Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2222(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0026/2007

Ingivna texter :

A6-0026/2007

Debatter :

PV 14/03/2007 - 17
CRE 14/03/2007 - 17

Omröstningar :

PV 15/03/2007 - 5.8
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0079

Antagna texter
PDF 137kWORD 57k
Torsdagen den 15 mars 2007 - Strasbourg
Associeringavtal mellan Europeiska unionen och centralamerikanska stater
P6_TA(2007)0079A6-0026/2007

Europaparlamentets rekommendation till rådet av den 15 mars 2007 om förhandlingsmandatet för ett associeringsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater å ena sidan och de centralamerikanska staterna å andra sidan (2006/2222(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rekommendation till rådet från Willy Meyer Pleite för GUE/NGL-gruppen om förhandlingsdirektiven för ett associeringsavtal mellan Europeiska unionen och Centralamerika (B6-0417/2006),

–   med beaktande artikel 31 i Wienförklaringen, vilken inbegriper det beslut som fattades av Europeiska unionen och Centralamerika vid det fjärde toppmötet mellan EU och LAC (Latinamerika och Västindien) den 12 maj 2006 i Wien, om att inleda förhandlingar om ett associeringsavtal, vilket även skall innefatta en politisk dialog, samarbetsprogram och ett handelsavtal,

–   med beaktande av avsnitt V i fördraget om Europeiska unionen,

–   med beaktande av sin resolution av den 15 november 2001 om en övergripande associering och en gemensam strategi för förbindelserna mellan Europeiska unionen och Latinamerika(1),

–   med beaktande av sin resolution av den 27 april 2006 om ett förstärkt partnerskap mellan Europeiska unionen och Latinamerika(2),

–   med beaktande av artiklarna 114.3 och 83.5 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor och yttrandena från utskottet för utveckling och utskottet för internationell handel (A6-0026/2007), och av följande skäl:

A.  Respekt för demokrati, rättsstaten och alla människors rätt att till fullo utöva sina mänskliga rättigheter samt full respekt för de medborgerliga och politiska rättigheterna för medborgarna i båda regionerna utgör, i enlighet med beslutet från Wien, grundläggande villkor för utvecklingen av partnerskapet mellan parterna.

B.  Ett centralt inslag i avtalet är att garantera alla medborgare ett fullt åtnjutande av grundläggande rättigheter, särskilt rättigheterna för missgynnade personer såsom ursprungsbefolkningar, och att göra det möjligt för dem att delta i samhällslivet och politiken.

C.  Förhandlingsdirektiven för det framtida avtalet om ekonomisk associering, politiskt samförstånd och samarbete bör anpassas till bägge parternas önskan enligt artikel 31 i Wienförklaringen att ingå ett övergripande associeringsavtal. Det är sålunda viktigt att bekräfta övertygelsen om att förbindelserna med Centralamerika bygger på ett politiskt och ekonomiskt partnerskap med regionen och dess olika länder. I detta partnerskap bör den bristande symmetrin och olikheterna mellan de två områdena och de olika centralamerikanska länderna beaktas, och man bör sålunda införa huvudbestämmelser om utvecklingssamarbete och social sammanhållning samt på längre sikt eftersträva en fri handel.

D.  Inrättandet av den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika (EuroLat) har utgjort ett avgörande steg när det gäller att stärka den demokratiska legitimiteten och den politiska dimensionen i förbindelserna mellan EU och Latinamerika, särskilt mellan EU och Centralamerika och denna församling kommer att vara ett permanent forum för politisk dialog mellan de båda regionerna.

E.  I förhandlingsdirektiven för det framtida avtalet måste de ekonomiska, politiska och sociala förhållanden som råder i de flesta centralamerikanska länderna beaktas. Hänsyn måste även tas till utvecklingsskillnaderna mellan bägge områdena och särdragen hos de ekonomiska förbindelserna i Centralamerika (koncentration av den regionala handeln till vissa få länder, starkt beroende av export av traditionella produkter samt begränsade utländska direktinvesteringar från EU:s sida i området o.s.v.).

1.  Europaparlamentet riktar följande rekommendationer till rådet:

   a) Rådet uppmanas att se till att förhandlingsmandatet uttryckligen inbegriper den rättsliga grund som förhandlingarna om det nya associeringsavtalet skall bygga på, nämligen artikel 310 jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.3 andra stycket i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.
   b) Rådet uppmanas att i förhandlingsmandatet klargöra att syftet med associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika är att uppnå en gradvis liberalisering av handeln under rättvisa och ömsesidigt fördelaktiga förhållanden som bygger på komplementaritet och solidaritet, en politisk dialog och samarbete parallellt med en konsolidering av demokratin och rättsstatsprincipen, full respekt för de mänskliga, medborgerliga och politiska rättigheterna, social sammanhållning, en hållbar mänsklig utveckling och de ekonomiska och sociala rättigheterna. Rådet uppmanas också att ta hänsyn till de kulturella och miljömässiga aspekterna av dessa rättigheter.
   c) Rådet uppmanas att se till att förhandlingsdirektiven inbegriper de mekanismer som behövs för att garantera att bestämmelserna i det framtida avtalet fullt ut överensstämmer med mandatet i unionsfördraget enligt vilket målen att bidra till den hållbara mänskliga utveckling som avses i FN:s utvecklingsprogram 1996, främja det internationella samarbetet, utveckla och befästa demokratin samt främja respekten för de mänskliga rättigheterna, skall vara centrala för unionen.
   d) Rådet uppmanas att hänsyn till den sårbarhet som kännetecknar den socioekonomiska, miljömässiga och demokratiska utvecklingen i Centralamerika och i förhandlingsdirektiven fastställa de kärnfrågor kring vilka dagordningen och den politiska dialogen skall utvecklas, inbegripet en uppdatering av mål och fokusering på områden såsom demokratiskt styre, terrorismbekämpning, upprätthållande av fred och säkerhet samt konflikthantering. Rådet uppmanas även att inbegripa andra nya frågor, såsom minskning av fattigdomen, stöd till social sammanhållning, migration och utbyte av arbetskraft, bekämpning av brottslighet, i synnerhet våld relaterat till brottslighet med transnationella drag (handel med narkotika och lätta handvapen, människohandel, organiserade ungdomsgäng såsom maras) o.s.v. Rådet uppmanas att föreslå konkreta åtgärder när det gäller att anta gemensamma ståndpunkter i internationella forum och inom FN och på så sätt få till stånd ett äkta internationellt politiskt samförstånd mellan de båda regionerna.
   e) Rådet uppmanas att se till att ledamöterna i det gemensamma parlamentariska utskott EU–Centralamerika som kommer att inrättas genom det nya associeringsavtalet utses bland ledamöterna i Europaparlamentet och det centralamerikanska parlamentet, de ledamöter av nationella parlament som ännu inte tillhör en regional församling och ledamöterna av EuroLat. Detta skall uppfattas som ett konkret uttryck för stödet till den regionala integrationsprocessen i Centralamerika och det biregionala strategiska partnerskapet mellan EU och LAC (Latinamerika och Västindien).
   f) Rådet uppmanas att se till att det i förhandlingsdirektiven införs särskilda hänvisningar till ett lämpligt strukturerat deltagande för det civila samhället i den politiska dialogen och föreslå att konferenser regelbundet anordnas med företrädare för det civila samhället, både inom EU och i Centralamerika. Dessa företrädare bör ges observatörsstatus vid ministermötena och deras aktiva deltagande i forum, utskott och tillhörande underutskott för olika sektorer bör underlättas i alla etapper av diskussioner, förhandlingar och uppföljning av processen.
   g) Rådet uppmanas även att se till att stödet till kampen mot straffrihet och korruption ges en nyckelroll samt att planera för åtgärder och program till förmån för en stärkt demokratisk institutionalitet i Centralamerika.
   h) Rådet uppmanas att i förhandlingsdirektiven planera för ett ytterligare stöd från EU till den centralamerikanska integrationen samt till reformen och stärkandet av dess regelverk och institutioner – inbegripet generalsekretariatet, det centralamerikanska parlamentet och den centralamerikanska domstolen – till förmån för ökad effektivitet, representativitet och legitimitet hos dessa institutioner, i synnerhet avseende tullunionen, den fria rörligheten för personer, den gemensamma politiken, harmoniseringen av lagstiftningen och inrättandet av en egen finansieringsmekanism.
   i) Rådet uppmanas att ta med målen att stödja den regionala integrationen – särskilt integration av fysisk infrastruktur samt infrastruktur för transporter, kommunikationer och energi – bland de mål som skall ingå i Europeiska investeringsbankens nästa mandat för verksamheten i Latinamerika, så att denna institutions verksamhet på ett effektivt sätt kompletterar det nya avtalet.
   j) Rådet uppmanas se till att samarbete mellan EU och de centralamerikanska länderna främjas genom stöd till dessa länders insatser mot olaglig produktion av och handel med narkotika. En del av dessa insatser bör innebära att man erbjuder jordbrukarna biståndsprogram för att inleda odling av alternativa produkter vars saluföring EU kan bidra till på ett effektivt sätt.
   k) Rådet uppmanas att se till att demokratiklausulen införs och tillämpas i förhandlingsdirektiven för associeringsavtalet, samt att fastställa mekanismer för att via sociala och miljörelaterade klausuler trygga en fortsatt tillämpning av systemet med incitament på arbetsmarknads- och miljöområdet inom ramen för det allmänna preferenssystemet (GSP)(3), inbegripet GSP plus. Rådet uppmanas även att uttryckligen uppmärksamma de konkreta mekanismer som garanterar att systemet fungerar och särskilt föreskriva att Europaparlamentet skall delges en årsrapport om kommissionens uppföljning.
   l) Rådet uppmanas att beakta att GSP tillsammans med GSP plus är ett oberoende EU-system som gynnar de centralamerikanska länderna med hänsyn till deras utvecklingsnivåer.
   m) Rådet uppmanas att se till att bestämmelserna om utvecklingssamarbete i det nya avtalet beaktar särdragen hos den centralamerikanska regionen och uppnåendet av millennieutvecklingsmålen i regionen och utgår från principen om att utbildning för att öka humankapitalet och utbyte på kultur- och utbildningsområdet måste prioriteras om fattigdomen i regionen skall kunna övervinnas, vilket innebär att särskild uppmärksamhet måste fästas vid utbildning, forskning, vetenskap och teknik samt kultur samtidigt som en ökning av utbytet på dessa områden främjas.
   n) Rådet uppmanas att påpeka att associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika bör basera sig på ett förverkligande av millennieutvecklingsmålen å ena sidan, och på kampen för att utrota fattigdom och minska olikheterna å andra sidan, vilka utgör EU:s prioriterade mål för samarbetet.
   o) Rådet uppmanas att se till att samarbetet och de ekonomiska instrument som står till EU:s förfogande även används för att främja och skydda miljön i den centralamerikanska regionen.
   p) Rådet uppmanas att lägga särskilt stor vikt vid turistprojekt i Centralamerika för att se till att de utvecklas på ett hållbart sätt, med tanke på att turismen utgör ett incitament för ekonomisk tillväxt.
   q) Rådet uppmanas även att, så snart associeringsavtalet trätt i kraft, främja trepartssamarbete och biregionalt samarbete – främst med Västindien – och stödja politiken till förmån för syd-syd-avtal.
   r) Rådet uppmanas att främja ett lämpligt stödsystem för små och medelstora företag och att slå fast att bildandet av sådana företag är en grundförutsättning för ekonomisk utveckling, skapande av arbetstillfällen och socialt välstånd. Rådet uppmanas också att överväga vilka åtgärder som skulle kunna genomföras för att bekämpa arbetslösheten inom sektorn för små och medelstora företag (inbegripet skatteåtgärder) och ta fram stödprogram för dessa företag på forskningsområdet.
   s) Rådet uppmanas att stödja småskaliga tillverkare och små och medelstora företag i allmänhet, samt att uppmuntra till investeringar i småföretag, eftersom den europeiska marknadsöppningen främst kommer att gynna storproducenter som har möjlighet att uppfylla de europeiska sanitära och fytosanitära bestämmelserna.
   t) Rådet uppmanas att ingå ett omfattande och välavvägt associeringsavtal med Centralamerika, vilket skall omfatta tre pelare: ett politiskt och institutionellt kapitel för att stärka den demokratiska dialogen och det politiska samarbetet, ett kapitel om samarbete för att främja en hållbar ekonomisk och social utveckling och ett kapitel om handel för att på sikt upprätta ett långtgående frihandelsområde med en dagordning som, förutom en stegvis och ömsesidig avreglering av handeln med varor och tjänster, även inbegriper investeringar, offentlig upphandling, skydd av immateriella rättigheter, samarbete om konkurrens- och handelsskyddande instrument, handelslättnader och en effektiv tvistlösningsmekanism.
   u) Rådet uppmanas att se till att förhandlingsdirektiven omfattar en gradvis och ömsesidig liberalisering av handeln, under rättvisa och ömsesidigt fördelaktiga förhållanden som bygger på komplementaritet och solidaritet, och ett progressivt ökat tillträde, enligt konkurrenskraftiga villkor, till de europeiska marknaderna för centralamerikanska produkter, så att det framtida avtalet inte förvärrar den för närvarande bristande symmetrin. Direktiven bör därför föreskriva en särskild, differentierad och flexibel behandling när det gäller de frister man kommer överens om, med hänsyn till de åtaganden som de centralamerikanska länderna ingått och den förbättring av konkurrenskraften som de uppnått, såsom stödåtgärder som unionen vidtar för att främja en ändring av produktionsstrukturen och en ökning av de centralamerikanska ekonomiernas konkurrenskraft, såsom tekniköverföring, inkludering av krav på nationellt innehåll i ursprungsreglerna och inrättande av program för samarbete och tekniskt stöd. Samtidigt bör förhandlingsdirektiven främja en stabil rättslig ram och tydliga grundregler som tryggar säkerheten i parternas investeringar och de ekonomiska förbindelserna och handelsrelationerna.
   v) Rådet uppmanas att betrakta ett område för ett övergripande interregionalt partnerskap mellan EU och Latinamerika som ett prioriterat strategiskt mål i EU:s yttre förbindelser i en internationell miljö som kännetecknas av ökat ömsesidigt beroende, ekonomisk tillväxt och nya ekonomiska stormakter.
   w) Rådet uppmanas att tillsammans med parlamentet uppmana kommissionen att brådskande göra en bedömning av konsekvenserna av ett handelsavtal med avseende på en hållbar utveckling, vilken bör vara ett första steg mot förhandlingar om ett handelsavtal, samt att uppmana kommissionen att informera parlamentet om vilka initiativ som tagits på detta område.
   x) Rådet uppmanas framför allt att inte införa något villkor som uttryckligen eller underförstått innebär att det framtida avtalet mellan EU och Centralamerika inte kan ingås förrän förhandlingarna inom ramen för WTO-rundan avslutats, vilket dock inte bör påverka möjligheten att i sinom tid i detta avtal införliva de resultat från Doha-arbetsprogrammet som är förenliga med det övergripande målet för partnerskapet mellan EU och Centralamerika. Allt detta bör uppfattas som ett tydligt och beslutsamt stöd för den centralamerikanska regionala integrationsprocessen.
   y) Rådet uppmanas att förbinda sig till att upprätta ett område för ett övergripande interregionalt partnerskap som till fullo överensstämmer med den nya WTO-mekanismen för öppenhet och de rättigheter och skyldigheter som föranleds av WTO-systemet, särskilt artikel XXIV i Allmänna tull och handelsavtalet GATT och artikel V i Allmänna tjänstehandelsavtalet GATS, vilket sålunda bidrar till att stärka det multilaterala handelssystemet.
   z) Rådet uppmanas att förhandla fram ett enda sammanhängande handelsavtal som sträcker sig utöver förhandlingsparternas nuvarande och framtida WTO-skyldigheter, och som under en övergångsperiod i enlighet med WTO:s krav upprättar ett område för ett övergripande interregionalt partnerskap inom vilket man utan att exkludera någon sektor, med minsta möjliga restriktioner, tar hänsyn till utvecklingsdimensionen och vissa produkters särskilda känslighet.
   aa) Rådet uppmanas att, som ett mycket viktigt steg för att förhandlingarna skall utvecklas positivt, notera att de centralamerikanska länderna har bemödat sig om att uppfylla sina åtaganden, vilket bekräftades vid det ovannämnda toppmötet i Wien, att enligt planerna verkställa de beslut som fattades av de stats- och regeringscheferna i Panama, Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua och Dominikanska republiken den 9 mars 2006 i Panama och som syftar till att upprätta en effektiv tullunion samt att ratificera avtalet om investeringar och handel med tjänster mellan de centralamerikanska länderna och att utveckla en mekanism för att fastställa behörighet som kan garantera att den regionala ekonomiska lagstiftningen verkställs i hela regionen.
   ab) Rådet uppmanas att noga beakta att det i EU:s och Centralamerikas gemensamma bedömning av den regionala ekonomiska integrationen i Centralamerika framhävs ett antal viktiga konkreta operativa slutsatser (på området för den institutionella ramen, den ekonomiska integrationen, tullunionen, tekniska handelshinder, bestämmelser avseende sanitära och fytosanitära åtgärder, den regionala avregleringen av tjänster och investeringar, offentlig upphandling, immateriella rättigheter och det geografiska informationssystemet (GIS), konkurrensen och det handelsskyddande instrumentet) i syfte att stärka, utveckla och komplettera den centralamerikanska tullunionen och den gemensamma inre marknaden, vilka är nödvändiga för förhandlingarna om och genomförandet av ett effektivt frihandelsområde mellan de två regionerna.
   ac) Rådet uppmanas att beakta att befästandet och stärkandet av den gemensamma centralamerikanska marknaden, huvudsakligen genom att fullborda tullunionen och utveckla den gemensamma marknaden, bland annat genom att skapa en yttre handelspolitik och en faktisk fri rörlighet för importerade varor, kommer att göra det möjligt att minska hindren för de ekonomiska aktörerna och uppmuntra handeln och investeringarna mellan de två regionerna.
   ad) Rådet uppmanas att erbjuda meningsfulla nya möjligheter till marknadstillträde på jordbruksområdet, vilket är en sektor av avgörande betydelse för Centralamerikas utveckling, oberoende av vilka framsteg som görs på andra områden, såsom marknadstillträde för icke jordbruksprodukter (NAMA) och tjänster samt jordbrukfrågor som omfattar annat än marknadstillträde.
   ae) Rådet uppmanas att se till att NAMA-förhandlingarna utmynnar i långtgående och välavvägda slutsatser som möjliggör nya och verkliga marknadstillträdesmöjligheter på handelsområdet, samtidigt som en lämplig grad av flexibilitet tillåts när det gäller tidsplanen för de centralamerikanska ländernas avskaffande av tullar, samt att även se till att verksamhet relaterad till fiske upprätthålls och utvecklas.
   af) Rådet uppmanas att uppmärksamma att fiskeverksamheten är en mycket viktig och känslig sektor både för EU och Centralamerika, med hänsyn till fiskets bidrag till den ekonomiska utvecklingen och skapande av sysselsättning i det centralamerikanska området, samtidigt som ett hållbart resursbestånd måste upprätthållas genom ett ansvarsfullt fiske.
   ag) Rådet uppmanas att ta hänsyn till vikten av att garantera allmän tillgång till grundläggande tjänster och tillåta nationella regleringsrättigheter, och att därför gå försiktigt till väga i förhandlingarna om avregleringen av handeln med tjänster, i enlighet med artikel V i GATS, för att verkliga förbättringar skall säkras i de avregleringsåtaganden som hittills ingåtts och uppfyllts samt när det gäller behovet av ett tydligt och förutsägbart regelverk. Rådet uppmanas att avstå från att lägga fram erbjudanden eller acceptera krav på området för folkhälsa och utbildning.
   ah) Rådet uppmanas att beakta turistsektorns växande potential när det gäller investeringar och utveckling av de centralamerikanska ländernas ekonomi, samt vikten av att främja turismen mellan de båda regionerna.
   ai) Rådet uppmanas att som en allmän bestämmelse fastställa att EU och Centralamerika som en principfråga bör eftersträva eventuell konvergens mellan de olika avtal som är i kraft eller som håller på att förhandlas fram mellan de två regionerna.
   aj) Rådet uppmanas att beakta att de tvistlösningsmekanismer som finns i motsvarande befintliga handelsavtal mellan gemenskapen och tredjeländer inte används effektivt, och därför kräva att kommissionen lägger fram nya förslag för att utveckla ett effektivare tvistlösningsinstrument för att avgöra tvister som uppstår inom de olika sektorer som omfattas av frihandelsområdet.
   ak) Rådet uppmanas att se till att kommissionen till fullo informerar parlamentet, vid behov på ett konfidentiellt sätt, om såväl förslagen till förhandlingsdirektiv som de förhandlingsdirektiv som slutligen antas.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna rekommendation till rådet och, för kännedom, till kommissionen, och till regeringarna och parlamenten i Europeiska unionens medlemsstater samt länderna i Centralamerika.

(1) EGT C 140 E, 13.6.2002, s. 569.
(2) EUT C 296 E, 6.12.2006, s. 123.
(3) Rådets förordning (EG) nr 980/2005 av den 27 juni 2005 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet (EUT L 169, 30.6.2005, s. 1).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy