Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2006/2221(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0025/2007

Pateikti tekstai :

A6-0025/2007

Debatai :

PV 14/03/2007 - 17
CRE 14/03/2007 - 17

Balsavimas :

PV 15/03/2007 - 5.9
CRE 15/03/2007 - 5.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0080

Priimti tekstai
PDF 234kWORD 77k
Ketvirtadienis, 2007 m. kovo 15 d. - Strasbūras
Derybos dėl Europos Sąjungos ir Andų bendrijos asociacijos susitarimo
P6_TA(2007)0080A6-0025/2007

2007 m. kovo 15 d. Europos Parlamento rekomendacija Tarybai dėl įgaliojimų derėtis dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Andų bendrijos bei jos valstybių narių asociacijos susitarimo (2006/2221(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į rekomendaciją Tarybai, pateiktą Luis Yañez-Barnuevo García PSE frakcijos vardu, dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Andų bendrijos bei jos valstybių narių derybų dėl asociacijos susitarimo derybų gairių (B6-0374/2006),

–   atsižvelgdamas į Vienos deklaracijos 31 punktą, kurioje minimas Europos Sąjungos ir Andų bendrijos 4-ame ES ir Lotynų Amerikos ir Karibų aukščiausio lygio susitikime 2006 m. gegužės 12 d. priimtas sprendimas 2006 m. pradėti procesą, skatinantį derybas dėl asociacijos susitarimo, kuris apimtų politinį dialogą, bendradarbiavimo programas ir prekybos susitarimą,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties V antraštinę dalį,

–   atsižvelgdamas į savo 2001 m. lapkričio 15d. rezoliuciją dėl visa apimančios partnerystės ir bendros ES ir Lotynų Amerikos strategijos(1),

–   atsižvelgdamas į savo 2004 m. kovo 31 d. poziciją, išdėstytą Europos Parlamento teisėkūros rezoliucijoje dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Andų bendrijos bei jos valstybių narių, t. y., Bolivijos Respublikos, Kolumbijos, Ekvadoro, Peru ir Venesuelos Bolivaro Respublikos, politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo pasirašymo(2),

–   atsižvelgdamas į savo 2006 m. balandžio 27 d. rezoliuciją dėl glaudesnės Europos Sąjungos asociacijos su Lotynų Amerika(3),

–   atsižvelgdamas į Komisijos rekomendaciją pradėti derybas dėl Asociacijos susitarimo su Andų bendrija ir jų valstybėmis narėmis sudarymo (SEC(2006)1625);

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 114 straipsnio 3 dalį ir 83 straipsnio 5 dalį,

–   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą ir Vystymosi komiteto bei Tarptautinės prekybos komiteto nuomones (A6-0025/2007),

A.   kadangi pagarba demokratijai, teisinei valstybei ir galimybė visiems asmenims naudotis žmogaus teisėmis bei visiška pagarba abiejų regionų piliečių pilietinėms ir politinėms teisėms turėtų būti pagrindinės šių šalių asociacijos susitarimo sudarymo išankstinės sąlygos,

B.   kadangi sąlyga, kad visi piliečiai, ypač nepalankioje padėtyje esantys asmenys, pvz., tenykščiai gyventojai, galėtų visiškai naudotis pagrindinėmis teisėmis, ir jų socialinio bei politinio dalyvavimo stiprinimas yra pagrindiniai susitarimo elementai,

C.   kadangi Andų bendrija laikėsi pozityvaus požiūrio ir dėjo daug pastangų, kad būtų sudarytas asociacijos susitarimas su Europos Sąjunga, nors tuo pat metu ji susidūrė su vidiniais sunkumais,

D.   kadangi derybų dėl būsimojo susitarimo gairėse turi būti aiškiai nustatyta, kad abi Šalys turi pasirašyti bendrą susitarimą, kuris apimtų politinį dialogą dėl tikros asociacijos ir bendradarbiavimo bei laisvosios prekybos erdvės sukūrimo (LPE), kad visi abiejų regionų piliečiai iš to gautų kuo didesnę naudą,

E.   kadangi 2006 m. birželio 13 d. Bolivijos, Kambodžos, Ekvadoro ir Peru prezidentai susitiko Kite ir teigiamai reagavo į pirmiau minėtoje Vienos deklaracijoje iškeltus reikalavimus, taip pat nutarė sutelkti pastangas ir siekti integracijos bei suteikti postūmį procesui, kuriam vykstant būtų pradėtos derybos dėl Andų bendrijos ir ES asociacijos susitarimo,

F.   kadangi sukūrus transatlantinę Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinę asamblėją buvo žengtas lemiamas žingsnis siekiant sustiprinti ES ir Lotynų Amerikos, ypač ES ir Andų bendrijos, santykių demokratinį teisėtumą ir politinius aspektus ir kadangi ši asamblėja taps nuolatiniu abiejų regionų politinio dialogo forumu,

G.   kadangi derybų dėl būsimojo susitarimo gairės turi būti nustatytos tokios, kad niekaip nebūtų rizikuojama daugumoje Andų valstybių esančiu dideliu ekonominiu, politiniu ir socialiniu deficitu ar nepaisoma abiejų regionų vystymosi skirtumų bei Andų bendrijos ekonominių santykių ypatybių,

H.   kadangi reikėtų užtikrinti, kad Europos Sąjungos daugiamečio finansinio planavimo priemonės atitiktų Tūkstantmečio vystymosi tikslų (TVT) įgyvendinimą Andų regione,

1.   pateikia Tarybai šias rekomendacijas:

   a) derybų įgaliojimuose aiškiai nurodyti teisinį pagrindą, kuriuo remiantis bus deramasi dėl naujo asociacijos susitarimo – jį turi sudaryti Europos bendrijos steigimo sutarties 310 straipsnio ir 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmas sakinys bei 300 straipsnio 3 dalies antra pastraipa;
   b) derybų gairėse patikslinti, kad vienas iš ES ir Andų bendrijos asociacijos susitarimo tikslų – laipsniškai sukurti pažangesnę Laisvos prekybos erdvę (LPE), palaikant politinį dialogą bei bendradarbiauti, ir skatinti žmonijos tvariąją plėtrą, socialinę sanglaudą, demokratijos ir teisinės valstybės stiprinimą ir besąlygišką pagarbą žmogaus, pilietinėms, politinėms bei ekonominėms ir socialinėms teisėms neužmirštant šių teisių kultūrinių ir aplinkosaugos aspektų;
   c) minėtose gairėse aiškiai numatyti paramą partneriams Andų regione, siekiant, kad regionas labiau integruotųsi į visas sritis, teikiant pirmenybę regioninių blokų susitarimui, kuriuo vis dėlto nebūtų atmesta skirtingo traktavimo galimybė, galinti būti būtina Andų bendrijos viduje vykstant integravimo procesui;
   d) šiose gairėse nurodyti pagrindinius klausimus, kuriais bus grindžiama darbotvarkė ir politinis dialogas, įskaitant tikslų ir požiūrio įvairiais klausimais, kaip antai demokratinis valdymas ir stabilizavimas, kova su korupcija, nebaudžiamumu ir terorizmu, ypač – kova su narkoterorizmu ir jo sąsajomis su organizuotu nusikalstamumu, taikos ir saugumo palaikymas bei konfliktų valdymas, atnaujinimą; įtraukti į jas naujus klausimus, pvz., skurdo mažinimą, pagalbą socialinės sanglaudos srityje, migraciją ir žmonių mainus, be to, pasiūlyti konkrečius veiksmus tokiose srityse kaip bendrų pozicijų priėmimas tarptautiniuose forumuose ir Jungtinėse Tautose;
   e) paskirti ES ir Andų bendrijos jungtinio komiteto, kuris bus įkurtas pagal naują asociacijos susitarimą, narius iš Europos Parlamento ir Andų parlamento, kurie taip pat dalyvauja EUROLAT parlamentinėje asamblėjoje, kaip apčiuopiamos paramos regioninei Andų regiono integracijai ir abiejų regionų strateginei ES ir Lotynų Amerikos ir Karibų asociacijai ženklą;
   f) teikti pirmenybę ES veiksmams, ypač švietimo ir sveikatos priežiūros srityse;
   g) skatinti socialinių įstaigų ir pilietinės visuomenės struktūrinį dalyvavimą srityse, kurios apibrėžtos asociacijos susitarimu ir kurios buvo aptariamos derantis dėl šio susitarimo, nustatant dialogo mechanizmus, užtikrinant informacijos skaidrumą ir tinkamą prieigą prie jos, siūlant periodiškai organizuoti konferencijas su ES ir Andų bendrijos socialinių įstaigų ir pilietinės visuomenės atstovais ir suteikiant šiems stebėtojų statusą ministerijų atstovų posėdžių metu, taip pat sudarant jiems sąlygas aktyviai dalyvauti forumuose, komitetuose ir jų sektorių pakomitečiuose;
   h) derybų įgaliojimuose numatyti visų pirma ES ir Andų bendrijos sutarimą dėl bendros atsakomybės kovojant su neteisėta prekyba narkotikais, stiprinant politinį dialogą kovos su narkotikais srityje ir dėl socialinių, ekonominių ir aplinkosaugos padarinių įgyvendinant pasiūlytas priemones, ypač tas, kurios skatina ir sudaro galimybę patekti į darbo ir į biologinių žemės ūkio produktų rinkas, ir specialius kontrolės mechanizmus, kuriais siekiama sustabdyti ir laipsniškai mažinti su pinigų plovimu bei prekyba ginklais susijusių nusikaltimų skaičių;
   i) užtikrinti, kad į būsimąjį asociacijos susitarimą būtų įtraukta vadinamoji demokratinė išlyga bei kitos socialinio pobūdžio nuostatos (kartu su Tarptautinės Darbo Organizacijos susitarimuose esančiomis darbo teisės nuostatomis, ypač atsižvelgiant į konvenciją Nr. 169 dėl tenykščių gyventojų ir genčių nepriklausomose valstybėse, priimtinų darbo sąlygų apsaugos, moterų ir vyrų nediskriminavimo ir lygių galimybių darbo rinkoje, vaikų darbo panaikinimo), ir su aplinkos apsauga susijusios išlygos; vienareikšmiškai naudotis konkrečiomis sistemomis, kurios padėtų užtikrinti šių išlygų taikymą, o svarbiausia – užtikrinti, kad ir toliau būtų taikoma bei tobulinama pagal bendrųjų lengvatų sistemą(4) (BLS), įskaitant "BLS plius", taikomo skatinimo užimtumo ir aplinkos srityse tvarka, ir konkrečiai numatyti, kad Komisija pateiktų Europos Parlamentui metinę šios veiklos ataskaitą;
   j) rengiant naujojo susitarimo vystomojo bendradarbiavimo srities nuostatas dėl naujojo susitarimo plėtros, siekiant įgyvendinti Tūkstantmečio vystymosi tikslus, minėtose gairėse reikia atsižvelgti į Andų regiono ypatumus ir remtis nuostata, kad siekiant šiame regione įveikti skurdą visų pirma reikia kurti žmogiškąjį kapitalą, skiriant ypatingą dėmesį švietimui, moksliniams tyrimams, mokslui ir technologijoms bei kultūrai, ypač skatinant mainus šiose srityse, visuomenės sveikatos apsaugai bei ekosistemų ir biologinės įvairovės apsaugai;
   k) pabrėžti būtinybę užtikrinti vystymosi politikos sričių sanglaudą, laikantis principo, nustatyto EB sutarties 178 straipsnyje, Tarybos, Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų, Europos Parlamento ir Komisijos bendrame pareiškime dėl ES vystymosi politikos(5) ir Tarybos išvadose dėl vystymosi klausimų įtraukimo į Tarybos sprendimo(6) procesą;
   l) pabrėžti, kad rengiant šias gaires būtina itin atsižvelgti į prioritetinį tikslą panaikinti skurdą, nelygybę, socialinę atskirtį ir bet kokio pobūdžio diskriminaciją, ypač diskriminaciją dėl lyties ir etninės kilmės, taip pat pabrėžia būtinybę parengti bendrą visapusišką vystymosi strategiją ir numatyti politikos kryptis, pagal kurias visiems būtų užtikrinamos lygios įdarbinimo galimybės ir geresnės gyvenimo bei darbo sąlygos, įskaitant ekonomines ir kultūrines vietos gyventojų teises, pirmenybę teikiant geresnei prieigai prie švietimo, sveikatos apsaugos ir užimtumo;
   m) reikalauti, kad pagal asociacijos susitarimą siekiant didžiausio vystymosi strategijų veiksmingumo būtų tobulinami vidaus mechanizmai ir bendros priemonės ir skatinami vystomojo bendradarbiavimo projektai, ypač su Europos Sąjungoje gyvenančiomis imigrantų bendruomenėmis;
   n) atkreipti dėmesį į tai, kad užsienio investicijos yra pagrindinis veiksnys, skatinantis abiejų regionų ekonominį vystymąsi, ir pabrėžia, kad turėtų būti tikimasi, jog Andų bendrijos valstybėse investuojančios Europos įmonės taikys tokius pačius darbo sąlygų ir investavimo standartus, kaip ir Europos Sąjungoje, ir kad teisinis investuotojų saugumas turėtų būti užtikrintas remiantis tarptautine privatine teise ir visiškai gerbiant suverenios valstybės teisės į savo gamtinius išteklius principą; svarbu, kad didžioji dalis už nacionalinius gamtinius išteklius gaunamo pelno atitektų valstybei, o ši ją skirtų Tūkstantmečio vystymosi tikslams įgyvendinti;
   o) įtraukti į būsimąjį susitarimą su migracija susijusias nuostatas, skirtas migrantų, nesvarbu, kur jie būtų, pagrindinėms, darbo ir pilietinėms teisėms stiprinti, ypač socialinės apsaugos teisėms, ir nustatyti priemones, kurias taikant būtų galima lengviau, pigiau, skaidriau ir saugiau siųsti pinigines perlaidas ir kartu nagrinėti svarbiausias priežastis, skatinančias migraciją;
   p) numatyti, kad paramos Andų regiono integracijai tikslai, ypač įrenginių infrastruktūros ir infrastruktūros transporto, komunikacijų ir energijos srityse integracija, būtų vienas iš būsimų Europos investicijų banko veiklos Lotynų Amerikoje ir Azijoje įgaliojimų tikslų siekiant, kad ši institucija savo veikla veiksmingai papildytų naująjį susitarimą;
   q) derybų gairėse numatyti, kad Europos Sąjungos parama Andų regiono integracijai bei reformai ir teisinės sistemos ir institucijų stiprinimui bus padidinta siekiant, kad institucijos veiksmingiau dirbtų, būtų geriau atstovaujamos ir kad jų teisinė sistema būtų geresnė, ypač dėl prekybos, laisvo asmenų judėjimo, bendrosios politikos kliūčių panaikinimo, ir remiantis Europos patirtimi būtų suderinti teisės aktai struktūrinio, regioninio ir sanglaudos fondų srityje;
   r) derybų įgaliojimuose nustatyti, kad socialinio ir aplinkos poveikio tyrimas turi būti pateiktas derybų pradžioje kaip informacinis už derybas atsakingos agentūros dokumentas;
   s) kuo greičiau su Andų bendrija sudaryti išsamų, didelio užmojo ir darnų asociacijos susitarimą, kuris būtų grindžiamas trimis ramsčiais: politiniu ir instituciniu skyriumi, kuris padėtų stiprinti demokratinį dialogą ir politinį bendradarbiavimą, bendradarbiavimo skyriumi, kuris padėtų skatinti darnų ekonominį ir socialinį vystymąsi, ir prekybos skyriumi, kuriuo būtų visapusiškai atsižvelgiama į konkrečius Andų bendrijos šalių vystymosi tikslus;
   t) derybų gairėse numatyti laipsnišką ir abipusį prekybinių mainų liberalizavimą teisingumo ir papildomumu bei solidarumu grindžiamos abipusės naudos sąlygomis, siekiant, kad būsimasis susitarimas padėtų sumažinti disbalansą tarp Europos Sąjungos ir Andų bendrijos bei tarp pastarosios valstybių; todėl gairėse iki nustatyto termino numatyti specialų, diferencijuotą ir lankstų režimą, priklausantį nuo įsipareigojimų regioninės integracijos srityje ir Andų regiono šalių pasiektos pažangos konkurencingumo srityje, naudojant vystomojo bendradarbiavimo priemones, taip pat priemones, susijusias su technologijų perdavimu, nacionalinių reikalavimų įtraukimu į kilmės taisykles ir techninės pagalbos bei bendradarbiavimo programų sukūrimu; būtina aktyviai skatinti produktų ir Andų regiono konkurencingumo kaitą – visa tai reikėtų įgyvendinti remiant stabilią teisinę aplinką, kuri užtikrintų investicijų saugumą ir abiejų šalių ekonominius bei prekybinius santykius;
   u) laikyti derybas dėl ES ir Andų bendrijos LPE itin svarbiomis, siekiant stiprinti ES, kaip Lotynų Amerikos prekybos ir investicijų partnerės, vaidmenį ir didinti žemynų integraciją; taip pat stengtis greitai baigti šias derybas, turint mintyje tai, kad daugėja JAV sudaromų dvišalių prekybos susitarimų ir JAV siūlo sukurti Amerikos laisvosios prekybos erdvę;
   v) atsižvelgti į tai, kad asociacijos susitarimo, kuriuo sukuriama Europos ir Lotynų Amerikos visaapimančios tarpregioninės asociacijos erdvė, sudarymas su Andų bendrija yra prioritetinis ES išorės santykių strateginis tikslas, turint mintyje tarptautinę aplinką, kuriai būdinga vis didesnė tarpusavio priklausomybė, ekonomikos augimas, naujų šalių sustiprėjimas ekonominiu požiūriu ir šalių sienas peržengiančios visuotinės problemos, pvz., saugumas, pasaulio ekonomikos valdymas, aplinkos apsauga ir skurdo mažinimas;
   w) įsipareigoti sukurti Europos ir Lotynų Amerikos visaapimančios tarpregioninės asociacijos erdvę, kuri visapusiškai atitiktų naująją Pasaulio prekybos organizacijos skaidrumo priemonę ir su PPO susijusias teises bei įsipareigojimus, visų pirma Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnį ir Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis (GATS) V straipsnį, ir taip padėti stiprinti daugiašalę prekybos sistemą;
   x) gairėse jokiu būdu neturi būti tiesiogiai ar netiesiogiai nurodyta, kad būsimasis ES ir Andų bendrijos susitarimas turi būti sudarytas pasibaigus PPO derybų raundui, neneigiant to, kad atėjus laikui į šį susitarimą bus įtraukti Doha darbo programos rezultatai, atitinkantys galutinį ES ir Andų bendrijos asociacijos tikslą – visa tai turi rodyti konkrečią ir ryžtingą paramą Andų regiono regioninės integracijos procesui;
   y) susitarti dėl vieno nedalomo prekybos susitarimo, kuris apimtų daugiau nei dabartiniai ar būsimi su PPO susiję šalių įsipareigojimai ir padėtų per PPO reikalavimus atitinkantį pereinamąjį laikotarpį sukurti Europos ir Lotynų Amerikos visaapimančios tarpregioninės asociacijos erdvę; ją kuriant turėtų būti atsižvelgiama (nustatant kuo mažesnius apribojimus) į vystymosi aspektą ir ypatingą tam tikrų produktų rinkų jautrumą, neišskiriant nė vieno sektoriaus;
   z) skirti ypatingą dėmesį ES ir Andų bendrijos atliekamam bendram Andų bendrijos regioninės ekonominės integracijos vertinimui, kuriame pateikiama svarbių praktinių išvadų, padėsiančių stiprinti, plėtoti ir baigti kurti Andų bendrijos muitų sąjungą ir bendrą vidaus rinką – du aspektus, kurie abu būtini norinti susitarti dėl veiksmingos dviejų regionų LPE ir ją sukurti;
   aa) ypatingą dėmesį skirti Andų bendrijos planuojamoms regioninės ekonominės integracijos didinimo iniciatyvoms, ypač susijusioms su tarifais, taikomais produktams, kurių kilmės šalis – ES, taip pat su muitų sistemų, paslaugų sferos, tarptautinio kelių transporto reglamentavimo supaprastinimu ir suderinimu, nes tai labai svarbu norint, kad derybos vyktų sėkmingai;
   ab) pasiūlyti prasmingų naujų galimybių patekti į žemės ūkio rinką, nes šis sektorius itin svarbus Andų bendrijos vystymuisi, tačiau taip pat atsižvelgti į tai, jog ES lankstumas derantis dėl žemės ūkio turėtų priklausyti nuo pažangos, padarytos kitose srityse (pvz., galimybė patekti į ne žemės ūkio produktų ir paslaugų rinką, taip pat su patekimu į rinką nesusiję žemės ūkio klausimai);
   ac) atsižvelgti į tai, kad svarbu užtikrinti visuotinę galimybę gauti pagrindines paslaugas, taip pat į šalių teises reglamentuoti prekybos paslaugomis liberalizavimą ir dėl to apdairiai derėtis vadovaujantis GATS V straipsniu, siekiant realios pažangos, susijusios su jau prisiimtais ir taikomais liberalizavimo įsipareigojimais, taip pat atsižvelgti į tai, kad reikia aiškios ir nuspėjamos reglamentavimo tvarkos; neteikti pasiūlymų ir nepriimti prašymų, susijusių su visuomenės sveikata ir švietimu;
   ad) atsižvelgiant į tai, jog nėra veiksmingai naudojamasi panašiuose susitarimuose, kuriuos Bendrija yra sudariusi su trečiosiomis šalimis, numatytais ginčų sprendimo mechanizmais, paraginti Komisiją pasiūlyti naujų minčių, kaip parengti veiksmingesnę dvišalę ginčų sprendimo priemonę, kuri palengvintų nesutarimų, kylančių bet kurioje iš LPE priklausančių sričių, sprendimą;
   ae) siekiant užtikrinti, kad Lotynų Amerikoje vis didėjantis įvairių dvišalių, regioninių ir daugiašalių liberalizavimo įsipareigojimų ir taisyklių dubliavimasis nevirstų nepageidaujamomis kliūtimis prekybai ir investicijų srautams, atidžiai ištirti, ar ES ir Lotynų Amerikoje reikėtų iš esmės siekti ilgainiui suderinti įvairius abiejų regionų susitarimus, kurie galioja ar dėl kurių deramasi;
   af) derybų gairėse numatyti sukurti sistemą, kuri padėtų steigiant mažas ir vidutines įmones, kaip svarbiausią ekonominės plėtros elementą, užtikrinant užimtumą ir socialinę gerovę; mažų ir vidutinių įmonių plėtrą panaudojant lengvatinius kreditus laikyti kovos su nedarbu priemone ir plėtoti paramos įmonėms programas naujovių diegimo srityje;
   ag) Komisija turi išsamiai informuoti Parlamentą, jei reikia, konfidencialiai, apie savo rekomendacijas, susijusias su derybų įgaliojimais bei patvirtintomis derybų gairėmis;

2.   paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją Tarybai ir susipažinti Komisijai bei Europos Sąjungos ir Andų bendrijos valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) OL C 140 E, 2002 6 13, p. 569.
(2) OL C 103 E, 2004 4 29, p. 543.
(3) OL C 296 E, 2006 12 6, p. 123.
(4) 2005 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 980/2005 dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo (OL L 169, 2005 6 30, p. 1).
(5) OL C 46, 2006 2 24, p. 1.
(6) 2006 m. spalio 16–17 d. Bendrųjų reikalų ir išorės santykių Tarybos išvados, dokumentas Nr. 13735/06.

Teisinė informacija - Privatumo politika