Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2006/2222(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0026/2007

Texte depuse :

A6-0026/2007

Dezbateri :

PV 14/03/2007 - 17
CRE 14/03/2007 - 17

Voturi :

PV 15/03/2007 - 5.8
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0079

Texte adoptate
PDF 232kWORD 84k
Joi, 15 martie 2007 - Strasbourg
Negocierea unui acord de asociere între Uniunea Europeană şi ţările din America Centrală
P6_TA(2007)0079A6-0026/2007

Recomandarea Parlamentului European din 15 martie 2007 adresată Consiliului privind mandatul de negociere a unui acord de asociere între Uniunea Europeană şi statele membre, pe de-o parte, şi ţările din America Centrală, pe de altă parte (2006/2222(INI))

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea de recomandare adresată Consiliului prezentată de Willy Meyer Pleite în numele grupului GUE/NGL privind orientările de negociere a unui acord de asociere între Uniunea europeană şi America Centrală (B6-0417/2006),

–   având în vedere alineatul 31 din declaraţia de la Viena, care face referire la decizia luată de Uniunea Europeană şi de America Centrală, în cadrul celei de-a IV-a reuniuni la nivel înalt Uniunea Europeană-America Latină şi Caraibe (ALC), care a avut loc la Viena la 12 mai 2006, decizie de a porni negocierile în vederea unui acord de asociere, care să includă un dialog politic, programe de cooperare şi un acord comercial,

–   având în vedere titlul V din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–   având în vedere rezoluţia din 15 noiembrie 2001 privind un parteneriat global şi o strategie comună pentru relaţiile între Uniunea Europeană şi America Latină(1),

–   având în vedere rezoluţia din 27 aprilie 2006 privind un parteneriat susţinut între Uniunea Europeană şi America Latină(2),

–   având în vedere articolul 114 alineatul (3) şi articolul 83 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru Afaceri Externe şi avizul Comisiei pentru dezvoltare precum şi cel al Comisiei pentru comerţ internaţional (A6-0026/2007),

A.   întrucât respectarea democraţiei, a statului de drept şi exercitarea deplină a drepturilor omului de către orice persoană, precum şi respectarea deplină a drepturilor civile şi politice ale resortisanţilor din cele două regiuni, constituie condiţii esenţiale pentru realizarea unei asocieri între părţi, după cum a fost decis la Viena,

B.   întrucât garantarea pentru toţi cetăţenii a exercitării depline a drepturilor fundamentale, în special de către persoanele cele mai defavorizate, cum ar fi cele care aparţin populaţiilor indigene şi consolidarea participării lor sociale şi politice, constituie elemente fundamentale ale acordului,

C.   întrucât liniile directoare de negociere a viitorului acord de asociere economică, consens politic şi cooperare trebuie să ţină cont de dorinţa părţilor, exprimată în cadrul alineatului 31 al declaraţiei de la Viena, de a încheia un acord de asociere global, adică un acord care să reafirme convingerea că relaţiile cu America Centrală implică o asociere politică şi economică cu regiunea şi cu diferitele ţări din cadrul acesteia, asociere care să ţină cont de dezechilibrele şi inegalităţile existente între cele două regiuni şi între diferitele ţări ale Americii Centrale şi care, din acest motiv, să conţină dispoziţii fundamentale privind cooperarea pentru dezvoltare şi coeziune socială şi care să tindă în viitor spre liberul schimb,

D.   întrucât crearea Adunării Parlamentare Euro-Latino-Americane (EuroLat) a constituit o etapă decisivă în consolidarea legitimităţii democratice şi în dimensiunea politică a relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi America Latină, în mod special dintre UE şi America Centrală, şi că această Adunare va constitui un forum permanent de dialog politic între cele două regiuni,

E.   întrucât liniile directoare de negociere a viitorului acord trebuie să ţină cont de condiţiile economice, politice şi sociale existente în cea mai mare parte a ţărilor Americii Centrale şi de diferenţele de dezvoltare dintre cele două regiuni, precum şi de caracteristicile relaţiilor economice din America Centrală (concentrarea comerţului regional în cadrul unui număr redus de ţări, puternica dependenţă de exportul de produse tradiţionale şi nivelul scăzut de investiţii străine directe din partea Uniunii Europene în această regiune, etc.),

1.   adresează Consiliului următoarele recomandări:

   a) să includă în mod expres în mandatul de negociere temeiul juridic pe care se va fonda negocierea noului acord de asociere, şi anume articolul 310 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, coroborat cu articolul 300, alineatul (2), primul paragraf, prima teză, şi cu articolul 300, alineatul (3), al doilea paragraf;
   b) să precizeze în mandatul de negociere că obiectivul acordului de asociere între UE şi America centrală vizează liberalizarea progresivă a schimburilor comerciale, în condiţii echitabile şi reciproc avantajoase, fondate pe complementaritate şi solidaritate, dialog politic şi cooperare si în acelaşi timp pe consolidarea democraţiei şi a statului de drept, pe deplina respectare a drepturilor omului, şi a drepturilor civile şi politice, pe coeziunea socială, dezvoltarea umană durabilă şi drepturile economice şi sociale, fără a uita dimensiunea culturală şi cea legată de mediu a acestor drepturi;
   c) să prevadă în cadrul orientărilor de negociere mecanismele necesare pentru a garanta că dispoziţiile viitorului acord vor respecta întocmai mandatul definit de Tratatul privind Uniunea Europeană, în baza căruia contribuţia la dezvoltarea umană durabilă, aşa cum este definită în Programul Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare din 1996, promovarea cooperării internaţionale, dezvoltarea şi consolidarea democraţiei şi respectarea drepturilor omului sunt obiective fundamentale ale Uniunii;
   d) să definească în cadrul orientărilor de negociere, ţinând cont de vulnerabilitatea caracteristică dezvoltării central-americane în plan socio-economic, democratic şi al mediului înconjurător, marile teme în jurul cărora se vor articula programul de lucru şi dialogul politic, inclusiv actualizarea obiectivelor şi abordarea unor teme precum guvernarea democratică, lupta împotriva terorismului, menţinerea păcii şi a securităţii şi gestionarea conflictelor; să se includă noi teme, cum ar fi reducerea sărăciei, favorizarea coeziunii sociale, migrările şi schimburile umane, lupta împotriva delicvenţei şi, în mod special, împotriva violenţei cu implicaţii internaţionale (traficul de droguri şi armament uşor, de carne vie, acţiuni ale bandelor organizate de tipul "Maras"), etc.; şi să preconizeze acţiuni concrete pentru adoptarea unor poziţii comune în incintele internaţionale şi în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru a se ajunge la un veritabil consens politic între cele două regiuni pe plan internaţional;
   e) să desemneze membrii comisiei parlamentare paritare Uniunea Europeană-America Centrală, care va fi creată în temeiul noului acord de asociere, din rândurile deputaţilor în Parlamentul European şi membri ai Parlamentului Central-american, membri ai parlamentelor naţionale care nu aparţin încă nici unei adunări cu caracter regional şi membrii EuroLat, ca expresie concretă a sprijinului adus procesului de integrare regională în America Centrală şi asocierii strategice biregionale UE-ALC;
   f) să includă între orientările de negociere referinţe specifice la participarea adecvată a societăţii civile la noul dialog politic, propunându-se organizarea de conferinţe periodice împreună cu reprezentanţii societăţii civile, atât în cadrul Uniunii Europene cât şi în America Centrală şi acordarea statutului de observator pentru şedinţele interministeriale acestor reprezentanţi şi facilitarea participării active a acestora la forumurile, comisiile şi sub-comisiile sectoriale corespunzătoare, pe parcursul tuturor fazelor de dezbatere, negociere şi monitorizare a procesului;
   g) să atribuie de asemenea un rol cheie sprijinului adus luptei împotriva impunităţii şi a corupţiei şi să se prevadă acţiuni şi programe în favoarea consolidării instituţiilor democratice în America Centrală;
   h) să prevadă în cadrul orientărilor de negociere întărirea sprijinului acordat de către Uniune integrării central americane, reformei şi consolidării cadrului normativ şi instituţiilor acesteia – inclusiv Secretariatul general, Parlamentul Central American şi Curtea Central Americană de Justiţie – pentru o mai mare eficienţă, reprezentativitate şi legitimitate ale acestora, în ceea ce priveşte în mod special uniunea vamală, libera circulaţie a persoanelor, politicile comune, armonizarea legislaţiilor şi crearea unui mecanism de finanţare proprie;
   i) să prevadă obiective de susţinere ale integrării regionale – în mod special integrarea infrastructurilor materiale, de transport, comunicare şi energie – în cadrul obiectivelor următorului mandat pentru intervenţiile Băncii Europene de Investiţii în America Latină, astfel încât aceste acţiuni să completeze în mod eficient noul acord;
   j) să colaboreze cu ţările Americii Centrale susţinând eforturile acestora de a lupta împotriva producţiei şi comerţului ilegal de droguri; o parte a acestei acţiuni ar trebui să cuprindă programe de ajutor pentru agricultori pentru a face posibilă introducerea culturilor alternative a căror ieşire pe piaţă ar putea fi sprijinită în mod eficient de UE;
   k) să asigure includerea şi aplicarea clauzei democratice în cadrul orientărilor acordului de asociere şi să stabilească mecanisme pentru garantarea continuităţii regimului de stimulente în materie de creare de locuri de munca şi mediu din cadrul Sistemului de preferinţe generalizate (SPG)(3), inclusiv regimul SPG PLUS, prin intermediul clauzelor cu caracter social sau de mediu; să facă referire în mod expres la mecanismele concrete care garantează aplicarea acestuia şi să prevadă în mod special stabilirea unui raport anual în atenţia Parlamentului European privind monitorizarea realizată de către Comisie în această privinţă;
   l) să ţină cont de faptul că SPG, inclusiv SPG Plus, este un regim autonom al Uniunii Europene de care beneficiază ţările Americii Centrale în funcţie de nivelul lor de dezvoltare;
   m) să ţină cont, în ceea ce priveşte dispoziţiile noului acord în privinţa cooperării pentru dezvoltare, de particularităţile regiunii central americane şi de îndeplinirea, în această regiune, a Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM), având la bază ideea că formarea capitalului uman şi schimburile culturale şi educative sunt prioritare pentru a combate sărăcia în regiune, în aşa fel încât să se acorde o atenţie deosebită învăţământului, cercetării, ştiinţei şi tehnologiei, dar şi culturii, încurajând intensificarea schimburilor în aceste domenii;
   n) să indice faptul că acordul de asociere între UE şi America Centrală trebuie fondat, pe de-o parte, pe realizarea ODM şi, pe de altă parte, pe lupta pentru eradicarea sărăciei şi reducerea inegalităţilor, ca priorităţi fixate de Uniune în materie de cooperare;
   o) să garanteze faptul că această cooperare şi instrumentele economice pe care le are la dispoziţie Uniunea vor fi folosite în aceeaşi măsură pentru promovarea şi protejarea mediului în regiunea central americană;
   p) să acorde o atenţie deosebită proiectelor turistice din America Centrală pentru a se garanta punerea în aplicare a acestora în mod durabil, în măsura în care această activitate stimulează creşterea economică;
   q) să încurajeze de asemenea cooperarea trilaterală şi biregională – mai ales cu ţările Caraibelor – şi politica de cooperare Sud-Sud, o dată cu intrarea în vigoare a acordului de asociere;
   r) să promoveze un cadru de susţinere adaptat pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) şi realizarea acestuia ca element esenţial pentru dezvoltarea economică, crearea de locuri de muncă şi bunăstarea socială; să examineze măsurile – în special cele fiscale – care are putea fi adoptate în privinţa luptei împotriva şomajului în sectorul IMM; şi să se dezvolte programe de susţinere pentru aceste întreprinderi în domeniul cercetării;
   s) să susţină micii producători şi IMM-urile în general şi să încurajeze realizarea de investiţii în întreprinderile mici, deoarece deschiderea pieţelor europene va aduce beneficii în mod special marilor producători, capabili să respecte normele sanitare şi fitosanitare europene;
   t) să încheie un acord de asociere care să fie global, echilibrat şi fondat pe trei piloni: un capitol politic şi instituţional care să consolideze dialogul democratic şi cooperarea politică, un capitol consacrat cooperării care să promoveze dezvoltarea economică şi socială durabilă şi un capitol comercial menit să instaureze la momentul potrivit o zonă de liber schimb (ZLS) de vârf dotată cu un program amplu care să meargă de la liberalizarea progresivă şi reciprocă a comerţului de bunuri şi servicii până la aspecte legate de investiţii, achiziţii publice, protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, cooperare în materie de concurenţă şi instrumente de protecţie comercială, facilitarea schimburilor comerciale şi un mecanism eficace de soluţionare a litigiilor;
   u) să prevadă în cadrul orientărilor de negociere liberalizarea progresivă şi reciprocă a schimburilor comerciale, în condiţii echitabile şi reciproc avantajoase bazate pe complementaritate şi solidaritate, accesul progresiv pe pieţele europene a produselor din America Centrală, în condiţii de concurenţă, evitând ca viitorul acord să agraveze dezechilibrele existente, să se prevadă, aşadar, un tratament special, diferenţiat si flexibil în ceea ce priveşte termenele, în funcţie de angajamentele şi de ameliorarea competitivităţii ţărilor din America Centrală, incluzând măsuri de susţinere din partea Uniunii pentru a face posibilă transformarea structurilor de producţie şi competitivitatea economiei ţărilor Americii Centrale, cum ar fi transferurile tehnologice, adăugarea de criterii referitoare la conţinutul naţional în regulile de origine şi crearea programelor de cooperare şi de asistenţă tehnică, toate acestea prin promovarea unui cadru juridic stabil şi a unor reguli clare care să garanteze siguranţa investiţiilor şi a relaţiilor economice şi comerciale ale părţilor;
   v) să ia în considerare crearea unei zone euro-latino-americane de asociere globală interregională, ca obiectiv strategic prioritar al relaţiilor externe ale Uniunii Europene într-un context internaţional caracterizat de o interdependenţă crescândă, creştere economică şi apariţia unor noi puteri economice;
   w) să se ralieze Parlamentului pentru a solicita Comisiei să realizeze, de urgenţă, o evaluare privind impactul acordului comercial asupra durabilităţii, ca etapă preliminară în cadrul negocierii unui acord comercial şi informarea Parlamentului despre iniţiativele luate în acest sens;
   x) să nu includă, în mod special, nici o condiţie, expresă sau tacită, care să condiţioneze încheierea viitorului acord UE-America Centrală de finalizarea în prealabil a negocierilor rundei Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC), fără a exclude posibilitatea de a include în acest acord, la momentul respectiv, rezultatele programului de lucru al rundei Doha, compatibile cu obiectivul final al asocierii UE-America Centrală, toate acestea dovada a unui sprijin tangibil şi determinant adus procesului de integrare regională din America Centrală;
   y) să se angajeze la implementarea unei zone euro-latino-americane de asociere globală interregională conform noului mecanism de transparenţă al OMC şi conform drepturilor şi obligaţiilor stabilite de această organizaţie, în mod special conform celor din articolul XXIV al Acordului General pentru Tarife şi Comerţ (GATT ) şi din articolul V al Acordului General privind Comerţul cu Serviciile (GATS), pentru a contribui astfel la întărirea sistemului multilateral de schimburi;
   z) să negocieze un acord comercial unic şi indivizibil care să depăşească obligaţiile prezente şi viitoare ale părţilor faţă de OMC, care să stabilească o zonă euro-latino-americană de asociere globală interregională, după o perioadă de tranziţie compatibilă cu exigenţele OMC şi care, fără excluderea vreunui sector, să ţină cont, în manieră cât mai puţin restrictivă, de dimensiunea dezvoltării şi de caracterul specific sensibil al anumitor produse;
   aa) să ţină cont, ca element esenţial pentru încheierea pozitivă a negocierilor, de faptul că America Centrală s-a străduit să-şi ţină angajamentul, lucru confirmat în cadrul reuniunii la nivel înalt de la Viena, de a aplica, după cum s-a prevăzut, deciziile luate de şefii de stat şi de guvern ai Panama, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua şi Republica Dominicană, reuniţi la data de 9 martie 2006 în Panama, care vizează implementarea unei uniuni vamale reale, ratificarea tratatului privind investiţiile şi comerţul între ţările Americii Centrale precum şi dezvoltarea unui mecanism jurisdicţional care să permită garantarea aplicării legislaţiei regionale în materie economică în întreaga regiunii;
   ab) să ţină cont în mod special de faptul că evaluarea comună UE–America Centrală în ceea ce priveşte integrarea economică regională a Americii Centrale scoate în evidenţă un anumit număr de concluzii importante legate de aspecte concrete (în ceea ce priveşte cadrul constituţional al integrării economice, uniunea vamală, obstacolele tehnice cu care se confruntă comerţul, normele din domeniul sanitar şi fitosanitar, liberalizarea regională a serviciilor şi a investiţiilor, achiziţiile publice, drepturile de proprietate intelectuală şi sistemul informaţional geografic, concurenţa şi instrumentul de protecţie comercială) pentru a întări, a dezvolta şi a finaliza uniunea vamală central americană şi piaţa comună internă, elemente esenţiale pentru negocieri şi pentru instaurarea unei ZLS reale între cele două regiuni;
   ac) să ia în considerare faptul că întărirea pieţei comune central americane, în special prin realizarea uniunii vamale şi dezvoltarea pieţei comune, inclusiv prin stabilirea unei politici comerciale externe şi libera circulaţie reală a bunurilor importate, va permite reducerea obstacolelor întâlnite de către agenţii economici şi încurajarea schimburilor comerciale şi a investiţiilor între cele două regiuni;
   ad) să ofere posibilităţi noi şi semnificative pentru accesul pe piaţă în sectorul agricol, sector foarte important pentru dezvoltarea Americii Centrale, indiferent de progresele realizate în alte domenii, precum cel al accesului pe piaţă pentru produsele non-agricole (APNA) şi cel al serviciilor şi indiferent de progresul realizat în alte chestiuni de natură agricole;
   ae) să garanteze că negocierile în privinţa APNA vor ajunge la un rezultat echilibrat şi de anvergură pentru a permite apariţia unor oportunităţi noi şi concrete pentru accesul pe piaţă a tuturor domeniilor comerciale, urmând un grad de flexibilitate adecvat în ceea ce priveşte calendarul suprimării drepturilor vamale pentru America Centrală, inclusiv menţinerea şi extinderea activităţilor legate de pescuit;
   af) să ţină cont din plin de importanţa şi de caracterul sensibil pe care la au activităţile legate de pescuit atât pentru Uniunea Europeană cât şi pentru America Centrală, dat fiind faptul că acestea contribuie la dezvoltarea economică şi la crearea de locuri de muncă în regiune, menţinându-se durabilitatea stocurilor halieutice prin practici de pescuit responsabile;
   ag) să ţină cont de importanţa pe care o are garantarea accesului universal la serviciile esenţiale şi de dreptul naţional în materie de reglementare şi, în consecinţă, să se poarte cu prudenţă negocieri privind liberalizarea comerţului cu servicii, conform articolului V al GATS, pentru garantarea unor progrese reale în ceea ce priveşte angajamentele luate şi aplicate până la momentul respectiv în materie de liberalizare şi privind necesitatea unui cadru de reglementare clar şi previzibil; este recomandabil să nu facă oferte sau să accepte solicitări în domeniile sănătăţii publice şi educaţiei;
   ah) să ţină cont de potenţialul mereu în creştere al industriei turistice pentru investiţii şi pentru dezvoltarea economiei ţărilor Americii Centrale şi de importanţa pe care o are încurajarea turismului între cele două regiuni;
   ai) să includă ca dispoziţie de ordin general, atât pentru Uniunea Europeană, cât şi pentru America Centrală, necesitatea de a căuta, ca o chestiune de principiu, o posibilă convergenţă a diferitelor acorduri în vigoare sau în curs de negociere între cele două regiuni;
   aj) să ţină cont de faptul că mecanismele de soluţionare a litigiilor, prevăzute în acorduri comerciale similare încheiate de către Comunitate cu ţări terţe nu sunt utilizate eficient; să solicite, în consecinţă, Comisiei prezentarea unor noi propuneri pentru a stabili un instrument de soluţionare a litigiilor mai eficient pentru tranşarea conflictelor susceptibile de a se ivi în oricare dintre sectoarele acoperite de ZLS;
   ak) să invite Comisia să furnizeze Parlamentului toate informaţiile, dacă este necesar cu titlu confidenţial, atât în privinţa proiectelor de orientări de negociere, cât şi în privinţa orientărilor de negociere adoptate în final;

2.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi, pentru informare, Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Americii Centrale.

(1) JO C 140 E, 13.6.2002, p. 569.
(2) JO C 296 E, 6.12.2006, p. 123.
(3) Regulamentul (CE) nr. 980/2005 al Consiliului, din 27 iunie 2005, de aplicare a unui sistem de preferinţe tarifare generalizate (JO L 169 din 30.6.2005, p. 1).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate