Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B6-0081/2007

Debaty :

PV 15/03/2007 - 10
CRE 15/03/2007 - 10

Głosowanie :

PV 15/03/2007 - 12.4
CRE 15/03/2007 - 12.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


Teksty przyjęte
PDF 273kWORD 43k
Czwartek, 15 marca 2007 r. - Strasburg
Atak na Galinę Kozłową
P6_TA(2007)0087RC-B6-0081/2007

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie Galiny Kozłowej

Parlament Europejski,

–   uwzględniając swoją poprzednią rezolucję z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie łamania praw człowieka i demokracji w Republice Maryjskiej Federacji Rosyjskiej(1), inne swoje rezolucje dotyczące Rosji, w szczególności rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie helsińskiego szczytu UE-Rosja w dniu 24 listopada 2006 r.(2) oraz rezolucję z dnia 25 października 2006 r. w sprawie stosunków UE-Rosja po morderstwie rosyjskiej dziennikarki Anny Politkowskiej(3), a także sprawozdanie Malmström w sprawie stosunków UE-Rosja, przyjęte w dniu 26 maja 2005 r.(4),

–   uwzględniając Porozumienie o Partnerstwie i Współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony i Federacją Rosyjską z drugiej strony, które weszło w życie 1 grudnia 1997 r.(5),

–   uwzględniając Europejską Konwencję Ochrony Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a zwłaszcza jej artykuł 10,

–   uwzględniając Europejską Kartę Języków Regionalnych i Mniejszościowych, podpisaną przez Federację Rosyjską w dniu 10 maja 2001 r.,

–   uwzględniając konstytucję Republiki Maryjskiej (Mari Eł), uznającą język maryjski za jeden z języków oficjalnych, oraz uwzględniając dekret z 1995 r. w sprawie kwestii językowych, uznający Mari Eł za republikę wielonarodową oraz przyznający wszystkim swoim obywatelom bez względu na ich pochodzenie prawo do zachowania i rozwijania swojego języka ojczystego i swojej kultury,

–   uwzględniając wiarygodne sprawozdania rosyjskich i międzynarodowych organizacji pozarządowych dotyczące ciągłego naruszania praw człowieka oraz nieprawidłowości w Republice Maryjskiej Federacji Rosyjskiej,

–   uwzględniając toczące się konsultacje między UE a Rosją na temat praw człowieka, mniejszości i wolności podstawowych,

–   uwzględniając art. 103 ust. 4 Regulaminu,

A.   mając na uwadze, że Galina Kozłowa, członkini zarządu organizacji narodowej Mari Ušem, redaktor pisma literackiego Ontšõko oraz żona Władimira Kozłowa, przewodniczącego Rady Maryjskiej, została brutalnie zaatakowana w dniu 25 stycznia 2007 r., doznając urazów głowy, których skutkiem były wstrząs mózgu, poważne bóle i zawroty głowy oraz problemy ze wzrokiem,

B.   mając na uwadze, że według Mari Ušem atak ten nie mógł być zwykłym rozbojem,

C.   mając na uwadze, że atak na Galinę Kozłową nastąpił po serii napadów na działaczy i dziennikarzy w Republice Maryjskiej, obejmującej między innymi zabójstwo trzech dziennikarzy w 2001 r., napad na Władimira Kozłowa w dniu 4 lutego 2005 r., a także atak na byłą przywódczynię ruchu maryjskiego - Ninę Maksimową,

D.   mając na uwadze, że w październiku 2006 r. Władimir Kozłow wyraził optymizm co do przyszłości swojej organizacji, wskazując, że żaden z działaczy na rzecz praw mniejszości etnicznych w Mari Eł od ponad roku nie był celem żadnego zamachu, a to rzekomo mniej wrogie podejście do Mari Ušem uległo teraz brutalnej zmianie,

E.   mając na uwadze, że rządy lokalny i federalny nie podjęły wystarczających działań, aby postawić sprawców przed obliczem sprawiedliwości oraz zapewnić bezpieczeństwo dziennikarzy i niezależność środków masowego przekazu,

F.   mając na uwadze, że media i publikacje opozycyjne borykają się z poważnymi trudnościami w swobodnym działaniu, przez co na przykład kilka gazet opozycyjnych może być drukowanych jedynie poza Mari Eł,

G.   mając na uwadze, że osoby należące do mniejszości maryjskiej stają w obliczu poważnych trudności w dostępie do edukacji w języku ojczystym, ponieważ nie istnieje szkolnictwo średnie ani wyższe w języku maryjskim,

1.   zdecydowanie potępia atak na Galinę Kozłową, który jak dotąd nie pociągnął za sobą konsekwencji w postaci skazania lub chociażby aresztowania kogokolwiek, a także trwające nadal prześladowania działaczy, czołowych postaci życia kulturalnego i niezależnych dziennikarzy w Mari Eł oraz ataki na nich; wzywa również władze federalne i lokalne do postawienia sprawców tych czynów przed obliczem sprawiedliwości oraz do zapewnienia poszanowania wolności wypowiedzi;

2.   wyraża przekonanie, że wieloetniczny charakter Federacji Rosyjskiej przyczynia się do różnorodności kulturowej i językowej Europy, stanowi powód do dumy dla wszystkich obywateli Federacji Rosyjskiej i powinien być chroniony dla dobra wszystkich Europejczyków;

3.   wzywa federalne i lokalne organy sądownicze do przeprowadzenia sprawnego, kompleksowego i niezależnego dochodzenia w sprawie ataków na Galinę Kozłową i innych podobnych wypadków;

4.   wzywa rząd Mari Eł do natychmiastowego zaprzestania wywierania nacisku politycznego i zastraszania urzędników państwowych niepodzielających tych samych opinii, a także do powstrzymania się od jakiejkolwiek nadmiernej ingerencji w sprawy instytucji oświatowych i kulturalnych;

5.   wzywa władze lokalne i federalne do przestrzegania zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego oraz do podjęcia stosownych kroków w celu ułatwienia rzeczywistego wprowadzania w życie przepisów konstytucji państwowej i innych aktów prawnych związanych z zachowaniem i rozwojem języków i kultur mniejszościowych, ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji wysokiej jakości kształcenia w językach ojczystych na wszystkich poziomach, co umożliwi postawienie języka maryjskiego na równi z językiem rosyjskim w całej Mari Eł;

6.   wzywa Komisję do poruszenia kwestii mniejszości ugrofińskich w Rosji oraz zaniepokojenia w związku z sytuacją w Mari Eł w trakcie regularnego dialogu UE-Rosja na temat praw człowieka oraz na nadchodzącym szczycie UE-Rosja;

7.   wzywa Komisję do włączenia programów dotyczących mniejszości ugrofińskiej oraz innych mniejszości w ramy współpracy kulturalno-edukacyjnej między UE a Rosją;

8.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania tej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom Federacji Rosyjskiej i Republiki Mari Eł.

(1) Dz.U. C 92 E z 20.4.2006, str. 409.
(2) Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0566.
(3) Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0448.
(4) Dz.U. C 117 E z 18.5.2006, str. 235.
(5) Dz.U. L 327 z 28.11.1997, str. 1.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności