Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2005/0278(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0061/2007

Внесени текстове :

A6-0061/2007

Разисквания :

PV 28/03/2007 - 16
CRE 28/03/2007 - 16

Гласувания :

PV 29/03/2007 - 8.8
CRE 29/03/2007 - 8.8
Обяснение на вота
PV 22/05/2007 - 9.6
CRE 22/05/2007 - 9.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0095
P6_TA(2007)0191

Приети текстове
PDF 597kWORD 293k
Четвъртък, 29 март 2007 г. - Брюксел
Биологичното производство и етикетиране на биологични продукти *
P6_TA(2007)0095A6-0061/2007

Предложение за регламент на Съвета относно биологичното производство и етикетиране на биологични продукти (COM(2005)0671 – C6-0032/2006 – 2005/0278(CNS))

(Процедура на консултация)

Предложението беше изменено на 29 март 2007 г. както следва(1):

Текст, предложен от Комисията   Изменения, внесени от Парламента
Изменение 1
Позоваване 1
Като взе пред вид Договора за създаване на Европейската общност и по-конкретно член 37 от него,
Като взе пред вид Договора за създаване на Европейската общност и по-конкретно членове 37 и 95 от него,
Изменение 2
Съображение 1
(1)  Биологичното производство е цялостна система за управление на селското стопанство и производството на хранителни стоки, която съчетава най-добрите практики в опазването на околната среда, висока степен на биоразнообразие, съхраняване на природните ресурси, прилагане на високи стандарти за благосъстояние на животните, и производство, отговарящо на предпочитанията на определени потребители към продукти, произведени чрез използване на природни материали и процеси. Така методът на биологично производство има двойна роля в обществото, като, от една страна, се осигурява съществуването на специфичен пазар, отговарящ на потребителското търсене на биологични продукти, и, от друга страна, предоставя обществени стоки, които допринасят за опазването на околната среда и благосъстоянието на животните, както и за развитието на селските райони.
(1)  Биологичното производство е цялостна система за управление на селското стопанство и производството на хранителни стоки, съсредоточена върху всички аспекти на устойчивото производство и целяща постигане на баланс , която съчетава най-добрите практики в опазването на околната среда, висока степен на биоразнообразие, съхраняване на природните ресурси, прилагане на високи стандарти за благосъстояние на животните, и се стреми към повишаване на плодородието на почвите с естествени средства и гарантиране на производство, отговарящо на предпочитанията на определени потребители към продукти, произведени чрез използване на природни материали и процеси. Така методът на биологично производство има няколко положителни роли: той не само осигурява съществуването на специфичен пазар, отговарящ на потребителското търсене на биологични продукти, като предлага обществени стоки не само в сферата на хранителната промишленост, но също и преди всичко допринася опазването на околната среда и благосъстоянието на животните, както и за социалното развитие на селските райони.
Изменение 3
Съображение 2
(2)  Дялът на сектора на биологичното селско стопанство се увеличава в повечето страни-членки. Забележителен е ръстът на потребителското търсене през последните години. Скорошните реформи в Общата селскостопанска политика, с акцент върху пазарната ориентираност и предлагането на качествени стоки, които да отговарят на потребителското търсене, вероятно и занапред ще стимулират пазара на биологични продукти. На този фон законодателството за биологично производство играе все по-важна роля в рамките на селскостопанската политика и е тясно свързано с насоките на развитие на селскостопанските пазари.
(2)  Органичното земеделие напълно съответства на целите за устойчиво развитие, определени от Европейския съюз в контекста на Дневния ред от Гьотеборг, с това, че допринася за постигане на устойчиво развитие, произвежда здравословни, висококачествени продукти и прилага устойчиви по отношение на околната среда производствени методи. Дялът на сектора на биологичното селско стопанство се увеличава в повечето държави-членки. Забележителен е ръстът на потребителското търсене през последните години. Скорошните реформи в Общата селскостопанска политика, с акцент върху пазарната ориентираност и предлагането на качествени стоки, които да отговарят на потребителското търсене, вероятно и занапред ще стимулират пазара на биологични продукти. На този фон е необходимо биологичното производство да играе все по-важна роля в рамките на селскостопанската политика и да бъде тясно свързано с насоките за развитие на селскостопанските пазари и обвързано с опазването и защитата на почвите, предназначени за селскостопански дейности.
Изменение 4
Съображение 2a (ново)
(2a)  Всеки законодателен и политически акт, приеман от Общността в тази област, следва да допринася за развитието на биологичното земеделие и биологичното производство, както са определени в настящия регламент. Биологичното земеделие играе важна роля в прилагането на политиката на Общността за устойчиво развитие.
Изменение 5
Съображение 3
(3)  Законодателната рамка на Общността, която направлява сектора на биологичното производство, следва да цели гарантиране на лоялна конкуренция и правилно функциониране на вътрешния пазар на биологични продукти и за поддържане и оправдаване на доверието на потребителите към стоките с етикет "биологичен продукт". Тя следва още да цели и осигуряване на условия, при които този сектор може да напредва в съответствие с тенденциите на развитие на производството и пазара.
(3)  Законодателната рамка на Общността, която направлява сектора на биологичното производство, следва да цели гарантиране на лоялна конкуренция и правилното функциониране на вътрешния пазар на биологични продукти и за поддържане и оправдаване на доверието на потребителите към стоките с етикет "биологичен продукт". Тя следва още да цели и осигуряване на условия, при които този сектор може да напредва в съответствие с тенденциите на развитие на производството и пазара и по начин, който осигурява устойчиво развитие по отношение на околната среда.
Изменения 6 и 157
Съображение 7
(7)  Необходимо е да се създаде обща рамка на Общността с правила за биологичното производство по отношение на растениевъдството и животновъдството, включително правила за преминаване към биологично производство, както и за производство на обработени храни и фуражи. Отговорността за определяне на детайлите на тези общи правила и за приемане на производствени правила на Общността за аквакултурите, следва да бъде възложена на Комисията.
(7)  Необходимо е да се създаде обща рамка на Общността с правила за биологичното производство по отношение на растениевъдството и животновъдството, включително правила за преминаване към биологично производство, както и за производството на обработени храни и фуражи. Компетентността за определяне на детайлите и приложенията към тези общи правила следва да бъде възложена на Комисията, която да проведе консултации с Европейския парламент и със Съвета.
Изменение 7
Съображение 8
(8)  Развитието на биологичното производство следва да се подпомага още повече по-специално чрез стимулиране на използването на нови техники и вещества, които са по-подходящи за биологичното производство.
(8)  Развитието на биологичното производство следва да се подпомага още повече въз основа на установени най-добри практики, по-специално чрез стимулиране на плодородието на почвите, редуването на културите, запазването на местните семена, практиките за икономии на вода и енергия и използването на нови техники и вещества, които са по-подходящи за биологичното производство.
Изменение 8
Съображение 9
(9)  Генно модифицирани организми (ГМО) и продукти, произведени от или чрез ГМО, са несъвместими с идеята за биологично производство и представите на потребителите за биологични продукти. Затова те не следва съзнателно да се използват в биологичното земеделие или в обработката на биологични продукти.
(9)  Генно-модифицирани организми (ГМО) и продукти, произведени от или чрез ГМО, са несъвместими с идеята за биологично производство и представите на потребителите за биологични продукти. Затова те не следва да се използват в биологичното земеделие или в обработката на биологични продукти. Замърсяването на биологични семена, вложени материали, фуражи и храни следва да се възпрепятства от съответно национално или Общностно законодателство, основаващо се на предохранителния принцип.
Изменение 187
Съображение 9 а (ново)
(9а) Като се вземат предвид нарастващите рискове от заразяване с органични семена, животински и човешки храни с ГМО и при отсъствие на национално законодателство в много държави-членки относно съответните предохранителни мерки и отговорност, преди 1 януари 2008 г. Комисията следва да публикува предложение за рамкова директива относно предохранителните мерки за избягване на заразяване с ГМО по цялата хранителна верига, включително законодателна рамка за правилата за отговорност по отношение на всяко заразяване с ГМО, основаващо се на принципа "замърсителят плаща".
Изменение 9
Съображение 9б (ново)
(9б) Използването на изкуствени продукти за растителна защита е несъвместимо с биологичното производство.
Изменение 10
Съображение 14
(14)  За да се избегне замърсяването на околната среда, и по-конкретно на природни ресурси като почви и води, биологичното животновъдство следва по принцип да осигурява тясна връзка между такова производство и земята, подходящи многогодишни системи за редуване на културите и хранене на отглежданите животни с продукти на биологичното земеделие, произведени в рамките на стопанството или в съседни стопанства за производство на биологични продукти.
(14)  За да се избегне замърсяването на околната среда и необратимото понижаване на качеството и на наличието на природни ресурси като почви и води, биологичното животновъдство следва по принцип да осигурява тясна връзка между такова производство и земята, подходящи многогодишни системи за редуване на културите и хранене на отглежданите животни с продукти на биологичното земеделие, произведени в рамките на стопанството или в съседни стопанства за производство на биологични продукти.
Изменение 11
Съображение 15
(15)  Тъй като биологичното животновъдство е дейност, свързана със земята, животните следва, когато е възможно, да имат достъп до открити площи или пасища.
(15)  Тъй като биологичното животновъдство е дейност, свързана със земята, животните следва да имат достъп до открити площи или пасища винаги, когато климатичните и почвените условия позволяват това.
Изменения 12 и 158
Съображение 16
(16)  Биологичното животновъдство следва да поддържа високи стандарти на благосъстояние на животните и да се съобразява със специфичните поведенчески потребности на животните според техния вид, а управлението на здравето на животните да се основава на превенция на заболяванията. В тази връзка следва да се обърне специално внимание на условията в помещенията за отглеждане, практиките за разплод и гъстотата на заселеност. Освен това при избора на породи следва се предпочитат бавнорастящите видове и да се отчита тяхната способност да се приспособяват към местните условия. Правилата за прилагане в животновъдството и производството на аквакултури следва да гарантират спазването най-малко на разпоредбите на Европейската конвенция за Защита на животните, отглеждани за селскостопански цели (T-AP) и последвалите я препоръки.
(16)  Биологичното животновъдство следва да поддържа високи стандарти на благосъстояние на животните и да се съобразява със специфичните поведенчески потребности на животните според техния вид, а управлението на здравето на животните да се основава на превенция на заболяванията. В тази връзка следва да се обърне специално внимание на условията в помещенията за отглеждане, практиките за разплод и гъстотата на заселеност. Освен това при избора на породи следва се предпочитат дълго живеещи, устойчиви на заболявания и бавнорастящи видове и местни породи, и да се отчита тяхната способност да се приспособяват към местните условия. Правилата за прилагане в животновъдството следва да гарантират спазването най-малко на разпоредбите на Европейската конвенция за защита на животните, отглеждани за селскостопански цели (T-AP) и последвалите я препоръки.
Изменение 13
Съображение 17
(17)  Системата на биологичното животновъдно производство следва да се стреми към затваряне на производствените цикли на различните видове селскостопански животни с биологично отглеждани животни. Затова тя следва да стимулира увеличаването на генното разнообразие на биологичните животни, да подобрява вътрешната надеждност и така да обезпечава развитието на сектора.
(17)  Системата на биологичното животновъдно производство следва да се стреми към затваряне на производствените цикли на различните видове селскостопански животни с биологично отглеждани животни. Затова тя следва да стимулира увеличаването на генното разнообразие на биологичните животни, да подобрява вътрешната надеждност и така да обезпечава и насърчава развитието на сектора.
Изменение 159
Съображение 18
(18)  До приемането на правила на Общността за производството на аквакултури, държавите-членки следва да разполагат с възможността да предвидят прилагането на национални стандарти или, при липсата на такива, на частни стандарти, приети или признати от държавите-членки. Независимо от това, за предотвратяване на смущения на вътрешния пазар, на държавите-членки следва да се постави изискване за взаимно признаване на производствените им стандарти в тази област.
заличава се
Изменение 14
Съображение 22a (ново)
(22 a)  Като се има предвид сегашното разнообразие на растениевъдни и животновъдни практики в биологичното земеделие, държавите-членки следва да получат възможността да прилагат допълнителни, по-строги правила за биологично земеделие на техните територии.
Изменение 15
Съображение 25
(25)  За да се постигне яснота навсякъде на пазара на Общността, следва да се изработи опростена стандартизирана референтна база, задължителна за всички биологични продукти, произвеждани в Общността, поне където такива продукти не носят запазения знак на Общността за биологично производство. Възможността да се ползва тази референтна база следва да важи и за биологични продукти, внасяни от трети страни, но без да е налице задължение.
(25)  За да се постигне яснота навсякъде на пазара на Общността, следва да се изработи опростена стандартизирана референтна база, задължителна за всички биологични продукти, произвеждани в Общността, дори където такива продукти носят запазения знак на Общността за биологично производство. Стандартизираният референтен код следва да важи и за биологични продукти, внасяни от трети страни, и ясно да показва произхода на продуктите и евентуалните различия в прилагането на правилата за биологично производство.
Изменение 170
Съображение 27а (ново)
(27а) Държавите-членки следва да разполагат с подходяща нормативна уредба, основаваща се на предохранителния принцип и на принципа "замърсителят плаща", за да се изключат всички рискове от замърсяване на органичните продукти с ГМО. Операторите са длъжни да предприемат всички необходими предохранителни мерки за изключване на рисковете от случайно или технически неизбежно замърсяване с ГМО. Наличието на ГМО в органични продукти се ограничава единствено до непредвидимите и технически неизбежни обеми до максимална стойност от 0,1%.
Изменение 17
Съображение 32
(32)  Оценяването на равностойността по отношение на вносни продукти следва да е съобразено с международните стандарти, заложени в Codex Alimentarius (Кодекс за храните).
(32)  Оценяването на равностойността по отношение на вносни продукти следва да е съобразено с производствените стандарти, които са равностойни на прилаганите в Общността по отношение на биологичното производство.
Изменение 18
Съображение 32 а (ново)
(32а) Правилата за внос на биологични продукти следва да се приемат като модел, отговарящ на условията за достъп до пазара, който предоставя на производителите от трети страни достъп до пазар с висока степен на качество, при условие, че те се съобразяват със стандартите на този пазар.
Изменение 19
Съображение 36
(36)  Мерките, необходими за привеждането в изпълнение на настоящия Регламент, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/EC на Съвета от 28 юни 1999 г. за определяне на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, възложени на Комисията. Като се има предвид, че нормативната уредба за биологичното производство е важен фактор в рамките на Общата селскостопанска политика, тъй като тя е тясно свързана с тенденциите на развитие на селскостопанските пазари, е правилно тя да се приведе в съответствие със съществуващите законодателни процедури, използвани за управление на тази политика. Затова правомощията, възложени на Комисията по този Регламент, следва да се упражняват съобразно процедурата за управление, предвидена в член 4 от Решение 1999/468/EC,
(36)  Мерките, необходими за привеждането в изпълнение на настоящия Регламент, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията. Като се има предвид, че нормативната уредба за биологичното производство е важен фактор в рамките на Общата селскостопанска политика, тъй като тя е тясно свързана с тенденциите на развитие на селскостопанските пазари, е правилно тя да се приведе в съответствие със съществуващите законодателни процедури, използвани за управление на тази политика. Затова правомощията, възложени на Комисията по този Регламент, следва да се упражняват съобразно процедурата на регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/,
Изменение 20
Член 1, параграф 1, уводна част
1.  Настоящият регламент установява цели, принципи и правила по отношение на:
1.  Настоящият регламент полага основата за устойчиво развитие на биологичното производство и установява цели, принципи и правила по отношение на:
Изменение 21
Член 1, параграф 1, буква а)
a) производството, пускането на пазара, вноса, износа и контрола на биологични продукти;
a) всички етапи на производството, производствените методи, обработката, разпространението, пускането на пазара, вноса, износа, инспектирането и сертифицирането на биологични продукти;
Изменение 160
Член 1, параграф 2, встъпителна част
Настоящият регламент се прилага за следните селскостопански или аквакултурни продукти, когато са предназначени за пускане на пазара като органични продукти:
Настоящият регламент се прилага за следните селскостопански продукти, когато са предназначени за пускане на пазара като органични продукти:
Изменение 161
Член 1, параграф 2, буква в)
в) живи или необраотени аквакултурни продукти;
заличава се
Изменение 162
Член 1, параграф 2, буква г)
г) обраотени аквакултурни продукти, които са предназначени за консумация от човека;
заличава се
Изменения 179 и 153
Член 1, параграф 2, буква д а) (нова)
да) други продукти, като например сол, храни за домашни любимци, вълнени и текстилни изделия, консервирана риба, козметични продукти, добавки към храни и етерични масла.
Изменение 24
Член 1, параграф 3, уводна част
3.  Настоящият регламент се прилага на територията на Европейската общност за всеки участник, ангажиран със следните дейности:
3.  Настоящият регламент се прилага за всеки участник, ангажиран с дейности на който и да е етап от производството, приготвянето и разпространението на продуктите, описани в член 1, параграф 2, включително:
Изменение 25
Член 1, параграф 3, буква б)
б) обработка на храни и фуражи
б) кондициониране, преработка и приготвяне на храни и фуражи;
Изменение 26
Член 1, параграф 3, буква в)
в) пакетиране, етикетиране и рекламиране;
в) кондициониране, пакетиране, съхранение, етикетиране и рекламиране на продуктите на биологичното селско стопанство;
Изменение 27
Член 1, параграф 3, алинея 2
Той не се прилага за доставка на услуги по обществено хранене, столови в заводи и институции, ресторанти или други подобни заведения за хранене.
еa) доставка на услуги по обществено хранене, столови, ресторанти или други подобни заведения за хранене.
Изменение 28
Член 2, буква а)
a) "биологично производство" означава използване на биологични производствени методи в селското стопанство, както и дейности на последващата обработка, пакетиране и етикетиране на продукта, в съответствие с целите, принципите и правилата, установени с настоящия регламент;
a) "биологично производство" означава използване на биологични производствени методи в селското стопанство, както и дейности на последващата преработка, пакетиране, опаковане, съхранение и етикетиране на продукта, в съответствие с целите, принципите и правилата, установени в настоящия регламент;
Изменение 29
Член 2, буква б)
б) "биологичен продукт" означава селскостопански продукт, произхождащ от биологично производство;
б) "биологичен продукт" означава продукт, произхождащ от биологично производство;
Изменение 30
Член 2, буква (бa) (новa)
бa) "оператор" означава собственик на предприятие, извършващо дейности, попадащи в обхвата на настоящия регламент и подлежащи на контрол от страна на властите или контролните органи, отговарящи за биологичното производство;
Изменение 163
Член 2, буква д)
д) "аквакултура" означава развъждането и отглеждането на водни организми при използване на техники, предназначени да увеличат продукцията над естествения капацитет на околната среда, като организмите остават собственост на физическо или юридическо лице през целия етап на отглеждане или развъждане, до момента на и включително събирането на реколтата;
заличава се
Изменение 31
Член 2, буква е)
е) "преминаване" означава преход от небиологично към биологично земеделие;
е) "преминаване" означава период на преход от традиционно към биологично земеделие;
Изменение 32
Член 2, буква й)
й) "компетентен орган" означава централният орган на една страна-членка, отговарящ за организацирането на официалния контрол в сферата на биологичното производство, или всеки друг орган, на който е вменена тази отговорност, и, където е уместно, съответстващият орган в трета страна;
й) "компетентен орган" означава органът на една държава-членка, отговарящ за изпълнението на разпоредбите на настоящия регламент и подробните правила, приети от Комисията за неговото прилагане, или всеки друг орган, на който тази отговорност е поверена изцяло или частично; това включва и, където е уместно, съответстващия орган в трета страна;
Изменение 33
Член 2, буква к)
к) "контролен орган" означава независима трета страна, на която компетентният орган е делегирал определени задачи по контрола;
к) "контролен орган" означава независимият орган, който извършва инспекции, процедури по сертифициране и проследяване в сектора на биологичното производство, в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент и с подробните правила, приети от Комисията за неговото прилагане, и който е признат и проверен за тази цел от компетентния орган; това включва и, ако е уместно, равностойния орган на трета страна, за чието признаване се прилагат специални правила.
Изменение 34
Член 2, буква м)
м) "знак за съответствие" означава признаването на съответствие с определена група от стандарти или други нормативни документи, под формата на знак;
м) "знак за съответствие" означава признаването за спазване на изискванията, произтичащи от определена група от стандарти или други нормативни актове, под формата на знак;
Изменение 35
Член 2, буква с)
с) "продукти, произведени с ГМО" означава добавки за храни и фуражи, ароматични вещества, витамини, ензими, обработващи средства, някои продукти, използвани за храненето на животни (по Директива 82/471/EИО), продукти за растителна защита, торове и подобрители за почва, произведени чрез подхранване на организъм с материали, които са изцяло или частично ГМО.
с) "продукти, произведени с ГМО", означава продукти, получени чрез използване на ГМО като последен жив организъм в производствения процес, но които не съдържат или не се състоят от ГМО, нито са произведени от ГМО;
Изменение 36
Член 2, точка v а) (новa)
vа) "зелен тор" означава растителен материал, в който може да се съдържат случайни растения и треви и който се добавя към почвата с цел нейното обогатяване.
Изменение 37
Член 2, точка v б) (новa)
vб) "ветеринарно лечение" означава всички мерки за профилактика и лечение, използвани за лечението на болно животно или група от болни животни от определена болест, съгласно издадена рецепта и за определен период от време.
Изменение 38
Член 2, точка v в) (новa)
vв) "изкуствен" се отнася за продукти, които са произведени чрез химически и промишлени процеси, включително всички продукти, които не се срещат в природата, и имитации на продукти от естествени източници, като се изключват продукти, получени от естествени суровини или модифицирани чрез прости химични процеси.
Изменение 195
Член 2, точка v г) (нова)
v г) "свързано със земята", свързаното със земята животновъдство отговаря на следните три изисквания:
- на животните в стопанството се осигурява достъп на открито;
- осигурява се цялостно или частично торене със собствен животински тор;
- осигурява се целият или голяма част от фуража за прехрана на животните;
Изменение 180
Член 3, параграф -1, (нов)
-1а) Настоящият регламент има следните цели:
а) засилване на устойчивото развитие на системите за органично земеделие и цялостната органична хранителна верига и верига на хранене на животните;
б) осигуряване на функционирането на вътрешния пазар за органични продукти и честна конкуренция между всички производители на органични продукти;
в) установяване на надеждни правила по отношение на системите за органично производство, включително за инспекции, сертифициране и етикетиране.
Изменение 39
Член 3, уводна част
Системата на биологично производство следва да преследва следните цели:
1.  Методът на биологично производство следва да преследва следните цели:
Изменение 40
Член 3, буква а)
a)  Той следва да установи, с практична, икономически жизнеспособна система за управление в селското стопанство, производство на широка гама от продукти чрез методи, които:
a)  Той следва да установи, със система, основаваща се на устойчиво производство в екологичен и социално-икономически аспект, производство на широка гама от продукти чрез методи, които:
Изменение 41
Член 3, буква a), точка i)
i) сведе до минимум отрицателното въздействие върху околната среда;
i) сведе до минимум отрицателното въздействие върху околната среда и климата;
Изменение 42
Член 3, буква a), точка ia) (новa)
ia) осигури трайно равновесие между почви, води, растения и животни;
Изменение 43
Член 3, буква a), точка ii)
ii) поддържа и стимулира висока степен на биологично разнообразие в стопанствата и в заобикалящите ги райони;
ii) поддържа и стимулира висока степен на биологично и генно разнообразие във фермите и по този начин и в заобикалящите ги райони в по-широк смисъл, като се отделя специално внимание на запазването на обитаващите района видове, които са се приспособили, и на местните породи;
Изменение 44
Член 3, буква a), точка iii)
iii) опазва във възможно най-голяма степен природните ресурси, като води, почви, органични материи и въздух,
iii) използва по възможно най-рационален начин природните ресурси (води, почви и въздух) и средствата, влагани в селското стопанство (енергия, препарати за растителна защита, подхранващи съставки);
Изменение 45
Член 3, буква a), точка iv)
iv) спазва високите стандарти за благосъстояние на животните и по-конкретно да отговаря на поведенческите потребности на животните според особеностите на различните видове.
iv) спазва високите стандарти за здраве и благосъстояние на животните и по-конкретно да отговаря на поведенческите потребности на животните според особеностите на различните видове.
Изменение 46
Член 3, буква a), точка iva) (нова)
iva) допринася за съхраняване на традиционните процеси за приготвяне на качествени хранителни продукти и за развитието на малките семейни стопанства и предприемачески дейности.
Изменение 47
Член 3, буква б)
б) Той установява производство на хранителни и други селскостопански продукти, което отговаря на потребителското търсене на стоки, произвеждани с използването на естествени процеси, или на процеси, които са съпоставими с естествените процеси и с естествено получени материи.
б) Той установява производство на хранителни и други селскостопански продукти, което отговаря на потребителското търсене на стоки, произвеждани посредством използването на естествени процеси, или на физически процеси, които са съпоставими с естествените процеси и с естествено получени материи.
Изменение 48
Член 4, буква a)
a) използването на живи организми и методи на механично производство следва да се предпочита пред използването на изкуствени материали;
a) следва да се използват само живи организми и методи за механично производство, като използването на изкуствени материали и производствени методи, използващи изкуствени материали, се разрешава само съгласно член 16;
Изменение 49
Член 4, буква aa) (новa)
aa) биологичните и механични производствени методи следва да се предпочитат пред използването на външни средства като изкуствени материали;
Изменение 50
Член 4, буква б)
б) следва да се използват естествени материали преимуществено пред химически получени материали, които може да се използват само когато естествени материали не се предлагат на пазара;
б) когато е необходимо влагането на външни материали, следва да се използват естествени материали, минерали и биологично произведени суровини; химически обработени и получени материали следва стриктно да се ограничат за изключителни случаи, те може да се използват, само когато естествени материали не се предлагат на пазара и следва специално да се разрешат в съответствие с член 11;
Изменение 51
Член 4, буква в)
в) ГМО и продукти, произведени от или с ГМО, не могат да се използват, с изключение на продукти за ветеринарномедицински употреби;
в) ГМО и продукти, произведени от или с ГМО, не се се използват;
Изменение 52
Член 4, буква вa) (новa)
вa) йонизиращо лъчение не може да се използва.
Изменение 172
Член 4, буква в а) (нова)
ва) избягва се случайно замърсяване поради близост до зони на производство на ГМО.
Изменение 53
Член 4, буква г)
г) правилата за биологично производство следва да се адаптират към местните условия, степента на развитие и специфичните селскостопански практики, като същевременно се запазва общата концепция за биологично производство.
г) правилата за биологично производство следва да се адаптират към местните условия, степента на развитие и специфичните селскостопански практики, като същевременно се запазват целите и принципите на биологичното производство.
Изменение 54
Член 4, буква г a) (новa)
гa) биологичното производство следва да гарантира качеството, целостността и възможността за проследяване на продукта по цялата хранителна верига;
Изменение 55
Член 4, буква г б) (новa)
гб) биологичното производство следва да бъде дейност, която е устойчива в социален, екологичен и икономически план;
Изменение 56
Член 4, буква г в) (новa)
гв) не следва да има хидропонно отглеждане на култури, нито каквато и да е форма на отглеждане на култури без почва, нито животновъдно производство без почва.
Изменение 182
Член 4, параграф 1, буква г г) (нова)
гг) органичното производство поддържа и създава работни места, дава възможност на фермерите и потребителите да изградят обществен договор за устойчиви практики, производство на качествени храни и модели на потребление, включително комбинация от мерки за опазване на околната среда, устойчиво производство и търговско предлагане в близък периметър.
Изменение 57
Член 5, буква a)
a) селското стопанство следва да поддържа и подобрява плодородието на почвите, да предотвратява и да се бори с ерозията на почвите и да минимизира замърсяването;
a) селското стопанство следва да поддържа и подобрява жизнеността и плодородието на почвите, да предотвратява и да се бори с ерозията на почвите и да минимизира замърсяването;
Изменение 58
Член 5, буква aa) (новa)
aa) земеделието следва да запазва и създава работни места и така да допринася за устойчивото развитие на селските райони;
Изменение 59
Член 5, буква в)
в) използването на невъзобновяеми ресурси и материали извън стопанството следва да се минимизира;
в) използването на невъзобновяеми ресурси и материали извън стопанството следва да се минимизира; следва да се стимулира използването на възобновяеми източници на енергия;
Изменение 60
Член 5, буква е)
е) растенията следва да се хранят предимно чрез почвената екосистема;
е) растенията следва да се хранят предимно чрез почвената екосистема; по този начин се прилагат добри практики за управление на почвите;
Изменение 61
Член 5, буква ж)
ж) поддържането на здравето на животните и растенията следва да се основава на превантивни техники, включително подбор на подходящи породи и видове;
ж) поддържането на здравето на растенията следва да се основава на превантивни техники, включително подбор на подходящи видове, редуване на култури, смесване на култури, насърчаване на използването на естествени средства срещу вредителите и развиване на естествена устойчивост срещу вредители и болести;
Изменение 62
Член 5, буква жa) (новa)
жa) поддържането на здравето на животните следва да се основава на стимулиране на естествените защитни сили на имунната система и организма на животното, както и на подбора на подходящи породи и селскостопански практики;
Изменение 63
Член 5, буква з)
з) фуражът за селскостопанските животни следва да идва предимно от стопанството, където се отглеждат животните, или да се произвежда в сътрудничество с други биологични стопанства в същия район;
з) за предпочитане е фуражът за селскостопанските животни да идва от стопанството, където се отглеждат животните, или да се произвежда в сътрудничество с други биологични стопанства, а гъстотата на заселеност на животните да се ограничи, за да се гарантира, че управлението на животновъдството е съобразено с растениевъдството;
Изменение 64
Член 5, буква к)
к) породите следва да се избират с предпочитание към бавнорастящите видове и да се отчита способността на животните да се приспособяват към местните условия, тяхната жизненост и устойчивост към болести или здравословни проблеми;
к) породите следва да се избират с предпочитание към бавнорастящите, дългоживеещи видове и породи, които са местни за региона, и да се отчита способността на животните да се приспособяват към местните условия, тяхната жизненост и устойчивост към болести или здравословни проблеми.
Изменение 65
Член 5, буква л)
л) биологичният фураж за селскостопански животни следва да е съставен основно от селскостопански съставки от биологично земеделие и от естествени неселскостопански материали;
л) биологичният фураж за селскостопански животни следва да е съставен от селскостопански съставки от биологично земеделие и от естествени неселскостопански материали и следва да отговаря на специфичните хранителни потребности на селскостопанските животни на съответните етапи от тяхното развитие; изключенията следва да се разрешават в съответствие с член 11.
Изменение 196
Член 5, буква м)
м) прилагат се животновъдни практики, които укрепват имунната система и естествените защитни сили срещу заболявания;
м) прилагат се животновъдни практики, които укрепват имунната система и естествените защитни сили срещу заболявания, главно благодарение на редовни разходки и достъп на открито, както и на извеждането на паша всеки път, когато го позволяват климатичните условия и състоянието на почвата;
Изменение 66
Член 5, буква н)
н) аквакултурното производство следва да минимизира отрицателното въздействие върху водната среда;
н) аквакултурното производство следва да поддържа биологичното разнообразие и качеството на естествената водна екосистема и да минимизира отрицателното въздействие върху водните и сухоземни екосистеми;
Изменение 67
Член 6, заглавие
Принципи, приложими за преработката
Принципи, приложими за преработката и приготвянето
Изменение 68
Член 6, уводна част
В допълнение към общите принципи, формулирани в член 4 за производството на преработени биологични фуражи и храни, следва да се прилагат следните принципи:
В допълнение към целите и общите принципи, формулирани в член 4 за производството и приготвянето на преработени биологични фуражи и храни, следва да се прилагат следните принципи, включително определянето и евентуалните промени в приложенията.
Изменение 69
Член 6, буква a)
a) биологичните фуражи и храни следва да се произвеждат основно от селскостопански съставки, които следва да са биологични, освен когато дадена биологична съставка не се предлага на пазара;
a) биологичните фуражи и храни следва да се произвеждат от селскостопански съставки, които следва да са биологични, освен когато дадена биологична съставка не се предлага на пазара;
Изменение 70
Член 6, буква б)
б) добавки и обработващи средства следва да се използват във възможно най-ниска степен и само в случаи на съществена технологична необходимост;
б) добавки и обработващи средства следва да се използват във възможно най-ниска степен и само в случаи на съществена технологична или хранителна необходимост и ако са разрешени съгласно процедурата, определена в член 15;
Изменение 71
Член 6, буква вa) (новa)
вa) храната следва внимателно да се обработва така, че да се гарантира целостта на биологичната храна.
Изменение 72
Член 7, параграф 1, алинея 1
Цялата търговска част на стопанството следва да се управлява в съответствие с изискванията, приложими за биологичното производство, или за преминаването към биологично производство.
Цялото земеделско стопанство следва да се управлява в съответствие с изискванията, приложими за биологичното производство.
Изменение 184
Член 7, параграф 2, алинея първа
2.  От фермерите се изисква да не използват ГМО или продукти, произведени от ГМО, когато начилието на ГМО би трябвало да им е известно, предвид етикета, информацията или други документи придружаващи продукта.
2.  От фермерите се изисква да не използват ГМО или продукти, произведени от или чрез ГМО.
Изменение 75
Член 7, параграф 2, алинея 2
Когато стопани използват продукти, закупени от трети страни, за производството на биологични храни или фуражи, те следва да изискват от продавача потвърждение, че предоставените продукти не са произведени с ГМО.
Когато стопани или които и да е други субекти, предлагащи биологични продукти, използват продукти, закупени от трети страни, за производството на биологични храни или фуражи, те следва задължително да изискват от продавача потвърждение, че предоставените продукти не са произведени от или с ГМО и не съдържат или не се състоят от ГМО.
Изменение 76
Член 7, параграф 2, алинея 2a (нова)
При случайно или технически неизбежно заразяване с ГМО, операторите следва да могат да представят доказателства, че са взели всички необходими мерки за избягване на такова заразяване.
Изменение 77
Член 8, параграф 1, буква б)
б) плодородието и биологичната активност на почвата следва да се поддържат и повишават чрез редуване на многогодишни култури с добавяне на зелен тор, използване на тор и биологичен материал от биологични ферми;
б) плодородието и биологичната активност на почвата следва да се поддържат и повишават чрез редуване на многогодишни култури с добавяне на зелен тор, използване на отпадъчни продукти от животновъдството и биологичен материал от биологични ферми, за предпочитане компостиран;
Изменение 78
Член 8, параграф 1, буква з)
з) използването на всички одобрени изкуствени вещества подлежи на условията и ограниченията по отношение на културите, за които могат да се използват, метода на приложение, дозировката, времевите ограничения за използването и контакта с растението;
з) използването на всички одобрени изкуствени вещества подлежи на строгите условия и ограничения по отношение на културите, за които могат да се използват, метода на приложение, дозировката, времевите ограничения за използването и контакта с растението;
Изменение 185
Член 8, параграф 1, точка i)
(i) могат да се използват единствено органично произведени семена и посевен материал. За тази цел, растението, от които произлизат семената или вегетативния посадъчен материал, са произвеждани в съответствие с правилата, установени в настоящия регламент, най-малко в продължение на едно поколение, или два сезона при многогодишните култури.
(i) могат да се използват единствено органично произведени семена и посевен материал, за които е доказано, че не съдържат ГМО. За тази цел, растението, от които произлизат семената или вегетативния посадъчен материал, са произвеждани в съответствие с правилата, установени в настоящия регламент, най-малко в продължение на едно поколение, или два сезона при многогодишните култури.
В случай на липса на органично произведени семена, могат да се направят изключения в съответствие с правилата, установени в член 11 и приложение [XX] (като се вземе предвид Регламент (ЕО) 1452/2003), при условие че семената не са заразени с ГМО.
Изменение 79
Член 9, буква б), точка iii)
iii) селскостопанските животни следва да имат постоянен достъп до свободни площи, за предпочитане пасища, винаги когато метеорологичните условия и състоянието на земята позволяват това;
iii) ) селскостопанските животни следва да имат постоянен достъп до площи на открито, за предпочитане пасища, винаги когато метеорологичните условия и състоянието на земята позволяват това, освен ако общностното законодателство не налага ограничения и задължения по отношение на опазването на здравето на хората и животните; Комисията и държавите-членки следва да направят така, че такива ограничения и задължения да не водят до причиняване на страдания за животните или загуба на пазари на биологични продукти.
Изменение 80
Член 9, буква б), точка iv)
iv) броят на селскостопанските животни следва да се ограничи с оглед минимизиране на прекомерната паша, тъпченето на земята, ерозията или замърсяването, причинено от животните или от разпространяването на техния тор;
iv) броят на селскостопанските животни следва да се ограничи с оглед минимизиране на прекомерната паша, тъпченето на земята, ерозията или замърсяването, причинено от животните или от разпространяването на техните отпадъчни продукти;
Изменение 81
Член 9, буква б), точка v)
v) биологичните селскостопански животни следва да се отглеждат отделно или в готовност да се отделят от други селскостопански животни;
v) селскостопанските животни, отгледани по биологичен начин следва да се отглеждат отделно от други селскостопански животни;
Изменение 186
Член 9, буква б), точка vi)
vi) забранява се завързване или изолиране на добитък, освен по отношение на отделни животни за ограничен период от време и поради съображения за безопасност, грижи или ветеринарни интервенции;
vi) забранява се завързване или изолиране на добитък, освен по отношение на отделни животни за ограничен период от време и поради съображения за безопасност, грижи или ветеринарни интервенции; въпреки това могат да се допуснат изключения от страна на органа или институцията, делегирани от компетентния орган, ако едър рогат добитък се държи вързан в постройки, които вече са съществували преди 24 август 2000 г. или във малки ферми, където не е възможно да бъдат разпределяни в групи, подходящи за техните поведенчески изисквания, при условие че имат достъп до пасища и най-малко два пъти седмично до открити пространства за тичане и раздвижване и отглеждането им се извършва в съответствие с изискванията на хуманното отношение към животните, което включва осигуряване на удобни пространства със сламена постеля, и се извършва под формата на грижи за всяко животно;
Изменение 82
Член 9, буква б), точка x)
x) кошерите и материалите, използвани в пчеларството, следва да са направени от естествени материали;
x) кошерите и материалите, използвани в пчеларството, следва да са направени от материали, за които е доказано, че нямат неблагоприятно въздействие върху околната среда;
Изменение 83
Член 9, буква в), точка i)
i) възпроизводството не следва да се стимулира чрез хормонална намеса, освен ако това не се налага за лечение на нарушения в репродуктивната система;
i) възпроизводството по принцип следва да се основава на естествени методи, но се допуска и изкуствено осеменяване. Други форми на изкуствено или подпомогнато възпроизводство (например прехвърляне на ембриони) не следва да се използват;
Изменение 84
Член 9, буква в), точка ii)
ii) не следва да се прилага клониране и прехвърляне на ембриони;
ii) не следва да се използват техники за разплод, прилагащи генно инженерство, клониране и прехвърляне на ембриони;
Изменение 85
Член 9, буква г), точка i)
i) селскостопанските животни следва да се хранят с биологичен фураж, който може да включва части от фураж от сектори на ферми в преход към биологично земеделие, които задоволяват хранителните потребности на животното на различните етапи от неговото развитие;
i) селскостопанските животни следва да се хранят с биологичен фураж, така че да се задоволяват хранителните потребности на животното на различните етапи от неговото развитие; изключения може да се правят съгласно приложение XX, където се определя процентът на фуража, който може да се използва от ферми в преход към биологично земеделие;
Изменение 86
Член 9, буква г), точка ii)
ii) животните следва да имат постоянен достъп до места за паша или необработен фураж;
ii) животните следва да имат постоянен достъп до места за паша или необработен фураж, освен ако това не е противопоказно по ветеринарни причини, които могат да се преценят от компетентните органи или от ветеринарния лекар, който се грижи за животните;
Изменение 87
Член 9, буква д), точка ii)
ii) разпространението на болести следва да се спира незабавно, за да не страдат животните; алопатични продукти, включително антибиотици, може да се използват, ако е необходимо, когато употребата на фитотерапевтични, хомеопатични и други продукти е неподходяща
ii) разпространението на болести следва да се спира незабавно, за да не страдат животните; изкуствени химически алопатични ветеринарни медикаменти, включително антибиотици, може да се използват, ако е необходимо, при спазване на строги условия (с определяне на максималния брой прилагания за животно и срока за прекратяване), когато употребата на фитотерапевтични, хомеопатични и други продукти е неподходяща.
Изменение 165
Член 10
Член 10
Правила за производство на аквакултури
1.  Комисията, в съответствие с процедурата, посочена в член 31, параграф 2, и съгласно целите и принципите, формулирани в дял II, следва да установи производствените правила, включително правилата за преход към биологично производство, приложими за биологичните аквакултури.
2.  До приемането на правилато по параграф 1, се прилагат на национални правила или, при липсата на такива, частни стандарти, приети или признати от държавите-членки, при условие, че те преследват същите цели и спазват същите принципи като заложените в Дял II.
заличава се
Изменение 89
Член 11, параграф 1, уводна част
1.  Комисията, в съответствие с процедурата, посочена в член 31, параграф 2, и съгласно целите и принципите, формулирани в дял II, следва да установи конкретни критерии за одобрение на продукти и вещества, които могат да се използват в биологичното земеделие, както следва:
1.  Комисията, в съответствие с процедурата, посочена в член 31, параграф 2, след провеждане на консултации със съответните заинтересовани страни и съгласно целите и принципите, формулирани в дял II, следва да установи конкретни критерии за одобрение на продукти и вещества, които могат да се използват в биологичното земеделие, както следва:
Изменение 90
Член 11, параграф 1, буква д)
д) почистващи материали;
д) почистващи, хигиенни и дезинфекциращи материали;
Изменение 91
Член 11, параграф 1, буква е)
е) други вещества.
е) други вещества, като витамини, микроорганизми и растителни стимулатори.
Изменение 92
Член 11, параграф 2a (нов)
2a.  Комисията следва да гарантира прозрачни процедури по отношение на прилагането, документирането, прегледа, оценяването и ефективното вземане на решения. Тя следва да насочва държавите-членки и да оползотворява експертната база на сектора за биологичното земеделие и хранителна промишленост. Заинтересованите страни следва да имат възможността да участват в процеса на оценяване на определени продукти и вещества за включване в позитивни списъци. Молбите за изменения или оттегляне, както и решенията за тях, следва да бъдат публикувани.
Изменение 93
Член 11, параграф 2б (нов)
2б. Следните правила следва да се прилагат за продуктите за растителна защита:
i) тяхното използване следва да е от съществено значение за контролирането на вредни организми или определена болест, за които все още не съществуват други биологични, физически или развъдни алтернативи, или култивационни практики или други ефективни управленски практики;
ii) продукти, които нямат растителен, животински, микробен или минерален произход, и които не са идентични с тяхната естествена форма, могат да бъдат одобрени, само ако условията за тяхната употреба не допускат пряк контакт с ядливата /ядливите/ част /части/ на растението;
iii) тяхната употреба следва да бъде временна и Комисията да определи дата, до която употребата им ще се преустанови или ще се поднови;
Изменение 94
Член 11, параграф 2в (нов)
2в. Животни, отглеждани за хранителната промишленост, не следва да се хранят с месокостно брашно.
Изменение 95
Член 12, буква в)
в) мляко и млечни продукти от млекодайни животни, които са били небиологични, може да се продават като биологични след период от време, който да се определи съгласно процедурата, посочена в член 31, параграф 2;
в) мляко и млечни продукти от млекодайни животни, които са били небиологични, и други продукти като месо, яйца и мед, може да се продават като биологични след период от време, който да се определи съгласно процедурата, посочена в член 31, параграф 2;
Изменение 96
Член 13, параграф 3
3.  Не могат да се използват хексан и други органични разтворители.
3.  Не могат да се използват хексан и химически разтворители.
Изменение 189
Член 13, параграф 4, алинея първа
От производителите на храна за животни се изисква да не използват ГМО или продукти, произведени от ГМО, когато начилието на ГМО би трябвало да им е известно, предвид етикета, информацията или други документи придружаващи продукта.
От производителите на храна за животни се изисква да не използват ГМО или продукти, произведени от или чрез ГМО; операторите трябва да предприемат всички подходящи мерки за избягване на всяко заразяване с ГМО и да предоставят доказателства, че не е имало заразяване.
Изменение 156
Член 14, параграф 1, буква а)
а) поне 95% от теглото на съставките със земеделски произход на продукта следва да са биологични;
а) поне 95% от теглото на съставките със земеделски произход на продукта следва да са биологични, когато са добавени; За продуктите, съдържащи повече от 5% риба, водорасли, вино или оцет се изготвят специфични правила.
Изменение 99
Член 14, параграф 1, буква б)
б) съставки от неземеделски произход и обработващи средства може да се използват, само ако са одобрени съгласно член 15;
б) само добавки, обработващи средства, аромати, вода, сол, съставки от микроорганизми и ензими, минерали, микро-хранителни елементи, витамини, аминокиселини и други микрохранителни съставки могат да се използват в хранителни продукти, предназначени за специфични хранителни цели при условие, че са одобрени съгласно член 15;
Изменение 100
Член 14, параграф 1, буква в)
в) небиологични селскостопански съставки може да се използват, само ако са били одобрени съгласно член 15.
в) небиологични селскостопански съставки може да се използват, само ако са били разрешени съгласно член 15 или временно разрешени от държава-членка;
Изменение 101
Член 14, параграф 1, буква вa) (нова))
вa) една биологична съставка не може да присъства едновременно като същата съставка от небиологичен източник или от стопанство, което е в преход към биологично производство;
Изменение 102
Член 14, параграф 1, буква вб) (нова)
вб) храни, произведени от растения, отгледани в стопанство в преход към биологично производство, може да съдържат само една съставка от земеделски произход.
Изменение 103
Член 14, параграф 2
2.  Екстракцията, обработката и съхранението на биологичната храна следва да се извършват грижливо, за да се предотврати загуба на качествата на съставките. Не следва да се използват вещества или техники, които възстановяват тези качества, или които коригират последици от небрежност при обработката на тези продукти.
2.  Екстракцията, кондиционирането, транспортът, преработката, съхранението и пускането на пазара на биологичната храна следва да се извършват грижливо, за да се предотврати загубата на качествата на съставките и продуктите. Не следва да се използват вещества или техники, които възстановяват тези качества, или които коригират последици от небрежност при преработката на тези продукти.
Изменение 190
Член 14, параграф 3, алинея първа
3.  От преработвателите се изисква да не използват ГМО или продукти, произведени от ГМО, когато начилието на ГМО би трябвало да им е известно, предвид етикета, информацията или други документи придружаващи продукта.
3.  От преработвателите се изисква да не използват ГМО или продукти, произведени от или чрез ГМО; операторите трябва да предприемат всички подходящи мерки за избягване на всяко заразяване с ГМО и да предоставят доказателства, че не е имало заразяване.
Изменение 105
Член 14, параграф 3a (нов)
3a.  Екстракцията, преработката и съхранението на биологични хранителни стоки следва да се извършват при гарантиране на времевото и пространствено разделение от други небиологични производствени линии.
Изменение 106
Член 14, параграф 3б (нов)
3б. Държавите-членки могат да поддържат или въвеждат по-строги правила за производството на преработени храни, при условие че тези правила са съобразени със законодателството на Общността и не възпрепятстват или ограничават свободното движение на стоки, които са съобразени с настоящия регламент.
Изменение 107
Член 15, параграф 3a (нов)
3a.  Държавите-членки могат да поддържат или въвеждат по-строги правила за използването на определени продукти и вещества в преработвателната промишленост, при условие че тези правила са съобразени със законодателството на Общността и не възпрепятстват или ограничават свободното движение на продукти, които са съобразени с настоящия регламент.
Изменение 108
Член 16, параграф 2, буква бa) (нова)
бa) в случаите, когато ограничения и задължения, отнасящи се до защитата на здравето на хора и животни, се налагат от законодателството на Общността;
Изменение 109
Член 16, параграф 2, буква з)
з) в случаите, когато ограничения и задължения, отнасящи се до защитата на здравето на хора и животни, се налагат от законодателството на Общността;
заличава се
Изменение 110
Член 16, параграф 2, алинея 1a и 1б (нови)
Когато това бъде счетено за уместно, се допускат изключения за определен период от време, като същите се основават на конкретно разработен план за решаване на съответния проблем за развитие на съответния регион или стопанство.
Информацията за допустимите изключения по този член се предоставя за публично ползване, като тя се актуализира най-малко на всеки три години.
Изменение 111
Член 17, параграф 1, алинея 1а (нова)
В случай на продукти, преминали през обработка, тези термини могат да бъдат използвани само когато:
а) в обозначението на продукта и неговия етикет най-малко 95% от теглото на съставките със земеделски произход са биологично произведени и всички важни съставки са произведени биологично;
б) в списъка със съставките информацията за биологичните съставки е вписана по същия начин, със същия цвят, размер и вид на шрифта, както другата информация за в списъка със съставките. Тези продукти не носят знак, обозначаващ биологично производство.
Изменение 112
Член17, параграф 2
2.  Изброените в приложение І термини, техни производни или умалителни форми, самостоятелно или съвместно, не могат да се използват никъде в Общността, както и на който и да е език на Общността, при етикетиране и рекламиране на продукт, който не е бил произведен и контролиран или внесен съгласно настоящия регламент, освен ако термините не могат ясно да бъдат свързани със селскостопанска продукция.
2.  Изброените в приложение І термини, техни производни или умалителни форми, самостоятелно, съвместно или по подразбиране, не могат да бъдат използвани никъде в Общността, както и на който и да е език на Общността, при етикетиране и рекламиране на продукт, който не е бил произведен или внесен, контролиран и сертифициран съгласно настоящия регламент, освен ако термините не могат ясно да бъдат асоциирани с биологична селскостопанска продукция.
Изменение 171
Член 17, параграф 3
3.  Изброените в приложение І термини, техни производни или умалителни имена, използвани самостоятелно или в съчетание с други термини, не може да се използват за продукти, върху чийто етикет е обозначено, че съдържат ГМО, че се състоят от ГМО или че са произведени от ГМО.
3.  Изброените в приложение І термини, техни производни или умалителни имена, използвани самостоятелно или в съчетание с други термини, не трябва да се използват за продукти, върху чийто етикет е обозначено, че съдържат ГМО, че се състоят от ГМО или че са произведени от или с помощта на ГМО, или когато е доказано, че използваният продукт, съставка или храна са замърсени с ГМО, или за обозначаване на продукти, чието случайно замърсяване с ГМО надвишава доловимия праг от 0,1%.
Изменение 114
Член 17, параграф 4
4.  Страните-членки предприемат необходимите мерки за обезпечаване на спазването на настоящия член.
4.  Държавите-членки предприемат необходимите мерки за обезпечаване на спазването на настоящия член, както и за предотвратяване на неправомерното използване с измамни цели на упоменатите в този член термини.
Изменение 115
Член 18, параграф 1, буква a)
a) упоменатият в член 22, параграф 7 номер на кода на компетентния орган за извършване на контрол, на какъвто подлежи участникът в предприемаческата дейност;
a) упоменатият в член 22, параграф 7 номер на кода на компетентния орган или власт за извършване на контрол, сертификация и инспекция, на които подлежи участникът в предприемаческата дейност;
Изменение 116
Член 18, параграф 1, буква б)
б) в случаите, когато упоменатият в член 19 знак не се използва, най-малко едно от изброените в приложение ІІ обозначения да е изписано с главни букви.
б) упоменатият в член 19 знак и най-малко едно от изброените в приложение ІІ обозначения да са изписани с главни букви.
Изменение 117
Член 18, параграф 1, буква бa) (нова)
бa) обозначение на произхода на продукта или на селскостопанските суровини, от които се състои продуктът, и по-точно дали произходът на продукта е от Общността или от трета страна, или комбинация от двете. Мястото на произход на продукта се допълва от наименованието на страната дотолкова, доколкото продуктът или суровините, от които е произведен, са от тази определена страна.
Изменение118
Член 19, заглавие
Знак на Общността за биологична продукция
Знак на Общността и национален знак за биологична продукция
Изменение 119
Член 19
Съобразно упоменатата в член 31, параграф 2 процедура, Комисията определя знак на Общността, който е възможно да се използва при етикетиране, представяне и рекламиране на произведени, контролирани или внесени съгласно настоящия регламент продукти.
Съобразно упоменатата в член 31, параграф 2 процедура, Комисията определя знак на Общността, който се използва при етикетиране, представяне и рекламиране на произведени, контролирани или внесени съгласно настоящия регламент продукти, и който да съставлява основния символ за идентифициране на биологични продукти в целия Европейски съюз.
Изменение 120
Член 19, параграф 1a (нов)
Знакът на Общността не следва да се използва в случаите на преработени храни, неотговарящи на изискванията на член 14, параграф 1, или в случаите на продукти от производство в преход.
Изменение 121
Член 21
Съгласно посочената в член 31, параграф 2 процедура, Комисията въвежда специални изисквания за етикетиране на биологичния фураж и на продукти с произход от стопанства в преход към биологично производство.
Съгласно посочената в член 31, параграф 2 процедура, Комисията въвежда специални изисквания за етикетиране на биологичния фураж.
Изменение 122
Член 21, параграф 1a и 1б (нови)
Растителни продукти може да имат обозначения при етикетиране и реклама, отнасящи се до преминаване към биологично производство, в случаите, когато подобни продукти удовлетворяват изискванията на член 12.
Подобни обозначения следва да:
a) съдържат следния текст: "произведено в процес на преход към биологично земеделие"
б) са изписани с цвят, размер и вид на шрифта, които да позволяват на потребителите ясно да идентифицират конкретния продукт от преходно производство.
Изменение 123
Член 22, параграф 4, алинея 1
Компетентният орган може да делегира определени задачи по осъществяване на контрол на един или повече контролни органи съгласно член 5 от Регламент (ЕО) №882/2004.
Компетентният орган може да делегира определени задачи по осъществяване на контрол на един или повече контролни власти или органи съгласно членове 4, параграф 3 и 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 882/2004.
Изменение 124
Член 22, параграф 4, алинея 2
Контролните органи удовлетворяват изискванията на Европейски стандарт EN 45011 или ISO указания 65 "Общи изисквания към органите, експлоатиращи системи за сертификация на продукти", съгласно последно публикуваните им версии в Официален вестник на Европейския съюз, серия С.
Контролните органи се акредитират съгласно изискванията на Европейски стандарт EN 45011 или ISO указания 65 "Общи изисквания към органите, експлоатиращи системи за сертификация на продукти", съгласно последно публикуваните им версии в Официален вестник на Европейския съюз, серия С.
Изменение 125
Член 22, параграф 7
7.  Държавите-членки определят кодов номер на всеки орган, компетентен да извършва контрол съгласно настоящия регламент.
7.  Държавите-членки определят кодов номер на всеки орган, компетентен да извършва контрол, инспекции и сертификация съгласно настоящия регламент.
Изменение 126
Член 22, параграф 8a (нов)
8a.  Държавите-членки във всички случаи вземат мерки установената система за контрол да позволява продуктът да бъде проследяван на всеки един етап на производство, подготовка и разпространение, така че на потребителите да се гарантира, че биологичните продукти са произведени съгласно настоящия регламент.
Изменение 127
Член 23, параграф 1, буква a)
a) да извести за дейността компетентния орган в страната-членка, на територията на която се извършва тази дейност;
a) да извести за цялостния обхват на дейността компетентния орган в държавата-членка, на територията на която се извършва тази дейност;
Изменение 128
Член 23, параграф 4
4.  Компетентният орган следва да съхранява актуализиран списък с имената и адресите на участниците, включени в системата за контрол.
Компетентните власти и контролни органи следва да съхраняват актуализиран списък с имената и адресите на участниците, включени в системата за контрол. Този списък се предоставя на разположение на заинтересовани страни.
Изменение 129
Член 24, параграф 3a (нов)
3a.  Организират се редовни изслушвания на заинтересовани страни с оглед запознаване и изтъкване важната роля на стопаните с биологични стопанства в процеса на вземане на решения и сертифициране.
Изменение 130
Член 25, параграф 1, буква a)
a) в случай на констатиране на нередност по отношение на съответствието с изложените в настоящия регламент изисквания, предприема мерки обозначенията и знакът, както те са регламентирани в членове 17, 18 и 19, да не се използват за цялата партида или производствената серия, засегната от тази нередност;
a) в случай на констатиране на нередност по отношение на съответствието с изложените в настоящия регламент изисквания, предприема мерки обозначенията и знакът, както те са регламентирани в членове 17, 18 и 19, да не се използват за цялата партида или производствената серия, засегната от тази нередност, или да се отстранят от нея;
Изменение 131
Член 26
При искане, надлежно обосновано от необходимостта да се гарантира, че производството на продукта е в съответствие с изискванията на настоящия регламент, компетентните власти и контролните органи обменят с други компетентни власти и контролни органи съответната информация за получените резултати от упражнявания от тях контрол. Те също могат да обменят подобна информация и по собствена инициатива.
При молба, надлежно обоснована от необходимостта да се гарантира, че производството на продукта е в съответствие с изискванията на настоящия регламент, компетентните власти, национални представители на заинтересовани страни и представители на Общността, вземащи участие във вземането на решения, и контролните органи обменят с други компетентни власти и контролни органи съответната информация за получените резултати от упражнявания от тях контрол. Те също могат да обменят подобна информация и по собствена инициатива.
Изменение 132
Член 27, параграф 1
1.  Продукт, внесен от трета страна, може да бъде пуснат на пазара на Общността, обозначен с етикет за биологичност, в случаите, когато е в съответствие с разпоредбите на дялове ІІ, ІІІ и ІV от настоящия регламент.
1.  Продукт, внесен от трета страна, може да бъде пуснат на пазара на Общността, обозначен с етикет за биологичност в случаите, когато:
a) е в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент;
б) отговорните за производството, вноса и пускането на пазара предприятия и организации подлежат на контрол, равностоен на този на Общността, проведен от официално признати от Общността органи;
в) отговорните за производството, вноса и пускането на пазара предприятия и организации във всеки един момент могат да предоставят доказателства за това, че продуктът отговаря на изискванията на настоящия регламент;
г) продуктът е обезпечен с издаден от компетентния контролен орган сертификат, удостоверяващ съответствието му с настоящия регламент.
Изменение 133
Член 27, параграф 2
2.  Оператор от трета страна, желаещ да продава на пазара на Общността продукти, етикетирани като биологични според условията на параграф 1, осигурява достъп до дейността си на всеки компетентен или контролен орган, както това е регламентирано в дял V, при условие, че съответната власт или орган извършват контрол в третата страна на производство, или осигурява достъп до дейността си на одобрен контролен орган съгласно изискванията на параграф 5.
2.  Оператор от трета страна, желаещ да продава на пазара на Общността продукти, етикетирани като биологични според условията на параграф 1, на всеки един етап от производството, преработката или дистрибуцията на продуктите осигурява достъп до дейността си на всеки компетентен или контролен орган, както това е регламентирано в дял V, при условие, че съответната власт или орган извършват контрол в третата страна на производство, или осигурява достъп до дейността си на одобрен контролен орган съгласно изискванията на параграф 5.
Такива продукти следва да бъдат защитени от предоставен от контролните органи сертификат, удостоверяващ съответствието с изложените в настоящия член условия.
Изменение 134
Член 27, параграф 2a (нов)
Съответният оператор във всеки един момент следва да може да предостави на вносителите или на националните власти документни доказателства, издадени от компетентен орган, както е регламентирано в дял V, като по този начин стане възможна идентификацията на извършилия последната операция оператор и удостоверяване на съответствието на този оператор с разпоредбите на настоящия регламент.
Изменение 135
Член 27, параграф 3, буква a)
a) продуктът е произведен съгласно стандарти за производство, равностойни на прилаганите при биологичното производство в Общността, или съгласно международно признатите стандарти, регламентирани в указанията на Codex Alimentarius;
a) продуктът е произведен съгласно стандарти за производство, равностойни на прилаганите при биологичното производство в Общността, като се вземат под внимание указанията на Codex Alimentarius CAC/GL 32 ;
Изменение 136
Член 27, параграф 3, буква б)
б) производителят е подлежал на контролни мерки, равностойни на тези на контролната система на Общността, или на такива, които са в съответствие с указанията на Codex Alimentarius;
б) операторът е подлежал на контролни мерки, равностойни на тези на контролната система на Общността, като при това се отчитат указанията CAC/GL 32 на Codex Alimentarius;
Изменение 137
Член 27, параграф 3, буква в)
в) оператор от трета страна, желаещ да продава на пазара на Общността свои продукти, етикетирани като биологични при условията на настоящия параграф, е осигурил достъп до дейностите си на призната съобразно изискванията на параграф 4 контролна система, или на признат съобразно изискванията на параграф 5 контролен орган;
в) оператори от трети страни, желаещи да продават на пазара на Общността свои продукти, етикетирани като биологични при условията на настоящия параграф, на всеки един етап от производството, преработката или разпространението на продуктите са осигурили достъп до дейностите си на призната съобразно изискванията на параграф 4 контролна система, или на един или повече контролни органи, признати съобразно изискванията на параграф 5;
Изменение138
Член 27, параграф 3, буква г)
г) продуктът е обезпечен със сертификат, издаден от компетентните власти или контролни органи на трета страна, които следва да са признати съгласно изискванията на параграф 4, или от контролен орган, признат съобразно изискванията на параграф 5. Сертификатът следва да удостоверява, че продуктът отговаря на изложените в настоящия параграф условия.
г) продуктът е обезпечен със сертификат, издаден от компетентните власти или контролни органи на трета страна, които следва да са признати съгласно изискванията на параграф 4, или от контролен орган, признат съобразно изискванията на параграф 5, който следва да удостоверява, че продуктът отговаря на изложените в настоящия параграф условия. Съгласно регламентираната в член 31, параграф 2 процедура, Комисията определя условията, на които да отговаря сертификатът и формулира нормите за прилагане преди новият режим на внос да влезе в сила.
Изменение 139
Член 27, параграф 3, буква гa) (нова)
гa) одобрените по параграф 4 или признати по параграф 5 контролни органи на трети страни отговарят на Европейски стандарт EN 45011 относно общите критерии за сертифициращи органи на продукти (ISO/IEC Указание 65) и преди 1 януари 2009 г. са били акредитирани съгласно този стандарт от който и да е акредитиращ орган, подписал Многостранното споразумение за признаване.
Изменение 140
Член 27, параграф 4, алинея 1
Съгласно изложената в член 31, параграф 2 процедура, Комисията признава трети страни, чиито производствени стандарти и контролни процедури са равностойни на прилаганите в Общността или съответстват на международно възприетите стандарти, изложени в указанията на Codex Alimentarius, като при това съставя списък на тези страни.
4.  Съгласно изложената в член 31, параграф 2 процедура, Комисията признава трети страни, чиито производствени стандарти и контролни процедури са равностойни на прилаганите в Общността или съответстват на указанията CAC/GL 32 на Codex Alimentarius, като при това съставя списък на тези страни.
Изменение 141
Член 27, параграф 4, алинеи 2a и 2б (нови)
Признатите контролни органи или контролни власти предоставят издадени от акредитиращия орган доклади за оценка или, в случаите, когато това е удачно, доклади на компетентния орган за редовната проверка на място, надзор и многогодишна преоценка на дейностите им. Тези доклади за оценка се публикуват в интернет.
На базата на докладите за оценка, Комисията, с помощта на държавите-членки, осигурява необходимия надзор над признатите контролни органи посредством редовно преразглеждане на тяхното признаване. Същността на надзора се определя на база оценка на риска от поява на нередности или нарушения на настоящия регламент.
Изменение 142
Член 27, параграф 5a (нов)
5a.  Компетентните национални органи следва да участват в процеса на упълномощаване на органите за инспекция и сертификация. Операторите вносители следва да им изпращат сертификати за всички дейности по вноса. Те следва да създадат публична база данни на Общността за вноса.
Компетентните органи на Общността и отделните държави могат да провеждат случайни проверки на място на органите за инспекция и сертификация.
Изменение 152
Член 28
Държавите-членки не могат да забранят или ограничат, въз основа на производствения метод, етикетирането или представянето на този метод, пускането на пазара на биологични продукти, които отговарят на изискванията на настоящия регламент.
1.  Компетентните и контролните органи не могат да забранят или ограничат, във връзка с производствения метод, етикетирането или представянето на този метод, пускането на пазара на биологични продукти, които са проверени от контролен орган на друга държава-членка, при условие, че тези продукти отговарят на изискванията на настоящия регламент.
По специално, разпоредби за контрол или финансови такси, различни от упоменатите в Част V на настоящия регламент, не могат да бъдат налагани.
2.  Държавите-членки могат да прилагат по-стриктни правила на тяхна територия при условие, че те отговарят на общностното законодателство и не забраняват или ограничават пускането на пазара на биологични продукти, произведени извън въпросната държава-членка.
Изменение 144
Член 31, заглавие
Управителен комитет по биологично производство
Комитетът по процедурата на регулиране с контрол по биологично производство.
Изменение 145
Член 31, параграф 1
1.  На Комисията оказва съдействие Управителният комитет по биологично производство (наричан по-долу за краткост "комитет").
1.  На Комисията оказва съдействие Комитетът по процедурата на регулиране с контрол по биологично производство (наричан по-долу за краткост "комитет").
Изменение 146
Член 31, параграф 1a (нов)
1a.  Комитетът осигурява редовни консултации и сътрудничество с представители на производителите на биологични продукти и на потребителите с оглед последователно изпълнение на целите на биологичното производство, както те са формулирани в член 3, като същите представители бъдат ангажирани при актуализиране и прилагане на целесъобразни техники в съответствие с постановените в дял ІІ цели и принципи.
Изменение 147
Член 31, параграф 2
2.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.
2.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи от 1 до 4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО.
Изменение 148
Член 31, параграф 2a (нов)
2a.  Комисията уведомява по процедурата на комитология Европейския парламент за всички планирани промени в регламента и взема под дължимото внимание становището на Парламента.
Изменение 149
Член 31, параграф 4
4.  Комитетът приема свой процедурен правилник.
4.  Комитетът приема свой процедурен правилник съгласно член 7 от Решение 1999/468/ЕО.
Изменение 150
Член 32, буква a)
a) подробни правила, по отношение на определените в дял ІІІ производствени правила, в частност по отношение на специфичните изисквания и условия, които се спазват от селскостопанските и други производители на биологични продукти;
a) подробни правила, по отношение на определените в дял ІІІ производствени правила, в частност по отношение на специфичните изисквания и условия, които се спазват от селскостопанските и други производители на биологични продукти, в това число дефинитивни списъци, отнасящи се до материали, влагани в растениевъдството, добавки, средства за преработка и други съставки;
Изменение151
Приложение II
-  ЕС-БИОЛОГИЧЕН
-  БИОЛОГИЧЕН

(1) Въпросът беше върнат във водещата комисия съгласно член 53, алинея 2 (A6-0061/2007).

Правна информация - Политика за поверителност