Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2106(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0044/2007

Ingivna texter :

A6-0044/2007

Debatter :

PV 15/03/2007 - 3
CRE 15/03/2007 - 3

Omröstningar :

Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0082

Antagna texter
PDF 210kWORD 54k
Torsdagen den 15 mars 2007 - Strasbourg
Insulära, ekonomiska och naturliga begränsningar i samband med regionalpolitiken
P6_TA(2007)0082A6-0044/2007

Europaparlamentets resolution av den 15 mars 2007 om öarna och naturliga och ekonomiska hinder inom ramen för regionalpolitiken (2006/2106(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av de förordningar som reglerar strukturfonderna för perioden 2007–2013,

–   med beaktande av rådets beslut 2006/702/EG av den 6 oktober 2006 om gemenskapens strategiska riktlinjer för sammanhållningen(1),

–   med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådet i Sevilla den 21–22 juni 2002,

–   med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådet i Bryssel den 14–15 december 2006,

–   med beaktande av sin resolution av den 2 september 2003 om regioner med strukturella nackdelar (öar, bergsområden och glesbygder) inom ramen för sammanhållningspolitiken och de institutionella perspektiven(2),

–   med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 13 mars 2002 om öregionernas problem i Europeiska unionen i samband med utvidgningen(3),

–   med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 7 juli 2005 om översynen av riktlinjerna för nationellt regionalstöd(4),

–   med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A6-0044/2007), och av följande skäl:

A.  Europaparlamentet har vid flera tillfällen uppmärksammat den svåra situationen för de öar som är missgynnade på flera olika sätt, och har understrukit behovet av att hjälpa dem att ta sig igenom svårigheterna och minska de regionala skillnaderna.

B.  Begreppen yttersta randområde och ökaraktär får inte blandas ihop, även om de yttersta randområdena ofta också är öar. Man måste göra skillnad mellan de särskilda bestämmelserna i artikel 299 i EG-fördraget, som utgör en sund rättslig grund för att vidta åtgärder för att effektivt kompensera och stödja de yttersta randområdena, och bestämmelserna i artikel 158 i EG-fördraget och förklaringen om öregioner i Amsterdamfördraget, som aldrig blivit föremål för genomförandebestämmelser, vilket har skapat obalans i den ekonomiska utvecklingen mellan unionens centrala delar å ena sidan och öarna i dess utkant å andra sidan.

C.  Sammanhållningen är ett av EU:s huvudmål och vars syfte är att säkra en polycentrisk och harmonisk utveckling genom att minska regionala skillnader och undanröja hinder för utvecklingen, inklusive hinder som kan tillskrivas naturbetingade eller geografiska nackdelar.

D.  Principen om territoriell sammanhållning har ytterligare konsoliderats i de förordningar som reglerar strukturfonderna 2007–2013. Denna princip utgör en integrerad del av sammanhållningspolitiken, som bör bevaras och förstärkas i framtiden, och syftar till en polycentrisk integration av EU:s territorium för att garantera alla regioner och deras befolkningar lika möjligheter.

E.  Olaglig invandring sjövägen är ett av EU:s största problem och under det senaste året har migrationstrycket varit särskilt stort på EU:s yttre havsgränser, framför allt på öarna i Medelhavet, som tvingas bära en totalt oproportionerlig börda enbart på grund av deras geografiska läge.

F.  Vid Europeiska rådets möte i Bryssel den 14–15 december 2006 framhölls att immigrationen måste hanteras på ett övergripande sätt och att de insatser som hittills gjorts bör fördubblas, särskilt i vissa öregioner, som utgör EU:s havsgräns och färdväg för immigration.

1.  Europaparlamentet anser att ökaraktären samtidigt utgör ett geografiskt och kulturellt särdrag, vilket potentiellt kan utnyttjas i en utvecklingsstrategi, och en permanent nackdel, som gör det ännu svårare för dessa regioner att bevara sin konkurrenskraft.

2.  Europaparlamentet noterar att ett antal konkreta bestämmelser till förmån för strukturellt missgynnade regioner har införlivats i de nya strukturfondsförordningarna 2007–2013. Det är emellertid beklagligt att rådet inte godtog andra viktiga förslag från parlamentet, såsom möjligheten att öka graden av samfinansiering för områden som påverkas av mer än en geografisk eller naturbetingad nackdel.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att för programperioden 2007–2013, i fråga om de operativa programmen för öregioner, inklusive de som ingår i mål 2, utnyttja alla medel för att ge öregioner möjlighet att vidta åtgärder för det mycket välbehövliga infrastrukturarbetet.

4.  Europaparlamentet välkomnar den tonvikt som lagts vid sammanhållningspolitikens territoriella dimension i kommissionens nya strategiska riktlinjer för sammanhållningen 2007–2013. Parlamentet noterar särskilt att stöd för ekonomisk diversifiering i områden med naturbetingade nackdelar är en prioritering för nästa programperiod. Parlamentet uppmanar därför de berörda medlemsstaternas förvaltningsmyndigheter att till fullo beakta denna prioritering när de utarbetar sina nationella strategiska referensramar och operativa program.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i den fjärde sammanhållningsrapporten fästa särskild uppmärksamhet vid öars och andra strukturellt missgynnade regioners situation.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att särskilt uppmärksamma situationen i regioner, och speciellt på öar, med naturbetingade nackdelar i samband med arbetsprogrammet för ESPON (observationsorgan i samverkan för europeisk regional utvecklingsplanering). Parlamentet anser att korrekta och fullständiga kunskaper om situationen på öarna är en nödvändig förutsättning för att deras särdrag skall kunna hanteras på ett tillfredsställande sätt. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att upprätta särskilda mekanismer för att kunna samla in relevanta uppgifter om öarna på lokal nivå och därefter vidarebefordra dessa uppgifter till ESPON.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppdatera den statistiska informationen från de studier om öar som gjordes 2003. Parlamentet anser att det vidare arbetet bör inriktas på att definiera mer relevanta statistiska indikatorer för att ge en tydlig statistisk bild av utvecklingsnivån och möjliggöra en tillfredsställande förståelse för regioner med geografiska och naturbetingade nackdelar och framför allt ackumulerade svårigheter, såsom bergsområden, skärgårdar och öar med "dubbla öegenskaper". Parlamentet understryker att dessa indikatorer även bör möjliggöra en bättre utvärdering av skillnaderna mellan dessa regioner och resten av EU och av de olikheter som råder inom dessa regioner. Parlamentet uppmanar kommissionen att regelbundet registrera och rapportera om dessa indikatorer tillsammans med exempel på bästa praxis.

8.  Europaparlamentet noterar att kommissionen belyser den särskilda situationen för öar och randområden i riktlinjerna för nationellt regionalt stöd för 2007–2013 och i riktlinjerna om statligt stöd och riskkapital för små och medelstora företag. För att på ett mer tillfredställande sätt kunna hantera den permanenta nackdel som dessa regioner brottas med anser parlamentet emellertid att man bör öka flexibiliteten i genomförandet av befintlig och framtida politik på området för statligt stöd, utan att denna flexibilitet medför oacceptabla snedvridningar av marknaden inom EU. Parlamentet uppmanar kommissionen att se över sin strategi och i större utsträckning ta hänsyn till öarnas behov av att få tillgång till den inre marknaden på samma villkor som fastlandsregionerna, och menar att förbättrade transportlänkar bör prioriteras på detta område, särskilt när det gäller hamnar och flygplatser.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka möjligheten att tillåta statligt stöd till öregioner där bränsle- och energikostnaderna helt klart har en negativ inverkan på ösamhällenas konkurrenskraft. Parlamentet noterar framför allt att de betydande fluktuationerna i bränslekostnaderna kan göra transporter mellan öregioner och det europeiska fastlandet till en betydligt större börda. Parlamentet anser att ett system som möjliggör operativt stöd i de kommande riktlinjerna om statligt stöd bör utvidgas till att omfatta alla öregioner som inte är östater eller inre öar.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att regelbundet genomföra och förelägga parlamentet en "bedömning av särskilda behov" i öregionerna, där man beaktar frågor av särskild vikt för öar och föreslår åtgärder för att behandla dessa frågor. Parlamentet menar att man vid en sådan bedömning särskilt bör fokusera på hur genomförandet av regionalpolitiken inverkar på öarna, bland annat investeringsnivåer, spridningen av den ekonomiska verksamheten, arbetslösheten, transportinfrastrukturen (särskilt hamnar och flygplatser), belastningen på miljön och öarnas generella nivå av ekonomisk och social integration inom den inre marknaden.

11.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa att öregionernas miljömässiga, kulturella och sociala särdrag effektivt skyddas genom åtgärder såsom utarbetande av lämpliga markanvändningsprojekt och kontroll av byggnader och byggverksamhet, och att i samarbete med kommissionen utarbeta integrerade program till skydd för kultur- och miljöarvet och dess skatter.

12.  Europaparlamentet instämmer i den sektorövergripande strategin i genomförandet av gemenskapens politik på det sätt som återspeglas i kommissionens grönbok med titeln "Unionens framtida havspolitik: En europeisk vision för oceanerna och haven", och insisterar på att denna strategi huvudsakligen skall tillämpas på öar som utgör ett centralt inslag i Europas maritima dimension. Parlamentet uppmanar kommissionen att utvidga den sektorsövergripande strategin till att även omfatta andra gemenskapspolitiska områden, så att de tar hänsyn till de speciella förutsättningarna i öregionerna och på så vis främjar deras kapacitet att bli fullt integrerade och ta del av de fördelar som den inre marknaden och Lissabonstrategin för med sig.

13.  Europaparlamentet vill fästa särskild uppmärksamhet vid öar som ligger långt från större befolkningscentrum och som därför har problem med svårtillgänglighet och med att tillhandahålla tjänster och som har högre kostnader, särskilt när det gäller transporter, vilket ger dem en konkurrensnackdel.

14.  Europaparlamentet stöder de insatser som gjorts för att skapa en övergripande sjöfartspolitik för gemenskapen, som skall gå utöver EU:s officiella gränser, och som därför med stöd av gemenskapsöarnas fördelaktiga geopolitiska läge kommer att skapa starka kommersiella, ekonomiska och politiska förbindelser och ett tekniskt samarbete (utbyte av kunskap och erfarenhet) med angränsande länder baserat på internationell sjöfartslagstiftning och ömsesidig respekt och nytta.

15.  Europaparlamentet anser att öarnas kostnader per capita för transport och miljöinfrastruktur samt för deras energibehov är högre än genomsnittet, och att de ofta har problem med att genomföra vissa delar av gemenskapens regelverk, där deras särdrag kanske inte till fullo har tagits i beaktande. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att inta en mer flexibel inställning till öarna i samband med utformningen av politik och lagstiftning, vars genomförande kan vara särskilt betungande för öregionerna.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom generaldirektoratet för regionalpolitik inrätta en administrativ enhet för öar baserad på den befintliga administrativa enheten för de yttersta randområdena, för att garantera att man systematiskt tar hänsyn till öarnas och deras bofasta eller tillfälliga befolkningars behov och särdrag i förbindelse med utformningen av åtgärder som syftar till att uppnå social, ekonomisk och territoriell sammanhållning och i förbindelse med genomförandeåtgärder, framför allt på området för transport, energi, tryggad vattenförsörjning, övervakning av regionala gränsområden samt skydd av öarnas känsliga miljö.

17.  Europaparlamentet önskar att kommissionen i högre grad utnyttjar den möjlighet som EG-fördraget ger för att anpassa sådan gemenskapspolitik som kan få negativa återverkningar på dessa regioners ekonomiska, sociala och territoriella utveckling, i syfte att i största möjliga utsträckning avhjälpa de allvarliga problem som enskilda öregioner eller grupper av öar konfronteras med.

18.  Europaparlamentet anser att särskild uppmärksamhet bör ges åt de ekonomiska verksamhetsområden som är vanligare på öar, särskilt jordbruk, fiske, turism och hantverk. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att se till att den i sina politiska initiativ tar större hänsyn till de specifika behoven för öar i dessa områden.

19.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga på vilket sätt kriteriet för en investerare som verkar i en marknadsekonomi (market investor test) när det gäller statligt stöd måste justeras för att spegla den verkliga situationen på öar och i andra avlägsna regioner, där det kan vara omöjligt att finna eller utvärdera en marknadsinvesterare eftersom det kanske inte finns någon i regionen. Det är heller inte troligt att de genomsnittliga avkastningarna för en viss sektor uppnås på grund av marknadernas ringa storlek och avlägsna läge, vilket gör detta kriterium omöjligt att uppfylla för avlägsna öar.

20.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att särskilt undersöka hur klimatförändringarna inverkar på öregionerna, framför allt förvärrandet av befintliga problem såsom torka, och att i samarbete med medlemsstaterna främja utvecklingen och användningen av lämplig teknik och andra medel för att komma till rätta med dessa problem.

21.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att åter se över regelverket för offentliga upphandlingar på transportområdet för att avlägsna eventuella hinder i fråga om skyldigheten att tillhandahålla offentliga tjänster och på så vis underlätta öregionernas trafikförbindelser.

22.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att prioritera öarnas energiförsörjning och finansieringen av utveckling och genomförande av projekt för energiproduktion med hjälp av ny teknik och förnybara energikällor samt att främja energieffektivitet, varvid miljöskyddet och bevarandet av naturvärdena skall respekteras.

23.  Europaparlamentet uppmanar ösamhällena att utnyttja Euroregions eller liknande ekonomiska nätverk för att hantera det interregionala samarbetet och utbytet av bästa praxis samt för att utveckla gränsöverskridande projekt och en bättre integrering av ösamhällena i deras närliggande ekonomiska områden.

24.  Europaparlamentet uppmuntrar ösamhällena att använda de finansiella och förvaltningsmässiga medlen inom ramen för programmen Jaspers (gemensamt stöd till projekt i de europeiska regionerna) och Jeremie (gemensamma europeiska resurser för mikroföretag till medelstora företag) för att utnyttja tillgängliga regionala utvecklingsresurser och stimulera tillväxten av mikroföretag och små och medelstora företag i syfte att samtidigt stödja diversifieringen av öarnas ekonomier och främja den grundläggande tillväxten genom hållbar utveckling. Parlamentet uppmuntrar också tillämpningen på lokal, regional, nationell och EU-nivå av initiativet för "bättre lagstiftning" i syfte att bland annat förenkla administrativa krav, särskilt när det gäller inlämnande och utvärdering av ansökningar om ekonomiskt stöd.

25.  Europaparlamentet bekräftar det positiva resultat som uppnåtts med det första insättandet av europeiska resurser för gränskontroll, och välkomnar kommissionens nyligen framlagda förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en mekanism för upprättande av grupper för snabba ingripanden vid gränserna (KOM(2006)0401) i syfte att snabbt ge teknisk och operativ hjälp till medlemsstater som anhåller om det. Parlamentet anser dock att dessa grupper endast kan arbeta effektivt om deras behörighetsområde fastställs med vederbörlig hänsyn till behörighetsområdet för EU:s byrå för gemensam operativ förvaltning av de yttre gränserna, Frontex. Parlamentet uppmanar kommissionen att utreda behovet av att inrätta en europeisk kustbevakningstjänst för att parallellt stödja dessa regioner och medlemsstaterna i övervakningen av EU:s yttre gränser.

26.  Europaparlamentet bekräftar sitt stöd till de initiativ och den verksamhet som har inletts av Frontex, och begär att Frontex kontinuerligt övervakar den olagliga invandringens effekter på ösamhällena. Parlamentet uppmanar kommissionen och Frontex att snarast vidta stödåtgärder för öarna i syfte att mildra den omedelbara påfrestning som det innebär att hantera detta problem, samtidigt som man ser till att de mänskliga rättigheterna respekteras. Parlamentet uppmanar rådet och kommissionen att säkra att nödvändiga medel ställs till förfogande för snabba och effektiva åtgärder. Parlamentet understryker också betydelsen av att förstärka och förbättra samordningen och samarbetet mellan öarna liksom behovet av en starkare involvering från dessa regioners sida i kampen mot den olagliga invandringen.

27.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga särskild vikt vid utvecklingen av bredband och att främja insatser för att lösa de särskilda svårigheterna med att tillhandahålla tjänster i öregioner, exempelvis hälso- och sjukvårdstjänster och telemedicin, e-förvaltning och medborgarservice.

28.  Europaparlamentet anser att turismen är en av de främsta källorna för att skapa välstånd för de flesta öarna. Turismen inverkar direkt på tillväxten inom andra sektorer (jordbruk, handel, tjänster, fiske) och det är därför nödvändigt att utforma en helhetspolitik som kan säkra öturismens hållbarhet. Parlamentet anser att denna politik måste åtföljas av en välorganiserad europeisk informationskampanj riktad mot EU-medborgarna, och att en kvalitets- och ursprungsmärkning måste införas för öarna samt att andra verksamhetssektorer på öarna ytterligare måste utvecklas. Parlamentet uppmanar i detta avseende kommissionen att utföra en sektorsövergripande analys där man särskilt uppmärksammar möjligheterna att stödja hållbar turism inom de regionala strategierna för öar som ligger långt ifrån större befolkningscentrum.

29.  Europaparlamentet föreslår för kommissionen och de andra institutionerna att man utser år 2010 till Europeiska året för öarna.

30.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 291, 21.10.2006, s. 11.
(2) EUT C 76 E, 25.3.2004, s. 111.
(3) EGT C 192, 12.8.2002, s. 42.
(4) EUT C 31, 7.2.2006, s. 25.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy