Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0102/2007

Debatter :

PV 15/03/2007 - 11.2
CRE 15/03/2007 - 11.2

Omröstningar :

PV 15/03/2007 - 12.2

Antagna texter :


Antagna texter
PDF 116kWORD 37k
Torsdagen den 15 mars 2007 - Strasbourg
Kambodja
P6_TA(2007)0085RC-B6-0102/2007

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 mars 2007 om Kambodja

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina resolutioner av den 13 januari 2005(1), 10 mars 2005(2) och 19 januari 2006(3)om Kambodja samt sin resolution av den 1 december 2005 om situationen för de mänskliga rättigheterna i Kambodja, Laos och Vietnam(4),

–   med beaktande av samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Kambodja(5), som godkändes den 4 oktober 1999,

–   med beaktande av FN:s deklaration om människorättsförsvarare, som antogs den 9 december 1998,

–   med beaktande av EU:s riktlinjer om människorättsförsvarare, som antogs av rådet den 14 juni 2004,

–   med beaktande av den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter - båda antagna den 16 december 1966, som Kambodja har anslutit sig till,

–   med beaktande av avtalet av den 6 juni 2003 mellan FN och Kambodjas regering om åtal enligt kambodjansk lag för brott som begicks under Demokratiska Kampucheas existens,

–   med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Hy Vuthy, ordförande för den oberoende kambodjanska fackorganisationen FTUWKC vid klädesfabriken Suntex, sköts den 24 februari 2007 ihjäl efter att ha avslutat sitt nattskift vid fabriken i stadsdelen Dangkao i Phnom Penh.

B.  Chea Vichea, ordförande för FTUWKC, sköts ihjäl den 22 januari 2004 och Ros Sovannareth, organisationens ordförande vid fabriken Trinunggal Komara, mördades den 7 maj 2004. Samtidigt har andra fackföreningsledare i Kambodja utsatts för allvarliga trakasserier, hot och fysiska angrepp under det gångna året.

C.  Mordet på Chea Vichea är fortfarande inte uppklarat. Den 28 januari 2004 greps Born Sammang och Sok Sam Oeun misstänkta för mordet på Chea Vichea och dömdes senare till 20 års fängelse trots att det inte fanns några trovärdiga bevis mot dem.

D.  Kambodja har anslutit sig till den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Enligt dessa har alla människor rätt att bilda fackföreningar och gå med i vilken fackförening de vill och alla fackföreningar här rätt att verka fritt.

E.  I FN:s deklaration om människorättsförsvarare fastställs rätten att både individuellt och i förening med andra främja och verka för skyddet och förverkligandet av de mänskliga rättigheterna (artikel 1).

F.  De ovannämnda fallen är djupt oroande och visar att det fortfarande inte finns några garantier för rättsväsendets oberoende och opartiskhet eller för dess förmåga att utan politisk inblandning genomföra rättegångarna mot Röda khmerernas ledare i den specialdomstol som inrättats.

G.  Förhandlingarna i specialdomstolen ECCC har ännu inte inletts på grund av de många meningsskiljaktigheterna mellan de kambodjanska och internationella domstolsjuristerna angående domstolens preliminära arbetsordning.

H.  Den rättsliga ställningen i Kambodja för flyktingarna från bergsområdena i Vietnam, de så kallade montagnards, är mycket oroväckande.

1.  Europaparlamentet fördömer mordet på Hy Vuthy och alla andra våldsdåd mot fackföreningsledare och uppmanar med kraft de kambodjanska myndigheterna att inleda en omedelbar, opartisk och grundlig undersökning av morden på Hu Vuthy, Chea Vichea, Ros Sovannarith och Yim Ry, att offentliggöra resultaten och att ställa de ansvariga inför rätta. Parlamentet uppmanar myndigheterna att omgående bevilja Born Sammang och Sok Sam Oeum en ny rättegång som är förenlig med internationella normer.

2.  Europaparlamentet vidhåller att Kambodjas regering måste få ett slut på det rådande klimatet av straffrihet och fullt ut tillämpa lagstiftningen på dem som kränker de mänskliga rättigheterna och medborgerliga friheterna.

3.  Europaparlamentet erinrar Kambodjas regering om att den måste fullgöra sina skyldigheter och åtaganden avseende de demokratiska principerna och grundläggande mänskliga rättigheterna, som är en central del i samarbetsavtalet med Europeiska gemenskapen i enlighet med artikel 1 i detta.

4.  Europaparlamentet uppmanar de kambodjanska myndigheterna att genomföra politiska och institutionella reformer för att bygga upp en demokratisk stat baserad på rättssäkerhet och respekt för de grundläggande friheterna och att i alla situationer respektera de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, i enlighet med internationella människorättsnormer och internationella konventioner som Kambodja ratificerat.

5.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Kambodjas regering att låta tribunalen för Röda khmererna inleda sin verksamhet utan vidare dröjsmål, i enlighet med de internationella normer för juridiskt oberoende, rättvisa rättegångar och korrekta rättsliga förfaranden som FN enades om i juni 2003.

6.  Europaparlamentet stöder de insatser som kommittén för översynen av ECCC:s arbetsordning gjort för att minska skiljaktigheterna i en rad frågor och därmed påskynda åtalen och rättegångarna.

7.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att ge uttryck för sin oro över de mänskliga rättigheterna och rättssäkerheten i Kambodja i sina kontakter med den kambodjanska regeringen.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Kambodjas regering och nationalförsamling, FN:s generalsekreterare, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, FN:s generalsekreterares särskilde representant för de mänskliga rättigheterna i Kambodja samt regeringarna i ASEAN:s medlemsstater.

(1) EUT C 247 E, 6.10.2005, s. 161.
(2) EUT C 320 E, 15.12.2005, s. 280.
(3) EUT C 287 E, 24.11.2006, s. 334.
(4) EUT C 285 E, 22.11.2006, s. 129.
(5) EGT L 269, 19.10.1999, s. 18.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy