Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B6-0102/2007

Arutelud :

PV 15/03/2007 - 11.2
CRE 15/03/2007 - 11.2

Hääletused :

PV 15/03/2007 - 12.2

Vastuvõetud tekstid :


Vastuvõetud tekstid
PDF 200kWORD 45k
Neljapäev, 15. märts 2007 - Strasbourg
Kambodža
P6_TA(2007)0085RC-B6-0102/2007

Euroopa Parlamendi 15. märtsi 2007. aasta resolutsioon Kambodža kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma 13. jaanuari 2005. aasta(1), 10. märtsi 2005. aasta(2) ja 19. jaanuari 2006. aasta resolutsioone(3) Kambodža kohta ning oma 1. detsembri 2005. aasta resolutsiooni inimõiguste olukorra kohta Kambodžas, Laoses ja Vietnamis(4);

–   võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Kambodža Kuningriigi vahel sõlmitud koostöölepingut(5), mis kiideti heaks 4. oktoobril 1999;

–   võttes arvesse ÜRO 9. detsembri 1998. aasta deklaratsiooni inimõiguste kaitsjate kohta;

–   võttes arvesse inimõiguste kaitsjaid käsitlevaid Euroopa Liidu suuniseid, mille nõukogu võttis vastu 14. juunil 2004;

–   võttes arvesse majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelist pakti ja kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, mis on mõlemad võetud vastu 16. detsembril 1966 ning mille osaline Kambodža on;

–   võttes arvesse ÜRO ja Kambodža Kuningriigi valitsuse vahel 6. juunil 2003. aastal sõlmitud kokkulepet, mis käsitleb Demokraatliku Kampuchea perioodil toime pandud kuritegude karistamist Kambodža seaduste alusel;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5,

A.   arvestades, et Kambodža Kuningriigi tööliste vaba ametiühingu, Suntexi tekstiilivabriku organisatsiooni esimees Hy Vuthy lasti 24. veebruaril 2007. aastal pärast öise vahetuse lõppu Phnom Penhis, Dangkao linnaosas asuvas Suntexi vabrikus maha;

B.   arvestades, et 22. jaanuaril 2004. aastal lasti maha Kambodža Kuningriigi tööliste vaba ametiühingu esimees Chea Vichea ning 7. mail 2004. aastal mõrvati Kambodža Kuningriigi tööliste vaba ametiühingu esimees Trinunggal Komara vabrikus Ros Sovannarith, samas kui teiste ametiühingutegelaste suhtes on Kambodžas viimastel aastatel toime pandud ahistamist, hirmutamist ja füüsilisi rünnakuid;

C.   arvestades, et Chea Vichea mõrv pole tänaseni lahendatud; arvestades, et 28. jaanuaril 2004. aastal vahistati Chea Vichea mõrva oletatavad autorid Born Sammang ja Sok Sam Oeun ning hiljem mõisteti nad hoolimata sellest, et nende vastu polnud ühtegi usutavat süütõendit, 20 aastaks vangi;

D.   arvestades, et Kambodža on majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelise pakti ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti osaline ning et nimetatud paktidega on tagatud igaühele õigus luua ametiühinguid ja liituda vabalt valitud ametiühinguga ning ametiühingutele on tagatud õigus vabalt tegutseda;

E.   arvestades, et ÜRO deklaratsioonis inimõiguste kaitsjate kohta on sätestatud muu hulgas "õigus üksi ja koos teistega organiseerunult edendada inimõigusi ning püüelda inimõiguste kaitse ja rakendamise poole" (artikkel 1);

F.   arvestades Euroopa Parlamendi sügavat muret, kuna eespool nimetatud juhtumid näitavad, et ikka veel pole tagatud kohtuvõimu erapooletus ja sõltumatus ning võime pidada punaste khmeeride liidrite üle poliitiliselt kallutamata kohtuprotsessi selleks puhuks eraldi loodud kohtuasutuses;

G.   arvestades, et kohtumenetlus Kambodža Kohtu erakorralises kolleegiumis pole veel alanud, kuna Kambodža ja rahvusvaheliste kohtuametnike vahel on palju erimeelsusi seoses selle kodukorra eelnõuga;

H.   olles mures Vietnami mägipagulaste ebakindla õigusliku olukorra pärast Kambodžas,

1.   mõistab hukka Hy Vuthy tapmise ja kõik muud vägivallaaktid ametiühingutegelaste vastu; nõuab Kambodža võimudelt kiire, erapooletu ja tõhusa uurimise korraldamist Hu Vuthy, Chea Vichea, Ros Sovannarithi ja Yim Ry mõrva asjus, vastavate uurimistulemuste avaldamist ning süüdlaste kohtu alla andmist; kutsub võime üles pidama Born Sammangi ja Sok Sam Oeumi üle kiiresti uut rahvusvahelistele standarditele vastavat kohtumenetlust;

2.   nõuab, et Kambodža valitsus teeks lõpu valitsevale karistamatuse õhkkonnale ning võtaks inimõiguste ja kodanikuvabaduste rikkujad vastutusele;

3.   tuletab meelde, et Kambodža valitsus peab pidama kinni oma kohustustest demokraatia põhimõtete ja põhiliste inimõiguste suhtes, kuna need kujutavad endast Euroopa Ühendusega sõlmitud koostöölepingu olulist osa, nagu on sätestatud nimetatud lepingu artiklis 1;

4.   kutsub Kambodža võime üles alustama poliitilisi ja institutsionaalseid reforme, et luua demokraatlik õigusriik, mis põhineks põhivabaduste austamisel, ning tagada kooskõlas rahvusvaheliste inimõiguste standarditega ja rahvusvaheliste konventsioonidega, mille Kambodža on ratifitseerinud, inimõiguste ja põhivabaduste austamine kõikidel juhtudel;

5.   nõuab Kambodža valitsuselt, et see võimaldaks punaste khmeeride üle kohtu pidamiseks loodud kohtul alustada tegevust vastavalt õigusliku sõltumatuse, õiglase kohtumõistmise ja nõuetekohase menetluse rahvusvahelistele standarditele, nagu ÜROga 2003. aasta juunis kokku lepiti;

6.   toetab Kambodža Kohtu erakorralise kolleegiumi kodukorra järelevalvekomitee jõupingutusi erimeelsuste lahendamiseks mitmetes küsimustes, et uurimise ja kohtupidamisega saaks edasi minna;

7.   kutsub nõukogu ja komisjoni käsitlema suhetes Kambodža valitsusega inimõiguste ja õigusriigi olukorda Kambodžas;

8.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Kambodža Kuningriigi valitsusele ja Rahvusassambleele, ÜRO peasekretärile, ÜRO inimõiguste ülemkomissarile, ÜRO peasekretäri inimõiguste eriesindajale Kambodžas ning ASEANi liikmesriikide valitsustele.

(1) ELT C 247 E, 6.10.2005, lk 161.
(2) ELT C 320 E, 15.12.2005, lk 280.
(3) ELT C 287 E, 24.11.2006, lk 334.
(4) ELT C 285 E, 22.11.2006, lk 129.
(5) EÜT L 269, 19.10.1999, lk 18.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika