Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/2106(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0044/2007

Внесени текстове :

A6-0044/2007

Разисквания :

PV 15/03/2007 - 3
CRE 15/03/2007 - 3

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0082

Приети текстове
PDF 354kWORD 72k
Четвъртък, 15 март 2007 г. - Страсбург
Регионална политика (островите и природните и икономически ограничения)
P6_TA(2007)0082A6-0044/2007

Резолюция на Европейския парламент от 15 март 2007 г. относно островите и природните и икономически ограничения, в контекста на регионалната политика (2006/2106(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид регламентите, които уреждат структурните фондове за периода 2007- 2013 г.,

–   като взе предвид Решение 2006/702/ЕО на Съвета от 6 октомври 2006 г. относно стратегическите насоки на Общността в областта на сближаването(1),

–   като взе предвид заключенията на Европейския съвет, провел се в Севиля на 21-22 юни 2002 г.,

–   като взе предвид заключенията на Европейския съвет, провел се в Брюксел на 14-15 декември 2006 г.,

–   като взе предвид своята резолюция от 2 септември 2003 г. относно структурно необлагодетелстваните региони (острови, планински райони, райони с ниска гъстота на населението) в рамките на кохезионната политика и техните институционални перспективи(2),

–   като взе предвид становището на Комитета на регионите от 13 март 2002 г. относно проблемите на островните региони на Европейския съюз в контекста на неговото разширяване(3),

–   като взе предвид становището на Комитета на регионите от 7 юли 2005 г. относно преразглеждането на насоките за държавна помощ за регионите(4),

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по регионално развитие (A6-0044/2007),

A.   като има предвид, че Европейският парламент е обръщал често внимание на трудното положение на островите, които страдат от струпване на неблагоприятни фактори, и е подчертавал необходимостта да им помогне за преодоляване на съответните трудности и намаляване на неравенството между регионите;

Б.   като има предвид, че понятията за "свръхпериферно" и "островно" положение не бива да се смесват, въпреки че много свръхпериферни региони са същевременно и острови; като има предвид, че специфичните разпоредби на член 299 от Договора за ЕО, които предоставят здрава законова основа за предприемане на мерки с цел осигуряване на ефективно обезщетяване в помощ на свръхпериферните региони, трябва да бъдат разграничени от разпоредбите на член 158 от Договора за ЕО и от Декларацията относно островните региони, съдържаща се в Договора от Амстердам, които никога не са били обект на разпоредби за прилагане, в резултат на което e налице дисбаланс в икономическото развитие между ядрото на ЕС, от една страна, и островите в неговата периферия, от друга;

В.   като има предвид, че сближаването, като една от ключовите цели на Европейския съюз, се стреми да гарантира многоцентрово и хармонично развитие чрез намаляване на неравенството между регионите и чрез премахване на пречките за развитие, включително пречки, свързани с природни и географски недостатъци;

Г.   като има предвид, че принципът за териториално сближаване бе допълнително затвърден в регламентите относно структурните фондове 2007 - 2013 г. и че този принцип представлява неразделна част от кохезионната политиката, която трябва да се запази и укрепи и в бъдеще и която има за цел многоцентровата интеграция на територията на Европейския съюз по начин, който да осигури равни възможности за всички региони и тяхното население;

Д.   като има предвид, че нелегалната имиграция по море е един от главните проблеми, пред които е изправен Европейският съюз, и че през последната година натискът от миграционната вълна е особено силен по външните морски граници на Съюза, и в частност върху островите в Средиземно море, които са призовани да носят един напълно несъразмерен товар, просто поради своето географско положение;

Е.   като има предвид, че Европейският съвет от Брюксел от 14 и 15 декември 2006 г. подчерта, че въпросът за имиграцията трябва да бъде решаван в глобален мащаб и че усилията, положени до момента, трябва да се удвоят, най-вече в някои островни региони на Европейския съюз, тъй като те съставляват негови морски граници и пътища на миграция;

1.  Вярва, че островното положение е, както геокултурна характеристика, отворена за потенциално разработване от страна на определена стратегия за развитие, така и траен недостатък, който допълнително усложнява ситуацията, що се отнася до конкурентоспособността на тези региони;

2.  Признава, че определен брой конкретни разпоредби в полза на структурно необлагодетелстваните региони са включени в регламентите относно структурните фондове 2007 - 2013 г.; изразява съжаление, обаче, че Съветът не възприе други важни предложения, направени от Парламента, като например възможността да се увеличи процентът на съвместното финансиране на райони, засегнати от повече от един географски или природен недостатък;

3.  Призовава Комисията, с оглед на програмния период 2007-2013 г. за оперативните програми на островните региони, както и за включените в цел 2, да изчерпи всички възможности, които позволяват на островите да осъществят така необходимите мерки по отношение на инфраструктурните дейности;

4.  Приветства факта, че в Стратегическите насоки на Общността за 2007-2013 г. се набляга на териториалното измерение на кохезионната политика; отбелязва по-специално, че подпомагането на икономическата диверсификация на райони с неблагоприятни природни условия е сред приоритетите на следващия програмен период; следователно настоява ръководните органи на въпросните държави-членки да вземат под внимание този приоритет при изготвянето на техните национални стратегически референтни рамки и оперативни програми;

5.  Призовава Комисията в Четвъртия доклад за кохезионната политика да обърне специално внимание и да се занимае с положението на островите и други необлагодетелствани в структурно отношение региони;

6.  Приканва Комисията, в рамките на работната програма на Европейската мрежа за наблюдение на териториалното планиране (European Spatial Planning Observation Network - ESPON), да обърне особено внимание на състоянието на региони и в частност- острови, страдащи от природни недостатъци; счита правилното и цялостно познаване на ситуацията, в която се намират островите, за необходима предпоставка за задоволителното отчитане на техните специфични характеристики; настойчиво призовава държавите-членки да установят специфични механизми, които позволяват събирането на съответни данни за островите на местно равнище, които впоследствие да се препращат на Европейската мрежа за наблюдение на териториалното планиране (ESPON);

7.  Призовава Комисията да осъвремени статистическите данни, които е събрала при всички проучвания относно островите през 2003 г.; счита, че по-нататъшните усилия трябва да бъдат ориентирани към разработване на статистически показатели, по-подходящи за очертаване на ясна статистическа картина на равнището на развитие, както и за задоволителното разбиране на регионите с географски и природни недостатъци, и най-вече там, където има натрупани затруднения, като планински вериги, групи от острови, и случаи на двойна островност; подчертава, че тези показатели трябва също да дават възможност за по-добра оценка на разликите между тези региони и останалата територия на Европейския съюз, както и за оценка на различията, съществуващи в рамките на тези региони; призовава Комисията да регистрира и редовно да докладва за тези показатели, заедно с примери за най-добра практика;

8.  Oтчита факта, че Комисията изтъква особеното положение на островите и периферните региони в Насоките за национална регионална помощ за периода 2007-2013 г. и в Насоките за държавна помощ и рисков капитал за малкия и среден бизнес; въпреки това счита, че за успешното справяне с трайното неизгодно положение на тези територии, трябва да се допусне повече гъвкавост при прилагането на съществуващите и бъдещи политики за държавна помощ, без тази гъвкавост да причинява неприемливо нарушаване на пазара в ЕС; отправя искане към Комисията да преразгледа своя подход с цел да отчита по-добре нуждата на островите да се ползват с достъп до единния пазар при равни условия с континенталните части; в тази връзка, счита, че подобряването на транспортните връзки следва да съставлява приоритетна дейност в тази област, особено по отношение на морските пристанища и летищата;

9.  Призовава Комисията да проучи възможността да позволи отпускане на държавни помощи за островни региони, където цените на горивата и енергията имат ясно изразен отрицателен ефект върху конкурентоспособността на населяващите ги общности; отбелязва, в частност, че значителни колебания в цените на горивата могат значително да затруднят още повече транспорта между островните райони и континенталната част на Европа; вярва, че в следващите насоки за регионалната държавна помощ, режимът, позволяващ оперативни помощи, трябва да се разшири и да обхване всички островни региони, които не са островни държави или вътрешни острови;

10.  Призовава Комисията да предприеме и да представя редовно на Парламента проучване, свързано с "оценяването на специалните потребности" на островните региони, като взема под внимание въпроси с особена важност за островите и предлага мерки за тяхното разрешаване; счита, че едно такова оценяване трябва най-вече да наблегне на въздействието на регионалната политика върху островите, включително равнището на инвестиции, обхвата на икономическа дейност, безработицата, транспортната инфраструктура (особено пристанища и летища), екологичния натиск и цялостното равнище на икономическа и социална интеграция на островите в единния пазар;

11.  Призовава държавите-членки да гарантират, че особените екологични, културни и социални характеристики на островните региони са ефективно защитени, посредством мерки като изготвянето на подходящи планове за регионално развитие и контрола на строежите и строителната дейност и в допълнение на това, в сътрудничество с Комисията, да приемат цялостни програми за опазване на културното наследство и природните дадености;

12.  Одобрява междуотрасловия подход при прилагането на общностните политики, както е застъпен в Зелената книга на Комисията, озаглавена "Към бъдеща морска политика на Съюза: Европейска гледна точка за океаните и моретата", и настоява този подход да се прилага най-вече към островите, които представляват основен елемент на европейското морско измерение; призовава Комисията да разшири междуотрасловия подход и до други политики, така че те да отчитат специфичните обстоятелства на островните региони, като по този начин се засили тяхната способност да се интегрират напълно и да се ползват с предимствата на вътрешния пазар и Лисабонската стратегия;

13.  Обръща особено внимание на островите, отдалечени от големи населени места, които съответно се сблъскват с проблеми, свързани с достъпа и с предоставянето на услуги и които имат по-големи разходи, особено по отношение на транспорта, които ги поставят в неизгодно положение по отношение на конкурентоспособността;

14.  Поощрява усилията, полагани за разработване на цялостна морска политика на Общността, която да се простира отвъд официалните граници на Европейския съюз и вследствие, възползвайки се от благоприятното геополитическо местоположение на островите на Общността, да установява със съседни страни здрави търговски, икономически и политически връзки и техническо сътрудничество (обмен на знания и опит) , основани на международното морско право, взаимното зачитане и изгода;

15.  Счита, че островите са изправени пред по-големи от средните на глава от населението разходи, що се отнася до транспортната и екологична инфраструктура, както и до енергийните им нужди, и често срещат по-големи трудности при прилагането на определени части от достиженията на правото на ЕС, които може да не са взели под внимание тяхната специфичност; следователно призовава Комисията да възприеме по-гъвкав подход спрямо островите при определяне на политиките и при законодателството, чието прилагане би представлявало особена тежест за островите;

16.  Изисква от Комисията да учреди, в Генерална дирекция "Регионална политика", административен отдел за островите, по модела на съществуващата административна единица за най-отдалечените райони, с цел да гарантира, че особените характеристики и нуждите на островите и на тяхното постоянно и сезонно население се вземат систематично предвид при разработването на политика, която цели постигането на социално, икономическо и териториално сближаване и при прилагането на мерки, особено в областта на транспорта, енергията, осигуряването на достатъчно водоснабдяване, опазването на граничните райони в тези региони и на защитата на уязвимата островна околна среда;

17.  Изразява желанието си Комисията да се ползва в по-голяма степен от възможността, предоставена от Договора за ЕО, да приспособи общностните политики, които е вероятно да имат отрицателно въздействие върху икономическото, социално и териториално развитие на тези региони, с оглед да се отговори, доколкото е възможно, на главните проблеми, които засягат конкретно всеки островен регион или всяка група островни региони;

18.  Счита, че трябва да се обръща специално внимание на онези области на икономическа дейност, които преобладават на островите, като селско стопанство, рибно стопанство, туризъм и занаяти; следователно, призовава Комисията да гарантира, че нейните инициативи за политики в тези области вземат под внимание специфичните нужди на островите във все по-голяма степен;

19.  Призовава Комисията да обмисли какви изменения в теста за държавна помощ "пазарен инвеститор" са необходими, за да бъдат отразени реалностите на живота на островите и в другите отдалечени региони, където може да е невъзможно да се намерят и оценят пазарни инвеститори, поради липсата на такива в района; предвид малкия мащаб и отдалечеността на пазарите е също така малко вероятно да се достигне средното равнище на възвращаемост за даден сектор, в резултат на което е невъзможно за отдалечените острови да задоволят изискванията на въпросния тест;

20.  Приканва Комисията да разгледа по-конкретно влиянието на климатичните промени върху островните региони и особено задълбочаването на съществуващите проблеми, като безводието, както и да насърчи, в сътрудничество с държавите-членки, развитието и прилагането на подходящи технологии или на други мерки за противодействие на тези проблеми;

21.  Призовава Комисията да преразгледа условията, свързани с обществените поръчки в областта на транспорта с цел отстраняване на всякакви пречки по отношение на задължението за предоставяне на обществени услуги, така че да се улеснят транспортните връзки с островните региони;

22.  Призовава Комисията да даде приоритет на енергийната сигурност на островите и на финансирането за разработване и осъществяване на проекти за производство на енергия посредством нови технологии и възобновяеми енергийни източници, както и да насърчава ефективното използване на енергията, като защитава околната среда и съхранява нейната природна красота;

23.  Насърчава островните общности да използват Еврорегионите или подобни европейски структури за управление на междурегионалното сътрудничество, за обмен на добри практики, както и за разработването на трансгранични проекти и по-добра интеграция на островните общности в заобикалящите ги икономически зони;

24.  Насърчава островните общности да използват финансовите и управленски инструменти на JASPERS (Съвместна помощ за подкрепа на проекти в Европейските региони) и JEREMIE (Съвместни европейски ресурси за микро- до средни предприятия), за да разработят наличните възможности за регионално развитие и да подпомагат растежа на микро-, малки и средни предприятия, като насърчава диверсификацията на икономиката на островите и основния растеж посредством устойчиво развитие; допълнително насърчава прилагането на местно, регионално, национално и европейско равнище на инициативата за "по-добро законодателство", насочено, между другото, към опростяване на административните изисквания, най-вече що се отнася до подаването и оценяването на заявленията за финансова помощ;

25.  Отчита положителните резултати постигнати по отношение на прилагането, за първи път, на Европейски средства за осъществяване на граничен контрол и приветства неотдавнашното предложение на Комисията за регламент на Европейския парламент и Съвета, установяващ механизъм за създаване на Екипи за бърза гранична намеса (COM(2006)0401), с цел да се даде бърза техническа и оперативна помощ на държавата-членка, която я поиска; въпреки това, счита, че действията на гореспоменатите екипи ще бъдат ефективни единствено ако имат правомощия, надлежно дефинирани с необходимото позоваване на правомощията на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на ЕС (FRONTEX); настойчиво призовава Комисията да проучи необходимостта от създаване на орган за европейска брегова охрана, който да подпомага паралелно тези региони и държавите-членки в наблюдаването на външните граници на ЕС;

26.  Изразява отново подкрепата си за инициативите и дейностите, предприемани от FRONTEX, и отправя искане агенцията да наблюдава, на постоянни начала, въздействието на нелегалната имиграция върху островните общности; призовава Комисията и FRONTEX да предприемат незабавни действия в подкрепа на островите за намаляване на непосредствения натиск за справяне с проблема, като в същото време гарантират подобаващото зачитане на правата на човека; призовава Съвета и Комисията да гарантират наличието на необходимите ресурси за бързи и ефективни действия; в допълнение подчертава значението на засилено и по-тясно съгласуване и сътрудничество между островите и необходимостта от по-голямо участие от страна на тези региони в борбата срещу незаконната имиграция;

27.  Призовава Комисията да обърне особено внимание на развитието на широколентовите мрежи за достъп и да насърчи мерки за разрешаване на специфичните трудности, които среща предоставянето на услуги в островните райони, като например здравни услуги и медицински услуги онлайн, електронно правителство и обслужване на гражданите;

28.  Счита, че туризмът представлява за повечето острови основен източник на благосъстояние, оказващ пряко влияние върху растежа на други сектори( селско стопанство, търговия, услуги, рибно стопанство) и че е крайно наложително да се въведе интегрирана политика, способна да осигури неговата устойчивост; счита, че тази политика трябва да бъде съпроводена от добре организирана европейска информационна кампания, насочена към гражданите на Европа, чрез създаването на марка за островно качество и произход, както и от появата или по-нататъшното развитие на други сектори на дейност на островите; призовава Комисията, с оглед на гореспоменатото, да направи междуотраслов анализ, като обръща специално внимание на възможностите за подкрепа на устойчивото развитие на туризма в рамките на регионалните стратегии на острови, намиращи се далече от населени места;

29.  Предлага Комисията и другите институции да определят 2010 г. за Европейска година на островите;

30.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 291, от 21.10.2006 г., стр. 11.
(2) ОВ C 76 E, от 25.3.2004 г., стр. 111.
(3) ОВ C 192, от 12.8.2002 г., стр. 42
(4) ОВ C 31, от 7.2.2006 г., стр. 25.

Правна информация - Политика за поверителност