Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/2221(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0025/2007

Předložené texty :

A6-0025/2007

Rozpravy :

PV 14/03/2007 - 17
CRE 14/03/2007 - 17

Hlasování :

PV 15/03/2007 - 5.9
CRE 15/03/2007 - 5.9
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0080

Přijaté texty
PDF 244kWORD 83k
Čtvrtek, 15. března 2007 - Štrasburk
Jednání o Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Andským společenstvím
P6_TA(2007)0080A6-0025/2007

Doporučení Evropského parlamentu Radě ze dne 15. března 2007 týkající se směrnic pro vyjednávání o dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Andským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (2006/2221(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh doporučení Radě, který předložil Luis Yañez-Barnuevo García za skupinu PSE a který se týká směrnic pro vyjednávání o dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Andským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (B6-0374/2006),

-   s ohledem na bod 31 Vídeňské deklarace, jež přebírá rozhodnutí EU a Andského společenství (AS) zahájit v průběhu roku 2006 proces směřující k dojednání smlouvy o přidružení zahrnující politický dialog, programy spolupráce a obchodní dohodu, přijaté na IV. vrcholné schůzce mezi Evropskou unií a státy Latinské Ameriky a Karibiku konané ve Vídni dne 12. května 2006,

-   s ohledem na hlavu V Smlouvy o Evropské unii,

-   s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2001 o celosvětovém partnerství a společné strategii pro vztahy mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou(1),

-   s ohledem na svůj postoj ze dne 31. března 2004 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Andským společenstvím a jeho členskými státy, Bolivijskou republikou, Kolumbijskou republikou, Ekvádorskou republikou, Peruánskou republikou a Venezuelskou bolívariánskou republikou na straně druhé(2),

-   s ohledem na usnesení ze dne 27. dubna 2006 o posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou(3),

-   s ohledem na doporučení Komise o zahájení vyjednávání o uzavření dohody o přidružení mezi Andským společenstvím a členskými státy (SEK(2006)1625),

-   s ohledem na čl. 114 odst. 3 a čl. 83 odst. 5 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a na stanoviska Výboru pro rozvoj a Výboru pro mezinárodní obchod (A6-0025/2007),

A.   vzhledem k tomu, že základními podmínkami pro rozvoj přidružení mezi zúčastněnými stranami musí být úcta k demokracii a právnímu státu, plné respektování lidských práv všech osob, jakož i občanských a politických práv státních příslušníků obou regionů,

B.   vzhledem k tomu, že mezi základní prvky dohody patří záruka plného využívání základních práv pro všechny občany a zejména pro znevýhodněné osoby, jako jsou příslušníci domorodých národů, a posílení jejich sociální a politické účasti,

C.   vzhledem k úsilí a ochotě AS uzavřít dohodu o přidružení s Evropskou unií i přes vnitřní obtíže, kterým muselo čelit,

D.   vzhledem k tomu, že směrnice pro vyjednávání o budoucí dohodě musí jasně stanovit, že konečným cílem je podpis globální dohody o přidružení, tj. dohody, která bude zahrnovat politický dialog, jímž se vyznačuje skutečné přidružení, jakož i programy spolupráce a vytvoření zóny volného obchodu ke společnému prospěchu všech občanů obou regionů,

E.   vzhledem k tomu, že dne 13. června 2006 se v Quitu sešli prezidenti čtyř andských států, kteří se vyjádřili kladně k výše uvedené deklaraci z vrcholné schůzky ve Vídni a dohodli se na upevnění společné vůle k integraci a na podpoře procesu směřujícího k zahájení jednání o dohodě o přidružení mezi AS a EU,

F.   vzhledem k tomu, že vytvoření Evropsko-latinskoamerického parlamentního shromáždění (EuroLat) představuje rozhodující krok pro posílení demokratické legitimity a politického rozměru vztahů mezi EU a státy Latinské Ameriky, zejména mezi EU a AS, a že toto Shromáždění bude plnit úlohu stálé platformy pro politický dialog mezi oběma regiony,

G.   vzhledem k tomu, že směrnice pro jednání o budoucí dohodě nesmějí opomíjet vážný hospodářský, politický a sociální deficit, existující ve většině andských zemí, ani rozdíly ve vývoji obou regionů a hlavní rysy hospodářských vztahů uvnitř samotného AS,

H.   vzhledem k tomu, že je vhodné usilovat o to, aby víceleté nástroje finančního programování Evropské unie byly slučitelné s plněním rozvojových cílů tisíciletí v andském regionu,

1.   dává Radě tato doporučení:

   a) postupovat tak, aby mandát k vyjednávání výslovně zahrnoval právní základ, na němž bude nová dohoda vyjednána a který bude představovat článek 310 Smlouvy o ES s odkazem na čl. 300 odst. 1 druhý pododstavec první větu a na odst. 2 třetí pododstavec uvedeného článku;
   b) ve směrnicích pro jednání jasně stanovit, že mezi cíli dohody o přidružení mezi EU a AS by mělo být postupné vytvoření zdokonalené zóny volného obchodu, politický dialog a spolupráce a podpora trvale udržitelného lidského rozvoje, sociální soudržnosti, upevnění demokracie a právního státu a bezvýhradné dodržování lidských, občanských, politických, hospodářských a sociálních práv, aniž by byl opomenut jejich kulturní a environmentální rozměr;
   c) ve směrnicích pro jednání jasně vyjádřit podporu andským partnerům v jejich úsilí o prohloubení regionální integrace ve všech oblastech, při upřednostnění dohody mezi regionálními bloky, která však nevyloučí odstupňovaný přístup, který vyžaduje vývoj integračního procesu v rámci AS;
   d) ve směrnicích pro vyjednávání jasně stanovit ústřední témata, jimiž se bude řídit časový rozvrh a politický dialog, včetně aktualizace cílů a zaměření na témata, jako je řádná správa věcí veřejných, upevňování demokracie, boj proti korupci, beztrestnosti a terorismu, zejména pak terorismu spojenému s obchodem s drogami a jeho vztahem k organizovanému zločinu, zachování míru a bezpečnosti a řešení konfliktů; zařadit rovněž nové otázky jako zmírnění chudoby, podpora sociální soudržnosti, migrace a mezilidské výměny; uskutečňovat konkrétní akce, jako je například přijímání společných postojů na mezinárodních fórech nebo v rámci OSN;
   e) naplánovat jmenování členů smíšeného parlamentního výboru EU–AS, který bude zřízen podle nové dohody o přidružení, a to mezi poslanci Evropského parlamentu a Andského parlamentu, kteří jsou rovněž členy Společného parlamentního shromáždění Eurolat, jako konkrétní vyjádření podpory procesu regionální integrace andského regionu a biregionálního strategickému přidružení EU–Latinská Amerika a Karibik;
   f) upřednostnit akce EU, zvláště v oblastech vzdělávání a zdraví,
   g) podporovat strukturovanou účast organizací občanské společnosti v oblastech spadajících do působnosti dohody o přidružení a v procesu jejího vyjednávání: definovat nástroje dialogu, zaručit transparentnost a náležitý přístup k informacím, navrhnout pravidelné pořádání konferencí se zástupci sociálních organizací a organizací občanské společnosti jak v rámci EU, tak v rámci AS, přiznat těmto zástupcům při setkáních na úrovni ministrů status pozorovatelů a usnadnit tak jejich aktivní účast na fórech, ve výborech a v příslušných odvětvových podvýborech;
   h) zahrnout do uvedených pokynů zejména shodu mezi EU a AS, pokud jde o sdílenou odpovědnost v oblasti boje proti obchodu s nedovolenými omamnými látkami, posílit politický dialog v oblasti boje proti omamným látkám, a zohledňovat sociální, hospodářské a environmentální dopady uplatňování navržených opatření, zejména opatření týkajících se podpory a usnadnění přístupu na trh práce a alternativních plodin, jakož i přístupu ke specifickým kontrolním nástrojům určeným k omezení a postupnému snížení míry trestné činnosti spojené s praním peněz a obchodem se zbraněmi,
   i) zaručit, že do budoucí dohody o přidružení bude zapracována tzv. "demokratická klauzule", jakož i jiné klauzule týkající se sociálních věcí (v souladu s pracovněprávními ustanoveními obsaženými v úmluvách Mezinárodní organizace práce, zejména s úmluvou č. 169 o domorodém a kmenovém obyvatelstvu v nezávislých státech, a s úmluvami týkajícími se ochrany důstojných pracovních podmínek, nediskriminace a rovnosti mezi ženami a muži v pracovněprávní oblasti a odstranění dětské práce) a životního prostředí; výslovně odkázat na konkrétní mechanismy zaručující jejich použitelnost, zaručit zejména kontinuitu a zlepšení režimu pobídek v oblasti zaměstnání a životního prostředí režimu Všeobecného systému preferencí (GSP)(4), včetně GSP plus a zároveň stanovit, že Komise bude předkládat Evropskému parlamentu výroční zprávu o její kontrole v této oblasti;
   j) ve směrnicích pro jednání řádně zohlednit, pokud jde o ustanovení v oblasti rozvojové spolupráce, která budou součástí nové dohody, směřující k uskutečňování rozvojových cílů tisíciletí, zvláštní rysy andského regionu a vycházet ze zásady, podle níž je pro překonání chudoby v regionu prvořadé vytváření lidského kapitálu a je proto třeba klást mimořádný důraz na vzdělávání, výzkum, vědu a technologii, jakož i na kulturu – a v těchto oblastech také posilovat vzájemné výměny – dále na ochranu veřejného zdraví, ekosystémů a biologické rozmanitosti;
   k) zdůraznit nutnost zaručit soulad rozvojových politik se zásadou zakotvenou v článku 178 Smlouvy o ES, se společným prohlášením Rady, zástupců vlád členských států zasedajících v Radě, Evropského parlamentu a Komise o rozvojové politice Evropské unie: "Evropský konsensus"(5), jakož i se závěry Rady o začlenění otázek rozvoje do rozhodovacího procesu(6);
   l) zdůraznit, že směrnice pro jednání by měly plně zohledňovat prioritní cíl odstranění chudoby, nerovnosti, sociálního vyloučení a všech forem diskriminace, zejména diskriminace na základě pohlaví a etnického původu, a že je nutné vytvořit obecnou integrovanou strategii rozvoje a politiky, která zaručí rovné pracovní příležitosti a lepší životní a pracovní podmínky pro všechny, včetně hospodářských a kulturních práv domorodých obyvatel, stejně jako prioritní prosazování lepšího přístupu ke vzdělání a ke zdravotní péči;
   m) v rámci přidružení posílit vnitřní mechanismy a společná opatření, které umožní maximální využití potenciálu strategií rozvoje a podpoří projekty společného rozvoje, zejména s ohledem na přistěhovalce, kteří se usídlili v EU;
   n) upozornit, že zahraniční investice jsou nezbytným prvkem hospodářského rozvoje obou regionů a zdůraznit, že evropské podniky, které investují v zemích AS, by měly uplatňovat tytéž normy, pokud jde o pracovní podmínky a investice, jako jsou uplatňovány v rámci EU, a že by investorům měla být zaručena právní jistota na základě mezinárodního soukromého práva a za plného dodržování zásady vnitrostátního svrchovaného práva na přírodní zdroje;
   o) zařadit do budoucí dohody ustanovení v oblasti migrace směřující k posílení základních práv, pracovního práva a občanských práv zákonných přistěhovalců, zejména pokud jde o sociální zabezpečení, bez ohledu na místo, kde se nacházejí, a stanovit mechanismy k usnadnění a zlevnění finančních operací a k posílení jejich průhlednosti a bezpečnosti; současně řešit základní problémy, které jsou původci migrace;
   p) v rámci cílů příštího mandátu k činnosti Evropské investiční banky v Latinské Americe a Asii stanovit cíle podpory andské regionální integrace – zvláště integrace materiálních infrastruktur, dopravy, komunikace a energie, tak aby činnosti této instituce účinně doplňovaly novou dohodu;
   q) ve směrnicích pro jednání stanovit posílení podpory andské integrace a reformy a posilování jejího legislativního rámce a jejích institucí ze strany EU, s cílem přispět k posílení jejich účinnosti, reprezentativnosti a legitimity, zvláště pokud jde o odstraňování překážek obchodu, volného pohybu osob, společných politik a harmonizace právních předpisů, s poukazem na evropskou zkušenost v oblasti strukturálních a regionálních fondů a fondu soudržnosti;
   r) ve směrnicích pro jednání stanovit, že na počátku vyjednávání musí být předložena studie o sociálních a environmentálních dopadech, která bude přiložena jako referenční dokument agendy jednání;
   s) uzavřít rozsáhlou a vyrovnanou dohodu o přidružení s AS, která bude založena na třech pilířích: politické a institucionální kapitole, která posílí demokratický dialog a politickou spolupráci, kapitole spolupráce, která bude podporovat udržitelný hospodářský a sociální rozvoj a obchodní kapitole, která bude plně zohledňovat specifické rozvojové cíle ve státech AS;
   t) stanovit ve směrnicích pro jednání postupnou a vzájemnou liberalizaci za spravedlivých podmínek a se vzájemnými výhodami založenými na doplňkovosti a solidaritě, aby budoucí dohoda snížila stávající asymetrii mezi Evropskou unií a AS, jakož i mezi členskými státy AS; zaujmout však zvláštní odstupňovaný a pružný přístup, pokud jde o lhůty dohodnuté podle závazků v oblasti regionální integrace a podle pokroků, jichž dosáhnou andské země v oblasti konkurenceschopnosti; je nezbytné plně podpořit transformaci výroby a konkurenceschopnost andských hospodářství prostřednictvím nástrojů spolupráce v oblasti rozvoje, jakož i přenosem technologie, začlenění kritérií vnitrostátního obsahu do pravidel původu a zavedení programů spolupráce a technické pomoci, přičemž všechna tato opatření budou směřovat k prosazování stabilního právního prostředí, které zaručí bezpečnost investic a hospodářských a obchodních vztahů mezi zúčastněnými stranami;
   u) považovat jednání o zóně volného obchodu mezi EU a AS za zásadní pro posílení úlohy EU jako obchodního partnera a investora v Latinské Americe a pro posílení mezikontinentální integrace; tato jednání musí být dovedena ke zdárnému konci v kontextu vyznačujícím se expanzí bilaterálních obchodních dohod USA a návrhem ze strany USA na vytvoření Celoamerické zóny volného obchodu;
   v) vzít v úvahu, že uzavření dohody o přidružení s AS s cílem vytvořit evropsko-latinskoamerickou zónu globálního meziregionálního partnerství, je prvořadým strategickým cílem pro vnější vztahy EU v mezinárodním kontextu vyznačujícím se zvýšenou vzájemnou závislostí, hospodářským růstem, vzestupem nových hospodářských mocností a řadou globálních úkolů, které překračují hranice jednotlivých států, jako jsou bezpečnost, hospodářská správa na světové úrovni, životní prostředí a omezování chudoby;
   w) zavázat se k vytvoření evropsko-latinskoamerické zóny globálního meziregionálního partnerství v plném souladu s novým mechanismem průhlednosti Světové obchodní organizace (WTO) a v souladu s právy a povinnostmi vyplývajícími z WTO, zejména z článku XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) a článku V Všeobecné dohody o obchodu službami (GATS), a tak přispět k posílení mnohostranného obchodního režimu;
   x) nezavádět žádnou výslovnou či implicitní podmínku, která by podmiňovala podpis budoucí dohody mezi EU a AS předchozím uzavřením kola jednání WTO, aniž by tím bylo dotčeno budoucí začlenění výsledků pracovního programu z Dauhá slučitelných s hlavním cílem přidružení mezi EU a AS do dohody o přidružení, jako důkaz konkrétní a rozhodující podpory andskému procesu regionální integrace;
   y) vyjednat jedinou a nedělitelnou obchodní dohodu, která přesahuje stávající a budoucí povinnosti zúčastněných stran vůči WTO a vytvoří po ukončení přechodného období slučitelného s požadavky WTO evropsko-latinskoamerickou zónu globálního meziregionálního partnerství, ve které, aniž by bylo vyloučeno jakékoli odvětví, bude zohledněno hledisko rozvoje, jakož i zvláštní citlivé povahy některých výrobků, a to co nejméně omezujícím způsobem;
   z) věnovat zvláštní pozornost společnému hodnocení EU–AS týkajícímu se regionální hospodářské integrace AS, jež poukazuje na řadu důležitých praktických závěrů věcné povahy, jejichž cílem je posilovat, rozvíjet a dokončit celní unii a společný vnitřní trh v rámci AS, protože obojí má pro vyjednání a realizaci skutečně funkční zóny volného obchodu mezi těmito dvěma regiony zásadní význam;
   aa) věnovat zvláštní pozornost – jako významnému kroku pro úspěšný vývoj vyjednávání – iniciativám plánovaným AS s cílem prohloubit regionální hospodářskou integraci, a zejména iniciativám týkajícím se celních tarifů uplatňovaných na výrobky pocházející z EU, zjednodušení a harmonizace celních režimů a iniciativám v oblastech služeb a přeshraniční silniční přepravy;
   ab) nabídnout významné nové možnosti přístupu na trh v oblasti zemědělství, které je pro rozvoj AS zásadním odvětvím, avšak vzít v úvahu, že stupeň pružnosti EU v zemědělství by měl záviset i na pokroku dosaženém v jiných oblastech, jako je např. přístup na trh nezemědělských produktů a služeb, a také na pokroku učiněném v jiných otázkách v oblasti zemědělství, než je přístup na trh;
   ac) zohlednit význam toho, aby byl zaručen univerzální přístup k základním službám a aby jednotlivé členské státy měly právo přijímat příslušné vnitrostátní právní předpisy a tedy obezřetně postupovat ve vyjednáváních o liberalizaci trhu se službami v souladu s článkem V GATS s cílem zajistit skutečné zlepšení v souvislosti s dosud dohodnutými a uplatňovanými povinnostmi spojenými s liberalizací a potřebu jasného a předvídatelného regulačního rámce; zdržet se nabídek a přijímání žádostí v oblasti veřejného zdraví a vzdělání;
   ad) vyzvat Komisi, aby vzhledem k tomu, že mechanismy urovnávání sporů začleněné do podobných obchodních dohod, které již byly uzavřeny mezi Společenstvím a třetími zeměmi, nejsou efektivně používány, předložila nové nápady, jak vytvořit efektivnější nástroj urovnávání sporů, který by usnadnil přijímání rozhodnutí v otázce konfliktů, které by mohly vzniknout v jakékoli oblasti zóny volného obchodu;
   ae) pečlivě zkoumat potřebu toho, zda by EU a Latinská Amerika měly usilovat o sblížení jednotlivých platných dohod či dohod ve stádiu vyjednávání mezi oběma regiony, s cílem předejít tomu, aby zvyšující se překrývání četných bilaterálních, regionálních a multilaterálních závazků v oblasti liberalizace vytvořilo v Latinské Americe neúmyslné překážky pro obchod a investice;
   af) stanovit ve směrnicích pro jednání podporu systému, který by podněcoval zakládání malých a středních podniků jako základních článků hospodářského rozvoje, vytváření pracovních míst a dobrých sociálních podmínek; v zájmu boje proti nezaměstnanosti usilovat o rozvoj malých a středních podniků usnadněním přístupu k úvěrům a vypracovat podpůrné programy pro podniky v oblasti inovací;
   ag) vyzvat Komisi, aby plně a podrobně informovala Parlament, v případě potřeby důvěrným způsobem, o svých návrzích pokynů pro jednání, jakož i o již schválených pokynech;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě a pro informaci také Komisi a vládám členských států Evropské unie a zemí Andského společenství.

(1) Úř. věst. C 140 E, 13. 6. 2002, s. 569.
(2) Úř. věst. C 103 E, 29. 4. 2004, s. 543.
(3) Úř. věst. C 296 E, 6. 12. 2006, s. 123.
(4) Nařízení Rady (ES) č. 980/2005 ze dne 27. června 2005 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (Úř. věst. L 169 ze dne 30. 6. 2005, s. 1).
(5) Úř. věst. C 46, 24. 2. 2006, s. 1.
(6) Závěry ze zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy ve dnech 16. a 17. října 2006, dokument č. 13735/06.

Právní upozornění - Ochrana soukromí