Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2005/0278(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0061/2007

Předložené texty :

A6-0061/2007

Rozpravy :

PV 28/03/2007 - 16
CRE 28/03/2007 - 16

Hlasování :

PV 29/03/2007 - 8.8
CRE 29/03/2007 - 8.8
Vysvětlení hlasování
PV 22/05/2007 - 9.6
CRE 22/05/2007 - 9.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0095
P6_TA(2007)0191

Přijaté texty
PDF 611kWORD 407k
Čtvrtek, 29. března 2007 - Brusel
Ekologická produkce a označování ekologických produktů *
P6_TA(2007)0095A6-0061/2007

Návrh nařízení Rady o ekologické produkci a označování ekologických produktů (KOM(2005)0671 – C6-0032/2006 – 2005/0278(CNS))

(Postup konzultace)

Návrh byl dne 29. března 2007 pozměněn takto(1):

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrhy Parlamentu
Pozměňovací návrh 1
Právní východisko 1
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 37 a 95 této smlouvy,
Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 1
(1)  Ekologická produkce je souhrnný systém řízení zemědělského podniku a produkce potravin, který spojuje nejlepší postupy z hlediska ochrany životního prostředí, vysokou úroveň biologické rozmanitosti, ochranu přírodních zdrojů, uplatňování náročných norem pro životní podmínky zvířat a produkci v souladu s požadavky určitých spotřebitelů, kteří upřednostňují produkty vyprodukované s použitím přírodních látek a procesů. Ekologická metoda produkce tak plní dvojí společenskou roli, když na straně jedné zajišťuje zvláštní trh odpovídající na spotřebitelskou poptávku po ekologických produktech a na straně druhé dodává veřejné statky přispívající k ochraně životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat, jakož i k rozvoji venkova.
(1)  Ekologická produkce je souhrnný systém řízení zemědělského podniku a produkce potravin, který se zaměřuje na všechny stránky udržitelné produkce a usiluje o dosažení rovnováhy, a který spojuje nejlepší postupy z hlediska ochrany životního prostředí, vysokou úroveň biologické rozmanitosti, ochranu přírodních zdrojů a uplatňování náročných norem pro životní podmínky zvířat a jejím cílem je zvýšit úrodnost půdy pomocí přírodních prostředků a zajistit produkci v souladu s požadavky určitých spotřebitelů, kteří upřednostňují produkty vyprodukované s použitím přírodních látek a procesů. Ekologická metoda produkce tak plní několik pozitivních úloh: nejenže zajišťuje zvláštní trh odpovídající na spotřebitelskou poptávku po ekologických produktech, ale také dodává veřejné statky, které nejsou omezeny pouze na potravinářské odvětví, a také, a to především, přispívá k ochraně životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat, jakož i ke společenskému rozvoji venkova.
Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 2
(2)  Podíl odvětví ekologického zemědělství je na vzestupu ve většině členských států. Zvlášť pozoruhodný je růst spotřebitelské poptávky v posledních letech. Nedávné reformy společné zemědělské politiky, kladoucí důraz na tržní orientaci a nabídku kvalitních produktů pro splnění spotřebitelské poptávky, budou zřejmě dále stimulovat trh s ekologickou produkcí. V souvislosti s tím hrají v zemědělském politickém rámci stále důležitější roli právní předpisy o ekologické produkci, které úzce souvisejí s vývojem na zemědělských trzích.
(2)  Ekologické hospodářství je plně v souladu s cíli udržitelného rozvoje, které Evropská unie stanovila v souvislosti s Göteborgským programem, neboť přispívá k dosažení udržitelného rozvoje, produkuje zdravé a vysoce kvalitní produkty a využívá výrobní metody šetrné k životnímu prostředí. Podíl odvětví ekologického zemědělství je na vzestupu ve většině členských států. Zvlášť pozoruhodný je růst spotřebitelské poptávky v posledních letech. Nedávné reformy společné zemědělské politiky, kladoucí důraz na tržní orientaci a nabídku kvalitních produktů pro splnění spotřebitelské poptávky, budou zřejmě dále stimulovat trh s ekologickou produkcí. V souvislosti s tím je nutné, aby ekologická produkce hrála stále důležitější roli v zemědělském politickém rámci a úzce spuvisela s rozvojem zemědělských trhů a byla spojena s ochranou a zachováním půdy používané k zemědělským činnostem.
Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 2a (nový)
(2a)  Veškeré právní předpisy a politiky, které Společenství v této oblasti přijímá, by měly přispívat k rozvoji ekologického hospodářství a ekologické produkce, jak je definuje toto nařízení. Ekologické hospodářství hraje důležitou roli v provádění politiky udržitelného rozvoje Společenství.
Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 3
(3)  Právní rámec Společenství, kterým se řídí odvětví ekologické produkce, by měl jako o svůj cíl usilovat o zajištění korektní hospodářské soutěže a řádného fungování vnitřního trhu s ekologickými produkty a o zachování a oprávněnost důvěry spotřebitelů v produkty označené jako ekologické. Jeho cílem by dále mělo být vytvoření podmínek, za kterých se může toto odvětví rozvíjet v souladu s vývojem ve výrobě a na trzích.
(3)  Právní rámec Společenství, kterým se řídí odvětví ekologické produkce, by měl jako o svůj cíl usilovat o zajištění korektní hospodářské soutěže a řádného fungování vnitřního trhu s ekologickými produkty a o zachování a oprávněnost důvěry spotřebitelů v produkty označené jako ekologické. Jeho cílem by dále mělo být vytvoření podmínek, za kterých se může toto odvětví rozvíjet v souladu s vývojem ve výrobě a na trzích ekologicky udržitelným způsobem.
Pozměňovací návrhy 6 a 157
Bod odůvodnění 7
(7)  Měl by být stanoven obecný rámec Společenství pro pravidla ekologické produkce vztahující se na rostlinnou a živočišnou produkci, včetně pravidel k přechodu na ekologickou produkci a pravidel k produkci zpracovaných potravin a krmiv. Pravomoc stanovit podrobnosti těchto obecných pravidel a přijmout pravidla produkce Společenství v oblasti akvakultury by měla být svěřena Komisi.
(7)  Měl by být stanoven obecný rámec Společenství pro pravidla ekologické produkce vztahující se na rostlinnou a živočišnou produkci, včetně pravidel k přechodu na ekologickou produkci a pravidel k produkci zpracovaných potravin a krmiv. Pravomoc stanovit podrobnosti a přílohy těchto obecných pravidel by měla být svěřena Komisi, jež by měla konzultovat s Parlamentem a Radou.
Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 8
(8)  Rozvoj ekologické produkce by měl být dále usnadněn zejména podporou používání nových technik a látek, které jsou pro ekologickou produkci vhodnější.
(8)  Rozvoj ekologické produkce by měl být dále usnadněn na základě osvědčených postupů, zejména podporou úrodnosti půdy, osevních postupů, zachování místního osiva, metod pro úsporu vody a energie a používání nových technik a látek, které jsou pro ekologickou produkci vhodnější.
Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 9
(9)  Geneticky modifikované organismy (GMO) a produkty vyprodukované z nich nebo s jejich použitím jsou s pojmem ekologické produkce a vnímáním ekologických produktů ze strany spotřebitelů neslučitelné. Proto by neměly být záměrně používány v ekologickém zemědělství nebo při zpracování ekologických produktů.
(9)  Geneticky modifikované organismy (GMO) a produkty vyprodukované z nich nebo s jejich použitím jsou s pojmem ekologické produkce a vnímáním ekologických produktů ze strany spotřebitelů neslučitelné. Proto by neměly být používány v ekologickém zemědělství nebo při zpracování ekologických produktů. Kontaminace ekologického osiva, vstupů, krmiva a potravin by měla být předem vyloučena vhodnými právními předpisy na vnitrostátní úrovni a na úrovni Společenství spočívajícími na zásadě obezřetnosti.
Pozměňovací návrh 187
Bod odůvodnění 9a (nový)
S ohledem na rostoucí nebezpečí kontaminace ekologického osiva, krmiva a potravin GMO a vzhledem k neexistenci vnitrostátních právních předpisů pro příslušná preventivní opatření a odpovědnost v mnoha členských státech by Komise měla do 1. ledna 2008 zveřejnit návrh rámcové směrnice o preventivních opatřeních s cílem zamezit kontaminaci GMO v celém potravinovém řetězci, včetně legislativního rámce stanovujícího pravidla odpovědnosti, pokud jde o jakoukoli kontaminaci GMO, který bude založen na zásadě "znečišťovatel platí".
Pozměňovací návrh 9
Bod odůvodnění 9b (nový)
(9b)  Užívání syntetických přípravků na ochranu rostlin je neslučitelné s ekologickou produkcí.
Pozměňovací návrh 10
Bod odůvodnění 14
(14)  Se záměrem vyhnout se znečišťování životního prostředí, zejména přírodních zdrojů, jako je půda a voda, by ekologická živočišná produkce měla v zásadě vytvářet úzký vztah mezi touto produkcí a půdou, vhodnými víceletými programy střídání plodin a vykrmováním zvířat produkty ekologického zemědělství, vyprodukovanými vlastním zemědělským podnikem nebo sousedními ekologickými zemědělskými podniky.
(14)  Se záměrem vyhnout se znečišťování životního prostředí a nezvratnému narušení jakosti a dostupnosti přírodních zdrojů, jako je půda a voda, by ekologická živočišná produkce měla v zásadě vytvářet úzký vztah mezi touto produkcí a půdou, vhodnými víceletými programy střídání plodin a vykrmováním zvířat produkty ekologického zemědělství, vyprodukovanými vlastním zemědělským podnikem nebo sousedními ekologickými zemědělskými podniky.
Pozměňovací návrh 11
Bod odůvodnění 15
(15)  Protože ekologická živočišná produkce je činnost související s půdou, měla by mít zvířata pokud možno přístup na otevřená prostranství nebo na pastviny.
(15)  Protože ekologická živočišná produkce je činnost související s půdou, měla by mít zvířata přístup na otevřená prostranství nebo na pastviny, kdykoli to klimatické a půdní podmínky dovolí.
Pozměňovací návrhy 12 a 158
Bod odůvodnění 16
(16)  Ekologická živočišná produkce by měla respektovat vysoce náročné normy dobrých životních podmínek zvířat a splňovat druhově specifické etologické potřeby zvířat a péče o zdraví zvířat by měla být založena na prevenci chorob. V tomto ohledu by měla být zvláštní pozornost věnována podmínkám ustájení, chovatelským postupům a intenzitě chovu. Dále při výběru plemen by měla být dávána přednost liniím s pomalým růstem a měl by být brán ohled na schopnost plemene přizpůsobit se místním podmínkám. Prováděcí pravidla pro živočišnou produkci a produkci akvakultury zajistí přinejmenším dodržování ustanovení Evropské úmluvy o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely a z ní vyplývajících doporučení.
(16)  Ekologická živočišná produkce by měla respektovat vysoce náročné normy dobrých životních podmínek zvířat a splňovat druhově specifické etologické potřeby zvířat a péče o zdraví zvířat by měla být založena na prevenci chorob. V tomto ohledu by měla být zvláštní pozornost věnována podmínkám ustájení, chovatelským postupům a intenzitě chovu. Dále při výběru plemen by měla být dávána přednost liniím vyznačujícím se dlouhověkostí, odolností proti chorobám a pomalým růstem a původním místním plemenům, a měl by být brán ohled na schopnost plemene přizpůsobit se místním podmínkám. Prováděcí pravidla pro živočišnou produkci by měla zajistit přinejmenším dodržování ustanovení Evropské úmluvy o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely a z ní vyplývajících doporučení.
Pozměňovací návrh 13
Bod odůvodnění 17
(17)  Cílem systému ekologické živočišné produkce by mělo být završení produkčních cyklů různých druhů ekologicky odchovanými zvířaty. Měla by proto podporovat rozšiřování genofondu ekologicky chovaných zvířat, zvyšovat spoléhání se na sebe, a tak zajišťovat rozvoj odvětví.
(17)  Cílem systému ekologické živočišné produkce by mělo být završení produkčních cyklů různých druhů ekologicky odchovanými zvířaty. Měla by proto podporovat rozšiřování genofondu ekologicky chovaných zvířat, zvyšovat spoléhání se na sebe, a tak zajišťovat a podporovat rozvoj odvětví.
Pozměňovací návrh 159
Bod odůvodnění 18
18)  Až do přijetí pravidel produkce Společenství v oblasti akvakultury by měly mít členské státy možnost stanovit použití vnitrostátních norem, nebo při jejich neexistenci, soukromých norem, přijatých nebo uznaných členskými státy. Aby se ale zabránilo narušení vnitřního trhu, měly by mít členské státy za povinnost vzájemně si uznávat normy produkce z této oblasti.
vypouští se
Pozměňovací návrh 14
Bod odůvodnění 22a (nový)
(22 a)  Vzhledem k současné rozmanitosti pěstitelských postupů a postupů živočišné produkce v ekologickém zemědělství by členské státy měly mít možnost uplatnit na ekologické zemědělství na svém území další, přísnější pravidla.
Pozměňovací návrh 15
Bod odůvodnění 25
(25)  Kvůli jasnosti na trhu Společenství by měl být povinný jednoduchý standardizovaný odkaz pro všechny ekologické produkty vyprodukované ve Společenství, přinejmenším pak pro produkty, které nejsou opatřeny logem ekologické produkce Společenství. Možnost používat tento odkaz by se měla vztahovat také na ekologické produkty dovezené z třetích zemí, ale bez povinnosti tak učinit.
(25)  Kvůli jasnosti na trhu Společenství by měl být povinný jednoduchý standardizovaný odkaz pro všechny ekologické produkty vyprodukované ve Společenství, a to i pro produkty, které jsou opatřeny logem ekologické produkce Společenství. Standardizovaný referenční kód by se měl vztahovat také na ekologické produkty dovezené z třetích zemí a měl by jasně uvádět původ výrobků a případné rozdíly v používání předpisů pro ekologickou produkci.
Pozměňovací návrh 170
Bod odůvodnění 27a (nový)
(27a)  Je zapotřebí, aby se členské státy vybavily vhodným legislativním rámcem založeným na zásadě obezřetnosti a zásadě, že "znečišťovatel platí", s cílem předejít riziku kontaminace ekologických produktů GMO. Zúčastněné subjekty musí učinit veškerá preventivní opatření nezbytná k odstranění rizika náhodné či technicky nevyhnutelné kontaminace GMO. Přítomnost GMO v ekologických produktech je omezena výlučně na nepředvídatelné a technicky nevyhnutelné množství o maximální hodnotě 0,1 %.
Pozměňovací návrh 17
Bod odůvodnění 32
(32)  Při posuzování rovnocennosti v případě dovezených produktů by měly být brány v úvahu mezinárodní normy stanovené v Codex Alimentarius.
(32)  Při posuzování rovnocennosti v případě dovezených produktů by měly být brány v úvahu normy produkce rovnocenné normám uplatňovaným na výstupy ekologické produkce ve Společenství.
Pozměňovací návrh 18
Bod odůvodnění 32a (nový)
32a)  Předpisy pro dovoz ekologických produktů je třeba považovat za model pro kvalifikovaný přístup na trh, které producentům z třetích zemích umožní přístup na vysoce hodnotný trh za předpokladu, že budou dodržovat normy tohoto trhu.
Pozměňovací návrh 19
Bod odůvodnění 36
(36)  Opatření nezbytná k provádění tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi. Vzhledem k tomu, že právní předpisy o ekologické produkci jsou důležitým faktorem rámce společné zemědělské politiky, neboť úzce souvisejí s vývojem na zemědělských trzích, je vhodné je uvést do souladu se stávajícími legislativními postupy používanými pro řízení této politiky. Pravomoci svěřené Komisi podle tohoto nařízení by proto měly být uplatňovány v souladu s řídícím postupem uvedeným v článku 4 rozhodnutí 1999/468/ES,
(36)  Opatření nezbytná k provádění tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi. Vzhledem k tomu, že právní předpisy o ekologické produkci jsou důležitým faktorem rámce společné zemědělské politiky, neboť úzce souvisejí s vývojem na zemědělských trzích, je vhodné je uvést do souladu se stávajícími legislativními postupy používanými pro řízení této politiky. Pravomoci svěřené Komisi podle tohoto nařízení by proto měly být uplatňovány v souladu s regulativním postupem s kontrolou uvedeným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES,
Pozměňovací návrh 20
Čl. 1 odst. 1 úvodní část
1.  Toto nařízení stanoví cíle, zásady a pravidla týkající se:
1.  Toto nařízení poskytuje základ pro udržitelný rozvoj ekologické produkce a stanoví cíle, zásady a pravidla týkající se:
Pozměňovací návrh 21
Čl. 1 odst. 1 písm. a)
a) produkce, uvádění na trh, dovozu, vývozu a kontrol ekologických produktů;
a) všech fází produkce, produkčních metod, zpracování, distribuce, uvádění na trh, dovozu, vývozu, inspekce a certifikace ekologických produktů;
Pozměňovací návrh 160
Čl. 1 odst. 2 úvodní věta
Toto nařízení se vztahuje na následující produkty, pocházející ze zemědělství nebo akvakultury, když jsou tyto produkty určeny k uvedení na trh jako ekologické:
Toto nařízení se vztahuje na následující produkty, pocházející ze zemědělství, když jsou tyto produkty určeny k uvedení na trh jako ekologické:
Pozměňovací návrh 161
Čl. 1 odst. 2 písm. c)
c) živé nebo nezpracované produkty akvakultury;
vypouští se
Pozměňovací návrh 162
Čl. 1 odst. 2 písm. d)
d) zpracované produkty akvakultury, které jsou určeny k lidské spotřebě;
vypouští se
Pozměňovací návrhy 179 a 153
Čl. 1 odst. 2 písm. ea) (nové)
ea) jiné produkty, jako např. krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, sůl, vlna, textilie, rybí konzervy, kosmetické prostředky, doplňky stravy a vonné silice.
Pozměňovací návrh 24
Čl. 1 odst. 3 úvodní část
3.  Toto nařízení se vztahuje na území Evropského společenství na jakýkoli hospodářský subjekt, který je zapojen do těchto činností:
3.  Toto nařízení se vztahuje na jakýkoli hospodářský subjekt, který je zapojen do činností v jakékoli fázi produkce, přípravy a distribuce produktů uvedených v čl. 1 odst. 2, včetně:
Pozměňovací návrh 25
Čl. 1 odst. 3 písm. b)
b) zpracování potravin a krmiv;
b) úprava, zpracování a příprava potravin a krmiv;
Pozměňovací návrh 26
Čl. 1 odst. 3 písm. c)
c) balení, označování a reklama;
c) úprava, balení, skladování, označování a reklama produktů ekologického zemědělství;
Pozměňovací návrh 27
Čl. 1 odst. 3 pododstavec 2
Toto nařízení se ovšem nevztahuje na zásobování potravinami, závodní jídelny, zásobování institucí potravinami, restaurace a jiné podobné služby s potravinami.
fa) zásobování potravinami, jídelny, restaurace a jiné podobné služby s potravinami.
Pozměňovací návrh 28
Čl. 2 písm. a)
a) "ekologickou produkcí" se rozumí používání ekologických metod produkce v zemědělském podniku, jakož i činnosti spojené s dalším zpracováním, balením a označováním produktu v souladu s cíli, zásadami a pravidly stanovenými v tomto nařízení;
a) "ekologickou produkcí" se rozumí používání ekologických metod produkce v zemědělském podniku, jakož i činnosti spojené s dalším zpracováním, úpravou, balením, skladováním a označováním produktu v souladu s cíli, zásadami a pravidly stanovenými v tomto nařízení;
Pozměňovací návrh 29
Čl. 2 písm. b)
b) "ekologickým produktem" se rozumí zemědělský produkt pocházející z ekologické produkce;
b) "ekologickým produktem" se rozumí produkt pocházející z ekologické produkce;
Pozměňovací návrh 30
Čl. 2 písm. ba) (nové)
ba) "hospodářským subjektem" se rozumí vlastník podniku provádějící činnost v rámci působnosti tohoto nařízení a pod dohledem orgánů nebo kontrolních subjektů odpovědných za ekologickou produkci;
Pozměňovací návrh 163
Čl. 1 písm. e)
e) "akvakulturou" se rozumí chov nebo pěstování vodních organismů s použitím technik určených ke zvýšení produkce nad úroveň přirozených schopností prostředí, přičemž tyto organismy zůstávají ve vlastnictví fyzické nebo právnické osoby po celé stadium chovu nebo pěstování až do a včetně výlovu;
vypouští se
Pozměňovací návrh 31
Čl. 2 písm. f)
f) "přechodem" se rozumí přechod z neekologického na ekologické zemědělství;
f) "přechodem" se rozumí období přechodu z konvenčního na ekologické zemědělství;
Pozměňovací návrh 32
Čl. 2 písm. j)
j) "příslušným orgánem" se rozumí ústřední orgán členského státu, který je příslušný pro organizování úředních kontrol v oblasti ekologické produkce nebo jakýkoli jiný orgán, na který byla tato příslušnost přenesena; v případě potřeby se jím také rozumí odpovídající orgán třetí země;
j) "příslušným orgánem" se rozumí ústřední orgán členského státu, který je příslušný pro vymáhání ustanovení tohoto nařízení a podrobných pravidel přijatých Komisí pro uplatňování tohoto nařízení nebo jakýkoli jiný orgán, na který byla tato příslušnost zcela nebo částečně přenesena; v případě potřeby se jím také rozumí odpovídající orgán třetí země;
Pozměňovací návrh 33
Čl. 2 písm. k)
k) "kontrolním subjektem" se rozumí nezávislá třetí strana, na kterou příslušný orgán přenesl určité kontrolní úkoly;
k) "kontrolním subjektem" se rozumí nezávislý orgán, který provádí postupy inspekce, vydávání osvědčení a sledovatelnosti v odvětví ekologické produkce v souladu s ustanoveními tohoto nařízení a podrobnými pravidly, které přijme Komise k jeho provádění a který k tomuto účelu uznal a zkontroloval příslušný orgán; dle potřeby rovněž rovnocenný subjekt třetí země, pro jehož uznání se použijí zvláštní pravidla;
Pozměňovací návrh 34
Čl. 2 písm. m)
m) "značkou shody" se rozumí tvrzení o shodě s konkrétní skupinou norem nebo jinými normativními dokumenty ve formě značky;
m) "značkou shody" se rozumí tvrzení o souladu s požadavky vyplývajícími z konkrétní skupiny norem nebo jiných normativních dokumentů ve formě značky;
Pozměňovací návrh 35
Čl. 2 písm. r)
r) "produkty vyprodukovanými s použitím GMO" se rozumí potraviny a doplňkové látky v krmivech, látky určené k aromatizaci, vitaminy, enzymy, pomocné zpracovatelské látky, určité produkty používané ve výživě zvířat (podle směrnice 82/471/EHS ), přípravky na ochranu rostlin, hnojiva a pomocné půdní látky, vyprodukované vyživováním organismu takovými materiály, které jsou zcela nebo zčásti geneticky modifikovanými organismy;
r) "produkty vyprodukovanými s použitím GMO" se rozumí produkty odvozené s použitím GMO jako posledních živých organismů ve výrobním procesu avšak neobsahující GMO ani z nich nevyrobené;
Pozměňovací návrh 36
Čl. 2 písm. va) (nové)
va) "zeleným hnojením" se rozumí plodina, která může obsahovat i spontánně rostoucí rostliny a plevel, které jsou do půdy zaorávány za účelem jejího zlepšení;
Pozměňovací návrh 37
Čl. 2 písm. vb) (nové)
vb) "veterinární péčí" se rozumí veškerá preventivní a léčebná opatření používaná k péči o nemocné zvíře nebo skupinu zvířat z důvodu konkrétní nemoci, v souladu s předpisem a po omezenou dobu.
Pozměňovací návrh 38
Čl. 2 písm. vc) (nové)
vc) "syntetickým" se rozumí vyrobený chemickými a průmyslovými postupy, včetně produktů, které se nevyskytují v přírodě, či napodobeniny produktů z přírodních zdrojů, ale nikoli extrahované z přírodních surovin nebo pozměněné jednoduchými chemickými postupy.
Pozměňovací návrh 195
Čl. 2 písm. vd) (nové)
vd) "související s půdou" – chov související s půdou musí splňovat tři následující požadavky:
– zajišťovat zvířatům chovaným v hospodářství přístup na volné prostranství;
– zajišťovat zcela nebo částečně rozmetání jejich výkalů;
– zajišťovat plně nebo z podstatné části jejich výživu;
Pozměňovací návrh 180
Čl. 3 odst. -1a) (nový)
-1a)  Cíle toho nařízení jsou:
a) posílit udržitelný rozvoj systémů ekologického zemědělství a celého ekologického potravinového a krmivového řetězce;
b) zajistit fungování vnitřního trhu pro ekologické produkty a spravedlivou hospodářskou soutěž pro všechny producenty ekologických produktů;
c) stanovit spolehlivá pravidla pro systémy ekologické produkce, včetně kontroly, ověřování a označování;
Pozměňovací návrh 39
Čl. 3 úvodní část
Systém ekologické produkce sleduje tyto cíle:
1.  Metoda ekologické produkce sleduje tyto cíle:
Pozměňovací návrh 40
Čl. 3 písm. a) úvodní část
a)  Zavede, v rámci praktického, hospodářsky životaschopného systému řízení zemědělství, produkci široké škály produktů metodami, které:
a)  V rámci systému založeného na environmentálně a socioekonomicky udržitelné produkci zavede produkci široké škály produktů metodami, které:
Pozměňovací návrh 41
Čl. 3 písm. a) podbod i)
i) minimalizují negativní dopady na životní prostředí;
i) minimalizují negativní dopady na životní prostředí a klima;
Pozměňovací návrh 42
Čl. 3 písm. a) podbod ia) (nový)
ia) zajišťují trvalou rovnováhu mezi půdou, vodou, rostlinami a živočichy;
Pozměňovací návrh 43
Čl. 3 písm. a) podbod ii)
ii) udržují a zvyšují vysokou úroveň biologické rozmanitosti v zemědělských podnicích a jejich okolí;
ii) udržují a zvyšují vysokou úroveň biologické a genetické rozmanitosti v zemědělských podnicích a v důsledku toho i v jejich okolí v širším smyslu, a zvláštní pozornost věnují zachování místních přizpůsobených odrůd a původních plemen;
Pozměňovací návrh 44
Čl. 3 písm. a) podbod iii)
iii) co možná nejvíce chrání přírodní zdroje, jako je voda, půda, organická hmota a ovzduší;
iii) co nejracionálněji využívají přírodní zdroje (vodu, půdu a ovzduší) a zemědělské vstupy (energie, prostředky na ochranu rostlin, výživové složky);
Pozměňovací návrh 45
Čl. 3 písm. a) podbod iv)
iv) respektují náročné normy dobrých životních podmínek zvířat a zejména plní jejich druhově specifické etologické potřeby.
(iv) respektují náročné normy zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zejména plní jejich druhově specifické etologické potřeby.
Pozměňovací návrh 46
Čl. 3 písm. a) podbod iva) (nový)
iva) přispívají k zachování tradičních postupů přípravy jakostních potravinářských produktů a k rozvoji malých rodinných farem a podniků.
Pozměňovací návrh 47
Čl. 3 písm. b)
b)  Zavede produkci potravin a jiných zemědělských produktů, které odpovídají na spotřebitelskou poptávku po zboží vyprodukovaném s využitím přírodních procesů nebo procesů, které jsou srovnatelné s přírodními procesy, a s využitím přirozeně se vyskytujících látek.
b)  Zavede produkci potravin a jiných zemědělských produktů, které odpovídají na spotřebitelskou poptávku po zboží vyprodukovaném s využitím přírodních procesů nebo fyzikálních procesů, které jsou srovnatelné s přírodními procesy, a s využitím přirozeně se vyskytujících látek.
Pozměňovací návrh 48
Čl. 4 písm. a)
a) použití živých organismů a mechanických produkčních metod má přednost před použitím syntetických materiálů;
a) budou používány pouze živé organismy a mechanické produkční metody, použití syntetických materiálů a produkčních metod, které zahrnují syntetické materiály, je povoleno pouze v souladu s článkem 16;
Pozměňovací návrh 49
Čl. 4 písm. aa) (nové)
aa) biologickým a mechanickým produkčním metodám se dává přednost před používáním vnějších vkladů, jako jsou syntetické materiály;
Pozměňovací návrh 50
Čl. 4 odst. 1 písm. b)
b) použití přírodních látek má přednost před syntetickými chemickými látkami, které mohou být použity jen tehdy, pokud nejsou přírodní látky tržně dostupné;
b) kde je použití vnějších vkladů nezbytné, použijí se přírodní látky, minerály a ekologicky vyráběné suroviny; použití chemicky zpracovaných nebo syntetických chemických látek musí být přísně omezeno na výjimečné případy a tyto látky mohou být použity jen tehdy, pokud nejsou přírodní látky tržně dostupné a podléhají zvláštnímu povolení podle článku 11;
Pozměňovací návrh 51
Čl. 4 písm. c)
c) s výjimkou veterinárních léčivých přípravků se nesmějí používat GMO a produkty vyprodukované z GMO nebo s jejich použitím;
c)  GMO a produkty vyprodukované z GMO nebo s jejich použitím se nesmějí používat;
Pozměňovací návrh 52
Čl. 4 písm. ca) (nové)
ca) ionizující záření se nesmí používat.
Pozměňovací návrh 172
Článek 4 písm. cb) (nové)
cb)  Zásada obezřetnosti a prevence. Je nutno vyloučit náhodnou kontaminaci způsobenou tím, že v blízkosti se nacházejí plochy, na nichž se produkují GMO.
Pozměňovací návrh 53
Čl. 4 písm. d)
d) pravidla ekologické produkce se přizpůsobí místním podmínkám, stadiím rozvoje a zvláštním chovatelským postupům, a to při zachování společného pojetí ekologické produkce.
d) pravidla ekologické produkce se přizpůsobí místním podmínkám, stadiím rozvoje a zvláštním chovatelským postupům, a to při zachování cílů a zásad ekologické produkce.
Pozměňovací návrh 54
Čl. 4 písm. da) (nové)
da) ekologická produkce zajistí kvalitu produktů, jejich nezávadnost a zpětnou sledovatelnost v celém potravním řetězci.
Pozměňovací návrh 55
Čl. 4 písm. db) (nové)
db) ekologická produkce je sociálně, environmentálně a hospodářsky udržitelná činnost,
Pozměňovací návrh 56
Čl. 4 písm. dc) (nové)
dc) nedochází k žádné hydroponické produkci plodin či jiné formě produkce plodin bez půdy a žádné živočišné produkci bez půdy;
Pozměňovací návrh 182
Čl. 4 odst. 1 písm. da) (nové)
da) ekologická produkce zachovává a vytváří pracovní místa, umožňuje zemědělcům a spotřebitelům vytvořit společenskou dohodu o udržitelných postupech, způsobech produkce a spotřeby kvalitních potravin i propojení s opatřeními na ochranu přírody, s opatřeními udržitelné produkce a uvádění na trh v blízkém okolí.
Pozměňovací návrh 57
Čl. 5 písm. a)
a) hospodaření udržuje a zvyšuje úrodnost půdy, předchází erozi půdy a bojuje proti ní a minimalizuje znečišťování;
a) hospodaření udržuje a zvyšuje množství živých organismů a úrodnost půdy, předchází erozi půdy a bojuje proti ní a minimalizuje znečišťování;
Pozměňovací návrh 58
Čl. 5 písm. aa) (nové)
aa) hospodaření udržuje a vytváří pracovní místa a přispívá tak k udržitelnému rozvoji venkova;
Pozměňovací návrh 59
Čl. 5 písm. c)
c) minimalizuje se využívání neobnovitelných zdrojů a vstupů nepocházejících z vlastního podniku;
c) minimalizuje se využívání neobnovitelných zdrojů a vstupů nepocházejících z vlastního podniku; podporuje se používání obnovitelných zdrojů energie;
Pozměňovací návrh 60
Čl. 5 písm. f)
f) výživa rostlin se zajišťuje hlavně prostřednictvím půdního ekosystému;
f) výživa rostlin se zajišťuje hlavně prostřednictvím půdního ekosystému; uplatňují se tedy postupy dobrého hospodaření s půdou;
Pozměňovací návrh 61
Čl. 5 písm. g)
g) péče o zdraví zvířat a rostlin je založena na technikách prevence, včetně výběru vhodných plemen a odrůd;
g) péče o zdraví rostlin je založena na technikách prevence, včetně výběru vhodných odrůd; střídání plodin, smíšené pěstování, podpora přirozených nepřátel škůdců a rozvoj přirozené odolnosti proti škůdcům a nemocem;
Pozměňovací návrh 62
Čl. 5 písm. ga) (nové)
ga) péče o zdraví zvířat spočívá ve stimulaci přirozené obranyschopnosti a tělesné stavby, ve výběru vhodných plemen a chovných postupů;
Pozměňovací návrh 63
Čl. 5 písm. h)
h) pro hospodářská zvířata se přednostně používá krmivo pocházející z hospodářství, kde jsou zvířata chována, nebo které bylo vyprodukováno ve spolupráci s jinými podniky ekologického zemědělství ve stejném regionu;
h) pro hospodářská zvířata se přednostně používá krmivo pocházející z hospodářství, kde jsou zvířata chována, nebo které bylo vyprodukováno ve spolupráci s jinými podniky ekologického zemědělství, a hustota hospodářských zvířat je omezena, aby byla zajištěna integrace řízení živočišné produkce s produkcí plodin;
Pozměňovací návrh 64
Čl. 5 písm. k)
k) plemena se vybírají s předností pro linie s pomalým růstem a s ohledem na schopnost zvířat přizpůsobit se místním podmínkám, na jejich vitalitu a jejich odolnost vůči chorobám nebo zdravotním problémům;
k) plemena se vybírají s předností pro linie s pomalým růstem, dlouhověkostí a původní místní plemena a s ohledem na schopnost zvířat přizpůsobit se místním podmínkám, na jejich vitalitu a jejich odolnost vůči chorobám nebo zdravotním problémům;
Pozměňovací návrh 65
Čl. 5 písm. l)
l) krmiva pro ekologickou živočišnou produkci jsou v zásadě složena ze zemědělských složek získaných prostřednictvím ekologického zemědělství a z přírodních nezemědělských látek;
l) krmiva pro ekologickou živočišnou produkci jsou složena ze zemědělských složek získaných prostřednictvím ekologického zemědělství a z přírodních nezemědělských látek a vyhovují zvláštním nutričním nárokům zvířat v daném stádiu jejich vývoje; výjimky podléhají schválení podle článku 11.
Pozměňovací návrh 196
Čl. 5 písm. m)
m) uplatňují se chovatelské postupy, které podporují imunitní systém a posilují přirozenou obranyschopnost proti chorobám;
uplatňují se chovatelské postupy, které podporují imunitní systém a posilují přirozenou obranyschopnost proti chorobám, zejména díky pravidelnému pohybu a přístupu ven a na pastvu pokaždé, kdy to klimatické podmínky a stav půdy umožňují;
Pozměňovací návrh 66
Čl. 5 písm. n)
n) metoda produkce akvakultury minimalizuje negativní dopad na vodní prostředí;
n) metoda produkce akvakultury zachovává biologickou rozmanitost a kvalitu přirozeného vodního ekosystému a minimalizuje nepříznivé účinky na vodní a suchozemské ekosystémy;
Pozměňovací návrh 67
Článek 6 název
Zásady vztahující se na zpracování
Zásady vztahující se na zpracování a přípravu
Pozměňovací návrh 68
Čl. 6 úvodní část
Kromě souhrnných zásad uvedených v článku 4 se na produkci zpracovaných ekologických potravin a krmiv vztahují tyto zásady:
Kromě cílů a souhrnných zásad uvedených v článku 4 se na produkci a přípravu zpracovaných ekologických potravin a krmiv vztahují tyto zásady, včetně definice a případných změn příloh:
Pozměňovací návrh 69
Čl. 6 písm. a)
a) ekologické potraviny a krmiva se produkují v zásadě ze zemědělských složek, které mají ekologický charakter, s výjimkou případů, kdy není ekologická složka na trhu dostupná;
a) ekologické potraviny a krmiva se produkují ze zemědělských složek, které mají ekologický charakter, s výjimkou případů, kdy není ekologická složka na trhu dostupná;
Pozměňovací návrh 70
Čl. 6 písm. b)
b) doplňkové a pomocné zpracovatelské látky se používají v minimálním rozsahu a jen v případě nevyhnutelné technologické potřeby;
b) doplňkové a pomocné zpracovatelské látky se používají v minimálním rozsahu a jen v případě nevyhnutelné technologické a nutriční potřeby, a pokud byly schváleny v souladu s postupem stanoveným v článku 15;
Pozměňovací návrh 71
Čl. 6 písm. ca) (nové)
ca) potraviny musí být pečlivě zpracovány, aby byla zaručena nezávadnost ekologických potravin;
Pozměňovací návrh 72
Čl. 7 odst. 1 pododstavec 1
Celá část zemědělského podniku určená pro tržní účely je řízena v souladu s požadavky vztahujícími se na ekologickou produkci nebo přechod na ekologickou produkci.
Celý zemědělský podnik je řízen v souladu s požadavky vztahujícími se na ekologickou produkci.
Pozměňovací návrh 184
Čl. 7 odst. 2 pododstavec 1
2.  Zemědělci nesmí použít GMO nebo produkty vyprodukované z GMO, pokud by mohli vědět o jejich přítomnosti z informací na etiketě provázející produkt nebo z nějakého jiného průvodního dokumentu.
2.  Zemědělci nesmí použít GMO nebo produkty vyprodukované z GMO nebo s pomocí GMO.
Pozměňovací návrh 75
Čl. 7 odst. 2 pododstavec 2
Používají-li zemědělci pro produkci ekologických potravin nebo krmiv produkty nakoupené od třetích stran, požádají prodejce o potvrzení, že dodané produkty nebyly vyprodukovány s použitím GMO.
Používají-li zemědělci nebo jiní dodavatelé ekologických produktů pro produkci ekologických potravin nebo krmiv produkty nakoupené od třetích stran, musí požádat prodejce o potvrzení, že dodané produkty nebyly vyprodukovány z nebo s použitím GMO a že neobsahují GMO ani se z nich neskládají.
Pozměňovací návrh 76
Čl. 7 odst. 2 pododstavec 2a (nový)
V případě náhodné či technicky nevyhnutelné kontaminace GMO musí být provozovatelé schopni předložit důkazy, že podnikli všechny nutné kroky k tomu, aby kontaminaci zabránili.
Pozměňovací návrh 77
Čl. 8 odst. 1 písm. b)
b) úrodnost a biologická aktivita půdy se udržuje a zvyšuje víceletým programem střídání plodin, včetně používání zeleného hnojení, chlévského hnoje a organického materiálu z podniků ekologického zemědělství;
b) úrodnost a biologická aktivita půdy se udržuje a zvyšuje víceletým programem střídání plodin, včetně používání zeleného hnojení, výkalů z živočišného chovu a organického materiálu z podniků ekologického zemědělství, pokud možno kompostovaného;
Pozměňovací návrh 78
Čl. 8 odst. 1 písm. h)
h) schválené syntetické látky je možné použít jen při splnění podmínek a limitů pro plodiny, na které mohou být použity, příslušných pro metodu použití, dávku, lhůtu použití a kontakt s plodinou;
(h) schválené syntetické látky je možné použít jen při splnění přísných podmínek a limitů pro plodiny, na které mohou být použity, příslušných pro metodu použití, dávku, lhůtu použití a kontakt s plodinou;
Pozměňovací návrh 185
Čl. 8 odst. 1 písm. i)
i) může se používat jen ekologicky vypěstované osivo a množitelský materiál. Za tím účelem musí být matečná rostlina v případě osiva a rodičovská rostlina v případě vegetativního množitelského materiálu pěstována v souladu s pravidly stanovenými v tomto nařízení po dobu minimálně jedné generace, nebo v případě trvalých plodin po dvě vegetační období.
i) může se používat jen ekologicky vypěstované osivo a množitelský materiál, který je prokazatelně prostý GMO. Za tím účelem musí být matečná rostlina v případě osiva a rodičovská rostlina v případě vegetativního množitelského materiálu pěstována v souladu s pravidly stanovenými v tomto nařízení po dobu minimálně jedné generace, nebo v případě trvalých plodin po dvě vegetační období.
V případě nedostupnosti ekologicky produkovaného osiva lze učinit výjimky podle pravidel stanovených v článku 11, příloze [XX] (s ohledem na nařízení (ES) 1452/2003), za předpokladu, že dotyčné osivo není nikterak kontaminováno GMO.
Pozměňovací návrh 79
Čl. 9 písm. b) podbod iii)
iii) hospodářská zvířata mají stálý přístup do volného výběhu, přednostně na pastviny, kdykoli to povětrnostní podmínky a stav půdy dovolí;
iii) hospodářská zvířata mají stálý přístup na otevřená prostranství, přednostně na pastviny, kdykoli to povětrnostní podmínky a stav půdy dovolí, pokud právní předpisy Společenství nestanoví omezení a povinnosti týkající se ochrany zdraví lidí a zvířat; Komise a členské státy zajistí, aby tato omezení a povinnosti nevedly k utrpení zvířat nebo ztrátě trhů pro ekologické produkty;
Pozměňovací návrh 80
Čl. 9 písm. b) podbod iv)
iv) počet hospodářských zvířat je omezen, aby se minimalizovala nadměrná pastva, udusání půdy, eroze nebo znečištění způsobené zvířaty nebo roznášením jejich hnoje;
iv) počet hospodářských zvířat je omezen, aby se minimalizovala nadměrná pastva, udusání půdy, eroze nebo znečištění způsobené zvířaty nebo roznášením jejich výkalů;
Pozměňovací návrh 81
Čl. 9 písm. b) bod v)
v) ekologicky chovaná hospodářská zvířata jsou držena odděleně nebo tak, aby mohla být snadno oddělena od jiných hospodářských zvířat;
v) ekologicky chovaná hospodářská zvířata jsou držena odděleně;
Pozměňovací návrh 186
Čl. 9 odst. 1 písm. b) podbod vi)
vi) vazné ustájení nebo izolování hospodářských zvířat je zakázáno, pokud se nejedná o jednotlivá zvířata, na omezenou dobu a pokud to není dáno ohledy na bezpečnost, životní podmínky zvířat nebo veterinárními důvody;
vi) vazné ustájení nebo izolování hospodářských zvířat je zakázáno, pokud se nejedná o jednotlivá zvířata, na omezenou dobu a pokud to není dáno ohledy na bezpečnost, životní podmínky zvířat nebo veterinárními důvody; orgán nebo subjekt pověřený příslušným orgánem však může povolit odchylky, pokud je dobytek uvázán v budovách, které existovaly již před 24. srpnem 2000, nebo na menších farmách, kde není možno chovat ho ve skupinách podle různých etologických potřeb, a to za předpokladu, že dobytek má nejméně dvakrát týdně přístup na pastvu, do venkovních výběhů a míst, kde se může volně pohybovat, a že chov probíhá v souladu s požadavky na dobré životní podmínky zvířat, dobytek má pohodlné ustájení se stelivem a chov je řízen individuálně;
Pozměňovací návrh 82
Čl. 9 písm. b) podbod x)
x) úly a materiály používané při chovu včel musí být vyrobeny z přírodních materiálů;
x) úly a materiály používané při chovu včel musí být vyrobeny z materiálů, které prokazatelně nemají škodlivý vliv na okolní životní prostředí;
Pozměňovací návrh 83
Čl. 9 písm. c) podbod i)
i) reprodukce se nesmí navozovat hormonálními léčivými prostředky, pokud nejsou určeny k léčbě poruch reprodukce;
i) reprodukce by v zásadně měla vycházet z přírodních metod. Umělá inseminace však je povolena. Jiné formy umělé nebo asistované reprodukce (například přenos embryí) se nesmějí používat;
Pozměňovací návrh 84
Čl. 9 písm. c) podbod ii)
ii) klonování a přenos embryí se nesmí používat;
ii) techniky množení využívající genetické inženýrství, klonování a přenos embryí se nesmějí používat;
Pozměňovací návrh 85
Čl. 9 písm. d) podbod i)
i) zvířata jsou krmena ekologickým krmivem, které může obsahovat určitý podíl krmiva pocházejícího z jednotek zemědělského podniku, jež se nacházejí ve stadiu přechodu na ekologické zemědělství, a které splňuje nutriční požadavky zvířete v různých stadiích jeho vývoje;
i) zvířata jsou krmena ekologickým krmivem tak, aby byly splněny nutriční požadavky zvířete v různých stadiích jeho vývoje; jsou přípustné výjimky v souladu s přílohou XX přičemž je v procentech vymezen podíl krmiva, které může být použito z farem, jež se nacházejí v období přechodu na ekologické hospodářství;
Pozměňovací návrh 86
Čl. 9 písm. d) podbod ii)
ii) zvířata mají stálý přístup na pastvu nebo k objemovému krmivu;
ii) zvířata mají stálý přístup na pastvu nebo k objemovému krmivu, pokud není kontraindikován z veterinárních důvodů, o kterých rozhodnou příslušné orgány nebo veterinární lékař, který se o zvířata stará;
Pozměňovací návrh 87
Čl. 9 písm. e) podbod ii)
ii) propuknuté choroby se léčí okamžitě, aby se zabránilo utrpení zvířat; když je to nutné, mohou se použít alopatické přípravky, včetně antibiotik, pokud je použití fytoterapeutických, homeopatických a jiných přípravků nevhodné.
ii) ) propuknuté choroby se léčí okamžitě, aby se zabránilo utrpení zvířat; když je to nutné, mohou se, za přísných podmínek (musí být stanoven maximální počet léčeb na jedno zvíře a délka ochranné lhůty) použít syntetická chemická alopatická veterinární léčiva včetně antibiotik, pokud je použití fytoterapeutických, homeopatických a jiných přípravků nevhodné.
Pozměňovací návrh 165
Článek 10
Článek 10
Pravidla produkce akvakultury
1.  Komise stanoví v souladu s postupem uvedeným v čl. 31 odst. 2 a s výhradou platnosti cílů a zásad stanovených v hlavě II pravidla produkce akvakultury, včetně pravidel pro přechodné období, vztahující se na ekologickou akvakulturu.
2.  Až do přijetí pravidel uvedených v odstavci 1 se použijí vnitrostátní předpisy nebo při jejich neexistenci soukromé normy, přijaté nebo uznané členskými státy, pokud sledují stejné cíle a zásady, jaké jsou stanoveny v hlavě II.
vypouští se
Pozměňovací návrh 89
Čl. 11 odst. 1 úvodní část
1.  Komise stanoví v souladu s postupem uvedeným v čl. 31 odst. 2 a s výhradou platnosti cílů a zásad stanovených v hlavě II zvláštní kritéria pro schvalování následujících produktů a látek, které se mohou používat v ekologickém zemědělství:
1.  Komise stanoví v souladu s postupem uvedeným v čl. 31 odst. 2 po konzultaci se všemi příslušnými zúčastněnými stranami a s výhradou platnosti cílů a zásad stanovených v hlavě II zvláštní kritéria pro schvalování následujících produktů a látek, které se mohou používat v ekologickém zemědělství:
Pozměňovací návrh 90
Čl. 11 odst. 1 písm. e)
e) čisticí prostředky;
e) čisticí, hygienické a dezinfekční prostředky;
Pozměňovací návrh 91
Čl. 11 odst. 1 písm. f)
f) jiné látky.
f) jiné látky jako vitaminy, mikroorganismy a posilující přípravky pro rostliny.
Pozměňovací návrh 92
Čl. 11 odst. 2a (nový)
(2a)  Komise zajistí transparentní postup, pokud jde o používání, dokumentaci, revizi, hodnocení a účinné rozhodování. Poskytne orientaci členským státům, které o to požádají, a využívá svých zkušeností v oblasti ekologického zemědělství a potravin. Zúčastněné strany by měly mít možnost zapojit se do hodnocení některých produktů a látek s cílem zařadit je na pozitivní seznam. Žádosti o změnu či stažení ze seznamu i rozhodnutí v této věci by měly být zveřejňovány.
Pozměňovací návrh 93
Čl. 11 odst. 2b (nový)
2b.  V případě produktů na ochranu rostlin platí následující pravidla:
i) jejich použití musí být nezbytné pro ochranu před škodlivým organismem nebo konkrétní chorobou, proti kterým dosud nejsou k dispozici jiné biologické, fyzikální nebo šlechtitelské alternativy či pěstitelské postupy či jiné účinné postupy;
ii) produkty, které nejsou rostlinného, živočišného nebo minerálního původu a nejsou totožné se svou přírodní formou, lze schválit pouze v případě, že podmínky jejich použití vylučují jakýkoli přímý kontakt s jedlou částí (jedlými částmi) plodiny;
iii) jejich použití je dočasné a Komise určí datum, do kterého má být jejich používání utlumeno nebo obnoveno;
Pozměňovací návrh 94
Čl. 11 odst. 2c (nový)
2c.  Zvířata chovaná k produkci potravin nejsou krmena masokostní moučkou.
Pozměňovací návrh 95
Čl. 12 písm. c)
c) mléko a mléčné výrobky od dříve neekologicky chovaného mléčného skotu se mohou prodávat jako ekologické produkty po uplynutí období, které bude stanoveno v souladu s postupem uvedeným v čl. 31 odst. 2;
c) mléko a mléčné výrobky od dříve neekologicky chovaného mléčného skotu a produkty jako maso, vejce a med se mohou prodávat jako ekologické produkty po uplynutí období, které bude stanoveno v souladu s postupem uvedeným v čl. 31 odst. 2;
Pozměňovací návrh 96
Čl. 13 odst. 3
3.  Hexan a jiná organická rozpouštědla se nesmí používat.
3.  Hexan a chemická rozpouštědla se nesmí používat.
Pozměňovací návrh 189
Čl. 13 odst. 4 pododstavec 1
Výrobci krmiv nesmí použít GMO nebo produkty vyprodukované z GMO, pokud by mohli vědět o jejich přítomnosti z informací na etiketě provázející produkt nebo z nějakého jiného průvodního dokumentu.
Zemědělci nesmí použít GMO nebo produkty vyprodukované z GMO nebo s pomocí GMO; hospodářské subjekty musí učinit všechny vhodné kroky, aby zamezily jakékoli kontaminaci GMO, a musí prokázat, že k žádné kontaminaci nedošlo.
Pozměňovací návrh 156
Čl. 14 odst. 1 písm. a)
a) minimálně 95 % hm. složek zemědělského původu v produktu je ekologických;
a) minimálně 95 % hm. složek zemědělského původu v produktu je ekologických, pokud jsou v něm obsaženy; specifická pravidla by však měla být stanovena pro produkty obsahující více než 5 % rybího masa, mořských řas, vína nebo octa;
Pozměňovací návrh 99
Čl. 14 odst. 1 písm. b)
b) složky nezemědělského původu a pomocné zpracovatelské látky se mohou použít jen tehdy, pokud byly schváleny podle článku 15;
b) doplňkové látky, pomocné zpracovatelské látky, aromatizující látky, voda, sůl, přípravky z mikroorganismů a enzymů, minerály, stopové prvky, vitaminy, aminokyseliny a jiné mikroživiny se mohou v potravinách určených pro zvláštní nutriční účely použít jen tehdy, pokud byly schváleny podle článku 15;
Pozměňovací návrh 100
Čl. 14 odst. 1 písm. c)
c) neekologické zemědělské složky se mohou použít jen tehdy, pokud byly schváleny podle článku 15.
c) neekologické zemědělské složky se mohou použít jen tehdy, pokud byly povoleny podle článku 15 nebo pokud je členský stát povolil prozatímně;
Pozměňovací návrh 101
Čl. 14 odst. 1 písm. ca) (nové)
ca) ekologická složka nesmí být přítomna současně se stejnou složkou z neekologického zdroje nebo z podniku ve fázi přechodu;
Pozměňovací návrh 102
Čl. 14 odst. 1 písm. cb) (nové)
cb) potraviny vyráběné z plodin sklizených v podniku ve fázi přechodu mohou obsahovat pouze jednu složku zemědělského původu.
Pozměňovací návrh 103
Čl. 14 odst. 2
2.  Extrakce, zpracování a skladování ekologických potravin probíhají pečlivě, aby se zabránilo ztrátě vlastností složek. Látky a postupy, které tyto vlastnosti obnovují nebo které napravují výsledky nedbalosti při zpracování, se nepoužívají.
2.  Extrakce, úprava, přeprava, zpracování, skladování a uvádění ekologických potravin na trh probíhají pečlivě, aby se zabránilo ztrátě vlastností složek a produktů. Látky a postupy, které tyto vlastnosti obnovují nebo které napravují výsledky nedbalosti při zpracování, se nepoužívají.
Pozměňovací návrh 190
Čl. 14 odst. 3 pododstavec 1
Zpracovatelé nesmí používat GMO nebo produkty vyprodukované z GMO, pokud by mohli vědět o jejich přítomnosti z informací na etiketě provázející produkt nebo z nějakého jiného průvodního dokumentu.
Zpracovatelé nesmí použít GMO nebo produkty vyprodukované z GMO nebo s pomocí GMO; hospodářské subjekty musí podniknout všechny vhodné kroky, aby zamezily jakékoli kontaminaci GMO, a musí prokázat, že k žádné kontaminaci nedošlo.
Pozměňovací návrh 105
Čl. 14 odst. 3a (nový)
3a.  Extrakce, zpracování a skladování ekologických potravin se provádí se zárukami prostorového a časového oddělení od ostatních neekologických druhů produkce.
Pozměňovací návrh 106
Čl. 14 odst. 3b (nový)
3b.  Členské státy mohou uchovat nebo zavést přísnější pravidla pro produkci zpracovávaných potravin pod podmínkou, že tyto předpisy budou v souladu s právními předpisy předpisy Společenství a nebudou bránit volnému pohybu zboží, které je v souladu s tímto nařízením, ani jej omezovat.
Pozměňovací návrh 107
Čl. 15 odst. 3a (nový)
3a.  Členské státy mohou uchovat nebo zavést přísnější pravidla pro používání určitých produktů a látek při zpracování pod podmínkou, že tyto předpisy budou v souladu s právem Společenství a nebudou bránit volnému pohybu zboží, které je v souladu s tímto nařízením, ani jej omezovat.
Pozměňovací návrh 108
Čl. 16 odst. 2 písm. ba) (nové)
ba) pokud jsou právními předpisy Společenství uložena omezení a povinnosti týkající se ochrany zdraví lidí a zvířat;
Pozměňovací návrh 109
Čl. 16 odst. 2 písm. h)
h) pokud jsou na základě právních předpisů Společenství uložena omezení a povinnosti, týkající se ochrany zdraví lidí a zvířat.
vypouští se
Pozměňovací návrh 110
Čl. 16 odst. 2 pododstavec 1a a 1b (nový)
Výjimky lze případně udělit na omezenou dobu a musí vycházet z plánu rozvoje dotyčného regionu nebo určeného hospodářství s cílem vyřešit příslušné problémy.
Informace o výjimkách udělených podle tohoto článku musí být zpřístupněny veřejnosti a revidovány nejméně jednou za tři roky.
Pozměňovací návrh 111
Čl. 17 odst. 1 pododstavec 1a (nový)
V případě zpracovaných produktů lze tyto výrazy použít pouze:
- a) v určení a označení produktu, pokud nejméně 95 % hm. složek zemědělského původu je vyráběno ekologicky a pokud jsou všechny základní složky vyráběny ekologicky;
- b) v seznamu složek, pokud jsou údaje o ekologických složkách uvedeny stejným způsobem a stejnou barvou a velikostí písma jako údaje o ostatních složkách. Tyto produkty nesmí nést logo označující ekologickou produkci.
Pozměňovací návrh 112
Čl. 17 odst. 2
2.  Výrazy uvedené v příloze I, jejich odvozeniny nebo zdrobněliny se nesmí samostatně nebo ve spojení používat nikde ve Společenství a v žádném jazyce Společenství při označování a související reklamě na produkt, který nebyl vyprodukován a kontrolován nebo dovezen v souladu s tímto nařízením, pokud zřetelně nemají tyto výrazy žádnou souvislost se zemědělskou produkci.
2.  Výrazy uvedené v příloze I, jejich odvozeniny nebo zdrobněliny se nesmí samostatně nebo ve spojení nebo implicitně používat nikde ve Společenství a v žádném jazyce Společenství při označování a související reklamě na produkt, který nebyl vyprodukován nebo dovezen, zkontrolován a certifikován v souladu s tímto nařízením, pokud zřetelně nemají tyto výrazy žádnou souvislost s ekologickou zemědělskou produkci.
Pozměňovací návrh 171
Čl. 17 odst. 3
3.  Výrazy uvedené v příloze I, jejich odvozeniny nebo zdrobněliny se nesmí samostatně nebo ve spojení používat u výrobku, který je opatřen etiketou s označením, že obsahuje GMO, je složený z GMO nebo je vyprodukovaný z GMO.
3.  Výrazy uvedené v příloze I, jejich odvozeniny nebo zdrobněliny se nesmí samostatně nebo ve spojení používat u výrobku, který je opatřen etiketou s označením, že obsahuje GMO, je složený z GMO nebo je vyprodukovaný z GMO či za pomoci GMO nebo pokud se prokáže, že GMO kontaminovaly používaný produkt, složku či potravinu, nebo u výrobků, u nichž náhodná kontaminace GMO je vyšší než zjistitelná hranice 0,1 %.
Pozměňovací návrh 114
Čl. 17 odst. 4
4.  Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění shody s tímto článkem.
4.  Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění shody s tímto článkem, a aby předešly podvodnému používání termínů uvedených v tomto článku.
Pozměňovací návrh 115
Čl. 18 odst. 1 písm. a)
a) v čl. 22 odst. 7 uvedený číselný kód subjektu příslušného pro provádění kontrol, kterým je hospodářský subjekt podroben;
a) v čl. 22 odst. 7 uvedený číselný kód subjektu nebo orgánu příslušného pro provádění kontrol, vydávání osvědčení a inspekce, kterým je hospodářský subjekt podroben;
Pozměňovací návrh 116
Čl. 18 odst. 1 písm. b)
b) nepoužije-li se logo uvedené v článku 19, alespoň jeden z údajů uvedených v příloze II velkými písmeny.
b) logo uvedené v článku 19 a alespoň jeden z údajů uvedených v příloze II velkými písmeny;
Pozměňovací návrh 117
Čl. 18 odst. 1 písm. ba) (nové)
ba) uvedení místa původu produktu nebo zemědělských surovin, z nichž je produkt složen, tj. zda se jedná o produkt pocházející ze Společenství či ze třetích zemí nebo o kombinaci původu. Místo původu se doplní názvem země, pokud produkt nebo suroviny, z nichž je produkt vyroben, pocházejí z dané země.
Pozměňovací návrh 118
Článek 19 nadpis
Logo ekologické produkce Společenství
Loga ekologické produkce Společenství a vnitrostátní loga ekologické produkce
Pozměňovací návrh 119
Článek 19
Komise v souladu s postupem uvedeným v čl. 31 odst. 2 definuje logo Společenství, které se může používat při označování, vystavování produktů a v související reklamě na tyto produkty vyprodukované a kontrolované nebo dovezené v souladu s tímto nařízením.
Komise v souladu s postupem uvedeným v čl. 31 odst. 2 definuje logo Společenství, které se použije při označování, vystavování produktů a v související reklamě na tyto produkty vyprodukované a kontrolované nebo dovezené v souladu s tímto nařízením a které představuje hlavní identifikační symbol pro ekologické produkty v celé EU.
Pozměňovací návrh 120
Čl. 19 odst. 1a (nový)
Logo Společenství se nepoužije v případě zpracovaných potravin, které nesplňují požadavky uvedené v čl. 14 odst. 1, nebo produktů podniků ve fázi přechodu na ekologickou produkci.
Pozměňovací návrh 121
Článek 21
Komise stanoví v souladu s postupem uvedeným v čl. 31 odst. 2 zvláštní požadavky na označování, použitelné na ekologická krmiva a produkty pocházející ze zemědělských podniků v přechodném období.
Komise stanoví v souladu s postupem uvedeným v čl. 31 odst. 2 zvláštní požadavky na označování, použitelné na ekologická krmiva.
Pozměňovací návrh 122
Čl. 21 odst. 1a a 1b (nový)
Zemědělské rostlinné produkty mohou nést údaje o přechodu na ekologickou produkci při označování nebo v rámci reklamy, pokud tyto produkty vyhovují požadavkům článku 12.
Takové údaje musí:
a) uvádět výraz "vyrobeno během přechodu k ekologickému zemědělství";
b) být provedeny v barvě, velikosti a stylu písma, který spotřebitelům umožní jasně identifikovat jednotlivé produkty přechodu k ekologickému zemědělství.
Pozměňovací návrh 123
Čl. 22 odst. 4 pododstavec 1
Příslušný orgán může v souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 882/2004 přenést určité kontrolní úkoly na jeden nebo více kontrolních subjektů.
Příslušný orgán může v souladu s čl. 4 odst. 3 a čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 882/2004 přenést určité kontrolní úkoly na jeden nebo více kontrolních orgánů či subjektů.
Pozměňovací návrh 124
Čl. 22 odst. 4 pododstavec 2
Kontrolní subjekty splňují požadavky stanovené evropskou normou EN 45011 nebo pokynem ISO 65 "Obecné požadavky kladené na subjekty provozující certifikační systémy produktů", ve verzi naposledy oznámené zveřejněním v Úředním věstníku Evropské unie, řady C.
Kontrolní subjekty jsou akreditovány v souladu s evropskou normou EN 45011 nebo pokynem ISO 65 "Obecné požadavky kladené na subjekty provozující certifikační systémy produktů", ve verzi naposledy oznámené zveřejněním v Úředním věstníku Evropské unie, řady C.
Pozměňovací návrh 125
Čl. 22 odst. 7
7.  Členské státy přidělí každému subjektu příslušnému pro provádění kontrol podle tohoto nařízení číselný kód.
7.  Členské státy přidělí každému subjektu nebo orgánu příslušnému pro provádění kontrol, inspekcí a vydávání osvědčení podle tohoto nařízení číselný kód.
Pozměňovací návrh 126
Čl. 22 odst. 8a (nový)
8a.  Členské státy v každém případě zajistí, aby zavedený kontrolní systém umožnil sledovatelnost produktů v jakémkoli stadiu produkce, přípravy a distribuce a aby poskytoval spotřebitelům záruku, že byly ekologické produkty vyprodukovány v souladu s tímto nařízením.
Pozměňovací návrh 127
Čl. 23 odst. 1 písm. a)
a) oznámí tuto činnost příslušnému orgánu členského státu, v němž je činnost provozována;
a) oznámí plný rozsah této činnosti příslušnému orgánu členského státu, v němž je činnost provozována;
Pozměňovací návrh 128
Čl. 23 odst. 4
4.  Příslušný orgán vede aktualizovaný seznam obsahující jména a adresy hospodářských subjektů, které podléhají kontrolnímu systému.
Příslušné orgány a kontrolní subjekty vedou aktualizovaný seznam obsahující jména a adresy hospodářských subjektů, které podléhají kontrolnímu systému. Tento seznam se zpřístupní zájemcům.
Pozměňovací návrh 129
Čl. 24 odst. 3a (nový)
3a.  Budou pořádána pravidelná slyšení zúčastněných stran, aby bylo možné uznat a zdůraznit významnou roli ekologických zemědělců v rámci rozhodovacího procesu a procesu vydávání osvědčení.
Pozměňovací návrh 130
Čl. 25 odst. 1 písm. a)
a) zajistí při zjištění nesrovnalosti z hlediska shody s požadavky stanovenými tímto nařízením, aby údaje a logo uvedené v článcích 17, 18 a 19 nebyly použity v celé partii nebo produkční dávce danou nesrovnalostí dotčené;
a) zajistí při zjištění nesrovnalosti z hlediska shody s požadavky stanovenými tímto nařízením, aby údaje a logo uvedené v článcích 17, 18 a 19 nebyly použity v celé partii nebo produkční dávce danou nesrovnalostí dotčené, nebo aby z ní byly odstraněny;
Pozměňovací návrh 131
Článek 26
Na žádost řádně odůvodněnou nutností zaručit, že produkt byl vyprodukován v souladu s tímto nařízením, si příslušné orgány a kontrolní subjekty vymění s jinými příslušnými orgány a kontrolními subjekty relevantní informace o výsledcích svých kontrol. Tyto informace si mohou vyměňovat také ze svého vlastního podnětu.
Na žádost řádně odůvodněnou nutností zaručit, že produkt byl vyprodukován v souladu s tímto nařízením, si příslušné orgány, zástupci zúčastněných stran zapojení do rozhodování na vnitrostátní úrovni a na úrovni Společenství a kontrolní subjekty vymění s jinými příslušnými orgány a kontrolními subjekty relevantní informace o výsledcích svých kontrol. Tyto informace si mohou vyměňovat také ze svého vlastního podnětu.
Pozměňovací návrh 132
Čl. 27 odst. 1
1.  Produkt dovezený z třetí země může být uveden na trh Společenství s označením jako ekologický, pokud dodržuje ustanovení stanovená v hlavách II, III a IV tohoto nařízení.
1.  Produkt dovezený z třetí země může být rovněž uveden na trh Společenství s označením ekologický, pokud:
a) dodržuje ustanovení stanovená v tomto nařízení;
b) podniky zajišťující produkci, dovoz a uvádění na trh podléhají kontrolám rovnocenným kontrolám Společenství, které provádí orgán nebo subjekt úředně uznaný Společenstvím;
c) podniky zajišťující produkci, dovoz a uvádění na trh mohou kdykoli předložit důkaz o tom, že produkt splňuje požadavky tohoto nařízení;
d) produkt je kryt osvědčením, která vydal příslušný kontrolní orgán a které potvrzuje shodu s tímto nařízením.
Pozměňovací návrh 133
Čl. 27 odst. 2
2.  Hospodářský subjekt třetí země, který chce uvést své produkty, označené jako ekologické, na trh Společenství za podmínek uvedených v odstavci 1, podrobí svou činnost jakémukoli příslušnému orgánu nebo kontrolnímu subjektu uvedenému v hlavě V, pokud dotyčný orgán nebo subjekt provádí kontroly v třetí zemi, která je zemí produkce, nebo kontrolnímu subjektu schválenému v souladu s odstavcem 5.
2.  Hospodářský subjekt třetí země v kterékoli fázi produkce, zpracování nebo distribuce produktu, který chce uvést své produkty, označené jako ekologické, na trh Společenství za podmínek uvedených v odstavci 1, podrobí svou činnost jakémukoli příslušnému orgánu, příslušnému orgánu nebo kontrolnímu subjektu uvedenému v hlavě V, pokud dotyčný orgán nebo subjekt provádí kontroly v třetí zemi, která je zemí produkce, nebo kontrolnímu subjektu schválenému v souladu s odstavcem 5.
Takové produkty jsou chráněny osvědčením, které vystaví kontrolní orgány nebo subjekty a které potvrzuje, že produkty splňují podmínky stanovené v tomto článku.
Pozměňovací návrh 134
Čl. 27 odst. 2a (nový)
2a.  Dotčený hospodářský subjekt musí být kdykoli schopen předložit dovozcům nebo vnitrostátním orgánům důkazní doklady vydané kontrolním orgánem nebo příslušným subjektem podle hlavy V, které umožní identifikaci hospodářského subjektu, který provedl poslední operaci a ověření shody daného hospodářského subjektu s tímto nařízením.
Pozměňovací návrh 135
Čl. 27 odst. 3 písm. a)
a) byl produkt vyprodukován v souladu s normami produkce, které jsou rovnocenné normám vztahujícím se na ekologickou produkci ve Společenství, nebo v souladu s mezinárodně uznanými normami stanovenýmipokynech Codex Alimentarius;
a) byl produkt vyprodukován v souladu s normami produkce, které jsou rovnocenné normám vztahujícím se na ekologickou produkci ve Společenství, s ohledem na pokyny Codex Alimentarius CAC/GL 32;
Pozměňovací návrh 136
Čl. 27 odst. 3 písm. b)
b) byl hospodářský subjekt podroben kontrolním opatřením, která jsou rovnocenná opatřením kontrolního systému Společenství, nebo která jsou v souladu s pokyny Codex Alimentarius;
b) byl hospodářský subjekt podroben kontrolním opatřením, která jsou rovnocenná opatřením kontrolního systému Společenství, s ohledem na pokyny Codex Alimentarius CAC/GL 32;
Pozměňovací návrh 137
Čl. 27 odst. 3 písm. c)
c) hospodářský subjekt třetí země, který chce uvést své produkty označené jako ekologické na trh Společenství podle podmínek tohoto odstavce, podrobil svou činnost kontrolnímu systému, uznanému v souladu s odstavcem 4 nebo kontrolnímu subjektu uznanému v souladu s odstavcem 5;
c) hospodářské subjekty třetí země ve všech fázích produkce, zpracování a distribuce produktu, které chtějí uvést své produkty označené jako ekologické na trh Společenství podle podmínek tohoto odstavce, podrobily svou činnost kontrolnímu systému, uznanému v souladu s odstavcem 4 nebo jednomu či více kontrolním subjektům uznaným v souladu s odstavcem 5;
Pozměňovací návrh 138
Čl. 27 odst. 3 písm. d)
d) se na produkt vztahuje osvědčení vydané příslušnými orgány nebo kontrolními subjekty třetí země, uznané v souladu s odstavcem 4 nebo kontrolním subjektem uznaným v souladu s článkem 5, které potvrzuje, že produkt splňuje podmínky stanovené v tomto odstavci.
d) se na produkt vztahuje osvědčení vydané příslušnými orgány nebo kontrolními subjekty třetí země, uznané v souladu s odstavcem 4 nebo kontrolním subjektem uznaným v souladu s odstavcem 5, které potvrzuje, že produkt splňuje podmínky stanovené v tomto odstavci. Komise stanoví postupem podle čl. 31 odst. 2 podmínky osvědčení a stanoví prováděcí předpisy před vstupem nového dovozního režimu v platnost.
Pozměňovací návrh 139
Čl. 27 odst. 3 písm. da) (nové)
da) kontrolní subjekty třetí země schválené podle odstavce 4 nebo uznané podle odstavce 5 splňují evropskou normu EN 45011 Všeobecné požadavky na orgány provozující systémy certifikace výrobků (ISO/IEC pokyn 65) a byly v souladu s touto normou akreditovány před 1. lednem 2009 kterýmkoli akreditačním subjektem, který podepsal Dohodu o vzájemném uznávání.
Pozměňovací návrh 140
Čl. 27 odst. 4 pododstavec 1
Komise uzná v souladu s postupem uvedeným v čl. 31 odst. 2 třetí země, jejichž normy produkce a kontrolní opatření jsou rovnocenné používaným ve Společenství, nebo které jsou v souladu s mezinárodně uznanými normami stanovenými v pokynech Codex Alimentarius a sestaví seznam těchto zemí.
Komise uzná v souladu s postupem uvedeným v čl. 31 odst. 2 třetí země, jejichž normy produkce a kontrolní opatření jsou rovnocenné používaným ve Společenství a zohledňují pokyny Codex Alimentarius CAC/GL 32, a sestaví seznam těchto zemí.
Pozměňovací návrh 141
Čl. 27 odst. 4 pododstavce 2a a 2b (nové)
Uznané kontrolní subjekty nebo kontrolní orgány předloží hodnotící zprávy vydané akreditačním subjektem nebo případně příslušným orgánem o pravidelném hodnocení na místě, dohledu a víceletém opakovaném hodnocení jejich činnosti. Tyto hodnotící zprávy se zveřejní na internetu.
Na základě těchto hodnotících zpráv Komise za pomoci členských států zajistí vhodný dohled nad uznanými kontrolními orgány a kontrolními subjekty formou pravidelných přezkumů jejich uznání. Povaha dohledu se určuje na základě hodnocení rizika toho, že nebude splněno či bude porušeno toto nařízení.
Pozměňovací návrh 142
Čl. 27 odst. 5a (nový)
5a.  Do procesu uznávání inspekčních a certifikačních subjektů se zapojují příslušné vnitrostátní orgány. Obdrží certifikáty o všech dovozních činnostech od dovozců. Zřídí společnou evropskou veřejnou databázi pro dovoz.
Příslušné vnitrostátní orgány a orgány Společenství mohou přímo na místě provádět náhodné kontroly inspekčních a certifikačních subjektů.
Pozměňovací návrh 152
Článek 28
Členské státy nesmí z důvodů týkajících se metody produkce, označování nebo představení této metody zakázat nebo omezit uvádění na trh ekologických produktů, které splňují požadavky tohoto nařízení.
1.  Příslušné orgány a kontrolní orgány nesmí, pokud jde o metody produkce, označování nebo představení této metody, zakázat nebo omezit uvádění na trh ekologických produktů, které jsou kontrolovány kontrolním orgánem jiného členského státu, za předpokladu, že tyto produkty splňují požadavky tohoto nařízení.
Zejména nesmí být uplatněna jiná kontrolní opatření nebo finanční břemena než ta, která jsou uvedena v části V tohoto nařízení.
2.  Členské státy mohou uplatnit přísnější pravidla na svém území za předpokladu, že jsou v souladu s právními předpisy Společenství a nezakazují nebo neomezují trh ekologických produktů vyprodukovaných mimo dotyčný členský stát.
Pozměňovací návrh 144
Článek 31 název
Řídící výbor pro ekologickou produkci
Regulativní výbor s kontrolou pro ekologickou produkci
Pozměňovací návrh 145
Čl. 31 odst. 1
1.  Komisi bude nápomocen Řídící výbor pro ekologickou produkci (dále jen "výbor").
1.  Komisi bude nápomocen Regulativní výbor s kontrolou pro ekologickou produkci (dále jen "výbor").
Pozměňovací návrh 146
Článek 31 odst. 1a (nový)
1a.  Výbor zajistí pravidelné konzultace a spolupráci se zástupci ekologických producentů a zástupci spotřebitelů s cílem důsledně plnit cíle ekologické produkce stanovené v článku 3 tím, že je zapojí do aktualizace a provádění příslušných metod v souladu s cíli a zásadami stanovenými v hlavě II.
Pozměňovací návrh 147
Čl. 31 odst. 2
2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.
2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES.
Pozměňovací návrh 148
Čl. 31 odst. 2a (nový)
2a.  Komise bude informovat Evropský parlament o všech plánovaných změnách nařízení v rámci postupu projednávání ve výborech a náležitě při tom zohlední stanovisko Parlamentu.
Pozměňovací návrh 149
Čl. 31 odst. 4
4.  Výbor přijme svůj jednací řád.
4.  Výbor přijme svůj jednací řád v souladu s článkem 7 rozhodnutí 1999/468/ES.
Pozměňovací návrh 150
Čl. 32 písm. a)
a) prováděcí pravidla týkající se pravidel produkce stanovených v hlavě III, zejména pokud jde o zvláštní požadavky a podmínky, které mají dodržovat zemědělci a jiní producenti ekologických produktů;
a) prováděcí pravidla týkající se pravidel produkce stanovených v hlavě III, zejména pokud jde o zvláštní požadavky a podmínky, které mají dodržovat zemědělci a jiní producenti ekologických produktů; včetně pozitivních seznamů, pokud jde o obiloviny, vstupy, přísady, zpracovatelské látky a další složky;
Pozměňovací návrh 151
Příloha II
-  EU-EKOLOGICKÉ
-  EKOLOGICKÉ

(1) Dokument byl tímto vrácen výboru podle čl. 53 odst. 2 (A6-0061/2007).

Právní upozornění - Ochrana soukromí