Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B6-0081/2007

Debatten :

PV 15/03/2007 - 10
CRE 15/03/2007 - 10

Stemmingen :

PV 15/03/2007 - 12.4
CRE 15/03/2007 - 12.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


Aangenomen teksten
PDF 115kWORD 38k
Donderdag 15 maart 2007 - Straatsburg
Aanslag op Galina Kozlova
P6_TA(2007)0087RC-B6-0081/2007

Resolutie van het Europees Parlement van 15 maart 2007 over de aanslag op Galina Kozlova

Het Europees Parlement,

–   onder verwijzing naar zijn resolutie van 12 mei 2005 over schending van de mensenrechten en de democratie in de Republiek Mari El in de Russische Federatie(1), zijn andere resoluties over Rusland, met name die van 13 december 2006 over de Top EU-Rusland in Helsinki van 24 november 2006(2) en die van 25 oktober 2006 over de betrekkingen EU-Rusland na de moord op de Russische journaliste Anna Politkovskaja(3), en de op 26 mei 2005 aangenomen resolutie over de betrekkingen EU-Rusland(4),

–   gezien de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EG en Rusland, de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds, en de Russische Federatie anderzijds, die op 1 december 1997 in werking is getreden(5),

–   gezien het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, en met name artikel 10 daarvan,

–   gezien het Europees Handvest voor regionale en minderheidstalen, dat de Russische Federatie op 10 mei 2001 heeft ondertekend,

–   gezien de grondwet van de Mari-republiek (Mari El), waarin Mari als een van de talen van de staat wordt erkend, en de wet van 1995 inzake taalkundige aangelegenheden, waarin verklaard wordt dat Mari El een multi-etnische republiek is en aan alle burgers, ongeacht hun etniciteit, het recht wordt toegekend hun moedertaal en -cultuur in stand te houden en te ontwikkelen,

–   gezien de geloofwaardige berichten van Russische en internationale NGO's over aanhoudende mensenrechtenschendingen en onregelmatigheden in Mari El van de Russische Federatie,

–   gezien het voortgaande overleg tussen de EU en Rusland over mensenrechten, minderheden en fundamentele vrijheden,

–   gelet op artikel 103, lid 4 van zijn Reglement,

A.   overwegende dat Galina Kozlova, bestuurslid van de nationale Mari-organisatie Mari Ušem, uitgever van het literaire tijdschrift Ontšõko en vrouw van Vladimir Kozlov, voorzitter van de Mari-Raad, op 25 januari 2007 op gewelddadige wijze is aangevallen en hoofdverwondingen heeft opgelopen, met een hersenschudding als gevolg, waardoor zij lijdt aan ernstige hoofdpijn, duizeligheid en gezichtsproblemen,

B.   overwegende dat volgens Mari Ušem het niet mogelijk is dat de aanslag een gewone overval was,

C.   overwegende dat de aanval op mevrouw Kozlova het vervolg is in een reeks aanvallen op activisten en journalisten in Mari El, waaronder de moord op drie journalisten in 2001, een aanval op Vladimir Kozlov op 4 februari 2005 en een aanval op Nina Maksimova, voormalige leider van de Mari-beweging,

D.   overwegende dat Vladimir Kozlov in oktober 2006 optimistisch was over de toekomst van zijn organisatie, toen hij verklaarde dat er sinds meer dan een jaar geen aanslagen meer op activisten voor etnische rechten in Mari El waren gepleegd; dat er aan deze minder vijandige houding jegens Mari Ušem thans brutaal een einde is gekomen,

E.   overwegende dat de plaatselijke en federale regeringen nagelaten hebben adequate maatregelen te nemen om de daders voor de rechter te brengen en de veiligheid van de journalisten en de onafhankelijkheid van de media te verzekeren,

F.   overwegende dat oppositiemedia en nieuwsbrieven aanzienlijke moeilijkheden hebben om in vrijheid te kunnen werken, zodat bijvoorbeeld diverse oppositiebladen alleen buiten Mari El kunnen worden gedrukt,

G.   overwegende dat personen die tot de Mari-minderheid behoren grote moeilijkheden ondervinden bij het verkrijgen van onderwijs in hun moedertaal, aangezien er geen middelbaar en hoger onderwijs in het Mari is,

1.   veroordeelt ten scherpste de aanval op Galina Kozlova en de aanhoudende chicanes tegen en molestering van activisten, persoonlijkheden uit het culturele leven en onafhankelijke journalisten in Mari El, en doet een beroep op de federale en plaatselijke autoriteiten om de daders van deze misdrijven voor de rechter te brengen en te zorgen voor de eerbiediging van de vrijheid van meningsuiting;

2.   is ervan overtuigd dat het multi-etnische karakter van de Russische Federatie in grote mate bijdraagt tot de culturele en taalkundige verscheidenheid van Europa en dat dit een zaak is waarop alle burgers van de Russische Federatie met recht trots zijn en iets dat ten behoeve van alle Europeanen bewaard dient te blijven;

3.   dringt bij de federale en plaatselijke gerechtelijke autoriteiten aan op een spoedig, volledig en onafhankelijk onderzoek naar de aanslag op mevrouw Kozlova en andere soortgelijke incidenten;

4.   verzoekt de regering van Mari El om onmiddellijk een einde te maken aan politieke vergeldingsacties en intimidatie aan het adres van overheidsfunctionarissen die er een andere mening op nahouden, en zich te onthouden van ongepaste politieke inmenging in de aangelegenheden van culturele en onderwijsinstellingen;

5.   doet een beroep op de plaatselijke en federale autoriteiten om zich te houden aan hun verplichtingen uit hoofde van het internationaal recht en de nodige maatregelen te nemen om praktische uitvoering te geven aan de bepalingen van de grondwet en van andere wetgeving inzake de instandhouding en ontwikkeling van minderheidstalen en -culturen, met bijzondere nadruk op het verstrekken van kwalitatief hoogstaand onderwijs in de moedertaal op alle niveaus, om zo te garanderen dat de Mari-taal en het Russisch in gans Mari El gelijk worden behandeld;

6.   verzoekt de Commissie de kwestie van de Fins-Oegrische minderheden in Rusland en de bezorgdheid over de situatie in Mari El aan de orde te stellen tijdens de regelmatige mensenrechtendialoog tussen de EU en Rusland en op de aanstaande Top EU-Rusland;

7.   verzoekt de Commissie programma's die zich richten op Fins-Oegrische en andere minderheden, op te nemen in het kader van de samenwerking tussen de EU en Rusland op cultureel en onderwijsgebied;

8.   verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen van de Russische Federatie en van de republiek Mari El.

(1) PB C 92 E van 20.4.2006, blz. 409.
(2) Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0566.
(3) Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0448.
(4) PB C 117 E van 18.5.2006, blz. 235.
(5) PB L 327 van 28.11.1997, blz. 1.

Juridische mededeling - Privacybeleid