Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2006/2235(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0039/2007

Texte depuse :

A6-0039/2007

Dezbateri :

PV 15/03/2007 - 4
CRE 15/03/2007 - 4

Voturi :

PV 15/03/2007 - 5.12
CRE 15/03/2007 - 5.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0083

Texte adoptate
PDF 348kWORD 120k
Joi, 15 martie 2007 - Strasbourg
Autorităţile locale şi cooperarea pentru dezvoltare
P6_TA(2007)0083A6-0039/2007

Rezoluţia Parlamentului European din 15 martie 2007 privind autorităţile locale şi cooperarea pentru dezvoltare (2006/2235(INI))

Parlamentul European,

–   având în vedere articolul 179 din Tratatul CE,

–   având în vedere Declaraţia comună a Consiliului şi a reprezentanţilor guvernelor statelor membre reuniţi în cadrul Consiliului, a Parlamentului European şi a Comisiei privind politica de dezvoltare a Uniunii Europene: "Consensul european"(1), din 20 decembrie 2005, declaraţie care defineşte asumarea şi parteneriatul ca prime principii comune ale cooperării pentru dezvoltare, prin intermediul căreia semnatarii săi se angajează să susţină descentralizarea şi buna guvernare şi care încurajează "o participare sporită autorităţilor locale",

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 de creare a unui instrument de finanţare a cooperării pentru dezvoltare(2),

–   având în vedere Acordul de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, Caraibe şi Pacific (ACP), pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000(3), astfel cum a fost modificat de Acordul de modificare a Acordului de parteneriat, semnat la Luxemburg, la 25 iunie 2005(4) ("Acordul de la Cotonou") şi, în special, articolele 4 şi 28, articolul 30 alineatul (2), articolul 43 alineatul (4) şi articolul 58 alineatul (2),

–   având în vedere Carta Congresului autorităţilor locale şi regionale din Europa (CLRAE), adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 14 ianuarie 1994 în cadrul celei de-a 56-a reuniuni a delegaţilor miniştrilor,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 25 ianuarie 2006 intitulată "Programul tematic "Actori nestatali şi autorităţi locale în dezvoltare" care reafirmă faptul că autorităţile locale sunt actori cu drepturi depline în dezvoltare şi propune implicarea acestora (...) "în procesul de dezvoltare, inclusiv prin dialog şi sprijin financiar" (COM(2006)0019),

–   vând în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European şi Comitetul Economic şi Social European din 12 octombrie 2005 intitulată "Strategia UE pentru Africa: spre un pact euro-african pentru accelerarea dezvoltării în Africa", (strategie adoptată de Consiliul European din 15-16 decembrie 2005, comunicare în care Comisia se angajează să sprijine descentralizarea şi să dezvolte capacităţile autorităţilor locale, subliniind importanţa strategică a parteneriatului şi a înfrăţirii dintre oraşele şi municipalităţile europene şi africane, în vederea îndeplinirii Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) şi a promovării condiţiilor necesare pentru îndeplinirea acestora (COM(2005)0489),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European şi Comitetul Economic şi Social European din 20 octombrie 2003 privind guvernarea şi dezvoltarea, prin care buna guvernare este definită ca domeniu prioritar al cooperării europene (COM(2003)0615),

–   având în vedere Nota de orientare a Comisiei către departamentele din cadrul DG DEV (Direcţia Generală Dezvoltare) şi delegaţiile în ţările ACP-ALA-MED şi TECE (Africa, zona Caraibelor şi Pacific - America Latină şi Asia - Mediteraneană şi - Europa centrală şi de est) din 23 decembrie 1999 (DEV/1424/2000), care preconizează "participarea în amonte a actorilor descentralizaţi în formularea de politici şi programare" şi propune un ghid operaţional pentru delegaţiile în toate ţările în curs de dezvoltare (TCD),

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1659/98 al Consiliului din 17 iulie 1998 privind cooperarea descentralizată(5),

–   având în vedere linia bugetară B7-6002 intitulată "cooperarea descentralizată", al cărei scop este promovarea acestei abordări în toate TCD,

–   având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 16 noiembrie 2005 privind "Cooperarea descentralizată în reforma politicii de dezvoltare a UE" (CdR 224/2005),

–   având în vedere Declaraţia finală a şefilor de stat şi de guvern privind ODM la cea de-a 60-a Adunare Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, din septembrie 2005, care subliniază "rolul important al autorităţilor locale în îndeplinirea [...] ODM",

–   având în vedere raportul A/59/354 al Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite, prezentat la cea de-a 59-a Adunare Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite din 13 septembrie 2004, care recunoaşte rolul autorităţilor locale şi al reţelelor globale de autorităţi locale, în special Organizaţia mondială a Oraşele şi Administraţiile Locale Unite (UCLG), ca unul dintre principalii parteneri ai ONU în materie de dezvoltare şi chestiuni umanitare la nivel local,

–   având în vedere Declaraţia finală a miniştrilor şi reprezentanţilor guvernelor la cel de-al patrulea Forum mondial privind apa (care a avut loc în Mexic, la 16-22 martie 2006), care afirmă că colaborarea eficientă cu autorităţile locale reprezintă un factor-cheie pentru a face faţă provocărilor legate de resursele de apă şi a îndeplini ODM,

–   având în vedere Declaraţia Reuniunii mondiale la nivel înalt privind dezvoltarea durabilă, care a avut loc la Johannesburg între 26 august – 4 septembrie 2002, care consideră esenţială consolidarea rolului şi a capacităţile autorităţilor pentru asigurarea dezvoltării durabile,

–   având în vedere Declaraţia finală a celei de a doua Conferinţe a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind aşezările umane (Habitat II) (care a avut loc la Istambul între 3 - 5 iunie 1996, care recunoaşte că autorităţile locale sunt partenerii cei mai apropiaţi ai statelor în punerea în aplicare a Agendei Organizaţiei Naţiunilor Unite privind aşezările umane,

–   având în vedere Declaraţia de la Rio privind mediul şi dezvoltarea, adoptată în cadrul celei de-a doua Reuniuni mondiale la nivel înalt privind pământul (care a avut loc la Rio de Janeiro între 3-14 iunie 1992), care subliniază rolul-cheie pe care autorităţile locale îl joacă în punerea în aplicare a Agendei 21, adoptată de ţările semnatare a declaraţiei menţionate,

–   având în vedere Declaraţia Congresului fondator al UCLG (care a avut loc la Paris între 2 - 5 mai 2004) la care 3000 de primari şi aleşi locali, reprezentând autorităţi locale din întreaga lume s-au angajat să pună în aplicare ODM la nivel local şi să depună eforturi în vederea consolidării autonomiei şi democraţiei locale şi a cooperării între oraşe pentru promovarea dezvoltării,

–   având în vedere Declaraţia finală a Adunării Generale a Municipalităţilor şi Regiunilor din Europa, organizate la Innsbruck între 10 - 12 mai 2006, şi capitolul intitulat " De la local la global" al declaraţiei menţionate, care subliniază rolul Europei şi a autorităţilor locale în lume,

–   având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare (A6-0039/2007),

Competenţele şi valoarea adăugată a autorităţilor locale în cooperarea pentru dezvoltare

A.   întrucât îndeplinirea ODM reprezintă o prioritate a UE, iar rolul esenţial al autorităţilor locale în realizarea acestor obiective a fost recunoscut de Organizaţia Naţiunilor Unite şi, în special, de către Secretarul său General, care a afirmat cu ocazia Reuniunii la nivel înalt a mileniului în 2005: "Cum ne putem aştepta să îndeplinim ODM fără a face progrese în domenii precum: educaţia, combaterea foametei, sănătatea, accesul la apă, condiţiile sanitare şi egalitatea între sexe? Oraşele şi autorităţile locale joacă un rol foarte important în toate aceste domenii [...]. Dacă obiectivele noastre sunt globale, îndeplinirea cea mai eficientă a acestora se realizează, în schimb, prin acţiuni la nivel local";

B.   întrucât, în ritmul actual, ar fi nevoie de 110 ani pentru îndeplinirea ODM stabilite pentru 2015 şi întrucât experienţa autorităţilor locale într-o gamă largă de domenii legate de dezvoltare, precum gestionarea apei, lupta împotriva SIDA, politica egalităţii între sexe, gestionarea deşeurilor, coeziunea socială şi dezvoltarea economică locală, ar trebui recunoscute de UE ca reprezentând o contribuţie necesară la îndeplinirea ODM;

C.   întrucât fiecare copil are dreptul de a fi înregistrat, la naştere, în registrul de stare civilă şi având în vedere rolul esenţial pe care îl au autorităţile locale în acest sens, precum şi legătura directă dintre această practică şi aplicarea normelor specifice în materia drepturilor omului, care protejează copiii împotriva exploatării prin muncă;

D.   întrucât buna guvernare reprezintă unul dintre obiectivele prioritare ale UE şi întrucât democraţia şi descentralizarea la nivel local reprezintă esenţa guvernării democratice, în conformitate cu Consensul european privind dezvoltarea menţionat;

E.   întrucât, în 20 de ani, 60% din populaţia lumii va locui în oraşe şi, prin urmare, acestea vor avea un rol major în îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale populaţiilor celor mai sărace;

F.   întrucât autorităţile locale din întreaga lume au nevoie de experienţă prin:

   proiecte la nivel de autorităţi locale, finanţate sau promovate de însăşi autorităţile locale europene, în parteneriat cu autorităţile locale sudice, pe o perioadă de peste 30 de ani;
   proiecte la nivel de autorităţi locale finanţate de UE în cadrul programelor URB-AL (America Latină), Asia URBS (Asia) şi, într-o mai mică măsură, MEDA (ţările sud-mediteraneene), ACCESS (Europa Centrală şi de Est), TACIS (Europa de Est şi Asia Centrală) şi CARDS (Balcani), precum şi programele multianuale de microproiecte (MMP) în ţările ACP;
   programe naţionale sau regionale de cooperare în vederea susţinerii descentralizării sau a dezvoltării locale, în care autorităţile locale şi asociaţiile lor sunt implicate ca operatori, cu sprijinul UE si al altor finanţatori (Organizaţia Naţiunilor Unite, agenţii bilaterale, Banca Mondială sau bănci regionale de dezvoltare etc.);

G.   întrucât autorităţile locale dispun de legitimitatea politică necesară, cunoştinţele şi experienţa în gestionarea problemelor locale, precum şi posibilitatea de a mobiliza în jurul lor şi alţi actori la nivel local;

H.   întrucât, deşi importanţa implicării autorităţilor locale în procesul de cooperare a fost recunoscut în Acordul de la Cotonou şi în Consensul european privind dezvoltarea, nu a fost creat niciun mecanism permanent care să garanteze participarea acestora la dialogul cu Comisia Europeană şi în TCD; întrucât un astfel de mecanism există totuşi în cazul actorilor nestatali,

În Europa

I.   întrucât autorităţile locale reprezintă în prezent un actor deja competent şi activ de o perioadă îndelungă în domeniul ajutorului pentru dezvoltare: acestea sunt experte în toate domeniile de dezvoltare urbană şi în sectorul rural de peste treizeci de ani, şi nu încetează să îşi dezvolte activităţile, din ce în ce mai diversificate, creând astfel o reţea de solidaritate care se întinde pe cele cinci continente; întrucât multe dintre aceste activităţi sunt, în prezent, sprijinite şi finanţate de diferite state;

J.   întrucât asociaţiile naţionale şi regionale de autorităţi locale europene joacă un rol tot mai important, în termeni de informare, de consolidare a capacităţilor şi de dialog şi pot deveni astfel unul dintre "canalele-cheie" ale UE şi ale altor parteneri pentru dezvoltare în ceea ce priveşte implicarea autorităţilor locale pe care le reprezintă în dialogul cu Comisia Europeană;

K.   întrucât guvernele locale europene şi asociaţiile lor joacă un rol-cheie în informarea, mobilizarea şi sensibilizarea opiniei publice în cadrul UE, la nivel local, implicând în mod direct cetăţenii; întrucât acest lucru contribuie la promovarea valorilor de solidaritate şi ajutor pentru dezvoltare, după cum rezultă din "Campania oraşelor pentru mileniu" lansată în iulie 2005 de către UCLG, cu sprijinul Organizaţiei Naţiunilor Unite; întrucât, în acest context, secţiunea europeană a UCLG, Consiliul municipalităţilor şi al regiunilor europene, adică CEMR, mobilizează oraşele europene din aprilie 2006 în vederea promovării şi a îndeplinirii ODM;

L.   întrucât într-un număr tot mai mare de municipalităţi şi regiuni planurile şi programele de sensibilizare în vederea dezvoltării nu se limitează la acţiuni punctuale, ci stabilesc un program complet de formare şi informare pentru populaţiile locale;

M.   întrucât autorităţile locale sunt actori-cheie în domeniul dezvoltării, ajutând la dinamizarea şi coordonarea operatorilor economici şi sociali la nivel local;

N.   întrucât înfrăţirile dintre oraşele europene şi cele din sud nu beneficiază, în prezent, de niciun sprijin din partea UE, în ciuda numărului tot mai mare de iniţiative de cooperare din partea oraşelor europene la dresa omoloagelor lor din ţările sudice;

O.   întrucât populaţiile migratoare din Europa joacă un rol important în cooperarea pentru dezvoltare, acestea aducând o valoare adăugată prin potenţiala lor contribuţie, competenţele lor şi apropierea de ţările lor de origine; întrucât, în acest context, cooperarea descentralizată reprezintă un domeniu de intervenţie privilegiat şi adecvat pentru organizaţiile de solidaritate internaţională din cadrul comunităţilor de imigranţi, atât în ceea ce priveşte activităţile iniţiate în ţările de origine ale acestor persoane, cât şi proiectele de educaţie pentru dezvoltare şi de sensibilizare din ţările gazdă;

În ţările în curs de dezvoltare

P.   întrucât "cooperarea descentralizată", aşa cum este definită de UE începând încă de la cea de a patra Convenţie Lomé (Lomé IV) semnată la 15 decembrie 1989, reflectă dorinţa de a nu mai lua decizii privind ajutorul pentru TCD doar prin consultare cu ţările terţe, ci de a implica autorităţile locale în deciziile politice şi în punerea în aplicare a ajutorului, pentru ca acesta să fie mai eficient şi mai viabil; întrucât scopul este acela de a transforma, în mod durabil, procedurile europene de cooperare, în funcţie de aşteptările populaţiilor, astfel încât proiectele să răspundă mai bine nevoilor reale;

Q.   întrucât participarea la politicile de dezvoltare şi însuşirea acestora, principii prioritare ale UE, trebuie să includă implicarea autorităţilor locale, deoarece răspândirea acestora pe întreg teritoriul le permite se asigure o politică de proximitate şi să comunice zi de zi aşteptările populaţiilor lor, în special în regiunile cele mai îndepărtate;

R.   întrucât autorităţile locale au experienţă în ceea ce priveşte nevoile la nivel local în TCD, în domenii cum ar fi condiţiile sanitare, educaţia, sănătatea, locuinţele, promovarea drepturilor femeilor în cadrul organelor de decizie locale, sistemele de informare privind drogurile, gestionarea turismului, protejarea patrimoniului istoric urban, dezvoltarea serviciilor de sănătate locale, gestionarea apei şi transportul public;

S.   întrucât descentralizarea şi reformele statelor în curs de desfăşurare în prezent în majoritatea regiunilor din lume fac ca autorităţile locale să se afirme ca o sferă guvernamentală distinctă şi reprezentativă, în acelaşi timp, cu noi responsabilităţi în sectoare foarte variate ale activităţii politice, esenţiale pentru combaterea sărăciei şi îndeplinirea ODM, cum ar fi îngrijirile medicale primare, apa, condiţiile sanitare, accesul la educaţie, protecţia mediului, dezvoltarea economică locală, prevenirea HIV/SIDA şi egalitatea de gen;

T.   întrucât implicarea autorităţilor locale poate contribui la consolidarea democraţiei locale şi la democratizarea gestionării ajutorului la nivel local, având în vedere rolul pe care asociaţiile naţionale de autorităţi locale îl pot juca în acest domeniu, în ţările sudice;

U.   întrucât, atunci când au legitimitate electorală, rolul strategic al autorităţilor locale, situate între guvernul naţional şi societatea civilă, face ca acestea să fie intermediarul ideal pentru promovarea consultării dintre diferiţii parteneri implicaţi în procesul de dezvoltare, necesare pentru un ajutor eficient şi coordonat;

V.   întrucât autorităţile locale care, fiind mai aproape de situaţia locală decât guvernul central sau finanţatorii internaţionali, aduc o valoare adăugată specifică, sunt mai în măsură să evalueze impactul local al strategiilor de dezvoltare naţionale şi internaţionale, ceea ce le permite să aducă un sprijin mai bine adaptat nevoilor specifice din zonele pe care le administrează;

W.   întrucât, beneficiind de resursele adecvate, autorităţile locale ar putea constitui un cadru stabil, care să permită noilor actori să se exprime, să se organizeze şi să se adapteze la cerinţele parteneriatului european;

X.   întrucât cunoştinţele lor specifice privind teritoriul pe care îl administrează fac din autorităţile locale o pârghie esenţială pentru combaterea sărăciei şi a inegalităţii;

Y.   întrucât în regiunea latino-americană, de exemplu, dezvoltarea rapidă a fenomenului de urbanizare plasează politicile urbane în prim-planul aspectelor legate de dezvoltare şi fac din oraşe şi metropole urbane principalii interlocutori ai guvernelor în ceea ce priveşte gestionarea problemelor sociale majore (migraţie, tineret, sărăcie şi ocuparea forţei de muncă);

Z.   întrucât este necesară promovarea dialogului dintre autorităţile locale şi actorii nestatali, în vederea elaborării şi punerii în aplicare a proiectelor de dezvoltare locale finanţate de Comunitate;

AA.   întrucât implicarea autorităţilor locale din ţările în curs de dezvoltare necesită un proces de însuşire a strategiilor de cooperare pentru dezvoltare, lucru care necesită, printre altele, îmbunătăţirea accesului lor la informaţie, a resurselor organizaţionale şi a mecanismelor lor de reprezentare, a capacităţilor lor de dialog şi iniţiativă privind politicile de cooperare, precum şi implicarea în instanţele naţionale, regionale şi internaţionale de dialog şi consultare;

AB.   întrucât UCLG joacă un rol în restructurarea şi prezentarea nevoilor autorităţilor locale din ţările în curs de dezvoltare;

AC.   întrucât, în ciuda acestor competenţe în domeniul dezvoltării, rolul autorităţilor locale în dezvoltare a fost subestimat şi subexploatat,

Punerea la dispoziţia autorităţilor locale a resurselor pentru a-şi juca rolul în îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului

1.   reaminteşte că Comisia se angajează de mult timp să acorde autorităţilor locale un rol de partener cu drepturi depline în materie de ajutor pentru dezvoltare, ultimele sale angajamente fiind: pentru ţările ACP, Acordul de la Cotonou; pentru toate TCD, principiile morale care stau la baza Consensului european privind dezvoltarea din 2005, menţionat;

2.   recunoaşte că implicarea autorităţilor locale în politicile de dezvoltare este esenţială pentru îndeplinirea ODM şi asigurarea unei bune guvernări; consideră că însuşirea politicilor de dezvoltare reprezintă un pas important către transparenţă şi democraţie în materie de ajutor pentru dezvoltare şi permite elaborarea de proiecte şi programe mai eficiente şi mai viabile, în funcţie de nevoile reale ale beneficiarilor;

3.   subliniază importanţa parteneriatelor Nord-Sud şi Sud-Sud între autorităţile locale şi asociaţiile lor reprezentative în ceea ce priveşte contribuţia la consolidarea bunei guvernări şi îndeplinirea ODM;

4.   invită Comisia să sprijine şi să consolideze cooperarea directă dintre autorităţile locale europene şi partenerii lor internaţionali; solicită, în special, asigurarea continuităţii, inclusiv din punct de vedere financiar, a reţelelor de solidaritate înfiinţate prin URB-AL, Asia URBS şi alte astfel de programe, care urmează să se încheie în 2007, cel târziu, şi care reprezintă angajamente luate faţă de populaţii;

5.   subliniază că principiile de însuşire, participare şi bună guvernare necesită o abordare multilaterală, conform căreia diverşii parteneri pentru dezvoltare, fie că este vorba de ţări terţe, autorităţi locale sau actori nestatali, să acţioneze într-un mod complementar şi coerent;

6.   subliniază că guvernele locale ar trebui să mobilizeze în jurul lor şi ceilalţi actori locali (universităţi, agenţi sociali, ONG-uri de dezvoltare, companii etc.) şi să stimuleze cetăţenii să se implice în viaţa publică;

7.   invită actorii locali să coopereze cu organizaţiile internaţionale în vederea monitorizării industriei şi a agriculturii, pentru prevenirea exploatării copiilor prin muncă şi pentru cooperarea în vederea construirii şi întreţinerii de structuri şcolare adecvate, dotate cu un personal didactic format corespunzător, transport şi mese gratuite, pentru a permite tuturor copiilor să frecventeze şcoala;

8.   consideră totuşi că este important să se facă o distincţie clară între rolul specific al autorităţilor locale şi cel al "actorilor nestatali", în materie de domeniu de competenţă, legitimitate şi control democratic, experienţă în gestionarea afacerilor locale şi implicarea în punerea în aplicare a politicilor publice;

9.   salută recunoaşterea politică şi fondurile specifice alocate autorităţilor locale prin intermediul instrumentului de cooperare pentru dezvoltare menţionat mai sus (ICD): (a) autorităţile locale sunt implicate în amonte în definirea strategiilor de cooperare din TCD în elaborarea de programe geografice şi tematice şi în punerea în aplicare şi evaluarea acestora; (b) până la 15% din programul tematic "actori nestatali şi autorităţi locale" pot fi alocate direct autorităţilor locale; (c) autorităţile locale europene vor fi integrate într-un dialog politic structurat cu instituţiile europene şi ceilalţi actori pentru dezvoltare din nord;

10.   invită Comisia să facă referire, în viitoarele instrumente de finanţare a cooperării pentru dezvoltare şi în textele legislative, la rolul autorităţilor locale şi al asociaţiilor lor reprezentative ca "parteneri politici" şi să se asigure că acestea sunt implicate în toate fazele procesului de cooperare şi au acces direct la finanţările comunitare;

11.   invită Comisia să menţioneze în documentele naţionale de strategie procedurile şi mecanismele necesare pentru o implicare mai profundă a autorităţilor locale, a organizaţiilor lor reprezentative şi a partenerilor din societatea civilă în toate fazele procesului de cooperare (dialoguri şi formularea de documente de strategie, programare, revizuiri, evaluări) şi să informeze delegaţiile Uniunii cu privire la acestea, pentru a asigura punerea lor în aplicare;

12.   invită Comisia şi Consiliul să recunoască asociaţiile autorităţilor locale sudice ca interfeţe eficiente între autorităţile locale, pe de o parte, şi guvernele statelor membre ale UE, pe de altă parte, în ceea ce priveşte definirea strategiilor şi punerea în aplicare a politicilor de dezvoltare;

13.   regretă că, până în prezent, autorităţile locale din TCD au fost implicate doar în punerea în aplicare a proiectelor, nu şi în elaborarea politicilor de dezvoltare, inclusiv în ţările ACP, în ciuda revizuirii Acordului de la Cotonou, care plasează dialogul politic cu autorităţile locale în centrul parteneriatului; se angajează, prin urmare, să realizeze o monitorizare politică minuţioasă cu asociaţiile reprezentanţilor aleşi privind punerea în aplicare a ICD, atât în cadrul UE, cât şi în TCD, în special prin examinarea documentelor naţionale de strategie, şi să informeze autorităţile locale cu privire la noile oportunităţi care li se oferă şi, în caz de dificultăţi menţionate de autorităţile locale, să transmită aceste informaţii Comisiei;

14.   subliniază, în acest sens, că Nota de orientare a Comisiei din 23 decembrie 1999 menţionată mai sus, propunea un ghid operaţional pentru delegaţiile din toate ţările în curs de dezvoltare, care explica clar modul în care autorităţile locale şi actorii nestatali trebuie implicaţi în fiecare etapă a procesului de cooperare, susţinea că actorii descentralizaţi trebuie să fie "implicaţi în amonte în formularea de politici şi în programare", acesta rămânând un ghid util pentru punerea în aplicare a noilor instrumente de dezvoltare;

15.   salută faptul că, în comunicarea din 25 ianuarie 2006 menţionată, Comisia reafirmă că autorităţile locale sunt actori cu drepturi depline în dezvoltare şi propune "implicarea actorilor nestatali şi a autorităţilor locale în procesul de dezvoltare, inclusiv prin dialog şi sprijin financiar"; subliniază că, în conformitate cu noile dispoziţii ale ICD, acest lucru presupune asigurarea participării acestora în elaborarea de strategii naţionale şi programe geografice, deoarece aici sunt stabilite orientările politice ale cooperării europene; regretă, prin urmare, că, în aceeaşi comunicare, Comisia limitează posibilitatea de implicare a autorităţii locale şi o consideră secundară, în conformitate cu principiul subsidiarităţii, în raport cu programele geografice; consideră, prin urmare, că cooperarea dintre autorităţile locale şi guvernul central va face ca ajutorul pentru dezvoltare să fie mai eficient, va permite o utilizare mai eficientă a fondurilor alocate şi va facilita accesul la acest ajutor celor care au cel mai mult nevoie de el;

16.   subliniază necesitatea stabilirii unui dialog şi a unei consultări permanente între UE şi autorităţile locale şi asociaţiile lor reprezentative, la toate nivelurile – naţional, regional şi global – în special prin implicarea acestora în calitate de observatori, în cadrul forumurilor pentru dialogul dintre UE şi ţările partenere, cum ar fi Adunarea Parlamentară Paritară şi Consiliul de Miniştri ACP-UE, în aceeaşi măsură ca şi reprezentanţii actorilor nestatali;

17.   solicită ca autorităţile locale şi asociaţiile lor reprezentative să poată beneficia de o finanţare directă şi adecvată: (a) în cadrul programelor geografice ale IDC, având în vedere rolul acestora în guvernarea locală şi importanţa participării lor în vederea îndeplinirii ODM; (b) în programul tematic "actorilor nestatali şi autorităţi locale", având în vedere faptul că consolidarea capacităţii de dialog şi a participării acestora la procesul de cooperare (organizare şi reprezentare, crearea de mecanisme de consultare, dialog şi lobby) în Europa şi în ţările în curs de dezvoltare necesită un sprijin financiar mai bine adaptat noilor responsabilităţi;

18.   invită, prin urmare, Comisia să revizuiască instrumentele de dezvoltare prevăzute pentru perioada 2008-2009:

   să asigure că descentralizarea şi acţiunile autorităţii locale ocupă un loc central în cadrul procesului de acordare a ajutorului comunitar în TCD;
   să garanteze că o parte semnificativă a ajutorului bugetar UE destinat programelor geografice din TCD se alocă direct autorităţilor locale, de comun acord cu administraţiile centrale, pentru a permite o mai bună gestionare a ajutorului în TCD, pentru a consolida democraţia locală şi pentru a îmbunătăţi accesul populaţiei la fondurile comunitare, în conformitate cu principiile prevăzute în Consensul european privind dezvoltarea;
   să mărească valoarea liniei bugetare referitoare la programul tematic "actorii nestatali şi autorităţile locale", având în vedere rolul decisiv pe care îl au acestea la realizarea ODM, în special rolul autorităţilor locale în furnizarea de servicii publice locale;
   să accelereze acordarea de sprijin pentru dezvoltarea capacităţilor guvernelor locale din ţările ACP şi schimbul de informaţii în virtutea Acordului de la Cotonou, în special prin intermediul platformei guvernelor locale din ţările ACP şi a membrilor săi, inclusiv prin punerea rapidă în aplicare a cererii de finanţare aprobate de către Comitetul ambasadorilor ţărilor ACP în octombrie 2003;
   să susţină, acolo unde descentralizarea nu reprezintă o dimensiune importantă, acţiunea autorităţilor locale printr-un sprijin acordat politicii de descentralizare a ţării respective, fie că este vorba de capacităţi, disponibilitate de fonduri, sprijin bugetar, legislativ sau de altă natură;
   să elaboreze mecanisme pentru alocarea ajutorului sectorial în teritoriu, pentru ca autorităţile locale să poată juca rolul care le este conferit prin legislaţia privind descentralizarea, deoarece autorităţile locale au o valoare adăugată în ceea ce priveşte punerea în aplicare a programelor sectoriale, în special în materie de sănătate, educaţie şi servicii publice de bază, dar sunt în prezent totuşi excluse din acest proces;

19.   subliniază importanţa unui dialog structurat între autorităţile locale europene şi instituţiile comunitare, astfel cum este definit de ICD, pentru ca autorităţile locale europene să dispună de un cadru în care să poate coopera şi dialoga eficient cu instituţiile şi actorii implicaţi în dezvoltare;

20.   invită Comisia să iniţieze un parteneriat cu o platformă de asociaţii reprezentative ale autorităţilor locale care acţionează în domeniul cooperării, urmând exemplul sistemului Concord (Confederaţia Europeană a ONG-urilor pentru Ajutor Umanitar şi Dezvoltare) pentru ONG-uri, pentru a facilita dialogul şi cooperarea cu instituţiile europene, pentru a coordona cooperarea între autorităţile locale şi pentru a susţine autorităţile locale la punerea în aplicare a unor politici de dezvoltare şi, în special, pentru a consolida capacităţile membrilor săi;

21.   invită Comisia să creeze un centru internaţional de monitorizare pentru democraţie locală şi descentralizare, în parteneriat cu organizaţiile autorităţilor locale, care să vizeze:

   monitorizarea implicării autorităţilor locale în procesul de cooperare cu UE (dialog politic, formularea de strategii pentru dezvoltare, programare, punere în aplicare şi evaluare) şi informarea instituţiilor cu privire la dificultăţile întâmpinate pe teren;
   întocmirea unei hărţi mondiale a guvernării locale, care să cuprindă proiectele, actorii şi bugetele disponibile autorităţilor locale din întreaga lume, pentru a facilita coordonarea, coerenţa şi sinergia între diferiţii parteneri ai guvernării locale;
   crearea de instrumente de informare şi de sprijin pentru implicarea autorităţilor locale în procesul european de cooperare, precum informaţii actualizate privind noile oportunităţi disponibile autorităţilor locale de la reformarea ajutorului, ajutor tehnic pentru a putea răspunde cererilor de oferte şi cererilor de propuneri etc.;
   monitorizarea şi analizarea respectării standardelor legate de democraţie şi drepturile omului, în special a celor legate, în mod specific, de democraţia locală şi buna guvernare, astfel cum au fost stabilite în textele pertinente ale Comunităţii şi în alte norme recunoscute la nivel internaţional, cum ar fi cele ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, Uniunii Africane, Commonwealth;

22.   invită Comisia să promoveze acţiuni structurale care să impulsioneze şi să susţină descentralizarea şi dezvoltarea capacităţilor locale în ţările partenere, însoţite de o mai puternică democraţie şi de o participare mai mare a cetăţenilor;

23.   propune utilizarea mecanismelor de revizuire a strategiilor de cooperare, inclusiv cel al Acordului de la Cotonou, pentru a monitoriza progresul înregistrat în ceea ce priveşte implicarea autorităţilor locale în procesul de cooperare, precum şi pentru a elimina constrângerile de natură legală, politică şi organizaţională din calea implicării autorităţilor locale în procesul de cooperare;

o
o   o

24.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, precum şi parlamentelor şi guvernelor statelor membre.

(1) JO C 46, 24.2.2006, p. 1.
(2) JO L 378, 27.12.2006, p.41.
(3) JO L 317, 15.12.2000, p. 3. Acord astfel cum a fost modificat ultima dată prin Decizia nr. 1/2006 a Consiliului de miniştri ACP-CE (JO L 247, 9.9.2006, p. 22).
(4) JO L 209, 11.8.2005, p. 27.
(5) JO L 213, 30.7.1998, p. 6. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 625/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului (JO L 99, 3.4.2004, p. 1).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate