Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0080/2007

Rozpravy :

PV 14/03/2007 - 9
CRE 14/03/2007 - 9

Hlasování :

PV 15/03/2007 - 5.4
CRE 15/03/2007 - 5.4

Přijaté texty :


Přijaté texty
PDF 233kWORD 76k
Čtvrtek, 15. března 2007 - Štrasburk
Vztahy Evropa - Středomoří
P6_TA(2007)0075RC-B6-0080/2007

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. března 2007 o evropsko-středomořských vztazích

Evropský parlament,

-   s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o přípravě evropsko-středomořské konference ministrů zahraničních věcí v Tampere (KOM(2006)0620),

-   s ohledem na závěry 8. konference Evropa-Středomoří ministrů zahraničních věcí v Tampere ve dnech 27. a 28. listopadu 2006 (8. konference Evropa - Středomoří),

-   s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o posílení evropské politiky sousedství (KOM(2006)0726),

-   s ohledem na závěry evropsko-středomořského summitu uspořádaného u příležitosti 10. výročí evropsko-středomořského partnerství, který se konal v Barceloně ve dnech 27. a 28. listopadu 2005,

-   s ohledem na výsledky evropsko-středomořské konference o obchodu, která se konala v Marrákeši dne 24. března 2006,

-   s ohledem na závěrečné prohlášení občanského fóra, které se konalo v Marrakéši ve dnech 4. až 7. listopadu 2006,

-   s ohledem na evropsko-africkou konferenci v Rabatu ve dnech 10. a 11. července 2006 a na konferenci v Tripolisu ve dnech 22. a 23. listopadu 2006 o migraci a rozvoji,

-   s ohledem na program stávajícího předsednictví Rady,

-   s ohledem na závěry zasedání Evropské rady ve dnech 8. a 9. března 2007,

-   s ohledem na čl. 113 odst. 2 jednacího řádu,

A.   vzhledem ke strategickému významu středomořské oblasti a Blízkého východu pro EU a k nutnosti provádět solidární středomořskou politiku, aby bylo možno čelit mnoha společným úkolům a dosahovat cílů směřujících k vytvoření sdílené oblasti míru, stability a prosperity,

B.   vzhledem k tomu, že hlavy států a vlád přijaly dne 28. listopadu 2005 pětiletý pracovní program k oživení Barcelonského procesu,

C.   vzhledem k tomu, že trvalého rozvoje nelze dosáhnout bez míru, stability, solidarity a výkonu řádné veřejné správy a že trvalý rozvoj musí být středem zájmu evropsko-středomořského partnerství,

D.   vzhledem k tomu, že v posledních letech došlo ke zostření izraelsko-palestinského konfliktu, což vedlo k vážnému zhoršení humanitární situace v pásmu Gazy a na západním břehu Jordánu a což má velmi negativní důsledky pro bezpečnost v celé oblasti,

E.   vzhledem k rozhodnutí 8. konference Evropa - Středomoří uspořádat v roce 2007 konferenci o dodržování lidských práv v rámci boje proti terorismu v souladu s mezinárodním právem, a to jako prováděcí opatření evropsko-středomořského kodexu chování, který byl přijat na vrcholné schůzce v Barceloně v listopadu 2005,

F.   vzhledem k tomu, že EU stále nemá společnou politiku v oblasti přistěhovalectví a že v jednotlivých státech platí na vnitrostátní úrovni odlišná ustanovení,

G.   vzhledem k tomu, že nelegální přistěhovalectví dává příležitost k vykořisťování, nucené práci a obchodu s lidmi,

H.   zdůrazňuje, že začlenění žen do hospodářského a sociálního života je zásadní pro vývoj společnosti,

I.   konstatuje negativní účinky problému zadlužení a obchodního deficitu vůči EU na rozvoj většiny zemí jižního Středomoří,

J.   vzhledem k výše uvedenému sdělení Komise o posílení evropské politiky sousedství, které obsahuje především návrhy na výrazné zlepšení dopadu politiky partnerství, na nalezení nových možností prohloubení vzájemných vztahů, na posílení politického dialogu a na stále větší zapojení partnerských zemí do politik EU,

K.   vzhledem k tomu, že celkový příděl finančních prostředků, které EU určila zemím jižního a východního Středomoří na období 2007–2013, musí být zachován a musí odpovídat obchodnímu, hospodářskému a strategickému významu, který má tato oblast ve vztazích s EU,

L.   zdůrazňuje ohromné výhody, které bude všem partnerům skýtat vytvoření evropsko-středomořského trhu s energií, který bude plně vzájemně propojen a integrován díky rozšíření a integraci energetických trhů v evropsko-středomořské a subsaharské oblasti a díky dokončení projektů na výstavbu nezbytné energetické infrastruktury,

M.   vzhledem k tomu, že by mohlo být užitečné vytvořit vazbu mezi cíli evropsko-středomořské politiky, zejména jejím hospodářským a finančním rozměrem, a mezi cíli vztahů EU se zeměmi Rady pro spolupráci zemí Perského zálivu,

N.   vzhledem k tomu, že přeměna Evropsko-středomořského parlamentního fóra na Evropsko-středomořské parlamentní shromáždění s jeho třemi výbory posiluje parlamentní rozměr evropsko-středomořského procesu, a tím zvyšuje jeho demokratickou odpovědnost; vzhledem k tomu, že tato nová instance by měla zintenzívnit všeobecný dialog mezi oběma regiony,

1.   domnívá se, že je vhodné posílit politický rozměr sousedství směrem k jihu s ohledem na značnou složitost vztahů se středomořskou oblastí, v nichž Barcelonský proces představuje významnou etapu; konstatuje, že ještě zdaleka nebylo dosaženo cílů vytyčených při vytváření této politiky, jejímž účelem má být navázání stabilních vztahů založených na společných hodnotách, které bude rozšířená Evropa sdílet se svými novými sousedy;

2.   domnívá se, že rozvoj evropské politiky sousedství se nemůže omezit pouze na aktualizaci dohod o přidružení a spolupráci s jednotlivými zeměmi, a to s důrazem pouze na bilaterální rozměr a vyzývá všechny partnery, aby se znovu zaměřili na strategické a politické cíle Barcelonského procesu a aktualizovali je, včetně vytváření sítí spolupráce a podpory regionální integrace Sever–Jih a Jih–Jih;

3.   vítá návrh Komise, aby evropská politika sousedství dostala tematický rozměr, aby se pokračovalo v prohlubování obchodních dohod a posilovala se podpora reforem, které zlepší právní rámec a investiční klima;

4.   žádá Komisi a partnerské země, aby při připojování nových mnohostranných dohod a programů v oblasti energetiky a dopravy a při posilování stávajících dohod a programů více konkretizovaly vztah mezi evropskou politikou sousedství a evropsko-středomořským partnerstvím; zdůrazňuje zejména, že evropsko-středomořská oblast může být ohrožena z hlediska životního prostředí, přesněji v souvislosti s klimatickými změnami, a v tomto ohledu žádá, aby Komise navrhla akční plán pro obnovitelné energie v tomto regionu;

5.   s ohledem na závažnost situace v politické a humanitární rovině znovu zdůrazňuje nutnost opětovného zahájení mírového procesu na Blízkém východě a upozorňuje na omezení dočasného mezinárodního mechanismu; domnívá se, že opětovné zahájení jednání založených na daném časovém plánu nebude dostatečné, pokud se nezohlední ostatní návrhy, např. Arabský plán z roku 2002, a pokud se jednání nebudou účastnit všichni aktéři dění v této oblasti; podporuje myšlenku mezinárodní konference, která umožní konečné regionální urovnání tohoto konfliktu;

6.   se zájmem sleduje oznámení, které by mělo vést k vytvoření nové palestinské koaliční vlády, a vítá saúdskou iniciativu a dohodu podepsanou dne 8. února 2007 v Mekce;

7.   znovu potvrzuje, že konflikt na Blízkém východě lze vyřešit pouze vyjednáním pevné a definitivní mírové dohody – v podobě, jakou předpokládá "cestovní mapa", tj. bez předběžných podmínek – založené na existenci dvou suverénních a životaschopných demokratických států, které budou žít vedle sebe v míru a v rámci pevných a uznaných mezinárodních hranic;

8.   znovu zdůrazňuje obavy, pokud jde o závažnost systematického ničení přírodních zdrojů a lidského potenciálu v důsledku různých probíhajících konfliktů; aby jim bylo možno čelit, žádá o zvýšení aktivity v podobě politických a hospodářských opatření v rámci partnerství Evropa - Středomoří a pětiletého pracovního programu;

9.   zdůrazňuje důležitost dialogu mezi kulturami a náboženstvími tím, že potvrzuje nutnost respektovat společné hodnoty, rozvoj právního státu, demokracii a lidská práva; připomíná všem evropsko-středomořským vládám jejich závazky vyplývající z barcelonské deklarace z roku 1995 v oblasti podpory respektování rozmanitosti, odlišných přesvědčení a kultur, jakož i v oblasti podpory tolerance a dodržování základních svobod včetně svobody projevu;

10.   domnívá se, že žádný teroristický čin nelze obhájit, ať už jsou jeho okolnosti jakékoli, a že jej nelze ospravedlňovat úsilím o dosažení politických či náboženských cílů a že boj proti terorismu by neměl legitimizovat stigmatizaci určité kultury, civilizace nebo náboženství; žádá všechny země, aby splnily svůj právní závazek dodržovat v boji proti terorismu lidská práva a mezinárodní humanitární právo;

11.   žádá Komisi, aby učinila vše pro zřízení výboru pro "demokracii a lidská práva" se všemi partnerskými zeměmi, které jsou signatáři akčních plánů evropské politiky sousedství, a žádá partnerské země, aby dodržovaly své závazky v této věci, zejména pokud jde o jednotlivé případy; opakovaně vyzývá všechny smluvní strany evropsko-středomořských dohod o přidružení, aby na základě doložky o lidských právech vytvořily akční program, jehož cílem bude posílit a podpořit dodržování lidských práv, a aby zavedly mechanismus pravidelného hodnocení dodržování článku 2 dohod o přidružení za účelem zvýšení jejich efektivity a závaznosti;

12.   upozorňuje, že je nezbytné se v rámci evropsko-středomořského dialogu zabývat právy žen, a zdůrazňuje význam legislativních reforem za účelem podpory rovnosti mužů a žen; zdůrazňuje význam účasti žen na politickém, hospodářském a sociálním životě, stejně jako ve sdělovacích prostředcích; žádá zlepšení přístupu žen ke vzdělání a zdravotní péči, zejména v jižních partnerských zemích; zdůrazňuje také, že při prosazování práv žen je nezbytné podporovat jak vládní, tak nevládní organizace a realizovat akční plán pro ženy přijatý 8. konferencí Evropa -Středomoří;

13.   znovu zdůrazňuje význam sociální politiky, která vede ke vzniku pracovních míst, a to zejména pro mladé lidi, především vytvářením klimatu příznivého pro zvyšování přímých zahraničních investic a podporou mladých lidí při zakládání nových podniků na místní úrovni tak, že budou mít k dispozici vhodné nástroje, např. mikroúvěry;

14.   domnívá se, že politika v oblasti odborné přípravy a vzdělávání má zásadní význam pro rozvoj zemí na jižním pobřeží Středozemního moře, pro boj proti chudobě a plné začlenění mladých lidí; vyzývá k rozvoji kulturních, univerzitních a vědeckých výměn v evropsko-středomořské oblasti;

15.   žádá orgány EU a orgány partnerských středomořských zemí, aby se přesvědčily, zda jejich strategické, politické a hospodářské zásady zohledňují lisabonské a göteborské strategické cíle trvalého rozvoje a cíle středomořské strategie pro trvalý rozvoj, a aby při tom braly ohled na nezbytnost omezení nerovností a rozdílů mezi zeměmi na jedné a druhé straně Středozemního moře;

16.   žádá Radu a Komisi a vlády partnerských států, aby přikládaly velký význam problémům v oblasti životního prostředí, a zejména aby čelily následkům soustředění velkého množství obyvatel ve městech a následkům průmyslové a obchodní činnosti pro obě strany Středozemí;

17.   žádá Komisi a členské státy, aby při poskytování finanční a technické pomoci partnerským zemím prosazovaly dodržování sociálních práv a odborových práv; žádá, aby Komise zahájila regionální program pro budování sociálního a evropsko-středomořského prostoru, založený na sociálním dialogu mezi všemi partnery, jehož prioritním cílem bude zaměstnanost; je příznivě nakloněn vypracování kodexů chování pro důstojnou práci a sociální odpovědnost evropsko-středomořských podniků;

18.   žádá, aby evropská strategie v této oblasti přinesla rozsáhlé investice v rovině politik a finančních zdrojů v regionálním a meziregionálním měřítku partnerství, které představuje přidanou hodnotu této strategie; vyzývá Komisi, aby v souladu s tím, o čem bylo rozhodnuto v rozpočtu EU schváleném pro rok 2007, dbala při přípravě strategických dokumentů v této věci a s nimi souvisejících programů na to, aby byly zachovány celkové zdroje určené na regionální a mnohostranné činnosti na úrovni, jíž bylo dosaženo v období 2000–2006, s ohledem na skutečnost, že podle Komise tato úroveň dosáhla 20 % celkové částky;

19.   trvá na tom, že je nezbytná společná evropská přistěhovalecká a azylová politika a celkové a vyvážené posílení řízení migračních toků, které bude pro obyvatele středomořské oblasti prospěšné; trvá na tom, že je důležité, aby byly v duchu partnerství a na základě barcelonského pětiletého pracovního programu skutečně otevřeny cesty legálního přistěhovalectví, přičemž by zároveň bylo potíráno nelegální přistěhovalectví, a chráněna základní práva přistěhovalců a žadatelů o azyl; vyzývá k boji proti zneužívání osob a obchodu s lidmi; vyzývá členské státy Barcelonského procesu, a zejména členské státy EU, aby co nejrychleji ratifikovaly Úmluvu Organizace spojených národů o právech migrujících pracovníků;

20.   naléhavě žádá zvýšení finančních prostředků pro Evropskou agenturu pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX) a pro projekty související s politikou přistěhovalectví v Středomoří, jakož i posílení svých kapacit prosazování dodržování lidských práv;

21.   připomíná, že podle judikatury Evropského soudu pro lidská práva nemohou evropské státy bez předchozího získání diplomatických záruk ze strany země původu v žádném případě odmítnout osobu a předat ji do jiného státu, kde by tato osoba mohla být podrobena mučení nebo krutému, ponižujícímu či nelidskému zacházení;

22.   vyzývá členské státy EU a jejich středomořské partnery, aby provedli studie potřebné pro transformace nástroje pro evropsko-středomořské investice a partnerství a pro Středomořskou banku pro rozvoj s ohledem na význam této banky pro podporu soukromého sektoru a rozvoje investic v této oblasti;

23.   vyzývá Radu a Komisi, aby předložily návrh, jehož účelem bude ověření možnosti spolupráce mezi všemi partnerskými zeměmi a členskými zeměmi Rady pro spolupráci zemí Perského zálivu, zejména ve finanční a hospodářské oblasti;

24.   vyzývá Radu, Komisi a partnerské země, aby pokračovaly v postupné integraci evropsko-středomořských trhů s energií, aby bylo možno provádět energetické programy společného zájmu a zajistit rozvoj trvalých zdrojů energií v souladu s vnitrostátními plány a programy a místními společenstvími;

25.   zdůrazňuje potřebu posílit spolupráci pro bezpečnost zásobování evropsko-středomořské oblasti energií prostřednictvím opatření, která se týkají diverzifikace domácích energetických zdrojů, zejména na místní a regionální úrovni, podpory energetické účinnosti, především na decentralizované úrovni metod uchovávání energie, rozvoje nových technologií, které nebudou představovat nebezpečí pro obyvatelstvo a pro životní prostředí, činností v oblasti výzkumu a rozvoje i prostřednictvím posilování finančních možností u udržitelných energetických projektů;

26.   opětovně potvrzuje, že je nezbytné dát procesu partnerství nový impuls, zejména prostřednictvím oživení Evropsko-středomořského parlamentního shromáždění jakožto demokratického rámce parlamentní činnosti; toto shromáždění musí dostat prostředky a administrativní zázemí, jež nezbytně potřebuje k zajištění jeho viditelnosti a řádného fungování; vítá schůzi prvního Shromáždění mladých lidí Středomoří;

27.   žádá Radu, aby Evropsko-středomořskému shromáždění vymezila aktivní místo mezi účastníky evropsko-středomořských jednání a konferencí na úrovni ministrů;

28.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, předsednictvu Evropsko-středomořského shromáždění APEM a parlamentům a vládám všech členských států a zemí evropsko-středomořského partnerství.

Právní upozornění - Ochrana soukromí