Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/0278(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0061/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0061/2007

Keskustelut :

PV 28/03/2007 - 16
CRE 28/03/2007 - 16

Äänestykset :

PV 29/03/2007 - 8.8
CRE 29/03/2007 - 8.8
Äänestysselitykset
PV 22/05/2007 - 9.6
CRE 22/05/2007 - 9.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0095
P6_TA(2007)0191

Hyväksytyt tekstit
PDF 384kWORD 330k
Torstai 29. maaliskuuta 2007 - Bryssel
Luonnonmukainen tuotanto ja luonnonmukaisten tuotteiden merkinnät *
P6_TA(2007)0095A6-0061/2007

Ehdotus neuvoston asetukseksi luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä (KOM(2005)0671 – C6-0032/2006 –2005/0278(CNS))

(Kuulemismenettely)

Ehdotusta muutettiin 29. maaliskuuta 2007 seuraavasti(1):

Komission teksti   Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1
Johdanto-osan 1 viite
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 ja 95 artiklan,
Tarkistus 2
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Luonnonmukainen tuotanto on kokonaisvaltainen tilanhoitojärjestelmä ja elintarvikkeiden tuotantojärjestelmä, jossa yhdistyvät ympäristön kannalta parhaat käytännöt, pitkälle kehittynyt biologinen monimuotoisuus, luonnonvarojen säästäminen, eläinten hyvinvointia koskevien tiukkojen standardien soveltaminen ja tuotanto, jossa otetaan huomioon kuluttajien mieltymys luonnonaineksia ja -menetelmiä käyttäen tuotettuihin tuotteisiin. Luonnonmukaisella tuotantotavalla on siis yhteiskunnassa kahtalainen rooli: yhtäältä se tuottaa erityisillä markkinoilla tuotteita luonnonmukaisia tuotteita haluaville kuluttajille ja toisaalta tarjoaa julkishyödykkeitä, jotka edistävät ympäristönsuojelua, eläinten hyvinvointia ja maaseudun kehittämistä.
(1)  Luonnonmukainen tuotanto on kokonaisvaltainen tilanhoitojärjestelmä ja elintarvikkeiden tuotantojärjestelmä, jossa kaikilla kestävän tuotannon näkökohdilla on keskeinen sija ja tavoitteena on löytää tasapaino ja jossa yhdistyvät ympäristön kannalta parhaat käytännöt, pitkälle kehittynyt biologinen monimuotoisuus, luonnonvarojen säästäminen sekä eläinten hyvinvointia koskevien tiukkojen standardien soveltaminen ja jossa pyritään parantamaan maaperän viljavuutta luonnollisin menetelmin sekä tuotantoon, jossa otetaan huomioon kuluttajien mieltymys luonnonaineksia ja -menetelmiä käyttäen tuotettuihin tuotteisiin. Luonnonmukaisella tuotantotavalla on siis useita myönteisiä rooleja: sen lisäksi että se tuottaa erityisillä markkinoilla tuotteita luonnonmukaisia tuotteita haluaville kuluttajille ja tarjoaa julkishyödykkeitä, jotka eivät rajoitu elintarvikkeisiin, se myös ja ennen kaikkea edistää ympäristönsuojelua, eläinten hyvinvointia ja maaseudun sosiaalista kehittämistä.
Tarkistus 3
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Luonnonmukaisen maatalouden ala on kasvussa useimmissa jäsenvaltioissa. Kuluttajien kysyntä on viime vuosina kasvanut erityisen huomattavasti. Yhteisen maatalouspolitiikan hiljattaisten uudistusten tarkoituksena on markkinointisuuntautuneisuuden korostaminen ja kuluttajien kysyntään vastaavien laadukkaiden tuotteiden tuotannon edistäminen, minkä pitäisi vauhdittaa entisestään luonnonmukaisten tuotteiden markkinoita. Sen vuoksi luonnonmukaista tuotantoa koskevan lainsäädännön vaikutus maatalouspolitiikkaan on yhä suurempi ja läheisesti kytköksissä maatalousmarkkinoiden kehitykseen.
(2)  Luonnonmukainen tuotanto vastaa täysin Euroopan unionin Göteborgin toimintasuunnitelmassa asettamia kestävän kehityksen tavoitteita, sillä se edistää kestävää kehitystä, siinä valmistetaan terveellisiä ja korkealaatuisia tuotteita ja siinä käytetään ympäristöllisesti kestäviä tuotantomenetelmiä. Luonnonmukainen maatalousala on kasvussa useimmissa jäsenvaltioissa. Kuluttajien kysyntä on viime vuosina kasvanut erityisen huomattavasti. Yhteisen maatalouspolitiikan hiljattaisten uudistusten tarkoituksena on markkinointisuuntautuneisuuden korostaminen ja kuluttajien kysyntään vastaavien laadukkaiden tuotteiden tuotannon edistäminen, minkä pitäisi vauhdittaa entisestään luonnonmukaisten tuotteiden markkinoita. Sen vuoksi on tarpeen, että luonnonmukaisen tuotannon vaikutus maatalouspolitiikkaan on yhä suurempi ja luonnonmukainen tuotanto on läheisesti kytköksissä maatalousmarkkinoiden kehitykseen sekä sidoksissa maatalouskäyttöön osoitettujen maiden suojeluun ja säilyttämiseen.
Tarkistus 4
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
(2 a)  Kaiken kyseisellä alalla hyväksyttävän yhteisön lainsäädännön ja politiikan olisi myötävaikutettava tässä asetuksessa määritellyn luonnonmukaisen maatalouden ja luonnonmukaisen tuotannon kehittämiseen. Luonnonmukaisella maataloudella on merkittävä rooli yhteisön kestävän kehityksen politiikan täytäntöönpanossa.
Tarkistus 5
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Luonnonmukaista tuotantoa koskevan yhteisön sääntelykehyksen tavoitteena olisi oltava luonnonmukaisten tuotteiden rehellisen kilpailun ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistaminen sekä kuluttajien luonnonmukaisiksi merkittyjä tuotteita kohtaan osoittaman luottamuksen säilyttäminen ja osoittaminen perustelluksi. Lisäksi olisi pyrittävä luomaan edellytykset, joilla ala voi edistyä ottaen huomioon tuotannon ja markkinoiden kehittymisen.
(3)  Luonnonmukaista tuotantoa koskevan yhteisön sääntelykehyksen tavoitteena olisi oltava luonnonmukaisten tuotteiden rehellisen kilpailun ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistaminen sekä kuluttajien luonnonmukaisiksi merkittyjä tuotteita kohtaan osoittaman luottamuksen säilyttäminen ja osoittaminen perustelluksi. Lisäksi olisi pyrittävä luomaan edellytykset, joilla ala voi edistyä tuotannon ja markkinoiden kehittymisen mukaisella ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla.
Tarkistukset 6 ja 157
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  Olisi vahvistettava luonnonmukaisia tuotantosääntöjä koskevat yhteisön puitteet kasvi- ja eläintuotannon, luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymistä koskevat säännöt mukaan luettuina, sekä jalostettujen elintarvikkeiden ja rehujen tuotannon osalta. Komissiolle olisi siirrettävä toimivalta vahvistaa kyseisten yleisten sääntöjen yksityiskohdat ja antaa vesiviljelyä koskevat yhteisön tuotantosäännöt.
(7)  Olisi vahvistettava luonnonmukaisia tuotantosääntöjä koskevat yhteisön puitteet kasvi- ja eläintuotannon, luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymistä koskevat säännöt mukaan luettuina, sekä jalostettujen elintarvikkeiden ja rehujen tuotannon osalta. Komissiolle olisi siirrettävä toimivalta vahvistaa kyseisten yleisten sääntöjen yksityiskohdat ja liitteet, ja sen olisi kuultava parlamenttia ja neuvostoa.
Tarkistus 7
Johdanto-osan 8 kappale
(8)  Luonnonmukaisen tuotannon kehitystä olisi helpotettava myös erityisesti edistämällä luonnonmukaiseen tuotantoon paremmin sopivien tekniikoiden ja aineiden käyttöä.
(8)  Luonnonmukaisen tuotannon kehitystä olisi helpotettava vakiintuneisiin parhaisiin käytäntöihin tukeutuen myös erityisesti edistämällä maaperän viljavuutta, viljelykiertoa, paikallisten siementen suojelua, vettä ja energiaa säästäviä käytäntöjä sekä luonnonmukaiseen tuotantoon paremmin sopivien tekniikoiden ja aineiden käyttöä.
Tarkistus 8
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Muuntogeeniset organismit sekä tuotteet, jotka on tuotettu muuntogeenisistä organismeista tai joiden tuotannossa on käytetty muuntogeenisiä organismeja, ovat luonnonmukaisen tuotannon ja kuluttajilla luonnonmukaisista tuotteista olevan kuvan vastaisia. Sen vuoksi niitä ei pitäisi tarkoituksellisesti käyttää luonnonmukaisessa maataloudessa ja luonnonmukaisten tuotteiden jalostuksessa.
(9)  Muuntogeeniset organismit sekä tuotteet, jotka on tuotettu muuntogeenisistä organismeista tai joiden tuotannossa on käytetty muuntogeenisiä organismeja, ovat luonnonmukaisen tuotannon ja kuluttajilla luonnonmukaisista tuotteista olevan kuvan vastaisia. Sen vuoksi niitä ei pitäisi käyttää luonnonmukaisessa maataloudessa ja luonnonmukaisten tuotteiden jalostuksessa. Muuntogeenisten organismien esiintyminen luonnonmukaisissa siemenissä, tuotantopanoksissa, rehuissa ja elintarvikkeissa olisi estettävä riittävällä kansallisella ja yhteisön lainsäädännöllä, joka perustuu varovaisuusperiaatteeseen.
Tarkistus 187
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)
(9 a)  Koska riski muuntogeenisten organismien esiintymisestä luonnonmukaisissa siemenissä, rehuissa ja elintarvikkeissa on yhä suurempi ja koska monilta jäsenvaltioilta puuttuu varotoimenpiteitä ja vastuuta koskeva kansallinen lainsäädäntö, komission pitäisi julkaista 1 päivään tammikuuta 2008 mennessä ehdotus varotoimenpiteitä koskevia sääntöjä koskevaksi puitedirektiiviksi muuntogeenisten organismien esiintymisen estämiseksi kautta koko elintarvikeketjun mukaan lukien vastuuta kaikkinaiseen muuntogeenisten organismien esiintymiseen liittyvissä asioissa koskevat lainsäädäntöpuitteet, jotka pohjautuisivat aiheuttamisperiaatteeseen.
Tarkistus 9
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)
(9 b)  Synteettisten kasvinsuojeluaineiden käyttö on ristiriidassa luonnonmukaisen tuotannon kanssa.
Tarkistus 10
Johdanto-osan 14 kappale
(14)  Erityisesti maaperän ja veden kaltaisten luonnonvarojen saastumisen estämiseksi luonnonmukaista kotieläintaloutta harjoitettaessa olisi periaatteessa luotava läheinen suhde sen ja maan välille, sovellettava monivuotisia viljelykiertoja sekä ruokittava kotieläimiä luonnonmukaisilla viljelytuotteilla, jotka ovat peräisin asianomaiselta tilalta tai sen läheisyydessä sijaitsevilta luonnonmukaisilta tiloilta.
(14)  Maaperän ja veden kaltaisten luonnonvarojen saastumisen sekä niiden laadun ja saatavuuden peruuttamattoman heikkenemisen estämiseksi luonnonmukaista kotieläintaloutta harjoitettaessa olisi periaatteessa luotava läheinen suhde sen ja maan välille, sovellettava monivuotisia viljelykiertoja sekä ruokittava kotieläimiä luonnonmukaisilla viljelytuotteilla, jotka ovat peräisin asianomaiselta tilalta tai sen läheisyydessä sijaitsevilta luonnonmukaisilta tiloilta.
Tarkistus 11
Johdanto-osan 15 kappale
(15)  Koska luonnonmukaisella kotieläintuotannolla on oltava yhteys maahan, eläimillä olisi mahdollisuuksien mukaan oltava pääsy ulkoilmaan tai laitumille.
(15)  Koska luonnonmukaisella kotieläintuotannolla on oltava yhteys maahan, eläimillä olisi oltava sääolojen ja maanpinnan tilan salliessa pääsy ulkoilmaan tai laitumille.
Tarkistukset 12 ja 158
Johdanto-osan 16 kappale
(16)  Luonnonmukaista kotieläintuotantoa harjoitettaessa olisi noudatettava eläinten hyvinvointia koskevia tiukkoja standardeja, kunnioitettava eläinten lajikohtaisia käyttäytymistarpeita ja otettava eläinten terveydenhoidon perustaksi tautien ennaltaehkäisy. Tässä suhteessa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota eläinsuojiin, kotieläintuotannon käytäntöihin ja eläintiheyteen. Rotuja valittaessa olisi asetettava etusijalle hitaasti kasvavat kannat ja niiden kyky mukautua paikallisiin olosuhteisiin. Kotieläin- ja vesiviljelytuotantoa koskevissa täytäntöönpanosäännöissä olisi varmistettava, että ainakin tuotantotilojen eläinten suojelua koskevaa eurooppalaista yleissopimusta ja siihen liittyviä suosituksia noudatetaan.
(16)  Luonnonmukaista kotieläintuotantoa harjoitettaessa olisi noudatettava eläinten hyvinvointia koskevia tiukkoja standardeja, kunnioitettava eläinten lajikohtaisia käyttäytymistarpeita ja otettava eläinten terveydenhoidon perustaksi tautien ennaltaehkäisy. Tässä suhteessa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota eläinsuojiin, kotieläintuotannon käytäntöihin ja eläintiheyteen. Rotuja valittaessa olisi asetettava etusijalle pitkäikäiset, taudeille vastustuskykyiset ja hitaasti kasvavat kannat ja paikalliset alkuperäisrodut sekä niiden kyky mukautua paikallisiin olosuhteisiin. Kotieläin- ja vesiviljelytuotantoa koskevissa täytäntöönpanosäännöissä olisi varmistettava, että ainakin tuotantotilojen eläinten suojelua koskevaa eurooppalaista yleissopimusta ja siihen liittyviä suosituksia noudatetaan.
Tarkistus 13
Johdanto-osan 17 kappale
(17)  Luonnonmukaisessa kotieläintuotannossa eri eläinlajien tuotantosyklejä olisi pyrittävä täydentämään luonnonmukaisesti kasvatetuilla eläimillä. Alan kehittymiseksi olisi sen vuoksi edistettävä luonnonmukaisten eläinten geenipoolin kasvattamista ja lisättävä omavaraisuutta.
(17)  Luonnonmukaisessa kotieläintuotannossa eri eläinlajien tuotantosyklejä olisi pyrittävä täydentämään luonnonmukaisesti kasvatetuilla eläimillä. Alan kehittymiseksi ja sen kehittämisen kannustamiseksi olisi sen vuoksi edistettävä luonnonmukaisten eläinten geenipoolin kasvattamista ja lisättävä omavaraisuutta.
Tarkistus 159
Johdanto-osan 18 kappale
(18)  Siihen asti kun vesiviljelyä koskevat yhteisön tuotantosäännöt annetaan, jäsenvaltioilla pitäisi olla mahdollisuus soveltaa kansallisia standardeja, tai jollei niitä ole, jäsenvaltioiden hyväksymiä tai tunnustamia yksityisiä standardeja. Sisämarkkinoiden häiriöiden torjumiseksi jäsenvaltioiden olisi kuitenkin tunnustettava toistensa tuotantostandardit tällä alalla.
Poistetaan.
Tarkistus 14
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)
(22 a)  Luonnonmukaisen tuotannon viljely- ja kasvatuskäytäntöjen nykyisen monimuotoisuuden vuoksi olisi tarpeen antaa jäsenvaltioille mahdollisuus soveltaa luonnonmukaiseen tuotantoon alueellaan tiukempia lisäsääntöjä.
Tarkistus 15
Johdanto-osan 25 kappale
(25)  Yhteisön markkinoiden selkiinnyttämiseksi kaikissa yhteisössä tuotetuissa luonnonmukaisissa tuotteissa olisi käytettävä yksinkertaista vakioviittausta, ainakin jos tuotteella ei ole yhteisön luonnonmukaisen tuotannon tunnusta. Tällaisen viittauksen vapaaehtoinen käyttömahdollisuus olisi ulotettava myös kolmansista maista tuotaviin luonnonmukaisiin tuotteisiin.
(25)  Yhteisön markkinoiden selkiinnyttämiseksi kaikissa yhteisössä tuotetuissa luonnonmukaisissa tuotteissa olisi käytettävä yksinkertaista vakioviittauskoodia, silloinkin kun tuotteella on yhteisön luonnonmukaisen tuotannon tunnus. Tällainen vakioviittauskoodi olisi ulotettava myös kolmansista maista tuotaviin luonnonmukaisiin tuotteisiin, ja siitä olisi käytävä selvästi ilmi tuotteiden alkuperä ja mahdolliset erot luonnonmukaista tuotantoa koskevien sääntöjen soveltamisessa.
Tarkistus 170
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)
(27 a)  Jäsenvaltioiden on tarjottava varovaisuusperiaatteen ja saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti lainsäädäntökehys, jolla luonnonmukaisten tuotteiden ja muuntogeenisten tuotteiden sekoittuminen saadaan mahdollisimman vähäiseksi. Toimijoiden on toteutettava kaikki tarvittavat varotoimenpiteet estääkseen muuntogeenisten organismien tahattoman tai teknisesti väistämättömän esiintymisen. Muuntogeenisiä organismeja saa esiintyä luonnonmukaisissa tuotteissa ainoastaan satunnaisina ja teknisesti väistämättöminä määrinä, joiden osuus on enintään 0,1 prosenttia.
Tarkistus 17
Johdanto-osan 32 kappale
(32)  Tuontituotteiden vastaavuutta arvioitaessa olisi otettava huomioon Codex Alimentariuksessa vahvistetut kansainväliset standardit.
(32)  Tuontituotteiden vastaavuutta arvioitaessa olisi otettava huomioon tuotantostandardit, jotka vastaavat luonnonmukaiseen tuotantoon yhteisössä sovellettavia standardeja.
Tarkistus 18
Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)
(32 a)  Luonnonmukaisten tuotteiden tuontisääntöjä olisi pidettävä esikuvana asetettaessa pääsyvaatimuksia markkinoille siten, että kolmansien maiden tuottajille annetaan pääsy arvokkaille markkinoille, kunhan he noudattavat kyseisten markkinoiden standardeja.
Tarkistus 19
Johdanto-osan 36 kappale
(36)  Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY mukaisesti. Luonnonmukaista tuotantoa koskeva lainsäädäntö on tärkeä osa yhteistä maatalouspolitiikkaa, koska se liittyy läheisesti maatalousmarkkinoiden kehitykseen; sen vuoksi on aiheellista soveltaa kyseisen politiikan hoidossa käytettäviä lainsäädäntömenettelyjä. Tämän asetuksen mukaisesti komissiolle siirrettävää toimivaltaa olisi käytettävä päätöksen 1999/468/EY 4 artiklassa säädetyn hallintokomiteamenettelyn mukaisesti,
(36)  Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY mukaisesti. Luonnonmukaista tuotantoa koskeva lainsäädäntö on tärkeä osa yhteistä maatalouspolitiikkaa, koska se liittyy läheisesti maatalousmarkkinoiden kehitykseen; sen vuoksi on aiheellista soveltaa kyseisen politiikan hoidossa käytettäviä lainsäädäntömenettelyjä. Tämän asetuksen mukaisesti komissiolle siirrettävää toimivaltaa olisi käytettävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädetyn valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti,
Tarkistus 20
1 artiklan 1 kohdan johdantokappale
1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan tavoitteet, periaatteet ja säännöt, jotka koskevat:
1.  Tässä asetuksessa säädetään perusta luonnonmukaisen tuotannon kestävälle kehittämiselle ja vahvistetaan tavoitteet, periaatteet ja säännöt, jotka koskevat:
Tarkistus 21
1 artiklan 1 kohdan a alakohta
a) luonnonmukaisten tuotteiden tuotantoa, markkinoille saattamista, tuontia, vientiä ja valvontaa;
a) luonnonmukaisten tuotteiden kaikkia tuotantovaiheita, tuotantomenetelmiä, jalostamista, jakelua, markkinoille saattamista, tuontia, vientiä, tarkastusta ja sertifiointia;
Tarkistus 160
1 artiklan 2 kohdan johdantokappale
2.  Tätä asetusta sovelletaan seuraaviin maanviljelystä tai vesiviljelystä peräisin oleviin tuotteisiin, jos ne on tarkoitettu pidettäväksi kaupan luonnonmukaisina tuotteina:
2.  Tätä asetusta sovelletaan seuraaviin maanviljelystä peräisin oleviin tuotteisiin, jos ne on tarkoitettu pidettäväksi kaupan luonnonmukaisina tuotteina:
Tarkistus 161
1 artiklan 2 kohdan c alakohta
c) elävät tai jalostamattomat vesiviljelytuotteet;
Poistetaan.
Tarkistus 162
1 artiklan 2 kohdan d alakohta
d) ihmisravinnoksi tarkoitetut jalostetut vesiviljelytuotteet;
Poistetaan.
Tarkistukset 153 ja 179
1 artiklan 2 kohdan e a alakohta (uusi)
e a) muut tuotteet, kuten suola, lemmikkieläinten ruoka, villa, tekstiilit, kalasäilykkeet, kosmetiikkatuotteet, ravintolisät ja eteeriset öljyt;
Tarkistus 24
1 artiklan 3 kohdan johdantokappale
3.  Tätä asetusta sovelletaan Euroopan yhteisön alueella toimijoihin, jotka osallistuvat seuraaviin toimiin:
3.  Tätä asetusta sovelletaan toimijoihin, jotka osallistuvat 1 artiklan 2 kohdassa lueteltujen tuotteiden tuotannon, valmistuksen tai jakelun johonkin vaiheeseen, mukaan luettuina:
Tarkistus 25
1 artiklan 3 kohdan b alakohta
b) elintarvikkeiden ja rehujen jalostus;
b) elintarvikkeiden ja rehujen pakkaaminen ja kauppakunnostus, jalostus ja valmistus;
Tarkistus 26
1 artiklan 3 kohdan c alakohta
c) kauppakunnostus, merkitseminen ja mainonta;
c) luonnonmukaisten maataloustuotteiden pakkaaminen ja kauppakunnostus, varastointi, merkitseminen ja mainonta;
Tarkistus 27
1 artiklan 3 kohdan 2 alakohta
Sitä ei kuitenkaan sovelleta ateriapalvelutoimiin, tehdas- ja laitosruokaloihin, ravintoloihin eikä muihin vastaaviin samankaltaisiin elintarvikepalvelutoimiin.
f a) ateriapalvelutoimet, ruokalat, ravintolat tai muut samankaltaiset elintarvikepalvelutoimet.
