Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/2222(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0026/2007

Předložené texty :

A6-0026/2007

Rozpravy :

PV 14/03/2007 - 17
CRE 14/03/2007 - 17

Hlasování :

PV 15/03/2007 - 5.8
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0079

Přijaté texty
PDF 245kWORD 81k
Čtvrtek, 15. března 2007 - Štrasburk
Jednání o Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a zeměmi Střední Ameriky
P6_TA(2007)0079A6-0026/2007

Doporučení Evropského parlamentu Radě ze dne 15. března 2007 týkající se mandátu k jednání o Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a zeměmi Střední Ameriky na straně druhé (2006/2222(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh doporučení Radě, který předložil Willy Meyer Pleite za skupinu GUE/NGL a který se týká pokynů pro jednání o dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Střední Amerikou (B6-0417/2006),

-   s ohledem na bod 31 Vídeňské deklarace, kde se zmiňuje rozhodnutí, které přijala Evropská unie a Střední Amerika na 4. vrcholné schůzce EU a zemí Latinské Ameriky a Karibiku (LAK) konané ve Vídni dne 12. května 2006, zahájit jednání ohledně dohody o přidružení, jež bude zahrnovat politický dialog, programy pro spolupráci a obchodní dohodu,

-   s ohledem na hlavu V Smlouvy o EU,

-   s ohledem na usnesení ze dne 15. listopadu 2001 o globálním partnerství a společné strategii pro vztahy mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou(1),

-   s ohledem na usnesení ze dne 27. dubna 2006 o posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou(2),

-   s ohledem na čl. 114 odst. 3 a čl. 83 odst. 5 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci, stanovisko Výboru pro rozvoj a stanovisko Výboru pro mezinárodní obchod (A6-0026/2007),

A.   vzhledem k tomu, že dodržování demokracie a právního státu a neomezené požívání lidských práv pro všechny, jakož i neomezené dodržování občanských a politických práv občanů obou regionů, jsou zásadními podmínkami pro rozvoj partnerství mezi zúčastněnými stranami, jak bylo dohodnuto ve Vídni,

B.   vzhledem k tomu, že zaručení neomezeného požívání základních práv pro všechny, zejména pro ty, kteří jsou znevýhodněni, mezi něž patří domorodé obyvatelstvo, a větší účast občanů v sociální a politické sféře jsou základními prvky dohody,

C.   vzhledem k tomu, že pokyny pro jednání o budoucí dohodě o hospodářském partnerství, politické shodě a spolupráci musí zohlednit vůli účastníků, vyjádřenou v bodě 31 Vídeňské deklarace, uzavřít komplexní dohodu o přidružení, tj. dohodu, která potvrdí přesvědčení, že vztahy se Střední Amerikou předpokládají politické a hospodářské partnerství s regionem a jeho jednotlivými zeměmi, dohodu, která bude přihlížet k nevyrovnanostem a rozdílnostem mezi oběma regiony a mezi různými zeměmi Střední Ameriky a která z tohoto důvodu bude obsahovat základní ustanovení o spolupráci při rozvoji a sociální soudržnosti a bude usilovat o dosažení volného obchodu,

D.   vzhledem k tomu, že vytvoření Evropsko-latinskoamerického parlamentního shromáždění (EUROLAT) bylo zásadním krokem směřujícím k posílení demokratické legitimity a politického rozměru vztahů mezi EU a Latinskou Amerikou, zvláště pak vztahů mezi Evropskou unií a Střední Amerikou, a že toto shromáždění bude představovat stálé fórum pro politický dialog mezi oběma regiony,

E.   vzhledem k tomu, že směrnice pro jednání o budoucí dohodě musí zohledňovat hospodářské, politické a sociální podmínky převládající ve většině zemí Střední Ameriky a odrážet rozdíly v rozvoji mezi oběma regiony a charakteristické rysy hospodářských vztahů ve Střední Americe (koncentrace regionálního obchodu v malém počtu zemí, silná závislost na vývozu tradičních výrobků a nízká úroveň přímých zahraničních investic z Evropské unie v této oblasti atd.),

1.   dává Radě tato doporučení:

   a) zahrnout výslovně do mandátu pro jednání právní základ, na jehož základě bude nová dohoda o přidružení dojednána, který musí být vytvořen podle článku 310 Smlouvy o ES a v souladu s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou a odst. 3 druhým pododstavcem;
   b) upřesnit v mandátu pro jednání, že cílem dohody o přidružení mezi EU a zeměmi Střední Ameriky je postupná liberalizace obchodu za spravedlivých podmínek a vzájemného prospěchu, založeného na doplňkovosti a solidaritě, politický dialog a spolupráce a zároveň konsolidace demokracie a právního státu, neomezené požívání lidských, občanských a politických práv, sociální soudržnost, udržitelný lidský rozvoj, dodržování hospodářských a sociálních práv, a to také ve smyslu kulturním i ve smyslu životního prostředí;
   c) stanovit v pokynech pro jednání mechanismy nezbytné pro zajištění toho, aby ustanovení budoucí dohody byla zcela v souladu s mandátem daným Smlouvou o EU, podle níž je hlavním cílem Unie přispět k udržitelnému lidskému rozvoji, jak jej definuje Rozvojový program OSN z roku 1996, prohloubení mezinárodní spolupráce, rozvoj a posílení demokracie a dodržování lidských práv;
   d) s ohledem na to, že rozvoj demokracie i rozvoj socioekonomické a environmentální oblasti v zemích Střední Ameriky je velmi křehkým procesem, určit v pokynech pro jednání zásadní témata, od kterých se bude odvíjet pracovní program a politický dialog, včetně aktualizace cílů a postupů u otázek, jako je demokratická správa, boj proti terorismu, zachování míru a bezpečnosti a řízení konfliktů; zahrnout nová témata, jako je boj s chudobou, opatření podporující sociální soudržnost, migraci a kontakt mezi lidmi, boj se zločinností a zejména s násilím na mezinárodní úrovni (obchodování s drogami a lehkými zbraněmi, obchodování s lidmi, praktiky organizovaných band jako jsou "Maras") atp.; a uvažovat o konkrétních akcích pro přijetí společných postojů k mezinárodním záležitostem a v Organizaci spojených národů s cílem dosáhnout skutečné politické shody na mezinárodní úrovni mezi oběma regiony;
   e) nominovat členy smíšeného parlamentního výboru EU-Střední Amerika, který bude vytvořen v rámci nové dohody o přidružení z poslanců Evropského parlamentu a členů Středoamerického parlamentu, poslanců národních parlamentů, kteří ještě nejsou členy žádného shromáždění regionální povahy, a členů EUROLATu, jako konkrétní výraz podpory regionální integrace ve Střední Americe a strategického biregionálního partnerství EU-LAK;
   f) zahrnout do směrnic o jednání zvláštní odkazy na vhodnou účast občanské společnosti v novém politickém dialogu a navrhnout pořádání pravidelných konferencí se zástupci organizované občanské společnosti jak v Evropské unii, tak ve Střední Americe, poskytnout těmto zástupcům status pozorovatelů na schůzkách ministrů a usnadnit jim aktivní účast ve fórech, výborech a odpovídajících podvýborech, a to ve všech stádiích diskusí, jednání a kontroly procesu,
   g) udělit také klíčovou roli podpoře boje proti beztrestnosti a korupci a připravit akce a zavést programy ve prospěch posílení demokratických institucí ve Střední Americe;
   h) uvést ve směrnicích pro jednání zvýšení podpory ze strany Evropské unie určené na integraci Střední Ameriky, reformu a posílení jejího normativního rámce a institucí – včetně generálního sekretariátu, Středoamerického parlamentu a Středoamerického soudního dvora –, s cílem zvýšit jejich účinnost, reprezentativnost a legitimitu, zvláště pokud jde o celní unii, volný pohyb osob, společnou politiku, harmonizaci právních řádů a vytvoření mechanismu vlastního financování;
   i) zahrnout cíle podpory regionální integrace – zejména integraci materiálních, dopravních, komunikačních a energetických infrastruktur – do cílů příštího mandátu pro činnost Evropské investiční banky v Latinské Americe takovým způsobem, aby působení této instituce účinně doplnilo novou dohodu,
   j) spolupracovat se zeměmi Střední Ameriky a podporovat jejich úsilí o zastavení nezákonné výroby drog a obchodu s nimi; součástí této činnosti by měly být programy na pomoc zemědělcům při pěstování alternativních plodin, při obchodování s nimiž by mohla EU účinně pomoci ;
   k) zajistit, aby do hlavních směrů dohody o přidružení byla zahrnuta a použita demokratická doložka, a vytvořit mechanismy umožňující zaručit prostřednictvím sociální doložky a doložky životní úrovně kontinuitu pobídkového režimu uvedeného ve všeobecném systému preferencí (GSP)(3) a v GSP+ pro oblast zaměstnanosti a životního prostředí; výslovně odkázat na konkrétní mechanismy zajišťující jeho použití a stanovit zejména vytvoření výroční zprávy pro Evropský parlament o průběžné kontrole prováděné Komisí v tomto ohledu,
   l) zohlednit skutečnost, že GSP, včetně GSP+, je nezávislým systémem EU, z něhož mají prospěch země Střední Ameriky s ohledem na úroveň jejich rozvoje;
   m) zohlednit, pokud jde o ustanovení nové dohody o spolupráci na rozvoji, zvláštnosti středoamerického regionu a plnění rozvojových cílů tisíciletí v tomto regionu a vycházet z požadavku, podle kterého je pro odstranění chudoby v regionu prvořadé vzdělávání lidských zdrojů a kulturní a vzdělávací kontakty, takže je třeba věnovat zvláštní pozornost školství, výzkumu, vědě a technologii, stejně jako kultuře a podporovat také četnější kontakty v těchto oblastech;
   n) stanovit, že dohoda o přidružení mezi EU a státy Střední Ameriky se musí zakládat jednak na splnění rozvojových cílů tisíciletí, jednak na boji proti chudobě a nerovnosti, který je jednou z priorit EU v oblasti spolupráce;
   o) zaručit, aby spolupráce a hospodářské nástroje, které má Unie k dispozici, byly využity také ke zvýšení zájmu o životní prostředí a k jeho ochraně ve středoamerickém regionu;
   p) věnovat zvláštní pozornost turistickým projektům ve Střední Americe a zajistit, že budou realizovány udržitelným způsobem, pokud tato činnost napomůže hospodářskému růstu;
   q) podporovat také třístrannou a meziregionální spolupráci, a to zejména s karibskou oblastí, a politiku spolupráce mezi jižními zeměmi navzájem, jakmile dohoda o přidružení vstoupí v platnost;
   r) prosazovat rámec podpory přizpůsobený pro malé a střední podniky (MSP) a učinit jej hlavním prvkem hospodářského rozvoje, tvorby pracovních míst a sociálního blaha; prozkoumat opatření (včetně opatření v oblasti daní), která by moha být přijata v oblasti boje proti nezaměstnanosti v sektoru MSP; rozvíjet podpůrné programy pro MSP v oblasti výzkumu;
   s) obecně podporovat malovýrobce a MSP a vybízet k investicím do malých podniků, neboť otevření evropských trhů podstatně zvýhodní větší výrobce, kteří jsou schopni splnit evropské sanitární a fytosanitární standardy;
   t) uzavřít komplexní a vyrovnanou dohodu o přidružení obsahující tři pilíře: politickou a institucionální kapitolu posilující demokratický dialog a politickou spolupráci, kapitolu o spolupráci podporující udržitelný hospodářský a sociální rozvoj a obchodní kapitolu, která nakonec vytvoří moderní zónu volného obchodu s bohatým programem, zahrnujícím kromě postupné a vzájemné liberalizace obchodu se zbožím a službami také investice, veřejné zakázky, ochranu práv duševního vlastnictví, spolupráci v oblasti hospodářské soutěže a ochranných obchodních nástrojů, usnadnění obchodování a účinný mechanismus urovnávání sporů;
   u) uvést ve směrnicích pro jednání postupnou a vzájemnou liberalizaci obchodu za spravedlivých a vzájemně výhodných podmínek založených na doplňkovosti a solidaritě, postupný přístup výrobků ze Střední Ameriky na evropské trhy za podmínek hospodářské soutěže s tím, že je nutné se vyhnout tomu, aby budoucí dohoda zhoršila existující nerovnosti; stanovit proto zvláštní, diferencované a pružné zacházení ve lhůtách stanovených podle závazků a zlepšení konkurenceschopnosti zemí Střední Ameriky pomocí podpůrných opatření přijatých Evropskou unií na pomoc při transformaci výrobních struktur a konkurenceschopnosti hospodářství zemí Střední Ameriky, jako je přeměna technologií, doplnění požadavků týkajících se vnitrostátního obsahu do původních předpisů a zavedení programů spolupráce a technické pomoci, čehož se dosáhne vytvořením stabilního právního rámce a jasných pravidel hry zaručujících bezpečnost investic i hospodářských a obchodních vztahů zúčastněných stran;
   v) pokládat evropsko-latinskoamerickou zónu globálního meziregionálního partnerství za prioritní strategický cíl vnějších vztahů EU v mezinárodním kontextu charakterizovaném zvýšenou vzájemnou závislostí, hospodářským růstem, vznikem nových hospodářských mocností,
   w) připojit se k požadavku Parlamentu, aby Komise neprodleně zahájila posuzování dopadu obchodu na udržitelný rozvoj, což by mělo být úvodem k vyjednávání obchodní dohody, a požadovat, aby Komise informovala Parlament o krocích, které v této záležitosti učinila;
   x) nevnášet zejména žádnou podmínku, výslovnou nebo mlčky se rozumějící, která by uzavřením budoucí dohody pro přidružení Střední Ameriky k Evropské unii způsobila předčasné ukončení kola jednání Světové obchodní organizace (WTO), aniž by tím byla dotčena možnost integrovat ve vhodný čas do této dohody výsledky pracovního programu z Dauhá slučitelné s konečným přidružením Střední Ameriky k Evropské unii, přičemž vše musí sloužit ke konkrétní podpoře a být přínosem pro proces regionální integrace ve Střední Americe;
   y) zavázat se k vytvoření evropsko-latinskoamerické zóny globálního meziregionálního partnerství plně v souladu s novým mechanismem průhlednosti WTO a v souladu s právy a povinnostmi vyplývajícími z WTO, zejména z článku XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) a článku V Všeobecné dohody o obchodu a službách (GATS), a tak přispět k posílení mnohostranného obchodního režimu;
   z) vyjednat jedinou a nedělitelnou obchodní dohodu, která překračuje současné a budoucí povinnosti zúčastněných stran vůči WTO a která během přechodného období vytvoří v souladu s požadavky WTO evropsko-latinskoamerickou zónu globálního meziregionálního partnerství, v níž, aniž by bylo vyloučeno jakékoli odvětví, bude zohledněno hledisko rozvoje a zvláštní citlivost některých výrobků, a to co nejméně omezujícím způsobem;
   aa) zohlednit jako velmi důležitý krok pro úspěšný vývoj jednání úsilí Střední Ameriky o splnění svého závazku, potvrzeného na výše zmíněném setkání na nejvyšší úrovni ve Vídni, provádět podle plánu rozhodnutí přijatá šéfy států a vlád Panamy, Belize, Kostariky, Salvadoru, Guatemaly, Hondurasu, Nicaraguy a Dominikánské republiky dne 9. března 2006 v Panamě, která si kladou za cíl dosáhnout efektivní celní unie, a zasadit se o ratifikaci středoamerické Smlouvy o investicích a službách a rovněž vytvořit právní mechanismus, který by zajistil uplatňování regionálních hospodářských právních předpisů v celém regionu;
   ab) náležitě zohlednit skutečnost, že společné posouzení hospodářské integrace Střední Ameriky provedené Evropskou unií a Střední Amerikou zdůrazňuje několik významných konkrétních závěrů, které by měly být učiněny na operační úrovni (pokud jde o institucionální rámec, hospodářskou integraci, celní unii, technické překážky obchodu, pravidla pro sanitární a fytosanitární opatření, regionální liberalizaci služeb a investic, přidělování veřejných zakázek, práva k duševnímu vlastnictví a geografický informační systém, hospodářskou soutěž a nástroje na ochranu obchodu) s cílem posílit, rozvinout a dovršit celní unii a společný vnitřní trh ve Střední Americe, jež jsou nezbytné pro vyjednání a naplnění skutečné zóny volného obchodu mezi oběma uvedenými regiony;
   ac) zohlednit skutečnost, že stabilizace a posílení společného trhu ve Střední Americe, především prostřednictvím vytvoření celní unie a rozvojem společného trhu, a to mimo jiné vytvořením vnější obchodní politiky a skutečně volným pohybem dováženého zboží, povede k omezení překážek pro hospodářské subjekty a posílení obchodu a toku investic mezi oběma regiony;
   ad) nabídnout účinné a nové možnosti přístupu na trh v zemědělství, které je pro rozvoj Střední Ameriky zásadním odvětvím, nezávisle na pokroku učiněném v jiných oblastech, jako je např. přístup na trh nezemědělských produktů (NAMA) a služeb, a také na jiných otázkách v oblasti zemědělství;
   ae) zajistit dosažení významného a vyrovnaného výsledku jednání o NAMA, aby bylo možné poskytnout nové a reálné možnosti pro přístup na trh napříč celým obchodním spektrem, podmíněné náležitou mírou pružnosti ohledně časového plánu zrušení cel ze strany Střední Ameriky a umožňující pokračování a rozšiřování činností v odvětví rybolovu;
   af) náležitě zohlednit, že rybolovná činnost je důležitou a citlivou oblastí jak pro EU, tak pro Střední Ameriku, protože přispívá k hospodářskému rozvoji a vytváření pracovních míst v uvedeném regionu, a že je nezbytné zachovat odpovědným rybolovem populaci ryb na udržitelné úrovni;
   ag) zohlednit význam zajištění všeobecného přístupu k základním službám a národních práv na regulaci, a proto obezřetně pokračovat v jednáních o liberalizaci obchodu se službami v souladu s článkem V dohody GATS s cílem zajistit skutečné zlepšení týkající se dosud dohodnutých a uplatňovaných liberalizačních závazků a potřeby jasného a předvídatelného regulačního rámce; nečinit nabídky ani nepřijímat žádosti v oblasti veřejného zdraví a vzdělávání;
   ah) zohlednit stále rostoucí potenciál cestovního ruchu pro investice a hospodářský rozvoj v zemích Střední Ameriky a význam podpory cestovního ruchu mezi oběma regiony;
   ai) zahrnout obecné ustanovení, že je třeba, aby se EU i Střední Amerika v zásadě snažily o případnou konvergenci různých dohod mezi těmito dvěma regiony, které jsou již platné, nebo dohod, o nichž se jedná;
   aj) zohlednit skutečnost, že postupy řešení sporů stanovené ve srovnatelných platných dohodách mezi Společenstvím a nečlenskými zeměmi nejsou efektivně využívány; požádat proto Komisi, aby předložila nové návrhy na vytvoření efektivnějšího nástroje pro řešení sporů, který by umožňoval dospět k rozhodnutí ve sporech, které mohou vzniknout v jednotlivých odvětvích, jež budou součástí dohody o volném obchodu;
   ak) zajistit, aby Komise podrobně, a bude-li to nutné tak i důvěrně, informovala Parlament o předpokládaných směrnicích pro jednání, tak o směrnicích pro jednání přijatých s konečnou platností;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě a pro informaci také Komisi a vládám a parlamentům členských států Evropské unie a zemí Střední Ameriky;

(1) Úř. věst. C 140 E, 13.6.2002, s. 569.
(2) Úř. věst. C 296 E, 6.12.2006, s. 123.
(3) Nařízení Rady (ES) č. 980/2005 ze dne 27. června 2005 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (Úř. věst. L 169, 30.6.2005, s. 1).

Právní upozornění - Ochrana soukromí