   z zadowoleniem przyjmuje także decyzję rządu Malty o zakazie chwytania zięb i odstrzału ptaków na morzu w okresie wiosennym;

9.   przypomina, że w myśl zasady współpracy w dobrej wierze ustanowioną w art. 10 Traktatu WE państwa członkowskie wyraziły zgodę na pełną współpracę z instytucjami Wspólnoty;

10.  10 zauważa, że zasada współpracy w dobrej wierze ma szczególne znaczenie, gdy Komisja występuje w roli "strażniczki traktatów" i bada przestrzeganie prawa wspólnotowego przez państwa członkowskie zgodnie z art. 226 Traktatu WE;

11.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządowi i parlamentowi Malty.

(1) Dz.U. L 103 z 25.4.1979, str. 1.
(2) Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności