Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0080/2007

Keskustelut :

PV 14/03/2007 - 9
CRE 14/03/2007 - 9

Äänestykset :

PV 15/03/2007 - 5.4
CRE 15/03/2007 - 5.4

Hyväksytyt tekstit :


Hyväksytyt tekstit
PDF 212kWORD 55k
Torstai 15. maaliskuuta 2007 - Strasbourg
Euro–Välimeri-suhteet
P6_TA(2007)0075RC-B6-0080/2007

Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. maaliskuuta 2007 Euro–Välimeri-suhteista

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille Tampereella pidettävän Euro–Välimeri-suhteita käsittelevän ulkoministerikokouksen valmistelusta (KOM(2006)0620),

–   ottaa huomioon Tampereella 27. ja 28. marraskuuta 2006 pidetyn ulkoministerien kahdeksannen Euro–Välimeri-kokouksen (jäljempänä 'kahdeksas Euro–Välimeri-kokous') päätelmät,

–   ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille Euroopan naapuruuspolitiikan lujittamisesta (KOM(2006)0726),

–   ottaa huomioon Barcelonassa 27. ja 28. marraskuuta 2005 Euro–Välimeri-kumppanuuden 10-vuotisjuhlan kunniaksi järjestetyn Euro–Välimeri-huippukokouksen päätelmät,

–   ottaa huomioon Marrakeshissa 24. maaliskuuta 2006 järjestetyn kaupan alaa koskevan Euro–Välimeri-ministerikokouksen tulokset,

–   ottaa huomioon Marrakeshissa 4.–7. marraskuuta 2006 kokoontuneen kansalaisfoorumin loppujulistuksen,

–   ottaa huomioon 10.–11. heinäkuuta 2006 Rabatissa järjestetyn EU:n ja Afrikan välisen kokouksen ja 22.–23. marraskuuta 2006 Tripolissa järjestetyn kokouksen, joissa käsiteltiin muuttoliikkeitä ja kehitystä,

–   ottaa huomioon neuvoston puheenjohtajavaltion ohjelman,

–   ottaa huomioon 8. ja 9. maaliskuuta 2007 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.   ottaa huomioon Välimeren alueen ja Lähi-idän strategisen merkityksen EU:lle ja katsoo, että solidaarinen Välimeren-politiikka on välttämätöntä, jotta voidaan kohdata moninaiset yhteiset haasteet ja päästä tavoitteisiin, joiden tarkoituksena on luoda rauhaan, vakauteen ja yhteiseen vaurauteen perustuva alue,

B.   ottaa huomioon, että valtion- ja hallitusten päämiehet hyväksyivät 28. marraskuuta 2005 viisivuotisen työohjelman Barcelonan prosessin elvyttämiseksi,

C.   katsoo, ettei kestävä kehitys ole mahdollista ilman rauhaa, vakautta, yhteisvastuuta ja hyvää hallintotapaa ja että kestävän kehityksen on oltava Euro–Välimeri-kumppanuuden keskeisiä tavoitteita,

D.   ottaa huomioon, että Israelin ja Palestiinan välinen konflikti on syventynyt viime vuosien aikana, mikä puolestaan on heikentänyt vakavasti humanitaarista tilannetta Gazan alueella ja Länsirannalla ja vaikuttanut erittäin kielteisesti koko alueen turvallisuuteen,

E.   ottaa huomioon kahdeksannen Euro–Välimeri-kokouksen tekemän päätöksen järjestää vuonna 2007 konferenssi ihmisoikeuksien kunnioittamisesta terrorismin torjunnassa kansainvälisen oikeuden mukaisesti; ottaa huomioon, että kyseessä on Barcelonan huippukokouksessa marraskuussa 2005 hyväksyttyjen Euro–Välimeri-käytännesääntöjen täytäntöönpanotoimi,

F.   ottaa huomioon, että EU:lla ei ole vieläkään yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa ja että kussakin jäsenvaltiossa sovelletaan erilaisia kansallisia säännöksiä,

G.   ottaa huomioon, että laiton maahanmuutto voi johtaa ihmisten hyväksikäyttöön, pakkotyöhön ja ihmiskauppaan,

H.   korostaa, että naisten integroituminen taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen elämään on olennaisen tärkeää yhteiskuntien kehittymiselle,

I.   toteaa EU:n suuntaan kertyneellä velalla ja kauppavajeella olevan kielteisiä vaikutuksia useimpien eteläisen Välimeren maiden kehittymiseen,

J.   ottaa huomioon Euroopan naapuruuspolitiikan lujittamisesta annetun komission edellä mainitun tiedonannon, joka sisältää ehdotuksia, joilla voidaan parantaa huomattavasti kumppanuuspolitiikan vaikuttavuutta, avata uusia mahdollisuuksia syventää keskinäisiä suhteita, lujittaa poliittista vuoropuhelua ja integroida kumppanimaita yhä enemmän EU:n politiikkaan,

K.   katsoo, että EU:n eteläisille ja itäisille Välimeren maille vuosiksi 2007–2013 osoittamat kokonaismäärärahat on säilytettävä alueen ja EU:n välisten suhteiden kaupallisen, taloudellisen ja strategisen painoarvon mukaisella tasolla,

L.   korostaa niitä valtavia etuja, joita kaikille kumppaneille koituu täysin yhteenliitettyjen ja yhtenäisten Euro–Välimeri-alueen energiamarkkinoiden luomisesta laajentamalla ja yhdentämällä energiamarkkinoita Euro–Välimeri-alueella ja Saharan eteläpuolisella alueella ja saattamalla tarvittavat energiainfrastruktuurihankkeet päätökseen,

M.   katsoo, että voisi olla hyödyllistä luoda yhteys Euro–Välimeri-politiikan tavoitteiden, etenkin taloudellisen ja rahoituksellisen ulottuvuuden, ja niiden tavoitteiden välille, joihin EU pyrkii suhteissaan Persianlahden yhteistyöneuvoston jäsenmaihin,

N.   ottaa huomioon, että parlamentaarisen Euro–Välimeri-foorumin muuttuminen Euro–Välimeri-edustajakokoukseksi (EMPA) kolmine valiokuntineen vahvistaa Euro–Välimeri-prosessin parlamentaarista ulottuvuutta ja lisää siten sen demokraattista vastuunalaisuutta; katsoo, että tämän uuden elimen olisi tiivistettävä näiden kahden alueen välistä yleistä vuoropuhelua,

1.   pitää aiheellisena lujittaa eteläisiin maihin suuntautuvan kumppanuuden poliittista ulottuvuutta, kun otetaan huomioon Välimeren alueen suhteiden yhä suurempi monitahoisuus, ja katsoo, että Barcelonan prosessi oli merkittävä askel tähän suuntaan; toteaa, että vielä ollaan kaukana niistä tavoitteista, jotka asetettiin käynnistettäessä tätä politiikkaa vakaiden, yhteisiin arvoihin perustuvien suhteiden muodostamiseksi laajentuneen unionin uusiin naapureihin;

2.   katsoo, että naapuruuspolitiikan kehittämisessä ei voida korostaa pelkästään kahdenvälistä ulottuvuutta rajoittumalla yksinomaan assosiaatio- ja yhteistyösopimusten päivittämiseen kunkin asianomaisen maan kanssa, ja pyytää kaikkia kumppaneita elvyttämään ja päivittämään Barcelonan prosessin strategiset ja poliittiset tavoitteet, mukaan lukien alueellista yhteistyötä ja integraatiota edistävien verkostojen luominen pohjoinen–etelä- ja etelä–etelä-akseleilla;

3.   panee tyytyväisenä merkille komission ehdotuksen kehittää naapuruuspolitiikan temaattista ulottuvuutta, jatkaa kauppasopimusten syventämistä ja lisätä tukea sääntely-ympäristöä ja sijoitusolosuhteita parantaville uudistuksille;

4.   pyytää komissiota ja kumppanimaita tekemään Euroopan naapuruuspolitiikan ja Euro–Välimeri-kumppanuuden välisestä suhteesta entistä konkreettisemman tekemällä uusia monenvälisiä sopimuksia ja ohjelmia energia- ja liikennealalla ja lujittamalla nykyisiä sopimuksia ja ohjelmia; tähdentää erityisesti Euro–Välimeri-alueen luonnon haavoittuvuutta varsinkin ilmastonmuutoksen kannalta ja pyytää tässä mielessä komissiota ehdottamaan aluetta varten uusiutuvia energiamuotoja koskevaa toimintasuunnitelmaa;

5.   vahvistaa tarpeen aloittaa Lähi-idän rauhanprosessi uudelleen ottaen huomioon tilanteen poliittinen ja humanitaarinen vakavuus sekä kiinnittää huomiota väliaikaisen kansainvälisen järjestelyn rajoituksiin; katsoo, että etenemissuunnitelmaan perustuvien neuvottelujen käynnistäminen uudelleen ei riitä, jollei samalla oteta huomioon muita ehdotuksia, kuten Arabiliiton vuonna 2002 laatimaa suunnitelmaa, ja jolleivät kaikki alueen toimijat osallistu neuvotteluihin; tukee ajatusta kansainvälisestä konferenssista, jonka avulla konfliktiin saadaan lopullinen, alueellinen ratkaisu;

6.   panee kiinnostuneena merkille ilmoituksen, jonka pitäisi johtaa uuden koalitiohallituksen muodostamiseen Palestiinaan, ja pitää myönteisenä Saudi-Arabian aloitetta ja siihen liittyvää Mekassa 8. helmikuuta 2007 allekirjoitettua sopimusta;

7.   toteaa jälleen kerran, että ratkaisu Lähi-idän konfliktiin on mahdollinen vain neuvottelemalla kestävä ja lopullinen rauhansopimus etenemissuunnitelman mukaisesti eli ilman ennakkoehtoja ja perustuen kahden demokraattisen, suvereenin ja elinkelpoisen valtion rauhanomaiseen rinnakkaiseloon turvallisten ja tunnustettujen kansainvälisten rajojen sisäpuolella;

8.   vahvistaa olevansa huolissaan erilaisten käynnissä olevien konfliktien aiheuttamasta luonnonvarojen ja inhimillisten voimavarojen järjestelmällisestä ja vakavasta tuhoutumisesta; pyytää ottamaan käyttöön poliittisia ja taloudellisia lisätoimia osana Euro–Välimeri-kumppanuutta ja viisivuotiskauden työohjelmaa, jotta asiaan voidaan puuttua;

9.   korostaa kulttuurien ja uskontojen välisen vuoropuhelun tärkeyttä ja vahvistaa pitävänsä välttämättömänä yhteisten arvojen kunnioittamista sekä oikeusvaltion, demokratian ja ihmisoikeuksien kehittämistä; muistuttaa kaikkia Euro–Välimeri-alueen hallituksia siitä, että ne sitoutuivat vuoden 1995 Barcelonan julistuksessa monimuotoisuuden sekä muiden uskontojen ja kulttuurien kunnioittamiseen, suvaitsevaisuuden edistämiseen ja perusvapauksien, muun muassa ilmaisunvapauden, kunnioittamiseen;

10.   katsoo, että terroriteot eivät missään olosuhteissa ole oikeutettuja ja että terrorismia ei voida perustella poliittisiin tai uskonnollisiin tavoitteisiin vedoten eikä terrorismin torjunnan yhteydessä ole oikeutettua leimata tiettyä kulttuuria, sivilisaatiota tai uskontoa; edellyttää kaikkien maiden noudattavan terrorismin torjunnassa laillista velvoitettaan kunnioittaa ihmisoikeuksia ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta;

11.   pyytää komissiota edistämään kaikin tavoin demokratiaa ja ihmisoikeuksia käsittelevien komiteoiden perustamista kaikkien Euroopan naapuruuspolitiikan toimintasuunnitelmien allekirjoittajamaiden kanssa ja kehottaa kumppanimaita kunnioittamaan etenkin yksittäistapauksissa tekemiään sitoumuksia; toistaa kaikille Euro–Välimeri-assosiaatiosopimusten sopimuspuolille osoittamansa kehotuksen panna ihmisoikeuslauseke täytäntöön toimintaohjelmana, jolla parannetaan ja edistetään ihmisoikeuksien kunnioittamista, sekä ottaa käyttöön mekanismi, jolla voidaan säännöllisesti arvioida assosiaatiosopimusten 2 artiklan noudattamista niiden tehokkuuden ja sitovuuden parantamiseksi;

12.   korostaa tarvetta käsitellä naisten oikeuksia Euro–Välimeri-vuoropuhelun yhteydessä ja tähdentää lainsäädäntöuudistusten merkitystä naisten ja miesten tasa-arvon edistämisessä; pitää erityisen tärkeänä, että naiset osallistuvat poliittiseen, taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen elämään ja että he ovat esillä tiedotusvälineissä; kehottaa parantamaan naisten mahdollisuuksia saada koulutusta ja terveydenhuoltopalveluja erityisesti eteläisissä kumppanimaissa; korostaa lisäksi tarvetta tukea hallituksista riippuvaisia ja riippumattomia järjestöjä naisten oikeuksien edistämiseksi sekä panna täytäntöön kahdeksannen Euro–Välimeri-kokouksen hyväksymä naisia koskeva toimintaohjelma;

13.   toistaa pitävänsä työpaikkoja luovaa sosiaalipolitiikkaa tärkeänä etenkin nuorille, koska se luo suotuisan ilmapiirin suorien ulkomaisten sijoitusten kasvulle ja rohkaisee nuoria perustamaan uusia paikallistason yrityksiä antamalla heidän käyttöönsä asianmukaisia välineitä, kuten mikroluottoja;

14.   pitää opetus- ja koulutuspolitiikkaa edelleen keskeisen tärkeänä tekijänä Välimeren eteläpuolisten maiden kehityksessä, köyhyyden torjunnassa sekä nuorten täysimääräisessä integroimisessa; kehottaa kehittämään kulttuuri-, korkeakoulu- ja tiedevaihtoa Euro–Välimeri-alueella;

15.   pyytää EU:n ja Välimeren alueen kumppanimaiden toimielimiä varmistamaan, että niiden strategiset, poliittiset ja taloudelliset periaatteet vastaavat Lissabonin ja Göteborgin strategioiden kestävän kehityksen tavoitteita ja Välimeren alueen kestävän kehityksen strategian tavoitteita, pitäen mielessä myös, että epätasa-arvoa ja eroja Välimeren etelä- ja pohjoispuolen välillä on kavennettava;

16.   pyytää neuvostoa ja komissiota sekä kumppanimaiden hallituksia korostamaan ympäristöongelmien merkitystä ja puuttumaan etenkin kaupungistumisen sekä kaupallisen ja teollisuustoiminnan seurauksiin Välimeren molemmin puolin;

17.   pyytää komissiota ja jäsenvaltioita edistämään työlainsäädännön ja ammattiyhdistysoikeuksien kunnioittamista kumppanuusmaille annettavan taloudellisen ja teknisen avun täytäntöönpanossa; pyytää komissiota panemaan kaikkien työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun pohjalta täytäntöön alueellisen, ensisijaisesti työpaikkojen luomiseen tähtäävän ohjelman Euro–Välimeri-työmarkkina-alueen perustamiseksi; kannattaa ihmisarvoista työtä ja Euro–Välimeri-alueen yritysten sosiaalista vastuuta koskevien käytännesääntöjen laatimista;

18.   pyytää, että aluetta koskevassa Euroopan unionin strategiassa kehitellään merkittäviä investointeja rahoituspolitiikan ja -resurssien alalla kumppanuuden alueellisen ja alueiden välisen ulottuvuuden puitteissa, joka tuottaa lisäarvoa tälle strategialle; pyytää komissiota varainhoitovuodeksi 2007 hyväksytyn EU:n talousarvion mukaisesti varmistamaan asiaa käsitteleviä strategia-asiakirjoja laatiessaan ja niihin liittyviä ohjelmia suunnitellessaan, että alueellisiin ja monenvälisiin toimiin tarkoitetut kokonaismäärärahat säilyvät vuosien 2000–2006 tasolla, ottaen huomioon, että komission mukaan tämä taso vastaa nyt 20:tä prosenttia kokonaismäärästä;

19.   korostaa, että unioni tarvitsee yhteistä maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa ja että muuttovirtojen hallintaa on lujitettava kokonaisvaltaisesti ja tasapainoisesti Välimeren alueen kansojen edun mukaisesti; tähdentää, että kumppanuuden hengessä ja Barcelonan viisivuotisen työohjelman mukaisesti on tärkeää avata laillista maahanmuuttoa varten tehokkaita kanavia ja torjua samalla laitonta maahanmuuttoa sekä suojella maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden perusoikeuksia; kehottaa torjumaan hyväksikäyttöä ja ihmiskauppaa; kehottaa Barcelonaan prosessiin osallistuvia valtioita ja etenkin EU:n jäsenvaltioita ratifioimaan mahdollisimman pian siirtotyöläisten oikeuksien suojelusta tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen;

20.   kehottaa lisäämään Euroopan operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (FRONTEX) määrärahoja ja Välimeren alueen maahanmuuttopolitiikkaa koskeviin hankkeisiin liittyviä määrärahoja sekä parantamaan sen valmiuksia valvoa ihmisoikeuksien kunnioittamista;

21.   muistuttaa, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti Euroopan valtiot eivät voi missään tapauksessa palauttaa ihmisiä sellaiseen maahan, jossa nämä saattavat joutua kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun uhreiksi, kuolemanrangaistus mukaan lukien, elleivät ne ole saaneet alkuperämaasta diplomaattisia takeita;

22.   kehottaa EU:n jäsenvaltioita ja niiden Välimeren alueen kumppaneita toteuttamaan tarvittavat tutkimukset Euro–Välimeri-investointi- ja kumppanuusvälineen (FEMIP) muuttamiseksi Euro–Välimeri-kehityspankiksi ottaen huomioon tämän pankin merkitys yksityisen sektorin kannustamisessa ja investointien kehittämisessä alueella;

23.   pyytää neuvostoa ja komissiota ehdotuksen, jonka tarkoituksena on vahvistaa kaikkien kumppanimaiden ja Persianlahden yhteistyöneuvoston jäsenmaiden mahdollisuus yhteistyöhön erityisesti rahoituksen ja talouden alalla;

24.   pyytää neuvostoa, komissiota ja kumppanimaita jatkamaan toimia Euro–Välimeri-alueen energiamarkkinoiden asteittaiseksi yhdentämiseksi, yhteisen edun mukaisten energiaohjelmien toteuttamiseksi ja kestävien energialähteiden kehittämiseksi kansallisten suunnitelmien ja ohjelmien mukaisesti sekä paikallisten yhteisöjen suostumuksella;

25.   korostaa tarvetta lujittaa energian toimitusvarmuutta koskevaa yhteistyötä Välimeren alueella toimenpiteillä, jotka koskevat omien energialähteiden monipuolistamista varsinkin paikallisesti ja alueellisesti, energiatehokkuuden edistämistä etenkin hajautetusti, säästömenetelmiä, väestölle ja ympäristölle turvallisten uusien tekniikoiden kehittämistä sekä tutkimus- ja kehitystoimintaa, sekä parantamalla kestävien energiahankkeiden rahoitusmahdollisuuksia;

26.   vakuuttaa jälleen, että kumppanuusprosessia on tarpeen vauhdittaa erityisesti antamalla uusi sysäys Euro–Välimeri-edustajakokoukselle parlamentaarisen toiminnan demokraattisena kehyksenä; katsoo, että edustajakokoukselle on annettava tarpeelliset resurssit ja hallintorakenteet, jotta voidaan taata sen näkyvyys ja varmistaa sen moitteeton toiminta; panee tyytyväisenä merkille Välimeren alueen nuorten ensimmäisen edustajakokouksen;

27.   kehottaa neuvostoa varaamaan Euro–Välimeri-alueen parlamentaariselle edustajakokoukselle aktiivisen roolin Euromed-kokousten ja -ministerikokousten kutsuvieraiden joukossa;

28.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euro–Välimeri-alueen parlamentaarisen edustajakokouksen puheenjohtajistolle sekä kaikkien jäsenvaltioiden ja Euro–Välimeri-kumppanuusmaiden parlamenteille ja hallituksille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö