Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2290(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0030/2007

Ingivna texter :

A6-0030/2007

Debatter :

PV 14/03/2007 - 10
CRE 14/03/2007 - 10

Omröstningar :

PV 15/03/2007 - 5.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0077

Antagna texter
PDF 136kWORD 58k
Torsdagen den 15 mars 2007 - Strasbourg
Bosnien och Hercegovina
P6_TA(2007)0077A6-0030/2007

Europaparlamentets rekommendation till rådet av den 15 mars 2007 om Bosnien och Hercegovina (2006/2290(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna rekommendation

–   med beaktande av förslaget till Europaparlamentets rekommendation till rådet från Doris Pack för PPE-DE-gruppen om Bosnien och Hercegovina (B6-0615/2006),

–   med beaktande av avtalet av den 5 oktober 2005 mellan representanterna för staten Bosnien och Hercegovina och dess enheter och som ger stöd för de grundprinciper som kommissionen har fastställt för omstruktureringen av polisväsendet,

–   med beaktande av rådets efterföljande beslut av den 22 november 2005 om att inleda förhandlingar med Bosnien och Hercegovina om ett stabiliserings- och associeringsavtal,

–   med beaktande av avtalet av den 18 mars 2006 mellan ledarna för de flesta stora politiska partierna i Bosnien och Hercegovina om ett antal författningsändringar,

–   med beaktande av det beslut som det fredsgenomförande rådets ledning (PIC) fattade den 23 juni 2006 då den höge representantens kansli uppmanades att omgående påbörja förberedelserna inför stängningen av kansliet den 30 juni 2007,

–   med beaktande av att PIC kommer att se över och, om så är lämpligt, bekräfta stängningen av den höge representantens kansli i början av 2007, med hänsyn till den allmänna situationen i landet och regionen,

–   med beaktande av de president- och parlamentsval som nyligen hölls i Bosnien och Hercegovina,

–   med beaktande av kommissionens framstegsrapport från 2006 om Bosnien och Hercegovina (SEK(2006)1384),

–   med beaktande av slutsatserna från mötet i rådet (allmänna frågor) den 11 december 2006 om västra Balkan,

–   med beaktande av artikel 114.3 och artikel 90 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A6-0030/2007), och av följande skäl:

A.  Fredsavtalet från Dayton 1995 satte punkt för det blodigaste kriget i Europa sedan andra världskrigets slut. Innan kriget bröt ut var Bosnien och Hercegovina ett fredligt och multietniskt land. Nu har landet genomfört fredsavtalet och är på väg att integreras i EU, vilket kräver författningsändringar.

B.  Representanterna för staten och de två enheterna har kommit överens om att den föreslagna reformen av polisväsendet skulle innebära att alla lagstiftnings- och budgetbefogenheter överförs till statlig nivå, att all politisk inblandning i polisväsendets verksamhet upphör och att en helt och hållet teknisk och funktionell avgränsning av territoriella enheter genomförs.

C.  Enligt avtalet skulle det inrättas ett direktorat för omstruktureringen av polisväsendet med representanter från alla myndighetsnivåer (staten, enheterna och kantonerna). Direktoratet skulle ha till uppgift att lämna förslag till genomförande av reformen, inbegripet förslag till avgränsning av polisens nya territoriella enheter.

D.  Direktoratet för omstrukturering av polisväsendet översände den 22 december 2006 till ministerrådet för Bosnien och Hercegovina ett förslag till plan för genomförande av strukturreformen av polisväsendet.

E.  Detta förslag skapar förutsättningar för att uppfylla kommissionens krav i samband med ett ingående av ett stabiliserings- och associeringsavtal med EU.

F.  Under den senaste valkampanjen gjorde ledningen i Republika Srpska flera uttalanden där man ifrågasatte överenskommelsen om den föreslagna reformen av polisväsendet, en överenskommelse som man tidigare ställt sig bakom.

G.  Mandaten för representanterna från Republiken Srpska har nu bekräftats genom det allmänna valet, och deras partier är starkt representerade på både enhets- och statsnivå.

