Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0263(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0332/2006

Ingivna texter :

A6-0332/2006

Debatter :

Omröstningar :

PV 29/03/2007 - 8.4
CRE 29/03/2007 - 8.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0091

Antagna texter
PDF 195kWORD 53k
Torsdagen den 29 mars 2007 - Bryssel
Översyn av direktiven om medicintekniska produkter ***I
P6_TA(2007)0091A6-0332/2006
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 29 mars 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG när det gäller översynen av direktiven om medicintekniska produkter (KOM(2005)0681 – C6-0006/2006 – 2005/0263(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2005)0681)(1),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0006/2006),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A6-0332/2006).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 29 mars 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/.../EG om ändring av rådets direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG när det gäller översynen av direktiven om medicintekniska produkter
P6_TC1-COD(2005)0263

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, direktiv 2007/47/EG.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy