Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/2106(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0044/2007

Předložené texty :

A6-0044/2007

Rozpravy :

PV 15/03/2007 - 3
CRE 15/03/2007 - 3

Hlasování :

Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0082

Přijaté texty
PDF 232kWORD 71k
Čtvrtek, 15. března 2007 - Štrasburk
Ostrovní, přírodní a hospodářská omezení v kontextu regionální politiky
P6_TA(2007)0082A6-0044/2007

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. března 2007 o ostrovech a přírodních a hospodářských omezeních v kontextu regionální politiky (2006/2106(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na nařízení, kterými se řídí strukturální fondy v období 2007–2013,

-   s ohledem na rozhodnutí Rady 2006/702/ES ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost(1),

-   s ohledem na závěry zasedání Evropské rady v Seville ve dnech 21. – 22. června 2002,

-   s ohledem na závěry zasedání Evropské rady v Bruselu ve dnech 14. – 15. prosince 2006;

-   s ohledem na své usnesení ze dne 2. září 2003 o strukturálně znevýhodněných regionech (ostrovy, horské oblasti, řídce osídlené oblasti) v kontextu politiky soudržnosti a jejich institucionálních výhledech(2),

-   s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 13. března 2002 o problémech ostrovních regionů v Evropské unii v kontextu rozšíření(3),

-   s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 7. července 2005 o revizi pokynů pro regionální státní podporu(4);

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A6-0044/2007),

A.   vzhledem k tomu, že Evropský parlament často upozorňoval na palčivý problém ostrovů, které strádají v důsledku nahromadění znevýhodnění, a zdůrazňoval, že je třeba jim pomoci tyto obtíže překonat a snížit regionální rozdíly,

B.   vzhledem k tomu, že pojmy "nejvzdálenější" a "ostrovní" by neměly být navzájem zaměňovány, i když mnoho nejvzdálenějších oblastí je zároveň ostrovy; vzhledem k tomu, že konkrétní ustanovení článku 299 Smlouvy o ES, které představují řádný právní základ pro opatření, jež je nutno přijmout k zajištění účinné pomoci ve formě kompenzace nejvzdálenějším regionům, je třeba odlišit od ustanovení článku 158 Smlouvy o ES a od Prohlášení o ostrovních oblastech obsaženého v Amsterodamské smlouvě, k němuž nikdy nebyla přijata prováděcí opatření, v důsledku čehož existuje nerovnoměrný hospodářský vývoj mezi centrální částí EU na jedné straně a její periférií na straně druhé,

C.   vzhledem k tomu, že soudržnost jako jeden z klíčových cílů usiluje o zajištění decentralizovaného a harmonického rozvoje snižováním regionálních rozdílů a odstraňováním překážek rozvoji, včetně překážek, které souvisí s přírodním nebo geografickým znevýhodněním,

D.   vzhledem k tomu, že zásada územní soudržnosti byla dále upevněna v nařízení o strukturálních fondech na období 2007–2013 a vzhledem k tomu, že tato zásada představuje nedílnou součást politiky soudržnosti, jež by měla být zachována a posílena v budoucnosti, a jejímž cílem je polycentrická integrace území Unie, aby tak byly zajištěny rovné příležitosti pro všechny regiony a jejich obyvatele,

E.   vzhledem k tomu, že nezákonné přistěhovalectví po moři je jedním z hlavních problémů, se kterými se EU potýká, a že v posledních letech je migrační tlak na vnějších námořních hranicích Unie obzvláště intenzivní, a to zejména na ostrovech ve Středozemním moři, které jsou nuceny pouze v důsledku své zeměpisné polohy nést nadměrnou zátěž;

F.   vzhledem k tomu, že na zasedání Evropské rady v Bruselu ve dnech 14. a 15. prosince 2006 bylo zdůrazněno, že k přistěhovalectví je třeba přistupovat globálně a že doposud vyvinuté úsilí musí být zdvojnásobeno, zejména v některých ostrovních regionech EU, neboť tyto regiony představují námořní hranice EU a migrační kanály,

1.   věří, že ostrovní poloha je zároveň geokulturní vlastností představující potenciál, který může být využit v rámci strategie rozvoje, a trvalým znevýhodněním, které přidává další obtíže, pokud jde o konkurenceschopnost těchto regionů;

2.   uznává, že do nařízení o strukturálních fondech na období 2007–2013 byla začleněna řada konkrétních ustanovení ve prospěch strukturálně znevýhodněných regionů; lituje však, že se Rada neztotožnila s dalšími důležitými návrhy Parlamentu, jako je možnost zvýšené míry spolufinancování pro regiony postižené více než jedním zeměpisným či přírodním znevýhodněním;

3.   vyzývá Komisi, s ohledem na programové období 2007–2013 týkající se operačních programů ostrovních regionů, včetně těch, které spadají pod cíl 2, aby vyčerpala veškeré možnosti, aby tyto regiony mohly provést opatření spojená s infrastrukturou, jež jsou velmi potřebná;

4.   vítá důraz, který je kladen na územní rozměr politiky soudržnosti v  strategických obecných zásadách Komise o soudržnosti na období 2007–2013; poznamenává zejména, že podpora hospodářské diverzifikace regionů s přírodními znevýhodněními se nachází mezi prioritami dalšího programovacího období; naléhavě tudíž vyzývá správní orgány dotčených členských států, aby tuto prioritu plně zohlednily při přípravě národních strategických referenčních rámců a operačních programů;

5.   vyzývá Komisi, aby ve Čtvrté zprávě o soudržnosti věnovala zvláštní pozornost situaci ostrovů a jiných strukturálně znevýhodněných regionů a tuto situací řešila;

6.   vyzývá Komisi, aby v souvislosti s pracovním programem ESPON (European Spatial Planning Observation Network) věnovala zvláštní pozornost situaci regionů, a zejména ostrovů, které musí čelit přirozenému znevýhodnění; má za to, že mají-li být uspokojivě zohledněny zvláštní vlastnosti ostrovů, jsou nezbytné řádné a důkladné znalosti situace na ostrovech; vyzývá členské státy, aby zavedly konkrétní mechanismy umožňující shromažďování příslušných údajů týkajících se ostrovů na místní úrovni, které by byly následně postoupeny programu ESPON;

7.   vyzývá Komisi, aby aktualizovala statistické údaje, jež obdržela na základě studií o ostrovech provedených v roce 2003; domnívá se, že by se další práce měla zaměřit na stanovení vhodných statistických ukazatelů, jež umožní získat přesnější statistický obraz o úrovni jejich rozvoje a lépe porozumět problematice regionů, které jsou zeměpisně a přírodně znevýhodněny, a zejména regionů, jejichž obtíže se kumulují, jako jsou pohoří, skupiny ostrovů a případy dvojí odloučenosti; zdůrazňuje, že by tyto ukazatele měly rovněž umožnit lepší posuzování rozdílů mezi těmito regiony a zbytkem EU; vyzývá Komisi, aby tyto ukazatele pravidelně zaznamenávala a informovala o nich, a to zároveň s příklady osvědčených postupů;

8.   uznává skutečnost, že Komise v pokynech k regionální podpoře pro období let 2007–2013 a v pokynech ke státní podpoře a rizikovému kapitálu pro malé a střední podniky zdůrazňuje zvláštní situaci ostrovů a vzdálených regionů; má však za to, že uspokojivější řešení trvalého znevýhodnění těchto regionů spočívá v umožnění větší pružnosti v provádění stávajících a budoucích politik státní podpory, aniž by taková pružnost vedla k nepřijatelným narušením trhu v EU; vyzývá Komisi, aby přezkoumala svůj přístup a brala více v úvahu potřeby ostrovů ohledně přístupu k vnitřnímu trhu na základě rovných podmínek s pevninskými regiony; domnívá se v této souvislosti, že zlepšení dopravního spojení na ostrovy představuje v této oblasti prioritu, zejména v případě přístavů a letišť;

9.   vyzývá Komisi, aby prostudovala, zda by bylo možné povolit státní podporu ostrovním regionům, v nichž náklady na palivo a energie jednoznačně negativně ovlivňují konkurenceschopnost místních komunit; je si zejména vědom, že značné výkyvy v ceně paliva mohou v příštích letech podstatně zvýšit náklady na dopravu mezi ostrovními regiony a pevninskou Evropou; domnívá se, že v příštích pokynech ke státní regionální podpoře by měl být režim umožňující provozní podpory rozšířen na všechny ostrovní regiony, které nejsou ostrovními státy nebo vnitrozemskými ostrovy;

10.   vyzývá Komisi, aby pravidelně zpracovávala a předkládala Parlamentu studii ostrovních regionů k "posouzení zvláštních potřeb", která zohlední otázky, jež mají pro ostrovy zvláštní důležitost a navrhne opatření k jejich řešení; má za to, že takové posouzení by se mělo zaměřit zejména na dopad provádění regionální politiky na ostrovech včetně dopadu na úroveň investic, rozšíření hospodářské činnosti, nezaměstnanost, dopravní infrastrukturu (zejména přístavy a letiště), tlaky související s životním prostředím a celkovou úroveň hospodářské a sociální integrace ostrovů v rámci vnitřního trhu;

11.   vyzývá členské státy, aby zajistily účinnou ochranu zvláštních environmentálních, kulturních a sociálních vlastností ostrovních regionů prostřednictvím opatření, jako jsou zpracování vhodných plánů regionálního rozvoje nebo kontrola stavební činnosti, a aby mimo to ve spolupráci s Komisí přijaly integrované programy k ochraně kulturního dědictví a přírodních zdrojů;

12.   schvaluje přístup k provádění politiky Komise procházející napříč jednotlivými odvětvími, jak se odráží v Zelené knize Komise nazvané "Směrem k budoucí námořní politice EU: Evropská vize pro oceány a moře", a trvá na tom, že je třeba tento přístup uplatňovat primárně na ostrovy, které představují zásadní část mořského rozměru Evropy; vyzývá Komisi, aby rozšířila přístup procházející napříč jednotlivými odvětvími na další politiky tak, aby bral v úvahu specifické podmínky ostrovních regionů, a tím podpořil schopnost těchto regionů plně se začlenit a podílet se na výhodách vnitřního trhu a Lisabonské strategie;

13.   upozorňuje zvláště na ostrovy vzdálené od rozlehlých center osídlení, které v důsledku toho zakoušejí obtíže v dostupnosti a v poskytování služeb a nesou vyšší náklady, zejména pokud jde o dopravu, které způsobují jejich znevýhodnění ve smyslu konkurenceschopnosti;

14.   povzbuzuje úsilí o celostní námořní politiku Společenství, která bude rozšířena za právní hranice EU, a díky geopoliticky výhodné poloze ostrovů Společenství tak ustaví silné obchodní, hospodářské a politické vztahy a technickou spolupráci (výměnu vědomostí a odborných znalostí) se sousedními zeměmi na základě mezinárodního námořního práva, vzájemné úcty a prospěchu;

15.   má za to, že ostrovy se potýkají s vyššími náklady na hlavu v oblasti dopravy, environmentální infrastruktury i energetických potřeb, než je průměr, a často je pro ně těžší provádět některé části acquis, které snad plně nezohlednily jejich specifické vlastnosti; vyzývá proto Komisi, aby přijala pružnější přístup k ostrovům při formulování politik a v právních předpisech, jejichž uplatnění může být pro ostrovy obzvláště tíživé;

16.   žádá Komisi, aby v rámci generálního ředitelství pro regionální politiku zřídila administrativní jednotku pro ostrovy obdobnou stávající administrativní jednotce pro nejvzdálenější regiony, aby se zajistilo, že zvláštní charakteristiky a potřeby ostrovů a jejich stálých i sezónních obyvatel budou systematicky zohledňovány při přípravě politik, jejichž cílem je dosažení sociální, hospodářské a územní soudržnosti, a v prováděcích opatřeních, zejména v oblasti dopravy, energie, zajištění adekvátního zásobení vodou, ostrahy regionálních hraničních oblastí a ochrany křehkého životního prostředí ostrovů;

17.   vyslovuje přání, aby Komise dále těžila z možnosti, kterou skýtá Smlouva o ES, upravovat politiky Společenství, u nichž lze očekávat negativní dopady na hospodářský, sociální a územní rozvoj těchto regionů, tak, aby byly co nejvíce řešeny hlavní problémy, které postihují specificky každý region nebo skupinu ostrovních regionů;

18.   má za to, že by se měla věnovat zvláštní pozornost těm oblastem hospodářské činnosti, které na ostrovech převažují, zejména zemědělství, rybolovu, turistickému ruchu a řemeslům; vyzývá tudíž Komisi, aby zajistila, že její iniciativy v oblasti politik budou stále více zohledňovat specifické potřeby ostrovů v těchto oblastech;

19.   vyzývá Komisi, aby zvážila, jaké úpravy by měl doznat test "tržního investora" pro veřejnou podporu, aby odrážel realitu života na ostrovech a v jiných vzdálených regionech tam, kde se možná nepodaří najít nebo vyhodnotit tržního investora z důvodu jeho neexistence v regionu; je rovněž velmi nepravděpodobné, že se podaří dosáhnout průměrné návratnosti v daném odvětví z důvodu malé velikosti a vzdálenosti trhů, což je důvodem, proč tento test nemohou vzdálené ostrovy splnit;

20.   vyzývá Komisi, aby především přezkoumala dopad klimatických změn na ostrovní regiony, a zejména zhoršení stávajících problémů, jako je sucho, a aby ve spolupráci s členskými státy prosazovala rozvoj a používání vhodných technologií či jiných opatření k řešení těchto problémů;

21.   vyzývá Komisi, aby přezkoumala podmínky veřejných zakázek týkajících se dopravy, aby byly eliminovány veškeré překážky v souvislosti s povinností poskytovat veřejnou službu, čímž se usnadní dopravní spojení s ostrovními regiony;

22.   vyzývá Komisi, aby přednostně řešila zabezpečení dodávek energie na ostrovy a financování rozvoje a provádění projektů na výrobu energie za využití nových technologií a obnovitelných zdrojů energie a aby podporovala účinné používání energie, při němž je zároveň chráněno životní prostředí a jeho přírodní krásy;

23.   vybízí ostrovní komunity, aby využívaly euroregionů nebo podobných evropských sítí k řízení spolupráce mezi regiony, k výměně osvědčených postupů, pro rozvoj přeshraničních projektů a k lepšímu začlenění ostrovních komunit do hospodářských oblastí, které je obklopují;

24.   vybízí ostrovní komunity, aby využívaly programu JASPERS (Společná pomoc při podpoře projektů v evropských regionech) a programu JEREMIE (Společné evropské zdroje pro nejmenší až střední podniky), finančních a řídících zařízení, s cílem využít dostupné zdroje pro regionální rozvoj a podpořit růst nejmenších, malých a středních podniků, který povzbudí diverzifikaci ostrovních ekonomik a podpoří organický růst v rámci trvale udržitelného rozvoje; dále podporuje provádění iniciativy "zdokonalení tvorby právních předpisů" na místní, regionální, vnitrostátní a evropské úrovni, mimo jiné s cílem zjednodušení administrativních požadavků, zejména pokud jde o předkládání a hodnocení žádostí o finanční podporu;

25.   uznává, že při prvním uplatnění evropských zdrojů v pohraniční kontrole bylo dosaženo pozitivních výsledků a vítá nedávný návrh Komise nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje mechanismus k vytvoření pohraničních jednotek rychlé reakce (KOM(2006)0401), s cílem poskytnout rychlou operační a technickou pomoc jakémukoli členskému státu, jenž o ni požádá; domnívá se však, že činnost těchto jednotek bude účinná, pouze pokud budou mít oblast působnosti vymezenou s řádným odkazem na oblast působnosti Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX); naléhavě žádá Komisi, aby přezkoumala potřebu vytvoření Evropského sboru pobřežní stráže, který by zároveň pomáhal těmto regionům a členským státům střežit vnější hranice EU;

26.   znovu zdůrazňuje svou podporu veškerým iniciativám a činnostem agentury FRONTEX a požaduje, aby tato agentura trvale sledovala dopad nezákonného přistěhovalectví na ostrovní komunity; vyzývá Komisi a agenturu FRONTEX, aby rychle jednaly ve prospěch ostrovů, s cílem zmírnit bezprostřední tlak spojený s řešením tohoto problému a zajistily přitom náležité dodržování lidských práv; vyzývá Radu a Komisi, aby zajistily uvolnění požadovaných zdrojů pro rychlou a účinnou akci; zdůrazňuje dále význam silnější a užší koordinace a spolupráce mezi ostrovy a potřebu toho, aby se tyto regiony více zapojily do boje s nelegálním přistěhovalectvím;

27.   vyzývá Komisi, aby kladla zvláštní důraz na rozvoj širokopásmových systémů a prosazovala opatření na řešení zvláštních obtíží v poskytování služeb v ostrovních regionech, jako jsou zdravotní péče a on-line lékařské služby, elektronická správa a služby občanům;

28.   domnívá se, že turistický ruch představuje pro většinu ostrovů primární zdroj bohatství, který má přímý vliv na růst dalších odvětví (zemědělství, obchod, služby, rybolov), a že je nutné zavést integrovanou politiku, jež by zajistila udržitelnost ostrovního turistického ruchu; domnívá se, že je třeba, aby tuto politiku provázela rozsáhlá a dobře organizovaná evropská informační kampaň zaměřená na evropské občany prostřednictvím vytvoření označení kvality a ostrovního původu a vznik nebo další rozvoj ostatních odvětví činnosti na ostrovech; vyzývá s ohledem na toto Komisi, aby provedla meziodvětvovou analýzu věnující zvláštní pozornost příležitostem k podpoře trvale udržitelného turistického ruchu v rámci regionálních strategií pro ostrovy, které jsou vzdáleny od center osídlení;

29.   navrhuje, aby Komise a ostatní orgány prohlásily rok 2010 Evropským rokem ostrovů;

30.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 291, 21.10.2006, s. 11.
(2) Úř. věst. C 76 E, 25.3.2004, s 111.
(3) Úř. věst. C 192, 12.8.2002, s. 42
(4) Úř. věst. C 31, 7.2.2006, s. 25.

Právní upozornění - Ochrana soukromí