Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B6-0102/2007

Debaty :

PV 15/03/2007 - 11.2
CRE 15/03/2007 - 11.2

Głosowanie :

PV 15/03/2007 - 12.2

Teksty przyjęte :


Teksty przyjęte
PDF 207kWORD 42k
Czwartek, 15 marca 2007 r. - Strasburg
Kambodża
P6_TA(2007)0085RC-B6-0102/2007

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie Kambodży

Parlament Europejski,

–   uwzględniając swoje rezolucje z dnia 13 stycznia 2005 r.(1), 10 marca 2005 r.(2) i 19 stycznia 2006 r.(3) w sprawie Kambodży oraz rezolucję z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Kambodży, Laosie i Wietnamie(4),

–   uwzględniając Umowę o współpracy między Wspólnotą Europejską a Królestwem Kambodży z 1997 r.(5), zatwierdzoną w dniu 4 października 1999 r.,

–   uwzględniając Deklarację Narodów Zjednoczonych w sprawie obrońców praw człowieka, przyjętą w dniu 9 grudnia 1998 r.,

–   uwzględniając wytyczne Unii Europejskiej w sprawie obrońców praw człowieka, przyjęte przez Radę w dniu 14 czerwca 2004 r.,

–   uwzględniając Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych oraz Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, przyjęte w dniu 16 grudnia 1966 r., których Kambodża jest stroną,

–   uwzględniając porozumienie z dnia 6 czerwca 2003 r., zawarte między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Królewskim Rządem Kambodży w sprawie ścigania na mocy prawa kambodżańskiego zbrodni popełnionych w okresie istnienia demokratycznej Kampuczy,

–   uwzględniając art. 115 ust. 5 Regulaminu,

A.   mając na uwadze, że w dniu 24 lutego 2007 r. Hy Vuthy, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Robotników w Królestwie Kambodży (FTUWKC) w fabryce odzieży Suntex, został zastrzelony po zakończeniu nocnej zmiany w fabryce Suntex w dzielnicy Dangkao w Phnom Penh,

B.   mając na uwadze, że Chea Vichea, przewodniczący FTUWKC, został zastrzelony w dniu 22 stycznia 2004 r., a Ros Sovannarith, przewodniczący FTUWKC w fabryce Trinunggal Komara, został zamordowany w dniu 7 maja 2004 r., natomiast inni związkowcy w Kambodży padli ofiarą prześladowań, zastraszania i fizycznych napaści w ciągu ubiegłego roku,

C.   mając na uwadze, że nie wyjaśniono jeszcze zabójstwa Chea Vichea; mając na uwadze, że w dniu 28 stycznia 2004 r. Born Sammang i Sok Sam Oeun zostali aresztowani w związku z domniemanym zabójstwem Chea Vichea, a następnie uznani winnymi i skazani na karę 20 lat pozbawienia wolności mimo braku jakichkolwiek wiarygodnych dowodów ich winy,

D.   mając na uwadze, że Kambodża jest stroną Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych oraz Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, które każdemu dają prawo zakładania związków zawodowych i wstępowania do dowolnie wybranego związku zawodowego, a związkom zawodowym – prawo do swobody działalności,

E.   mając na uwadze, że Deklaracja Narodów Zjednoczonych w sprawie obrońców praw człowieka również gwarantuje, że "każdy ma prawo, indywidualnie lub w porozumieniu z innymi osobami, dążyć i działać na rzecz ochrony i realizacji praw człowieka" (art. 1),

F.   mając na uwadze głębokie zaniepokojenie powyższymi przypadkami, które dowodzą, że wciąż nie ma gwarancji niezależności i bezstronności władzy sądowniczej oraz że nie jest ona zdolna do osądzenia przywódców Czerwonych Khmerów w specjalnie utworzonym sądzie i bez ingerencji ze strony polityki,

G.   mając na uwadze, że procesy przed specjalnymi izbami sądów Kambodży nie rozpoczęły się, ponieważ pomiędzy kambodżańskimi i międzynarodowymi urzędnikami sądowymi istnieją liczne rozbieżności dotyczące projektu regulaminu wewnętrznego tych izb,

H.   zaniepokojony faktem, że góralscy uchodźcy z Wietnamu mają w Kambodży niepewny status prawny,

1.   potępia zabójstwo Hy Vuthy'ego oraz wszystkie inne akty przemocy skierowane przeciwko związkowcom; wzywa władze Kambodży do wszczęcia w trybie pilnym bezstronnego i skutecznego śledztwa w sprawie zabójstwa Hu Vuthy'ego, Chea Vichea, Rosa Sovannaritha i Yima Ry'a, opublikowania wyników dochodzenia i wymierzenia sprawiedliwości winnym tych czynów; wzywa władze do szybkiego umożliwienia Bornowi Sammangowi i Sok Sam Oeumowi ponownego procesu odpowiadającego standardom międzynarodowym;

2.   nalega, aby rząd Kambodży ukrócił panującą powszechnie bezkarność i skutecznie wymierzył sprawiedliwość osobom łamiącym prawa człowieka i naruszającym wolności obywatelskie;

3.   przypomina rządowi Kambodży o obowiązku wypełnienia zobowiązań w zakresie zasad demokratycznych i podstawowych praw człowieka stanowiących zasadniczy element Umowy o współpracy zawartej ze Wspólnotą Europejską, zgodnie z art. 1 tej umowy;

4.   wzywa władze Kambodży do podjęcia reform politycznych i instytucjonalnych w celu utworzenia demokratycznego państwa opartego na praworządności i poszanowaniu podstawowych wolności, a także do zagwarantowania bezwzględnego poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności w zgodzie z międzynarodowymi standardami w zakresie praw człowieka i międzynarodowymi konwencjami, ratyfikowanymi przez Kambodżę;

5.   domaga się od rządu Kambodży, aby pozwolił Trybunałowi ds. Czerwonych Khmerów na rozpoczęcie swojej działalności bez dalszej zwłoki, zgodnie z międzynarodowymi standardami dotyczącymi niezależności sądowniczej, uczciwego procesu i określonego prawem postępowania, stosownie do uzgodnień z ONZ z czerwca 2003 r.;

6.   wyraża poparcie dla wysiłków komitetu ds. przeglądu regulaminu wewnętrznego specjalnych izb, o których mowa wyżej, zmierzających do ograniczenia różnic do kilku kwestii, tak aby przyspieszyć tryb wnoszenia oskarżeń i procesy;

7.   wzywa Radę i Komisję do poruszenia podczas kontaktów z rządem Kambodży kwestii praw człowieka i praworządności w Kambodży;

8.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządowi i Zgromadzeniu Narodowemu Królestwa Kambodży, Sekretarzowi Generalnemu ONZ, Wysokiemu Komisarzowi ONZ ds. praw człowieka, Specjalnemu Przedstawicielowi Sekretarza Generalnego ONZ ds. praw człowieka w Kambodży oraz rządom państw członkowskich ASEAN.

(1) Dz.U. C 247 E z 6.10.2005, str. 161.
(2) Dz.U. C320 E z 15.12.2005, str. 280.
(3) Dz.U. C 287 E z 24.11.2006, str. 334.
(4) Dz.U. C 285 E z 22.11.2006, str. 129.
(5) Dz.U. L 269 z 19.10.1999, str. 18.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności