Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/2235(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0039/2007

Внесени текстове :

A6-0039/2007

Разисквания :

PV 15/03/2007 - 4
CRE 15/03/2007 - 4

Гласувания :

PV 15/03/2007 - 5.12
CRE 15/03/2007 - 5.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0083

Приети текстове
PDF 396kWORD 109k
Четвъртък, 15 март 2007 г. - Страсбург
Роля на местните власти и сътрудничество за развитиe
P6_TA(2007)0083A6-0039/2007

Резолюция на Европейския парламент от 15 март 2007 г. относно местните власти и сътрудничеството за развитиe (2006/2235(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 179 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид Съвместната декларация на Съвета и представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, Европейския парламент и Комисията относно политиката на развитие на Европейския съюз, озаглавена "Европейският консенсус"(1) от 20 декември 2005 г., с която приспособяването и партньорството се определят като основен общ принцип за сътрудничество за развитие, поема се ангажимент за подкрепа на децентрализацията и доброто управление и се насърчава "по-голямо участие на местните власти",

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1905/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно създаването на финансов инструмент за сътрудничество за развитие(2),

–   като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на групата на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга, подписано в Котону на 23 юни 2000 г.(3), изменено със Споразумението за изменение на Споразумението за партньорство, подписано в Люксембург на 25 юни 2005 г.(4) ("Споразумението от Котону"), и по-специално членове 4, 28, 30, параграф 2, член 43, параграф 4 и член 58, параграф 2 от него,

–   като взе предвид Хартата на Конгреса на местните и регионалните власти в Европа (КМРВЕ), приета от Комитета на министрите на Съвета на Европа на 14 януари 1994 г. по време на 506-то заседание на заместник-министрите,

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 25 януари 2006 г., озаглавено "Тематична програма "Недържавните субекти и местните власти в развитието", което потвърждава, че местните власти са пълноправни участници в развитието и предлага да бъдат привлечени "в процеса на развитие, по-специално чрез диалог и финансова подкрепа" (COM(2006)0019),

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета, Европейския парламент и Европейския икономически и социален комитет от 12 октомври 2005 г., озаглавено "Стратегия на ЕС за Африка: към евро-африкански пакт за ускоряване на развитието на Африка", чиито принципи бяха възприети от Европейския съвет от 15-16 декември 2005 г., в която Комисията се ангажира да подкрепи децентрализацията и да развие капацитета на местните власти, като подчертава стратегическото значение на партньорството и туининг проекти между европейски и африкански градове и общини, с цел да подкрепи постигането на Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) и да допринесе за необходимите за постигането им условия (COM(2005)0489),

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета, Европейския парламент и Европейския икономически и социален комитет от 20 октомври 2003 г. относно управлението и развитието, което определя доброто управление като приоритетна област на европейското сътрудничество (COM(2003)0615),

–   като взе предвид уводната бележка на Комисията до службите на ГД "Развитие" и делегациите на държавите от АКТБ, АЛА, МЕД и СЦИЕ (Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, Азия и Латинска Америка, Средиземноморски страни, Централна и Източна Европа) от 23 декември 1999 г. (DEV/1424/2000), която препоръчва "децентрализираните участници да бъдат включени по-нагоре по вертикалната ос във формулирането на политиките и програмирането" и предлага Оперативно ръководство за делегациите във всички развиващи се страни,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1659/98 на Съвета от 17 юли 1998 г. относно децентрализираното сътрудничество(5),

–   като взе предвид бюджетен ред B7-6002, озаглавен "децентрализирано сътрудничество", предназначен да насърчава този подход във всички развиващи се страни,

–   като взе предвид становището на Комитета на регионите от 16 ноември 2005 г. относно "Децентрализираното сътрудничество в реформата на политиката за развитие на ЕС" (CdR 224/2005),

–   като взе предвид заключителната декларация на държавните и правителствени ръководители относно ЦХР по време на 60-та сесия на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации през септември 2005 г., в която се подчертава "важната роля на местните власти за постигането на ЦХР,

–   като взе предвид доклад A/59/354 на Генералния секретар на Организацията на обединените нации, представен на 59-ата сесия на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации на 13 септември 2004 г., в който се признава ролята на местните власти и глобалните мрежи на местните власти, най-вече на Обединените градове и местни власти (ОГМВ) като един от основните партньори на Организацията на обединените нации по въпросите на развитието и хуманитарните въпроси на местно равнище,

–   като взе предвид заключителната декларация на министрите и представителите на правителства на 4-я Световен форум за водата (Мексико, 16-22 март 2006 г.), която отчита, че ефективното сътрудничество с местните власти е ключов фактор за приемане на предизвикателствата и постигане на ЦХР в областта на водата,

–   като взе предвид декларацията от Световната среща на върха по въпросите на устойчивото развитие, проведена в Йоханесбург (26 август – 4 септември 2002 г.), която отчита, че ролята и капацитетът на местните власти трябва да бъдат засилени, за да се гарантира устойчивото развитие,

–   като взе предвид заключителната декларация на Конференцията на Организацията на обединените нации относно населените пунктове ("Хабитат ІІ"), проведена в Истанбул (3-15 юни 1996 г.), която признава, че местните власти са най-близките партньори на държавите при изпълнението на Плана на ООН относно населените пунктове,

–   като взе предвид декларацията от Рио относно околната среда и развитието, приета по време на Втората "Среща за Земята", проведена в Рио де Жанейро (3-14 юни 1992 г.), която подчертава определящата роля на местните власти за изпълнението на Дневен ред 21,

–   като взе предвид декларацията на Учредителния конгрес на ОГМВ (Париж, 2-5 май 2004 г.), на която 3000 кмета и избрани представители на местните власти от целия свят се ангажираха да осъществяват ЦХР на местно равнище, както и да работят за укрепването на местната автономия и местната демокрация и за сътрудничеството между градовете за насърчаване на развитието,

–   като взе предвид заключителната декларация на Генералната асамблея на Съвета на Европейските общини и региони (СЕОР), проведена в Инсбрук от 10 до 12 май 2006 г., и главата, озаглавена "От местното към глобалното", която подчертава ролята на Европа и местните власти в света,

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по развитие (A6-0039/2007),

Експертизата и добавената стойност на местните власти в сътрудничеството за развитие

A.   като има предвид, че постигането на Целите на хилядолетието за развитие е приоритет на Европейския съюз и като има предвид, че ключовата роля на местните власти за осъществяването на тези цели е била призната от Организацията на обединените нации, и по-специално от Генералния секретар на ООН, който заяви на Срещата на върха на хилядолетието през 2005 г.: "Как можем да очакваме да постигнем Целите на хилядолетието за развитие [...] без да отбележим напредък в области като образованието, глада, здравеопазването, водата, хигиената и равенството на половете? Градовете и местните власти могат да играят ключова роля във всички тези области. [...] Въпреки че целите ни са глобални, най-ефективно те могат да бъдат постигнати на местно равнище",

Б.   като има предвид, че с настоящия темп постигането на Целите на хилядолетието за развитие, заложени за 2015 г., би отнело 110 години, и като има предвид, че опитът на местните власти в множество области на развитието, като управлението на водата, борбата със СПИН, политиката за половете, управлението на отпадъците, социалното сближаване и местното икономическо развитие, следва да бъдат признати от ЕС като необходим принос за постигането на Целите на хилядолетието за развитие,

В.   като има предвид, че всяко дете има право да бъде вписано в регистрите за гражданско състояние още при раждането си, предвид конкретната роля на местните власти в тази насока, както и пряката връзка между тази практика и прилагането на специфичните стандарти за правата на човека, осигуряващи закрила на децата от трудова експлоатация,

Г.   като има предвид, че доброто управление е една от приоритетните цели на ЕС и като има предвид, че демокрацията на местно равнище и децентрализацията са в основата на демократичното управление съгласно гореспоменатия Европейски консенсус за развитие,

Д.   като има предвид, че след 20 години 60% от световното население ще живее в градовете и следователно те ще играят основна роля за подобряването на условията за живот на най-бедната част от населението,

Е.   като има предвид, че местните власти в света придобиват опит чрез:

   проекти на местни власти-местни власти, финансирани или насърчавани от самите европейски местни власти, в партньорство с южните местни власти от повече от 30 години,
   проекти на местни власти-местни власти, финансирани от ЕС в рамките на програмите URB-AL (Латинска Америка), Asia URBS, и в по-малка степен програмите MEDA (южното Средиземноморие), ACCESS (Централна и Източна Европа), TACIS (Източна Европа и Централна Азия) и CARDS (Балканите) и Многогодишни програми за микропроекти (МПМ) в държавите от АКТБ,
   национални и регионални програми за сътрудничество в подкрепа на децентрализацията или на местното развитие, в които местните власти и техни асоциации участват като оператори, с подкрепата на ЕС и други донори (Организацията на обединените нации, двустранни агенции, Световната банка или регионални банки за развитие, и др.),

Ж.   като има предвид, че местните власти имат необходимата политическа легитимност, ноу-хау и опита за управление на местните въпроси, както и възможността да мобилизират другите местни участници около тях,

З.   като има предвид, че въпреки че значението на участието на местните власти в процеса за сътрудничество, е признато в Споразумението от Котону и Европейския консенсус за развитие, не е бил въведен постоянен механизъм, с който да се гарантира участието им в диалога с Комисията в Европа и в развиващите се страни; като има предвид обаче, че такъв механизъм не съществува и за недържавните субекти,

В Европа

И.   като има предвид, че местните власти вече са компетентни и активни участници с дългогодишен опит относно помощта за развитие: те са експерти във всички области на развитието на градовете и селата от повече от 30 години и постоянно разширяват и разнообразяват дейностите си, като по този начин образуват мрежа на солидарност, която обхваща целия свят; като има предвид, че много от тези дейности в момента се подкрепят и финансират от различните държави,

Й.   като има предвид, че националните и регионалните асоциации на местните власти в Европа играят все по-важна роля по отношение на информирането, на изграждането на капацитета и на диалога, и следователно могат да станат "ключови канали" на ЕС и другите партньори в развитието за приобщаването на местните власти в диалога с Комисията в Европа,

К.   като има предвид, че местните власти в Европа и техните асоциации играят ключова роля при информирането, мобилизирането и изострянето на чувствителността на общественото мнение в ЕС на местно равнище чрез директно привличане на граждани; като има предвид, че това допринася за насърчаването на ценностите на солидарността и помощта за развитие, както показва "Кампания за градовете за Хилядолетието", която започна през юли 2005 г. по инициатива на ОГМВ с подкрепата на ООН; като има предвид, че в този контекст, европейската секция на ОГМВ, СЕОР мобилизира европейските градове от април 2006 г. за насърчаването и изпълнението на Целите на хилядолетието за развитие,

Л.   като има предвид, че все повече общини и региони не ограничават плановете и програмите си за повишаване на осведомеността за развитието до извънредни действия, а изготвят цялостна програма за обучение и информиране за местното население,

М.   като има предвид, че местните властите играят ключова роля в областта на развитието, като динамизират и координират икономическите и социални участници на местно равнище,

Н.   като има предвид, че връзките за побратимяване на европейските и южните градове в момента не получават подкрепа от ЕС, въпреки нарастващия брой на инициативите за сътрудничество на европейските градове спрямо техните партньори в южните страни,

O.   като има предвид важната роля на имигрантите в Европа в сътрудничеството за развитие, тяхната добавена стойност по отношение на потенциалния им принос, уменията им и близостта им до страните им на произход; като има предвид в този смисъл, че децентрализираното сътрудничество е ключова и подходяща област за участие на организациите за международна солидарност на имигрантските общности, по отношение както на дейностите в страните им на произход, така и на разработването на образователни проекти и проекти за повишаване на осведомеността в приемната страна,

В развиващите се страни

П.   като има предвид, че "децентрализираното сътрудничество", както е определено от ЕС от Четвъртата Конвенция от Ломе (Ломе IV), подписана на 15 декември 1989 г., отразява желанието решенията за предоставяне на помощ на развиващите се страни да не се вземат само със засегнатите трети страни, но да се включат и местните власти в политическите решения и в изпълнението на помощта, с цел повече ефективност и целенасоченост; като има предвид, че целта е да се осъществи дългосрочна промяна в процедурите за европейското сътрудничество, според очакванията на населението, така че проектите да отговарят по-добре на нуждите им,

Р.   като има предвид, че участието в и приспособяването на политиките за развитие, които са приоритетни принципи за ЕС, трябва да включва участието на местните власти, тъй като фактът, че са разпределени на цялата територия, им дава възможност да провеждат политика на сближаване и да наблюдават очакванията на населението всекидневно, и по-специално в най-отдалечените региони,

С.   като има предвид, че във всички развиващи се страни местните власти са придобили практически опит в най-различни области, като хигиената, образованието, здравеопазването, жилищата, насърчаването на правата на жените в местните органи за вземане на решения, информационните системи по въпроси, свързани с наркотиците, управлението на туризма, защитата на градското историческо наследство, развитието на местните здравни услуги, управлението на водата и обществения транспорт,

Т.   като има предвид, че текущите процеси на децентрализация и реформи на държавите в повечето региони в света, са довели до утвърждаването на местните власти едновременно като отделна и като представителна сфера на управление, с нови отговорности в най-различни сектори на политическото действие, които са от съществено значение за борбата с бедността и постигането на Целите на хилядолетието за развитие, като първична здравна помощ, вода, хигиена, достъп до образование, опазване на околната среда, местно икономическо развитие, превенция на HIV/СПИН и равенство на половете,

У.   като има предвид, че включването на местните власти може да допринесе за укрепването на местната демокрация и на демократизирането на управлението на помощта на местно равнище, предвид ролята, която националните асоциации на местните власти могат да играят в южните държави,

Ф.   като има предвид, че на местата, където местните власти имат електорална легитимност, стратегическото им място между националното правителство и гражданското общество ги прави идеален посредник за насърчаване на съгласуването между различните партньори в процеса на развитие, което е необходимо, за да бъде помощта ефективна и координирана,

Х.   като има предвид, че местните власти, тъй като са по-близо до местните условия от централното управление и от международните донори, допринасят специфична добавена стойност и могат по-добре да оценят местното въздействие на националните и международните стратегии за развитие и следователно да предоставят по-добре адаптирана помощ, според спецификата на териториите, които управляват,

Ц.   като има предвид, че с подходящи ресурси, местните власти биха могли да се превърнат в стабилна рамка, чрез която новите участници да изразят себе си, да се организират и да се приспособяват към изискванията на европейското партньорство,

Ч.   като има предвид, че благодарение на специфичните им познания за територията, която управляват, местните власти са ключов лост в борбата с бедността и неравенството,

Ш.   като има предвид например, че в латиноамериканския регион, поради бързото развитие на урбанизацията, политиките на градоустройството излизат на първи план сред въпросите, свързани с развитието, и градовете и градските агломерации се превръщат в основни партньори на правителствата за преодоляването на основните социални проблеми (миграция, младеж, бедност и заетост),

Z.  Щ. като има предвид също така необходимостта да се насърчава диалогът между местните власти и недържавните субекти за изготвянето и изпълнението на проекти за местно развитие, финансирани от Общността,

AA.  Ъ. като има предвид, че за участието на местните власти в развиващите се страни е необходим процес на приспособяване на стратегиите на сътрудничеството за развитие, които изискват, освен всичко друго, подобрение на достъпа им до информация, на организационните им ресурси и механизми за представителство, както и на възможностите им за диалог и инициатива за политиките на сътрудничество, и участието на национални, регионални и международни органи за диалог и консултации,

Ю.   като има предвид ролята, която може да играят Обединените градове и местни власти за преструктурирането и представянето на нуждите на местните власти в развиващите се страни,

Я.   като има предвид, че въпреки тази експертиза за развитието, ролята на местните власти в развитието досега е подценявана и недостатъчно използвана,

Предоставяне на местните власти на необходимите им ресурси за изпълнение на тяхната роля за постигането на Целите на хилядолетието за развитие

1.  Припомня, че Комисията отдавна се е ангажирала да предостави на местните власти роля на пълноправен партньор в помощта за развитие, като последните й ангажименти са: за държавите от АКТБ, Споразумението от Котону; за всички развиващите се страни, моралната основа на Европейския консенсус за развитие;

2.  Признава, че участието на местните власти в политиките за развитие е жизненоважно за постигането на Целите на хилядолетието за развитие и осигуряването на добро управление; вярва, че приспособяването на политиките за развитие е важна стъпка към прозрачност и демократизация на помощта за развитие, чрез което въз основа на реалните нужди на бенефициерите могат да се изработят по-ефективни и действащи проекти и програми;

3.  Подчертава важността на партньорствата север-юг и юг-юг между местните власти и представителните им асоциации за укрепването на доброто управление и постигането на Целите на хилядолетието за развитие;

4.  Призовава Комисията да подкрепи и засили прякото сътрудничество на местните власти в Европа с международните им партньори; приканва, по-специално, към предприемане на стъпки, за да се гарантира последователността, включително и финансова, на мрежите за солидарност, създадени от URB-AL, Asia URBS и други програми, които приключват най-късно през 2007 година, и които са и ангажименти към населението;

5.  Подчертава, че принципите на приспособяване, участие и добро управление изискват подход за множество участници, в който отделните партньори в развитието - трети страни, местни власти или недържавни субекти, да действат така че да се допълват и да бъдат последователни;

6.  Подчертава, че местното самоуправление следва да мобилизира други местни участници (университети, социални субекти, неправителствени организации за развитие, компании, и др.) и да стимулира участието на гражданите в обществения живот;

7.  Призовава местните власти да работят съвместно с международни образувания за осъществяване на мониторинг на промишлеността и селското стопанство, с цел да предотвратяват експлоатацията на детския труд и да осигурят изграждането и поддръжката на подходящи училищни съоръжения с обучени преподаватели, както и безплатен транспорт и храна, така че всички деца да могат посещават училище;

8.  Счита, че е важно обаче да се направи ясно разграничение между специфичната роля на местните власти и ролята на "недържавните субекти" по отношение на сферата им на компетентност, легитимността и демократичния контрол, опита в управлението на местните въпроси и ангажимента при изпълнението на държавните политики;

9.  Приветства политическото признание и конкретните средства, отпуснати на местните власти чрез гореспоменатия Инструмент за сътрудничество за развитие: a) местните власти са включени по-нагоре по вертикалната ос при определянето на стратегиите за сътрудничество на развиващите се страни, изготвянето на географски и тематични програми, както и изпълнението и оценяването им; б) до 15% от тематичната програма "Недържавни субекти и местни власти" могат да бъдат предоставени директно на местните власти; в) местните власти в Европа ще бъдат интегрирани в структурен политически диалог с общностните институции и другите участници в развитието в северните държави;

10.  Призовава Комисията в бъдещите си финансови инструменти за сътрудничество за развитие и бъдещите законодателни текстове, да се позовава на местните власти и представителните им асоциации като на "политически партньори" и да гарантира, че те участват във всички фази на процеса на сътрудничество и имат пряк достъп до общностните финансови средства;

11.  Призовава Комисията да посочва в документите за стратегията на държавата процедурите и механизмите за по-тясно приобщаване на местните власти, представителните им организации и партньорите на гражданското общество във всички фази на процеса на сътрудничество (диалог и формулиране на документите за стратегиите, програмиране, изпълнение, прегледи, оценки), като едновременно с това делегациите на Съюза да бъдат информирани за същите, така че да се гарантира изпълнението им;

12.  Призовава Комисията и Съвета да признаят асоциациите на местните власти от южните страни като ефективни връзки между местните власти от една страна, и правителствата на държавите-членки и ЕС, от друга страна, при определянето на стратегиите и изпълнението на политиките за развитие;

13.  Изразява съжалението си, че до този момент местните власти в развиващите се страни са били включени само в изпълнението на проектите, но не и в изготвянето на политиките за развитие, включително държавите от АКТБ, въпреки изменението на Споразумението от Котону, което поставя политическия диалог с местните власти в центъра на партньорството; следователно ангажира се да извърши подробно политическо проследяване заедно с асоциации на избрани представители за прилагането на Инструмента за сътрудничество за развитие, както в ЕС, така и в развиващите се страни, по-специално като прегледа документите за стратегията на държавата, и да информира местните власти за новите възможности за тях, и при практически трудности на местните власти да препрати информацията до Комисията;

14.  Подчертава в тази връзка, че в гореспоменатата уводна бележка на Комисията от 23 декември 1999 г. е било предложено Оперативно ръководство за делегациите за всички развиващи се страни, в което ясно се обяснява как местните власти и недържавните субекти да бъдат включени във всяка една фаза от процеса на сътрудничество, и в което се дават препоръки как децентрализираните участници да бъдат "включени по-нагоре по вертикалната ос на формулирането на политиките и програмирането", и което продължава да бъде полезно ръководство при изпълнението на новите инструменти за развитие;

15.  Приветства факта, че в гореспоменатото съобщение от 25 януари 2006 г., Комисията потвърждава, че местните власти са пълноправни участници в развитието и предлага "да бъдат привлечени недържавни субекти и местни власти в процеса на развитие, включително чрез диалог и финансова подкрепа"; подчертава, че в съответствие с новите разпоредби на Инструмента за сътрудничество за развитие, това ще означава те да бъдат включени при изготвянето на националните стратегии и географски програми, тъй като точно в тях са определени насоките за общностното сътрудничество; изразява съжаление, че в същото съобщение Комисията ограничава възможността за участие на местните власти и го счита за вторично, в съответствие с принципа на субсидиарността, във връзка с географските програми; счита като следствие от това, че сътрудничеството между местните власти и централното правителство ще допринесе за по-ефективно използване на помощта за развитие и ще даде възможност помощта да достигне до тези, които най-много се нуждаят от нея;

16.  Подчертава необходимостта да се установи постоянен диалог и консултации между ЕС и местните власти и представителните им асоциации на всички нива – национално, регионално и глобално – по-специално като бъдат включени като наблюдатели във форумите за диалог между ЕС и партньорските държави, като Съвместната парламентарна асамблея и Съвета на министрите на АКТБ-ЕС, по същия начин както представителите на недържавните субекти;

17.  Призовава местните власти и представителните им асоциации да могат да се ползват от директно и подходящо финансиране: a) в рамките на Инструмента за сътрудничество за развитие на географски програми, предвид ролята им в местното управление и значението на участието им за постигането на Целите на хилядолетието за развитие; б) в тематичната програма "Недържавни субекти и местни власти", предвид укрепването на възможността им за диалог и участие в процеса на сътрудничество (организация и представителство, установяване на консултации, диалог и механизми за лобиране) в Европа и развиващите се страни, които се нуждаят от финансова подкрепа, която да съответства по-добре на новите им отговорности;

18.  Призовава в резултат на това Комисията да преразгледа предстоящите инструменти за развитие за 2008/2009 г., с цел:

   • да гарантира, че децентрализацията и действието на местно равнище ще бъдат във фокуса на европейската помощ в развиващите се страни;
   • значителен процент от бюджетната помощ на ЕС за географските програми за развиващите се страни да се предоставя на местните власти, в консултация с централното правителство, за да се подобри управлението на помощта в развиващите се страни, да се засили местната демокрация и да се подобри достъпа на населението до европейските фондове, в съответствие със заложените принципи в Европейския консенсус за развитие,
   • да увеличи бюджетната линия на тематичната програма "Недържавни субекти и местни власти", предвид всеобхватната им роля за постигането на Целите на хилядолетието за развитие, по-специално ролята на местните власти за осигуряването на публичните услуги на местно равнище,
   • да ускори подкрепата за изграждане на капацитет на местното самоуправление на АКТБ и обмена на информация в рамките на Споразумението от Котону, основно чрез платформа за местните власти на АКТБ и членството им, включително бързото задействане на начинанието за финансиране, одобрено от Комитета на посланиците на АКТБ през октомври 2003 г.;
   • в случаите, в които децентрализацията не е фокусна точка, да подкрепи действието на местните власти чрез предоставяне на помощ за политиката за децентрализация по отношение на капацитета, наличността на финансовите средства, бюджетната подкрепа, законодателната подкрепа или други видове подкрепа;
   • да създаде механизми за разпределението на помощта на териториална основа, с цел да се гарантира, че местните власти изпълняват предоставените им функции съгласно законите за децентрализация, тъй като местните власти имат добавена стойност по отношение на изпълнението на секторните програми, по-специално по отношение на здравеопазването, образованието и основните публични услуги, но понастоящем са изключени от този процес;

19.  Подчертава значението на структуриран диалог между европейските местни власти и институциите на Общността, както е определен от Инструмента за сътрудничество за развитие, така че местните власти в Европа да разполагат с рамка, чрез която да си сътрудничат ефективно и да водят диалог с другите институции за развитие и с другите участници;

20.  Приканва Комисията да установи партньорство посредством платформа от асоциации, представляващи местните власти, активни в областта на сътрудничеството, по примера на Конкорд (европейска неправителствена организация - Конфедерация за подпомагане и развитие) за неправителствените организации, да улесни диалога и сътрудничеството с общностните институции, да координира сътрудничеството между местните власти и да съдейства на местните власти да изпълняват политиките си за развитие, и по-специално да засилят капацитета на членовете си;

21.  Призовава Комисията да създаде международен център за наблюдение на местната демокрация и децентрализация, в партньорство с организациите на местните власти, с цел:

   • да следи участието на местните власти в процеса на сътрудничество с ЕС (политически диалог, формулиране на стратегиите за развитие, програмиране, изпълнение и оценка) и да сигнализира на институциите за практическите трудности, на които се е натъква,
   • да изготви световна карта на местното управление със списък на проекти, участници и отпуснат бюджет на местните власти в целия свят, с цел да се гарантира координирането, последователността и взаимодействието между отделните партньори на местното самоуправление,
   • да създаде инструменти за информиране и подкрепа на участието на местните власти в европейския процес на сътрудничество, като актуализиране на информацията за новите възможности за местните власти след реформата на помощта, техническа помощ, с цел да отговори на покани за търгове или покани за подаване на предложения и др.;
   • да следи и анализира съответствието със стандартите, свързани с демокрацията и човешките права, а именно тези, които конкретно се отнасят до местната демокрация и доброто управление, заложени в съответните стандарти на EC и в други международно признати стандарти на ООН, Африканския съюз, или Общността на нациите и др.;

22.  Призовава Комисията да насърчава структурните мерки, насочени към стимулирането и подкрепата на децентрализацията и изграждането на капацитет на местно равнище в партньорските държави, както и на по-широка демокрация и гражданско участие;

23.  Предлага да се използват механизми за преразглеждане на стратегиите за сътрудничество, включително на тези от Споразумението от Котону, за да следи постигнатия напредък относно участието на местните власти в процеса на сътрудничество, както и да следи за премахването на законовите, политическите и организационните трудности, които възпрепятстват участието на местните власти в процеса на сътрудничество;

o
o   o

24.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на парламентите и правителствата на държавите-членки.

(1) OВ C 46, 24.2.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 41.
(3) ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3. Споразумение, последно изменено с Решение № 1/2006 на Съвета на министрите АКТБ-ЕО (ОВ L 247, 9.9.2006 г., стр. 22)
(4) ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 27.
(5) ОВ L 213, 30.7.1998 г., стр. 6. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 625/2004 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 99, 3.4.2004 г., стр. 1).

Правна информация - Политика за поверителност