Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2006/2290(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0030/2007

Pateikti tekstai :

A6-0030/2007

Debatai :

PV 14/03/2007 - 10
CRE 14/03/2007 - 10

Balsavimas :

PV 15/03/2007 - 5.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0077

Priimti tekstai
PDF 252kWORD 74k
Ketvirtadienis, 2007 m. kovo 15 d. - Strasbūras
Bosnija ir Hercegovina
P6_TA(2007)0077A6-0030/2007

2007 m. kovo 15 d. Europos Parlamento rekomendacija Tarybai dėl Bosnijos ir Hercegovinos (2006/2290(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų frakcijos vardu pateiktą Doris Pack pasiūlymą dėl rekomendacijos Tarybai dėl Bosnijos ir Hercegovinos (B6-0615/2006),

–   atsižvelgdamas į valstybės ir Bosnija ir Hercegoviną sudarančių regionų atstovų 2005 m. spalio 5 d. pasiektą susitarimą, kuriame įtvirtinami pagrindiniai Komisijos nustatyti policijos pajėgų pertvarkos principai,

–   atsižvelgdamas į 2005 m. lapkričio 22 d. priimtą tolesnį Tarybos sprendimą pradėti derybas su Bosnija ir Hercegovina dėl Stabilizavimo ir asociacijos susitarimo,

–   atsižvelgdamas į daugumos pagrindinių politinių Bosnijos ir Hercegovinos partijų 2006 m. kovo 18 d. pasiektą susitarimą dėl daugelio konstitucinių pakeitimų,

–   atsižvelgdamas į Taikos įtvirtinimo tarybos (TĮT) priežiūros valdybos 2006 m. birželio 23d. sprendimą, kuriame Vyriausiojo įgaliotinio tarnyba (VĮT) raginama nedelsiant pradėti ruoštis iki 2007 m. birželio 30 d. baigti savo veiklą,

–   atsižvelgdamas į tai, kad Taikos įtvirtinimo taryba, atsižvelgdama į bendrą šalies ir regiono padėtį, persvarstys ir, jei tinka, patvirtins sprendimą, kad Vyriausiojo įgaliotinio tarnybos veikla bus nutraukta 2007 m. pradžioje,

–   atsižvelgdamas į neseniai Bosnijoje ir Hercegovinoje įvykusių prezidento ir parlamento rinkimų rezultatus,

‐   atsižvelgdamas į Komisijos 2006 m. parengtą Bosnijos ir Hercegovinos pažangos ataskaitą (SEC(2006)1384),

–   atsižvelgdamas į Vakarų Balkanų bendrųjų reikalų tarybos 2006 m. gruodžio 11 d. posėdžio išvadas,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 114 straipsnio 3 dalį ir 90 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A6-0030/2007),

A.   kadangi Bosnija ir Hercegovina baigė įgyvendinti 1995 m. Deitono taikos susitarimą, kuriuo buvo baigtas po Antrojo pasaulinio karo kruviniausias karas Europoje, vykęs šalyje, kuri anksčiau buvo taiki ir daugiatautė, ir dabar siekia Europos integracijos, o tam reikalingi konstituciniai pakeitimai,

B.   kadangi valstybės ir šių dviejų regionų atstovai sutarė, kad vykdant siūlomą policijos pajėgų pertvarką valstybei turi būti perduotos visos įstatymų leidybos ir biudžeto valdymo galios, turi būti baigtas bet koks politinis kišimasis į policijos pajėgų veiklą ir, vadovaujantis vien tik funkcionalumu ir techninėmis išvadomis, atliktas teritorijų padalijimas,

C.   kadangi susitarime numatoma įsteigti policijos pajėgų pertvarkos direktoratą, kuris atstovautų visiems valdžios lygmenims (valstybės, regionų ir kantonų) ir kurio užduotis būtų pateikti pertvarkos, įskaitant naujų policijos teritorinių vienetų demarkaciją, įgyvendinimo pasiūlymų,

D.   kadangi Policijos reformos įgyvendinimo direktoratas 2006 m. gruodžio 22 d. pateikė Bosnijos ir Hercegovinos ministrų tarybai policijos sistemos reformos įgyvendinimo plano projektą,

E.   kadangi šiuose pasiūlymuose numatoma sistema, skirta įgyvendinti išankstines Komisijos nustatytas sąlygas sudaryti Stabilizavimo ir asociacijos susitarimą su Europos Sąjunga,

F.   kadangi paskutinės rinkimų kampanijos metu Serbijos Respublikos vadovybė ne kartą teigė abejojanti susitarimu dėl siūlomos vykdyti policijos pertvarkos, kurį prieš tai patvirtino,

G.   kadangi šių atstovų mandatai oficialiai patvirtinti per rinkimus ir jų partijos atstovaujamos ir valstybės, ir regionų lygmenimis,

H.   kadangi daugumos pagrindinių Bosnijos ir Hercegovinos partijų atstovų remiamame konstitucinių pakeitimų pakete yra daug pasiūlymų, kuriais siekiama sustiprinti įgaliojimus valstybės lygmeniu ir išspręsti tam tikrus Bosnijos ir Hercegovinos įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios veiklos nesklandumus,

I.   kadangi šiuose pasiūlymuose nėra numatyta regionų veto mechanizmo, nepaisant to, kad šis mechanizmas gali labai apsunkinti Bosnijos ir Hercegovinos parlamento darbą,

J.   kadangi artimiausiu metu reikėtų surengti diskusijas, kuriose įvairių Bosnijos ir Hercegovinos visuomenės sluoksnių atstovai nuodugniai išnagrinėtų, kaip panaikinti šalį dalijančias tautines ribas siekiant pertvarkyti valstybės valdymo sistemą, kad ši taptų lankstesnė ir panašesnė į Europos demokratines sistemas,

K.   kadangi minėtajam pakeitimų paketui pritarė Bosnijos ir Hercegovinos parlamento dauguma, ir pritrūkta tik dviejų balsų, kad šie konstituciniai pakeitimai būtų priimti,

L.   kadangi per ankstyvas Vyriausiojo įgaliotinio tarnybos uždarymas, pagrįstas teisėtu sustiprinti atsakomybės už politinius procesus jausmą ir paspartinti trijų didžiausių Bosnijos ir Hercegovinos tautų susitaikymo procesą, turėtų įtakos šalies stabilumui ir administracinių bei konstitucinių reformų spartai ir rezultatams,

M.   kadangi labai ryškus Bosnijos ir Hercegovinos tautinis susiskaidymas rodo, kad šaliai būtina kompleksiška, šiuolaikiška švietimo sistema be segregacijos,

N.   kadangi šioje srityje reikėtų atsižvelgti į Bosnijos ir Hercegovinos katalikų bažnyčios remiamų mokymo įstaigų, kuriose mokosi įvairių tautinių grupių atstovai ir kuriose sėkmingai taikomas nesegregacinis modelis, patirtį,

1.   susirūpinęs pažymi, kad parlamento ir prezidento rinkimuose laimėjusios partijos, kurios anksčiau buvo nuosaikios, kampanijos metu skelbė šūkius, bloginančius santykius ir skatinančius nesantaiką; ragina partijas, ypač laimėjusias rinkimus, neatsižvelgiant į neseniai įvykusius įvairius nepalankius veiksmus ir padarytus pareiškimus, skubiai imtis veiklos, kad būtų sukurtas tvirtas Bosnijos ir Hercegovinos valstybės, kuri ruošiasi įgyvendinti Stabilizavimo ir asociacijos susitarimui pasirašyti ir vykdyti reikalingus kriterijus bei tinkamu metu pateikti paraišką dėl narystės ES, pagrindas;

2.   džiaugiasi, kad sukurta vyriausybė valstybės lygmeniu, ir primena Bosnijos ir Hercegovinos politiniams lyderiams tas skubias ir svarbias reformas, kurių jie turi imtis, visų pirma susijusias su valstybės konstitucija, teismų sistema, viešuoju administravimu, verslo aplinka, švietimo sektoriumi, fitosanitarijos ir veterinarijos sritimis bei aplinkos apsauga;

3.   mano, kad neseniai pateiktame Bosnijos ir Hercegovinos policijos sistemos pertvarkos įgyvendinimo plano projekte aiškiai ir teisingai paskirstoma valstybės ir regionų atsakomybė, t. y. valstybės lygmeniu patvirtinamas bendras policijos administravimo teisinis pagrindas, skiriamos biudžeto lėšos, kontroliuojama, kaip jos naudojamos, teikiama įvairi parama, koordinuojama skirtingų įstaigų veikla ir vykdomas strateginis valdymas nepažeidžiant būtinos vietos policijos padalinių autonomijos;

4.   taip pat pritaria minėtajame plane numatytoms priemonėms, padėsiančiomis užtikrinti policijos vadovų ir pareigūnų atrankos ir skyrimo tvarkos skaidrumą bei prižiūrėti policijos veiklą valstybės ir vietos lygmenimis;

5.   mano, kad kartu su teisinėmis nuostatomis, kuriomis siekiama sudaryti Bosnijos ir Hercegovinos gyventojų tautinę sudėtį atitinkančias policijos pajėgas, reikia sukurti ir veiksmingą šių nuostatų įgyvendinimo priežiūros sistemą;

6.   su džiaugsmu pažymi, kad vietos policijos rajonams nustatyti pateikti kriterijai grindžiami veiklos veiksmingumo ir tęstinumo principais, taip pat demografiniais, socialiniais, ekonominiais ir saugumo veiksniais, o ne vien administraciniu suskirstymu;

7.   ragina Tarybą daryti atitinkamoms Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijoms kad jos imtųsi visų priemonių, būtinų siekiant įgyvendinti minėtajame plane pateiktus pasiūlymus, ir ragina priminti visoms partijoms, kad policijos pertvarka – tai viena iš būtinų sąlygų siekiant pasirašyti Stabilizavimo ir asociacijos susitarimą;

8.   palankiai vertina buvusį Bosnijos vyriausybių ir policijos pajėgų bendradarbiavimą su Tarptautiniu baudžiamuoju buvusiosios Jugoslavijos tribunolu (TBJT), įskaitant ir tai, kad leido naudotis karo archyvais; tačiau smerkia tai, kad iki šiol nesugebėta suimti visų šalies teritorijoje laisvėje esančių karo nusikaltėlių, ir tai, kad dingo beveik visi tyrimui galėję būti naudingi dokumentai;

9.   ragina Bosnijos ir Hercegovinos vadovybę toliau visapusiškai bendradarbiauti su TBJT ir stengtis išardyti tinklus, remiančius karo nusikaltimais kaltinamus asmenis;

10.   pritaria Serbijos Respublikos valdžios atstovų sprendimui įsteigti specialią žinybą, kurios tikslas bus gerinti bendradarbiavimą su TBJT siekiant įgyvendinti ad hoc veiksmų planą; artimiausiu metu tikisi apčiuopiamų rezultatų sulaikant nuo teisingumo besislapstančius asmenis;

11.   ragina Bosniją ir Hercegoviną toliau gerinti ekonomikos ir biudžeto politiką ir visų pirma stiprinti biudžeto politikos koordinavimą siekiant stabilumo;

12.   ragina Bosnijos ir Hercegovinos vadovus išspręsti likusius nesutarimus dėl sienų su kaimyninėmis šalimis ir visų pirma ratifikuoti susitarimą dėl sausumos ir vandens sienų demarkavimo bei jo laikytis;

13.   ragina Bosnijos ir Hercegovinos vadovus iki galo įvykdyti sutartas visuomeninės transliacijos reformas;

14.   ragina Bosnijos ir Hercegovinos valdžios atstovus nedelsiant įgyvendinti Europos partnerystės programoje nustatytus prioritetus; dar kartą patvirtina, kad bendroji ES politika Bosnijos ir Hercegovinos bei viso Vakarų Balkanų regiono atžvilgiu grindžiama aiškia Europos integracijos perspektyva, kaip numatyta 2003 m. birželio mėn. Tesalonikų darbotvarkėje;

15.   mano, kad nedelsiant vėl turėtų būti pradėtos diskusijos dėl konstitucijos, kurių metų būtų remiamasi jau pasiekta pažanga, taip pat turėtų būti aptariamos šios temos:

   § išsamus regionų veto mechanizmo, kuris turėtų būti taikomas tik bendrai valstybės ir regionų atsakomybei priskiriamiems klausimams, svarstymas,
   § aiškus, nuodugnus ir drauge siauras sąvokos "gyvybiškai svarbūs nacionaliniai interesai" aiškinimas siekiant išvengti piktnaudžiavimo veto mechanizmu remiantis bet kokiu tautiniu pagrindu, kai iš tikrųjų siekiama tiesiog blokuoti vieną ar kitą iniciatyvą,
   § ryžtingesnis Bosnijos ir Hercegovinos administravimo įstaigų supaprastinamas siekiant palengvinti ir pagreitinti sprendimų priėmimą;

16.   mano, kad šios diskusijos turėtų būti viešos ir jose turėtų dalyvauti pilietinės visuomenės nariai bei vietos ir tarptautiniai ekspertai; mano, kad viešoji nuomonė šiame procese svarbi siekiant, kad kiekvienas galėtų pripažinti, jog galutinis diskusijų rezultatas yra teisėtas;

17.   ragina Bosnijos ir Hercegovinos parlamentą apsvarstyti galimybę įsteigti komitetą, kurio uždavinys būtų rengti aiškius pasiūlymus dėl konstitucinės reformos;

18.   mano, kad ES specialiojo atstovo padedama Europos Sąjunga turėtų atlikti vieną iš pagrindinių vaidmenų iš naujo pradedant diskusijas dėl konstitucijos, visų pirma padėdama partijoms rasti bendrą kalbą, remdama iniciatyvas, skirtas visuomenės debatams skatinti, ir teikdama techninę pagalbą konsultuojant tiesiogiai diskusijose dalyvaujančius Bosnijos ir Hercegovinos parlamento narius;

19.   yra susirūpinęs dėl vis dar Bosnijoje ir Hercegovinoje egzistuojančių tautinių kliūčių, kurios trukdo nacionalinės tapatybės raidai; mano, kad dėl Deitono susitarime įtvirtintų nuostatų dėl konstitucijos dar sunkiau pašalinti šias kliūtis; primena, kad, kaip rodo ES patirtis, bendra nacionalinė tapatybė visiškai suderinama su skirtingų tautų kultūros ir religinėmis tradicijomis;

20.   taigi džiaugiasi naujausiu Serbijos Respublikos ministro pirmininko pareiškimu, kuriame vyriausybė įpareigojama būti juridiniu asmeniu, atsakingu už neramumų, galinčių kilti dėl sprendimo dėl Kosovo statuso, prevenciją;

21.   mano, kad ES paramos, kuri po pertvarkos etapo buvo skiriama visų pirma siekiant palengvinti ES standartų ir teisės aktų priėmimą, klausimu vis daugiau dėmesio turėtų būti skiriama praeities sunkumams, įskaitant asmenų, kurie dingo be žinios kruvinojo konflikto metu, klausimą, įveikti ir visa apimančiai, nediferencijuotai Bosnijos ir Hercegovinos švietimo sistemai, kuri būtų grindžiama tolerancija ir pagarba įvairovei, kurti;

22.   primena, kad faktiškai tai reiškia toje pačioje mokykloje besimokančių įvairių tautinių grupių segregacijos pabaigą ir diskusijos bendros privalomojo mokslo programos kūrimo tema pradžią, ypatingą dėmesį skiriant istorijos dėstymui ir geresniam nuolatiniam mokytojų rengimui;

23.   ragina Komisiją pagal naująją rengimosi narystei priemonę skirti užtektinai lėšų šiems abiem tikslams įgyvendinti, visų pirma teikiant paramą Tarptautiniam dingusių be žinios asmenų komitetui, ir siūlo Tarybai ir jos ES specialiajam atstovui skatinti šios srities iniciatyvas; įsitikinęs, kad dabartinė švietimo sistema gali kelti grėsmę šalies saugumui;

24.   mano, kad pačių Bosnijos ir Hercegovinos piliečių labui, taip pat siekiant ateityje išvengti konfliktų būtų naudinga įsteigti valstybinę tiesos ir susitaikymo komisiją, kuri nagrinėtų praeityje patirtos prievartos atvejus ir teiktų ataskaitas, taip pat rengtų rekomendacijas, kaip spręsti šiuos skaudžius praeities palikimo klausimus ir kaip išvengti tokio nehumaniško elgesio ateityje;

25.   pažymi, kad švietimas – pagrindinė priemonė siekiant susitaikyti; mano, kad jaunoji Bosnijos ir Hercegovinos karta turėtų pasimokyti iš praeities klaidų, kaip darė Europos jaunimas po Antrojo pasaulinio karo, ir suvokti, kad kitokia ateitis galima tik tada, kai išsprendžiami nesutarimai, skatinamas tarpusavio supratimas ir remiamos solidarumo, tolerancijos, demokratijos, žmogaus teisių bei šalies piliečių lygybės vertybės;

26.   atkreipia dėmesį į tarptautinių bendraamžių tarpininkavimo seminarų rengimą ir integruotų klasių mokykloje steigimą siekiant panaikinti formalią ir neformalią segregaciją Bosnijos ir Hercegovinos Federacijos švietimo sistemoje;

27.   taigi įspėja, kad bet kokie bandymai nustatyti Bosnijos ir Hercegovinos vienatautes teritorijas yra neleistini; primena Bosnijos ir Hercegovinos politikams, kad tarptautinė bendruomenė netoleruos jokių priemonių ar politikos krypčių, pagal kurias būtų siekiama tiesiogiai ar netiesiogiai pakenkti Bosnijai ir Hercegovinai ir jos regionų daugiatautiškumui, teritoriniam vientisumui, stabilumui ir vienybei; ragina Vyriausiąjį įgaliotinį Bosnijoje ir Hercegovinoje būti itin budrų šioje srityje ir aktyviai skatinti pabėgėlių ir perkeltųjų asmenų įtrauktį visoje Bosnijos ir Hercegovinos teritorijoje ir ypač Serbijos Respublikoje, kurioje duomenys apie užregistruotus grąžintus pabėgėlius ir perkeltus asmenis nuvilia;

28.   džiaugiasi, kad prasidėjo ES ir Bosnijos ir Hercegovinos derybų dėl vizų išdavimo supaprastinamo pirmasis ratas, ir tikisi iki 2007 m. birželio mėn. baigti šias derybas, kad 2008 m. susitarimas galėtų įsigalioti; pabrėžia, kad svarbiausias dalykas, kurio turi būti siekiama šiose derybose, – palengvinti visų Vakarų Balkanų valstybių piliečių keliones į ES, ir ragina Komisiją remti šį procesą, ypač imantis priemonių, skirtų bendradarbiavimui policijos ir sienų kontrolės srityje stiprinti;

29.   džiaugiasi dėl ES pajėgų Bosnijoje ir Hercegovinoje (angl. EUFOR) vaidmens užtikrinant saugumą Bosnijoje ir Hercegovinoje; mano, kad pajėgų skaičiaus sumažinimas, dėl kurio Taryba neseniai nusprendė, aiškus padidėjusio stabilumo regione ženklas;

30.   teigiamai vertina ES Policijos pajėgų misijos Bosnijoje ir Hercegovinoje darbą kuriant modernią ir veiksmingą Bosnijos ir Hercegovinos policijos sistemą; mano, kad reikėtų aptarti šios misijos ateitį atsižvelgiant į policijos pertvarkos srityje atliktą pažangą;

31.   džiaugiasi tuo, kad Bosnija ir Hercegovina pasirašė nemažai tarptautinių konvencijų ir priėmė įstatymų, skirtų moterų teisėms užtikrinti ir jas remti; ragina Bosnijos ir Hercegovinos vyriausybę toliau dėti pastangas siekiant įgyvendinti šiuose tarptautiniuose ir nacionaliniuose dokumentuose numatytus principus;

32.   be to, atsižvelgdamas į vis dar abejonių keliančią Bosnijos ir Hercegovinos ateitį, remia Taikos įtvirtinimo tarybos 2006 m. birželio 23 d. sprendimą persvarstyti savo 2006 m. birželio mėn. sprendimą ir iki 2008 m. birželio mėn. palikti veikti Vyriausiojo įgaliotinio tarnybą, nemažinant jos teisių; mano, kad šiuo pratęsimu reikėtų pasinaudoti ir perduoti vietos valdžios institucijoms daugiau atsakomybės; džiaugiasi, kad Europos Sąjungos Taryba priėmė su ES specialiuoju atstovu Bosnijoje ir Hercegovinoje susijusį bendrą veiksmų planą, kuriame pratęsiamas šių įgaliojimų terminas, siekiant suteikti specialiajam atstovui aiškų vaidmenį toliau tęsiant konstitucines reformas Bosnijoje ir Hercegovinoje;

33.   pabrėžia, kad reikia, jog tarptautinė bendruomenė laikytųsi bendros pozicijos dėl Bosnijos ir Hercegovinos; taigi prieštarauja bet kokiems ketinimams atskirti Vyriausiojo įgaliotinio ir ES specialaus atstovo Bosnijoje ir Hercegovinoje mandatus; apgailestauja, kad nuolatos būdamas netikras dėl būsimo vaidmens, dabartinis ES vyriausiasis įgaliotinis ir specialusis atstovas paskelbė apie savo ketinimą šių metų birželio mėn. atsistatydinti; ragina Tarybą skubos tvarka priimti bendrą poziciją dėl tarptautinio dalyvavimo Bosnijoje ir Hercegovinoje pobūdžio, apimties ir trukmės;

34.   taip pat mano, kad nutraukusi Vyriausiojo įgaliotinio tarnybos veiklą ES turės teikti tvirtą ir darnią paramą Bosnijai ir Hercegovinai, kad ši kaip įmanoma greičiau ir nuosekliau galėtų pasiekti savo ilgalaikį Europos integracijos tikslą; mano, kad ES specialusis atstovas turėtų tvirtai kalbėti Europos Sąjungos vardu, be kita ko, koordinuodamas visas ES institucijas ir agentūras, esančias Bosnijoje ir Hercegovinoje;

35.   paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją Bendrųjų reikalų tarybai ir susipažinti Komisijai, ES specialiajam atstovui ir vyriausiajam įgaliotiniui Bosnijoje ir Hercegovinoje bei Bosnijos ir Hercegovinos, Serbijos Respublikos ir Bosnijos ir Hercegovinos Federacijos vyriausybėms ir parlamentams.

Teisinė informacija - Privatumo politika