Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/2221(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0025/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0025/2007

Keskustelut :

PV 14/03/2007 - 17
CRE 14/03/2007 - 17

Äänestykset :

PV 15/03/2007 - 5.9
CRE 15/03/2007 - 5.9
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0080

Hyväksytyt tekstit
PDF 141kWORD 57k
Torstai 15. maaliskuuta 2007 - Strasbourg
Euroopan unionin ja Andien yhteisön välinen assosiaatiosopimus
P6_TA(2007)0080A6-0025/2007

Euroopan parlamentin suositus neuvostolle 15. maaliskuuta 2007 Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Andien yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen assosiaatiosopimuksen neuvotteluvaltuuksista (2006/2221(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Luis Yañez-Barnuevo Garcían PSE-ryhmän puolesta neuvostolle esittämän ehdotuksen suositukseksi, joka koskee neuvotteluohjeita assosiaatiosopimuksen tekemiseksi toisaalta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja toisaalta Andien yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä (B6-0374/2006),

–   ottaa huomioon Wienin julistuksen 31 artiklan, johon sisältyy päätös, jonka Euroopan unioni ja Andien yhteisö tekivät Wienissä 12. toukokuuta 2006 pidetyssä neljännessä Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen välisessä huippukokouksessa ja jonka mukaan vuoden 2006 aikana osapuolet panevat alulle neuvotteluprosessin, jonka tavoitteena on johtaa sekä yhteistyöohjelmia että poliittisen vuoropuhelun ja kauppasopimuksen sisältävän assosiaatiosopimuksen tekemiseen,

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan suhteita koskevasta yhteisestä strategiasta ja yleisestä kumppanuudesta 15. marraskuuta 2001 antamansa päätöslauselman(1),

–   ottaa huomioon 31. maaliskuuta 2004 ottamansa kannan ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Andien yhteisön ja sen jäsenmaiden Bolivian, Ecuadorin, Kolumbian ja Perun tasavaltojen ja Venezuelan bolivariaanisen tasavallan välisen poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä(2),

–   ottaa huomioon 27. huhtikuuta 2006 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan kumppanuuden lujittamisesta(3),

–   ottaa huomioon komission suosituksen neuvotteluiden aloittamisesta assosiaatiosopimuksen tekemiseksi Andien yhteisön ja sen jäsenvaltioiden kanssa (SEC(2006)1625),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 114 artiklan 3 kohdan sekä 83 artiklan 5 kohdan,

–   ottaa huomioon ulkoasiain valiokunnan mietinnön sekä kehitysyhteistyövaliokunnan ja kansainvälisen kaupan valiokunnan suositukset (A6-0025/2007),

A.   ottaa huomioon, että demokratian, oikeusvaltion ja kaikkien ihmisten ihmisoikeuksien täysimääräisen kunnioittamisen ja molempien alueiden kansalaisten kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien täysimääräisen kunnioittamisen on oltava perusedellytyksiä osapuolten välisen kumppanuuden kehittämiselle,

B.   katsoo, että perusoikeuksien täysimääräisen kunnioittamisen takaaminen kaikille kansalaisille ja erityisesti heikommassa asemassa oleville kansalaisille, kuten alkuperäiskansoihin kuuluville, ja kansalaisten yhteiskunnallisen ja poliittisen osallistumisen lisääminen ovat sopimuksen keskeisiä tekijöitä,

C.   ottaa huomioon Andien yhteisön tekemän työn ja osoittaman valmiuden assosiaatiosopimuksen tekemiseen Euroopan unionin kanssa huolimatta yhteisöä kohdanneista sisäisistä ongelmista,

D.   katsoo, että tulevan sopimuksen neuvotteluohjeissa on ilmaistava selkeästi, että osapuolet tekevät kokonaisvaltaisen sopimuksen, johon sisältyy aidolle assosiaatiolle ominainen poliittinen vuoropuhelu, yhteistyöohjelmia sekä vapaakauppa-alueen luominen niin, että molempien alueiden kansalaiset hyötyvät siitä,

E.   ottaa huomioon, että Bolivian, Kolumbian, Ecuadorin ja Perun presidentit kokoontuivat 13. kesäkuuta 2006 Quitossa ja reagoivat myönteisesti Wienin julistuksessa esitettyihin vaatimuksiin ja päättivät lujittaa yhdentymispyrkimyksiään ja sysätä eteenpäin prosessia, joka johtaa neuvotteluiden aloittamiseen Andien yhteisön ja EU:n välisen assosiaatiosopimuksen tekemisestä,

F.   katsoo, että Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisen edustajakokouksen (EuroLat) perustaminen on ollut ratkaiseva askel EU:n ja Latinalaisen Amerikan demokraattisen legitimiyden ja poliittisen ulottuvuuden vahvistamisessa ja erityisesti EU:n ja Andien yhteisön välillä ja että edustajakokous on pysyvä alueiden välisen poliittisen vuoropuhelun foorumi,

G.   katsoo, että tulevan sopimuksen neuvotteluohjeissa ei missään tapauksessa pidä unohtaa useimpia Andien maita koettelevaa taloudellista, poliittista ja sosiaalista vajetta, alueiden välisiä kehityseroja, eikä Andien yhteisöön kuuluvien maiden välisten taloussuhteiden erityispiirteitä,

H.   pitää tarkoituksenmukaisena, että EU:n monivuotiset rahoitusohjelmat sopivat yhteen vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamispyrkimysten kanssa Andien alueella,

1.   esittää neuvostolle seuraavat suositukset:

   a) neuvotteluvaltuuksissa olisi oltava selkeä maininta oikeusperustasta, jonka perusteella uudesta assosiaatiosopimuksesta neuvotellaan; oikeusperustaan on sisällytettävä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 310 artikla, ja siinä on viitattava 300 artiklan 2 kohdan 1 alakohdan ensimmäiseen virkkeeseen sekä saman artiklan 3 kohdan 2 alakohtaan;
   b) neuvotteluohjeissa olisi täsmennettävä, että EU:n ja Andien yhteisön välille tehtävän assosiaatiosopimuksen yhtenä tavoitteena on luoda tulevaisuudessa pitkälle menevä vapaakauppa-alue, poliittinen vuoropuhelu, ja yhteistyö sekä edistää kestävää inhimillistä kehitystä, sosiaalista koheesiota, demokratian ja oikeusvaltion lujittamista sekä ihmisoikeuksien, kansalaisoikeuksien, poliittisten taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien täysimääräistä kunnioittamista unohtamatta myöskään näiden oikeuksien kulttuuriin ja ympäristöön liittyviä näkökohtia;
   c) neuvotteluohjeisiin olisi sisällytettävä selkeä maininta siitä, että Andien maiden kumppanit saavat tukea toimilleen alueellisen integraation syventämiseksi kaikilla aloilla niin, että etusija annetaan alueellisten ryhmittymien väliselle sopimukselle, mikä ei kuitenkaan sulje pois Andien yhteisön integraatioprosessin kehittymiselle elintärkeää etuuskohtelua;
   d) neuvotteluohjeissa olisi määritettävä työohjelman ja poliittisen vuoropuhelun painopisteet ja ajantasaistettava ne tavoitteet ja toimintatavat, jotka koskevat demokraattista hallintotapaa ja vakauttamista, korruption, rankaisematta jättämisen ja terrorismin, erityisesti narkoterrorismin sekä sen ja järjestäytyneen rikollisuuden yhteyksien torjuntaa, rauhan ja turvallisuuden säilyttämistä sekä konfliktien hallintaa; neuvotteluohjeisiin olisi sisällytettävä muita aiheita, kuten köyhyyden torjuminen, sosiaalisen koheesion tukeminen, muuttoliike ja henkilövaihto, olisi suunniteltava konkreettisia toimia erityisesti mitä tulee yhteisten kantojen hyväksymiseen kansainvälisillä foorumeilla tai YK:ssa;
   e) neuvotteluohjeissa olisi varauduttava EU:n ja Andien yhteisön välisen tulevan parlamentaarisen sekavaliokunnan jäsenten nimittämiseen; valiokunta perustetaan uuden assosiaatiosopimuksen nojalla ja siihen otetaan jäseniä Euroopan parlamentista ja Andien maiden parlamenteista; lisäksi kyseinen sekavaliokunta tulee kuulumaan Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan maiden väliseen parlamentaariseen yleiskokoukseen, mikä on konkreettinen osoitus tuesta Andien alueen integraatioprosessille sekä EU:n ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen väliselle strategiselle assosiaatiolle;
   f) olisi painotettava erityisesti koulutus- ja terveydenhuoltoalalla toteutettavia EU:n toimia;
   g) neuvotteluohjeissa olisi mainittava nimenomaisesti kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan järjestelmällinen osallistuminen assosiaatiosopimuksen piiriin kuuluvilla aloilla sekä tuon sopimuksen neuvotteluprosessiin niin, että määritetään vuoropuhelun mekanismit, varmistetaan tiedon avoimuus ja oikea-aikainen pääsy tietoon, ehdotetaan säännöllisten kokousten järjestämistä kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa sekä EU:ssa että Andien maiden yhteisössä, myönnetään kansalaisyhteiskunnan edustajille tarkkailijan status ministerikokouksissa sekä helpotetaan heidän aktiivista osallistumistaan EU:n ja Andien maiden yhteisön eri foorumeihin, valiokuntiin ja alivaliokuntiin;
   h) neuvotteluohjeisiin olisi sisällytettävä EU:n ja Andien yhteisön välillä aikaansaatu konsensus huumeiden salakuljetusta koskevasta jaetusta vastuusta vahvistamalla huumeiden salakuljetuksen torjuntaan keskittyvää poliittista vuoropuhelua sekä otettava huomioon ehdotettujen toimenpiteiden täytäntöönpanon sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset sekä ympäristövaikutukset ja sen, että voidaan toteuttaa erityisesti ne toimet, joilla halutaan edistää ja helpottaa vaihtoehtoisia työmahdollisuuksia ja vaihtoehtoisten viljelykasvien markkinoille pääsyä sekä sellaisten erityisten valvontamekanismien käyttöönottoa, joiden tarkoituksena on vähentää asteittain rahanpesuun ja aseiden salakuljetukseen liittyviä rikoksia;
   i) neuvotteluohjeissa olisi varmistettava, että tulevaan assosiaatiosopimukseen sisällytetään niin sanottu demokraattinen lauseke sekä muita yhteiskunnallisia lausekkeita (jotka vastaavat Kansainvälisen työjärjestön ILOn yleissopimusten sisältämiä työoikeutta koskevia määräyksiä ja erityisesti riippumattomien maiden alkuperäis- ja heimokansoja koskeva ILOn yleissopimus N:o 169, ihmisarvoisten työolojen turvaaminen, syrjinnän vastustaminen ja sukupuolten välinen tasa-arvo työelämässä sekä lapsityövoiman käytön lopettaminen) sekä ympäristölausekkeita; viitattava selkeästi niihin käytännön mekanismeihin, joilla taataan näiden lausekkeiden toteuttamiskelpoisuus, sekä taattava erityisesti yleisen tullietuusjärjestelmän (GSP)(4), GSP plus mukaan luettuna, mukaisen työllisyys- ja ympäristökannustinjärjestelmän jatkuvuus ja parantaminen, varmistettava erityisesti, että komissio antaa Euroopan parlamentille vuosittain tiedonannon toimien seurannasta;
   j) neuvotteluohjeissa olisi otettava asianmukaisesti huomioon Andien alueen erityispiirteet silloin, kun viitataan kehitysyhteistyötä koskeviin uuden sopimuksen määräyksiin, joilla pyritään vuosituhannen kehitystavoitteiden (MDG) toteuttamiseen, ja lähtökohtana olisi pidettävä sitä, että inhimillisen pääoman kouluttaminen on ensiarvoisen tärkeä osatekijä köyhyyden nujertamiseksi Andien alueella, minkä vuoksi on kiinnitettävä erityistä huomiota koulutukseen, tutkimukseen, tieteeseen, teknologiaan, kulttuuriin ja vuorovaikutuksen lisäämiseen näiden alojen välillä, sekä kansanterveyden ja ekosysteemien ja biodiversiteetin suojeluun;
   k) neuvotteluohjeissa olisi korostettava tarvetta taata kehitysyhteistyöpolitiikkojen yhteneväisyys sen periaatteen mukaisesti, joka sisältyy Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 178 artiklaan sekä neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien, Euroopan parlamentin ja komission antamaan yhteiseen julkilausumaan Euroopan unionin kehityspolitiikasta: Eurooppalainen konsensus(5), sekä neuvoston päätelmiin, jotka koskevat kehitysyhteistyökysymysten huomioonottamista neuvoston päätöksenteossa(6);
   l) neuvotteluohjeissa olisi otettava täysimääräisesti huomioon ensisijainen tavoite, joka koskee köyhyyden, eriarvoisuuden, sosiaalisen syrjäytymisen ja kaikkien syrjinnän muotojen, etenkin sukupuolesta ja etnisestä alkuperästä johtuvan syrjinnän, poistamista, ja se, että tarvitaan yleinen integroitu kehitysstrategia ja politiikkoja, joilla taataan tasavertaiset mahdollisuudet kaikille sekä parannetaan koko väestön elin- ja työoloja, alkuperäisväestön taloudelliset ja kulttuuriset oikeudet mukaan lukien, ja asetetaan etusijalle koulutuksen ja terveydenhuollon saatavuus;
   m) neuvotteluohjeissa olisi edistettävä assosiaation puitteissa sisäisiä mekanismeja ja yhteisiä toimenpiteitä kehitysstrategioiden täysimääräiseksi hyödyntämiseksi siten, että ne edistävät yhteisiä kehityshankkeita etenkin EU:ssa oleskelevan siirtolaisväestön kanssa;
   n) neuvotteluohjeissa olisi otettava huomioon, että ulkomaiset sijoitukset ovat keskeinen tekijä molempien alueiden taloudellisen kehityksen kannalta korostaen, että eurooppalaisten yritysten, joilla on sijoituksia Andien yhteisössä, pitäisi olettaa soveltavan samoja työoloja ja sijoituksia koskevia standardeja kuin EU:ssa ja että sijoittajien oikeusturva pitäisi taata kansainvälisen yksityisoikeuden pohjalta noudattaen samalla täysimääräisesti kansallista itsemääräämisoikeutta luonnonvarojen osalta;
   o) tulevaan sopimukseen olisi sisällytettävä siirtolaisuutta koskevia määräyksiä, joilla vahvistetaan laillisten maahanmuuttajien perus-, työ- ja kansalaisoikeuksia, erityisesti sosiaaliturvan osalta riippumatta siitä, missä he ovat, ja kehitettävä järjestelmiä rahalähetysten helpottamiseksi, niiden hintojen alentamiseksi ja niiden saamiseksi avoimemmiksi ja turvallisemmiksi ja puututtava myös siirtolaisuuden taustalla oleviin perussyihin;
   p) neuvotteluohjeissa olisi määrättävä Andien alueellisen integraatioprosessin tukitavoitteista – erityisesti konkreettisen infrastruktuurin ja liikenne- ja viestintäinfrastruktuurin sekä energia-alan infrastruktuurin integraation osalta – osana Euroopan investointipankin seuraavan toimintamandaatin tavoitteita Latinalaisessa Amerikassa ja Aasiassa, jotta Euroopan investointipankin toiminta täydentäisi tehokkaasti uutta sopimusta;
   q) neuvotteluohjeissa olisi otettava huomioon sen tuen lisääminen, jota Euroopan unioni on osoittanut Andien maiden integraatioon, uudistuksiin sekä näiden maiden lainsäädännöllisen kehyksen ja instituutioiden vahvistamiseen, kun tavoitteena on vahvistaa näiden instituutioiden toimintakykyä, edustuksellisuutta ja laillista oikeutusta erityisesti kaupankäynnin esteiden poistamisen, henkilöiden vapaan liikkuvuuden, yhteisen politiikan sekä lainsäädäntöjen yhdenmukaistamisen varmistamiseksi; ja viitattava Euroopan unionin kokemukseen rakennerahastoista, alueellisista rahastoista sekä koheesiorahastoista;
   r) neuvotteluohjeissa olisi tuotava esiin se, että sosiaalisia vaikutuksia ja ympäristövaikutuksia koskeva tutkimus on esitettävä neuvottelujen alussa neuvottelujen työjärjestyksen viiteasiakirjana;
   s) Andien yhteisön kanssa olisi tehtävä laaja-alainen ja tasapainoinen assosiaatiosopimus, joka perustuu kolmeen pilariin: poliittinen ja institutionaalinen luku, jolla vahvistetaan demokraattista vuoropuhelua ja poliittista yhteistyötä; yhteistyöluku, jolla edistetään kestävää taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä; ja kauppaa koskeva luku, jossa otetaan täysin huomioon Andien yhteisön maiden erityiset kehitystavoitteet;
   t) neuvotteluohjeissa olisi määrättävä kaupan asteittaisesta ja vastavuoroisesta vapauttamisesta oikeudenmukaisin sekä täydentävyyteen ja yhteisvastuuseen perustuvan molemminpuolisen hyödyn ehdoin, jotta tulevalla sopimuksella vähennettäisiin Euroopan unionin ja Andien yhteisön välisiä tai Andien maiden välillä vallitsevia eroja; otettava siksi huomioon erityinen ja joustava etuuskohtelu sovittujen määräaikojenmukaisesti alueellisen integraation yhteydessä tehtyjen sitoumusten mukaisesti sekä otettava huomioon Andien maiden kilpailukyvyn parantuminen; tuettava voimakkaasti Andien maiden tuotteiden jalostamista sekä näiden maiden talouksien kilpailukykyä kehitysyhteistyön toimenpiteillä ja panostamalla teknologian siirtoon, kansallisten kriteereiden sisällyttämiseen alkuperäsääntöihin sekä yhteistyöohjelmien ja teknisen tuen ohjelmien laatimiseen; kaikilla näillä tukitoimenpiteillä pyritään edistämään sellaisen vakaan oikeudellisen ympäristön luomista, joka takaisi paitsi turvalliset investoinnit myös turvallisten taloudellisten ja kaupallisten suhteiden luomisen osapuolten välillä;
   u) EU:n ja Andien yhteisön välisestä vapaakauppa-alueesta käytäviä neuvotteluja olisi pidettävä ratkaisevan tärkeinä, kun ajatellaan EU:n roolin vahvistamista Latinalaisen Amerikan kauppa- ja investointikumppanina, sekä mannertenvälisen yhdentymisen lujittamista, ja neuvottelut olisi vietävä kiireellisesti päätökseen tilanteessa, jota leimaavat Yhdysvaltojen kahdenvälisten kauppasopimusten laajentuminen sekä Yhdysvaltojen johdolla tehty Amerikkojen vapaakauppa-aluetta (FTAA) koskeva ehdotus;
   v) neuvotteluohjeissa olisi otettava huomioon, että assosiaatiosopimuksen tekeminen Andien yhteisön kanssa Euroopan ja Latinalaisen Amerikan alueidenvälisen kokonaisvaltaisen assosiaatioalueen perustamisesta on EU:n ulkosuhteiden ensisijainen strateginen tavoite kansainvälisessä tilanteessa, jolle on tyypillistä keskinäisen riippuvuuden lisääntyminen, talouskasvu, uusien talousmahtien kehittyminen sekä kansalliset rajat ylittävät globaalit haasteet, kuten turvallisuus, maailmantalouden hallitseminen, ympäristönäkökohdat ja köyhyyden vähentäminen;
   w) olisi sitouduttava Euroopan ja Latinalaisen Amerikan alueidenvälisen kokonaisvaltaisen assosiaatioalueen perustamiseen täysin sopusoinnussa Maailman kauppajärjestön (WTO) uuden avoimuusmekanismin sekä Maailman kauppajärjestöstä juontuvien oikeuksien ja velvoitteiden, erityisesti tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan ja kauppaa ja palveluja koskevan yleissopimuksen (GATS) V artiklan kanssa, ja siten edistämään monenvälisen kauppajärjestelmän vahvistamista;
   x) neuvotteluohjeisiin ei tulisi sisällyttää nimenomaista tai hiljaista ehtoa, jonka mukaisesti tuleva EU:n ja Andien yhteisön välinen sopimus voidaan tehdä vasta Maailman kauppajärjestön (WTO) neuvottelukierroksen päätyttyä, tämän kuitenkaan rajoittamatta mahdollisuutta sisällyttää tähän assosiaatiosopimukseen oikea-aikaisesti EU:n ja Andien yhteisön välisen assosiaatiosopimuksen perimmäisen tavoitteen mukaiset Dohan työohjelman tulokset; kaikessa edellä esitetyssä on ilmaistava selkeästi tuki Andien maiden alueelliselle yhdentymisprosessille;
   y) neuvotteluohjeissa olisi huomioitava, että neuvotellaan yksi yhtenäinen, neuvottelevien osapuolten nykyisiä ja tulevia Maailman kauppajärjestöstä juontuvia velvoitteita pidemmälle menevä kauppasopimus, jolla perustetaan Maailman kauppajärjestön vaatimusten kanssa yhteensopivan siirtymäkauden aikana Euroopan ja Latinalaisen Amerikan alueidenvälinen kokonaisvaltainen assosiaatioalue ja jossa, sulkematta mitään sektoria ulkopuolelle, otetaan mahdollisimman vähän rajoittavalla tavalla huomioon kehitysulottuvuus ja tiettyjen tuotteiden erityinen herkkyys;
   z) neuvotteluohjeissa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota EU:n ja Andien yhteisön yhteiseen, Andien yhteisön alueellista taloudellista yhdentymistä koskevaan arviointiin, jossa esitetään useita tärkeitä konkreettisia toiminnallisia johtopäätöksiä, joilla pyritään vahvistamaan ja kehittämään Andien yhteisön tulliliittoa ja yhteisiä sisämarkkinoita ja toteuttamaan ne, jotka molemmat ovat EU:n ja Andien yhteisön tehokkaan vapaakauppa-alueen neuvottelemisen ja toteuttamisen kannalta olennaisia;
   aa) neuvotteluohjeissa olisi otettava erityisesti huomioon yhtenä neuvottelujen menestyksekkään etenemisen kannalta merkittävänä vaiheena Andien yhteisön kaavailemat aloitteet, jotka koskevat alueellisen talousintegraation syventämistä ja erityisesti EU:sta tuotavista tuotteista perittäviä tullitariffeja, tullijärjestelyjen yksinkertaistamista ja yhdenmukaistamista sekä palveluja ja rajat ylittävää maantieliikennettä;
   ab) neuvotteluohjeissa olisi tarjottava mielekkäitä uusia tilaisuuksia markkinoille pääsyyn maatalousalalla, joka on Andien yhteisön kehityksen kannalta elintärkeä ala, mutta otettava huomioon, että sen, missä määrin EU voi joustaa maatalouden alalla, pitäisi riippua myös edistymisestä muilla alueilla, kuten palveluiden sekä muiden kuin maataloustuotteiden markkinoille pääsyssä ja edistymisestä muissa maataloutta koskevissa kysymyksissä kuin markkinoille pääsy;
   ac) neuvotteluohjeissa olisi otettava huomioon tärkeiden palvelujen yleisen saatavuuden takaamisen ja kansallisen sääntelyoikeuden merkitys, ja edetään näin ollen varovasti neuvotteluissa, jotka koskevat palveluihin liittyvän kaupan vapauttamista GATS-sopimuksen V artiklan mukaisesti, jotta voidaan varmistaa todelliset parannukset tähän mennessä sovittujen ja sovellettujen vapauttamista koskevien sitoumusten sekä selkeän ja ennakoitavissa olevan sääntelykehyksen tarpeen osalta; pidättäydytään tarjousten tekemisestä tai pyyntöjen hyväksymisestä kansanterveyden ja koulutuksen aloilla;
   ad) olisi pyydettävä komissiota ‐ ottaen huomioon, että yhteisön kolmansien maiden kanssa jo tekemiin vastaavanlaisiin kauppasopimuksiin sisällytettyjä riitojen ratkaisumekanismeja ei hyödynnetä tehokkaasti ‐ ehdottamaan uusia ideoita sellaisen entistä tehokkaamman kahdenvälisten riitojen ratkaisuvälineen kehittämiseksi, jonka avulla helpotetaan päätöksentekoa millä tahansa vapaakauppa-alueen kattamalla alalla syntyneistä konflikteista;
   ae) olisi tutkittava huolellisesti sekä EU:n että Latinalaisen Amerikan tarvetta pyrkiä periaatteellisesti voimassa olevien tai neuvoteltavien sopimustensa mahdolliseen lähentämiseen, jotta Latinalaisen Amerikan lukuisten kahdenvälisten, alueellisten ja monenvälisten vapauttamissitoumusten ja sääntökokonaisuuksien lisääntyvä päällekkäisyys ei aiheuttaisi yllättäviä esteitä kauppa- ja investointivirroille;
   af) neuvotteluohjeissa olisi määrättävä sellaisen järjestelmän edistämisestä, jolla vahvistetaan pienten ja keskisuurten yritysten perustamista taloudellisen kehityksen, työllisyyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin keskeisenä osana; yhtenä keinona olisi harkittava työttömyyden torjumiseksi pk-yritysten kehittämistä halpakorkoisten lainojen avulla ja tukiohjelmien laatimista innovatiivisille yrityksille;
   ag) neuvotteluohjeissa olisi varmistettava, että komissio tiedottaa parlamentille perusteellisesti ja tarvittaessa luottamuksellisesti niin suunnitelluista kuin lopulta hyväksytyistä neuvotteluohjeista;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle ja tiedoksi komissiolle sekä Euroopan unionin ja Andien yhteisön jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EYVL C 140 E, 13.6.2002, s. 569.
(2) EUVL C 103 E, 29.4.2004, s. 543.
(3) EUVL C 296 E, 6.12.2006, s. 123.
(4) Neuvoston asetus (EY) N:o 980/2005, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2005, yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta (EUVL L 169, 30.6.2005, s. 1).
(5) EUVL C 46, 24.2.2006, s. 1.
(6) Yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston 16. ja 17. lokakuuta 2006 tekemät päätelmät, asiakirja N:o 13735/06.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö