Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2531(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0119/2007

Ingivna texter :

B6-0119/2007

Debatter :

PV 13/03/2007 - 19
CRE 13/03/2007 - 19

Omröstningar :

PV 15/03/2007 - 5.3
CRE 15/03/2007 - 5.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0074

Antagna texter
PDF 114kWORD 39k
Torsdagen den 15 mars 2007 - Strasbourg
Olaglig fågeljakt i Malta
P6_TA(2007)0074B6-0119/2007

Europaparlamentets resolution av den 15 mars 2007 om jakt på och fångst av flyttfåglar på Malta under våren

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av framställning 794/2004, framställning 334/2005 och framställning 886/2005,

–   med beaktande av rapporten om den undersökning som utskottet för framställningar utförde på Malta den 9–12 maj 2006,

–   med beaktande av rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar(1) (fågeldirektivet),

–   med beaktande av rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter(2) (habitatdirektivet),

–   med beaktande av artiklarna 10, 226 och 242 i EG-fördraget,

–   med beaktande av den muntliga frågan B6-0015/2007,

–   med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Europaparlamentet har mottagit flera framställningar som riktar sig mot de metoder som används för att jaga och fånga flyttfåglar på Malta under våren, bland annat en framställning från den kungliga belgiska fågelskyddsföreningen (Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux) som undertecknats av 300 000 européer, varav över 4 000 malteser. 115 000 européer, framför allt från Förenade kungariket, lämnade i februari 2007 in framställningar till den maltesiska regeringen för att protestera mot vårjakten.

B.  Utskottet för framställningar har undersökt påståendena i framställningarna och har skickat en delegation till Malta i enlighet med artikel 192.3 i Europaparlamentets arbetsordning för att skapa sig en bild av de faktiska förhållandena.

C.  I rapporten om undersökningen konstaterades att även om de ansvariga maltesiska myndigheterna har gjort vissa ansträngningar för att anpassa den nationella lagstiftningen och dess tillämpning till gemenskapslagstiftningen hotas hållbarheten för flera flyttfågelarter fortfarande allvarligt av den olagliga och urskillningslösa jakten och fångsten när de under sin vårflytt vilar på Malta.

D.  I samma rapport uttrycks också oro över Maltas efterlevnad av såväl fågeldirektivet som habitatdirektivet och över den olagliga jakten på och fångsten av skyddade arter, framför allt rovfåglar.

E.  De maltesiska jägarna försvarar jakten och fångsten under våren med att den ingår i deras kulturtradition. Flyttfåglarnas rastplatser har emellertid minskat betydligt de senaste åren på grund av stadsutvecklingen, och nya metoder och vapen har dessutom gjort jakten effektivare, varigenom hela populationer av flyttfåglar har skadats och fåglar som pilgrimsfalk och tornuggla har dött ut lokalt.

F.  Opinionsundersökningarna tyder på att det stora flertalet i det maltesiska samhället är emot de nuvarande fångstmetoderna.

G.  Maltas regering har beslutat att tillåta vårjakt på turturduvor och vaktel, två arter som minskar i antal, mellan den 10 april och 20 maj 2007, och fångst mellan den 26 mars och 20 maj 2007.

H.  Malta är en av de största flaskhalsarna för fåglar som flyttar mellan Europa och Afrika. En undersökning som genomfördes nyligen visade att många sällsynta och hotade fåglar hade skjutits i 35 länder, mestadels i Europa, och fångats i 19 länder.

I.  Kommissionen undersöker för närvarande om Maltas införlivande av fågeldirektivet uppfyller kraven i direktivet och om lagstiftningen tillämpas korrekt. Kommissionen har också inlett ett överträdelseförfarande mot Malta för bristande efterlevnad av artikel 9 i direktivet.

J.  Kommissionen har rekommenderat Maltas regering att inte tillåta vårjakt i år. Om den ger sitt tillstånd till vårjakt 2007 kommer kommissionen i ett förenat mål att undersöka den vårjakt som även godkändes 2004, 2005 och 2006, och sända ett motiverat yttrande till Malta beträffande detta.

K.  Medlemsstaternas skyldighet att samarbeta fullt ut med kommissionen när den använder sina befogenheter enligt artikel 226 i EG-fördraget följer av principen om lojalt samarbete som fastställs i artikel 10 i EG-fördraget.

1.  Europaparlamentet har tagit del av rapporten om den undersökning av förhållanden som utskottet för framställningar som den 9–12 maj 2006 utförde på plats. Parlamentet stöder rekommendationerna i rapporten.

2.  Europaparlamentet delar den oro som uttrycks i rapporten om undersökningen, särskilt när det gäller tillståndet för vårjakt på flyttfåglar som vilar och olaglig jakt på och fångst av skyddade arter, däribland inom områden som skyddas enligt gemenskapslagstiftningen.

3.  Europaparlamentet fördömer alla former av olaglig jakt i alla medlemsstater.

4.  Europaparlamentet uppmanar den maltesiska regeringen och kommissionen att offentliggöra alla sina tekniska ståndpunkter i frågan.

5.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens beslut att undersöka om den maltesiska lagstiftningen och dess tillämpning är förenlig med fågeldirektivet. Parlamentet kräver att kommissionen intensifierar sina ansträngningar för att få de maltesiska myndigheterna att fullt ut följa gemenskapslagstiftningen.

6.  Europaparlamentet uppmanar även den maltesiska regeringen att fullt ut efterleva fågeldirektivet, den relevanta gemenskapslagstiftningen och villkoren i det anslutningsfördrag som undertecknats av den maltesiska regeringen.

7.  Europaparlamentet välkomnar den maltesiska regeringens beslut att ta itu med fall av överträdelser genom att bland annat öka bötesbeloppen till maximalt 14 000 EUR, fängelsestraffen upp till två år och dra in jaktlicenserna för all framtid för återfallsförbrytare.

8.  Europaparlamentet välkomnar även den maltesiska regeringens beslut att förbjuda finkfångst och sjöfågeljakt under våren.

9.  Europaparlamentet påminner om principen om lojalt samarbete som fastställs i artikel 10 i EG-fördraget. Enligt artikeln har medlemsstaterna gått med på att samarbeta fullt ut med gemenskapens institutioner.

10.  Europaparlamentet konstaterar att principen om lojalt samarbete är särskilt viktig när kommissionen handlar i egenskap av "fördragens väktare" och undersöker om medlemsstaterna följer gemenskapslagstiftningen i enlighet med artikel 226 i EG-fördraget.

11.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och till Maltas regering och parlament.

(1) EGT L 103, 25.4.1979, s. 1.
(2) EGT L 206, 22.7.1992, s. 7.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy