Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B6-0080/2007

Arutelud :

PV 14/03/2007 - 9
CRE 14/03/2007 - 9

Hääletused :

PV 15/03/2007 - 5.4
CRE 15/03/2007 - 5.4

Vastuvõetud tekstid :


Vastuvõetud tekstid
PDF 262kWORD 71k
Neljapäev, 15. märts 2007 - Strasbourg
Euroopa - Vahemere piirkonna suhted
P6_TA(2007)0075RC-B6-0080/2007

Euroopa Parlamendi 15. märtsi 2007. aasta resolutsioon Euroopa – Vahemere piirkonna suhete kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile Tamperes toimuva Euroopa – Vahemere piirkonna partnerluse välisministrite konverentsi ettevalmistamise kohta (KOM(2006)0620);

–   võttes arvesse 27.–28. novembril 2006 Tamperes toimunud Euroopa – Vahemere piirkonna välisministrite kaheksanda konverentsi järeldusi (kaheksas Euroopa – Vahemere piirkonna konverents);

–   võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile Euroopa naabruspoliitika arendamise kohta (KOM(2006)0726);

–   võttes arvesse Euroopa – Vahemere piirkonna partnerluse 10. aastapäeva puhul 27.–28. novembril 2005 Barcelonas toimunud Euroopa – Vahemere piirkonna tippkohtumise järeldusi;

–   võttes arvesse 24. märtsil 2006 Marrakechis toimunud kaubandust käsitleva Euroopa – Vahemere piirkonna ministrite konverentsi tulemusi;

–   võttes arvesse 4.–7. novembril 2006 Marrakechis toimunud kodanikefoorumi lõppdeklaratsiooni;

–   võttes arvesse rände ja arengu küsimuses toimunud 10.–11. juulil 2006 Rabatis toimunud Euroopa-Aafrika konverentsi ja 22.–23. novembril 2006 Tripolis toimunud konverentsi;

–   võttes arvesse nõukogu praeguse eesistuja programmi;

–   võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 8. ja 9. märtsi 2007. aasta järeldusi;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 2,

A.   arvestades Vahemere piirkonna ja Lähis-Ida strateegilist tähtsust Euroopa Liidu jaoks ning vajadust kehtestada solidaarne Vahemere piirkonna poliitika, et vastata mitmetele ühistele väljakutsele ning saavutada rahul, stabiilsusel ja ühisel heaolul rajaneva ala loomise eesmärgid;

B.   arvestades, et riigipead ja valitsusjuhid kinnitasid 28. novembril 2005. aastal viieaastase tegevusprogrammi Barcelona protsessi taaselustamiseks;

C.   arvestades, et säästev areng ei ole võimalik ilma rahu, stabiilsuse ja solidaarsuseta ning head valitsemistava rakendamata; ning arvestades, et säästev areng peab asuma Euroopa – Vahemere piirkonna partnerluse keskmes;

D.   arvestades, et viimastel aastatel toimunud Iisraeli ja Palestiina konflikti teravnemisel, millega on kaasnenud Gaza sektori ja Jordani Läänekalda humanitaarolukorra oluline halvenemine, on väga negatiivsed tagajärjed kogu piirkonna julgeolekule;

E.   arvestades kaheksanda Euroopa – Vahemere piirkonna konverentsi otsust korraldada 2007. aastal konverents, kus käsitletakse inimõiguste järgimist terrorismivastases võitluses kooskõlas rahvusvahelise õigusega ja mis on 2005. aasta novembris Barcelona tippkohtumisel vastu võetud Euroopa – Vahemere piirkonna tegevusjuhendi rakendusmeede;

F.   arvestades, et ELil puudub endiselt ühine sisserändepoliitika ja igas liikmesriigis kehtivad erinevad siseriiklikud sätted;

G.   arvestades, et ebaseaduslik sisseränne võib kaasa tuua inimeste ekspluateerimise, sunniviisilise töö ja inimkaubanduse;

H.   rõhutades, et naiste kaasamine majandus- ja ühiskondlikku ellu on ühiskondade arengu oluline osa;

I.   märkides Euroopa Liidu suhtes kujunenud võlaprobleemi ja kaubavahetusbilansi puudujäägi probleemi negatiivseid mõjusid enamuse Vahemere lõunapiirkonna riikide arengule;

J.   arvestades komisjoni teatist Euroopa naabruspoliitika arendamise kohta, mis sisaldab eelkõige ettepanekuid, mille eesmärk on parandada märgatavalt partnerluspoliitika mõju, luua uued võimalused ühiste suhete tugevdamiseks, tugevdada poliitilist dialoogi ja suurendada partnerriikide kaasamist ELi poliitikasse;

K.   arvestades, et rahastamispakett, mille Euroopa Liit eraldas Vahemere lõuna- ja idapiirkonna riikidele aastateks 2007–2013, tuleb säilitada, pidades silmas kõnealuse piirkonna kaubanduslikku, majanduslikku ja strateegilist kaalukust suhetes Euroopa Liiduga;

L.   rõhutades partnerluse kõikide osaliste suurt kasu, mis saadakse täielikult omavahel ühendatud ja integreeritud Euroopa – Vahemere piirkonna energiaturu loomise kaudu, laiendades ja integreerides Euroopa – Vahemere piirkonna ja lõuna pool Saharat asuva piirkonna energiaturge ning viies ellu vajalikud energia infrastruktuuri projektid;

M.   arvestades, et Euroopa – Vahemere piirkonna poliitika eesmärkide (eelkõige majandusliku ja rahalise mõõtme osas) ja ELi – Pärsia lahe koostöönõukogu liikmesriikide suhete eesmärkide sidumine võiks osutuda kasulikuks;

N.   arvestades, et Euroopa – Vahemere piirkonna parlamentaarse foorumi ümberkujundamine kolme komisjoniga Euroopa – Vahemere piirkonna parlamentaarseks assambleeks (EMPA) tugevdab Euroopa – Vahemere protsessi parlamentaarset mõõdet ja et tal on edaspidi suurem demokraatlik vastutus; arvestades, et nimetatud uus organ peaks intensiivistama kahe piirkonna vahelist üldist dialoogi;

1.   on seisukohal, et naabruspoliitika mõõdet tuleks tugevdada lõunas, arvestades suuremaid raskusi Vahemere piirkonnaga loodud suhetes, mille osas Barcelona protsess tähistas olulist etappi; märgib, et ollakse veel kaugel nendest eesmärkidest, milleks nimetatud poliitika käivitati eesmärgiga luua stabiilsed, ühistel väärtustel ja laienenud Euroopa uute naabritega jagatavatel väärtusel põhinevad suhted;

2.   on seisukohal, et naabruspoliitika areng ei või piirduda iga asjaomase riigiga sõlmitud assotsiatsiooni- ja koostöölepingute ajakohastamisega, pöörates erilist tähelepanu vaid kahepoolsele mõõtmele, ning kutsub kõiki partnereid üles taaskäivitama ja ajakohastama Barcelona protsessi strateegilisi ja poliitilisi eesmärke, sealhulgas looma koostöövõrgustikke ja edendama piirkondlikku põhja-lõuna ja lõuna-lõuna suunalist integratsiooni;

3.   väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle anda Euroopa naabruspoliitikale temaatiline mõõde, jätkata kaubanduslepingute tugevdamisega ja suurendada toetust reformidele, mis parandavad õiguskeskkonda ja investeerimiskliimat;

4.   palub komisjonil ja partnerriikidel anda täpsem ülevaade Euroopa naabruspoliitika ja Euroopa – Vahemere piirkonna partnerluse suhtest, lisades uued lepingud ja mitmepoolsed programmid energia ja transpordi valdkonnas ning tugevdades olemasolevaid lepingud ja programme; rõhutab eelkõige Euroopa – Vahemere piirkonna keskkonnaalast ja täpsemalt kliimamuutustega seotud tundlikkust ning palub antud kontekstis komisjonil teha kõnealuse piirkonna jaoks taastuvenergiat käsitleva tegevuskava ettepanek;

5.   kinnitab veel kord vajadust taaskäivitada Lähis-Ida rahuprotsess, võttes samas arvesse poliitilise ja humanitaarolukorra tõsidust ning juhib tähelepanu rahvusvahelise ajutise mehhanismi piirangutele; on seisukohal, et tegevuskaval põhinevate läbirääkimiste taaskäivitamine ei ole piisav, kui ei võeta arvesse teisi ettepanekuid nagu 2002. aasta Araabia tegevuskava ja piirkonna kõikide osaliste osavõttu läbirääkimistest; avaldab toetust rahvusvahelise konverentsi läbiviimise väljavaatele, mis võimaldab lõplikult lahendada konflikti piirkonnas;

6.   jälgib huviga teadet, mis peaks viima uue Palestiina koalitsioonivalitsuse moodustamiseni ja tunneb heameelt Saudi Araabia algatuse üle, mis tehti 8. veebruaril 2007. aastal Mekas allkirjastatud lepinguga;

7.   kinnitab veel kord, et Lähis-Ida konflikti saab lahendada ainult kindla ja lõpliku rahulepingu üle tegevuskava kohaselt ja ilma eeltingimusteta läbi rääkides, võttes aluseks kahe demokraatliku, suveräänse ja elujõulise riigi rahumeelse kooseksisteerimise kindlate ja rahvusvaheliselt tunnustatud riigipiiride raames;

8.   kinnitab veel kord oma muret seoses loodusvarade ja inimpotentsiaali süstemaatilise hävitamise tõsidusega, mille on tinginud erinevad konfliktid; nõuab, et olukorraga toimetulekuks võetaks kasutusele rohkem poliitilisi ja majanduslikke meetmeid partnerluse ja viieaastase tegevusprogrammi raames;

9.   rõhutab kultuuride- ja religioonidevahelise dialoogi olulisust, kinnitades veel kord ühiste väärtuste austamise ning õigusriigi, demokraatia ja inimõiguste arendamise vajadust; tuletab kõikidele Euroopa – Vahemere piirkonna valitsustele meelde nende 1995. aasta Barcelona deklaratsioonis võetud kohustusi, mis hõlmavad mitmekesisuse, teiste uskude ja kultuuride austamist, sallivuse edendamist ning põhiõiguste, sealhulgas sõnavabaduse austamist;

10.   on seisukohal, et olenemata asjaoludest ei ole ükski terroriakt õigustatav ja seda ei saa põhjendada poliitiliste või usuliste eesmärkide taotlemisega ning et terrorismivastase võitlusega ei saa õigustada ühegi konkreetse kultuuri, ühiskonna ega religiooni häbimärgistamist; palub kõigil riikidel täita oma juriidilist kohustust austada terrorismivastases võitluses inimõigusi ja rahvusvahelist humanitaarõigust;

11.   palub komisjonil teha jõupingutusi, et luua kõikide Euroopa naabruspoliitika tegevuskavadele alla kirjutanud riikidega demokraatia ja inimõiguste komiteed ning palub partnerriikidel täita oma antud küsimuses võetud kohustusi, eelkõige üksikjuhtumite puhul; kordab oma pöördumist kõigi Euroopa – Vahemere piirkonna assotsiatsioonilepingute osaliste poole kohaldada inimõiguste klauslit tegevuskavas, mille eesmärk on toetada ja edendada inimõiguste järgimist ning seada sisse mehhanism, mille kohaselt hinnatakse korrapäraselt assotsiatsioonilepingu artikli 2 täitmist, et muuta see tõhusamaks ja siduvamaks;

12.   rõhutab vajadust käsitleda naiste õigusi Euroopa – Vahemere piirkonna dialoogi raames ja rõhutab õigusreformi olulisust soolise võrdõiguslikkuse edendamisel; rõhutab naiste osalemise olulisust poliitikas, majandus- ja ühiskondlikus elus ning meedias; nõuab naiste juurdepääsu parandamist haridusele ja tervishoiule, eelkõige lõunapoolsetes partnerriikides; rõhutab ka vajadust toetada riiklikke ja valitsusväliseid organisatsioone, et edendada naiste õigusi ja rakenda kaheksandal Euroopa – Vahemere piirkonna konverentsil vastu võetud naisi käsitlev tegevusplaan;

13.   kinnitab veel kord töökohti loova sotsiaalpoliitika olulisust, eriti noorte jaoks, mis loob eelkõige soodsa kliima välismaiste otseinvesteeringute suurenemiseks, ja julgustab noori looma kohalikul tasandil uusi ettevõtteid, tehes kättesaadavaks sobivad vahendid, näiteks mikrokrediidi;

14.   on seisukohal, et koolitus- ja hariduspoliitika on jätkuvalt äärmiselt oluline Vahemere lõunaranniku riikide arenguks, vaesusega võitlemiseks ja noorte täielikuks integreerimiseks; kutsub üles kultuurialaste, ülikoolide ja teadusalaste vahetuste arendamisele Euroopa – Vahemere piirkonna aladel;

15.   palub ELi ja Vahemere piirkonna partnerriikide institutsioonidel tagada, et nende strateegilistes, poliitilistes ja majanduslikes põhimõtetes võetaks arvesse Lissaboni strateegia ja Göteborgi säästva arengu strateegia ning Vahemere piirkonna säästva arengu strateegia eesmärke, arvestades samas ka Vahemere põhja- ja lõunaranniku riikide vahelise ebavõrdsuse ja erinevuse vajalikku vähendamist;

16.   palub nõukogul ja komisjonil ning partnerriikide valitsustel omistada keskkonnaprobleemidele oluline tähtsus ja tegelda eelkõige suurlinnade ning tööstus- ja kaubandustegevuse Vahemere põhja- ja lõunaranniku riikidele põhjustatud tagajärgedega;

17.   palub, et komisjon ja liikmesriigid edendaksid sotsiaalsete ja ametiühinguõiguste austamist nende poolt partnerriikidele antava rahalise ja tehnilise abi rakendamisel; palub komisjonil rakendada piirkondlik programm, et luua Euroopa – Vahemere piirkonna sotsiaalne ala, mis põhineb tööhõivet prioriteetseks eesmärgiks pidavate kõikide partnerite vahel toimuval sotsiaalsel dialoogil; avaldab toetust inimväärset tööd ja Euroopa – Vahemere piirkonna ettevõtete sotsiaalset vastutust käsitleva tegevusjuhendi koostamisele;

18.   palub, et Euroopa strateegiaga arendataks piirkonnas olulisi investeeringuid partnerluse piirkondliku ja piirkondadevahelise mõõtme poliitika ning rahaliste vahendite osas, mis on nimetatud strateegia lisandväärtus; palub komisjonil kooskõlas ELi 2007. aasta eelarves sätestatuga antud küsimuses strateegiadokumentide ja asjakohaste programmide koostamisel tagada kogu piirkondliku ja mitmepoolse tegevuse jaoks kättesaadavate vahendite säilitamine ajavahemikul 2000–2006 saavutatud tasemel, arvestades asjaolu, et vastavalt komisjonile on saavutatud tase 20% kogusummast;

19.   rõhutab Euroopa ühise sisserände- ja varjupaigapoliitika vajadust ning rändevoogude tervikliku ja tasakaalustatud juhtimise tõhustamise vajadust, mis toob kasu Vahemere piirkonna elanikkonnale; rõhutab partnerluse huvides ja Barcelona viieaastase tööprogrammi alusel seadusliku sisserände kanalite tõhusa avamise olulisust, võideldes samas ebaseadusliku sisserändega, ning sisserändajate ja varjupaigataotlejate põhiõiguste kaitsmise olulisust; kutsub üles võitlema inimeste ekspluateerimise ja inimkaubandusega; kutsub Barcelona protsessi liikmesriike ja eelkõige ELi liikmesriike üles ratifitseerima võimalikult kiiresti ÜRO konventsiooni võõrtööliste õiguste kohta;

20.   nõuab tungivalt Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri (FRONTEX) ja Vahemere piirkonna sisserändepoliitikaga seotud projektide rahastamispaketi suurendamist ning inimõiguste austamist edendavate vahendite tugevdamist;

21.   tuletab meelde, et vastavalt Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtupraktikale ei või Euroopa riigid mingil juhul ilma päritoluriigi diplomaatiliste tagatisteta saata isikut tagasi riiki, kus teda ähvardab piinamine või julm, alandav või ebainimlik kohtlemine, sealhulgas surmanuhtlus;

22.   kutsub ELi liikmesriike ja nende Vahemere piirkonna partnerriike üles viima läbi vajalikke uurimusi Euroopa – Vahemere piirkonna investeerimis- ja partnerlusrahastu (FEMIP) Euroopa – Vahemere piirkonna arengupangaks muutmise kohta, arvestades selle panga olulisust erasektori edendamisel ja kõnealusesse piirkonda investeerimise arendamisel;

23.   palub nõukogul ja komisjonil teha ettepanek tagada kõikide partnerriikide ja Pärsia lahe koostöönõukogu liikmesriikide vahel koostöövõimalus, eelkõige rahandus- ja majandusvaldkonnas;

24.   palub nõukogul, komisjonil ja partnerriikidel jätkata kooskõlas riiklike kavade ja programmide ning kohalike kogukondadega tööd Euroopa – Vahemere piirkonna energiaturgude järgjärguliseks integreerimiseks, ühist huvi pakkuvate energiaprogrammide elluviimiseks ja säästvate energiaallikate arendamiseks;

25.   rõhutab vajadust tõhustada koostööd energiavarustuse kindluse tagamiseks Vahemere piirkonnas meetmete kaudu, mis on seotud eramute energiaallikate mitmekesistamisega, eelkõige kohalikul ja piirkondlikul tasandil, energiatõhususe edendamisega, eelkõige detsentraliseeritud tasandil, uute tehnoloogiate arendamisega, kahjustamata sealjuures inimesi ja keskkonda, teadus- ja arendustegevusega ning säästva energia projektide rahaliste võimaluste tugevdamisega;

26.   kinnitab veel kord vajadust anda partnerlusprotsessile uut hoogu, eelkõige Euroopa – Vahemere piirkonna parlamentaarse assamblee kui parlamentaarse tegevuse demokraatliku raamistiku taaselavdamise teel; kõnealusele assambleele tuleb võimaldada vajalikud vahendid ja haldusstruktuurid, et tagada assamblee silmapaistvus ja tõhus toimimine; tervitab esimest Vahemere piirkonna noorte assamblee kohtumist;

27.   palub nõukogul reserveerida Euroopa – Vahemere piirkonna parlamentaarsele assambleele aktiivne koht Euroopa – Vahemere piirkonna kohtumistele ja ministrite konverentsile kutsutute hulgas;

28.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa – Vahemere piirkonna parlamentaarse assamblee juhatusele ning kõikide liikmesriikide ja Euroopa – Vahemere piirkonna partnerlusega hõlmatud riikide parlamentidele ja valitsustele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika