Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2006/2221(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0025/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0025/2007

Debates :

PV 14/03/2007 - 17
CRE 14/03/2007 - 17

Balsojumi :

PV 15/03/2007 - 5.9
CRE 15/03/2007 - 5.9
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0080

Pieņemtie teksti
PDF 243kWORD 72k
Ceturtdiena, 2007. gada 15. marts - Strasbūra
Sarunas attiecībā uz asociācijas nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Andu Kopienu
P6_TA(2007)0080A6-0025/2007

Eiropas Parlamenta 2007. gada 15. marta ieteikuma priekšlikums, kas iesniegts Padomei, par sarunu pilnvarām par asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Andu Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses (2006/2221 (INI))

Eiropas Parlaments,

‐   ņemot vērā ieteikuma priekšlikumu Padomei par sarunu pamatnostādnēm, kuru PSE grupas vārdā iesniedza Luis Yáñez-Barnuevo (B6-0374/2006), saistībā ar asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Andu Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses,

‐   ņemot vērā Vīnes deklarācijas 31. punktu, kurā atzīmēts 2006. gada 12. maija Vīnē notikušās IV Eiropas Savienības un Latīņamerikas un Karību jūras valstu (ES un LAK) augstākā līmeņa sanāksmes laikā pieņemtais Eiropas Savienības un Andu Kopienas lēmums 2006. gadā uzsākt procesu, kura rezultātā notiktu sarunas par asociācijas nolīgumu, kurā būtu ietverts politiskais dialogs, sadarbības programmas un tirdzniecības nolīgums;

‐   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu,

‐   ņemot vērā 2001. gada 15. novembra rezolūciju par vispārīgu asociāciju un kopēju stratēģiju Eiropas Savienības un Latīņamerikas attiecībām(1),

‐   ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2004. gada 31. marta nostāju par politiskā dialoga un sadarbības nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Andu Kopienu un tās dalībvalstīm ‐ Bolīvijas, Kolumbijas, Ekvadoras, Peru Republikām un Venecuēlas Bolivāra Republiku, no otras puses(2),

‐   ņemot vērā 2006. gada 27. aprīļa rezolūciju par ciešākām partnerattiecībām starp Eiropas Savienību un Latīņameriku(3),

‐   ņemot vērā Eiropas Komisijas ieteikumu uzsākt sarunas nolūkā noslēgt asociācijas nolīgumu ar Andu Kopienu un tās dalībvalstīm (SEC(2006)1625),

‐   ņemot vērā Reglamenta 114. panta 3. punktu un 83. panta 5. punktu,

‐   ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu un Attīstības komitejas un Starptautiskās tirdzniecības komitejas atzinumus (A6-0025/2007),

A.   tā kā cieņa pret demokrātiju un tiesiskumu, kā arī visu cilvēku cilvēktiesību ievērošana pilnā mērā, tāpat arī abu reģionu pilsoņu civiltiesību un politisko tiesību pilnīga ievērošana ir pamatnosacījumi pušu asociācijas attīstībai,

B.   tā kā garantija, ka visi pilsoņi, un it īpaši mazāk aizsargātās grupas, piemēram, pamatiedzīvotāji, varēs pilnīgi izmantot savas pamattiesības, un viņu sociālās un politiskās līdzdalības pastiprināšana ir minētā nolīguma pamatelementi;

C.   tā kā Andu Kopiena, neskatoties uz iekšējām grūtībām, ar ko tai nākas saskarties, ir parādījusi vēlmi un rīcības gatavību asociācijas nolīguma noslēgšanai ar Eiropas Savienību;

D.   ņemot vērā, ka topošā nolīguma sarunu pamatnostādnēs ir jābūt nepārprotami minētam, ka šis ir visaptverošs abu pušu asociācijas nolīgums, proti, ka to veido patiesai asociācijai raksturīgs politisks dialogs, sadarbības programmas un brīvas tirdzniecības zonas izveide, kas sniedz labumu visiem iedzīvotājiem abos reģionos;

E.   tā kā 2006. gada 13. jūnijā Bolīvijas, Kolumbijas, Ekvadoras un Peru prezidenti tikās Kioto, tā kā viņi labvēlīgi attiecās pret Vīnē noteiktajām prasībām un vienojās stiprināt savas integrācijas vēlmes un veicināt procesu, kas nepieciešams, lai uzsāktu sarunas par asociācijas nolīgumu starp Andu Kopienu (AK) un ES;

F.   tā kā Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārās asamblejas (EuroLat) izveide bija izšķirošs solis, lai stiprinātu demokrātisko leģitimitāti un ES un Latīņamerikas, it īpaši ES un AK, attiecību politisko aspektu, un tā kā šī asambleja būs pastāvīga platforma abu reģionu politiskajam dialogam;

G.   ņemot vērā, ka sarunu pamatnostādnēs par gaidāmo nolīgumu nedrīkst noklusēt nopietnās ekonomiskās, politiskās un sociālās nepilnības, kas pastāv vairumā Andu Kopienas valstu, ne ignorēt abu reģionu attīstības atšķirības, ne arī AK iekšējo ekonomisko attiecību iezīmes;

H.   tā kā ir jāraugās, lai Eiropas Savienības finanšu plānošanas daudzgadu instrumenti būtu saderīgi ar Tūkstošgades attīstības mērķu (TAM) īstenošanu Andu reģionā,

1.   sniedz Padomei šādus ieteikumus:

   a) nepārprotami iekļaut sarunu pilnvarās juridisko pamatu, saskaņā ar kuru apspriedīs jauno asociācijas nolīgumu, un šim pamatam ir jābūt EK līguma 310. pantam saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu un minētā Līguma 300. panta 3. punkta otro daļu;
   b) noteikt sarunu pilnvarās, ka vienam no ES un AK asociācijas nolīguma mērķiem vajadzētu būt laikā noteikta uzlabota brīvās tirdzniecības zona (BTZ), politisks dialogs un sadarbība un ilgtspējīgas cilvēces attīstības veicināšana, sociālā kohēzija, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšana, kā arī civiltiesību, politisko, ekonomisko un sociālo tiesību pilnīga ievērošana, ņemot vērā arī šo tiesību kultūras un vides dimensiju;
   c) sarunu pamatnostādnēs paredzēt skaidras norādes par atbalstu Andu Kopienas locekļu centieniem reģionālās integrācijas padziļināšanā visās jomās, veicinot nolīgumu starp reģionālām kopām, kas tomēr neizslēdz diferencētu attieksmi, kas nepieciešama integrēšanas procesa attīstībai AK iekšienē;
   d) sarunu pamatnostādnēs skaidri noteikt galvenās tēmas, uz kuru pamata attīstīsies darba kārtība un politiskais dialogs, tostarp atjauninot mērķus un pieejas tādām tēmām, kā, piemēram, pārvaldība un demokrātijas stabilizācija, cīņa pret korupciju, nesodāmību un terorismu, it īpaši pret terorismu, kas saistīts ar narkotiku tirdzniecību, un tā saikni ar organizēto noziedzību, miera uzturēšana, drošības nodrošināšana un konfliktu pārvarēšana; iekļaut citas jaunas tēmas, piemēram, nabadzības samazināšanu, atbalstu sociālajai kohēzijai, migrāciju un cilvēku apmaiņu, kā arī ierosināt konkrētas darbības tādos jautājumos kā kopīgu nostāju pieņemšana starptautiskos forumos un Apvienoto Nāciju Organizācijā;
   e) paredzēt locekļu iecelšanu ES un AK apvienotajā parlamentārajā komitejā, kas saskaņā ar jauno asociācijas nolīgumu ir jāveido no to Eiropas Parlamenta un Andu valstu parlamenta deputātu vidus, kuri piedalās arī Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajā asamblejā, kā konkrēts atbalsts reģionālās integrācijas procesam Andu valstīs un ES un LAK abu reģionu stratēģiskajām partnerattiecībām;
   f) noteikt prioritātes ES darbībām, it īpaši izglītības un veselības aizsardzības jomā;
   g) veicināt sabiedrisko organizāciju un pilsoniskās sabiedrības plānotu dalību asociācijas nolīguma jomās un tā apspriešanas procesā, definējot sarunu mehānismus, nodrošinot pārredzamību un atbilstīgu piekļuvi informācijai, kā arī ierosinot regulāru konferenču rīkošanu ar sabiedrisko un pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvjiem gan ES, gan arī AK, novērotāju statusa piešķiršanu minētajiem pārstāvjiem ministriju sanāksmēs un veicinot viņu aktīvu dalību nozaru forumos, komisijās un apakškomisijās;
   h) atzīmē, ka sarunu pilnvarām it īpaši ir jāatspoguļo ES un AK vienprātība par kopēju atbildību cīņā pret narkotiku tirdzniecību, stiprinot politisko dialogu tieši narkotiku apkarošanas jomā, kā arī jāatspoguļo ierosināto pasākumu ietekme uz sociālo, ekonomisko un vides jomu, un it īpaši to pasākumu, kuri ir saistīti ar piekļuvi darba tirgum, alternatīvu kultūraugu audzēšanas veicināšanu, kā arī konkrētiem kontroles mehānismiem, lai apturētu un pakāpeniski samazinātu ar naudas atmazgāšanu un ieroču tirdzniecību saistītos noziegumus;
   i) nodrošināt, lai gaidāmajā asociācijas nolīgumā iekļauj tā saukto demokrātijas klauzulu un citas sociālās un vides jomas klauzulas (saistībā ar Starptautiskās Darba organizācijas konvencijās iekļautajām darba tiesībām; īpaši atsaucoties uz SDO konvenciju Nr. 169 "Par neatkarīgās valstīs dzīvojošiem pirmiedzīvotājiem un ciltīm", apmierinošiem darba apstākļiem, nediskrimināciju, dzimumu līdztiesību darba jomā un bērnu nodarbinātības izskaušanu); skaidri atsaukties uz konkrētiem mehānismiem, kam ir nodrošināta piemērojamība, un it īpaši nodrošināt vispārējo preferenču sistēmas(4) (VPS), tostarp arī "VPS plus", nodarbinātības un vides stimulu sistēmas nepārtrauktību un uzlabošanos, jo īpaši paredzot ikgadēju ziņojumu Eiropas Parlamentam par Komisijas veikto uzraudzību šajā jomā;
   j) attiecībā uz tiem jaunā nolīguma noteikumiem sadarbībai attīstības jomā, kuri ir orientēti uz TAM sasniegšanu, sarunu pamatnostādnēs pienācīgi ņemt vērā Andu reģiona specifiskās iezīmes, pamatojoties uz to, ka prioritāte nabadzības pārvarēšanai reģionā ir cilvēku apmācība, lai īpaša uzmanība tiktu pievērsta izglītībai, pētniecībai, zinātnei un tehnoloģijai, kā arī kultūrai, veicinot arī ciešākus sakarus starp šīm jomām, sabiedrības veselībai un ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai;
   k) uzsvērt, ka jānodrošina attīstības politikas virzienu saskaņotība atbilstīgi principam, kas ietverts Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 178. pantā, Padomes un dalībvalstu valdību pārstāvju, kas tikās Padomē, Eiropas Parlamentā un Komisijā, kopīgajā ziņojumā par Eiropas Savienības attīstības politiku "Eiropas konsenss attīstības jomā"(5) un Padomes secinājumos par attīstības jomas apsvērumu iekļaušanu lēmumu pieņemšanas procesā(6);
   l) uzsvērt, ka sarunu pamatnostādnēs pilnībā jāņem vērā prioritārs mērķis – izskaust nabadzību, nevienlīdzību, sociālo atstumtību un visus diskriminācijas veidus, jo īpaši diskrimināciju pēc dzimuma, kā arī etniskās izcelsmes, un pasvītro, ka nepieciešama vispārēja integrēta attīstības stratēģija un politika, kas visām personām garantētu vienlīdzīgas darba iespējas un labākus dzīves un darba apstākļus, tostarp pamatiedzīvotāju ekonomisko un kultūras tiesību ievērošanu, kā arī prioritātes piešķiršana labākai izglītības un veselības pakalpojumu pieejamībai;
   m) stiprināt asociācijas iekšējos mehānismus un kopīgos pasākumus, lai pēc iespējas labāk izmantotu attīstības stratēģiju potenciālu un lai varētu sekmēt līdzattīstības projektus, jo īpaši tos, kuros iesaistītas imigrējušo iedzīvotāju grupas, kas dzīvo Eiropas Savienībā;
   n) norādīt, ka ārvalstu ieguldījumi ir būtisks priekšnoteikums abu reģionu ekonomiskajai izaugsmei, un uzsvērt, ka Eiropas uzņēmumiem, kas veic ieguldījumus AK, būtu jānodrošina tādi paši darba apstākļu un ieguldījumu standarti, kādus ievēro Eiropas Savienībā, un ka būtu jāgarantē ieguldītāju tiesiskā drošība, pamatojoties uz starptautiskajām privāttiesībām un pilnībā ievērojot valsts suverenitātes principu dabas resursu izmantošanā;
   o) attiecībā uz migrāciju topošajā nolīgumā iekļaut noteikumus, kuru mērķis ir stiprināt legālo migrantu pamattiesības, darba tiesības un civiltiesības, un it īpaši viņu sociālo drošību neatkarīgi no viņu atrašanās vietas, un noteikt mehānismus, ar kuru palīdzību atvieglot naudas pārvedumus, samazināt to izmaksas un padarīt tos pārredzamākus un drošākus, vienlaicīgi risinot pamatproblēmas, kas izraisa migrāciju;
   p) apsvērt Andu valstu reģionālās integrācijas atbalsta mērķus (it īpaši fizisko infrastruktūru, transporta, komunikāciju un enerģijas integrācijai) starp nākamā Eiropas Investīciju bankas pilnvaru perioda mērķiem Latīņamerikā un Āzijā, lai tādējādi šīs iestādes darbība efektīvi papildinātu jauno nolīgumu;
   q) sarunu pamatnostādnēs paredzēt Eiropas Savienības sniegtā atbalsta pastiprināšanu Andu valstu integrācijai un tās tiesiskā regulējuma un institūciju stiprināšanai, lai veicinātu to lielāku efektivitāti, pārstāvniecību un likumību, ir īpaši saistībā ar tirdzniecības šķēršļu novēršanu, personu brīvu kustību, kopējiem politikas virzieniem, tiesību aktu saskaņošanu, tostarp atsaucoties arī uz Eiropas pieredzi struktūrfondu, reģionālo un kohēzijas fondu jomā;
   r) noteikt sarunu pilnvarās, ka sociālās un apkārtējās vides ietekmes pētījums ir jāiesniedz sarunu procesa sākumā, kā arī jāiekļauj sarunu darba kārtībā kā atsauces dokuments;
   s) noslēgt visaptverošu un līdzsvarotu asociācijas nolīgumu ar AK, kas balstītos uz trim pīlāriem: politisku un institucionālu sadaļu demokrātiska dialoga un politiskas sadarbības veicināšanai; sadarbības sadaļu ilgtspējīgas sociālās un ekonomiskās attīstības sekmēšanai; un tirdzniecības sadaļu, kurā pienācīgi ņemti vērā AK valstu specifiskie attīstības mērķi;
   t) paredzēt sarunu pamatnostādnēs pakāpenisku un savstarpēju tirdzniecības liberalizāciju atbilstīgi taisnīguma un savstarpēja izdevīguma nosacījumiem, kas balstās uz papildināmību un solidaritāti, lai gaidāmais nolīgums samazinātu pastāvošo asimetriju starp ES un Andu Kopienu, kā arī starp Andu Kopienas dalībvalstīm; tādēļ paredzēt īpašu, diferencētu un elastīgu režīmu ar termiņiem, kurus nosaka, pamatojoties uz Andu valstu reģionālās integrācijas saistībām un sasniegtajiem konkurences uzlabojumiem; paredzēt, ka ir nepieciešams spēcīgs atbalsts Andu valstu ražošanas pārveidošanai un to ekonomikas konkurētspējai, izmantojot sadarbības un attīstības instrumentus un tehnoloģiju nodošanu, iekļaujot noteikumos par izcelsmi attiecīgās valsts prasības pret to saturu un izveidojot sadarbības un tehniskā atbalsta programmas, vienlaikus veicinot stabilu juridisku vidi, kas garantētu drošību investīcijām un pušu ekonomiskajām un tirdzniecības attiecībām;
   u) uzskatīt par būtiskām sarunas par ES un AK brīvās tirdzniecības zonu (BTZ), lai pastiprinātu ES kā Latīņamerikas tirdzniecības un ieguldījumu partnera lomu un lai veicinātu starpkontinentālo integrāciju; sarunas, kuras jārisina, ņemot vērā ASV divpusējo tirdzniecības līgumu paplašināšanu un ASV priekšlikumu par brīvās tirdzniecības zonu starp abām Amerikām;
   v) ņemt vērā, ka asociācijas nolīguma noslēgšana ar AK, lai izveidotu EiroLatīņamerikas Vispasaules starpreģionālo asociācijas zonu , ir prioritārs ES stratēģisks ārējo attiecību mērķis tādā starptautiskā situācijā, kurai raksturīga aizvien pieaugoša savstarpēja atkarība, ekonomikas izaugsme, jaunu ekonomisku spēku rašanās, kā arī virkne globālu pārrobežu izaicinājumu drošības, pasaules ekonomikas pārvaldības, vides aizsardzības un nabadzības izskaušanas jomā;
   w) apņemties izveidot EiroLatīņamerikas Vispasaules starpreģionālo asociācijas zonu atbilstīgi jaunajam PTO pārredzamības mehānismam, kā arī tiesībām un pienākumiem, kas izriet no PTO darbības, īpaši no Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta un Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību (VVPT) V panta, tādējādi veicinot daudzpusējas tirdzniecības sistēmas stiprināšanu;
   x) neiekļaut ne tiešu, ne netiešu nosacījumu, kas paredz, ka gaidāmo ES un AK nolīgumu noslēdz tikai pēc Pasaules Tirdzniecības organizācijas sarunu kārtas beigām, neierobežojot iespēju piemērotā brīdī minētajā nolīgumā iekļaut tos Dohas programmas rezultātus, kuri saskan ar galīgo ES un Andu Kopienas asociācijas mērķi; visu minēto uzskatīt par taustāmu un apņēmīgu atbalstu reģionālās integrācijas procesam Andu valstīs;
   y) apspriest vienotu un nedalāmu tirdzniecības nolīgumu, kas sniegtos tālāk par sarunu pušu pašreizējām un turpmākām saistībām attiecībā uz PTO un kas pārejas periodā atbilstīgi PTO prasībām izveidotu EiroLatīņamerikas Vispasaules starpreģionālo asociācijas zonu, kura, neizslēdzot nevienu nozari, iespējami mazākā mērā ierobežojot, ņemtu vērā konkrētu produktu attīstības perspektīvu un īpašo jutīgumu;
   z) pievērst īpašu uzmanību ES un AK kopējam novērtējumam attiecībā uz AK reģionālo ekonomisko integrāciju, kura norāda uz vairākiem svarīgiem un konkrētiem secinājumiem darbības jomā ar mērķi stiprināt, attīstīt un pabeigt AK muitas savienības un kopējā iekšējā tirgus izveidi ‐ diviem aspektiem, kuri ir svarīgi efektīvas BTZ apspriešanai un īstenošanai starp abiem reģioniem;
   aa) kā sekmīgas sarunu virzības nozīmīgam elementam pievērst īpašu uzmanību AK ieplānotajām iniciatīvām, lai padziļinātu reģionālo ekonomisko integrāciju, un īpaši iniciatīvām saistībā ar tarifiem, ko piemēro ES izcelsmes produktiem, kā arī muitas procedūru vienkāršošanai un saskaņošanai un iniciatīvām pakalpojumu un pārrobežu autotransporta jomā;
   aa) piedāvāt jaunas un nozīmīgas tirgus piekļuves iespējas lauksaimniecībā, jo tā ir izšķiroša nozare AK attīstībai, taču ņemt vērā, ka ES elastīguma pakāpei saistībā ar lauksaimniecību ir jābūt atkarīgai arī no sasniegtajiem rezultātiem citās jomās, tādās kā pakalpojumu un ar lauksaimniecību nesaistītu produktu piekļuve tirgum, kā arī no sasniegtā citos lauksaimniecības aspektos līdztekus piekļuvei tirgum;
   ab) ņemt vērā, ka ir svarīgi garantēt vispārējo piekļuvi pamatpakalpojumiem, kā arī valstu tiesības to reglamentēt, un tāpēc sarunās par pakalpojumu tirdzniecības liberalizāciju ir jārīkojas piesardzīgi saskaņā ar VVPT V pantu, lai sasniegtu reālus uzlabojumus attiecībā uz liberalizācijas saistībām, kas līdz šim ir pieņemtas un piemērotas, kā arī saistībā ar nepieciešamību izstrādāt skaidru un paredzamu tiesisko regulējumu; atturēties no piedāvājumu izteikšanas vai prasību pieņemšanas sabiedrības veselības un izglītības jomā;
   ac) ņemot vērā to, ka faktiski netiek izmantoti strīdu izšķiršanas mehānismi, kas iekļauti līdzīgos Kopienas noslēgtajos tirdzniecības nolīgumos ar trešām valstīm, aicināt Komisiju izteikt jaunus priekšlikumus, lai izstrādātu efektīvāku divpusēju strīdu izšķiršanas instrumentu, kas atvieglotu lēmumu pieņemšanu par konfliktiem, kuri rodas kādā no BTZ jomām;
   ad) lai novērstu nevēlamos šķēršļus tirdzniecībai un ieguldījumu plūsmai, ko Latīņamerikā varētu izraisīt daudzo liberalizācijas divpusējo, reģionālo un daudzpusējo saistību un noteikumu kopumu pieaugošā pārklāšanās, rūpīgi analizēt nepieciešamību kā ES, tā Latīņamerikai principā tiekties uz dažādo spēkā esošo nolīgumu un to nolīgumu, par kuriem notiek sarunas starp abiem reģioniem, iespējamo konverģenci;
   ae) paredzēt sarunu pamatnostādnēs stimulu sistēmai, kas veicinātu mazo un vidējo uzņēmumu izveidi, jo tie ir būtisks priekšnoteikums ekonomiskajai attīstībai, darba vietu radīšanai un sociālās labklājības nodrošināšanai; kā līdzekli cīņā pret bezdarbu ņemt vērā mazo un vidējo uzņēmumu attīstību, izmantojot piekļuvi kredītiem ar atvieglotiem nosacījumiem, un izstrādāt uzņēmumiem paredzētā atbalsta programmas jauninājumu jomā;
   af) Komisijai izsmeļoši informēt Parlamentu, vajadzības gadījumā konfidenciāli, gan par sarunu pamatnostādņu projektiem, gan galīgajā versijā pieņemtajām sarunu pamatnostādnēm;

2.   uzdod Parlamenta priekšsēdētājam nosūtīt šo priekšlikumu Padomei un informācijas nolūkā Komisijai, kā arī Eiropas Savienības dalībvalstu un Andu Kopienas valdībām un parlamentiem.

(1) OV C 140 E, 13.6.2002., 569. lpp.
(2) OV C 103 E, 29.4.2004., 543. lpp.
(3) OV C 296 E, 6.12.2006., 123. lpp.
(4) Padomes 2005. gada 27. jūnija Regula (EK) Nr. 980/2005 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu (OV L 169, 30.6.2005., 1. lpp.).
(5) OV C 46, 24.2.2006., 1. lpp.
(6). Vispārējo lietu un ārlietu padomes 2006. gada 16. un 17. oktobra secinājumi. Dokuments Nr. 13735/06.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika