Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B6-0101/2007

Arutelud :

PV 15/03/2007 - 11.1
CRE 15/03/2007 - 11.1

Hääletused :

PV 15/03/2007 - 12.1
CRE 15/03/2007 - 12.1

Vastuvõetud tekstid :


Vastuvõetud tekstid
PDF 118kWORD 42k
Neljapäev, 15. märts 2007 - Strasbourg
Guatemala
P6_TA(2007)0084RC-B6-0101/2007

Euroopa Parlamendi 15. märtsi 2007. aasta resolutsioon Guatemala kohta

Euroopa Parlament,

−   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Guatemala kohta, eriti 18. mai 2000. aasta resolutsiooni(1), 14. juuni 2001. aasta resolutsiooni(2), 11. aprilli 2002. aasta resolutsiooni(3), 10. aprilli 2003. aasta resolutsiooni(4), 7. juuli 2005. aasta resolutsiooni(5) ja 26. oktoobri 2006. aasta resolutsiooni Rions Montti vastu algatatud kohtumenetluse kohta(6);

−   võttes arvesse Guatemala valitsuse ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni vahelist kokkulepet, mille eesmärk on luua rahvusvaheline uurimiskomisjon karistamatuse vastu Guatemalas, mis sõlmiti 12. detsembril 2006;

−   võttes arvesse oma kindlat ja püsivat kohustumist tagada Guatemalas rahukokkulepete ning inimõiguste austamine;

−   võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja tema liikmesriikide ning teiselt poolt Costa Rica Vabariigi, El Salvadori Vabariigi, Guatemala Vabariigi, Hondurase Vabariigi, Nicaragua Vabariigi ja Panama Vabariigi poliitilise dialoogi ning koostöö lepingut, mis allkirjastati15. detsembril 2003;

−   võttes arvesse Kesk-Ameerika Parlamendi (PARLACEN) väljendatud seisukohta kolme Kesk-Ameerika Parlamendi liikme mõrvamise kohta;

−   võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5,

A.   arvestades, et 19. veebruaril 2007 mõrvati julmalt kolm Kesk-Ameerika Parlamendi liiget, salvadorlased Eduardo José D'Aubuisson Munguía, William Rizziery Pichinte Chávez ja José Ramón González Rivas ning nende autojuht Gerardo Napoleón Ramírez, kui nad sõitsid PARLACENi täiskogu kohtumisele, ning nende söestunud ja mahajäetud surnukehad leiti Guatemala City lähedalt;

B.   arvestades, et nende kuritegude väidetavad toimepanijad (Luis Arturo Herrera López, José Estuardo López, José Adolfo Gutiérrez ja Marvin Escobar Méndez), kes olid vastutavatel ametikohtadel Guatemala politseiameti kriminaaluurimise osakonnas, tapeti hiljem kummalistel, seni selgitamata asjaoludel üliturvalises vanglas, kus neid kinni peeti;

C.   arvestades olemasolevaid kahtlusi, et nende tapmistega püüti takistada uurimist, mille eesmärk on teha kindlaks PARLACENi liikmete mõrva kavandajad;

D.   arvestades, et nelja politseiametniku mõrva kajastanud teleajakirjanikud on saanud pärast saate eetrisseminekut tapmisähvardusi;

E.   arvestades, et inimõiguste ekspertide andmetel sooritatakse Guatemalas igal aastal mitu tuhat mõrva, kuid vahistamised toimuvad ainult 2% juhtudest; arvestades, et 2007. aasta alguses on juba tapetud ka ametiühingutegelasi (nagu Pedro Zamora Puerto Quetzalis), talupoegade juhte ja nende perekondi, ning et uuritavate genotsiidijuhtumite tunnistajad ja genotsiidiohvrite seadusjärgsed esindajad ning erinevad inimõigusorganisatsioonid saavad ähvardusi ning langevad sissemurdmiste ja murdvarguste ohvriks;

F.   arvestades, et asepresident Eduardo Stein möönis, kui raske on võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu, kui see on riigiasutustes endis sügavalt juurdunud; arvestades, et see juhtum näitab, kui suurel määral on organiseeritud kuritegevus imbunud Guatemala politseisse, samuti karistamatuse õhkkonna levikut ja avaliku julgeoleku olukorra halvenemist, mis osutab vajadusele võtta poliitiline vastutus,

1.   mõistab kõik kõnealused mõrvad täielikult hukka ja edastab ohvrite sugulastele kaastundeavalduse;

2.   ootab, et Guatemala valitsus tagaks Guatemala kohtuorganite töö täieliku sõltumatuse, vabaduse ja turvalisuse kõnealuste kuritegude uurimisel; nõuab Guatemala ja El Salvadori poliitiliste, kohtu- ning politseiasutuste täielikku koostööd juhtumite uurimisel;

3.   nõuab tungivalt, et Guatemala parlament ratifitseeriks kokkuleppe, millega luuakse rahvusvaheline uurimiskomisjon karistamatuse vastu Guatemalas;

4.   palub Euroopa Liidul ja Guatemala valitsusel kutsuda kokku nõuanderühm Guatemala kohta, kaasates peamised doonorriigid, et toetada eespool nimetatud rahvusvahelise uurimiskomisjoni loomist ning edendada siseriiklikku dialoogi karistamatuse vastu;

5.   nõuab tungivalt, et Guatemala parlament ratifitseeriks Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi, mis võeti vastu 17. juulil 1998, ning kohandaks oma riigi õigusaktid vastavalt Rooma statuudist ja teistes asjaomastest rahvusvahelistest õigusaktidest tulenevate kohustustega;

6.   palub Guatemala valitsusel võtta meetmeid, et kaitsta kohtuesindajaid, õiglust taga nõudvaid inimsusevastaste kuritegude ohvreid, inimõiguste aktiviste ja tunnistajaid, kes saavad aidata kaasa kohtuprotsesside edenemisele;

7.   tervitab valitsuse käivitatud julgeolekujõudude ümberkorraldamist ja puhastamist;

8.   väljendab toetust Guatemala rahvale ja ametivõimudele, et nad jätkaksid õigusriigi põhimõtete järgimist ning edendaksid majanduslikku, sotsiaalset ja poliitilist arengut, mis soodustab rahu ning rahvuslikku leppimist;

9.   nõuab tungivalt, et komisjon tugevdaks Guatemalaga ajavahemikuks 2007–2013 sisseseatud koostööstrateegia raames õigusriigi põhimõtete edendamist, võitlust karistamatuse vastu, inimõiguste täielikku austamist ning toetust Guatemala valitsusele tema julgeolekujõudude suutlikkuse suurendamisel ja inimõiguste austamisel;

10.   rõhutab, et on absoluutselt vajalik, et PARLACENi asukohariigi ametivõimud astuksid samme, et tagada PARLACENi liikmete ja selle kohtumiste julgeolek ning füüsiline puutumatus;

11.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Guatemala, El Salvadori ja teiste Kesk-Ameerika riikide valitsustele ning Kesk-Ameerika Parlamendile.

(1) EÜT C 59, 23.2.2001, lk 286.
(2) EÜT C 53 E, 28.2.2002, lk 403.
(3) ELT C 127 E, 29.5.2003, lk 688.
(4) ELT C 64 E, 12.3.2004, lk 609.
(5) ELT C 157 E, 6.7.2006, lk 494.
(6) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0466.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika