Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/2222(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0026/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0026/2007

Keskustelut :

PV 14/03/2007 - 17
CRE 14/03/2007 - 17

Äänestykset :

PV 15/03/2007 - 5.8
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0079

Hyväksytyt tekstit
PDF 140kWORD 62k
Torstai 15. maaliskuuta 2007 - Strasbourg
Euroopan unionin ja Keski-Amerikan maiden välinen assosiaatiosopimus
P6_TA(2007)0079A6-0026/2007

Euroopan parlamentin suositus neuvostolle 15. maaliskuuta 2007 neuvotteluvaltuuksista Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Keski-Amerikan maiden välisen assosiaatiosopimuksen tekemiseksi (2006/2222(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon GUE/NGL-ryhmän edustajan Willy Meyer Pleiten esittämän ehdotuksen suositukseksi neuvostolle neuvotteluohjeista assosiaatiosopimuksen tekemiseksi Euroopan unionin ja Keski-Amerikan välillä (B6-0417/2006),

–   ottaa huomioon Wienin julistuksen 31 kohdan, jossa mainitaan Wienissä 12. toukokuuta 2006 järjestetyssä Euroopan unionin ja Keski-Amerikan neljännessä EU:n ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen välisessä huippukokouksessa tehty päätös käynnistää neuvottelut assosiaatiosopimuksesta, joka kattaa poliittisen vuoropuhelun, yhteistyöohjelmia ja kauppasopimuksen,

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan suhteita koskevasta yhteisestä strategiasta ja yleisestä kumppanuudesta 15. marraskuuta 2001 antamansa päätöslauselman(1),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan kumppanuuden lujittamisesta 27. huhtikuuta 2006 antamansa päätöslauselman(2),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 114 artiklan 3 kohdan ja 83 artiklan 5 kohdan,

–   ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön sekä kehitysyhteistyövaliokunnan ja kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnot (A6-0026/2007),

A.   ottaa huomioon, että demokratian, oikeusvaltion ja kaikkien ihmisten ihmisoikeuksien täysimääräisen kunnioittamisen ja molempien alueiden kansalaisten kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien täysimääräisen kunnioittamisen on oltava perusedellytyksiä osapuolten välisen kumppanuuden kehittämiselle, kuten Wienissä päätettiin,

B.   katsoo, että perusoikeuksien täysimääräisen kunnioittamisen takaaminen kaikille kansalaisille ja erityisesti heikommassa asemassa oleville kansalaisille, kuten alkuperäiskansoihin kuuluville, ja kansalaisten yhteiskunnallisen ja poliittisen osallistumisen lisääminen ovat sopimuksen keskeisiä tekijöitä,

C.   katsoo, että neuvotteluohjeiden on noudatettava osapuolten tahtoa, joka on kirjattu Wienin julistuksen 31 kohtaan, että tulevalla taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevalla assosiaatiosopimuksella olisi sovittava yleisestä kumppanuudesta eli vahvistettava, että suhteissa Keski-Amerikkaan pyritään poliittiseen ja taloudelliseen kumppanuuteen kyseisen alueen ja sen eri maiden kanssa, ja että sopimuksessa olisi otettava huomioon EU:n ja Keski-Amerikan sekä Keski-Amerikan maiden välinen epätasapaino ja eriarvoisuus, ja siihen olisi juuri siksi sisällytettävä kehitysyhteistyötä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskevia perusmääräyksiä, ja pyrkimys vapaakauppaan tulevaisuudessa,

D.   katsoo, että Euroopan ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisen edustajakokouksen (EuroLat) perustaminen on ollut ratkaiseva askel demokraattisen legitiimiyden ja EU:n ja Latinalaisen Amerikan ja erityisesti EU:n ja Keski-Amerikan maiden suhteiden poliittisen ulottuvuuden vahvistamisessa ja että edustajakokous on pysyvä alueiden välisen poliittisen vuoropuhelun foorumi,

E.   katsoo, että tulevan sopimuksen neuvotteluohjeissa on otettava huomioon nykyiset taloudelliset, poliittiset ja sosiaaliset olosuhteet useimmissa Keski-Amerikan maissa, alueiden väliset kehityserot sekä Keski-Amerikan taloussuhteiden ominaispiirteet (alueiden välisen kaupan keskittyminen vain harvoihin maihin, voimakas riippuvuus perinteisten tuotteiden viennistä sekä EU:n ulkomaisten suorien sijoitusten vähäinen määrä alueella jne.),

1.   antaa neuvostolle seuraavat suositukset:

   a) neuvotteluvaltuuksiin olisi sisällytettävä selkeästi oikeusperusta, jonka perusteella uudesta assosiaatiosopimuksesta neuvotellaan, eli Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 310 artikla, 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäinen virke ja 300 artiklan 3 kohdan toinen alakohta;
   b) neuvotteluohjeissa olisi täsmennettävä, että EU:n ja Keski-Amerikan maiden välisen assosiaatiosopimuksen tavoitteisiin kuuluvat demokratian ja oikeusvaltion lujittamisen, ihmisoikeuksien, kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien täysimääräisen kunnioittamisen, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden, kestävän inhimillisen kehityksen, taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien sekä näihin sisältyvien kulttuuri- ja ympäristönäkökohtien lisäksi myös kaupan asteittainen vapauttaminen oikeudenmukaisin ehdoin ja vastavuoroisin hyödyin täydentävyyteen ja solidaarisuuteen perustuen sekä poliittinen vuoropuhelu ja yhteistyö;
   c) neuvotteluohjeissa olisi täsmennettävä tarvittavat toimet, joilla varmistetaan, että tulevan sopimuksen määräykset ovat kaikilta osin Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa vahvistettujen valtuuksien mukaiset, sillä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen mukaisesti vuonna 1996 annetussa YK:n kehitysohjelmassa määritellyn kestävän inhimillisen kehityksen tukeminen, kansainvälisen yhteistyön edistäminen, demokratian kehittäminen ja lujittaminen sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen ovat unionin tärkeimpiä tavoitteita;
   d) neuvotteluohjeissa olisi määritettävä työohjelman ja poliittisen vuoropuhelun painopisteet ja ajantasaistettava demokraattista hallintotapaa, terrorismin torjumista, rauhan ja turvallisuuden ylläpitämistä ja konfliktien hallintaa koskevat tavoitteet ja toimintatavat ottaen huomioon Keski-Amerikan sosiaaliselle, taloudelliselle, ympäristölliselle ja demokraattiselle kehitykselle ominainen haavoittuvuus; neuvotteluohjeisiin olisi sisällytettävä uusia aihealueita, kuten köyhyyden torjuminen, sosiaalista yhteenkuuluvuutta edistävät toimenpiteet, muuttoliike ja henkilövaihto, rikollisuuden ja etenkin kansainvälisten rikollisuuden leviämisen (huumeiden ja kevyiden aseiden kaupan, ihmiskaupan, järjestäytyneiden rikollisjengien (kuten Maras) toiminnan) torjunta jne.; olisi suunniteltava konkreettisia toimia yhteisten kantojen hyväksymiseksi kansainvälisillä foorumeilla ja Yhdistyneissä kansakunnissa, jotta alueiden harjoittama kansainvälinen politiikka saataisiin tosiasiallisesti sovitettua tosiasiallisesti yhteen;
   e) neuvotteluohjeissa olisi mainittava uuden assosiaatiosopimuksen puitteissa perustettavan, Euroopan unionin ja Keski-Amerikan maiden välisen parlamentaarisen sekavaliokunnan jäsenten nimittäminen Euroopan parlamentin ja Keski-Amerikan parlamentin jäsenten keskuudesta, sellaisten kansallisten parlamenttien jäsenten keskuudesta, jotka eivät kuulu vielä mihinkään alueelliseen neuvostoon, sekä Euroopan ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisen edustajakokouksen (EuroLat) jäsenten keskuudesta konkreettisena osoituksena tuesta Keski-Amerikan alueelliselle yhdentymisprosessille ja Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian maiden väliselle strategiselle assosiaatiolle;
   f) neuvotteluohjeissa olisi mainittava nimenomaisesti kansalaisyhteiskunnan riittävä osallistuminen uuteen poliittiseen vuoropuheluun siten, että ehdotetaan säännöllisten konferenssien järjestämistä kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa sekä EU:ssa että Keski-Amerikassa ja annetaan näille tarkkailijan asema ministerikokouksissa sekä helpotetaan kansalaisyhteiskunnan edustajien aktiivista osallistumista eri foorumeihin, valiokuntiin ja asiaa käsitteleviin alivaliokuntiin keskustelun, neuvottelujen ja prosessin seurannan kaikissa vaiheissa;
   g) neuvotteluohjeissa olisi asetettava keskeiselle sijalle myös rankaisemattomuuden ja korruption torjuminen ja eriteltävä Keski-Amerikan demokraattisten instituutioiden vahvistamista ajavia toimia ja ohjelmia;
   h) neuvotteluohjeissa olisi taattava EU:n Keski-Amerikan yhdentymiselle sekä Keski-Amerikan säädöskehyksen ja toimielinten (mukaan lukien pääsihteeristö, Keski-Amerikan parlamentti ja Keski-Amerikan tuomioistuin) uudistamiselle ja vahvistamiselle osoittaman tuen tehostaminen tavoitteena parantaa toimielinten tehokkuutta, edustavuutta ja legitiimiyttä erityisesti tulliliiton, henkilöiden vapaan liikkuvuuden, yhteisten politiikkojen, lainsäädäntöjen yhdenmukaistamisen ja oman rahoitusjärjestelmän luomisen kohdalla;
   i) neuvotteluohjeissa olisi huomioitava, että alueelliselle yhdentymiselle ja etenkin liikenteen, tietoliikenteen ja energiahuollon tarvitsemien fyysisten perusrakenteiden yhdentymiselle osoitettavan tuen tavoitteet olisi lisättävä Euroopan investointipankin Latinalaisessa Amerikassa toteutettavien tulevien tukitoimien tavoitteiden joukkoon, jotta toimet täydentäisivät tehokkaasti uutta sopimusta;
   j) neuvotteluohjeissa olisi tehtävä yhteistyötä niiden Keski-Amerikan maiden kanssa, jotka tukevat sen toteuttamaa huumausaineiden laittoman tuotannon ja kaupan vastaista toimintaa; katsoo, että tämän toiminnan yhteydessä olisi harkittava avustusohjelmia, joiden tarkoituksena on tarjota maanviljelijöille vaihtoehtona viljeltäviksi tuotteita, joiden markkinoinnin voisi varmistaa tehokkaalla tavalla;
   k) neuvotteluohjeissa olisi varmistettava, että assosiaatiosopimuksen suuntaviivoihin sisällytetään demokratialauseke ja että sitä sovelletaan, ja mainittava toimia, joissa varmistetaan yhteiskuntaa ja ympäristöä koskevin lausekkein yleisen tullietuusjärjestelmän (GSP)(3), GSP plus -järjestelmä mukaan luettuna, mukaisen työllisyyttä ja ympäristöasioita koskevan kannustinjärjestelmän jatkuvuus; olisi tehtävä suunnitelmia demokratialausekkeen soveltamisen takaavista konkreettisista toimista ja varmistettava erityisesti, että komissio antaa Euroopan parlamentille vuosittain tiedonannon toimien seurannasta;
   l) neuvotteluohjeissa olisi otettava huomioon, että GSP, GSP plus -järjestelmä mukaan luettuna, on itsenäinen EU:n järjestelmä, joka hyödyttää Keski-Amerikan maita ottaen huomioon niiden kehitystasot;
   m) neuvotteluohjeissa olisi otettava huomioon, että uuden sopimuksen kehitysyhteistyötä koskevissa määräyksissä olisi huomioitava Keski-Amerikan alueelliset erityispiirteet ja vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttaminen alueella ja lähtökohtana olisi pidettävä sitä, että inhimillisten voimavarojen kouluttaminen sekä kulttuuri- ja koulutusvaihto ovat ensiarvoisen tärkeitä osatekijöitä alueen köyhyyden nujertamisessa, minkä vuoksi on kiinnitettävä erityistä huomiota koulutukseen, tutkimustyöhön, tieteeseen, teknologiaan ja kulttuuriin edistäen samalla myös vaihtotoimintaa näillä aloilla;
   n) neuvotteluohjeissa olisi korostettava, että EU:n ja Keski-Amerikan maiden välisen assosiaatiosopimuksen on perustuttava yhtäältä vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseen ja toisaalta köyhyyden poistamisen ja eriarvoisuuden vähentämisen tukemiseen, sillä nämä ovat unionin yhteistyölle vahvistamia ensisijaisia tavoitteita;
   o) neuvotteluohjeissa olisi varmistettava, että yhteistyötä ja unionin käytettävissä olevia talouspolitiikan välineitä hyödynnetään samoin ympäristönsuojelussa ja parantamisessa Keski-Amerikan alueella;
   p) neuvotteluohjeissa olisi huomioitava, että Keski-Amerikassa toteutettaviin matkailuhankkeisiin olisi kiinnitettävä erityishuomiota sen varmistamiseksi, että niiden kehitys on kestävää, sillä matkailutoiminta vauhdittaa talouskasvua;
   q) neuvotteluohjeissa olisi huomioitava, että assosiaatiosopimuksen tultua voimaan myös kolmenvälistä ja alueiden kahdenvälistä yhteistyötä olisi edistettävä erityisesti Karibian alueella sekä tuettava etelän maiden keskinäisiä sopimuksia suosivaa politiikkaa;
   r) neuvotteluohjeissa olisi edistettävä pk-yritysten ja niiden perustamisen kannalta tarkoituksenmukaista tukikehystä, jolla on ratkaiseva vaikutus talouskehitykseen, työpaikkojen luomiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin; olisi pohdittava toimia, joilla voidaan ehkäistä työttömyyttä pk-yrityksissä (mukaan luettuina veroluonteiset toimet); olisi kehitettävä tutkimustoimintaan liittyviä pk-yritysten tukiohjelmia;
   s) neuvotteluohjeissa olisi huomioitava, että olisi tuettava pientuottajia ja yleisesti ottaen pk-yrityksiä, ja kannustettava sijoittamaan pienyrityksiin, sillä eurooppalaisten markkinoiden avautumisesta hyötyvät pääasiassa suuremmat tuottajat, jotka pystyvät täyttämään eläinten ja kasvien terveyteen liittyvät eurooppalaiset normit;
   t) neuvotteluohjeissa olisi huomioitava, että tehdään laaja-alainen ja tasapainoinen assosiaatiosopimus ja perustetaan se kolmelle pilarille: poliittinen ja institutionaalinen luku, jolla vahvistetaan demokraattista vuoropuhelua ja poliittista yhteistyötä; yhteistyöluku, jolla edistetään kestävää taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä, ja kauppaa koskeva luku, jolla perustetaan myöhemmin pitkälle kehitetty vapaakauppa-alue laaja-alaisine asialistoineen, joka asteittaisen ja vastavuoroisen tavaroiden ja palveluiden kaupan vapauttamisen lisäksi kattaa investoinnit, julkiset hankinnat, teollis- ja tekijänoikeuksien suojelun, kilpailuasioita ja kaupan suojavälineitä koskevan yhteistyön, kaupan helpottamisen ja tehokkaan riitojen ratkaisumekanismin;
   u) neuvotteluohjeissa olisi varauduttava kaupan asteittaiseen ja vastavuoroiseen vapauttamiseen oikeudenmukaisin sekä täydentävyyteen ja yhteisvastuuseen perustuvan molemminpuolisen hyödyn ehdoin, Keski-Amerikan tuotteiden asteittaiseen pääsyyn Euroopan markkinoille kilpailukykyisin ehdoin välttäen samalla sitä, että sopimus kärjistää nykyistä epätasapainoa; neuvotteluohjeissa olisi siten varauduttava erityiseen, eriytettyyn ja joustavaan kohteluun noudattaen sovittavaa aikataulua yhdentymissitoumusten mukaisesti ja sitä mukaa kuin Keski-Amerikan maiden kilpailukyky kohentuu, mukaan luettuina EU:n tukitoimenpiteet, jotka edistävät tuotantorakenteiden uudistamista ja Keski-Amerikan maiden talouden kilpailukykyä ja joita ovat muun muassa teknologian siirto, kansallista osuutta koskevien vaatimusten sisällyttäminen alkuperämääräyksiin ja yhteistyötä ja teknistä apua koskevien ohjelmien kehittäminen; näillä toimenpiteillä olisi samalla edistettävä vakaata sääntely-ympäristöä ja selkeitä pelisääntöjä, joilla varmistetaan investointien ja sopimuspuolten talous- ja kauppasuhteiden turvallisuus;
   v) neuvotteluohjeissa olisi pidettävä Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan yleistä alueidenvälistä kumppanuutta EU:n ulkosuhteissa ensisijaisena strategisena tavoitteena toimittaessa kontekstissa, jossa leimaa-antavina piirteinä ovat lisääntyvä keskinäinen riippuvuus, talouskasvu ja uusien talousmahtien ilmaantuminen;
   w) neuvotteluohjeissa olisi yhdyttävä Euroopan parlamentin linjaan pyytämällä komissiota käynnistämään kiireellisesti kestävään kehitykseen kohdistuvien kaupan vaikutusten arviointi (SIA), jonka pitäisi olla kauppasopimuksen neuvottelemiseen kuuluva valmisteleva toimi, ja pyydetään komissiota tiedottamaan parlamentille tässä asiassa tehdyistä aloitteista;
   x) neuvotteluohjeisiin ei tulisi sisällyttää nimenomaista tai hiljaista ehtoa, jonka mukaisesti tuleva EU:n ja Keski-Amerikan välinen sopimus voidaan tehdä vasta Maailman kauppajärjestön (WTO) neuvottelukierroksen päätyttyä, tämän kuitenkaan rajoittamatta mahdollisuutta sisällyttää tähän assosiaatiosopimukseen oikea-aikaisesti EU:n ja Keski-Amerikan sopimuksen perimmäisen tavoitteen mukaiset Dohan työohjelman tulokset; kaikessa edellä esitetyssä on ilmaistava selkeästi tuki Keski-Amerikan alueelliselle yhdentymisprosessille;
   y) neuvotteluohjeissa olisi sitouduttava Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan yleisen alueidenvälisen kumppanuuden perustamiseen täysin sopusoinnussa Maailman kauppajärjestön uuden avoimuusmekanismin sekä Maailman kauppajärjestöstä juontuvien oikeuksien ja velvoitteiden, erityisesti tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan ja kauppaa ja palveluja koskevan yleissopimuksen (GATS) V artiklan, kanssa, ja edistetään siten monenvälisen kauppajärjestelmän vahvistamista;
   z) neuvotteluohjeissa olisi huomioitava, että neuvotellaan yksi yhtenäinen, neuvottelevien osapuolten nykyisiä ja tulevia Maailman kauppajärjestöstä juontuvia velvoitteita pidemmälle menevä kauppasopimus, jolla perustetaan Maailman kauppajärjestön vaatimusten kanssa yhteensopivan siirtymäkauden aikana Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan yleinen alueidenvälinen kumppanuus ja jossa, sulkematta mitään sektoria ulkopuolelle, otetaan mahdollisimman vähän rajoittavalla tavalla huomioon kehitysulottuvuus ja tiettyjen tuotteiden erityinen herkkyys;
   aa) neuvotteluohjeissa olisi huomioitava neuvottelujen menestyksekkään kehityksen kannalta hyvin tärkeänä askeleena se, että Keski-Amerikan maat ovat pyrkineet täyttämään edellä mainitussa Wienin huippukokouksessa vahvistetun sitoumuksensa panna suunnitellulla tavalla täytäntöön Panaman, Belizen, Costa Rican, El Salvadorin, Guatemalan, Hondurasin, Nicaraguan ja Dominikaanisen tasavallan valtionpäämiesten ja hallitusten Panamassa 9. maaliskuuta 2006 tekemät päätökset, joilla tähdätään tehokkaan tulliliiton perustamiseen, sekä pyritään siihen, että Keski-Amerikan maiden investointi- ja palvelusopimus ratifioitaisiin, ja kehitetään oikeudenkäyttömekanismi, joka voisi turvata alueellisen talouslainsäädännön täytäntöönpanon koko alueella;
   ab) neuvotteluohjeissa olisi huomioitavatäysimääräisesti, että EU:n ja Keski-Amerikan yhteinen arviointi Keski-Amerikan taloudellisesta integraatiosta tuo esille tiettyjä tärkeitä toiminnallisia konkreettisia johtopäätöksiä (mitä tulee institutionaaliseen kehykseen, taloudelliseen integraatioon, tulliliittoon, kaupan teknisiin esteisiin, terveys- ja kasvinsuojelutoimiin, palvelujen ja investointien alueelliseen vapauttamiseen, julkisiin hankintasopimuksiin, teollis- ja tekijänoikeuksiin ja paikkatietojärjestelmään, kilpailuun ja kaupan puolustusvälineeseen), joilla voitaisiin vahvistaa, kehittää ja täydentää Keski-Amerikan tulliliittoa ja yhteisiä sisämarkkinoita, sillä nämä ovat tärkeitä, jotta voidaan neuvotella kaksi aluetta käsittävästä todellisesta vapaakauppa-alueesta ja panna se täytäntöön;
   ac) neuvotteluohjeissa olisi huomioitava, että Keski-Amerikan yhteismarkkinoiden vakauttaminen ja vahvistaminen, ensisijassa saattamalla tulliliitto toimintaan ja kehittämällä yhteismarkkinoita sekä luomalla muun muassa ulkoinen kauppapolitiikka ja todella vapaa tuontituotteiden liikkuminen, palvelee taloudellisten toimijoiden esteiden madaltamisessa ja vauhdittaa kauppa- ja investointivirtoja kahden alueen välillä;
   ad) neuvotteluohjeissa olisi tarjottava mielekkäitä uusia tilaisuuksia markkinoille pääsyyn maatalousalalla, joka on Keski-Amerikan kehityksen kannalta elintärkeä ala, riippumatta edistymisestä muilla alueilla kuten palveluiden sekä muiden kuin maataloustuotteiden markkinoille pääsyssä ja muissa maataloutta koskevissa kysymyksissä;
   ae) neuvotteluohjeissa olisi varmistettava muiden kuin maataloustuotteiden markkinoille pääsyä koskevien neuvottelujen pitkälle menevä ja tasapainoinen lopputulos, jotta mahdollistetaan todelliset uudet tilaisuudet markkinoille pääsyyn kaiken kaupan alalla; Keski-Amerikan maiden tullien poistamista koskevan aikataulun suhteen olisi kuitenkin osoitettava asianmukaista joustavuutta, mukaan lukien kalastukseen liittyvien toimintojen ylläpito ja laajentaminen;
   af) neuvotteluohjeissa olisi otettava erityisesti huomioon, että kalastustoiminta on tärkeä ja herkkä kysymys sekä EU:lle että Keski-Amerikalle, koska kalastustoiminnalla tuetaan taloudellista kehitystä ja työpaikkojen luomista alueella, ja että pidetään samalla kalakannat kestävillä tasoilla vastuullisen kalastuksen avulla;
   ag) neuvotteluohjeissa olisi otettava huomioon tärkeiden palvelujen yleisen saatavuuden takaamisen ja kansallisen sääntelyoikeuden merkitys, ja edetään näin ollen varovasti neuvotteluissa, jotka koskevat palveluihin liittyvän kaupan vapauttamista GATS-sopimuksen V artiklan mukaisesti, jotta voidaan varmistaa todelliset parannukset tähän mennessä sovittujen ja sovellettujen vapauttamista koskevien sitoumusten sekä selkeän ja ennakoitavissa olevan sääntelykehyksen tarpeen osalta; pidättäydytään tarjousten tekemisestä tai pyyntöjen hyväksymisestä kansanterveyden ja koulutuksen aloilla;
   ah) neuvotteluohjeissa olisi huomioitava matkailualan yhä kasvava potentiaali Keski-Amerikan maihin tehtäville investoinneille ja maiden taloudelliselle kehitykselle ja kahden alueen välisen matkailun edistämisen merkitys;
   ai) neuvotteluohjeissa olisi kehotettava sisällyttämään sopimukseen yleisenä määräyksenä, että EU:n ja Latinalaisen Amerikan on tarpeen pyrkiä periaatteessa siihen, että näiden kahden alueen välillä voimassa tai neuvoteltavina olevat erilaiset sopimukset lopulta lähentyvät toisiaan;
   aj) neuvotteluohjeissa olisi otettava huomioon, että yhteisön ja kolmansien maiden tekemiin vastaavanlaisiin nykysopimuksiin sisältyviä riitojenratkaisumenetelmiä ei ole käytetty tehokkaasti; vaaditaan tästä syystä komissiota esittämään uusia ehdotuksia, jotta kehitettäisiin tehokkaampi riitojenratkaisuväline, jolla ratkaistaan riitoja, joita voi syntyä vapaakauppasopimukseen kuuluvilla yksittäisillä aloilla;
   ak) neuvotteluohjeissa olisi varmistettava, että komissio tiedottaa parlamentille perusteellisesti ja tarvittaessa luottamuksellisesti niin suunnitelluista kuin lopulta hyväksytyistä neuvotteluohjeista;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle ja tiedoksi komissiolle sekä Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Keski-Amerikan maiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EYVL C 140 E, 13.6.2002, s. 569.
(2) EUVL C 296 E, 6.12.2006, s. 123.
(3) Neuvoston asetus (EY) N:o 980/2005, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2005, yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta (EUVL L 169, 30.6.2005, s. 1).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö