Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/2221(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0025/2007

Esitatud tekstid :

A6-0025/2007

Arutelud :

PV 14/03/2007 - 17
CRE 14/03/2007 - 17

Hääletused :

PV 15/03/2007 - 5.9
CRE 15/03/2007 - 5.9
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0080

Vastuvõetud tekstid
PDF 139kWORD 55k
Neljapäev, 15. märts 2007 - Strasbourg
Läbirääkimised assotsiatsioonilepingu sõlmimiseks Euroopa Liidu ning Andide Ühenduse vahel
P6_TA(2007)0080A6-0025/2007

Euroopa Parlamendi 15. märtsi 2007. aasta soovitus nõukogule läbirääkimisvolituste kohta assotsiatsioonilepingu sõlmimiseks ühelt poolt Euroopa Liidu ja tema liikmesriikide ning teiselt poolt Andide Ühenduse ja tema liikmesriikide vahel (2006/2221(INI))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel Luis Yañez-Barnuevo García poolt esitatud ettepanekut võtta vastu soovitus nõukogule läbirääkimissuuniste kohta assotsiatsioonilepingu sõlmimiseks ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Andide Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel (B6-0374/2006);

–   võttes arvesse Viini deklaratsiooni lõiget 31, milles tuuakse ära 12. mail 2006 Viinis toimunud ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna riikide neljandal tippkohtumisel Euroopa Liidu ja Andide Ühenduse otsus algatada 2006. aasta jooksul assotsiatsioonilepingu läbirääkimisteni viiv protsess, mis hõlmaks poliitilist dialoogi, koostööprogramme ja kaubanduskokkulepet;

–   võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu V jaotist;

–   võttes arvesse oma 15. novembri 2001. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika suhteid puudutava ühisstrateegia ning globaalse partnerluse kohta(1);

–   võttes arvesse oma 31. märtsi 2004. aasta seisukohta poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu allkirjastamise kohta ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Andide Ühenduse ja selle liikmesriikide Boliivia, Colombia, Ecuadori, Peruu ja Venezuela Bolivari Vabariigi vahel;(2)

–   võttes arvesse oma 27. aprilli 2006. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika tugevdatud partnerluse kohta(3);

–   võttes arvesse komisjoni soovitust läbirääkimiste alustamise kohta Andide Ühenduse ja selle liikmesriikidega assotsiatsioonilepingu sõlmimiseks (SEK(2006)1625),

–   võttes arvesse kodukorra artikli 114 lõiget 3 ja artikli 83 lõiget 5;

–   võttes arvesse väliskomisjoni raportit ja arengukomisjoni ning rahvusvahelise kaubanduse komisjoni arvamusi (A6-0025/2007);

A.   arvestades, et demokraatia ja õigusriigi põhimõtte austamine ning kõikide iskute inimõiguste ja mõlema piirkonna kodanike kõikide kodaniku- ja poliitiliste õiguste tagamine ja kaitsmine on põhieelduseks assotsiatsiooni loomisel nende kahe poole vahel,

B.   arvestades, et põhiõiguste tagamine kõigile kodanikele ning eelkõige neile, kes on vähemsoodsas olukorras, nagu põlisrahvad, ning nende aktiivsem osalemine ühiskondlikus ja poliitilises elus, on lepingu põhielemendid,

C.   arvestades Andide Ühenduse sisemistele raskustele vaatamata tehtud jõupingutusi ja selle ilmset valmisolekut Euroopa Liiduga assotsiatsioonilepingu sõlmimiseks,

D.   arvestades, et tulevase lepingu läbirääkimissuunistes tuleb selgelt välja tuua, et pooled soovivad sõlmida üldise assotsiatsioonilepingu, mis hõlmab niisiis ka igasugusele tõelisele assotsiatsioonikoostööle omast poliitilist dialoogi, koostööprogramme ja vabakaubanduspiirkonna loomist, millest saaksid kasu mõlema piirkonna kõik kodanikud;

E.   arvestades, et Boliivia, Colombia, Ecuadori ja Peruu presidendid kohtusid 13. juunil 2006 Quitos, suhtusid positiivselt Viini deklaratsioonis sätestatud nõuetele ja leppisid kokku oma integreerimissoovi tugevdamises ja protsessi innustamises Andide Ühenduse ja ELi vahelise assotsiatsioonilepingu läbirääkimiste algatamiseks;

F.   arvestades, et Euroopa – Ladina-Ameerika Parlamentaarse Assamblee (Eurolat) loomine oli otsustav samm Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika ning eriti ELi ja Kesk-Ameerika vaheliste suhete demokraatliku õiguspärasuse ja poliitilise mõõtme kindlustamisel ning et nimetatud assambleest saab kahe piirkonna vahelise alalise poliitilise dialoogi foorum,

G.   arvestades, et tulevase lepingu läbirääkimissuunistes ei tohi ühelgi juhul tähelepanuta jätta enamikus Andide Ühenduse riikides esinevaid tõsiseid majanduslikke, poliitilisi ja sotsiaalseid puudujääke ega eirata kahe piirkonna vahelisi arenguerinevusi ega ka Andide Ühenduse siseseid majandussuhete iseärasusi,

H.   arvestades, et tuleks tagada, et ELi mitmeaastase finantsplaneerimise vahendid oleksid kooskõlas aastatuhande arengueesmärkide saavutamisega Andide piirkonnas,

1.   edastab nõukogule järgmised soovitused:

   a) läbirääkimisvolitused peavad selgelt sisaldama õiguslikku alust, mille põhjal uue assotsiatsioonilepingu üle läbirääkimisi hakatakse pidama; õiguslik alus peab olema EÜ asutamislepingu artikkel 310 koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimese lause ja artikli 300 lõike 3 teise lõiguga;
   b) läbirääkimisvolitustes tuleb täpsustada, et ELi ja Andide Ühenduse vahelise assotsiatsioonilepingu üheks eesmärgiks peaks olema lähitulevikus laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna loomine, poliitilise dialoogi ja koostöö arendamine ning jätkusuutliku inimarengu, sotsiaalse ühtekuuluvuse, demokraatia ja õigusriigi tugevdamise edendamine, samuti inimõiguste ning kodaniku-, poliitiliste, majanduslike ja sotsiaalsete õiguste täielik austamine, nende õiguste kultuurilist ja keskkonnamõõdet unustamata;
   c) nimetatud läbirääkimissuunistes tuleb selgelt ette näha Andide piirkonna partnerite toetamine kõigis valdkondades tehtavates regionaalse integratsiooni süvendamise pingutustes, eelistades kokkulepet piirkondlike rühmade vahel, mis ei välista siiski Andide Ühenduse sisese integratsiooniprotsessi arengu seisukohast vältimatut diferentseeritud kohtlemist;
   d) nimetatud suunistes tuleks määratleda kesksed teemad, millele ajakava ja poliitiline dialoog keskenduvad, sealhulgas eesmärkide ja vaadete ajakohastamine sellistes küsimustes nagu demokraatlik juhtimine ja stabiliseerimine, võitlus korruptsiooni, karistamatuse ja terrorismiga, eelkõige uimastiäriga seonduv terrorismiga ja selle seos organiseeritud kuritegevusega, rahuvalve ja julgeolek ning konfliktide lahendamine; suunised peaksid sisaldama ka uusi teemasid nagu vaesuse vähendamine, sotsiaalse ühtekuuluvuse toetamine, ränne ja inimestevaheline suhtlemine, ning suunistes tuleks ette näha ka konkreetsed meetmed sellistes küsimustes nagu ühiste seisukohtade võtmine rahvusvahelistel foorumitel ja ÜROs;
   e) konkreetse toetuse väljendusena Andide piirkonna piirkondlikule integratsioonile ning ELi ja Ladina-Ameerika – Kariibi mere piirkonna vahelisele kahepoolsele strateegilisele partnerlusele tuleb uue assotsiatsioonilepingu raames näha ette liikmete nimetamine ELi ja Andide Ühenduse parlamentaarsesse ühiskomisjoni, mis moodustatakse Euroopa Parlamendi liikmetest ja Andide Parlamendi liikmetest, kes kuuluvad Ladina-Ameerika Parlamentaarsesse Assambleesse;
   f) seada prioriteediks ELi tegevus, eelkõige hariduse ja tervishoiu valdkondades;
   g) edendada ühiskondlike ja kodanikuühiskonna organisatsioonide struktureeritud osalemist assotsiatsioonilepinguga hõlmatud valdkondades ja selle läbirääkimisprotsessis, määratledes dialoogimehhanismid, tagades läbipaistvuse ja kohase teabele juurdepääsu, tehes ettepaneku korraldada nii ELis kui Andide Ühenduses regulaarseid kohtumisi ühiskondlike organisatsioonide ja kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajatega ning anda nende esindajatele ministeeriumidevahelistel koosolekutel vaatlejastaatus, lihtsustades samuti nende aktiivset osalemist foorumitel, komisjonides ja konkreetse valdkonna allkomisjonides;
   h) läbirääkimisvolitustes tuleks kajastada ELi ja Andide Ühenduse vahel saavutatud konsensust jagatud vastutuse osas uimastikaubandusevastases võitluses, tugevdades konkreetselt uimastivastase võitluse valdkonda puudutavat poliitilist dialoogi, ning võtta arvesse nende sotsiaalseid, majanduslikke ja keskkonnaalaseid kohustusi seoses kavandatavate meetmetega, eelkõige mis puudutab meetmeid, mille eesmärk on juurdepääsu edendamine ja lihtsustamine tööturule ja asenduskultuuridele, nagu ka erilistele kontrollimehhanismidele, mille eesmärk on piirata ja järk-järgult vähendada rahapesu ja relvakaubandusega seotud kuritegusid;
   i) tagada tuleks, et tulevasse assotsiatsioonilepingusse lisataks nii-öelda demokraatiaklausel ning sotsiaalse (seoses ILO konventsioonides sisalduvate tööõigust puudutavate sätetega, märkides eriti ära sõltumatutes riikides elavate põlis- ja hõimurahvaste õigusi, korralike töötingimuste kaitset, mittediskrimineerimist ning naiste ja meeste tööalast võrdõiguslikkust ning lastetöö kaotamist käsitleva konventsiooni nr 169) ja keskkonnaalase iseloomuga klauslid; viidata sõnaselgelt konkreetsetele mehhanismidele, mis tagavad nende rakendamise ning tagada eelkõige töö- ja keskkonnavaldkonnas üldiste soodustuste süsteemi (GSP)(4), sealhulgas GSP + ergutusmeetmete jätkuvus ja parandamine, nähes eelkõige ette, et komisjon esitab Euroopa Parlamendile iga-aastase aruande rakendamise järelevalve kohta;
   j) uue lepingu arengukoostööd puudutavate sätete puhul tuleb arvesse võtta Andide piirkonna eripära ja aastatuhande arengueesmärkide saavutamist selles piirkonnas, lähtudes seisukohast, et inimkapitali arendamine ning haridus- ja kultuurivahetus on kõnealuses piirkonnas vaesuse kaotamise seisukohast muutunud esmatähtsateks, seega erilist tähelepanu tuleb pöörata haridusele, teadustegevusele ja -uuringutele ning tehnoloogiale, samuti kultuurile, ergutades tihedamaid vahetusi nendes valdkondades, edendades muu hulgas rahvatervise, ökosüsteemide ja bioloogilise mitmekesisuse kaitset;
   k) rõhutada tuleks vajadust tagada arengupoliitika sidusus kooskõlas põhimõttega, mis tuleneb EÜ asutamislepingu artiklist 178 ning nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate, Euroopa Parlamendi ja komisjoni ühisavaldusest Euroopa Liidu arengupoliitika küsimuses: Euroopa konsensus,(5) samuti nõukogu järeldustest arenguküsimuste lülitamise kohta nõukogu otsustusprotsessi(6);
   l) rõhutab, et läbirääkimissuunistes tuleb täielikult arvesse võtta prioriteetset eesmärki, milleks on vaesuse, ebavõrdsuse, sotsiaalse tõrjutuse ja diskrimineerimise kõikide vormide, eelkõige soo ja etnilise päritolu alusel diskrimineerimise kaotamine ning rõhutab veel, et oluline on rakendada üldist integreeritud arengustrateegiat ja poliitikat, mis tagab kõikidele võrdsed võimalused ning paremad elu- ja töötingimused, sealhulgas põlisrahvaste majanduslikud ja kultuurilised õigused, samuti parema juurdepääsu haridusele ja tervishoiule;
   m) palub, et assotsiatsiooni raames alustataks sisemiste mehhanismide ja ühismeetmete tugevdamisega, et kasutada maksimaalselt ära arengustrateegiate potentsiaali ja edendada kaasarenguprojekte eelkõige ELis elavate sisserännanute elanikkondadega;
   n) juhib tähelepanu asjaolule, et välisinvesteeringud on esmatähtis element mõlema piirkonna majandusarengus, ja rõhutab, et Andide Ühendusse investeerivatelt Euroopa ettevõtjatelt tuleks eeldada ELiga samade standardite kohaldamist töötingimuste ja investeerimise osas ning et investorite õiguskindlus peaks olema tagatud rahvusvahelise eraõiguse alusel ja austades täiel määral põhimõtet riiklikust suveräänsusest loodusressursside üle;
   o) lisada tulevasse assotsiatsioonilepingusse rändealased sätted põhiõiguste, seaduslike rändajate tööalaste õiguste ja kodanikuõiguste, eelkõige nende sotsiaalkindlustuse, tugevdamiseks olenemata nende asukohast, ning kindlaks määrata mehhanismid rahaülekannete hõlbustamiseks, vähem kulukamaks, läbipaistvamaks ja kindlamaks muutmiseks, käsitledes samas rände peamiseid põhjuseid;
   p) Euroopa Investeerimispanga järgmise Ladina-Ameerika tegevusmandaadi eesmärkide hulgas tuleks ette näha Andide piirkonna piirkondliku integratsiooni toetamine, eriti füüsilise infrastruktuuri, transpordi, side ja energeetika valdkonnas, nii et panga tegevus täiendaks tõhusalt uut lepingut:
   q) läbirääkimissuunistes tuleks arvesse võtta ELi kasvavat toetust Andide piirkonna integratsioonile ning sealse õigusliku raamistiku ja institutsioonide reformile ja tugevdamisele, et viimased muutuksid tõhusamaks, esinduslikumaks ja legitiimsemaks, eriti mis puudutab kaubanduspiirangute kaotamist, isikute vaba liikumist, ühtseid poliitikaid ja õigusaktide harmoneerimist viitega Euroopa kogemusele struktuuri-, regionaal- ja ühtekuuluvusfondidega;
   r) läbirääkimisvolitustes tuleks välja tuua, et läbirääkimiste alguses tuleb esitada sotsiaal- ja keskkonnamõjude hinnang ning lisada see viitedokumendina läbirääkimiste ajakavasse;
   s) sõlmida ulatuslik ja tasakaalustatud assotsiatsioonileping, mis tugineb kolmele sambale: poliitika ja institutsioonide peatükk, mis tugevdab demokraatlikku dialoogi ja poliitilist koostööd, koostööpeatükk jätkusuutliku majandusliku ja sotsiaalse arengu edendamiseks ning kaubanduspeatükk, mis võtab täielikult arvesse Andide Ühenduse riikide konkreetseid arengueesmärke;
   t) läbirääkimissuunistes tuleb ette näha kaubavahetuse progressiivne ja vastastikune liberaliseerimine õigluse ja vastastikku kasulikel tingimustel, mis rajanevad vastastikus täiendavuse ja solidaarsuse põhimõtetel, tagamaks, et tulevane leping vähendaks ELi Liidu ja Andide Ühenduse vahel ning viimase sees valitsevat asümmeetriat; suunised peaksid seega tagama kokkulepitava ajakava piires erilise, eristatud ja paindliku kohtlemise ning võtma arvesse piirkondlikku integratsiooni ja Andide piirkonna konkurentsivõime paranemist, mis tuleneb eeldusest, et tootmise ümberkorraldamist ning majanduse konkurentsivõimet tuleb kindlasti toetada selliste meetmetega nagu arengukoostöö ja tehnoloogiasiire, päritolumaa panust puudutavate nõuete lisamine päritolueeskirjadesse ning koostöö ja tehnilise abi programmide loomine, edendades stabiilset õiguskeskkonda, millega tagatakse investeeringute kindlus ning poolte majandus- ja kaubandussuhete turvalisus;
   u) arvestada, et läbirääkimised ELi ja Andide Ühenduse vahelise vabakaubanduspiirkonna üle on elutähtsad ELi kui Ladina-Ameerika kaubandus- ja investeerimispartneri rolli tugevdamise seisukohast ning mandritevahelise integratsiooni tugevdamiseks ning et läbirääkimised tuleb kiiresti lõpetada olukorras, mida iseloomustab Ameerika Ühendriikide kahepoolsete kaubanduslepingute levik ja Ameerika Ühendriikide juhitud Ameerikate vabakaubanduspiirkonna algatus;
   v) võtta arvesse, et assotsiatsioonilepingu sõlmimine Andide Ühendusega, millega luuakse Euroopa - Ladina-Ameerika globaalne piirkondadevaheline assotsiatsiooniala, on ELi välissuhetes rahvusvahelisel tasandil prioriteetne strateegiline eesmärk, mida iseloomustab suurem omavaheline sõltuvus, majanduskasv, uute majanduslike jõudude esilekerkimine ja mitmed riigipiire ületavad ülemaailmsed väljakutsed, nagu julgeolek, maailma majanduse juhtimine, keskkond ja vaesuse vähendamine;
   w) võtta kohustus luua Euroopa - Ladina-Ameerika globaalne piirkondadevaheline assotsiatsiooniala järgides täielikult Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) uut läbipaistvusmehhanismi ning WTOst tulenevaid õigusi ja kohustusi, eelkõige üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) XXIV artiklit ja teenuskaubanduse üldlepingu (GATS) V artiklit, aidates seega kaasa mitmepoolse kaubandussüsteemi tugevdamisele;"
   x) iseäranis ei tohi lisada ühtegi tingimust, mis kas sõnaselgelt või eeldatavalt seaks tulevase ELi ja Andide Ühenduse lepingu sõlmimise sõltuvusse WTO läbirääkimistevooru eelnevast lõpetamisest, ilma et see piiraks võimalust lülitada sobival ajal sellesse lepingusse Doha töökava tulemused, mis on kooskõlas ELi ja Andide Ühenduse lõppeesmärgiga, kusjuures kõik see peab konkreetselt ja otsustavalt toetama Andide piirkonna piirkondlikku integratsiooni;
   y) pidada läbirääkimisi ühtse ja jagamatu kaubanduslepingu üle, mis läheb kaugemale läbirääkimisosaliste praegustest ja tulevastest WTO esitatud kohustustest ning loob üleminekuajaks, mis on kooskõlas WTO nõuetega, Euroopa - Ladina-Ameerika globaalse piirkondadevaheline assotsiatsiooniala, milles ilma ühtegi sektorit välja jätmata võetakse kõige vähem piiraval moel arvesse teatud kaupade erilist tundlikkust ja arengu mõõdet;
   z) pöörata konkreetset tähelepanu ELi – Andide Ühenduse ühishinnangule Andide Ühenduse piirkondliku majandusintegratsiooni kohta, milles on esitatud mitu olulist praktilist järeldust Andide Ühenduse tolliliidu ja ühise siseturu tugevdamiseks, arendamiseks ja lõpuleviimiseks, mis on väga tähtis nii läbirääkimiste kui ka kahe piirkonna vahelise vabakaubanduspiirkonna loomise seisukohalt;
   aa) pöörata konkreetset tähelepanu – olulisima sammuna läbirääkimiste edukaks arenguks – Andide Ühenduse poolt kavandatud algatustele, eesmärgiga süvendada piirkondlikku majandusintegratsiooni, ja eelkõige nendele algatustele, mis on seotud EList pärit toodete suhtes kohaldatavate tariifidega, tollikordade lihtsustamise ja ühtlustamisega, ning samuti teenustevaldkondades ja piiriüleses maanteetranspordis toimuvaga;
   ab) pakkuda sisulisi uusi võimalusi turulepääsuks põllumajandussektoris, mis on Andide Ühenduse arengu seisukohalt võtmetähtsusega sektor, kuid arvestada, et ELi paindlikkuse ulatus põllumajandussektoris peaks samas ka sõltuma edasiminekust muudes valdkondades, nagu näiteks pääs mittepõllumajandustoodete ja teenuste turule, samuti edasiminekutest muudes põllumajanduslikes küsimustes lisaks turule pääsemisele;
   ac) võtta arvesse olulistele teenustele üldise juurdepääsu tagamise ja riigisiseste reguleeritavate õiguste tähtsust ja seepärast jätkata ettevaatlikult läbirääkimisi teenuskaubanduse liberaliseerimise üle vastavalt GATSi V artiklile, et saavutada reaalne paranemine seni kokku lepitud ja rakendatud liberaliseerimiskohustuste täitmise ning selge ja prognoositava reguleerimisraamistiku vajaduse rahuldamise suhtes; hoiduda pakkumiste tegemisest ning rahvatervise ja hariduse valdkonnas taotluste rahuldamisest;
   ad) paluda komisjonil, arvestades asjaolu, et siiani ühenduse poolt kolmandate riikidega sõlmitud samalaadsetesse kaubanduslepingutesse lisatud vaidluste lahendamise mehhanismid ei leia tõhusat kasutust, teha ettepanekuid uute ideede kohta, mille abil välja töötada tõhusam kahepoolne vaidluste lahendamise organ, mis lihtsustaks vaidluste lahendamist vabakaubanduspiirkonna kuuluvates valdkondades esilekerkivate vaidluste korral;
   ae) uurida hoolikalt nii ELi kui ka Ladina-Ameerika osas vajadust viia põhimõtteliselt kahe piirkonna vahelised jõustunud või läbirääkimiste etapis olevad lepingud tegeliku lähenemiseni, vältimaks seda, et arvukate kahepoolsete, piirkondlike ja mitmepoolsete liberaliseerimiskohustuste ja eeskirjade kattumine Ladina-Ameerikas põhjustaks kaubavahetusele ja investeeringuvoogudele tahtmatuid takistusi;
   af) läbirääkimissuunistes tuleb ette näha väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate kui majandusarengu põhielemendi loomine, töökohtade loomine ja sotsiaalset heaolu stimuleeriva süsteemi edendamine; tööpuuduse vastu võitlemiseks tuleb kavandada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate arendamine tänu liberaalsetel tingimustel krediidi võimaldamisele ning välja töötada ettevõtjate toetamise programmid innovatsiooni valdkonnas;
   ag) komisjon peab Euroopa Parlamenti põhjalikult ja vajaduse korral konfidentsiaalselt teavitama nii oma läbirääkimissuuniste projektist kui ka lõplikult vastu võetud läbirääkimissuunistest;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev soovitus nõukogule ja teavitamise eesmärgil komisjonile, samuti liikmesriikide ja Andide Ühenduse liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) EÜT C 140 E, 13.6.2002, lk 569.
(2) ELT C 103 E, 29.4.2004, lk 543.
(3) ELT C 296 E, 6.12.2006, lk 123.
(4) Nõukogu 27. juuni 2005. aasta määrus (EÜ) nr 980/2005, üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta (ELT L 169, 30.6.2005, lk 1).
(5) ELT C 46, 24.2.2006, lk 1.
(6) Üldasjade ja välissuhete nõukogu 16. ja 17. oktoobri 2006. aasta järeldused, dokument nr 13735/06.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika