Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2221(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0025/2007

Ingivna texter :

A6-0025/2007

Debatter :

PV 14/03/2007 - 17
CRE 14/03/2007 - 17

Omröstningar :

PV 15/03/2007 - 5.9
CRE 15/03/2007 - 5.9
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0080

Antagna texter
PDF 140kWORD 54k
Torsdagen den 15 mars 2007 - Strasbourg
Associeringsavtal mellan Europeiska unionen och Andinska gemenskapen
P6_TA(2007)0080A6-0025/2007

Europaparlamentets rekommendation till rådet av den 15 mars 2007 om förhandlingsmandatet för ett associeringsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater å ena sidan och Andinska gemenskapen och dess medlemsstater å andra sidan (2006/2221(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rekommendation till rådet från Luis Yañez-Barnuevo García för PSE-gruppen om förhandlingsdirektiven för ett associeringsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater å ena sidan och Andinska gemenskapen och dess medlemsstater å andra sidan (B6-0374/2006),

–   med beaktande artikel 31 i Wienförklaringen, vilken inbegriper det beslut som fattades av Europeiska unionen och Andinska gemenskapen vid det fjärde toppmötet mellan EU, Latinamerika och Västindien den 12 maj 2006 i Wien, om att under 2006 inleda en process i syfte att förhandla fram ett associeringsavtal innefattande en politisk dialog, samarbetsprogram och ett handelsavtal,

–   med beaktande av avsnitt V i fördraget om Europeiska unionen,

–   med beaktande av sin resolution av den 15 november 2001 om en övergripande associering och en gemensam strategi för förbindelserna mellan Europeiska unionen och Latinamerika(1),

–   med beaktande av sin ståndpunkt av den 31 mars 2004 om undertecknande av ett avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Andinska gemenskapen och dess medlemsstater Republiken Bolivia, Republiken Colombia, Republiken Ecuador, Republiken Peru och Republiken Venezuela, å andra sidan(2),

–   med beaktande av sin resolution av den 27 april 2006 om ett förstärkt partnerskap mellan Europeiska unionen och Latinamerika(3),

–   med beaktande av kommissionens rekommendation om inledandet av förhandlingar för ingående av ett associeringsavtal med Andinska gemenskapen och dess medlemsstater (SEK(2006)1625),

–   med beaktande av artikel 114.3 och artikel 83.5 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor och yttrandena från utskottet för utveckling och utskottet för internationell handel (A6-0025/2007), och av följande skäl:

A.  Respekt för demokrati, rättsstaten och alla människors rätt att till fullo utöva sina mänskliga rättigheter, samt fullständig respekt för de medborgerliga och politiska rättigheterna för medborgarna i de båda regionerna, utgör grundläggande villkor för utvecklingen av partnerskapet mellan parterna.

B.  Garanterandet av att alla medborgare, särskilt mindre gynnade personer bland ursprungsbefolkningen, till fullo kan utöva sina grundläggande rättigheter, samt stärkandet av medborgarnas sociala och politiska deltagande, utgör grundläggande delar av avtalet.

C.  Andinska gemenskapen har gjort stora ansträngningar och varit tillmötesgående när det gäller ingåendet av ett associeringsavtal med EU trots de interna svårigheter som den har brottats med.

D.  I förhandlingsdirektiven för det framtida avtalet måste det tydligt fastställas att det handlar om att ingå ett övergripande avtal mellan parterna, som inbegriper en politisk dialog med avseende på ett verkligt partnerskap, samarbetsprogram och inrättandet av ett frihandelsområde som gynnar samtliga medborgare i bägge regionerna.

E.  Den 13 juni 2006 träffades presidenterna i Bolivia, Columbia, Ecuador och Peru i Quito och ställde sig positiva till den begäran som framförts i Wienförklaringen. De beslutade då att befästa sin integrationsvilja och påbörja förfarandet för att inleda förhandlingarna om ett associationsavtal mellan den Andinska gemenskapen och EU.

F.  Inrättandet av den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika (EuroLat) har i stor utsträckning bidragit till att stärka den demokratiska legitimiteten och den politiska dimensionen i förbindelserna mellan EU och Latinamerika, särskilt mellan EU och Andinska gemenskapen, och denna församling kommer att vara ett permanent forum för politisk dialog mellan de båda regionerna.

G.  I förhandlingsdirektiven för det framtida avtalet får inte det allvarliga ekonomiska, politiska och sociala underskott som förekommer i de flesta länder i Andinska gemenskapen ignoreras. Hänsyn måste även tas till utvecklingsskillnaderna mellan bägge områdena och särdragen hos de ekonomiska förbindelserna i Andinska gemenskapen.

H.  Det bör säkerställas att EU:s fleråriga instrument för ekonomisk planering är förenliga med strävan efter att uppnå millennieutvecklingsmålen i den andinska regionen.

1.  Europaparlamentet riktar följande rekommendationer till rådet:

   a) Rådet uppmanas att se till att förhandlingsmandatet uttryckligen inbegriper den rättsliga grund som förhandlingarna om det nya associeringsavtalet skall bygga på, nämligen artikel 310 jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.3 andra stycket i EG-fördraget.
   b) Rådet uppmanas att i förhandlingsmandatet klargöra att ett av syftena med associeringsavtalet mellan EU och Andinska gemenskapen bör vara att efterhand upprätta ett avancerat frihandelsområde, inleda en politisk dialog och samarbeta, främja en hållbar mänsklig utveckling och social sammanhållning, befästa demokratin och rättsstatsprincipen samt främja respekten för de mänskliga, medborgerliga, politiska, ekonomiska och sociala rättigheterna, utan att förbise de kulturella och miljömässiga aspekterna av dessa rättigheter.
   c) Rådet uppmanas att se till att förhandlingsdirektiven inbegriper tydliga signaler om stöd till de andinska parterna i deras insatser för att fördjupa den regionala integrationen på samtliga områden. Rådet uppmanas att främja ett avtal mellan de regionala blocken, vilket emellertid inte får utesluta den differentierade behandling som utvecklingen av integrationsprocessen inom Andinska gemenskapen kan komma att kräva.
   d) Rådet uppmanas att i förhandlingsdirektiven tydligt fastställa de centrala frågor kring vilka dagordningen skall utarbetas och den politiska dialogen etableras, inbegripet aktualisering av mål och strategier i frågor såsom samhällsstyrning och demokratisk stabilisering, bekämpning av korruption, straffrihet och terrorism, särskilt narkoterrorism och dess koppling till den organiserade brottsligheten, upprätthållande av fred och säkerhet samt konflikthantering. Rådet uppmanas även att se till att förhandlingsdirektiven inbegriper frågor såsom fattigdomsminskning, stöd till social sammanhållning samt migration och utbytesverksamhet. Förhandlingsdirektiven bör även inbegripa förslag om konkreta åtgärder på områden såsom antagande av gemensamma ståndpunkter i internationella forum och inom FN.
   e) Rådet uppmanas att se till att ledamöterna i det gemensamma parlamentariska utskott EU–Andinska gemenskapen som kommer att inrättas genom det nya associeringsavtalet utses bland de ledamöter i Europaparlamentet och det andinska parlamentet som även deltar i EuroLat. Detta skall uppfattas som ett konkret uttryck för stödet till den regionala integrationsprocessen i den andinska regionen och det biregionala strategiska partnerskapet mellan EU och LAC (Latinamerika och Västindien).
   f) Rådet uppmanas att prioritera EU-åtgärder, särskilt när det gäller utbildning och hälsovård.
   g) Rådet uppmanas att främja ett strukturerat deltagande för sociala organisationer och det civila samhället på de områden som omfattas av associeringsavtalet och i själva förhandlingsprocessen, genom att fastställa samrådsmekanismer, säkerställa insyn och lämplig tillgång till information, föreslå att konferenser regelbundet anordnas med företrädare för sociala organisationer och för det civila samhället, både inom EU och inom Andinska gemenskapen, se till att dessa företrädare ges observatörsstatus vid ministermötena och underlätta deras aktiva deltagande i relevanta forum, utskott och tillhörande underutskott.
   h) Rådet uppmanas att se till att förhandlingsmandatet framför allt inkluderar det samförstånd som föreligger mellan EU och Andinska gemenskapen om delat ansvar när det gäller kampen mot narkotikasmuggling genom stärkning av den politiska dialogen, särskilt när det gäller bekämpning av narkotika samt de sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av tillämpningen av de föreslagna åtgärderna, särskilt åtgärder relaterade till främjande av och tillgång till marknaden för alternativ sysselsättning och alternativa odlingar och särskilda kontrollmekanismer som syftar till att bromsa och successivt minska de sammanhängande brotten penningtvätt och vapenhandel.
   i) Rådet uppmanas att se till att det framtida associeringsavtalet inbegriper klausulen om demokrati och andra sociala klausuler (relaterade till de arbetstagarrättigheter som fastställs i ILO:s konventionerna, särskilt konventionen 169 om urbefolkningars och stamfolks rättigheter i självständiga länder, skydd av värdiga arbetsförhållanden, icke-diskriminering och jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden samt avskaffande av barnarbete) och miljöklausuler. Rådet uppmanas att uttryckligen beakta konkreta mekanismer för att säkerställa att dessa klausuler verkligen efterlevs, och särskilt säkerställa en fortsatt tillämpning och förbättring av systemet med incitament på arbetsmarknads- och miljöområdet inom ramen för det allmänna preferenssystemet(4) (GSP), inbegripet GSP plus, samt se till att Europaparlamentet föreläggs en årlig rapport om kommissionens uppföljning av dessa frågor.
   j) När det gäller bestämmelserna om utvecklingssamarbete i det nya avtalet, vilka skall bidra till att uppnå millennieutvecklingsmålen, uppmanas rådet att i förhandlingsdirektiven uppmärksamma särdragen hos den andinska regionen och utgå ifrån principen om att utbildning för att öka humankapitalet måste prioriteras om fattigdomen i regionen skall kunna övervinnas, vilket innebär att särskild uppmärksamhet måste fästas vid utbildning, forskning, vetenskap och teknik samt kultur, samtidigt som man framför allt främjar ett ökat utbyte mellan dessa områden, skydd av folkhälsan samt skydd av ekosystemen och den biologiska mångfalden.
   k) Rådet uppmanas att betona behovet att garantera konsekvens i utvecklingspolitiken, i enlighet med den princip som fastställs i artikel 178 i EG-fördraget samt i enlighet med den gemensamma förklaringen från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, Europaparlamentet och kommissionen om Europeiska unionens utvecklingspolitik med titeln "Europeisk samförstånd"(5) och rådets slutsatser om integrering av utvecklingsfrågor i rådets beslutsfattande(6).
   l) Rådet uppmanas att se till att förhandlingsdirektiven till fullo beaktar det prioriterade målet att utrota fattigdom, bristande jämlikhet, social utslagning och alla former av diskriminering, särskilt diskriminering grundad på kön eller etniskt ursprung. Man bör även betona vikten av en allmän strategi för en integrerad utveckling och en politik som garanterar lika anställningsmöjligheter och bättre levnads- och arbetsvillkor för alla, inbegripet ekonomiska och kulturella rättigheter för ursprungsbefolkningarna, samt en hög prioritering av ökad tillgång till utbildning och hälsa.
   m) Rådet uppmanas att se till att de interna mekanismerna och gemensamma åtgärderna stärks inom ramen för partnerskapet för att utvecklingsstrategiernas potential skall kunna utnyttjas fullt ut. Detta bör ske genom att man främjar gemensamma utvecklingsprojekt, särskilt projekt som omfattar den invandrarbefolkning som är bosatt inom Europeiska unionen.
   n) Rådet uppmanas att betona att de utländska investeringarna är mycket viktiga för den ekonomiska utvecklingen i bägge regionerna och understryka att de europeiska företag som investerar i länder i Andinska gemenskapen bör förväntas tillämpa samma regler när det gäller arbetsvillkor och investeringar som tillämpas i Europeiska unionen. Investerarna bör även garanteras rättslig säkerhet på basis av den internationella privaträtten samtidigt som principen om nationell suveränitet över naturresurserna respekteras fullt ut.
   o) Rådet uppmanas att se till att det framtida avtalet omfattar bestämmelser om migrationsfrågor som syftar till att stärka lagliga invandrares grundläggande, arbetsrättsliga och civila rättigheter, och särskilt deras sociala trygghet, oavsett var de befinner sig, samt fastställa mekanismer som gör penningtransaktioner lättare, billigare och ökar insynen och samtidigt ta itu med de underliggande orsakerna till migrationen.
   p) Rådet uppmanas att uppmärksamma målen att stödja den regionala integrationen inom Andinska gemenskapen – särskilt integration av fysisk infrastruktur samt infrastruktur för transporter, kommunikationer och energi – bland de mål som skall ingå i Europeiska investeringsbankens nästa mandat för verksamheten i Latinamerika och Asien, så att denna institutions verksamhet på ett effektivt sätt kompletterar det nya avtalet.
   q) Rådet uppmanas att i förhandlingsdirektiven planera för ett förstärkt stöd från EU till den andinska integrationen samt till reformen och stärkandet av dess regelverk och institutioner, till förmån för ökad effektivitet, representativitet och legitimitet hos dessa institutioner, särskilt när det gäller avlägsnandet av handelshinder, den fria rörligheten för personer, den gemensamma politiken och harmoniseringen av lagstiftningen, samt att även uppmärksamma de europeiska erfarenheterna av struktur- och regionalfonderna och sammanhållningsfonden.
   r) Rådet uppmanas att i förhandlingsmandatet föreskriva att konsekvensanalysen avseende sociala frågor och miljön skall läggas fram i början av förhandlingarna och införas som ett referensdokument i förhandlingsagendan.
   s) Rådet uppmanas att ingå ett omfattande och välavvägt associeringsavtal med Andinska gemenskapen, vilket skall omfatta tre pelare: ett politiskt och institutionellt kapitel för att stärka den demokratiska dialogen och det politiska samarbetet, ett kapitel om samarbete för att främja en hållbar ekonomisk och social utveckling och ett kapitel om handel som till alla delar beaktar de specifika utvecklingsmålen för länderna inom Andinska gemenskapen.
   t) Rådet uppmanas att se till att förhandlingsdirektiven omfattar en stegvis och ömsesidig avreglering av handeln under rättvisa och ömsesidigt fördelaktiga förhållanden som bygger på komplementaritet och solidaritet för att se till att det framtida avtalet minskar den för närvarande bristande symmetrin mellan EU och Andinska gemenskapen samt mellan länderna inom Andinska gemenskapen. Förhandlingsdirektiven bör därför föreskriva en särskild, differentierad och flexibel behandling när det gäller de frister man kommer överens om, med hänsyn till de åtaganden som ingåtts inom ramen för den regionala integrationen och den förbättring av konkurrenskraften som de andinska länderna uppnått. Man måste i detta sammanhang ge ett starkt stöd till en ändring av produktionsstrukturen och till en förbättring av konkurrenskraften inom de andinska ekonomierna genom åtgärder inom ramen för utvecklingssamarbete, samt genom tekniköverföring, inkludering av krav på nationellt innehåll i ursprungsreglerna och inrättande av program för samarbete och tekniskt stöd. Samtidigt bör man mot denna bakgrund främja en stabil juridisk miljö som garanterar säkra investeringar och upprätthållande av ekonomiska förbindelser och handelsförbindelser mellan parterna.
   u) Rådet uppmanas att betrakta förhandlingarna om ett frihandelsområde mellan EU och Andinska gemenskapen som mycket viktiga för att stärka EU:s roll som Latinamerikas handels- och investeringspartner och för att stärka integrationen mellan kontinenterna. Dessa förhandlingar måste föras mot bakgrund av det ökade antalet bilaterala avtal som Förenta staterna ingått samt Förenta staternas förslag om ett amerikanskt frihandelsområde.
   v) Rådet uppmanas att ta hänsyn till att fullbordandet av ett associeringsavtal med Andinska gemenskapen genom vilket ett övergripande interregionalt partnerskap mellan EU och Latinamerika upprättas är ett prioriterat strategiskt mål inom ramen för EU:s externa förbindelser. Detta måste ses i ett internationellt sammanhang karaktäriserat av ökande beroenden, ekonomisk tillväxt, uppkomsten av nya ekonomiska stormakter samt en serie globala utmaningar som går utöver nationsgränserna, t.ex. säkerheten, det ekonomiska styret på global nivå, miljön och fattigdomsminskningen.
   w) Rådet uppmanas att förbinda sig att upprätta ett övergripande interregionalt partnerskap mellan EU och Latinamerika som till fullo överensstämmer med den nya WTO-mekanismen för öppenhet och de rättigheter och skyldigheter som följer av WTO-systemet, särskilt artikel XXIV i Allmänna tull och handelsavtalet GATT och artikel V i Allmänna tjänstehandelsavtalet GATS, för att på detta sätt bidra till att stärka det multilaterala handelssystemet.
   x) Rådet uppmanas att inte införa något villkor som uttryckligen eller underförstått innebär att det framtida avtalet mellan EU och Andinska gemenskapen inte kan ingås förrän förhandlingarna inom ramen för WTO-rundan avslutats, vilket dock inte bör påverka möjligheten att i sinom tid i detta avtal införliva de resultat från Doha-arbetsprogrammet som är förenliga med det övergripande målet för partnerskapet mellan EU och Andinska gemenskapen. Allt detta bör uppfattas som ett tydligt och beslutsamt stöd för den andinska regionala integrationsprocessen.
   y) Rådet uppmanas att förhandla fram ett enda sammanhängande handelsavtal som sträcker sig utöver förhandlingsparternas nuvarande och framtida WTO-skyldigheter och som efter en övergångsperiod i enlighet med WTO-bestämmelserna upprättar ett övergripande interregionalt partnerskap mellan EU och Latinamerika inom vilket man utan att exkludera någon sektor, med minsta möjliga restriktioner, tar hänsyn till utvecklingsdimensionen och vissa produkters särskilda känslighet.
   z) Rådet uppmanas att särskilt fästa uppmärksamhet vid EU:s och Andinska gemenskapens gemensamma bedömning av den regionala ekonomiska integrationen inom Andinska gemenskapen, i vilken ett antal viktiga konkreta slutsatser uppmärksammas i syfte att stärka, utveckla och fullborda den andinska tullunionen och den gemensamma interna marknaden, dvs. två frågor som är väsentliga i förhandlingarna om och upprättandet av ett verkligt frihandelsområde mellan de två regionerna.
   aa) Då det är ett mycket viktigt steg för en positiv utveckling av förhandlingarna, uppmanas rådet att fästa särskilt stor uppmärksamhet vid de initiativ som Andinska gemenskapen planerar med syfte att fördjupa den regionala ekonomiska integrationen, särskilt när det gäller tulltariffer som tillämpas för produkter med ursprung i EU, förenkling och harmonisering av tullbestämmelser samt när det gäller tjänster och gränsöverskridande vägransporter.
   ab) Rådet uppmanas att erbjuda meningsfulla nya möjligheter till marknadstillträde på jordbruksområdet, vilket är en sektor av avgörande betydelse för Andinska gemenskapens utveckling, men att beakta att EU:s flexibilitet i jordbruksfrågor även bör vara beroende av vilka framsteg som görs på andra områden, såsom marknadstillträde för icke-jordbruksprodukter och tjänster samt jordbrukfrågor som omfattar annat än marknadstillträde.
   ac) Rådet uppmanas att ta hänsyn till vikten av att garantera en allmän tillgång till grundläggande tjänster samt en nationell rätt att lagstifta, och att därför gå försiktigt vidare med förhandlingarna om avregleringen av handeln med tjänster i enlighet med artikel V i GATS för att verkliga förbättringar skall uppnås i de avregleringsåtaganden som hittills ingåtts och uppfyllts samt när det gäller behovet av ett tydligt och förutsägbart regelverk. Rådet uppmanas också att avstå från att presentera eller acceptera erbjudanden avseende offentlig hälso- och sjukvård samt utbildning.
   ad) Rådet uppmanas att, med hänsyn till att de tvistlösningsmekanismer som införts i liknande handelsavtal som gemenskapen redan ingått med tredje land inte utnyttjas effektivt, be kommissionen lägga fram förslag till nya idéer för att utveckla ett mer effektivt bilateralt tvistlösningsinstrument i syfte att underlätta tvistlösning inom de områden som omfattas av frihandelsavtalet.
   ae) Rådet uppmanas att noggrant undersöka huruvida både EU och Latinamerika i princip bör sträva efter en eventuell harmonisering av olika gällande överenskommelser och överenskommelser som håller på att förhandlas fram mellan de två regionerna, för att förhindra att den allt större överlappningen av en mängd bilaterala, regionala och multilaterala avregleringsåtaganden och regelverk i Latinamerika leder till oönskade hinder för handel och investeringsströmmar.
   af) Rådet uppmanas att se till att förhandlingsdirektiven omfattar främjandet av ett system som bidrar till uppkomsten av små och medelstora företag som ett grundläggande element för den ekonomiska utvecklingen, sysselsättningsskapandet och den sociala välfärden. Rådet uppmanas att beakta utvecklingen av små och medelstora företag genom subventionerade lån som ett medel för att bekämpa arbetslösheten, och att utveckla program till stöd för företag inom området innovation.
   ag) Rådet uppmanas att se till att kommissionen till fullo informerar parlamentet, vid behov på ett konfidentiellt sätt, om såväl förslagen till förhandlingsdirektiv som de förhandlingsdirektiv som slutligen antas.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna rekommendation till rådet och, för kännedom, till kommissionen, och till medlemsstaternas regeringar och parlament samt till Andiska gemenskapen.

(1) EGT C 140 E, 13.6.2002, s. 569.
(2) EUT C 103 E, 29.4.2004, s. 543.
(3) EUT C 296 E, 6.12.2006, s. 123.
(4) Rådets förordning (EG) nr 980/2005 av den 27 juni 2005 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet (EUT L 169, 30.6.2005, s. 1).
(5) EUT C 46, 24.2.2006, s. 1.
(6) Slutsatser från rådets möte (allmänna frågor och yttre förbindelser) den 16–17 oktober 2006. Dokument nr 13735/06.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy