Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/2222(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0026/2007

Внесени текстове :

A6-0026/2007

Разисквания :

PV 14/03/2007 - 17
CRE 14/03/2007 - 17

Гласувания :

PV 15/03/2007 - 5.8
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0079

Приети текстове
PDF 309kWORD 87k
Четвъртък, 15 март 2007 г. - Страсбург
Преговори за сключване на Споразумение за асоцииране между ЕС и неговите държави-членки, от една страна, и страните от Централна Америка, от друга
P6_TA(2007)0079A6-0026/2007

Препоръка на Европейския парламент от 15 март 2007 г. до Съвета относно мандата за водене на преговори за сключване на Споразумение за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и страните от Централна Америка, от друга страна (2006/2222(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за препоръка до Съвета, представено от Willy Meyer Pleite, от името на групата GUE/NGL, относно насоките за водене на преговори за Споразумение за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и страните от Централна Америка, от друга (B6-0417/2006),

–   като взе предвид параграф 31 от Виенската декларация, в който се отбелязва решението, взето от Европейския съюз и Централна Америка на Четвъртата среща на среща на върха Европейски съюз - Латинска Америка и Карибите (ЛАК), провела се 12 май 2006 г. във Виена, за започване на преговори по споразумение за асоцииране, което да включва политически диалог, програми за сътрудничество и търговско споразумение,

–   като взе предвид дял V от Договора за Европейския съюз,

–   като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2001 г. относно световно партньорство и обща стратегия за отношенията между Европейския съюз и Латинска Америка(1),

–   като взе предвид своята резолюция от 27 април 2006 г. относно засилено партньорство между Европейския съюз и Латинска Америка(2),

–   като взе предвид член 114, параграф 3, и член 83, параграф 5 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по външни работи и становищата на Комисията по развитие и Комисията по международна търговия (A6-0026/2007),

А.   като има предвид, че зачитането на демокрацията и правовата държава и пълното упражняване на правата на човека от всички хора, както и пълното зачитане на гражданските и политическите права на гражданите на двата региона са основни предпоставки за развитие на асоциирането между страните, както бе решено във Виена;

Б.   като има предвид, че гарантирането за всички граждани на пълното ползване на основните им права, особено за най-малко облагодетелстваните лица, като лицата, принадлежащи към коренното население, както и разширяването на тяхното участие в социалния и политически живот, са основополагащи елементи на споразумението;

В.   като има предвид, че насоките за водене на преговори за бъдещото споразумение за икономическо асоцииране, политически консенсус и сътрудничество трябва да държат сметка за желанието на страните, изразено в параграф 31 на Виенската декларация, за сключване на всебхватно споразумение за асоцииране, т.е. споразумение, което утвърждава убеждението, че отношенията с Централна Америка предполагат политическо и икономическо партньорство с региона и различните страни в него, което да държи сметка за съществуващите неравновесия и неравенства между двата региона и между отделните страни в Централна Америка и в което, поради тази причина, се включват ключови разпоредби относно сътрудничеството за развитие и социалното сближаване и ще се стреми да постигне свободна търговия;

Г.   като има предвид, че създаването на Евро-Латиноамериканска парламентарна асамблея (EuroLat) представлява решаващ етап в укрепването на демократичната легитимност и политическото измерение на отношенията между Европейския съюз и Латинска Америка, и по-специално между ЕС и Централна Америка, и че тази асамблея ще работи като постоянен форум за политически диалог между двата региона;

Д.   като има предвид, че насоките за водене на преговори във връзка с бъдещото споразумение трябва да държат сметка за икономическите, политически и социални условия в по-голямата част от страните в Централна Америка, различията в развитието на двата региона, както и естеството на икономическите отношения в Централна Америка (съсредоточаване на регионалната търговия в малко на брой страни, силна зависимост от износа на традиционни стоки, ниски равнища на преките чуждестранни инвестиции на ЕС в региона и др.);

1.  Отправя до Съвета следните препоръки:

   a) да включи изрично в мандата за водене на преговори правното основание за водене на преговори за новото споразумение за асоцииране, което следва да се състои от член 310 от Договора за ЕО във връзка с член 300, параграф 2, алинея първа, първо изречение и член 300, параграф 3, алинея втора;
   б) да уточни в мандата за водене на преговори, че целта на споразумението за асоцииране между ЕС и Централна Америка включва постепенното либерализиране на търговския обмен в условията на справедливост и взаимна полза, основаващи се на взаимно допълване и солидарност, политически диалог и сътрудничество, както и утвърждаване на демокрацията и на принципа на правовата държава, пълно зачитане на човешките, гражданските и политически права, социално сближаване, устойчиво човешко развитие, икономически и социални права, без да се пренебрегват културните и свързаните с околната среда измерения на тези права;
   в) да предвиди в насоките за водене на преговори механизмите, необходими за гарантиране на това, че разпоредбите на бъдещото споразумение са в пълно съответствие с мандата, предоставен от Договора за Европейския съюз, съгласно който приносът към устойчивото човешко развитие, както е определено в Програмата на ООН за развитие от 1996 г., насърчаването на международното сътрудничество, развитието и утвърждаването на демокрацията и зачитането на правата на човека представляват основни цели на Съюза;
   г) да определи в насоките за водене на преговори, като има предвид уязвимостта, с която се отличава развитието в Централна Америка в социално-икономическо отношение и във връзка с околната среда и демокрацията, главните теми, към които ще бъдат насочени работната програма и политическият диалог, включително осъвременяването на целите и линиите на поведение по въпроси като демократичното управление, борбата срещу тероризма, поддържане на мира и сигурността и управлението на конфликти; да включи нови теми като намаляване на бедността, подкрепа за социалното сближаване, миграция и обмен на хора, борбата срещу престъпността и по-специално срещу насилието с транснационално измерение (трафик на наркотици, леко оръжие и хора, дейност на организирани банди като т. нар. las Maras) и др.; и да предвиди конкретни действия във връзка с приемането на общи позиции на международни форуми и в рамките на Организацията на обединените нации, за да може да се постигне действителен международен политически консенсус между двата региона;
   д) да предвиди назначаването на членове на Съвместния парламентарен комитет Европейски съюз - Централна Америка, който ще бъде създаден съгласно новото Споразумение за асоцииране, измежду членовете на Европейския парламент, членовете на Централноамериканския парламент, членовете на националните парламенти, които все още не участват в парламенти с регионален характер и членовете на EuroLat, като конкретен израз на подкрепата за процеса на регионална интеграция в Централна Америка и стратегическото асоцииране на двата региона ЕС - ЛАК;
   е) да включи конкретни позовавания в насоките за водене на преговори на подходящото участие на гражданското общество в новия политически диалог, като предложи организиране на периодични конференции с представители на гражданското общество както в Европейския съюз, така и в Централна Америка, предостави на тези представители статут на наблюдатели за съвместните срещи на министерско равнище, и улесни тяхното активно участие в съответните секторни форуми, комитети и подкомитети, във всички етапи на разисквания, водене на преговори и наблюдение на процеса;
   ж) да предостави също така ключова роля на подкрепата за борбата срещу безнаказаността и корупцията и да предвиди действия и програми, насочени към укрепване на демократичните институции в Централна Америка;
   з) да предвиди в насоките за водене на преговори засилване на подкрепата от ЕС за интеграцията на Централна Америка и за реформата и утвърждаването на нейната правна рамка и институции, включително Генералният секретариат, Централноамериканския парламент и Централноамериканския съд, в името на тяхната по-голяма ефективност, представителност и легитимност, по-специално по отношение на митническия съюз, свободното движение на хора, общите политики, хармонизацията на законодателствата и създаването на собствен механизъм за финансиране;
   и) да включи целите за подкрепа на регионалната интеграция, по-специално интеграцията на физическата, транспортната, съобщителната и енергийната инфраструктура, сред целите за следващия мандат за дейността на Европейската инвестиционна банка в Латинска Америка, за да може дейността на тази институция да допълва ефикасно новото споразумение;
   й) да сътрудничи със страните от Централна Америка, като подкрепя техните усилия за борба срещу незаконното производство и търговията на наркотици; част от тази дейност следва да включва програми за оказване на помощ на селските стопани за въвеждане на алтернативни култури, за чието пускане на пазара ЕС да може да предоставя ефективни гаранции;
   к) да гарантира включването и прилагането на демократичната клауза в насоките за споразумението за асоцииране и да въведе механизми за осигуряване на последователността на режима за предоставяне на стимули в областта на заетостта и околната среда в рамките на Схемата за общи тарифни преференции (GSP)(3), включително схемата GSP PLUS, чрез клаузи от социален или свързан с околната среда характер; да се позове изрично на практическите механизми, които гарантират тяхното прилагане, и да предвиди по-специално изготвянето на годишен доклад до Парламента относно последващата дейност на Комисията в тази област;
   л) да вземе предвид обстоятелството, че схемата за общи тарифни преференции, включително схемата GSP Plus, е автономен режим на ЕС, от който се ползват страните от Централна Америка в зависимост от равнището им на развитие;
   м) да има предвид, по отношение на разпоредбите в новото споразумение относно сътрудничеството за развитие, особеностите на региона на Централна Америка и постигането на Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) в този регион, като изхожда от принципа, че обучението на човешките ресурси и културния и образователен обмен са от приоритетно значение за преодоляване на бедността в региона, с цел да отдели особено внимание на образованието, изследванията, науката, технологията и културата, като също така насърчава увеличаването на обмена в тези области;
   н) да посочи, че споразумението за асоцииране между ЕС и Централна Америка трябва да се основава, от една страна, на изпълнението на ЦХР, а от друга, на борбата за премахване на бедността и намаляване на неравенствата, които представляват приоритети на ЕС в областта на сътрудничеството;
   о) да гарантира, че сътрудничеството и икономическите инструменти, с които разполага Съюзът, ще бъдат използвани също така за развитието и опазването на околната среда в региона на Централна Америка;
   п) да обърне особено внимание на туристическите проекти в Централна Америка с оглед гарантиране на тяхното осъществяване в духа на устойчивото развитие, предвид предопределящата роля на тази дейност за икономическото развитие;
   р) да поощри също така междурегионалното сътрудничество на тристранна и двустранна основа, преди всичко с Карибите, както и политиката на сътрудничество в посока Юг-Юг, след влизането в сила на споразумението за асоцииране;
   с) да развие подходяща рамка за оказване на подкрепа на малките и средни предприятия (МСП) и да направи от тях основен фактор за икономическото развитие, създаването на работни места и социалното благосъстояние; да обсъди възможните мерки, по-специално в данъчната област, които биха могли да се предприемат с оглед борба срещу безработицата в сектора на МСП; и да разработи програми за подкрепа на въпросните предприятия в областта на научноизследователската дейност;
   т) да подкрепи малките производители и МСП като цяло, и да насърчи инвестициите, в малките предприятия, тъй като отварянето на европейските пазари ще бъде от полза преди всичко за по-крупните производители, които са в състояние да спазват европейските санитарни и фитосанитарни норми;
   у) да сключи споразумение за асоцииране, което да бъде всеобхватно, балансирано и да се основава на три стълба: глава, посветена на политически и институционални въпроси, с оглед засилване на демократичния диалог и политическото съгласуване; глава, посветена на сътрудничеството, с оглед поощряване на устойчивото икономическо и социално развитие и глава, посветена на търговията, с която в бъдеще ще се установи развита зона за свободна търговия (ЗСТ) с обширна програма, обхващаща въпроси, простиращи се от постепенното и взаимно либерализиране на търговията със стоки и услуги до аспекти, свързани с инвестициите, обществените поръчки, защитата на правата на интелектуална собственост, сътрудничеството в областта на конкуренцията и инструментите за търговска защита, улесняването на търговския обмен, както и ефикасен механизъм за разрешаване на спорове;
   ф) да предвидим насоките за преговорите постепенното и взаимно либерализиране на търговския обмен (в условията на справедливост и взаимна изгода въз основа на взаимното допълване и солидарността), постепенния достъп до европейските пазари за стоките от Централна Америка в условията на конкуренция, като се избегне задълбочаването на съществуващия дисбаланс от бъдещото споразумение; да предвиди, в тази връзка, специален, диференциран и гъвкав подход по отношение на сроковете, в зависимост от ангажиментите и напредъка по отношение на конкурентоспособността на страните от Централна Америка, в това число и мерки за подкрепа от страна на ЕС, насочени към преобразуване на производствените структури и подобряване на конкурентоспособността на икономиките на въпросните страни, като трансфер на технологии, включване на критерии, съобразени с националния контекст, в първоначалните правила, както и разработване на програми за сътрудничество и техническа помощ, като успоредно с всичко това се насърчава установяване на стабилна законова рамка и ясни правила, които да гарантират сигурността на инвестициите и на икономическите и търговски отношения на страните по споразумението;
   х) да възприема създаването на Евро-латиноамериканска зона за междурегионално всеобхватно партньорство като стратегическа приоритетна цел на външните отношения на Европейския съюз в един международен контекст, характеризиращ се с нарастваща взаимозависимост, икономически растеж, поява на нови икономически сили;
   ц) да се присъедини към искането на Парламента към Комисията да предприеме в най-кратки срокове проучване относно въздействието на споразумението върху устойчивото развитие, преди пристъпването към преговори за търговско споразумение, както и да информира Парламента относно инициативите в тази насока;
   ч) да не включва никакво изрично или подразбиращо се условие, което да обвързва сключването на бъдещото споразумение между ЕС и Централна Америка с приключването на кръга от преговори в рамките на Световната търговска организация (СТО), без за да се накърнява възможността за своевременно включване в това споразумение на резултатите от работната програма на кръга от Доха, които са съвместими с крайната цел за асоцииране между ЕС и Централна Америка, като по този начин се засвидетелства осезаема и предопределяща подкрепа по отношение на процеса на регионална интеграция в Централна Америка;
   ш) да се ангажира със създаването на Евро-латиноамериканска зона за междурегионално всеобхватно партньорство в съответствие с новия механизъм за прозрачност на СТО и с правата и задълженията, произтичащи от правилата на тази организация и по-специално от член XXIV от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) и член V от Общото споразумение по търговията с услуги (ГАТС), като по този начин способства за укрепване на многостранната система за търговия;
   z) щ) да преговаря за единно и неделимо търговско споразумение, което да надхвърля задълженията, които страните са поели или ще поемат в хода на преговорите в контекста на СТО, да установява Евро-латиноамериканска зона за междурегионално всеобхватно партньорство за преходен период, съвместим с изискванията на СТО и да отчита, по възможно най-неограничителен начин и без да се изключва нито един отрасъл, измерението "развитие" и особено чувствителния характер на определени изделия;
   ю) да вземе под внимание, като важно условие за успешното приключване на преговорите, факта, че Централна Америка положи усилия (което бе потвърдено по време на горепосочената Среща на най-високо равнище във Виена) за изпълнение, съгласно предвиденото, на решенията, приети от държавните и правителствени ръководители на Панама, Белиз, Коста Рика, Ел Салвадор, Гватемала, Хондурас, Никарагуа и Доминиканската република на състоялата се на 9 март 2006 г. в Панама среща, насочени към установяване на действителен митнически съюз, ратифициране на договора за инвестициите и търговията с услуги между страните от Централна Америка и развитието на правен механизъм, чрез който да се гарантира прилагането на регионално законодателство в областта на икономиката в целия регион;
   я) да вземе надлежно под внимание факта, че съвместният преглед, извършен от ЕС и страните от Централна Америка, на регионалната икономическа интеграция на Централна Америка, изтъква някои важни заключения относно конкретни въпроси, като институционалната рамка на икономическата интеграция, митническия съюз, техническите пречки пред търговията, санитарните и фитосанитарни норми, регионалното либерализиране на услугите и инвестициите, обществените поръчки, правата на интелектуална собственост и системата за географска информация, конкуренцията и инструмента за търговска защита, с оглед укрепване, развитие и завършване на митническия съюз в Централна Америка и на общия вътрешен пазар, които са от съществено значение за преговорите и установяването на истинска ЗСТ между двата региона;
   аа) да вземе под внимание факта, че консолидирането и укрепването на вътрешния пазар в Централна Америка, което се извършва основно чрез пълното осъществяване на митническия съюз и развитието на вътрешния пазар, в това число и изграждане на политика в областта на външната търговия и действителното свободно движение на внесените стоки, ще позволят да се намалят пречките, с които се сблъскват икономическите оператори, и да се поощри търговския обмен, както и инвестициите между двата региона;
   аб) да предостави значителни и нови възможности за достъп до пазара на селскостопански продукти, който е от съществено значение за развитието на Централна Америка, независимо от постигнатия напредък в други области и по-специално по отношение на достъпа до пазарите на неселскостопанските продукти и услугите, както и по други въпроси, свързани със селското стопанство;
   ав) да гарантира, че преговорите относно достъпа до пазара на неселскостопански продукти ще доведат до уравновесен широкообхватен резултат, с оглед откриването на нови и конкретни възможности за достъп до пазара в съвкупността от областите на търговски обмен, в зависимост от нужната степен на гъвкавост по отношение на графика за премахване на митата за Централна Америка, в това число и продължаване и разширяване на дейностите, касаещи рибното стопанство;
   аг) да се вземе в пълна степен под внимание значимостта и чувствителния характер, както за ЕС, така и за Централна Америка, на дейностите, свързани с риболова, като се има предвид, техния принос за икономическото развитие и създаването на работни места в региона, както и успоредно с това необходимостта от полагане на грижи за устойчиво развитие на рибните ресурси чрез практикуване на отговорен риболов;
   ад) да вземе под внимание важността на гаранциите за универсален достъп до основни услуги и наличие на национални права по отношение на регулаторната дейност и, в тази връзка, да се водят предпазливи преговори с оглед либерализиране на търговията в сектора на услугите, в съответствие с член V от ГАТС, за да се гарантира действителен напредък в рамките на поетите и изпълнени до този момент задължения по отношение на либерализирането, както и с оглед необходимостта от ясна и предвидима правна рамка; да се въздържа от правенето на предложения и приемането на искания в областта на общественото здраве и образованието;
   ае) да вземе под внимание постоянно нарастващия потенциал на туризма като фактор за привличане на инвестиции и развитие на икономиката на страните от Централна Америка, както и значимостта на това да се насърчава туризма между двата региона;
   аж) да включи разпоредба от общ характер относно принципната необходимост, както за ЕС, така и за Централна Америка, да търсят допирни точки между различните споразумения, които действат или са в процес на договаряне, между двата региона;
   аз) да вземе под внимание факта, че механизмите за уреждане на спорове, предвидени в подобни действащи споразумения, сключени от Общността с трети страни, не се използват ефикасно; предвид това, да отправи искане към Комисията да представи нови предложения за разработване на по-ефикасен инструмент за уреждане на споровете, които биха могли да възникнат в който и да е било от отделните сектори, обхванати от ЗСТ;
   аи) да осигури получаването от Парламента на обстойна информация от Комисията, при необходимост и с поверителен характер, както относно проекта на насоки за водене на преговори, така и относно окончателно приетите насоки за водене на преговорите;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета и, за сведение, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки на Европейския съюз и на страните от Централна Америка.

(1) ОВ С 140 Е, 13.6.2002 г., стр. 569.
(2) ОВ С 296 Е, 6.12.2006 г., стр. 123.
(3) Регламент (ЕО) № 980/2005 на Съвета от 27 юни 2005 г. за прилагане на схема за общи тарифни преференции (ОВ L 169, 30.6.2005 г., стр. 1).

Правна информация - Политика за поверителност