Tarkistus 28
2 artiklan a alakohta
a) 'luonnonmukaisella tuotannolla' tarkoitetaan tässä asetuksessa vahvistettujen tavoitteiden, periaatteiden ja sääntöjen mukaista luonnonmukaisten tuotantomenetelmien käyttöä maatiloilla sekä mainittujen tavoitteiden, periaatteiden ja sääntöjen mukaisia toimia, jotka liittyvät tuotteen jatkojalostukseen, kauppakunnostukseen ja merkitsemiseen;
a) 'luonnonmukaisella tuotannolla' tarkoitetaan tässä asetuksessa vahvistettujen tavoitteiden, periaatteiden ja sääntöjen mukaista luonnonmukaisten tuotantomenetelmien käyttöä maatiloilla sekä mainittujen tavoitteiden, periaatteiden ja sääntöjen mukaisia toimia, jotka liittyvät tuotteen jatkojalostukseen, pakkaamiseen ja kauppakunnostukseen, varastointiin ja merkitsemiseen;
Tarkistus 29
2 artiklan b alakohta
b) 'luonnonmukaisella tuotteella' tarkoitetaan luonnonmukaisesta tuotannosta saatua maataloustuotetta;
b) 'luonnonmukaisella tuotteella' tarkoitetaan luonnonmukaisesta tuotannosta saatua tuotetta;
Tarkistus 30
2 artiklan b a alakohta (uusi)
b a) 'toimijalla' tarkoitetaan sitä, jonka omistama yritys harjoittaa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia toimintoja ja on luonnonmukaisen tuotannon valvontaa harjoittavien viranomaisten tai tarkastuslaitosten valvonnan alainen;
Tarkistus 163
2 artiklan e alakohta
e) 'vesiviljelyllä' tarkoitetaan vesieliöiden kasvatusta tai viljelyä, jossa käytetyllä tekniikalla on tarkoitus lisätä kyseisten eliöiden tuotantoa ympäristön luonnollista kapasiteettia suuremmaksi; eliöt pysyvät koko kasvatus- tai viljelyvaiheen ja myös niiden korjuuvaiheen ajan luonnollisen tai oikeushenkilön omaisuutena;
Poistetaan.
Tarkistus 31
2 artiklan f alakohta
f) 'siirtymisellä' tarkoitetaan siirtymistä ei-luonnonmukaisesta tuotannosta luonnonmukaiseen tuotantoon;
´f) 'siirtymisellä' tarkoitetaan siirtymäkautta tavanomaisesta tuotannosta luonnonmukaiseen tuotantoon;
Tarkistus 32
2 artiklan j alakohta
j) 'toimivaltaisella viranomaisella' tarkoitetaan jäsenvaltion keskusviranomaista, jolla on toimivalta järjestää luonnonmukaista tuotantoa koskevia virallisia tarkastuksia, tai muuta viranomaista, jolle on siirretty tällainen toimivalta, ja tapauksen mukaan kolmannen maan vastaavaa viranomaista;
j) 'toimivaltaisella viranomaisella' tarkoitetaan jäsenvaltion viranomaista, jolla on toimivalta panna täytäntöön tämän asetuksen säännökset ja komission sen soveltamista varten vahvistamat yksityiskohtaiset säännöt, tai muuta viranomaista, jolle on siirretty tällainen toimivalta kokonaan tai osittain; tarvittaessa kyseiseksi viranomaiseksi katsotaan myös vastaava kolmannen maan viranomainen;
Tarkistus 33
2 artiklan k alakohta
k) 'tarkastuslaitoksella' tarkoitetaan riippumatonta kolmatta osapuolta, jolle toimivaltainen viranomainen on siirtänyt tiettyjä tarkastustehtäviä;
k) 'tarkastuslaitoksella' tarkoitetaan riippumatonta laitosta, joka suorittaa luonnonmukaisen tuotannon tarkastuksia, sertifiointia ja jäljittämistä tämän asetuksen säännösten ja komission sen soveltamista varten vahvistamien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti ja jonka toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt ja jota se valvoo tätä tarkoitusta varten; tarvittaessa kyseiseksi laitokseksi katsotaan myös vastaava kolmannen maan laitos, johon sovelletaan erityisiä hyväksymistä koskevia sääntöjä;
Tarkistus 34
2 artiklan m alakohta
m) 'vaatimustenmukaisuusmerkinnällä' tarkoitetaan tiettyjen standardien tai muiden normien noudattamisen varmentavaa merkintää;
m) 'vaatimustenmukaisuusmerkinnällä' tarkoitetaan tietyistä standardeista tai muista normeista johdettujen vaatimusten noudattamisen varmentavaa merkintää;
Tarkistus 35
2 artiklan r alakohta
r) 'tuotteella, jonka tuotannossa on käytetty muuntogeenisiä organismeja' tarkoitetaan elintarvikkeiden ja rehujen lisäaineita, aromeja, vitamiineja, entsyymejä, teknisiä apuaineita, eräitä eläinten ruokinnassa käytettäviä (direktiivin 82/471/ETY mukaisia) tuotteita, kasvinsuojelutuotteita, lannoitteita ja maanparannusaineita, jotka on tuotettu antamalla organismille ravinnoksi aineksia, jotka ovat kokonaan tai osittain muuntogeenisiä organismeja;
r) 'tuotteella, jonka tuotannossa on käytetty muuntogeenisiä organismeja' tarkoitetaan tuotteita, jotka on johdettu käyttämällä tuotantoprosessin viimeisenä elävänä organismina muuntogeenistä organismia mutta jotka eivät kuitenkaan sisällä muuntogeenisiä organismeja eivätkä koostu niistä tai ole niistä tuotettuja;
Tarkistus 36
2 artiklan v a alakohta (uusi)
v a) 'viherlannoitteella' tarkoitetaan maaperään sen kohentamiseksi työstettäviä viljelykasveja, joiden joukossa voi olla myös luonnonvaraisia kasveja ja rikkakasveja;
Tarkistus 37
2 artiklan v b alakohta (uusi)
v b) 'eläinlääkinnällisellä hoidolla' tarkoitetaan kaikkia niitä ehkäiseviä toimenpiteitä ja hoitotoimenpiteitä, joita toteutetaan eläinlääkärin määräyksestä rajoitetun ajan sairaan eläimen tai sairaiden eläinten ryhmän hoitamiseksi jonkin taudin vuoksi;
Tarkistus 38
2 artiklan v c alakohta (uusi)
v c) 'synteettisellä' tarkoitetaan tuotteita, jotka on valmistettu kemiallisilla ja teollisilla prosesseilla, mukaan luettuina kaikki tuotteet, joita ei esiinny luonnossa, sekä luonnollisista lähteistä saatujen tuotteiden jäljitelmät, lukuun ottamatta tuotteita, jotka on saatu luonnon raaka-aineista tai muunnettu yksinkertaisilla kemiallisilla prosesseilla.
Tarkistus 195
2 artiklan v d alakohta (uusi)
v d) 'yhteydellä maahan' tarkoitetaan kotieläintuotantoa, joka täyttää seuraavat kolme vaatimusta:
– tilan eläimillä on pääsy ulkoilmaan,
– niiden ulosteiden levittämisestä huolehditaan kokonaan tai osittain,
– niiden ruokinnasta huolehditaan kokonaan tai osittain;
Tarkistus 180
3 artiklan -1 kohta (uusi)
-1)  Tämän asetuksen tavoitteena on
a) edistää luonnonmukaisten tuotantojärjestelmien ja luonnonmukaisten elintarvikkeiden ja rehujen koko tuotantoketjun kestävää kehitystä;
b) varmistaa luonnonmukaisten tuotteiden sisämarkkinoiden toiminta ja kaikkien luonnonmukaisten tuotteiden tuottajien rehellinen kilpailu;
c) vahvistaa luotettavat säännöt luonnonmukaisia tuotantojärjestelmiä, muun muassa tarkastusta, sertifiointia ja merkintöjä, varten.
Tarkistus 39
3 artiklan johdantokappale
Luonnonmukaisen tuotantojärjestelmän tavoitteet ovat seuraavat:
1.  Luonnonmukaisen tuotantotavan tavoitteet ovat seuraavat:
Tarkistus 40
3 artiklan a alakohdan johdantokappale
a)  Se varmistaa käytännöllisessä ja taloudellisesti elinkelpoisessa maatalouden hallintojärjestelmässä laajan tuotekirjon tuotannon menetelmin,
a)  Se varmistaa ympäristöystävällisessä ja sosioekonomisesti kestävässä tuotantojärjestelmässä laajan tuotekirjon tuotannon menetelmin,
Tarkistus 41
3 artiklan a alakohdan i alakohta
i) joihin liittyvät haitalliset ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset;
i) joihin liittyvät haitalliset ympäristö- ja ilmastovaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset;
Tarkistus 42
3 artiklan a alakohdan i a alakohta (uusi)
i a) joilla saadaan aikaan kestävä tasapaino veden, maaperän, kasvien ja eläinten välillä;
Tarkistus 43
3 artiklan a alakohdan ii alakohta
ii) joilla säilytetään ja edistetään luonnon monimuotoisuutta tiloilla ja niiden ympäristössä;
ii) joilla säilytetään ja edistetään luonnon ja geenien monimuotoisuutta tiloilla ja tätä kautta niiden laajemmassa ympäristössä, kiinnittäen erityishuomiota paikallisiin olosuhteisiin sopeutuneiden lajikkeiden ja alkuperäisrotujen säilyttämiseen;
Tarkistus 44
3 artiklan a alakohdan iii alakohta
iii) joilla säästetään mahdollisimman paljon luonnonvaroja, kuten vettä, maaperää, orgaanista ainesta ja ilmaa;
iii) joilla hyödynnetään mahdollisimman järkiperäisesti luonnonvaroja (vettä, maaperää ja ilmaa) ja maatalouden tuotantopanoksia (energiaa, kasvinsuojeluaineita ja ravinteita);
Tarkistus 45
3 artiklan a alakohdan iv alakohta
iv) jotka ovat eläinten hyvinvointia koskevien korkeiden vaatimusten mukaiset ja erityisesti vastaavat eläinten lajikohtaisia käyttäytymistarpeita.
iv) jotka ovat eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien korkeiden vaatimusten mukaiset ja erityisesti vastaavat eläinten lajikohtaisia käyttäytymistarpeita;
Tarkistus 46
3 artiklan a alakohdan iv a alakohta (uusi)
iv a) joilla edistetään laadukkaiden elintarvikkeiden perinteisten valmistusprosessien säilymistä ja parannetaan pientilojen ja perheyritysten mahdollisuuksia;
Tarkistus 47
3 artiklan b alakohta
b)  Se varmistaa elintarvikkeiden ja muiden maataloustuotteiden tuotannon, joka vastaa kuluttajien kysyntää, joka kohdistuu luonnonmukaisin prosessein tai luonnonmukaisiin verrattavissa olevin prosessein ja luonnossa esiintyviä aineita käyttäen tuotettuihin hyödykkeisiin.
b)  Se varmistaa elintarvikkeiden ja muiden maataloustuotteiden tuotannon, joka vastaa kuluttajien kysyntää, joka kohdistuu luonnonmukaisin prosessein tai luonnonmukaisiin verrattavissa olevin fysikaalisin prosessein ja luonnossa esiintyviä aineita käyttäen tuotettuihin hyödykkeisiin.
Tarkistus 48
4 artiklan a alakohta
a)  Suositaan elävien organismien ja mekaanisten tuotantomenetelmien käyttöä synteettisten ainesten sijasta;
a)  Käytetään ainoastaan eläviä organismeja ja mekaanisia tuotantomenetelmiä, sillä synteettisten ainesten ja synteettisiä aineita käyttävien tuotantomenetelmien käyttö on sallittu ainoastaan 16 artiklan mukaisesti;
Tarkistus 49
4 artiklan a a alakohta (uusi)
a a) suositaan biologisia ja mekaanisia tuotantomenetelmiä ulkopuolisten tuotantopanosten, kuten synteettisten ainesten, käytön sijasta;
Tarkistus 50
4 artiklan b alakohta
b) käytetään mieluummin luonnonaineksia kuin kemiallisesti syntetisoituja aineksia, joita voidaan käyttää vain jos luonnonaineksia ei ole kaupallisesti saatavilla;
b) käytetään luonnonaineksia, kivennäisaineita ja luonnonmukaisesti tuotettuja raaka-aineita, jos ulkopuoliset tuotantopanokset ovat välttämättömiä; kemiallisesti käsitellyt tai syntetisoidut ainekset on rajoitettava tiukasti poikkeustapauksiin, niitä voidaan käyttää vain, jos luonnonaineksia ei ole kaupallisesti saatavilla, ja niiden on oltava nimenomaisesti sallittuja 11 artiklan mukaisesti;
Tarkistus 51
4 artiklan c alakohta
c) muuntogeenisiä organismeja ja tuotteita, jotka on tuotettu muuntogeenisistä organismeista tai joiden tuotannossa on käytetty muuntogeenisiä organismeja, ei saa käyttää eläinlääkintätuotteita lukuun ottamatta;
c) muuntogeenisiä organismeja ja tuotteita, jotka on tuotettu muuntogeenisistä organismeista tai joiden tuotannossa on käytetty muuntogeenisiä organismeja, ei saa käyttää;
Tarkistus 52
4 artiklan c a alakohta (uusi)
c a) ionisoivan säteilyn käyttö on kiellettyä;
Tarkistus 172
4 artiklan c b alakohta (uusi)
c b)  Muuntogeenisten organismien tuotantoalueiden läheisyydestä johtuvaa muuntogeenisten organismien tahatonta esiintymistä on vältettävä.
Tarkistus 53
4 artiklan d alakohta
d) luonnonmukaista tuotantoa koskevat säännöt mukautetaan paikallisiin olosuhteisiin, kehitysasteisiin ja erityisiin kotieläintuotannon käytäntöihin ottaen huomioon luonnonmukaisen tuotannon yhtenäinen määritelmä.
d) luonnonmukaista tuotantoa koskevat säännöt mukautetaan paikallisiin olosuhteisiin, kehitysasteisiin ja erityisiin kotieläintuotannon käytäntöihin ottaen huomioon luonnonmukaisen tuotannon tavoitteet ja periaatteet;
Tarkistus 54
4 artiklan d a alakohta (uusi)
d a) luonnonmukaisessa tuotannossa varmistetaan tuotteen laatu, luotettavuus ja jäljitettävyys koko elintarvikeketjussa;
Tarkistus 55
4 artiklan d b alakohta (uusi)
d b) luonnonmukaisen tuotannon on oltava yhteiskunnan, ympäristön ja talouden kannalta kestävää toimintaa;
Tarkistus 56
4 artiklan d c alakohta (uusi)
d c) vesiviljely ja muut kasvi- tai eläintuotannon menetelmät, joissa ei käytetä maaperää, ovat kiellettyjä;
Tarkistus 182
4 artiklan d d alakohta (uusi)
d d) luonnonmukaisella tuotannolla säilytetään ja luodaan työpaikkoja, sen avulla viljelijöiden ja kuluttajien on mahdollista luoda yhteiskunnallinen sopimus kestäville käytännöille, laadukkaiden elintarvikkeiden tuotannolle ja kulutustottumuksille, mukaan luettuina yhdistetyt toimenpiteet luonnonsuojelulle, kestävälle tuotannolle ja lähimarkkinoinnille.
Tarkistus 57
5 artiklan a alakohta
a)  Maataloutta harjoitettaessa pidetään yllä ja parannetaan maaperän viljavuutta, estetään ja torjutaan maaperän eroosiota sekä tuotetaan mahdollisimman vähän saasteita;
a)  Maataloutta harjoitettaessa pidetään yllä ja parannetaan maaperän elämää ja viljavuutta, estetään ja torjutaan maaperän eroosiota sekä tuotetaan mahdollisimman vähän saasteita;
Tarkistus 58
5 artiklan a a alakohta (uusi)
a a) maataloutta harjoitettaessa säilytetään ja luodaan työpaikkoja ja edistetään näin maaseudun kestävää kehitystä;
Tarkistus 59
5 artiklan c alakohta
c) uusiutumattomia luonnonvaroja ja maatilojen ulkopuolisia tuotantopanoksia käytetään mahdollisimman vähän;
c) uusiutumattomia luonnonvaroja ja maatilojen ulkopuolisia tuotantopanoksia käytetään mahdollisimman vähän; uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistetään;
Tarkistus 60
5 artiklan f alakohta
f) kasveille annetaan ravintoa pääasiassa maaperän ekosysteemin kautta;
f) kasveille annetaan ravintoa pääasiassa maaperän ekosysteemin kautta; näin noudatetaan hyviä maanhoitokäytäntöjä;
Tarkistus 61
5 artiklan g alakohta
g) eläinten ja kasvien terveyden ylläpito perustuu ennaltaehkäiseviin tekniikoihin, joihin kuuluu myös sopivien rotujen ja lajikkeiden valinta;
g) kasvien terveyden ylläpito perustuu ennaltaehkäiseviin tekniikoihin, joihin kuuluu myös sopivien lajikkeiden valinta, kiertoviljely, seosviljely, tuhoeläinten luontaisten vihollisten tukeminen sekä luontaisen vastustuskyvyn kehittäminen tuhoeläimille ja taudeille;
Tarkistus 62
5 artiklan g a alakohta (uusi)
g a) eläinten terveyden ylläpito perustuu eläinten luontaisen immuunijärjestelmän ja ruumiinrakenteen vahvistamiseen sekä sopivien rotujen valintaan ja kotieläintuotannon käytäntöihin;
Tarkistus 63
5 artiklan h alakohta
h) rehut tulevat pääasiassa samalta tilalta, joissa eläimiä pidetään, tai ne tuotetaan yhteistyössä saman alueen muiden luonnonmukaista tuotantoa harjoittavien tilojen kanssa;
h) rehut tulevat mieluiten samalta tilalta, joissa eläimiä pidetään, tai ne tuotetaan yhteistyössä muiden luonnonmukaista tuotantoa harjoittavien tilojen kanssa, ja eläintiheyttä rajoitetaan, jotta karjanhoito ja viljely voidaan integroida;
Tarkistus 64
5 artiklan k alakohta
k) rodut valitaan suosien hitaasti kasvavia kantoja ja ottaen huomioon eläinten mukautumiskyky paikallisiin olosuhteisiin, elinvoimaisuus sekä vastustuskyky taudeille ja terveysongelmille;
k) rodut valitaan suosien hitaasti kasvavia kantoja, pitkäikäisiä kantoja ja paikallisia alkuperäisrotuja ja ottaen huomioon eläinten mukautumiskyky paikallisiin olosuhteisiin, elinvoimaisuus sekä vastustuskyky taudeille ja terveysongelmille;
Tarkistus 65
5 artiklan l alakohta
l) luonnonmukainen rehu muodostuu pääosin luonnonmukaisesti tuotetuista maatalousaineksista ja luonnollisista muista kuin maatalousaineksista;
l) luonnonmukainen rehu muodostuu luonnonmukaisesti tuotetuista maatalousaineksista ja luonnollisista muista kuin maatalousaineksista, ja se täyttää kotieläinten erityiset ravitsemukselliset tarpeet niiden eri kehitysvaiheissa; poikkeukset on hyväksyttävä 11 artiklan mukaisesti;
Tarkistus 196
5 artiklan m alakohta
m) käytetään kotieläintuotannon käytäntöjä, jotka parantavat eläinten immuunijärjestelmää ja luonnollista vastustuskykyä;
m) käytetään kotieläintuotannon käytäntöjä, jotka parantavat eläinten immuunijärjestelmää ja luonnollista vastustuskykyä etenkin sen ansiosta, että eläimet pääsevät säännöllisesti jaloittelemaan ja ulos ja laitumelle sääolojen ja maanpinnan tilan salliessa;
Tarkistus 66
5 artiklan n alakohta
n) vesiviljelyssä pidetään haitalliset ympäristövaikutukset mahdollisimman vähäisinä;
n) vesiviljelyssä pidetään yllä luonnollisen vesiekosysteemin biologista monimuotoisuutta ja laatua ja pidetään haitalliset vaikutukset vesi- ja maaekosysteemeihin mahdollisimman vähäisinä;
Tarkistus 67
6 artiklan otsikko
Jalostukseen sovellettava periaatteet
Jalostukseen ja valmistukseen sovellettavat periaatteet
Tarkistus 68
6 artiklan johdantokappale
Luonnonmukaisten jalostettujen rehujen ja elintarvikkeiden tuotantoon sovelletaan 4 artiklassa säädettyjen yleisten periaatteiden lisäksi seuraavia periaatteita.
Luonnonmukaisten jalostettujen rehujen ja elintarvikkeiden tuotantoon ja valmistukseen sekä liitteiden määrittelyyn ja niiden mahdollisiin muutoksiin sovelletaan 4 artiklassa säädettyjen tavoitteiden ja yleisten periaatteiden lisäksi seuraavia periaatteita:
Tarkistus 69
6 artiklan a alakohta
a) luonnonmukaiset elintarvikkeet ja rehut tuotetaan pääasiassa luonnonmukaisista maatalousaineksista, paitsi jos luonnonmukaisesti tuotettuja aineksia ei ole kaupallisesti saatavilla;
a) luonnonmukaiset elintarvikkeet ja rehut tuotetaan luonnonmukaisista maatalousaineksista, paitsi jos luonnonmukaisesti tuotettuja aineksia ei ole kaupallisesti saatavilla;
Tarkistus 70
6 artiklan b alakohta
b) lisäaineita ja teknisiä apuaineita käytetään mahdollisimman vähän ja vain silloin, kun niiden käyttäminen on teknisistä syistä olennaista;
b) lisäaineita ja teknisiä apuaineita käytetään mahdollisimman vähän ja vain silloin, kun niiden käyttäminen on teknisistä tai ravitsemuksellisista syistä olennaista ja jos ne on sallittu 15 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen;
Tarkistus 71
6 artiklan c a alakohta (uusi)
c a) elintarvikkeet jalostetaan huolellisesti siten, että varmistetaan elintarvikkeiden luonnonmukaisuus;
Tarkistus 72
7 artiklan 1 kohdan 1 alakohta
Tilan koko kaupallista osaa on hoidettava niiden vaatimusten mukaisesti, joita sovelletaan luonnonmukaiseen tuotantoon tai siihen siirtymiseen.
Koko maatilaa on hoidettava luonnonmukaiseen tuotantoon sovellettavien vaatimusten mukaisesti.
Tarkistus 184
7 artiklan 2 kohdan 1 alakohta
2.  Viljelijä ei saa käyttää muuntogeenisiä organismeja tai niistä tuotettuja tuotteita, jos hän on tietoinen niiden esiintymisestä tuotteen mukana seuraavan päällysmerkinnän tai muun asiakirjan ansiosta.
2.  Viljelijä ei saa käyttää muuntogeenisiä organismeja tai niillä taikka niistä tuotettuja tuotteita.
Tarkistus 75
7 artiklan 2 kohdan 2 alakohta
Jos viljelijä käyttää kolmannelta osapuolelta ostamiansa tuotteita luonnonmukaisten elintarvikkeiden tai rehujen tuottamiseksi, hänen on pyydettävä myyjää todistamaan, ettei toimitettujen tuotteiden tuotannossa ole käytetty muuntogeenisiä organismeja.
Jos viljelijä tai joku muu luonnonmukaisten tuotteiden tarjoaja käyttää kolmannelta osapuolelta ostamiansa tuotteita luonnonmukaisten elintarvikkeiden tai rehujen tuottamiseksi, hänen on pyydettävä myyjää todistamaan, ettei toimitettujen tuotteiden tuotannossa ole käytetty muuntogeenisiä organismeja tai ettei niitä ole tuotettu muuntogeenisistä organismeista ja etteivät tuotteet myöskään sisällä niitä eivätkä koostu niistä.
Tarkistus 76
7 artiklan 2 kohdan 2 a alakohta (uusi)
Jos kyseessä on muuntogeenisten organismien satunnainen esiintyminen tai esiintyminen, jota on teknisesti mahdotonta välttää, toimijoiden on pystyttävä todistamaan toteuttaneensa kaikki tarvittavat toimenpiteet kyseisen esiintymisen estämiseksi.
Tarkistus 77
8 artiklan 1 kohdan b alakohta
b) maaperän hedelmällisyyttä ja biologista aktiivisuutta on pidettävä yllä ja parannettava monivuotisella viljelykierrolla, viherlannoite ja luonnonmukaisilta tiloilta peräisin olevan lannan ja orgaanisen aineksen käyttö mukaan luettuna;
b) maaperän hedelmällisyyttä ja biologista aktiivisuutta on pidettävä yllä ja parannettava monivuotisella viljelykierrolla, viherlannoite ja luonnonmukaisilta tiloilta peräisin olevan, mieluiten kompostoidun kotieläintuotannosta syntyvän jätevesilietteen ja orgaanisen aineksen käyttö mukaan luettuna;
Tarkistus 78
8 artiklan 1 kohdan h alakohta
h) hyväksyttyjä synteettisiä aineksia voidaan käyttää vain, jos noudatetaan edellytyksiä ja rajoituksia, jotka liittyvät tällaisten ainesten käyttökohteena oleviin viljelmiin, käyttömenetelmään, annostukseen, käytön aikarajoituksiin ja viljelmän kanssa kosketuksissa oloon;
h) hyväksyttyjä synteettisiä aineksia voidaan käyttää vain, jos noudatetaan tiukkoja edellytyksiä ja rajoituksia, jotka liittyvät tällaisten ainesten käyttökohteena oleviin viljelmiin, käyttömenetelmään, annostukseen, käytön aikarajoituksiin ja viljelmän kanssa kosketuksissa oloon;
Tarkistus 185
8 artiklan 1 kohdan i alakohta
i) ainoastaan luonnonmukaisesti tuotettuja siemeniä ja lisäysaineistoja voidaan käyttää. Emokasveja, joista siemenet ja kasvullinen lisäysaineisto saadaan, on pitänyt viljellä tämän asetuksen sääntöjen mukaisesti vähintään yhden sukupolven ajan tai kahden kasvukauden ajan, jos kyseessä ovat monivuotiset viljelmät.
i) ainoastaan luonnonmukaisesti tuotettuja siemeniä ja lisäysaineistoja, joissa ei todistetusti esiinny muuntogeenisiä organismeja, voidaan käyttää. Emokasveja, joista siemenet ja kasvullinen lisäysaineisto saadaan, on pitänyt viljellä tämän asetuksen sääntöjen mukaisesti vähintään yhden sukupolven ajan tai kahden kasvukauden ajan, jos kyseessä ovat monivuotiset viljelmät.
Jos luonnonmukaisesti tuotettuja siemeniä ei ole saatavilla, voidaan tehdä poikkeuksia 11 artiklassa ja liitteessä [XX] vahvistettujen sääntöjen mukaisesti (ks. asetus (EY) N:o 1452/2003) sillä edellytyksellä, ettei siemenissä esiinny lainkaan muuntogeenisiä organismeja.
Tarkistus 79
9 artiklan b alakohdan iii alakohta
iii) kotieläimillä on oltava sääolojen ja maanpinnan tilan salliessa jatkuvasti pääsy vapaalle liikkuma-alueelle, mieluiten laitumelle;
iii) kotieläimillä on oltava sääolojen ja maanpinnan tilan salliessa jatkuvasti pääsy ulkojaloittelualueelle, mieluiten laitumelle, paitsi jos yhteisön lainsäädännön perusteella määrätään ihmisten ja eläinten terveyden suojeluun liittyviä rajoituksia ja velvoitteita; komissio ja jäsenvaltiot varmistavat, että tällaiset rajoitukset ja velvoitteet eivät aiheuta eläimille kärsimystä tai johda luonnonmukaisten tuotteiden markkinoiden menetyksiin;
Tarkistus 80
9 artiklan b alakohdan iv alakohta
iv) kotieläinten lukumäärän on oltava rajattu ylilaiduntamisen, maaperän kulumisen ja eroosion sekä eläinten tai lannan levittämisen aiheuttaman saastumisen minimoimiseksi;
iv) kotieläinten lukumäärän on oltava rajattu ylilaiduntamisen, maaperän kulumisen ja eroosion sekä eläinten tai jätevesilietteen levittämisen aiheuttaman saastumisen minimoimiseksi;
Tarkistus 81
9 artiklan b alakohdan v alakohta
v) luonnonmukaisesti kasvatetut kotieläimet on pidettävä erillään tai helposti erotettavissa muista kotieläimistä;
v) luonnonmukaisesti kasvatetut kotieläimet on pidettävä erillään muista kotieläimistä;
Tarkistus 186
9 artiklan b alakohdan vi alakohta
vi) eläinten pitäminen lieassa tai eristyksissä on kiellettyä; yksittäistä eläintä voidaan kuitenkin pitää lieassa tai eristyksissä rajoitetun ajan turvallisuuteen, hyvinvointiin tai eläinlääkintään liittyvistä syistä;
vi) kotieläinten pitäminen lieassa tai eristyksissä on kiellettyä; yksittäistä eläintä voidaan kuitenkin pitää lieassa tai eristyksissä rajoitetun ajan turvallisuuteen, hyvinvointiin tai eläinlääkintään liittyvistä syistä; toimivaltaisen viranomaisen valtuuttama viranomainen tai elin voi kuitenkin myöntää poikkeuksia, jos karjaa pidetään lieassa rakennuksissa, jotka olivat olemassa jo ennen 24 päivää elokuuta 2000, tai pientiloilla, joilla eläimiä ei ole mahdollista pitää niiden käyttäytymiseen liittyvien vaatimusten mukaisissa ryhmissä edellyttäen, että ne pääsevät laitumelle vähintään kahdesti viikossa, että niillä on ulkoilu- tai jaloittelualueet ja että eläinten kasvatus tapahtuu niiden hyvinvointia koskevien vaatimusten mukaisesti siten, että niillä on mukavat pehkut ja että niistä jokaisesta huolehditaan yksilöllisesti;
Tarkistus 82
9 artiklan b alakohdan x alakohta
x) mehiläispesien ja mehiläisten pidossa käytettävien materiaalien on oltava luonnonmukaisista materiaaleista tehtyjä;
x) mehiläispesien ja mehiläisten pidossa käytettävien materiaalien on oltava tehty materiaaleista, jotka todistetusti eivät vaikuta haitallisesti lähiympäristöön;
Tarkistus 83
9 artiklan c alakohdan i alakohta
i) hormonihoidot tiineyden aikaansaamiseksi ovat kiellettyjä, paitsi jos hormoneja käytetään lisääntymishäiriöiden hoitamiseksi;
i) lisääntymisen on periaatteessa perustuttava astutukseen. Keinosiemennys kuitenkin sallitaan. Muut keinohedelmöitysmuodot (esimerkiksi alkionsiirrot) ovat kuitenkin kiellettyjä;
Tarkistus 84
9 artiklan c alakohdan ii alakohta
ii) kloonaus ja alkionsiirto ovat kiellettyjä;
ii) geenitekniikkaa soveltavat jalostustekniikat, kloonaus ja alkionsiirto ovat kiellettyjä;
Tarkistus 85
9 artiklan d alakohdan i alakohta
i) kotieläimiä on ruokittava eläimen ravitsemukselliset tarpeet sen eri kehitysvaiheissa täyttävällä luonnonmukaisella rehulla, joka voi sisältää luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymässä olevasta tilayksiköstä peräisin olevaa rehua;
i) kotieläimiä on ruokittava luonnonmukaisella rehulla, jotta täytetään eläimen ravitsemukselliset tarpeet sen eri kehitysvaiheissa; poikkeuksia voidaan tehdä liitteen XX mukaisesti, jossa määritellään, kuinka suuri prosenttiosuus käytettävästä rehusta voi olla peräisin luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymässä olevilta tiloilta;
Tarkistus 86
9 artiklan d alakohdan ii alakohta
ii) eläimillä on oltava jatkuva pääsy laitumelle tai niiden käytössä on jatkuvasti oltava karkearehua;
ii) eläimillä on oltava jatkuva pääsy laitumelle tai niiden käytössä on jatkuvasti oltava karkearehua, paitsi jos tälle on eläinlääketieteellisiä vasta-aiheita, minkä arviointi kuuluu toimivaltaisille viranomaisille tai hoitavalle eläinlääkärille;
Tarkistus 87
9 artiklan e alakohdan ii alakohta
ii) taudin puhjetessa hoitoon on ryhdyttävä välittömästi eläinten kärsimyksen estämiseksi; lääkehoitoa (myös antibiootteja) voidaan käyttää tarvittaessa, jos fytoterapeuttisten, homeopaattisten ja muiden tuotteiden käyttö ei tule kyseeseen.
ii) taudin puhjetessa hoitoon on ryhdyttävä välittömästi eläinten kärsimyksen estämiseksi; kemiallisesti syntetisoituja eläinlääkkeitä (myös antibiootteja) voidaan käyttää tarvittaessa ja tiukoin edellytyksin (hoitojen enimmäismäärä eläintä kohden ja varoaika on määriteltävä), jos fytoterapeuttisten, homeopaattisten ja muiden tuotteiden käyttö ei tule kyseeseen.
Tarkistus 165
10 artikla
10 artikla
Poistetaan.
Vesiviljelyä koskevat tuotantosäännöt
1.  Komissio vahvistaa 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä ja II osastossa säädettyjä tavoitteita ja periaatteita noudattaen luonnonmukaiseen vesiviljelyyn sovellettavat tuotantosäännöt, luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymistä koskevat säännöt mukaan luettuina.
2.  Siihen asti kun 1 kohdassa tarkoitetut säännöt annetaan, sovelletaan kansallisia sääntöjä, tai jos niitä ei ole, sovelletaan jäsenvaltioiden hyväksymiä tai tunnustamia yksityisiä standardeja sillä edellytyksellä, että niiden tavoitteet ja periaatteet ovat samat kuin II osastossa vahvistetut.
Tarkistus 89
11 artiklan 1 kohdan johdantokappale
1.  Komissio vahvistaa 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä ja II osastossa säädettyjä tavoitteita ja periaatteita noudattaen erityisperusteet sellaisten seuraavien tuotteiden ja aineiden hyväksymiselle, joita voidaan käyttää luonnonmukaisessa maataloudessa:
1.  Komissio vahvistaa 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen sekä asianomaisia sidosryhmiä kuultuaan ja II osastossa säädettyjä tavoitteita ja periaatteita noudattaen erityisperusteet sellaisten seuraavien tuotteiden ja aineiden hyväksymiselle, joita voidaan käyttää luonnonmukaisessa maataloudessa:
Tarkistus 90
11 artiklan 1 kohdan e alakohta
e) puhdistusaineet;
e) puhdistus-, sanitointi- ja desinfiointiaineet:
Tarkistus 91
11 artiklan 1 kohdan f alakohta
f) muut aineet.
f) muut aineet, kuten vitamiinit, mikro-organismit ja kasvien kasvua edistävät aineet.
Tarkistus 92
11 artiklan 2 a kohta (uusi)
2 a.  Komissio varmistaa, että soveltamiseen, dokumentointiin, uudelleentarkasteluun, arviointiin ja tehokkaaseen päätöksentekoon liittyvät menettelyt ovat avoimia. Se antaa ohjausta hakijajäsenvaltioille ja hyödyntää luonnonmukaisen maatalous- ja elintarviketuotannon asiantuntemusta. Sidosryhmillä olisi oltava tilaisuus osallistua tiettyjen tuotteiden ja aineiden sallittujen tuotteiden ja aineiden luetteloihin sisällyttämistä koskevaan arviointiin. Muuttamista tai peruuttamista koskevat pyynnöt sekä niitä koskevat päätökset julkistetaan.
Tarkistus 93
11 artiklan 2 b kohta (uusi)
2 b.  Kasvinsuojeluaineisiin sovelletaan seuraavia sääntöjä:
i) niiden käytön on oltava olennaista sellaisen haitallisen organismin tai erityisen taudin torjumiseksi, jota varten ei ole vielä saatavissa muita biologisia, fysikaalisia tai jalostuksellisia vaihtoehtoja tai viljelykäytäntöjä tai muita tehokkaita hoitokäytäntöjä;
ii) tuotteet, jotka eivät ole kasvi-, eläin-, mikrobi- tai kivennäisperäisiä ja jotka eivät ole samanlaisia kuin niiden luonnollinen muoto, voidaan hyväksyä vain, jos niiden käyttöolosuhteet ovat sellaiset, että ne eivät joudu suoraan yhteyteen syötävän kasvinosan tai syötävien kasvinosien kanssa;
iii) niiden käytön on oltava tilapäistä, ja komissio määrittää päivämäärän, johon mennessä niiden käyttö on asteittain lopetettava tai se voidaan uudistaa.
Tarkistus 94
11 artiklan 2 c kohta (uusi)
2 c.  Lihaluujauhoa ei saa syöttää eläimille, joista tuotetaan elintarvikkeita.
Tarkistus 95
12 artiklan c alakohta
c) maitoa ja maitotuotteita, jotka on saatu lypsyeläimistä, jotka aiemmin olivat ei-luonnonmukaisia, saa myydä luonnonmukaisina 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen määritellyn ajanjakson kuluttua;
c) maitoa ja maitotuotteita, jotka on saatu lypsyeläimistä, jotka aiemmin olivat ei-luonnonmukaisia, ja muita tuotteita, kuten lihaa, munia ja hunajaa, saa myydä luonnonmukaisina 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen määritellyn ajanjakson kuluttua;
Tarkistus 96
13 artiklan 3 kohta
3.  Heksaanin ja muiden orgaanisten liuottimien käyttö on kielletty.
3.  Heksaanin ja kemiallisten liuottimien käyttö on kielletty.
Tarkistus 189
13 artiklan 4 kohdan 1 alakohta
4.  Rehunvalmistaja ei saa käyttää muuntogeenisiä organismeja tai niistä tuotettuja tuotteita, jos hän on tietoinen niiden esiintymisestä tuotteen mukana seuraavan päällysmerkinnän tai muun asiakirjan ansiosta.
4.  Rehunvalmistaja ei saa käyttää muuntogeenisiä organismeja tai niillä taikka niistä tuotettuja tuotteita; toimijoiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet muuntogeenisten organismien esiintymisen estämiseksi ja esitettävä todisteet siitä, ettei niitä ole esiintynyt.
Tarkistus 156
14 artiklan 1 kohdan a alakohta
a) tuotteen sisältämän maatalousperäisen aineksen painosta on oltava luonnonmukaista vähintään 95 prosenttia;
a) tuotteen sisältämän maatalousperäisen aineksen painosta on oltava luonnonmukaista vähintään 95 prosenttia aineksia lisättäessä; on kuitenkin laadittava erityiset säännöt tuotteille, joiden sisällöstä on yli 5 prosenttia kalaa, levää, viiniä tai etikkaa;
Tarkistus 99
14 artiklan 1 kohdan b alakohta
b) muiden kuin maatalousperäisten ainesten ja teknisten apuaineiden käyttö on sallittua vain, jos ne on hyväksytty 15 artiklan mukaisesti;
b) lisäaineita, valmistuksen apuaineita, aromiaineita, vettä, suolaa, mikro-organismivalmisteita ja entsyymejä, kivennäisaineita, hivenaineita, vitamiineja, aminohappoja ja muita mikroravinteita saa käyttää erityisravinnoksi tarkoitetuissa elintarvikkeissa edellyttäen, että ne on hyväksytty 15 artiklan mukaisesti;
Tarkistus 100
14 artiklan 1 kohdan c alakohta
c) ei-luonnonmukaisten ainesten käyttö on sallittua vain, jos ne on hyväksytty 15 artiklan mukaisesti.
c) ei-luonnonmukaisten ainesten käyttö on sallittua vain, jos ne on sallittu 15 artiklan mukaisesti tai jos jäsenvaltio on tilapäisesti antanut siihen luvan;
Tarkistus 101
14 artiklan 1 kohdan c a alakohta (uusi)
c a) elintarvikkeessa ei saa olla luonnonmukaisesti tuotettua ainesosaa yhdessä ei-luonnonmukaisen tai siirtymävaiheen tuotannosta peräisin olevan saman ainesosan kanssa;
Tarkistus 102
14 artiklan 1 kohdan c b alakohta (uusi)
c b) siirtymävaiheen tuotannosta peräisin olevista kasveista tuotetut elintarvikkeet saavat sisältää vain yhden maataloudesta peräisin olevan ainesosan.
Tarkistus 103
14 artiklan 2 kohta
2.  Luonnonmukaisten elintarvikkeiden keruu, jalostus ja varastointi on suoritettava varoen, jotta ainesten ominaisuudet eivät katoa. Sellaisten aineiden ja tekniikoiden käyttö, joilla nämä ominaisuudet palautetaan tai tuotteiden huolimattoman käsittelyn tulokset korjataan, ei ole sallittua.
2.  Luonnonmukaisten elintarvikkeiden keruu, pakkaaminen ja kauppakunnostus, kuljetus, jalostus, varastointi ja kaupan pitäminen on suoritettava varoen, jotta ainesten ja tuotteiden ominaisuudet eivät katoa. Sellaisten aineiden ja tekniikoiden käyttö, joilla nämä ominaisuudet palautetaan tai tuotteiden huolimattoman käsittelyn tulokset korjataan, ei ole sallittua.
Tarkistus 190
14 artiklan 3 kohdan 1 alakohta
3.  Jalostaja ei saa käyttää muuntogeenisiä organismeja tai niistä tuotettuja tuotteita, jos hän on tietoinen niiden esiintymisestä tuotteen mukana seuraavan päällysmerkinnän tai muun asiakirjan ansiosta.
3.  Jalostaja ei saa käyttää muuntogeenisiä organismeja tai niillä taikka niistä tuotettuja tuotteita; toimijoiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet muuntogeenisten organismien esiintymisen estämiseksi ja esitettävä todisteet siitä, ettei niitä ole esiintynyt.
Tarkistus 105
14 artiklan 3 a kohta (uusi)
3 a.  Luonnonmukaisten elintarvikkeiden keruu, jalostus ja varastointi on toteutettava siten, että varmistetaan niiden pitäminen ajan ja paikan suhteen erillään muita kuin luonnonmukaisia elintarvikkeita tuottavista muista tuotantolinjoista.
Tarkistus 106
14 artiklan 3 b kohta (uusi)
3 b.  Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai ottaa käyttöön jalostettujen elintarvikkeiden tuotantoa koskevia tiukempia sääntöjä, jos säännöt ovat yhteisön lainsäädännön mukaisia ja ne eivät estä tai rajoita tämän asetuksen mukaisten tuotteiden vapaata liikkuvuutta.
Tarkistus 107
15 artiklan 3 a kohta (uusi)
3 a.  Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai ottaa käyttöön eräiden tuotteiden ja aineiden käyttöä jalostuksessa koskevia tiukempia sääntöjä, jos säännöt ovat yhteisön lainsäädännön mukaisia ja ne eivät estä tai rajoita tämän lainsäädännön mukaisten tuotteiden vapaata liikkuvuutta.
Tarkistus 108
16 artiklan 2 kohdan b a alakohta (uusi)
b a) kyseessä ovat tapaukset, joissa yhteisön lainsäädännön perusteella määrätään ihmisten ja eläinten terveyden suojeluun liittyviä rajoituksia ja velvoitteita;
Tarkistus 109
16 artiklan 2 kohdan h alakohta
h) kyseessä ovat tapaukset, joissa yhteisön lainsäädännön perusteella määrätään ihmisten ja eläinten terveyden suojeluun liittyviä rajoituksia ja velvoitteita.
Poistetaan.
Tarkistus 110
16 artiklan 2 kohdan 1 a ja 1 b alakohta (uusi)
Poikkeuksia myönnetään tarvittaessa tietyksi ajaksi, ja ne perustuvat kyseisen alueen tai tilan kehityssuunnitelmaan, jossa pyritään ratkaisemaan sen ongelmat.
Tiedot tämän artiklan nojalla myönnetyistä poikkeuksista on asetettava yleisön saataville, ja niitä on tarkistettava vähintään kolmen vuoden välein.
Tarkistus 111
17 artiklan 1 kohdan 1 a alakohta (uusi)
Jalosteissa näitä ilmaisuja saa käyttää ainoastaan, jos:
a) tuotteen kuvauksessa ja merkinnöissä vähintään 95 prosenttia maatalousperäisten ainesosien painosta on luonnonmukaisesti tuotettua ja kaikki olennaiset ainesosat ovat peräisin luonnonmukaisesta tuotannosta;
b) ainesosaluettelossa tiedot luonnonmukaisista ainesosista eivät esitystavaltaan, väriltään, kooltaan eivätkä kirjasintyypiltään eroa ainesosia koskevista muista tiedoista. Näissä tuotteissa ei saa käyttää luonnonmukaiseen tuotantoon viittaavaa tunnusta.
Tarkistus 112
17 artiklan 2 kohta
2.  Liitteessä I lueteltuja ilmaisuja sekä niiden johdoksia ja lyhenteitä ei saa käyttää yksin eikä yhdistelmänä missään yhteisössä millään yhteisön kielellä sellaisen tuotteen merkitsemiseksi ja mainostamiseksi, jota ei ole tuotettu ja tarkastettu tai tuotu tämän asetuksen mukaisesti, paitsi jos kyseisiä ilmaisuja ei selvästikään voi yhdistää maataloustuotantoon.
2.  Liitteessä I lueteltuja ilmaisuja sekä niiden johdoksia ja lyhenteitä ei saa käyttää yksin eikä yhdistelmänä eikä epäsuorasti missään yhteisössä millään yhteisön kielellä sellaisen tuotteen merkitsemiseksi ja mainostamiseksi, jota ei ole tuotettu tai tuotu, tarkastettu ja sertifioitu tämän asetuksen mukaisesti, paitsi jos kyseisiä ilmaisuja ei selvästikään voi yhdistää luonnonmukaiseen maataloustuotantoon.
Tarkistus 171
17 artiklan 3 kohta
3.  Liitteessä I lueteltuja ilmaisuja sekä niiden johdoksia ja lyhenteitä ei saa käyttää yksin eikä yhdistelmänä tuotteesta, jos sen on merkitty sisältävän muuntogeenisiä organismeja, koostuvan muuntogeenisistä organismeista tai olevan tuotettu muuntogeenisistä organismeista.
3.  Liitteessä I lueteltuja ilmaisuja sekä niiden johdoksia ja lyhenteitä ei saa käyttää yksin eikä yhdistelmänä tuotteesta, jos sen on merkitty sisältävän muuntogeenisiä organismeja, koostuvan muuntogeenisistä organismeista tai olevan tuotettu muuntogeenisistä organismeista tai niitä käyttäen taikka jos on todisteita siitä, että muuntogeenisiä organismeja esiintyy käytetyssä tuotteessa, aineksessa tai rehussa, jossa muuntogeenisten organismien tahaton esiintyminen ylittää 0,1 prosenttia.
Tarkistus 114
17 artiklan 4 kohta
4.  Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että tämän artiklan säännöksiä noudatetaan.
4.  Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että tämän artiklan säännöksiä noudatetaan, sekä estääkseen tässä artiklassa tarkoitettujen ilmaisujen väärinkäytön.
Tarkistus 115
18 artiklan 1 kohdan a alakohta
a) 22 artiklan 7 kohdassa tarkoitettu sen tarkastuslaitoksen koodinumero, joka vastaa asianomaiselle toimijalle tehtävistä tarkastuksista;
a) 22 artiklan 7 kohdassa tarkoitettu sen tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen koodinumero, joka vastaa asianomaiselle toimijalle tehtävistä tarkastuksista ja myönnettävistä sertifikaateista;
Tarkistus 116
18 artiklan 1 kohdan b alakohta
b) vähintään jokin liitteessä II luetelluista maininnoista suuraakkosin, jos 19 artiklassa tarkoitettua tunnusta ei käytetä.
b) 19 artiklassa tarkoitettu tunnus ja vähintään jokin liitteessä II luetelluista maininnoista suuraakkosin;
Tarkistus 117
18 artiklan 1 kohdan b a alakohta (uusi)
b a) maininta tuotteen alkuperästä tai niiden maatalouden raaka-aineiden alkuperästä, joista tuote koostuu, eli siitä, onko tuote peräisin yhteisöstä, kolmannesta maasta vai molemmista. Alkuperämainintaa täydennetään maan nimellä, jos tuote tai raaka-aineet, joista tuote on valmistettu, ovat peräisin kyseisestä maasta.
Tarkistus 118
19 artiklan otsikko
Luonnonmukaista tuotantotapaa osoittava yhteisön tunnus
Luonnonmukaista tuotantotapaa osoittavat yhteisön ja kansalliset tunnukset
Tarkistus 119
19 artikla
Komissio vahvistaa 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen yhteisön tunnuksen, jota voidaan käyttää tämän asetuksen mukaisesti tuotettujen ja tarkastettujen tai tuotujen tuotteiden merkinnöissä, esittelyssä ja mainonnassa.
Komissio vahvistaa 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen yhteisön tunnuksen, jota on käytettävä tämän asetuksen mukaisesti tuotettujen ja tarkastettujen tai tuotujen tuotteiden merkinnöissä, esittelyssä ja mainonnassa ja joka on luonnonmukaisten tuotteiden pääasiallinen tunnus koko Euroopan unionin alueella.
Tarkistus 120
19 artiklan 1 a kohta (uusi)
Yhteisön tunnusta ei saa käyttää jalostetuissa elintarvikkeissa, jotka eivät ole 14 artiklan 1 kohdan mukaisia, eikä siirtymävaiheen tuotannosta peräisin olevissa tuotteissa.
Tarkistus 121
21 artikla
Komissio vahvistaa 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen merkintöjä koskevat erityisvaatimukset, joita sovelletaan luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymässä olevilta tiloilta peräisin oleviin luonnonmukaisiin rehuihin ja tuotteisiin.
Komissio vahvistaa 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen merkintöjä koskevat erityisvaatimukset, joita sovelletaan luonnonmukaisiin rehuihin.
Tarkistus 122
21 artiklan 1 a ja 1 b kohta (uusi)
Viljelykasvituotteiden merkinnöissä tai mainonnassa voidaan viitata luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymiseen edellyttäen, että tuotteet täyttävät 12 artiklan vaatimukset.
Viittauksissa on:
a) käytettävä ilmaisua "tuotettu luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymässä olevalla tilalla";
b) käytettävä väriä, kokoa ja kirjasintyyliä, jonka avulla kuluttajat voivat selvästi erottaa siirtymävaiheen tuotannosta peräisin olevan tuotteen.
Tarkistus 123
22 artiklan 4 kohdan 1 alakohta
Toimivaltainen viranomainen voi asetuksen (EY) N:o 882/2004 5 artiklan mukaisesti siirtää tietyt tarkastustehtävät yhdelle tai useammalle tarkastuslaitokselle.
Toimivaltainen viranomainen voi asetuksen (EY) N:o 882/2004 4 artiklan 3 kohdan ja 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti siirtää tietyt tarkastustehtävät yhdelle tai useammalle tarkastusviranomaiselle tai tarkastuslaitokselle.
Tarkistus 124
22 artiklan 4 kohdan 2 alakohta
Tarkastuslaitoksen on täytettävä eurooppalaisessa standardissa EN 45011 tai ISO Guide 65 (Tuotteita sertifioivat elimet. Yleiset vaatimukset) esitetyt vaatimukset, sellaisina kuin niiden viimeisin versio on Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa julkaistuna.
Tarkastuslaitoksen on oltava eurooppalaisen standardin EN 45011 tai ISO Guide 65 (Tuotteita sertifioivat elimet. Yleiset vaatimukset) mukaisesti hyväksytty, sellaisina kuin standardien viimeisin versio on Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa julkaistuna.
Tarkistus 125
22 artiklan 7 kohta
7.  Jäsenvaltioiden on annettava koodinumero jokaiselle tarkastuslaitokselle, jolla on toimivalta tehdä tämän asetuksen mukaisia tarkastuksia.
7.  Jäsenvaltioiden on annettava koodinumero jokaiselle tarkastuslaitokselle tai viranomaiselle, jolla on toimivalta tehdä tämän asetuksen mukaisia tarkastuksia ja sertifiointeja.
Tarkistus 126
22 artiklan 8 a kohta (uusi)
8 a.  Jäsenvaltioiden on kaikissa tapauksissa varmistettava, että perustettu valvontajärjestelmä mahdollistaa tuotteiden jäljittämisen kaikissa tuotannon, valmistuksen ja jakelun vaiheissa, jotta kuluttajat saavat takeet siitä, että luonnonmukaiset tuotteet on tuotettu tämän asetuksen mukaisesti.
Tarkistus 127
23 artiklan 1 kohdan a alakohta
a) ilmoitettava tästä toiminnasta sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa toiminta tapahtuu;
a) ilmoitettava tämän toiminnan täydestä laajuudesta sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa toiminta tapahtuu;
Tarkistus 128
23 artiklan 4 kohta
4.  Toimivaltaisen viranomaisen on pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa valvontajärjestelmään kuuluvien toimijoiden nimistä ja osoitteista.
4.   Toimivaltaisten viranomaisten ja tarkastuslaitosten on pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa valvontajärjestelmään kuuluvien toimijoiden nimistä ja osoitteista. Luettelo on annettava asianosaisten käyttöön.
Tarkistus 129
24 artiklan 3 a kohta (uusi)
3 a.  Sidosryhmiä on kuultava säännöllisesti, jotta luonnonmukaista maataloutta harjoittavien viljelijöiden merkitys päätöksenteko- ja sertifiointiprosessissa tunnustettaisiin ja korostuisi.
Tarkistus 130
25 artiklan 1 kohdan a alakohta
a) varmistettava, että 17, 18 ja 19 artiklassa säädettyjä merkintöjä ja tunnusta ei käytetä sääntöjenvastaisesta tuote-erästä tai tuotannosta, jos sääntöjenvastaisuuden todetaan liittyvän tässä asetuksessa vahvistettujen vaatimusten noudattamiseen;
a) varmistettava, että 17, 18 ja 19 artiklassa säädettyjä merkintöjä ja tunnusta ei käytetä tai ne poistetaan sääntöjenvastaisesta tuote-erästä tai tuotannosta, jos sääntöjenvastaisuuden todetaan liittyvän tässä asetuksessa vahvistettujen vaatimusten noudattamiseen;
Tarkistus 131
26 artikla
Jos on olemassa perusteltu tarve varmistaa, että tuote on tuotettu tämän asetuksen mukaisesti, toimivaltaisten viranomaisten ja tarkastuslaitosten on pyynnöstä vaihdettava muiden toimivaltaisten viranomaisten ja tarkastuslaitosten kanssa tietoja tarkastustensa tuloksista. Ne voivat vaihtaa näitä tietoja myös omasta aloitteestaan.
Jos on olemassa perusteltu tarve varmistaa, että tuote on tuotettu tämän asetuksen mukaisesti, toimivaltaisten viranomaisten, päätöksentekoon osallistuvien kansallisten ja yhteisön sidosryhmien edustajien ja tarkastuslaitosten on pyynnöstä vaihdettava muiden toimivaltaisten viranomaisten ja tarkastuslaitosten kanssa tietoja tarkastustensa tuloksista. Ne voivat vaihtaa näitä tietoja myös omasta aloitteestaan.
Tarkistus 132
27 artiklan 1 kohta
1.  Kolmannesta maasta tuotu tuote voidaan saattaa yhteisön markkinoille luonnonmukaiseksi merkittynä, jos se on tämän asetuksen II, III ja IV osastossa vahvistettujen säännösten mukainen.
1.  Kolmannesta maasta tuotu tuote voidaan saattaa yhteisön markkinoille luonnonmukaiseksi merkittynä, jos:
a) se on tämän asetuksen säännösten mukainen;
b) tuotannosta, tuonnista ja kaupan pitämisestä vastaavia yrityksiä valvotaan yhteisön tarkastuksia vastaavin tarkastuksin, jotka suorittaa yhteisön virallisesti tunnustama viranomainen tai laitos;
c) tuotannosta, tuonnista ja kaupan pitämisestä vastaavat yritykset voivat milloin tahansa esittää todisteet siitä, että tuote täyttää tämän asetuksen vaatimukset;
d) tuotteella on toimivaltaisen tarkastusviranomaisten myöntämä sertifikaatti, jossa vahvistetaan sen olevan tämän asetuksen mukainen.
Tarkistus 133
27 artiklan 2 kohta
2.  Kolmannen maan toimijan, joka haluaa saattaa tuotteensa yhteisön markkinoille luonnonmukaisiksi merkittyinä 1 kohdan edellytysten mukaisesti, on alistettava toimintansa V osastossa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen tai tarkastuslaitoksen valvontaan, jos asianomainen viranomainen tai laitos suorittaa kyseisessä kolmannessa maassa tarkastuksia, tai 5 kohdan mukaisesti hyväksytyn tarkastuslaitoksen valvontaan.
2.  Kolmannen maan toimijan, joka haluaa saattaa tuotteensa yhteisön markkinoille luonnonmukaisiksi merkittyinä 1 kohdan edellytysten mukaisesti, on kaikissa tuotteiden tuotantoon, jalostukseen ja jakeluun liittyvissä vaiheissa alistettava toimintansa V osastossa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen tai tarkastuslaitoksen valvontaan, jos asianomainen viranomainen tai laitos suorittaa kyseisessä kolmannessa maassa tarkastuksia, tai 5 kohdan mukaisesti hyväksytyn tarkastuslaitoksen valvontaan.
Tuotteilla on oltava tarkastusviranomaisen tai tarkastuslaitoksen myöntämä sertifikaatti, jossa vahvistetaan, että tuote vastaa tässä artiklassa säädettyjä edellytyksiä.
Tarkistus 134
27 artiklan 2 a kohta (uusi)
2 a.  Kyseisen toimijan on milloin tahansa voitava esittää maahantuojille tai kansallisille viranomaisille V osastossa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen tai tarkastuslaitoksen antamat todistusasiakirjat, joiden avulla voidaan yksilöidä viimeisimmän toimenpiteen toteuttanut toimija ja varmistaa, että kyseinen toimija noudattaa tätä asetusta.
Tarkistus 135
27 artiklan 3 kohdan a alakohta
a) kyseinen tuote on tuotettu yhteisössä luonnonmukaiseen tuotantoon sovellettavia tuotantostandardeja vastaavien standardien mukaisesti tai Codex Alimentarius -ohjeissa vahvistettujen kansainvälisesti hyväksyttyjen standardien mukaisesti;
a) kyseinen tuote on tuotettu yhteisössä luonnonmukaiseen tuotantoon sovellettavia tuotantostandardeja vastaavien standardien mukaisesti, joissa otetaan huomioon Codex Alimentarius -ohjeet CAC/GL 32;
Tarkistus 136
27 artiklan 3 kohdan b alakohta
b) tuottajaan on sovellettu valvontajärjestelmää, joka on yhteisön valvontajärjestelmää vastaava tai Codex Alimentarius -ohjeiden mukainen;
b) toimijaan on sovellettu valvontajärjestelmää, joka on yhteisön valvontajärjestelmää vastaava ja jossa otetaan huomioon Codex Alimentarius -ohjeet CAC/GL 32;
Tarkistus 137
27 artiklan 3 kohdan c alakohta
c) kolmannen maan toimija, joka haluaa saattaa tuotteensa yhteisön markkinoille luonnonmukaisiksi merkittyinä tämän kohdan mukaisesti, on liittynyt 4 kohdan mukaisesti hyväksyttyyn valvontajärjestelmään tai alistanut toimintansa 5 kohdan mukaisesti hyväksytyn tarkastuslaitoksen valvontaan.
c) kolmannen maan toimijat, jotka haluavat saattaa tuotteensa yhteisön markkinoille luonnonmukaisiksi merkittyinä tämän kohdan mukaisesti, ovat kaikissa kyseisen tuotteen tuotantoon, jalostukseen ja jakeluun liittyvissä vaiheissa liittyneet 4 kohdan mukaisesti hyväksyttyyn valvontajärjestelmään tai alistaneet toimintansa 5 kohdan mukaisesti hyväksytyn yhden tai useamman tarkastuslaitoksen valvontaan.
Tarkistus 138
27 artiklan 3 kohdan d alakohta
d) tuotteella on 4 kohdan mukaisesti hyväksytyn, kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen tai tarkastuslaitoksen taikka 5 kohdan mukaisesti hyväksytyn tarkastuslaitoksen myöntämä sertifikaatti, jossa todistetaan tuotteen täyttävän tässä kohdassa esitetyt edellytykset.
d) tuotteella on 4 kohdan mukaisesti hyväksytyn, kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen tai tarkastuslaitoksen taikka 5 kohdan mukaisesti hyväksytyn tarkastuslaitoksen myöntämä sertifikaatti, jossa todistetaan tuotteen täyttävän tässä kohdassa esitetyt edellytykset. Komissio vahvistaa 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen sertifikaattia koskevat edellytykset sekä vahvistaa soveltamissäännöt, ennen kuin uusi tuontijärjestelmä tulee voimaan.
Tarkistus 139
27 artiklan 3 kohdan d a alakohta (uusi)
d a) jäljempänä 4 kohdan tai 5 kohdan mukaisesti hyväksytyt kolmannen maan tarkastuslaitokset ovat eurooppalaisen standardin EN 45011 "Tuotteita sertifioivat elimet. Yleiset vaatimukset" (ISO/IEC Guide 65) mukaisia ja vastavuoroista tunnustamista koskevan monenvälisen sopimuksen allekirjoittanut akkreditointielin on akkreditoinut ne ennen 1 päivää tammikuuta 2009 kyseisen standardin mukaisesti.
Tarkistus 140
27 artiklan 4 kohdan 1 alakohta
4.  Komissio hyväksyy 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen kolmannet maat, joiden tuotantostandardit ja valvontajärjestelyt vastaavat yhteisön tuotantostandardeja ja valvontajärjestelmää tai jotka ovat Codex Alimentarius -ohjeissa vahvistettujen kansainvälisesti hyväksyttyjen standardien mukaiset, ja laatii tällaisten maiden luettelon.
4.  Komissio hyväksyy 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen kolmannet maat, joiden tuotantostandardit ja valvontajärjestelyt vastaavat yhteisön tuotantostandardeja ja valvontajärjestelmää ja jotka ottavat huomioon Codex Alimentarius -ohjeet CAC/GL 32, ja laatii tällaisten maiden luettelon.
Tarkistus 141
27 artiklan 4 kohdan 2 a ja 2 b alakohta (uusi)
Hyväksyttyjen tarkastuslaitosten tai tarkastusviranomaisten on annettava käyttöön akkreditointielimen tai tapauksen mukaan toimivaltaisen viranomaisen antamat arviointikertomukset toimintaansa koskevista säännöllisesti paikan päällä suoritetuista arvioinneista, valvonnasta ja monivuotisesta uudelleenarvioinnista. Nämä arviointikertomukset julkaistaan Internetissä.
Komissio varmistaa arviointikertomusten perusteella ja jäsenvaltioiden avustamana hyväksyttyjen tarkastusviranomaisten ja tarkastuslaitosten asianmukaisen valvonnan tarkastelemalla niiden hyväksyntää uudelleen säännöllisin väliajoin. Valvonnan luonne määritellään arvioimalla sääntöjenvastaisuuden tai tämän asetuksen rikkomisen riski.
Tarkistus 142
27 artiklan 5 a kohta (uusi)
5 a.  Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset osallistuvat tarkastuslaitosten ja sertifiointielinten hyväksyntään. Tuontia harjoittavat toimijat lähettävät niille todistukset kaikista tuontitapahtumista. Ne perustavat julkisen yhteisön tuontitietokannan.
Toimivaltaiset kansalliset ja yhteisön viranomaiset voivat toteuttaa paikan päällä tarkastuslaitosten ja sertifiointielinten sattumanvaraisia tarkastuksia.
Tarkistus 152
28 artikla
Jäsenvaltiot eivät saa tuotantotapaan, pakkausmerkintöihin tai tuotantotavan esittämiseen liittyvistä syistä estää tai rajoittaa luonnonmukaisten tuotteiden pitämistä kaupan, jos tuotteet täyttävät tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset.
1.  Toimivaltaiset viranomaiset ja tarkastuslaitokset eivät saa tuotantotavan, pakkausmerkintöjen tai tuotantotavan esittämisen vuoksi estää tai rajoittaa luonnonmukaisten tuotteiden pitämistä kaupan, jos jonkin toisen jäsenvaltion tarkastuslaitos on tarkastanut tuotteet edellyttäen, että kyseiset tuotteet täyttävät tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset.
Erityisesti ei ole sallittua soveltaa muita kuin tämän asetuksen V osastossa mainittuja valvontajärjestelyjä tai taloudellisia rasitteita.
2.  Jäsenvaltiot voivat soveltaa omalla alueellaan tiukempia sääntöjä, jos säännöt ovat yhteisön lainsäädännön mukaisia eivätkä estä tai rajoita kyseessä olevan jäsenvaltion ulkopuolella tuotettujen luonnonmukaisten tuotteiden kaupan pitämistä.
Tarkistus 144
31 artiklan otsikko
Luonnonmukaisen tuotannon hallintokomitea
Luonnonmukaisen tuotannon valvonnan käsittävää sääntelyä toteuttava komitea
Tarkistus 145
31 artiklan 1 kohta
1.  Komissiota avustaa luonnonmukaisen tuotannon hallintokomitea, jäljempänä 'komitea'.
1.  Komissiota avustaa luonnonmukaisen tuotannon valvonnan käsittävää sääntelyä toteuttava komitea, jäljempänä 'komitea'.
Tarkistus 146
31 artiklan 1 a kohta (uusi)
1 a.  Komitea varmistaa luonnonmukaista tuotantoa harjoittavien tuottajien edustajien ja kuluttajien edustajien säännöllisen kuulemisen ja yhteistyön heidän kanssaan ottamalla heidät mukaan asianmukaisten tekniikoiden päivittämiseen ja täytäntöönpanoon II osastossa vahvistettujen tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti, jotta luonnonmukaiselle tuotannolle 3 artiklassa asetetut tavoitteet toteutuisivat johdonmukaisesti.
Tarkistus 147
31 artiklan 2 kohta
2.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa.
2.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 7 artiklaa.
Tarkistus 148
31 artiklan 2 a kohta (uusi)
2 a.  Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille asetukseen suunnitelluista komiteamenettelyllä tehtävistä muutoksista ja ottaa niitä koskevan parlamentin kannan asianmukaisesti huomioon.
Tarkistus 149
31 artiklan 4 kohta
4.  Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.
4.  Komitea vahvistaa työjärjestyksensä päätöksen 1999/468/EY 7 artiklan mukaisesti.
Tarkistus 150
32 artiklan a alakohta
a)  III osastossa vahvistettuja tuotantosääntöjä erityisesti niiden erityisvaatimusten ja -edellytysten osalta, joita luonnonmukaisten tuotteiden viljelijöiden ja muiden tuottajien on noudatettava;
a)  III osastossa vahvistettuja tuotantosääntöjä erityisesti niiden erityisvaatimusten ja -edellytysten osalta, joita luonnonmukaisten tuotteiden viljelijöiden ja muiden tuottajien on noudatettava, viljelyssä käytettävien sallittujen tuotantopanosten, lisäaineiden, teknisten apuaineiden ja muiden ainesten luettelot mukaan luettuina;
Tarkistus 151
Liite II
  EU-LUONNONMUKAINEN,
  LUONNONMUKAINEN,

(1) Tarkistusten hyväksymisen jälkeen asia päätettiin palauttaa valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohdan mukaisesti (A6-0061/2007).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö