Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/2221(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0025/2007

Внесени текстове :

A6-0025/2007

Разисквания :

PV 14/03/2007 - 17
CRE 14/03/2007 - 17

Гласувания :

PV 15/03/2007 - 5.9
CRE 15/03/2007 - 5.9
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0080

Приети текстове
PDF 309kWORD 77k
Четвъртък, 15 март 2007 г. - Страсбург
Преговори за сключване на споразумение за асоцииране между ЕС и неговите държави-членки, от една страна, и Андската Общност и нейните страни-членки, от друга
P6_TA(2007)0080A6-0025/2007

Препоръка на Европейския парламент до Съвета от 15 март 2007 г. относно мандата за водене на преговори за сключване на Споразумение за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Андската Общност и нейните страни-членки, от друга страна (2006/2221(INI))

Европейският Парламент,

–   като взе предвид предложението за препоръка към Съвета, направено от Luis Yañez-Barnuevo от името на Групата на социалистите в Европейския парламент относно насоките за водене на преговори за споразумение за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Андската общност и нейните страни-членки, от друга страна (B6-0374/2006),

–   като взе предвид параграф 31 от Виенската декларация, в който се отбелязва решението, взето от Европейския съюз и Андската общност по време на Четвъртата среща на най-високо равнище Европейски съюз - Латинска Америка и Карибски басейн, провела се във Виена на 12 май 2006 г., за започване през 2006 г. на процес, водещ до преговори за сключване на споразумение за асоцииране, който да включва политически диалог, програми за сътрудничество и търговско споразумение,

–   като взе предвид дял V от Договора за Европейски съюз,

–   като взе предвид своята резолюция от 15 ноември  2001 г. относно световно партньорство и обща стратегия за отношенията между Европейския съюз и Латинска Америка(1),

–   като взе предвид своята позицията от 31 март 2004 г. относно подписването на Споразумение за политически диалог и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Андската общност и нейните страни-членки, републики Боливия, Колумбия, Еквадор, Перу и Боливарска република Венецуела, от друга страна(2),

–   като взе предвид своята резолюция от 27 април 2006 г. относно засилено партньорство между Европейския съюз и Латинска Америка(3),

–   като взе предвид препоръката на Комисията за откриване на преговори за сключване на Споразумение за асоцииране с Андската общност и нейните страни-членки (SEC(2006)1625),

–   като взе предвид член 114, параграф 3 и член 83, параграф 5 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по външни работи и становищата на Комисията по развитие и Комисията по международна търговия (A6-0025/2007),

A.   като има предвид, че зачитането на демокрацията, правовата държава и пълното упражняване на правата на човека от всички хора, както и цялостното зачитане на гражданските и политическите права на гражданите на двата региона, са основни предпоставки за развитието на асоциирането между страните;

Б.   като има предвид, че гаранцията, че всички граждани, и особено представителите на коренното население, които са в най-неблагоприятно положение, ще могат да се ползват изцяло от основните си права, както и тяхното по-активно социално и политическо участие, са основните елементи на споразумението;

В.   като има предвид усилията и готовността, показани от Андската общност с оглед сключването на Споразумение за асоцииране с Европейския съюз въпреки вътрешните трудности, с които е трябвало да се справи;

Г.   като има предвид, че насоките за водене преговори за бъдещото споразумение трябва ясно да показват, че намерението е да се сключи общо споразумение за асоцииране между двете страни, което да включва политически диалог, характерен за всяка истинска асоциация, както и програми за сътрудничество и създаване на зона за свободна търговия, от която ще имат полза всички граждани на двата региона;

Д.   като има предвид, че на 13 юни 2006 г., президентите на Боливия, Колумбия, Еквадор и Перу се срещнаха в Кито, реагираха позитивно на изискванията, установени в Виенската декларация и постигнаха съгласие за консолидиране на желанието им за интеграция и насърчаване на процеса за започване на преговори за споразумение за асоцииране между Андската общност и ЕС;

Е.   като има предвид, че създаването на трансатлантическата Евро-латиноамериканска парламентарна асамблея представлява решаващ етап в укрепването на демократичната легитимност и политическото измерение на отношенията между ЕС и Латинска Америка, и по-специално между ЕС и Андската общност, и че тази асамблея ще работи като постоянен форум за политически диалог между двата региона;

Ж.   като има предвид, че насоките за водене на преговори по бъдещото споразумение не трябва в никакъв случай да пренебрегват сериозния икономически, политически и социален дефицит, който съществува в повечето андски страни, нито да игнорират различията в развитието в двата региона или естеството на икономическите отношения в самата Андска общност;

З.   като има предвид, че трябва да се гарантира, че многогодишните инструменти за финансово планиране на ЕС са съвместими с действията за постигане на Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) в андския регион;

1.  Отправя към Съвета следните препоръки:

   a) да включи изрично в мандата за преговори правното основание за водене на преговори за новото споразумение за асоцииране, а именно член 310 от Договора за ЕО във връзка с първото изречение на алинея първа на член 300, параграф 2 и втора алинея на член 300, параграф 3;
   б) да уточни в мандата за водене на преговори, че някои от целите на споразумението за асоцииране между ЕС и Андската общност следва да следва да бъде установяването на зона за свободна търговия (ЗСТ) политическия диалог и насърчаването на устойчивото човешко развитие, социалното сближаване, консолидирането на демокрацията и правовата държава и пълното спазване на правата на човека, гражданските, политическите, икономическите и социалните права, без да се пренебрегва културният и екологичен аспект на тези права;
   в) да включи в насоките за воденето на преговори ясни сигнали на подкрепа за членовете на Андската общност в усилията им за задълбочаване на регионалната интеграция във всички области, като насърчи споразумение между регионалните блокове, което разбира се не изключва различното третиране, необходимо за развитието на интеграционния процес в Андската общност;
   г) да определи ясно в горепосочените насоки централните теми, върху които ще се фокусират дневния ред и политическият диалог, включително актуализирането на целите и акцентите върху въпроси като управлението и демократичното стабилизиране, борбата с корупцията, безнаказаността и тероризма, със специален акцент върху наркотероризма и връзките му с организираната престъпност, опазването на мира и сигурността, и управлението на конфликти; да включи въпроси като намаляване на бедността, поддържане на социално сближаване, миграция и обмен на хора, и да отвори пътя за конкретни действия по въпроси като приемането на общи позиции на международни форуми и в рамките на Обединените нации;
   д) да предвиди назначаването на членове на съвместния парламентарен комитет EС-Андска общност, който ще бъде създаден съгласно новото споразумение за асоцииране, измежду членовете на Европейския парламент и Андския парламент, участващи и в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, като фактически израз на подкрепа за интеграционния процес на андския регион и за стратегическото асоцииране на двата региона  ЕС - Латинска Америка и Карибския басейн;
   е) да отдаде приоритет на действията на ЕС, по-специално в сферите на образованието и здравеопазването;
   ж) да насърчи структурираното участие на социални организации и на гражданското общество в областите, уредени в споразумението за асоцииране и в преговорния процес по това споразумение, като определи механизмите за диалог, гарантира прозрачност и достъп до информация, като предложи организирането на периодични конференции с представители на обществените организации и гражданското общество както в ЕС, така и в Андската общност, като предостави на тези представители статут на наблюдатели в съвместните срещи на министерско равнище и улеснява тяхното активно участие във форумите, комисиите и подкомисиите по сектори;
   з) да включи в мандата за преговори, по-специално консенсуса, постигнат от ЕС и Андската общност относно споделената отговорност във връзка с борбата с незаконния трафик на наркотици, като засили политическия диалог специално в областта на борбата с наркотиците, и да държи сметка за социалните, икономически и екологични последици от прилагането на предложените мерки, и по-специално на мерките, целящи насърчаването и улесняването на алтернативната заетост и отглеждането на алтернативни култури и достъпа до пазара за тях, както и до специфичните контролни механизми за ограничаване и прогресивно намаляване на престъпленията, свързани с прането на пари и трафика на оръжие;
   и) да гарантира включването в бъдещото споразумение за асоцииране на т.нар. "демократична клауза", както и на други клаузи със социален характер (във връзка с разпоредбите в областта на трудовото право, включени в конвенциите на Международната организация на труда, и по-специално с препращане към Конвенция № 169 относно коренното население и населението, водещо племенен начин на живот в независимите страни, защитата на достойни условия на труд, недопускане на дискриминация, равнопоставеност между жените и мъжете в областта на труда, както и премахването на детския труд) и екологичен характер; да се позове изрично на конкретни механизми, които да гарантират приложимостта им и да гарантират в частност последователността и подобряването на режима на насърчения по отношение на заетостта и околната среда, предвидени в Общата система за преференции(4) (GSP), включително режима "GSP плюс", като предвиди по-специално предоставяне на годишен доклад до Европейския парламент относно предприетите от Комисията действия по въпроса;
   й) да отчете в насоките за водене на преговори, във връзка с разпоредбите относно сътрудничеството за развитие на новото споразумение, насочени към постигане на ЦХР, специфичните характеристики на андския регион, като изхожда следователно от принципа, че формирането на човешкия капитал представлява приоритет за преодоляване на бедността в региона; за тази цел, да обърне особено внимание на образованието, изследванията, науките, технологиите и културата, като освен това насърчава засилването на обмена между тези области, както и на общественото здравеопазване и опазването на екосистемите и биологичното разнообразие;
   к) да подчертае необходимостта да се гарантира последователността между политиките за развитие съгласно принципа, закрепен в член 178 от Договора за ЕО, в Съвместната декларация на Съвета и представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на в Съвета, на Европейския парламент и на Комисията относно политиката за развитие на Европейския съюз, озаглавена "Европейският консенсус за развитието"(5), както и в заключенията на Съвета относно включването на въпросите, свързани с развитието в процеса на вземане на решения на Съвета(6);
   л) да подчертае необходимостта насоките да държат изцяло сметка за приоритетната цел за изкореняване на бедността, неравенството, социалното отхвърляне и всички форми на дискриминация, по-специално на дискриминацията по полов признак и етнически произход, и да подчертае отново значението на изработването на обща интегрирана стратегия за развитие и на политиките, гарантиращи равни възможности и по-добри условия за живот и труд за всички, включително икономически и културни права на коренното население, както и да се отдаде особен приоритет на достъпа до образование и здравеопазване;
   м) да засили вътрешните механизми и съвместните мерки в рамките на асоциирането, за да бъде използван максимално потенциалът на стратегиите за развитие, като се насърчават проекти за съвместно развитие, и по-специално с имигрантското население, живеещо в Европейския съюз;
   н) да насочи вниманието върху факта, че чуждестранните инвестиции са съществен елемент за икономическото развитие на двата региона, и да подчертае очакването европейските предприятия, имащи инвестиции в Андската общност да прилагат същите норми по отношение на условията на труд и инвестиране, като тези, които се спазват в ЕС, и че правната сигурност на инвеститорите следва да се гарантира въз основа на международното частно право, като се съблюдава изцяло принципа на национален суверенитет над природните ресурси;
   о) да включи в бъдещото споразумение разпоредби в областта на миграцията за укрепване на основните права, трудовите и гражданските права на законните имигранти, в частност социалното им осигуряване, независимо от мястото, на което се намират, и да определи механизми за улесняване, поевтиняване и внасяне на по-голяма прозрачност и сигурност на финансовите операции, като същевременно се насочи към основните причини, които мотивират миграцията;
   п) да предвиди цели в подкрепа на регионалната интеграция в Андската общност –  по-специално интеграцията на материалните инфраструктури и инфраструктурите в областта на транспорта, съобщенията и енергетиката – измежду целите на бъдещия мандат за действие на Европейската инвестиционна банка в Латинска Америка и Азия, с цел дейностите на тази институция да допълват ефикасно новото споразумение;
   р) да предвиди в насоките за водене на преговори засилване на подкрепата на ЕС за интеграцията на Андската общност и за реформата и укрепването на нейната законодателна рамка и на институциите и, с цел увеличаване на тяхната ефикасност, представителност и легитимност, и по-специално по отношение на премахването на пречките за търговията, свободното движение на хора, общите политики и хармонизацията на законодателствата, като същевременно се позовава на европейския опит по въпросите на структурните, регионалните и кохезионните фондове;
   с) да посочи в мандата за водене на преговори, че проучването на социалното и екологично въздействие трябва да бъде представено при започване на преговорите и да бъде включено като референтен документ в графика на преговорите;
   т) да сключи всеобхватно и балансирано Споразумение за асоцииране с Андската общност, основано на три стълба: глава, посветена на политически и институционални въпроси, в която се предвижда укрепване на демократичния диалог и политическото сътрудничество, глава, посветена на сътрудничеството, в която се насърчава устойчивото икономическо и социално развитие и глава относно търговията, в която се вземат изцяло предвид специфичните цели на развитие на страните от Андската общност;
   у) да предвиди в насоките за водене на преговорите постепенна либерализация на търговията при условията на справедливост и взаимна изгода въз основа на взаимното допълване и солидарност, гарантирайки, че бъдещото споразумение намалява съществуващия дисбаланс между ЕС и Андската общност, както и между страните от Андската общност; следователно да предвиди специално, диференцирано и гъвкаво третиране при спазване на договорения график, в зависимост от ангажиментите в областта на регионалната интеграция и постигнатия напредък от андските държави, по отношение на конкурентоспособността, като се изхожда от предпоставката, че трансформацията на производствения сектор и конкурентоспособността на андските икономики трябва да бъдат силно подкрепени чрез набора от инструменти за сътрудничество в сферата на развитието и чрез трансфер на технологии, включването на изисквания за страна на произход в правилата за произход, и създаване на програми за сътрудничество и техническа помощ, като всички тези мерки трябва да вървят заедно със стабилна правна среда, която гарантира сигурността на инвестициите и на икономическите и търговски взаимоотношения между страните;
   ф) да отчете жизненоважното значение на преговорите за създаване на ЗСТ между ЕС и Андската общност за утвърждаване на ролята на ЕС като търговски и инвестиционен партньор на Латинска Америка и за засилване на междуконтиненталната интеграция, и че тези преговори трябва да бъдат завършени в контекста на разширяването на двустранните търговски споразумения на САЩ и на предложението на САЩ за зона за свободна търговия на Америките;
   х) да има предвид факта, че сключването на Споразумение за асоцииране с Андската общност, с което се създава Евро-Латиноамериканска всеобхватна зона на междурегионално асоцииране, е стратегически приоритет на външните отношения на ЕС в един международен контекст, характеризиращ се с нарастваща взаимозависимост, икономически растеж, поява на нови икономически сили и поредица от глобални предизвикателства, които излизат извън националните граници, каквито са свързаните със сигурността, световното икономическо управление, околната среда и борбата за намаляване на бедността;
   ц) да се ангажира със създаването на Евро-Латиноамериканска всеобхватна зона на междурегионално асоцииране в пълно съответствие с новия механизъм за прозрачност на СТО и с правата и задълженията, произтичащи от споразумението на СТО, по-специално член XXIV от Общото споразумение за митата и търговията и член V от Общото споразумение по търговията с услуги (ГАТС), като по този начин допринася за укрепването на многостранната система за търговия;
   ч) да не включва никакво изрично или подразбиращо се условие, което да обвързва подписването на бъдещото споразумение ЕС - Андската общност с приключването преди това на цикъла от преговори в рамките на СТО, без да се накърнява възможността за своевременно включване в насоките за водене на преговори на резултатите от работната програма на кръга от Доха, които са съвместими с най-важната цел на асоциирането на ЕС и Андската общност, като доказателство за решителната и явна подкрепа по отношение на процеса на регионална интеграция в региона на Андите;
   ш) да договори единно и неделимо търговско споразумение, което надхвърля настоящите и бъдещите задължения на двете заинтересовани страни в рамките на СТО и с което се създава, след преходен период, съвместим с правилата на СТО, Евро-Латиноамериканска всеобхватна зона на междурегионално асоцииране, която, без да изключва никой сектор, взема предвид по възможно най-малко ограничителен начин, измерението на развитието и специфичната чувствителност на някои продукти;
   z) щ) да обърне специално внимание на съвместната оценка на ЕС и Андската общност на регионалната икономическа интеграция на Андската общност, която посочва някои важни конкретни оперативни заключения с оглед укрепване, развитие и завършване на изграждането на митническия съюз и общия вътрешен пазар на Андската общност, които са от особено значение за договарянето и завършване на изграждането на ефективна зона за свободна търговия между двата региона;
   ю) да обърне специално внимание, като стъпка от най-голямо значение за успешното развитие на преговорите, на планираните от Андската общност инициативи с оглед задълбочаване на регионалната икономическа интеграция, и по-специално на инициативите, свързани с тарифите, прилагани за продуктите с произход от ЕС, опростяването и хармонизирането на митническите режими, както и в областта на услугите и трансграничния автомобилен превоз;
   я) да предложи действителни нови възможности за достъп до пазара на селскостопански продукти, който е ключов сектор за развитието на Андската общност, като обаче вземе предвид, че степента на гъвкавост на ЕС в областта на селското стопанство трябва да зависи от напредъка, постигнат в други области, например достъпа до пазара на неселскостопански продукти и този на услугите, както и напредъка по въпроси в областта на селското стопанство, различни от пазарния достъп;
   аа) да вземе предвид значението на гарантирането на всеобщ достъп до основните услуги и правото на държавите да приемат нормативни актове, и следователно да проявяват предпазливост в преговорите относно либерализацията на търговията в областта на услугите, в съответствие с член V от ГАТС, с цел постигане на истински напредък относно ангажиментите за либерализация, поети и прилагани досега и утвърждаването на необходимостта от ясна и предвидима регулаторна рамка; да се въздържа от отправяне на предложения или приемане на искания в областта на общественото здравеопазване и образованието;
   аб) да поиска от Комисията, като се има предвид, че механизмите за уреждане на спорове, включени в подобни търговски споразумения, вече сключени между Общността и трети страни, на практика остават неизползвани, да предложи нови идеи за разработване на по-ефикасен инструмент за уреждане на двустранни спорове, позволяващ приемането на решения в случаи на спорове, възникнали в някоя от областите обхванати зоната за свободна търговия;
   ав) да проучи внимателно необходимостта ЕС и Латинска Америка да потърсят, принципно, възможност за сливане на различните споразумения, които са в сила или в процес на преговори между двата региона, с цел да се попречи на нарастващото припокриване на многобройните двустранни, регионални и многостранни ангажименти и пакети от правила за либерализация в Латинска Америка да причини непредвидени пречки за търговията и инвестиционния поток;
   аг) да предвиди в насоките за водене на преговори насърчаването на система, укрепваща създаването на малки и средни предприятия като основен елемент на икономическото развитие, на създаването на заетост и на социалното благоденствие; с оглед справяне с безработицата, да даде възможност за развитие на малките и средни предприятия чрез достъп до кредитиране при либерални условия и да разработи програми за оказване на подкрепа на предприятията в областта на иновациите;
   ад) да осигури получаването от Парламента на обстойна информация от Комисията, при необходимост и с поверителен характер, относно проекта за насоки за водене на преговори, както и относно окончателно приетите насоки за водене на преговори.

2.  Възлага на своя Председател да предаде настоящата препоръка на Съвета, и за сведение на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки на Европейския съюз и на Андската общност.

(1) ОВ C 140 E, 13.6.2002 г., стр. 569.
(2) ОВ C 103 E, 29.4.2004 г., стр. 543.
(3) ОВ C 296 E, 6.12.2006 г., стр. 123.
(4) Регламент (ЕО) № 980/2005 на Съвета от 27 юни 2005 г. за прилагане на схема на общи тарифни преференции (ОВ L 169, 30.6.2005 г., стр. 1).
(5) ОВ C 46, 24.2.2006 г., стр. 1.
(6) Заключения на Съвета по Общи въпроси и външни отношения от 16 и 17 октомври 2006 г., Документ № 13735/06.

Правна информация - Политика за поверителност