H.  De förslag till författningsändringar som stöds av representanter för de flesta av de stora partierna i Bosnien och Hercegovina innehåller en rad förslag som stärker statens befogenheter och som avser att rätta till vissa brister inom utövandet av den lagstiftande och verkställande makten i Bosnien och Hercegovina.

I.  Förslagen innebär inte en ändring av det vetosystem som gäller inom enheten, trots att detta system allvarligt kan hindra verksamheten i Bosnien och Hercegovinas parlament.

J.  De olika samhällsgrupperna i Bosnien och Hercegovina bör i en nära framtid allvarligt överväga huruvida man kan överbrygga den stränga etniska uppdelningen av landet. Syftet bör vara att reformera landets strukturer, så att landet blir mer flexibelt och förenligt med de europeiska demokratierna.

K.  De ovannämnda ändringsförslagen antogs av en majoritet i Bosnien och Hercegovinas parlament men det saknades endast två röster för att komma över den tröskel som krävs för att anta författningsändringar.

L.  Beslutet om att i förtid stänga den höge representantens kansli, med anledning av den legitima önskan att öka känslan av medansvar för den politiska processen och påskynda försoningsprocessen mellan de tre största befolkningsgrupperna i Bosnien och Hercegovina, skulle kunna påverka stabiliteten i landet och takten och innehållet i de administrativa och konstitutionella reformerna.

M.  Den kvarvarande djupgående etniska uppdelningen i Bosnien och Hercegovina visar att ett mer integrerat, icke segregerat och modernt utbildningssystem behövs i landet.

N.  I detta sammanhang bör hänsyn tas till de erfarenheter som gjorts med de tväretniska utbildningsinstitutioner som med framgång använder en modell som inte är segregerande, till exempel de institutioner vars inrättande stöds av den katolska kyrkan i Bosnien och Hercegovina.

1.  Europaparlamentet konstaterar bekymrat att vinnarna i parlaments- och presidentvalen, som tidigare var samhällsbevarande partier, under valrörelsen använde ett språk som var aggressivt och hade som mål att skapa splittring. Parlamentet uppmanar med kraft parterna och framför allt valets vinnare – som nyligen har agerat och uttalat sig på ett olyckligt sätt vid ett flertal tillfällen – att agera snabbt för att lägga grunden för ett förstärkt Bosnien och Hercegovina, som förbereder sig för att uppfylla de kriterier som är nödvändiga för att ingå och genomföra stabiliserings- och associeringsavtalet och för att ansöka om medlemskap i EU vid en senare tidpunkt.

2.  Europaparlamentet välkomnar inrättandet av en regering på statsnivå och erinrar Bosnien och Hercegovinas politiska ledare om de brådskande och viktiga reformer som de måste genomföra, särskilt när det gäller statens författning, rättsväsendet, den offentliga förvaltningen, näringslivsklimatet, utbildningssektorn, de fytosanitära och veterinära områdena samt miljön.

3.  Europaparlamentet anser att det nyligen framlagda utkastet till en för genomförandet av strukturreformen av polisväsendet i Bosnien och Hercegovina innehåller en klar och väl avvägd fördelning av ansvarsområdena mellan staten och de lokala myndigheterna, eftersom det fastställs att staten skall anta en enda rättslig ram för polisförvaltningen, avsätta budgetmedel och övervaka användningen av medlen, tillhandahålla stödtjänster, samordna aktiviteterna mellan de olika organen och nivåerna och erbjuda strategisk styrning utan att inkräkta på de lokala polismyndigheternas nödvändiga autonomi.

4.  Europaparlamentet gläds också åt de mekanismer som fastställs i den ovannämnda planen och som skall säkerställa öppenhet vid urvalet eller tillsättningen av polischefer och polistjänstemän och i samband med övervakningen av polismyndigheternas verksamhet på nationellt och lokalt plan.

5.  Europaparlamentet anser att lagbestämmelserna om inrättande av ett polisväsende som svarar mot den etniska sammansättningen av befolkningen i Bosnien och Hercegovina bör åtföljas av en effektiv övervakningsmekanism.

6.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att kriterierna för att avgränsa de lokala polisområdena bygger på principerna om operativ effektivitet och hållbarhet och på demografiska, sociala, ekonomiska och säkerhetsmässiga faktorer snarare än på enbart administrativa gränser.

7.  Europaparlamentet uppmanar rådet att utöva påtryckningar på de berörda myndigheterna i Bosnien och Hercegovina så att de vidtar alla de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra förslagen i den ovannämnda planen. Rådet uppmanas också att påminna alla parterna om att polisreformen är en grundförutsättning för att stabiliserings- och associeringsavtalet skall kunna ingås.

8.  Europaparlamentet gläds åt att de bosniska regeringarna och den bosniska polisen generellt sett har samarbetat med Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien (ICTY), bland annat genom att bereda tillgång till militärarkiven. Parlamentet fördömer dock det faktum att krigsförbrytare på fri fot i landet inte har gripits, och att handlingar som skulle vara till nytta för utredningarna i många fall har försvunnit.

9.  Europaparlamentet uppmanar de politiska ledarna i Bosnien och Hercegovina att fortsätta sina ansträngningar att till fullo samarbeta med Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien och att avveckla de nätverk som stöder åtalade krigsförbrytare.

10.  Europaparlamentet gläds åt att myndigheterna i Republika Srpska har beslutat att tillsätta ett särskilt organ med uppgift att förbättra samarbetet med ICTY så att den särskilda handlingsplanen kan genomföras. Parlamentet förväntar sig i detta sammanhang att det snart skall uppnås konkreta resultat i sökandet efter de viktigaste efterlysta personerna.

11.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Bosnien och Hercegovina att fullfölja sitt arbete med att förbättra landets ekonomiska politik och skattepolitik och särskilt stärka en samordning av skatterna för att på så sätt bidra till en skattemässig stabilitet.

12.  Europaparlamentet uppmanar Bosnien och Hercegovinas ledare att lösa alla olösta gränskonflikter med grannländerna och att framför allt respektera och ratificera ett avtal om fastställande av land- och flodgränser.

13.  Europaparlamentet uppmanar Bosnien och Hercegovinas ledare att fortsätta sina ansträngningar för att fullt ut genomföra de överenskomna reformerna av public service-radio/TV.

14.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i Bosnien och Hercegovina att snabbt genomföra de prioriteringar som fastställs i det europeiska partnerskapet. Parlamentet vidhåller att EU:s övergripande politik för Bosnien och Hercegovina och hela västra Balkan bygger på en tydlig framtidsvision om europeisk integration i överensstämmelse med Thessalonikiagendan från juni 2003.

15.  Europaparlamentet anser att diskussionerna om författningen omedelbart bör återupptas. Diskussionerna bör utgå från de tidigare resultaten men bör även medföra

   a) en grundlig översyn av det vetosystem som gäller för enheterna och som bara bör tillämpas i de fall då staten och enheterna har delat ansvar,
   b) en tydlig, uttömmande och samtidigt snäv tolkning av begreppet "vitala nationella intressen" för att förhindra allt etniskt grundat missbruk av det tillhörande vetosystemet i rent obstruerande syften,
   c) en djärvare rationalisering av de administrativa strukturerna i Bosnien och Hercegovina för att förenkla och påskynda beslutsprocessen.

16.  Europaparlamentet anser att dessa diskussioner bör hållas offentligt med deltagande av det civila samhället och av nationella och internationella experter. Parlamentet anser att allmänheten bör delta i denna process så att slutresultatet kan accepteras och betraktas som legitimt av alla.

17.  Europaparlamentet uppmanar Bosnien och Hercegovinas parlament att överväga att inrätta ett utskott som specifikt skall ha till uppgift att utarbeta omfattande förslag till en författningsreform.

18.  Europaparlamentet anser att EU, under överinseende av sin särskilde representant, bör inta en ledarroll när det gäller att återuppliva diskussionerna om författningen, särskilt genom att främja dialogen mellan parterna, stödja initiativ i syfte att stimulera den offentliga debatten och tillhandahålla tekniskt stöd i form av experthjälp till de parlamentsledamöter i Bosnien och Hercegovina som är direkt involverade i dessa diskussioner.

19.  Europaparlamentet är bekymrat över att det fortfarande finns etniska barriärer i Bosnien och Hercegovina som hämmar utvecklingen av en nationell identitet. Parlamentet anser att författningsmekanismerna i Daytonavtalet gör det svårare att avskaffa dessa barriärer. Erfarenheterna inom EU visar att en gemensam identitet är fullt förenlig med respekt för de kulturella och religiösa traditionerna hos de berörda folken.

20.  Europaparlamentet gläds därför åt att premiärministern i Republika Srpska nyligen gjorde ett uttalande där han lovade att hans regering kommer att förhindra alla de oroligheter som kan tänkas uppstå i samband med fastställandet av Kosovos ställning.

21.  När det gäller EU:s bistånd – som efter återuppbyggnadsfasen har varit inriktat på att underlätta antagandet av normer och lagar på EU-nivå – anser Europaparlamentet att det är angeläget att i större utsträckning betona vikten av att ta itu med de historiska bördorna, inbegripet frågan om de personer som försvann under den blodiga konflikten, och främja ett inkluderande och icke-diskriminerande utbildningssystem i Bosnien och Hercegovina som bygger på tolerans och respekt för mångfald.

22.  Europaparlamentet påminner om att detta i praktiken betyder att segregeringen av olika etniska grupper som undervisas i samma skola upphör, att det inleds en diskussion om utarbetande av en gemensam läroplan för grundskolorna, att särskild vikt läggs vid undervisningsformerna i historia och att lärarnas fortbildning förbättras.

23.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att för de båda ovannämnda målen anslå tillräckligt med medel inom det nya föranslutningsinstrumentet, inte minst genom att stödja den internationella kommissionen för saknade personer. Rådet uppmanas med kraft att via sin särskilde representant stödja initiativ på detta område. Parlamentet anser att det nuvarande utbildningssystemet kan utgöra ett allvarligt hot mot landets säkerhet.

24.  Europaparlamentet anser att man för att tillgodose Bosnien och Hercegovinas medborgares intressen och uppfylla deras önskan att undvika konflikter i framtiden bör inrätta en nationell sannings- och försoningskommission som bör genomföra undersökningar och sammanställa rapporter om de övergrepp som skett i det förgångna. Denna kommission bör även rekommendera vilka åtgärder som bör vidtas för att det skall vara möjligt att hantera detta plågsamma arv och förhindra att liknande grymheter upprepas.

25.  Europaparlamentet påpekar att utbildning är det viktigaste verktyget för försoning. Parlamentet anser att den unga generationen i Bosnien och Hercegovina bör göra upp med det förflutna och dra lärdom av det, vilket unga människor gjorde i Europa efter andra världskriget. Framtidens melodi är att avskaffa skiljelinjerna, främja en ömsesidig förståelse och stärka solidariteten, toleransen, demokratin, de mänskliga rättigheterna och jämställdheten bland landets medborgare.

26.  Europaparlamentet hänvisar i detta sammanhang till utvecklingen av tväretniska kamratmedlingskurser i skolorna och av integrerade klasser som ett medel för att komma till rätta med den formella och informella segregationen i utbildningssystemet i Federationen Bosnien och Hercegovina.

27.  Europaparlamentet varnar därför för alla försök att i Bosnien och Hercegovina skapa monoetniska områden. Parlamentet påminner politikerna i Bosnien och Hercegovina om att världssamfundet inte kommer att tolerera någon politik eller åtgärd som direkt eller indirekt underminerar Bosnien och Hercegovinas och dess enheters multietniska karaktär, territoriella integritet, stabilitet och enighet. Parlamentet uppmanar den höge representanten för Bosnien och Hercegovina att vara särskilt vaksam i detta avseende och att med större kraft främja en återintegrering av flyktingar och fördrivna människor på hela Bosnien och Hercegovinas territorium, särskilt i Republika Srpska, vars resultat när det gäller återvända flyktingar och fördrivna människor är en besvikelse.

28.  Europaparlamentet gläder sig åt att den första förhandlingsrundan mellan EU och Bosnien och Hercegovina om förenklade viseringsförfaranden har inletts, och hoppas att dessa förhandlingar förs i hamn senast i juni 2007, så att avtalet kan träda i kraft 2008. Parlamentet understryker att förhandlingarna ytterst bör syfta till att göra det lättare att resa till EU för alla medborgare i länderna på västra Balkan. Parlamentet uppmanar kommissionen att stödja denna process, särskilt genom åtgärder som syftar till att stärka polissamarbetet och samarbetet på gränsbevakningsområdet.

29.  Europaparlamentet välkomnar den roll som den EU-ledda styrkan i Bosnien (EUFOR) har spelat när det gäller att tillhandahålla en trygg och säker miljö i Bosnien och Hercegovina. Parlamentet anser att det faktum att rådet nyligen beslutade att minska antalet trupper utgör ett tydligt tecken på den ökade stabiliteten i regionen.

30.  Europaparlamentet ser positivt på det arbete som EU:s polisuppdrag i Bosnien och Hercegovina har utfört när det gäller att stödja utvecklingen av en modern och effektiv polisstyrka i Bosnien och Hercegovina. Framtiden för detta uppdrag bör också värderas i ljuset av de framsteg som gjorts inom reformen av polisväsendet.

31.  Europaparlamentet gläds åt att Bosnien och Hercegovina har undertecknat många internationella konventioner och antagit flera lagar som syftar till att garantera och främja kvinnors rättigheter. Parlamentet uppmanar med kraft regeringen i Bosnien och Hercegovina att fullfölja sitt arbete för att i praktiken omsätta de principer som fastställts i de aktuella internationella och nationella instrumenten.

32.  Med tanke på den ovisshet som fortfarande präglar Bosnien och Hercegovinas framtid stöder Europaparlamentet PIC:s beslut att se över sitt beslut från 23 juni 2006 och behålla kansliet med alla dess befogenheter fram till juni 2008. Denna förlängning bör också användas till att ge de lokala myndigheterna ett större ansvar. Parlamentet gläds åt att rådet har antagit en gemensam åtgärd för EU:s särskilde representant i Bosnien och Hercegovina, varigenom mandatet utvidgas så att den särskilde representanten ges en tydlig roll i arbetet med att främja de konstitutionella reformerna i Bosnien och Hercegovina.

33.  Europaparlamentet betonar vikten av att världssamfundet agerar samfällt i Bosnien och Hercegovina. Dessvärre har EU:s nuvarande höge representant/särskilde representant nyligen meddelat att han kommer att lämna sitt uppdrag i juni 2007. Parlamentet vill ge honom en eloge för det arbete han utfört under sin mandatperiod. Rådet uppmanas att grundligt diskutera karaktären, räckvidden och varaktigheten av den internationella närvaron i Bosnien och Hercegovina.

34.  Europaparlamentet anser också att EU, när den höge representantens kansli läggs ner, måste ge ett starkt och samordnat stöd till Bosnien och Hercegovina, så att landet så snabbt och grundligt som möjligt kan uppnå sitt långsiktiga mål att integreras i EU. Parlamentet anser att EU:s särskilde representant med kraft måste föra EU:s talan, bland annat när det gäller att samordna alla EU:s institutioner och byråer i Bosnien och Hercegovina.

35.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna rekommendation till rådet (allmänna frågor) och, för kännedom, till kommissionen, EU:s särskilde representant/höge representant för Bosnien och Hercegovina och till regeringarna och parlamenten i Bosnien och Hercegovina, Republika Srpska och Federationen Bosnien och Hercegovina.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy