Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2006/2221(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0025/2007

Texte depuse :

A6-0025/2007

Dezbateri :

PV 14/03/2007 - 17
CRE 14/03/2007 - 17

Voturi :

PV 15/03/2007 - 5.9
CRE 15/03/2007 - 5.9
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0080

Texte adoptate
PDF 297kWORD 87k
Joi, 15 martie 2007 - Strasbourg
Negocierea unui acord de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Andină
P6_TA(2007)0080A6-0025/2007

Recomandarea Parlamentului European din 15 martie 2007 adresată Consiliului privind mandatul de negociere a unui acord de asociere între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Comunitatea Andină şi ţările sale membre, pe de altă parte (2006/2221(INI))

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea de recomandare adresată Consiliului, prezentată de Luis Yañez-Barnuevo García în numele grupului PSE, privind directivele de negociere a unui acord de asociere între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Comunitatea Andină şi ţările sale membre, pe de altă parte (B6-0374/2006),

–   având în vedere alineatul (31) din Declaraţia de la Viena, care reia decizia adoptată de Uniunea Europeană şi de Comunitatea andină (CAN) cu ocazia celei de-a patra reuniune la nivel înalt Uniunea Europeană - America Latină şi Caraibe, care avut loc la Viena la 12 mai 2006, de a iniţia, în decursul anului 2006, un proces vizând negocierea unui acord de asociere care să includă un dialog politic, programe de cooperare şi un acord comercial,

–   având în vedere titlul V din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–   având în vedere rezoluţia sa din 15 noiembrie 2001 privind un parteneriat global şi o strategie comună pentru relaţiile între Uniunea Europeană şi America Latină(1),

–   având în vedere poziţia sa din 31 martie 2004 privind propunerea de decizie a Consiliului referitoare la semnarea unui acord de dialog politic şi de cooperare între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Comunitatea Andină şi ţările sale membre, şi anume Republicile Bolivia, Columbia, Ecuador, Peru şi Republica Bolivariană Venezuela, pe de altă parte(2),

–   având în vedere rezoluţia sa din 27 aprilie 2006 privind un parteneriat consolidat între Uniunea Europeană şi America Latină(3),

–   având în vedere recomandarea Comisiei Europene privind deschiderea negocierilor în vederea încheierii unui acord de asociere cu Comunitatea Andină şi statele sale membre(SEC(2006)1625),

–   având în vedere articolul 114 alineatul (3) şi articolul 83 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe şi avizul Comisiei pentru dezvoltare, precum şi cel al Comisiei pentru comerţ internaţional (A6-0025/2007),

A.   întrucât respectarea democraţiei, a statului de drept şi exercitarea deplină şi integrală a drepturilor omului de către orice persoană, precum şi respectarea integrală a drepturilor civile şi politice ale resortisanţilor din cele două regiuni constituie criterii esenţiale care guvernează dezvoltarea asocierii între părţi,

B.   întrucât garantarea, pentru toţi cetăţenii, a exercitării depline a drepturilor fundamentale, în special de către persoanele mai puţin favorizate, cum ar fi cele care aparţin populaţiilor indigene, şi consolidarea participării lor sociale şi politice constituie elemente fundamentale ale acordului,

C.   având în vedere eforturile şi disponibilitatea de care a dat dovadă CAN cu privire la încheierea unui acord de asociere cu Uniunea Europeană, în ciuda dificultăţilor interne cu care ea se confruntă,

D.   întrucât directivele de negociere a viitorului acord trebuie să stabilească în mod clar că părţile vor semna un acord global care trebuie să includă un dialog politic, necesar oricărei adevărate asocieri, precum şi program de cooperare şi crearea unei zone de liber schimb vizând maximum de beneficii pentru toţi resortisanţii celor două regiuni,

E.   întrucât , la data de 13 iunie 2006, preşedinţii Boliviei, Columbiei, Ecuadorului şi Peru-ului s-au reunit la Quito şi au răspuns în mod pozitiv cerinţelor definite în Declaraţia de la Viena mai sus-menţionată, convenind să-şi consolideze voinţa de integrare şi să încurajeze procesul în vederea lansării negocierilor pentru încheierea acordului de asociere între CAN şi UE,

F.   întrucât crearea Adunării Parlamentare Euro-Latino-Americane (EuroLat) a constituit o etapă decisivă în consolidarea legitimităţii democratice şi în dimensiunea politică a relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi America Latină, în special dintre UE şi CAN, şi întrucât această Adunare va constitui un forum permanent de dialog politic între cele două regiuni,

G.   întrucât directivele de negociere a viitorului acord trebuie să ţină cont de gravul deficit economic, politic şi social care există în majoritatea ţărilor andine, de diferenţele de dezvoltare dintre cele două regiuni, şi de caracteristicile relaţiilor economice existente în cadrul CAN,

H.   întrucât trebuie să se asigure că instrumentele multianuale de programare financiară ale UE sunt compatibile cu realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) în regiunea andină,

1.   adresează Consiliului următoarele recomandări:

   a) să se asigure că mandatul de negociere include în mod expres temeiul juridic de negociere al noului acord de asociere, şi anume articolul 310 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză şi cu articolul 300 alineatul (3) al doilea paragraf din acelaşi tratat;
   b) să precizeze în directivele de negociere că unul dintre obiectivele acordului de asociere între UE şi CAN ar trebui să fie stabilirea la timp a unei zone de liber schimb avansate (ZLS), a unui dialog politic şi a unei cooperări, precum şi promovarea dezvoltării umane durabile, a coeziunii sociale, a consolidării democraţiei şi a statului de drept şi a respectării depline a drepturilor omului, precum şi a drepturilor civile, politice, economice şi sociale, fără a uita dimensiunea culturală şi cea legată de mediu a acestor drepturi;
   c) să prevadă în directivele mai sus amintite indicaţii clare care să vizeze sprijinirea partenerilor andini în eforturile lor de aprofundare a integrării regionale în toate domeniile, privilegiind un acord între blocurile regionale, care să nu excludă totuşi tratamentul diferenţiat indispensabil evoluţiei procesului integrării în cadrul CAN;
   d) să identifice temele centrale pe care sunt axate calendarul şi dialogul politic al directivelor mai sus-amintite, inclusiv actualizarea obiectivelor şi demersurilor care se referă la guvernarea şi la stabilitatea democratică, la lupta împotriva corupţiei, împotriva impunităţii şi a terorismului , în special a terorismului legat de traficul de droguri şi de raportul acestuia cu criminalitatea organizată, la menţinerea păcii şi a securităţii, şi la gestionarea conflictelor; să includă şi noi chestiuni, precum reducerea sărăciei, susţinerea coeziunii sociale, migraţiile şi schimburile umane şi să întreprindă acţiuni concrete, în special în materie de adoptare de poziţii comune în cadrul platformelor internaţionale sau al Organizaţiei Naţiunilor Unite;
   e) să desemneze membrii comisiei parlamentare paritare UE-CAN, care va fi creată în temeiul noului acord de asociere, din rândurile deputaţilor în Parlamentul European şi în Parlamentul Andin care fac parte şi din Adunarea parlamentară euro-latino-americană, ca expresie concretă a sprijinului adus procesului de integrare regională a regiunii andine şi a asocierii strategice biregionale UE-America Latină şi Caraibe;
   f) acordă prioritate acţiunilor UE, în special în domeniile educaţiei şi sănătăţii;
   g) să promoveze participarea structurată a organizaţiilor societăţii civile în domeniile cuprinse în acordul de asociere şi în procesul de negociere, definind mecanismele de dialog, garantând transparenţa şi accesul oportun la informaţii, propunând organizarea de conferinţe periodice cu reprezentanţii organizaţiilor sociale şi ai societăţii civil, atât în cadrul UE, cât şi în cadrul CAN şi să acorde acestor reprezentanţi statutul de observatori pe parcursul reuniunilor interministeriale, facilitând şi participarea lor activă în forumurile, comisiile şi sub-comisiile sectoriale ale acestora din urmă;
   h) să reia, în directivele mai sus amintite, consensul stabilit între UE şi CAN cu privire la responsabilitatea comună în materie de luptă împotriva traficului de droguri ilicite, consolidând dialogul politic specializat în domeniul luptei împotriva drogurilor, şi să ţină cont de implicaţiile sociale, economice şi de mediu , în vederea aplicării măsurilor propuse, în special a măsurilor vizând promovarea şi facilitarea locurilor de muncă şi a culturilor alternative şi a accesului acestora pe piaţă, precum şi a mecanismelor de control specifice, destinate să limiteze şi să reducă în mod progresiv infracţiunile asociate, de spălare de capital şi de trafic de arme;
   i) să garanteze includerea, în viitorul acord de asociere, a clauzei numite democratică, precum şi a altor clauze cu caracter social (în raport cu dispoziţiile în materie de drept al muncii, cuprinse în convenţiile OIM şi menţionând în special Convenţia nr. 169 privind populaţiile indigene şi tribale din ţările independente, asigurarea de condiţii de muncă decente, nediscriminarea şi egalitatea între femei şi bărbaţi în domeniul muncii şi eliminarea muncii copiilor) şi privitoare la mediu; să se facă trimitere în mod expres la mecanismele concrete care garantează aplicabilitatea lor şi să se garanteze în special continuitatea şi ameliorarea regimului de măsuri cu caracter stimulativ în materie de ocupare a forţei de muncă şi de mediu din cadrul Sistemului de preferinţe generalizate(4) (SPG), inclusiv regimul SPG plus, prevăzând în special prezentarea, în faţa Parlamentului European, de către Comisie, a unui raport anual de monitorizare în materie;
   j) să dispună, în directivele de mai sus, de dispoziţiile în materie de cooperare pentru dezvoltare din noul acord care vizează realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (OMD), de specificul regiunii andine, şi, prin urmare, să se plece de la principiul conform căruia este prioritară formarea de capital uman, dacă se doreşte eliminarea sărăciei în regiune; să se acorde în acest scop o atenţie sporită educaţiei, cercetării, ştiinţelor şi tehnologiei, precum şi culturii, promovând, în plus, consolidarea schimburilor între aceste domenii, protejării sănătăţii publice, a ecosistemelor şi a biodiversităţii;
   k) să se insiste pe necesitatea de a garanta coerenţa măsurilor politice care favorizează dezvoltarea, conform principiului consfinţit în articolul 178 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, de declaraţia comună a Consiliului şi a reprezentanţilor guvernelor Statelor membre, reuniţi în cadrul Consiliului, a Parlamentului European şi a Comisiei privind politica de dezvoltare a Uniunii Europene intitulată "Consensul european privind dezvoltarea"(5), precum şi de concluziile Consiliului privind includerea problemelor de dezvoltare în procesul decizional al Consiliului(6);
   l) subliniază necesitatea ca aceste directive să ţină cont în mod substanţial de obiectivul prioritar care constă în eradicarea sărăciei, a inegalităţii, a excluderii sociale şi a tuturor formelor de discriminare, în special a discriminărilor pe criterii sexuale şi etnice, şi subliniază în plus faptul că este importantă punerea în aplicare a unei strategii generale integrate în materie de dezvoltare şi de politici care să garanteze egalitatea de şanse şi condiţii de viaţă şi de muncă mai bune pentru toţi, inclusiv drepturile economice şi culturale ale populaţiilor indigene, precum şi un acces prioritar sporit la educaţie şi la îngrijire medicală;
   m) cere punerea în practică a unor măsuri de consolidare a mecanismelor interne şi a măsurilor comune în cadrul asocierii, pentru ca strategiile de dezvoltare să fie exploatate la potenţial maxim şi să poată încuraja proiectele de co-dezvoltare, mai ales cu populaţiile imigrate care locuiesc în cadrul Uniunii;
   n) semnalează că investiţiile străine sunt capitale pentru dezvoltarea economică a ambelor regiuni şi subliniază că se doreşte ca întreprinderile europene având investiţii în CAN să aplice în această regiune aceleaşi norme în ceea ce priveşte condiţiile de muncă şi de investiţii ca cele care sunt în vigoare în UE, precum şi ca securitatea juridică a investitorilor să fie garantată în temeiul dreptului privat internaţional şi în spiritul respectării depline a principiului suveranităţii naţionale asupra resurselor naturale;
   o) să includă în viitorul acord, privitor la migraţie, dispoziţii vizând consolidarea drepturilor fundamentale, a dreptului muncii şi a drepturilor civile ale migranţilor legali, cu precădere a asigurării sociale a acestora, oriunde s-ar afla ei, şi să definească mecanismele având rolul de a facilita şi de a asigura tranzacţii financiare mai puţin costisitoare, mai transparente şi mai sigure, ocupându-se, în acelaşi timp, de problemele de fond care se află la originea migraţiei;
   p) să prevadă obiective de susţinere a integrării regionale andine - cu precădere a integrării infrastructurilor materiale şi infrastructurilor din domeniul transporturilor, al comunicaţiilor şi al energiei - printre obiectivele următorului mandat de activităţi al Băncii Europene de Investiţii în America Latină şi în Asia, pentru ca activităţile acestei instituţii să completeze eficient noul acord;
   q) să prevadă, în directivele menţionate mai sus, consolidarea susţinerii din partea Uniunii pentru integrarea andină, precum şi pentru reformarea şi întărirea cadrului legislativ şi al instituţiilor acesteia, pentru ca acestea din urmă să câştige în eficienţă, în reprezentativitate şi în legitimitate, mai ales în ceea ce priveşte înlăturarea obstacolelor în calea schimburilor, libera circulaţie a persoanelor, politicile comune şi armonizarea legislaţiilor, făcând în acelaşi timp referire la experienţa europeană în materie de fonduri structurale, regionale şi de coeziune;
   r) să stabilească, în directivele menţionate mai sus, că studiul de impact social şi de mediu trebuie să fie prezentat la începutul negocierilor, ca document de referinţă al agenţiei însărcinate cu negocierile;
   s) să încheie un acord de asociere cu CAN care să fie global şi echilibrat, şi care să se bazeze pe trei piloni: un capitol politic şi instituţional cu rolul de a consolida dialogul democratic şi cooperarea politică, un capitol consacrat cooperării care să promoveze dezvoltarea economică şi socială durabilă şi un capitol comercial care să ţină pe deplin cont de obiectivele dezvoltării specifice ţărilor care fac parte din CAN;
   t) să prevadă, în directivele de negociere, liberalizarea progresivă şi reciprocă a schimburilor comerciale în condiţii de justiţie şi beneficiu mutual fondate pe complementaritate şi solidaritate, pentru ca viitorul acord să reducă asimetriile care există între Uniunea Europeană şi CAN, precum şi între ţările membre ale acesteia din urmă; să prevadă, în consecinţă, un tratament special, diferenţiat şi flexibil, în ceea ce priveşte termenele care trebuie stabilite, în funcţie de angajamentele din domeniul integrării regionale şi de progresele realizate de ţările andine în materie de competitivitate; este necesară susţinerea fără echivoc a transformării producţiei şi competitivităţii economiilor andine, prin intermediul instrumentelor de cooperare pentru dezvoltare şi a transferurilor de tehnologii, al adăugării de criterii referitoare la conţinutul naţional în regulile de origine, şi al creării unor programe de cooperare şi de asistenţă tehnică, toate aceste măsuri, cu rolul de a promova un cadru juridic stabil, să garanteze siguranţa investiţiilor şi a relaţiilor economice şi comerciale între părţi;
   u) să considere negocierile referitoare la o zonă de liber schimb UE - CAN ca fiind un element esenţial pentru afirmarea rolului Uniunii Europene ca partener în schimburile comerciale şi în domeniul investiţiilor şi pentru a consolida integrarea intercontinentală, precum şi să recunoască faptul că aceste negocieri trebuie să se finalizeze repede, într-un context marcat de extinderea acordurilor comerciale bilaterale ale Statelor Unite ale Americii şi de propunerea lansată de Statele Unite ale Americii de a crea o zonă de liber schimb a Americilor, condusă de Statele Unite ale Americii;
   v) să ţină cont de faptul că încheierea unui acord de asociere cu CAN, pentru instituirea unei zone euro-latino-americane de asociere globală interregională, reprezintă o prioritate strategică pentru relaţiile externe ale Uniunii Europene într-un context internaţional caracterizat prin : o interdependenţă din ce în ce mai accentuată, creştere economică, apariţia unor noi puteri economice şi o serie de provocări globale care depăşesc graniţele naţionale, precum securitatea, guvernanţa economică globală, mediul şi lupta împotriva sărăciei;
   w) să se implice în crearea unei zone euro-latino-americane de asociere globală interregională întru totul conforme cu noul mecanism de transparenţă al Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) şi cu drepturile şi obligaţiile care decurg din acordul OMC, în special articolul XXIV din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) şi articolul V din Acordul General privind Comerţul cu Servicii (GATS), contribuind astfel la consolidarea sistemului comercial multilateral;
   x) să excludă din aceste directive orice condiţie expresă sau implicită care condiţionează semnarea viitorului acord UE-CAN de încheierea prealabilă a negocierilor în cadrul rundei OMC, fără a renunţa la includerea în directivele mai sus menţionate, în timp util, a rezultatelor planului de lucru de la Doha compatibile cu obiectivul principal al asocierii UE-CAN, ca dovadă a susţinerii concrete şi decisive în favoarea procesului andin de integrare regională;
   y) să negocieze un acord comercial unic şi indivizibil care să aibă aplicare dincolo de obligaţiile respective, prezente şi viitoare, ale celor două părţi implicate, în cadrul OMC şi să creeze, pe o perioadă de tranziţie compatibilă cu regulile OMC, o zonă euro-latino-americană de asociere globală interregională care, fără a exclude vreun sector, să ţină cont, în cel mai puţin restrictiv mod cu putinţă, de dimensiunea dezvoltării şi de sensibilitatea specifică a anumitor produse;
   z) să acorde o atenţie sporită procesului de evaluare comun UE-CAN a integrării economice regionale a CAN, care conţine o serie de concluzii operaţionale concrete majore, care vizează intensificarea, dezvoltarea şi finalizarea realizării uniunii vamale şi a pieţei interne comune a CAN, care sunt esenţiale pentru negocierea şi finalizarea creării unei zone de liber schimb efectiv între cele două regiuni;
   aa) să acorde o atenţie sporită elementului cel mai important în vederea reuşitei negocierilor, şi anume iniţiativelor prevăzute de CAN în vederea aprofundării integrării economice regionale şi mai ales acelor iniţiative referitoare la drepturile vamale aplicate produselor provenind din Uniunea Europeană, simplificării şi armonizării regimurilor vamale şi domeniului serviciilor şi transporturilor rutiere transfrontaliere;
   ab) să ofere posibilităţi noi şi reale de acces pe piaţa agricolă, care constituie un sector esenţial pentru dezvoltarea CAN, admiţând în acelaşi timp că flexibilitatea Uniunii în domeniul agricol trebuie să se subordoneze progreselor înregistrate în alte sectoare, precum accesul pe piaţă al produselor non-agricole şi al serviciilor, precum şi chestiunilor de natură agricolă, altele decât cele legate de accesul pe piaţă;
   ac) să recunoască importanţa garantării accesului universal la serviciile esenţiale şi drepturile ţărilor de a legifera la nivel naţional, şi în consecinţă să poarte în mod prudent negocierile asupra liberalizării comerţului cu servicii în conformitate cu articolul V din GATS, pentru a avea ca rezultat ameliorări concrete în planul angajamentelor de liberalizare asumate şi respectate până în prezent şi să afirme necesitatea unui cadrul regulamentar clar şi previzibil; să evite prezentarea de propuneri sau acceptarea cererilor în domeniul sănătăţii publice şi al educaţiei;
   ad) să ceară Comisiei, dat fiind că mecanismele de soluţionare a litigiilor incluse în precedentele acorduri comerciale de acelaşi tip încheiate între Comunitatea Europeană şi alte ţări rămân nepuse în practică, să propună idei noi în vederea dezvoltării unui instrument bilateral de soluţionare a litigiilor , care să fie mai eficient şi care să permită adoptarea de decizii în cazul litigiilor apărute într-unul din domeniile care ţin de zona de liber schimb;
   ae) să examineze cu atenţie necesitatea, pentru Uniunea Europeană şi America latină, de a tinde în principiu către atingerea punctului de convergenţă între diferitele acorduri în vigoare sau în curs de negociere dintre cele două regiuni, pentru a împiedica suprapunerea, din ce în ce mai accentuată, a numeroaselor compromisuri şi angajamente – bilaterale, regionale şi multilaterale - şi dispoziţii referitoare la liberalizarea din America Latină să nu genereze piedici neprevăzute în calea fluxului schimburilor şi investiţiilor;
   af) să prevadă, în liniile directoare ale negocierii, promovarea unui sistem care încurajează crearea întreprinderilor mici şi mijlocii ca elemente esenţiale ale dezvoltării economice, ale generării de locuri de muncă şi de confort social; pentru a lupta împotriva şomajului, să se pună accent pe dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, graţie accesului la credite însoţite de condiţii liberale şi să se elaboreze programe de susţinere a întreprinderilor în domeniul inovaţiei;
   ag) să invite Comisia să furnizeze Parlamentului toate informaţiile, dacă este cazul, în mod confidenţial, privind recomandările sale referitoare la liniile directoare de negociere, precum şi privind directivele de negociere definitiv adoptate;

2.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta recomandare Consiliului şi, spre informare, Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Comunităţii Andine.

(1) JO C 140 E din 13.6.2002, p. 569.
(2) JO C 103 E din 29.4.2004, p. 543.
(3) JO C 296 E din 6.12.2006, p. 123.
(4) Regulamentul (CE) nr.°980/2005 al Consiliului din 27 iunie 2005 de aplicare a unui sistem de preferinţe tarifare generalizate (JO L 169, 30.6.2005, p. 1).
(5) JO C 46, 24.2.2006, p. 1.
(6) Concluziile Consiliului "Afaceri generale şi relaţii externe" din 16 şi 17 octombrie 2006, document nr. 13735/06.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate