Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0020(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0062/2007

Ingivna texter :

A6-0062/2007

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P6_TA(2007)0092

Antagna texter
PDF 192kWORD 70k
Torsdagen den 29 mars 2007 - Bryssel
Statistiken rörande företagsstrukturer ***I
P6_TA(2007)0092A6-0062/2007
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 29 mars 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över företagsstrukturer (KOM(2006)0066 – C6-0063/2006 – 2006/0020(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2006)0066)(1),

–   med beaktande av artiklarna 251.2 och  285.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0063/2006),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A6-0062/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 29 mars 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2007 om statistik över företagsstrukturer (omarbetning)
(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, förordning (EG) nr .../2007.)
P6_TC1-COD(2006)0020
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy