Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/2222(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0026/2007

Esitatud tekstid :

A6-0026/2007

Arutelud :

PV 14/03/2007 - 17
CRE 14/03/2007 - 17

Hääletused :

PV 15/03/2007 - 5.8
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0079

Vastuvõetud tekstid
PDF 139kWORD 67k
Neljapäev, 15. märts 2007 - Strasbourg
Läbirääkimised assotsiatsioonilepingu sõlmimiseks Euroopa Liidu ning Kesk-Ameerika riikide vahel
P6_TA(2007)0079A6-0026/2007

Euroopa Parlamendi 15. märtsi 2007. soovitus nõukogule läbirääkimisvolituste kohta assotsiatsioonilepingu sõlmimiseks ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika riikide vahel (2006/2222(INI))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete/ Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsiooni nimel Willy Meyer Pleite poolt esitatud ettepanekut võtta vastu soovitus nõukogule läbirääkimissuuniste kohta assotsiatsioonilepingu sõlmimiseks Euroopa Liidu ja Kesk-Ameerika vahel (B6-0417/2006);

–   võttes arvesse Viini deklaratsiooni lõiget 31, milles tuuakse ära Euroopa Liidu ja Kesk-Ameerika riikide poolt 12. mail 2006. aastal Viinis toimunud Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika – Kariibi mere maade neljandal tippkohtumisel tehtud otsus alustada läbirääkimisi assotsiatsioonilepingu sõlmimiseks, mis hõlmab poliitilist dialoogi, koostööprogramme ja kaubanduskokkulepet;

–   võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu V jaotist;

–   võttes arvesse oma 15. novembri 2001. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika suhteid puudutava ühise strateegia ning globaalse partnerluse kohta(1);

–   võttes arvesse oma 27. aprilli 2006. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika tugevdatud partnerluse kohta(2);

–   võttes arvesse kodukorra artikli 114 lõiget 3 ja artikli 83 lõiget 5;

–   võttes arvesse väliskomisjoni raportit ja arengukomisjoni ning rahvusvahelise kaubanduse komisjoni arvamusi (A6-0026/2007),

A.   arvestades, et demokraatia ja õigusriigi põhimõtete järgimine ning kõikide inimeste inimõiguste tagamine, samuti kõnesoleva kahe piirkonna kodanike kodaniku- ja poliitiliste õiguste täielik austamine on põhieelduseks partnerluse loomisele poolte vahel, nagu otsustati ka Viinis;

B.   arvestades, et põhiõiguste tagamine kõigile kodanikele ning eelkõige neile, kes on vähemsoodsas olukorras, nagu põlisrahvad, ning nende aktiivsem osalemine ühiskondlikus ja poliitilises elus, on lepingu põhielemendid;

C.   arvestades, et tulevase majanduspartnerlust, poliitilist kooskõlastamist ja koostööd käsitleva lepingu läbirääkimissuunised peavad olema kooskõlas poolte sooviga (millele on viidatud Viini deklaratsiooni lõikes 31) sõlmida üldine assotsiatsioonileping, mis kinnitab veendumust, et suhetega Kesk-Ameerikaga peab kaasnema piirkonna ja selle erinevate riikide poliitiline ning majanduslik partnerlus, mis arvestab antud kahe piirkonna ja Kesk-Ameerika erinevate riikide vahel eksisteerivat asümmeetriat ja ebavõrdsust, sisaldab võtmesätteid arengukoostöö ja sotsiaalse ühtekuuluvuse kohta ning mille kaugem eesmärk on vabakaubandus;

D.   arvestades, et Euroopa – Ladina-Ameerika Parlamentaarse Assamblee (Eurolat) loomine oli otsustav samm Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika ning eriti ELi ja Kesk-Ameerika vaheliste suhete demokraatliku õiguspärasuse ja poliitilise mõõtme kindlustamisel ning et nimetatud assambleest saab kahe piirkonna vahelise alalise poliitilise dialoogi foorum;

E.   arvestades, et tulevase lepingu läbirääkimissuunistes tuleb arvestada enamikus Kesk-Ameerika riikides valitsevaid majanduslikke, poliitilisi ja sotsiaalseid tingimusi, teadvustada kahe piirkonna vahelisi arengualaseid erinevusi ja Kesk-Ameerika majandussuhete iseloomu (piirkondliku kaubanduse koondumine vähestesse riikidesse, suur sõltuvus traditsiooniliste toodete ekspordist ja ELi otseinvesteeringute vähesus piirkonnas jne),

1.   edastab nõukogule järgmised soovitused:

   a) läbirääkimisvolitused peavad selgelt sisaldama õiguslikku alust, mille põhjal uue assotsiatsioonilepingu üle läbirääkimisi hakatakse pidama; õiguslik alus peab olema Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikkel 310 koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimese lause ja artikli 300 lõike 3 teise lõiguga;
   b) läbirääkimisvolitustes tuleb täpsustada, et ELi ja Kesk-Ameerika vahelise assotsiatsioonilepingu eesmärk on saavutada järkjärguline ülemineku vabakaubandusele võrdsetel ja vastastikku kasulikel tingimustel, mis rajanevad vastastikuse täiendavuse ja solidaarsuse põhimõttel, ning poliitiline dialoog ja koostöö koos demokraatia ja õigusriigi tugevdamise ning inim-, kodaniku- ja poliitiliste õiguste täieliku austamisega, sotsiaalse ühtekuuluvuse, jätkusuutliku inimarengu ning majanduslike ja sotsiaalsete õigustega, mille puhul võetakse arvesse ka kultuurilisi ja keskkonnaalaseid aspekte;
   c) näha läbirääkimissuunistes ette vajalikud mehhanismid, millega tagada tulevase lepingu sätete täielik kooskõla ELi lepingus antud volitustega, mille kohaselt on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) 1996. aasta arenguprogrammis määratletud jätkusuutliku arengu toetamine, rahvusvahelise koostöö edendamine, demokraatia ja õigusriigi arendamine ja tugevdamine ning inimõiguste austamine liidu peamised eesmärgid;
   d) arvestades Kesk-Ameerika arengut iseloomustavat sotsiaal-majanduslikku, keskkonna- ja demokraatiaalast haavatavust, määratleda läbirääkimissuunistes põhilised teemad, millele töökavas ja poliitilises dialoogis keskendutakse, sealhulgas eesmärkide ja käitumissuundade ajakohastamine sellistes küsimustes nagu demokraatlik valitsemine, võitlus terrorismiga, rahu ja julgeoleku tagamine ning konfliktide ohjamine; lisada uued teemad, nagu võitlus vaesusega, sotsiaalset ühtekuuluvust soodustavad meetmed, ränne ja inimestevaheline suhtlemine, võitlus kuritegevuse ja eelkõige rahvusvaheliste kuritegelike ühendustega (narko- ja kergrelvakaubandus, inimkaubandus, selliste organiseeritud grupeeringute nagu maras tegevus) jne ning näha ette konkreetsed meetmed ühiste seisukohtade võtmiseks rahvusvahelisel areenil ja ÜROs, et saavutada kahe piirkonna vahel rahvusvahelises plaanis tõeline poliitiline kooskõlastamine;
   e) konkreetse toetuse väljendusena Kesk-Ameerika piirkondlikule integratsioonile ning Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika – Kariibi mere piirkonna vahelisele kahepoolsele strateegilisele partnerlusele tuleb uue assotsiatsioonilepingu raames näha ette liikmete nimetamine Euroopa Liidu ja Kesk-Ameerika parlamentaarsesse ühiskomisjoni, mis moodustatakse Euroopa Parlamendi liikmetest, Kesk-Ameerika Parlamendi liikmetest, mitte ühessegi piirkondlikku assambleesse kuuluvate riikide parlamentide liikmetest ning Euroopa – Ladina-Ameerika Parlamentaarse Assamblee liikmetest;
   f) lisada läbirääkimissuunistesse konkreetsed viited kodanikuühiskonna asjakohasele osalusele uues poliitilises dialoogis, korraldades kodanikuühiskonna esindajate osalusel perioodilisi konverentse nii ELis kui Kesk-Ameerikas ning volitades oma esindajaid osalema vaatlejatena ministrite kohtumistel ja hõlbustades nende aktiivset osalust asjaomaste valdkondade foorumitel, vastavate valdkondade komisjonides ja allkomisjonides, ning teha seda arutelude, läbirääkimiste ja järelevalveprotsessi kõikides järkudes;
   g) samuti tuleb omistada keskne roll karistamatuse ja korruptsiooni vastase võitluse toetamisele ning näha ette meetmed ja programmid demokraatlike institutsioonide tugevdamise soodustamiseks Kesk-Ameerikas;
   h) näha läbirääkimissuunistes ette, et Euroopa Liit suurendab toetust Kesk-Ameerika integratsioonile ning õigusliku raamistiku ja institutsioonide – sealhulgas peasekretariaadi, Kesk-Ameerika Parlamendi ja Kesk-Ameerika Kohtu – tugevdamisele ja reformimisele, et muuta need senisest tõhusamaks, esindatumaks ja legitiimsemaks, eriti tolliliidu, isikute vaba liikumise, ühise poliitika, õigusaktide ühtlustamise ja sobiva finantseerimismehhanismi loomise osas;
   i) lisada Euroopa Investeerimispanga järgmise Ladina-Ameerika tegevusmandaadi eesmärkide hulka piirkondliku integratsiooni toetamine, eriti füüsilise infrastruktuuri, transpordi, side ja energeetika valdkonnas, nii et panga tegevus täiendaks tõhusalt uut lepingut;
   j) teha koostööd Kesk-Ameerika riikidega, et toetada nende jõupingutusi võitluses uimastite seadusevastase tootmise ja nendega kauplemisega; see tegevus peaks eelkõige hõlmama põllumajandustootjatele mõeldud abiprogramme, mille eesmärk on alustada selliste alternatiivsete kultuuride kasvatamist, mille turuletoomisele saab EL tõhusalt kaasa aidata;
   k) tagada demokraatia klausli assotsiatsioonilepingu läbirääkimissuunistesse lisamine ja selle kohaldamine ning näha ette mehhanismid, mille eesmärk on sotsiaalset laadi või keskkonda käsitlevate klauslitega tagada töö- ja keskkonnavaldkonnas ühenduse üldiste soodustuste süsteemi (GSP)(3), sealhulgas GSP+ süsteemiga ettenähtud ergutusmeetmete järjepidevus; viidata sõnaselgelt konkreetsetele mehhanismidele, mis tagavad nende kohaldamise ja näevad eelkõige ette, komisjon esitab Euroopa Parlamendile iga-aastase aruande rakendamise järelevalve kohta;
   l) võtta arvesse asjaolu, et üldine soodustuste süsteem (GSP), sealhulgas GSP+, on ELi eraldiseisev süsteem, millega abistatakse Kesk-Ameerika riike sõltuvalt nende arengutasemest;
   m) uue lepingu arengukoostööd puudutavate sätete puhul tuleb arvesse võtta Kesk-Ameerika piirkonna eripära ja aastatuhande arengueesmärkide saavutamist selles piirkonnas, lähtudes seisukohast, et inimkapitali arendamine ning haridus- ja kultuurivahetus on kõnealuses piirkonnas vaesuse kaotamise seisukohast muutunud esmatähtsateks, seega erilist tähelepanu tuleb pöörata haridusele, teadustegevusele ja -uuringutele ning tehnoloogiale, samuti kultuurile, ergutades tihedamaid vahetusi nendes valdkondades;
   n) märkida, et ELi ja Kesk-Ameerika vaheline assotsiatsioonileping peab põhinema ühelt poolt aastatuhande arengueesmärkide saavutamisel ning teiselt poolt võitlusel vaesuse kaotamise ja ebavõrdsuse vähendamise eest, mis on Euroopa Liidu koostööprioriteedid;
   o) tagada, et koostöö ja Euroopa Liidu kasutuses olevad majanduslikud vahendid toetaksid samuti Kesk-Ameerika piirkonna keskkonna edendamist ja kaitset;
   p) pöörata erilist tähelepanu Kesk-Ameerika turismiprojektidele, et tagada nende jätkusuutlik elluviimine, kuivõrd selline tegevus toetab majanduskasvu;
   q) lisaks tuleb ergutada kolmesuunalist ja kahe piirkonna vahelist koostööd, eriti Kariibi mere piirkonnaga, ning toetada lõuna–lõuna suunalist koostööpoliitikat niipea, kui assotsiatsioonileping on jõustunud;
   r) edendada väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele kohandatud abi raamistikku ning muuta see majandusarengu, töökohtade loomise ja sotsiaalse heaolu saavutamise oluliseks elemendiks, hinnata, milliseid meetmeid – eelkõige maksundusalaseid – võiks võtta väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate sektoris tööpuuduse vastu võitlemiseks ning töötada välja nende ettevõtjate abiprogramme teadusuuringute valdkonnas;
   s) toetada väiketootjaid, samuti väikese ja keskmise suurusega ettevõtjaid üldiselt, ning julgustada investeerimist väikeettevõtjatesse, kuna Euroopa turgude avanemine toob peamiselt kasu suurtele tootjatele, kes suudavad täita Euroopa sanitaar- ja fütosanitaarnorme;
   t) sõlmida ulatuslik ja tasakaalustatud assotsiatsioonileping, mis tugineb kolmele sambale: poliitika ja institutsioonide peatükk, mis tugevdab demokraatlikku dialoogi ja poliitilist koostööd, koostöö peatükk jätkusuutliku majandusliku ja sotsiaalse arengu edendamiseks ning kaubanduspeatükk, millega luuakse lõpuks kõrgeltarenenud vabakaubanduspiirkond laialdaste eesmärkidega, mille hulgas lisaks kaubavahetuse ja teenuste osutamise järkjärgulisele ja vastastikusele liberaliseerimisele on ka investeeringud, avalikud hanked, intellektuaalomandi õiguste kaitse, konkurentsivaldkonna koostöö ja kaubanduse kaitsemeetmed, kaubavahetuse soodustamine ja tõhus vaidluste lahendamise mehhanism;
   u) näha läbirääkimissuunistes ette kaubavahetuse järkjärguline ja vastastikune liberaliseerimine täiendavusel ja solidaarsusel põhinevatel õigluse ja vastastikuse kasu tingimustel, Kesk-Ameerika toodete järkjärguline pääs Euroopa turgudele, tehes seda konkurentsitingimustes, et vältida olemasoleva tasakaalustamatuse süvenemist tulevase lepingu tõttu; näha seetõttu kokkulepitava ajakava piires ette Kesk-Ameerika riikide kohustustele ja konkurentsivõime parandamisele suunatud eriline, diferentseeritud ja paindlik kohtlemine, mille hulka kuuluvad Kesk-Ameerika riikide tootmisstruktuuride ümberkorraldamisele ja majanduse konkurentsivõimele kaasaaitamiseks võetavad Euroopa Liidu toetusmeetmed (näiteks tehnoloogiasiire, päritolumaa panust käsitlevate nõuete lisamine päritolueeskirjadesse ning koostöö- ja tehnilise abi programmide loomine), edendades seejuures stabiilset õiguslikku raamistikku ja selgeid eeskirju, mis tagavad investeeringute ning poolte majandus- ja kaubandussuhete turvalisuse;
   v) käsitleda Euroopa - Ladina-Ameerika globaalset piirkondadevahelist assotsiatsiooniala prioriteetse strateegilise eesmärgina ELi välissuhetes rahvusvahelisel tasandil, mida iseloomustavad suurem omavaheline sõltuvus, majanduskasv ja uute majanduslike jõudude esilekerkimine;
   w) ühendada jõud Euroopa Parlamendis, et paluda komisjonil alustada võimalikult kiiresti kaubavahetuse jätkusuutlikkuse mõju hindamist, mis peaks olema kaubanduslepingu läbirääkimistele eelnev järk, ning informeerida Euroopa Parlamenti selles osas tehtud algatustest;
   x) iseäranis ei tohi lisada ühtegi tingimust, mis kas sõnaselgelt või eeldatavalt seaks tulevase Euroopa Liidu ja Kesk-Ameerika lepingu sõlmimise sõltuvusse Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) läbirääkimistevooru eelnevast lõpetamisest, ilma et see piiraks võimalust lülitada sobival ajal sellesse lepingusse Doha töökava tulemused, mis on kooskõlas Euroopa Liidu ja Kesk-Ameerika ühenduse lõppeesmärgiga, kusjuures kõik see peab konkreetselt ja otsustavalt toetama Kesk-Aafrika regionaalarengu protsessi;
   y) võtta kohustus luua Euroopa - Ladina-Ameerika globaalne piirkondadevaheline assotsiatsiooniala, järgides täielikult WTO uut läbipaistvusmehhanismi ning WTOst tulenevaid õigusi ja kohustusi, eelkõige üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artiklit XXIV ja teenuskaubanduse üldlepingu (GATS) artiklit V, aidates seega kaasa mitmepoolse kaubandussüsteemi tugevdamisele;
   z) pidada läbirääkimisi ühtse ja jagamatu kaubanduslepingu üle, mis läheb kaugemale läbirääkimisosaliste praegustest ja tulevastest WTO esitatud kohustustest ning loob üleminekuajaks, mis on kooskõlas WTO nõuetega, Euroopa - Ladina-Ameerika globaalse piirkondadevahelise assotsiatsiooniala ja milles ilma ühtegi sektorit välja jätmata võetakse kõige vähem piiraval moel arvesse arengu mõõdet ja teatud kaupade eriti tundlikku iseloomu;
   aa) võtta arvesse läbirääkimiste edenemise väga olulise sammuna asjaolu, et Kesk-Ameerika on püüdnud täita oma kohustusi, mida kinnitati eespool nimetatud Viini tippkohtumisel; rakendada plaanipäraselt Panama, Belize, Costa Rica, El Salvadori, Guatemala, Hondurase, Nicaragua ja Dominikaani Vabariigi riigipeade ja valitsusjuhtide 9. märtsil 2006. aastal Panamas tehtud otsuseid, mille eesmärk on toimiva tolliliidu loomine; ratifitseerida Kesk-Ameerika riikide vahelise investeerimis- ja teenustelepingu ning töötada välja alluvusmehhanismi, mis võimaldab tagada piirkondlike majandusalaste õigusaktide rakendamise kogu piirkonnas;
   ab) võtta hoolikalt arvesse asjaolu, et ELi ja Kesk-Ameerika riikide ühises hinnangus Kesk-Ameerika majanduslikule integratsioonile juhitakse tähelepanu mitmetele olulistele konkreetsetele tegevustasandil tehtavatele järeldustele (mis käsitlevad majandusliku integratsiooni institutsioonilist raamistikku, tolliliitu, tehnilisi kaubandustõkkeid, sanitaar- ja fütosanitaarmeetmeid käsitlevaid eeskirju, teenuste ja investeeringute piirkondlikku liberaliseerimist, avalikke hankeid, intellektuaalomandi õiguste kaitset ja geograafilise teabe süsteemi, konkurentsi ja kaubanduse kaitsemeetmeid), et tugevdada, arendada ja viia ellu Kesk-Ameerika tolliliit ja ühine siseturg, mis on olulised läbirääkimiste pidamiseks kahte piirkonda hõlmava tõelise vabakaubanduspiirkonna üle ja selle rakendamiseks;
   ac) võtta arvesse asjaolu, et Kesk-Ameerika ühisturu koondumine ja selle tugevdamine, mis toimub eelkõige tolliliidu loomise ja ühisturu arendamise toel ja mille käigus töötatakse muu hulgas välja väliskaubanduspoliitika ja kehtestatakse imporditud kaupade tõeliselt vaba liikumine, võimaldab vähendada ettevõtjate ees seisvaid takistusi ja hoogustada kaubavahetust ja investeeringuid nimetatud kahes piirkonnas;
   ad) pakkuda põllumajanduses, mis on Kesk-Ameerika arengu jaoks – sõltumata edusammudest teistes valdkondades – otsustava tähtsusega sektor, sisuliselt uusi võimalusi turulepääsuks, nagu juurdepääs mittepõllumajandustoodete ja teenuste turule, ning edasiminekuks muudes põllumajandusega seotud küsimustes;
   ae) tagada kaugeleulatuvad ja tasakaalustatud tulemused mittepõllumajandustoodete turule pääsu üle peetavatel läbirääkimistel, et luua uusi ja reaalseid võimalusi turulepääsuks kõigis kaubandusvaldkondades, ilmutades seejuures asjakohast paindlikkust Kesk-Ameerika riikide poolse tollide kaotamise ajakava osas, samuti võimaldades kalandusega seotud tegevuse jätkumist ja laienemist;
   af) võtta täielikult arvesse asjaolu, et kalastustegevus on nii Euroopa Liidu kui ka Kesk-Ameerika riikide jaoks oluline ja tundlik teema, arvestades selle panust piirkonna majandusarengusse ja töökohtade loomisse, ning säilitada kalavarud vastutustundliku kalapüügi abil jätkusuutlikul tasemel;
   ag) võtta arvesse olulistele teenustele üldise juurdepääsu ja riikidele seadusloome õiguse tagamise tähtsust, mistõttu tuleb ettevaatlikult jätkata läbirääkimisi teenuskaubanduse liberaliseerimise üle vastavalt GATSi artiklile V, et tagada reaalne edasiminek juba kokkulepitud ja rakendatud liberaliseerimiskohustuste täitmisel ning selge ja prognoositav õigusraamistik; hoiduda tervishoiu ja hariduse valdkonda käsitlevate ettepanekute tegemisest või nendega nõustumisest;
   ah) võtta arvesse Kesk-Ameerika riikide turismisektori järjest kasvavat investeeringute ja majandusliku arengu potentsiaali ning kõnealuse kahe piirkonna vahelise turismi edendamise tähtsust;
   ai) lisada üldsättena, et nii ELil kui ka Kesk-Ameerika riikidel tuleb põhimõtteliselt viia kahe piirkonna vahelised jõus või läbirääkimiste järgus olevad lepingud tegeliku lähenemiseni;
   aj) võtta arvesse asjaolu, et ühenduse ja kolmandate riikide poolt sõlmitud samalaadsetes kaubanduskokkulepetes sätestatud vaidluste lahendamise korda ei ole tõhusalt kasutatud; paluda seepärast komisjonil esitada uued ettepanekud tõhusama vaidluste lahendamise vahendi kavandamiseks, et teha otsuseid vabakaubanduspiirkonnaga hõlmatud mis tahes üksikus sektoris tekkivate vaidluste lahendamiseks;
   ak) tagada, et komisjon annab Euroopa Parlamendile ammendavat teavet, vajadusel konfidentsiaalselt, nii kavandatavate kui ka lõplikult vastuvõetud läbirääkimissuuniste kohta;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev soovitus nõukogule ja teavitamise eesmärgil komisjonile, samuti liikmesriikide ja Kesk-Ameerika riikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) EÜT C 140 E, 13.6.2002, lk 569.
(2) ELT C 296 E, 6.12.2006, lk 123.
(3) Nõukogu 27. juuni 2005. aasta määrus (EÜ) nr 980/2005 üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta (ELT L 169, 30.6.2005, lk 1).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika