Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2005/2169(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0034/2007

Внесени текстове :

A6-0034/2007

Разисквания :

PV 14/03/2007 - 16
CRE 14/03/2007 - 16

Гласувания :

PV 15/03/2007 - 5.7
CRE 15/03/2007 - 5.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0078

Приети текстове
PDF 312kWORD 82k
Четвъртък, 15 март 2007 г. - Страсбург
Хартата на основните права на ЕС в законодателните предложения на Комисията
P6_TA(2007)0078A6-0034/2007

Резолюция на Европейския парламент от 15 март 2007 г. относно спазването на Хартата на основните права на в законодателните предложения на Комисията: подход за систематичен и строг контрол (2005/2169(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид съобщението на Комисията относно спазването на Хартата на основните права в законодателните предложения на Комисията (СOM(2005)0172),

–   като взе предвид членове 6 и 7 от Договора за Европейски съюз,

–   като взе предвид провъзгласената на 7 декември 2000 г. в Ница Харта на основните права на Европейския съюз(1),

–   като взе предвид подписания на 29 октомври 2004 г. в Рим Договор за създаване на Конституция за Европа (Конституционния договор), който съдържа разпоредбите на Хартата на основните права, с цел да им бъде дадена правнообвързваща сила,

–   като взе предвид резолюцията си от 20 април 2004 г. за съобщението на Комисията относно член 7 от Договора за Европейски съюз: опазване и насърчаване на основните ценности на Европейския съюз(2),

–   като взе предвид резолюцията си от 26 май 2005 г. за насърчаване и закрила на основните права: ролята на националните и европейските институции, включително и на Агенцията по основните права на ЕС(3),

–   като взе предвид изготвения от мрежата от независими експерти на Европейския съюз годишен доклад за 2005 г. относно състоянието на основните права в Европейския съюз,

–   като взе предвид предложението за Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета от 15 февруари 2007 г. за създаване на Агенция по основните права на Европейския съюз(4) и декларацията на Съвета за полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси,

–   като взе предвид речта на José Manuel Barroso в качеството му на председател на Комисията по време на пленарното заседание на Парламента на 17 ноември 2004 г.,

–   като взе предвид членове 45, 34 и 91 от правилника за дейността си,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, както и становището на Комисията по конституционни въпроси (A6-0034/2007),

А.   като има предвид, че Съюзът се основава на принципите на свобода, демокрация, спазване на правата на човека и основните свободи и на принципа на правовата държава, които са общи принципи за държавите-членки (член 6 от Договора за Европейски съюз);

Б.   като има предвид, че на Парламента като на пряко избран представител на гражданите на Съюза се пада особена отговорност при реализирането на тези принципи;

В.   като има предвид, че тази отговорност е още по-голяма, тъй като съгласно настоящото съдържание на Договорите:

   правото на всяко лице на пряк иск пред европейските съдилища остава ограничено(5),
   колективните искове не са възможни,
   в много области дори юрисдикцията на Съда е ограничена (виж Дял IV на Договора за ЕО и член 35 от Договора за Европейския съюз) или дори не съществува (втори стълб – Дял V на Договора за Европейския съюз (6));
  

така че по отношение постановяването на правни разпоредби в областите, които могат да доведат до накърняване защитата на основните права, европейският законодател трябва да бъде още по-внимателен,

Г.   като има предвид, че процедурата по проверка на съгласуваността на всички законодателни предложения с Хартата на основните права е една от необходимите последици, настъпили вследствие признаването на Хартата от Парламента, Съвета и Комисията и от всички държави-членки, както и от нейното тържествено провъзгласяване пред всички граждани на ЕС на 7 декември 2000 г. в Ница;

Д.   като припомня, че реалният обхват на основните права, както произтича от прилагането на член 6, параграф 2 от Договора за Европейския съюз, понастоящем е преди всичко предмет на съдебна практика, и че европейското законодателство все пак трябва ясно да заяви как следва да бъдат тълкувани тези права;

Е.   като припомня, че при приемането на Хартата на основните права Парламентът, Съветът и Комисията са се споразумели относно определенията на правата, и че от явни съображения за съгласуваност и добросъвестност занапред при изработването на законодателството на Съюза следва да ги вземат под внимание (виж горепосоченото съобщение на Комисията) (СOM(2005)0172));

Ж.   като има предвид, че залегналите в Хартата права ще придобият задължителна сила, веднага щом бъдат включени в законодателството на Европейския съюз, по силата на самото основаващо се на тях законодателство;

З.   като има предвид, че систематичният характер, пълнотата, обективността, откритостта и прозрачността на процедурата на спазване на основните права в законодателните предложения придобиват още по-голямо значение поради факта, че за съжаление Хартата на основните права все още няма правнозадължителен характер; при все това, като посочва, че с течение на годините Хартата на основните права се превърна в референтен документ за европейските съдилища, за Първоинстанционния съд, Съда на европейските общности(7) , Европейския съд по правата на човека в Страсбург, както и за много конституционни съдилища;

И.   като има предвид, че при предварителната оценка на въздействието на новото европейско законодателство върху основните права, европейското законодателство трябва да отчете възгледите както в националното законодателство, така и на гражданското общество, академичните кръгове и компетентността на други международни организации като Съвета на Европа и Организацията на обединените нации; като посочва, че по този начин европейското законодателство ще спомогне за изграждането на една все по-разпространена култура на основните права, както това вече стана факт при изработването на няколко правни акта в областта на закрилата на личната сфера, на семейното право и на правото на прозрачност;

Й.   като има предвид, че предложението на Комисията за задълбочаване и по-добра осведоменост на обществото относно процедурата за спазване на основните права в нейните законодателни предложения, която е в сила от 2001 г., представлява ясен напредък с оглед на намерението й да разгърне една реална "култура на основните права" в Съюза;

К.   като има предвид, че тази процедура проявява един твърде обърнат навърте характер, критериите са твърде ограничаващи, ролята на Европейския парламент е недостатъчно изразена, и че предложенията за включване на парламентите на държавите-членки, като например британската Камара на лордовете(8), не бяха взети предвид, също както и много необходимият постоянен диалог между европейските институции и привличането на независими организации с оглед повишаване на обективността;

Л.   като има предвид, че една истинска "култура на основните права" на Съюза налага развитието на една всеобща система за контрол по отношение на основните права, която да включва Съвета и решенията в областта на междуправителственото сътрудничество;

М.   като има предвид, че една истинска "култура на основните права" не се състои само в пасивното спазване на разпоредбите, а и в активното насърчаване на основните права и намеса в случаите на нарушения или недостатъчна закрила на основните права от страна на държавите-членки;

Н.   като има предвид, че цялостната система за контрол по отношение на основните права трябва да предвиди годишно разискване, което включва участието на трите институции и на националните парламенти, особено когато Европейският парламент прави равносметка относно напредъка и проблемите при развитието на ЕС като зона на свобода, сигурност и правосъдие;

О.   като има предвид, че по повод на разискването би могло да се провери същевременно и следното:

   годишният доклад на Агенцията по основните права,
   специален доклад на Комисията в рамките на нейния общ доклад за прилагането на правото на Общността,
   доклад на Съвета за аспектите, които той счита за значими през изтеклата година по отношение на зачитането на основните права в Съюза и от държавите-членки.

П.   като припомня, че институциите, участващи в тези годишни разисквания, трябва да проверят целесъобразността на ревизирането на законодателството, което е възможно да е ограничавало упражняването на свободите от съображения за обществена сигурност,

Р.   като има предвид, че съществуването на тайни затвори и осъществените от ЦРУ в рамките на борбата срещу тероризма незаконни отвличания, бавното разследване и липсата на сътрудничество от страна на няколко правителства, както и предаването на личните данни на самолетни пътници и данни от банкови сметки чрез SWIFT–системата без правно основание за това, само могат да разклатят доверието на гражданите по отношение на способността и волята на европейските институции да защитават основните права и да налагат наказания за нарушенията,

1.  Насочва вниманието към историческата задача за това при "изграждането на един все по-тесен съюз" (член 1 от Договора за ЕС), заедно със създаването на инструменти на сигурността и справедливостта, на икономическия и социалния напредък, да се създадат и инструменти за свобода;

2.  Подчертава необходимостта от преодоляване на кризата в конституционния процес, запазване на основните достижения в Конституционния договор и утвърждаване на Хартата на основните права като правнообвързваща;

3.  Приветства предложенията на Комисията за задълбочаване и постигане на по-пълна прозрачност в процедурата по спазване на основните права в нейните законодателни предложения и вижда в това първите положителни резултати от обявените на 17 ноември 2004 г. пред Парламента от председателя на Комисията José Manuel Barroso и сформираната от него работна група амбициозни мерки за защита на основните права;

4.  Приканва Комисията да направи мониторинговия процес по-прозрачен и да се консултира със съответните участници от гражданското общество, особено с онези, които потенциално биха били засегнати от съответното предложение на Комисията;

5.  Подчертава, че предложеният от Комисията "систематичен" контрол изисква непременно всяко законодателно предложение да бъде старателно проверено, а резултатът да бъде обоснован;

6.  Приканва Комисията не само да проверява дали законодателните предложения са в съответствие с Хартата за основните права, но също така дали зачитат всички европейски и международни правни инструменти, които засягат основните права и правата, произтичащи от конституционните традиции, които са общи за държавите-членки като общи принципи на европейското право;

7.  Подчертава, че едно наистина систематично и строго наблюдение на основните права изисква повече от контрол на възможните правни грешки при оценката на свободата на индивида спрямо изискванията на общия интерес, а именно то се нуждае от постоянен политически анализ, за да се идентифицират измежду различните решения, които имат тежест онези интереси, които представляват най-правилното съотношение между определянето на целите и ограничаването на основните права (политическо оптимизиране на основните права);

8.  Счита за разумно наблюдението да се концентрира върху конкретно засегнатите основни права и счита за съществено същите да бъдат назовани поотделно и изрично в съображенията;

9.  Изразява надежда, че методичният подход, който Комисията възнамерява да онагледи с оглед на зачитането на Хартата на основните права в нейните законодателни предложения, ще бъде също така прилаган и в конкретния случай;

10.  Счита за извънредно важно систематичният вътрешен контрол по спазването на основните права да бъде предмет на отделен доклад по време на изработването на законодателни предложения, в който да се съдържа правната основа за спазването на тези права;

11.  Приканва Комисията да преосмисли своето решение за разпределяне на съображенията относно основните права в три основни категории в рамките на оценката на въздействието – икономическо, социално и въздействие върху околната среда - както е понастоящем, и да помисли върху създаването на една специфична категория "Въздействия върху основните права", тъй като само така може да бъде гарантирано, че всички аспекти на основните права са взети предвид;

12.  Подчертава правото на Комисията да оттегли, във всеки един момент от законодателната процедура преди одобряването от Съвета, свое предложение във връзка с промени, с които се нарушава дадено основно право;

13.  Отхвърля правото на Комисията за започване на процедура по анулиране "въз основа на политическа проверка на случая" и категорично подчертава безусловното предимство на защитата на основните права и свободите по отношение на всякакави политически съображения;

14.  Счита за необходимо процедурата за спазване на Хартата на основните права да се разпростре върху целия законодателен процес, а също и върху комитологията, да се засили позицията на Парламента, да се уточни ролята на Агенцията по основните права и да се прибягва по-активно към нейната подкрепа;

15.  Разглежда възможността да измени член 34 от Правилника за дейността си, за да повери на Комисията по граждански свободи проверката на въздействието на свързани с основните права законодателни предложения, мерки и разпоредби, и също така да измени членове 91 и член 115 от правилника си по такъв начин, че резолюциите на Парламента да могат да се прилагат и относно въпроси, свързани с държавите-членки, което ще му позволи да поеме в ранен етап своите отговорности в рамките на членове 6 и 7 от Договора за ЕС;

16.  Въпреки наличието на общи механизми за консултация, счита за важно по-активното участие на независими и външни организации и учреждения, които да се занимават специално с проблемите във връзка с основните права; приканва в този смисъл Комисията да предвиди специфичен механизъм за консултиране с тези организации и учреждения при изработването на законодателните предложения, които имат въздействие върху основните права;

17.  Приканва Съвета да засили системния контрол на основните права и в областите на междуправителствено сътрудничество, да оповестява резултатите от него и да си осигури подкрепата на Агенцията по основните права;

18.  Потвърждава, че Парламентът и другите институции на Европейския съюз биха могли да извлекат полза, в рамките на законодателните процедури, при необходимост и на доброволна основа, от експертните познания на Агенцията по основните права в областта на основните права, както и в областта на полицейското и съдебно сътрудничество;

19.  Припомня, че нито договорите, нито Регламент (ЕО) № 168/2007 не изключват възможността Парламентът да помоли за подкрепа Агенцията при прилагането на член 7 от Договора за ЕС; очаква, че Комисията и Агенцията по основните права - в многогодишната рамка, а също и в годишната си работна програма - ще предвидят необходимите финансови и човешки ресурси, за да може Агенцията по основните права да бъде в състояние да откликва адекватно на искания на Парламента при упражняване на неговите правомощия съгласно член 7 от Договора за ЕС;

20.  Счита за извънредно важно на разположение да има подходящи средства, чрез които гражданите на Съюза и европейските институции да бъдат подробно информирани за вътрешния контрол по спазването на основните права, между другото и чрез изготвянето на редовни доклади в тази връзка;

21.  Отправя искане към парламентите на държавите-членки да проверяват, преди всичко в областта на полицейското и съдебно сътрудничество и общата външна политика и политиката на сигурност, всички решения и мерки по отношение на тяхната съгласуваност с Хартата на основните права, за да може да бъде съхранена неделимостта на основните права и да бъде гарантиран систематичен и пълен контрол на спазването на основните права във всички политики на Съюза;

22.  Приканва Съвета и Комисията, съгласно член 4 от Договора за ЕС и съгласно членове 200 и 212 от Договора за ЕО, да представят на Европейския парламент и на националните парламенти годишен доклад относно политиката на основните права на Съюза и да бъдат участници в един систематичен, открит и постоянен диалог относно гарантирането на основните права на Съюза;

23.  Приканва Комисията и Съвета да информират Парламента за последваща работа върху докладите от страна на мрежата от национални експерти;

24.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки и на страните-кандидатки.

(1) ОВ C 364, 18.12.2000 г., стр. 1.
(2) ОВ C 104 E, 30.4.2004 г., стр. 408.
(3) ОВ C 117 E, 18.5.2006 г., стр. 242.
(4) ОВ L 53, 22.2..2007 г., стр. 1.
(5) Решение на Съда на Европейските общности от 25 юли 2002 г. по дело C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores срещу Съвета на Европейския съюз, Rec. 2002, I-6677.
(6) Определение на Първоинстанционния съд от 7 юни 2004 г. по дело T-338/02, Segi и други срещу Съвета на Европейския съюз, Rec. 2004, II-1647.
(7) Решение на Съда на Европейските общности от 27 юни 2006 г. по дело С-540/03, Европейски парламент срещу Съвета на Европейския съюз относно правото на събиране на семейството на малолетни деца на граждани на трети страни (Директива 2003/86/ЕО).
(8) Британска Камара на лордовете, Комисия за ЕС, доклад от 16-ото заседание 2005-2006 г., "Human Rights proofing EU Legislation", 29 ноември 2005 г., параграф 149.

Правна информация - Политика за поверителност