Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2006/2222(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0026/2007

Pateikti tekstai :

A6-0026/2007

Debatai :

PV 14/03/2007 - 17
CRE 14/03/2007 - 17

Balsavimas :

PV 15/03/2007 - 5.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0079

Priimti tekstai
PDF 287kWORD 77k
Ketvirtadienis, 2007 m. kovo 15 d. - Strasbūras
Derybos dėl Europos Sąjungos ir Centrinės Amerikos asociacijos susitarimo
P6_TA(2007)0079A6-0026/2007

2007 m. kovo 15 d. Europos Parlamento rekomendacija Tarybai dėl įgaliojimų derėtis dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Centrinės Amerikos šalių asociacijos susitarimo (2006/2222(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į rekomendaciją Tarybai, pateiktą Willy Meyerio Pleite'o GUE/NGL frakcijos vardu, dėl Europos Sąjungos ir Centrinės Amerikos derybų dėl asociacijos susitarimo derybų gairių (B6-0417/2006),

–   atsižvelgdamas į Vienos deklaracijos 31 punktą, kurioje minimas 4-ajame ES ir Lotynų Amerikos ir Karibų aukščiausio lygio susitikime, vykusiame 2006 m. gegužės 12 d., Europos Sąjungos ir Centrinės Amerikos priimtas sprendimas pradėti derybas dėl asociacijos susitarimo, apimančio ir politinį dialogą, bendradarbiavimo programas bei prekybos susitarimą,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties V antraštinę dalį,

–   atsižvelgdamas į savo 2001 m. lapkričio 15 d. Rezoliuciją dėl visuotinės partnerystės ir bendros Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos santykių strategijos(1),

–   atsižvelgdamas į savo 2006 m. balandžio 27 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos tvirtesnės partnerystės(2),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 114 straipsnio 3 dalį ir 83 straipsnio 5 dalį,

–   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą ir į Vystymosi komiteto bei Tarptautinės prekybos komiteto nuomones (A6-0026/2007),

A.   kadangi, remiantis Vienoje priimtu sprendimu, pagarba demokratijai, teisinei valstybei ir galimybė visiems asmenims naudotis žmogaus teisėmis, taip pat visiška pagarba abiejų regionų piliečių pilietinėms ir politinėms teisėms yra pagrindinės šalių asociacijos kūrimo sąlygos,

B.   kadangi galimybės visiems asmenims naudotis žmogaus teisėmis, ypač nepalankioje padėtyje esantiems asmenims, pvz., vietos tautoms, užtikrinimas ir galimybės dalyvauti socialiniame gyvenime bei politikoje jiems suteikimas yra pagrindinės susitarimo sudėtinės dalys,

C.   atsižvelgdamas į tai, jog būsimojo susitarimo dėl ekonominės asociacijos, politinio sutarimo ir bendradarbiavimo gairės turi būti nustatomos atsižvelgiant į Vienos deklaracijos 31 dalyje nurodomą šalių norą sudaryti visas sritis apimantį asociacijos susitarimą, kuriame būtų patvirtintas įsitikinimas, kad su Centrine Amerika siekiama sudaryti politinės ir ekonominės regiono ir jo šalių asociacijos susitarimą, kuriame būtų atsižvelgiama į esamą abiejų regionų ir atskirų Centrinės Amerikos šalių disbalansą ir netolygumus ir į kurį būtų įtrauktos esminės vystomojo bendradarbiavimo ir socialinės sanglaudos nuostatos bei siekiama laisvosios prekybos,

D.   kadangi Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinės asamblėjos (isp. EuroLat) įkūrimas buvo lemiamas žingsnis stiprinant ES ir Lotynų Amerikos, ypač ES ir Centrinės Amerikos, santykių demokratinį teisėtumą ir politinį aspektą, nes ši asamblėja bus nuolatinis abiejų regionų politinio dialogo forumas,

E.   kadangi derybų dėl būsimojo susitarimo gairėse reikia atsižvelgti į daugumos Centrinės Amerikos šalių ekonomines, politines ir socialines sąlygas, taip pat į abiejų regionų vystymosi skirtumus ir į Centrinės Amerikos ekonominių santykių ypatumus (regioninės prekybos koncentracija tik keliose šalyse, didelė priklausomybė nuo tradicinių produktų eksporto, mažai ES tiesioginių užsienio investicijų regione ir t. t.),

1.   pateikia Tarybai šias rekomendacijas:

   a) derybų įgaliojimuose turi būti aiškiai nurodytas teisinis pagrindas, kuriuo remiantis bus deramasi dėl naujo asociacijos susitarimo – jį turi sudaryti Europos bendrijos steigimo sutarties 310 straipsnis ir 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmas sakinys bei 300 straipsnio 3 dalies antra pastraipa;
   b) derybų įgaliojimuose turi būti patikslinta, kad ES ir Centrinės Amerikos šalių asociacijos susitarimo tikslas – laipsniškas prekybos liberalizavimas teisingomis ir abiems šalims naudingomis sąlygomis, paremtomis papildomumo ir solidarumo principais, politinis dialogas ir bendradarbiavimas, demokratijos bei teisinės valstybės principų įtvirtinimas, visapusiška pagarba žmogaus, pilietinėms ir politinėms teisėms, socialinė sanglauda, tvari žmogaus raida, ekonominės ir socialinės teisės, nepamirštant atsižvelgti į šių teisių kultūrinius ir aplinkos aspektus;
   c) derybų gairėse turi būti numatytos priemonės, būtinos siekiant užtikrinti, kad būsimojo susitarimo nuostatos tiksliai atitiktų pagal Europos Sąjungos sutartį suteiktus įgaliojimus, kuriais vadovaujantis pagrindiniai Sąjungos tikslai yra Jungtinių Tautų 1996 m. vystymosi programoje nurodytos tvarios žmogaus raidos skatinimas, tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi skatinimas, demokratijos įtvirtinimas, pagarba žmogaus teisėms ir tvarioji plėtra;
   d) derybų gairės turi būti nustatytos atsižvelgiant į Centrinės Amerikos vystymosi pažeidžiamumą socialiniu, ekonominiu, aplinkos ir demokratijos lygmenimis, derybų gairėse turi būti nurodyti pagrindiniai klausimai, kuriais bus grindžiama darbotvarkė ir politinis dialogas, įskaitant tikslų ir požiūrio įvairiais klausimais, kaip antai demokratinis valdymas, kova su terorizmu, taikos ir saugumo palaikymas bei konfliktų valdymas, atnaujinimą; į jas turi būti įtraukti nauji klausimai, pvz., skurdo mažinimas, socialinės sanglaudos skatinimas, migracija ir žmonių mainai, kova su nusikalstamumu, ypač su smurtinio pobūdžio tarptautinio masto nusikaltimais (su prekyba narkotikais ir lengvaisiais ginklais, prekyba žmonėmis, organizuotomis nusikalstamomis grupuotėmis, pvz., su grupuote "Las Maras") ir kt.; be to, jose turi būti pasiūlyti konkretūs veiksmai tokiose srityse kaip bendrų pozicijų priėmimas tarptautiniuose forumuose ir Jungtinėse Tautose, kad būtų galima pasiekti tarptautinį politinį sutarimą tarp dviejų regionų;
   e) numatyti skirti narius į bendrą Europos Sąjungos ir Centrinės Amerikos parlamentinį komitetą, kuris bus įsteigtas remiantis naujuoju asociacijos susitarimu, atrenkant juos iš Europos Parlamento ir Centrinės Amerikos parlamento narių, priklausančių ir Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai, iš nacionalinių parlamentų, dar nepriklausančių jokiam regioniniam parlamentui, ir Europos bei Lotynų Amerikos parlamentinės asamblėjos narių. Taip bus konkrečiai išreikšta parama Centrinės Amerikos regioninei integracijai bei ES ir LAKR regionų strateginei partnerystei;
   f) į gaires reikia įtraukti specialias nuorodas dėl tinkamo struktūruoto pilietinės visuomenės dalyvavimo naujajame politiniame dialoge ir pasiūlyti periodiškai organizuoti konferencijas, kuriose dalyvautų pilietinės visuomenės atstovų ir kurios būtų rengiamos ir ES, ir Centrinėje Amerikoje, suteikti minėtiesiems atstovams ministrų susirinkimų stebėtojų statusą ir galimybę aktyviai dalyvauti atitinkamų forumų, sektorių komitetų ir pakomitečių veikloje visais etapais, kai vyksta diskusijos, derybos ir atliekami tolesni veiksmai;
   g) tokį pat svarbų vaidmenį reikia priskirti kovai su nebaudžiamumu ir korupcija, numatant veiksmų bei programų Centrinės Amerikos demokratinėms institucijoms stiprinti;
   h) derybų gairėse reikia numatyti teikti didesnę ES paramą Centrinės Amerikos integracijai bei jos teisinės aplinkos ir institucijų, įskaitant Generalinį sekretoriatą, Centrinės Amerikos parlamentą ir Centrinės Amerikos teisingumo teismą, reformai ir stiprinimui siekiant didesnio darbo efektyvumo, reprezentatyvumo ir teisėtumo, ypač muitų sąjungos, laisvo asmenų judėjimo, bendrosios politikos, įstatymų derinimo ir skaidraus finansavimo mechanizmo kūrimo srityse;
   i) įtraukti paramos regionų integracijai tikslus – visų pirma turint omenyje materialiųjų, transporto, ryšių ir energetikos infrastruktūrų integraciją – kaip vienus iš būsimosios kadencijos Europos investicijų banko veiklos tikslų Lotynų Amerikoje, kad ši veikla veiksmingai papildytų naująjį susitarimą;
   j) bendradarbiauti su Centrinės Amerikos šalimis ir remti jų kovos su nelegalia narkotikų gamyba ir prekyba pastangas; viena iš šios veiklos dalių turėtų būti siūlomos paramos valstiečiams programos, kad būtų imta auginti kitas kultūras, o mes galėtume prisidėti užtikrindami veiksmingą jų realizavimą;
   k) reikia siekti, kad į asociacijos susitarimo gaires būtų įtrauktas straipsnis dėl demokratijos ir kad jo nuostatos būtų taikomos, bei sukurti mechanizmų, užtikrinsiančių, kad vadovaujantis socialiniams ar aplinkos reikalams skirtais straipsniais, užimtumo ir aplinkos srityje ir toliau bus taikoma pagal bendrųjų tarifų lengvatų sistemą (BLS)(3), įskaitant "BLS plius", numatyta skatinimo tvarka; nedviprasmiškai paminėti konkrečias priemones, skirtas jos veiksmingumui užtikrinti, o ypač nustatyti, kad Europos Parlamentui kasmet bus teikiama ataskaita apie tolesnius Komisijos veiksmus šioje srityje;
   l) atsižvelgti į tai, kad BLS, įskaitant "BLS plius", yra atskira ES tvarka, teikianti naudą CA šalims atsižvelgiant į jų išsivystymo lygį;
   m) kalbant apie naujojo susitarimo nuostatas, susijusias su vystomuoju bendradarbiavimu, reikia atsižvelgti į Centrinės Amerikos ypatybes, į Tūkstantmečio vystymosi tikslų siekį regione vadovaujantis teiginiu, kad siekiant įveikti skurdą regione, žmogiškojo kapitalo formavimas ir mainai kultūros bei švietimo srityse yra svarbiausi dalykai, todėl ypatingą dėmesį reikia skirti mokymui, mokslo tyrimams, mokslui ir technologijoms bei kultūrai, taip pat reikia skatinti gausesnius šių sričių mainus;
   n) nurodyti, kad vykdant ES ir Centrinės Amerikos šalių asociacijos susitarimą reikėtų siekti įgyvendinti Tūkstantmečio vystymosi tikslus ir kovoti su skurdu bei mažinti nelygybę, o tai yra ES nustatyti prioritetai bendradarbiavimo srityje;
   o) užtikrinti, kad bendradarbiavimas ir ES turimos priemonės bus naudojama taip pat siekiant rūpintis Centrinės Amerikos regiono aplinka ir ją išsaugoti;
   p) skirti ypatingą dėmesį Centrinės Amerikos turizmo projektams siekiant užtikrinti, kad jie būtų tvariai plėtojami, nes ši veikla skatina ekonomikos augimą;
   q) skatinti trišalį ir dviejų regionų bendradarbiavimą, visų pirma su Karibų jūros regionu, ir aktyviau vykdyti Pietų–Pietų susitarimų politiką;
   r) skatinti kurti tinkamą paramos mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) sistemą ir pačias įmones kaip esminę ekonominio vystymosi, darbo vietų kūrimo ir socialinės gerovės sudėtinę dalį; apsvarstyti, kokių priemonių reikėtų imtis, kad būtų galima kovoti su nedarbu, susijusiu su MVĮ (įskaitant ir mokestines priemones); plėtoti su tyrimais susijusias paramos mažoms ir vidutinėms įmonėms programas,
   s) remti smulkius gamintojus ir mažas bei vidutines įmones apskritai, ir ragina investuoti į mažas įmones, nes Europos rinkų atvėrimas iš esmės bus naudingas didesniems gamintojams, galintiems įvykdyti Europos sanitarines ir fitosanitarines normas;
   t) su CA sudaryti išsamų, ir darnų asociacijos susitarimą, kuris būtų grindžiamas trimis ramsčiais: politiniu ir instituciniu skyriumi, kuris padėtų stiprinti demokratinį dialogą ir politinį bendradarbiavimą, bendradarbiavimo skyriumi, kuris padėtų skatinti darnų ekonominį ir socialinį vystymąsi, ir prekybos skyriumi, kuris leistų atėjus laikui sukurti pažangią LPE ir kuriame, be laipsniško abipusio prekybos prekėmis ir paslaugomis liberalizavimo, būtų numatyta plataus pobūdžio darbotvarkė (investicijos, viešieji pirkimai, intelektinės nuosavybės teisių apsauga, bendradarbiavimas konkurencijos ir prekybos apsaugos priemonių srityje, prekybos kliūčių šalinimas ir veiksmingas ginčų sprendimo mechanizmas);
   u) derybų gairėse turi būti numatytas laipsniškas ir abišalis prekybos liberalizavimas, teisingomis ir papildomumo ir solidarumo principais pagrįstomis abipusiai naudingomis sąlygomis, laipsniškas Centrinės Amerikos regiono produktų patekimas į Europos rinkas konkurencijos sąlygomis siekiant, kad būsimasis susitarimas nelemtų dar didesnio disbalanso; todėl gairėse iki nustatyto termino turi būti numatytas specialus, diferencijuotas ir lankstus režimas, priklausantis nuo įsipareigojimų ir Centrinės Amerikos šalių pasiektos pažangos konkurencingumo srityje, įskaitant priemones, kuriomis Sąjunga rems Centrinės Amerikos šalių gamybos struktūrų pertvarkymą ir ekonomikos konkurencingumo didinimą, pvz., technologijų perdavimą, nacionalinių reikalavimų įtraukimą į kilmės taisykles ir bendradarbiavimo bei techninės pagalbos programų sukūrimą, ir visai tai kartu skatins kurti stabilią teisinę aplinką ir aiškias taisykles, pagal kurias būtų užtikrinama investicijų saugumas ir šalių ekonominiai bei prekybiniai santykiai;
   v) Europos ir Lotynų Amerikos visaapimančią tarpregioninę erdvę laikyti prioritetiniu ES išorės santykių strateginiu tikslu, turint mintyje tarptautinę aplinką, kuriai būdinga vis didesnė tarpusavio priklausomybė, ekonomikos augimas, naujų šalių sustiprėjimas ekonominiu požiūriu;
   w) kartu su Parlamentu paraginti Komisiją nedelsiant pradėti prekybos poveikio įvertinimo (angl. SIA) tyrimus, kurie turėtų būti atliekami prieš pradedant derybas dėl prekybos susitarimų; taip pat pareikalauti, kad Komisija praneštų Parlamentui apie iniciatyvas, kurių šiuo klausimu ėmėsi;
   x) neturi būti įtraukta jokių formalių ar numanomų sąlygų, dėl kurių būsimojo ES ir Centrinės Amerikos susitarimo sudarymas priklausytų nuo to, ar bus pasibaigęs Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) derybų ciklas, paliekant galimybę reikiamu metu į šį susitarimą įtraukti Dohos darbo programos rezultatus, kurie atitiks svarbiausiąjį ES ir Centrinės Amerikos asociacijos susitarimo tikslą; visa tai turi tapti apčiuopiama ir esmine parama Centrinės Amerikos regionų integracijos procesui;
   y) įsipareigoti sukurti Europos ir Lotynų Amerikos visaapimančią tarpregioninę erdvę, kuri visapusiškai atitiktų naująją PPO skaidrumo priemonę ir su PPO susijusias teises bei įsipareigojimus, visų pirma Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (angl. GATT) XXIV straipsnį ir Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis (angl. GATS) V straipsnį, ir taip padėti stiprinti daugiašalę prekybos sistemą;
   z) susitarti dėl vieno nedalomo prekybos susitarimo, kuris apimtų daugiau nei dabartiniai ar būsimi su PPO susiję šalių įsipareigojimai ir padėtų per pereinamąjį laikotarpį sukurti PPO reikalavimus atitinkančią Europos ir Lotynų Amerikos visaapimančią tarpregioninę erdvę; ją kuriant turėtų būti atsižvelgiama (nustatant kuo mažesnius apribojimus) į ypatingą tam tikrų produktų rinkų jautrumą ir vystymosi aspektus, neišskiriant nė vieno sektoriaus;
   aa) kaip į labai svarbų aspektą, padėsiantį sėkmingai derėtis, atsižvelgti į tai, kad Centrinė Amerika stengiasi vykdyti savo įsipareigojimus, kuriuos pakartojo minėtajame Vienoje įvykusiame vadovų susitikime, per nustatytą laikotarpį įgyvendinti 2006 m. kovo 9 d. Panamoje įvykusiame Panamos, Belizo, Kosta Rikos, Salvadoro, Gvatemalos, Hondūro, Nikaragvos ir Dominikos Respublikos vyriausybių vadovų susitikime priimtus sprendimus – sukurti veiksmingą muitų sąjungą, stengtis ratifikuoti CA sutartį dėl investicijų ir paslaugų bei plėtoti teisingumo vykdymo mechanizmą, kuris padėtų užtikrinti regioninių ekonominių teisės aktų vykdymą visame regione;
   ab) atidžiai atsižvelgti į tai, jog ES ir Centrinės Amerikos bendrame Centrinės Amerikos ekonominės integracijos įvertinime pabrėžiama, kad reikia padaryti su veikla susijusių svarbių tikslių išvadų (dėl ekonominės integracijos institucinės sistemos, muitų sąjungos, techninių prekybos kliūčių, sanitarijos ir fitosanitarijos priemonių taisyklių, regioninio paslaugų ir investicijų liberalizavimo, viešųjų pirkimų, intelektinės nuosavybės teisų ir geografinės informacijos sistemos (GIS), konkurencijos ir prekybos apsaugos priemonių), siekiant stiprinti, plėtoti ir baigti kurti Centrinės Amerikos muitų sąjungą ir bendrą vidaus rinką, kurios būtinos norint susitarti dėl tikros du regionus apimančios LPE ir ją įgyvendinti;
   ac) atsižvelgti į tai, kad Centrinės Amerikos bendros rinkos sutelkimas ir sustiprinimas, pirmiausia ir svarbiausia baigiant kurti muitų sąjungą ir plėtojant bendrą rinką, be kita ko, sukuriant užsienio prekybos politiką ir užtikrinant visiškai laisvą importuotų prekių judėjimą, sumažins kliūtis, kurių kyla ekonominės veiklos vykdytojams, ir padidins prekybos bei investicijų srautus tarp abiejų regionų;
   ad) pasiūlyti prasmingų naujų galimybių patekti į žemės ūkio rinką, nes šis sektorius itin svarbus CA vystymuisi, nepriklausomai nuo pažangos, padarytos kitose srityse (pvz., galimybė patekti į ne žemės ūkio produktų ir paslaugų rinką, taip pat kiti nei patekimas į rinką žemės ūkio klausimai);
   ae) užtikrinti didelius pokyčius žadančią ir darnią derybų dėl NAMA baigtį, siekiant sudaryti su visomis prekybos sritimis susijusių naujų realių galimybių patekti į rinką, jei bus užtikrintas reikiamas lankstumas dėl laikotarpio, per kurį CA panaikins muitų tarifus, taip pat siekiant sudaryti sąlygas tęsti ir plėsti su žuvininkyste susijusią veiklą;
   af) nuodugniai atsižvelgti į tai, kad žuvininkystė yra svarbus ir opus klausimas ir ES, ir Centrinei Amerikai, turint mintyje jos indėlį į ekonominį vystymąsi ir darbo vietų kūrimą tame regione tuo pat metu atsakingai žvejojant ir siekiant išlaikyti tvarius žuvų išteklius;
   ag) atsižvelgti į tai, kad svarbu užtikrinti visuotinę galimybę gauti pagrindines paslaugas, taip pat į šalių teises reglamentuoti prekybos paslaugomis liberalizavimą ir dėl to apdairiai derėtis vadovaujantis GATS V straipsniu, siekiant realios pažangos, susijusios su jau prisiimtais ir taikomais liberalizavimo įsipareigojimais, taip pat atsižvelgti į tai, kad reikia aiškios ir nuspėjamos reglamentavimo tvarkos; neteikti pasiūlymų ir nepriimti prašymų, susijusių su visuomenės sveikata ir švietimu;
   ah) atsižvelgti į tai, kad turizmo sektorius suteikia vis daugiau galimybių, susijusių su investicijomis ir ekonominiu vystymusi Centrinės Amerikos šalyse, ir į turizmo tarp abiejų regionų skatinimo svarbą;
   ai) kaip bendro pobūdžio nuostatą, numatyti, kad iš esmės ir ES, ir Centrinė Amerika turėtų siekti ilgainiui suderinti įvairius abiejų regionų susitarimus, kurie galioja ar dėl kurių deramasi;
   aj) atsižvelgti į tai, kad nėra veiksmingai taikomos ginčų sprendimo procedūros, numatytos panašiuose esamuose Bendrijos ir trečiųjų šalių sudarytuose susitarimuose; todėl paprašyti, kad Komisija pateiktų naujų pasiūlymų, skirtų parengti veiksmingesnes ginčų sprendimo priemones, leisiančias priimti sprendimus dėl konfliktų, kylančių bet kuriame iš atskirų sektorių, kuriems bus taikomas LPS;
   ak) Komisija turi išsamiai, o prireikus – konfidencialiai, informuoti Parlamentą ir apie numatomas, ir apie galutinai patvirtintas derybų gaires;

2.   paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją Tarybai ir susipažinti Komisijai bei Europos Sąjungos valstybių narių ir Centrinės Amerikos šalių parlamentams ir vyriausybėms.

(1) OL C 140 E, 2002 6 13, p. 569.
(2) OL C 296 E, 2006 12 6, p. 123.
(3) 2005 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 980/2005, dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo (OL L 169, 2005 6 30, p. 1).

Teisinė informacija - Privatumo politika