Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2005/0278(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0061/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0061/2007

Debates :

PV 28/03/2007 - 16
CRE 28/03/2007 - 16

Balsojumi :

PV 29/03/2007 - 8.8
CRE 29/03/2007 - 8.8
Balsojumu skaidrojumi
PV 22/05/2007 - 9.6
CRE 22/05/2007 - 9.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0095
P6_TA(2007)0191

Pieņemtie teksti
PDF 569kWORD 300k
Ceturtdiena, 2007. gada 29. marts - Brisele
Bioloģiskā lauksaimniecība un bioloģiskās lauksaimniecības ražojumu marķēšana *
P6_TA(2007)0095A6-0061/2007

Priekšlikums Padomes regulai par bioloģisko lauksaimniecību un bioloģiskās lauksaimniecības ražojumu marķēšanu (COM(2005)0671 – C6-0032/2006 – 2005/0278(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Priekšlikumu grozīja 2007. gada 29. martā šādi(1):

Komisijas ierosinātais teksts   Parlamenta izdarītie grozījumi
Grozījums Nr. 1
1. atsauce
ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 37. pantu,
ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 37. un 95. pantu,
Grozījums Nr. 2
1. apsvērums
(1)  Bioloģiskā lauksaimniecība ir visaptveroša lauku saimniecību pārvaldības un pārtikas ražošanas sistēma, kas ietver labāko vides aizsardzības praksi, augsta līmeņa bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, dabas resursu saglabāšanu, dzīvnieku labturības augstu standartu piemērošanu un ražošanu saskaņā ar noteiktas patērētāju grupas vēlmi lietot produkciju, kas ražota, izmantojot dabiskus produktus un procesus. Bioloģiskās lauksaimniecības metodei tādējādi ir divējāda loma sabiedrībā: no vienas puses tā nodrošina specifisku tirgus daļu, kuras patērētāji pieprasa bioloģiskās lauksaimniecības ražojumus, no otras puses – dod sabiedrisko labumu, veicinot vides aizsardzību un dzīvnieku labturību, kā arī lauku attīstību.
(1)  Bioloģiskā lauksaimniecība ir visaptveroša lauku saimniecību pārvaldības un pārtikas ražošanas sistēma, kurā uzsvars likts uz visiem ilgtspējīgas ražošanas aspektiem, ar kuru cenšas panākt līdzsvaru un kas ietver labāko vides aizsardzības praksi, augsta līmeņa bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, dabas resursu saglabāšanu un dzīvnieku labturības augstu standartu piemērošanu, un tās mērķis ir dabīgiem līdzekļiem uzlabot augsnes auglību un nodrošināt ražošanu saskaņā ar noteiktas patērētāju grupas vēlmi lietot produkciju, kas ražota, izmantojot dabiskus produktus un procesus. Bioloģiskās lauksaimniecības metodei tādējādi ir vairākas pozitīvas lomas: ne tikai nodrošina specifisku tirgus daļu, kuras patērētāji pieprasa bioloģiskās lauksaimniecības ražojumus, bet, vienlaikus nodrošinot preces ne tikai pārtikas nozarē, arī un vispirmām kārtām veicina vides aizsardzību un dzīvnieku labturību, kā arī lauku sociālo attīstību.
Grozījums Nr. 3
2. apsvērums
(2)  Lielākajā daļā dalībvalstu bioloģiskās lauksaimniecības nozares īpatsvars palielinās. Īpaši ievērojams ir augošais patērētāju pieprasījums pēdējo gadu laikā. Kopējās lauksaimniecības politikas pašreizējā reforma, kurā uzsvērta orientācija uz tirgus pieprasījumu un kvalitatīvas produkcijas nodrošināšanu, lai apmierinātu patērētāju pieprasījumu, iespējams arī turpmāk stimulēs bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas tirgu. Pamatojoties uz to, tiesību aktiem par bioloģisko lauksaimniecību ir arvien lielāka nozīme lauksaimniecības politikas sistēmā, un tie ir cieši saistīti ar lauksaimniecības produkcijas tirgus attīstību.
Bioloģiskā lauksaimniecība pilnībā atbilst Eiropas Savienības izvirzītajiem ilgstpējīgas attīstības mērķiem, kas iekļauti Gēteborgas darba kārtībā, jo tā palīdz sasniegt ilgtspējīgu attīstību un nodrošina veselīgus un kvalitatīvus produktus, izmantojot videi draudzīgas ražošanas metodes. Lielākajā daļā dalībvalstu bioloģiskās lauksaimniecības nozares īpatsvars palielinās. Īpaši ievērojams ir augošais patērētāju pieprasījums pēdējo gadu laikā. Kopējās lauksaimniecības politikas pašreizējā reforma, kurā uzsvērta orientācija uz tirgus pieprasījumu un kvalitatīvas produkcijas nodrošināšanu, lai apmierinātu patērētāju pieprasījumu, iespējams arī turpmāk stimulēs bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas tirgu. Pamatojoties uz to, bioloģiskajai lauksaimniecībai ir jābūt arvien lielākai nozīmei lauksaimniecības politikas sistēmā, tai ir jābūt cieši saistītai ar lauksaimniecības produkcijas tirgus attīstību un ar lauksaimniecībai paredzētās augsnes aizsardzību un drošību.
Grozījums Nr. 4
2.a apsvērums (jauns)
(2.a)  Katram tiesību aktam un politikai, ko Kopiena pieņem šajā jomā, jādod ieguldījums bioloģiskās lauksaimniecības un bioloģiskās ražošanas attīstībā, kā noteikts šajā regulā. Bioloģiskajai lauksaimniecībai ir nozīmīga loma Kopienas ilgtspējīgas attīstības politikas īstenošanā.
Grozījums Nr. 5
3. apsvērums
(3)  Kopienas normatīvo aktu sistēmai, ar ko pārvalda bioloģiskās lauksaimniecības nozari, ir jāseko mērķim nodrošināt godīgu konkurenci un bioloģiskās lauksaimniecības ražojumu iekšējā tirgus atbilstīgu darbību, kā arī uzturēt un pamatot patērētāju uzticēšanos produkcijai, kas marķēta kā bioloģiskās lauksaimniecības ražojums. Tai joprojām jātiecas nodrošināt apstākļus, lai šī nozare varētu attīstīties saskaņā ar ražošanas un tirgus attīstību.
(3)  Kopienas normatīvo aktu sistēmai, ar ko pārvalda bioloģiskās lauksaimniecības nozari, ir jāseko mērķim nodrošināt godīgu konkurenci un bioloģiskās lauksaimniecības ražojumu iekšējā tirgus atbilstīgu darbību, kā arī uzturēt un pamatot patērētāju uzticēšanos produkcijai, kas marķēta kā bioloģiskās lauksaimniecības ražojums. Tai joprojām jātiecas nodrošināt apstākļus, lai šī nozare varētu attīstīties saskaņā ar ražošanas un tirgus attīstību, kā arī ilgtspējīgu vides attīstību.
Grozījums Nr. 6 un Nr 157
7. apsvērums
(7)  Ir jāizveido vispārēja Kopienas normatīvo aktu sistēma bioloģiskās lauksaimniecības jomā attiecībā uz augkopību un lopkopību, tai skaitā noteikumi par pāreju uz bioloģisko lauksaimniecību, kā arī par pārstrādātas pārtikas vai lopbarības ražošanu. Pilnvaras sīkāk izstrādāt šos vispārējos noteikumus un pieņemt Kopienas ražošanas noteikumus attiecībā uz akvakultūru ir jānodod Komisijai.
(7)  Ir jāizveido vispārēja Kopienas normatīvo aktu sistēma bioloģiskās lauksaimniecības jomā attiecībā uz augkopību un lopkopību, tai skaitā noteikumi par pāreju uz bioloģisko lauksaimniecību, kā arī par pārstrādātas pārtikas vai lopbarības ražošanu. Pilnvaras sīkāk izstrādāt šos vispārējos noteikumus un to pielikumus un pēc apspriešanās ar Parlamentu un Padomi būtu jānodod Komisijai.
Grozījums Nr. 7
8. apsvērums
(8)  Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība ir jāveicina arī turpmāk, jo īpaši sekmējot jaunu tehnoloģiju un vielu izmantošanu, kas labāk piemērotas bioloģiskai lauksaimniecībai.
(8)  Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība ir jāveicina arī turpmāk, izmantojot labākās iedibinātās prakses, jo īpaši sekmējot augsnes auglīgumu, augu seku, vietējo sēklu saglabāšanu, lauksaimniecības metodes, ar kurām iespējams taupīt ūdeni un enerģiju, kā arī jaunu tehnoloģiju un vielu izmantošanu, kas ir piemērotākas bioloģiskai lauksaimniecībai.
Grozījums Nr. 8
9. apsvērums
(9)  Ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) un to ražojumu izmantošana, kas atvasināti no ĢMO vai ražoti ar ĢMO, nav savienojama ar bioloģiskās lauksaimniecības koncepciju un patērētāju uzskatiem par bioloģiskās lauksaimniecības ražojumiem. Tāpēc tie nav ar nolūku izmantojami bioloģiskajā lauksaimniecībā vai bioloģiskās lauksaimniecības ražojumu apstrādē.
(9)  Ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) un to ražojumu izmantošana, kas atvasināti no ĢMO vai ražoti ar ĢMO, nav savienojama ar bioloģiskās lauksaimniecības koncepciju un patērētāju uzskatiem par bioloģiskās lauksaimniecības ražojumiem. Tāpēc tie nav izmantojami bioloģiskajā lauksaimniecībā vai bioloģiskās lauksaimniecības ražojumu apstrādē. Bioloģisko sēklu, izejmateriālu, dzīvnieku barības un pārtikas piesārņošanu nedrīkst pieļaut, izmantojot atbilstošus valstu un Kopienas tiesību aktus, kas balstīti uz piesardzības principu.
Grozījums Nr. 187
9.a apsvērums (jauns)
Tā kā pieaug risks, ka bioloģiskās sēklas, lopbarība un pārtika var tikt piesārņota ar ĢMO un daudzās dalībvalstīs nav tiesību aktu par attiecīgiem piesardzības pasākumiem un atbildību, Komisijai līdz 2008. gada 1. janvārim ir jāpublicē priekšlikums pamatdirektīvai par piesardzības pasākumiem, lai izvairītos no piesārņošanas ar ĢMO visā pārtikas ķēdē, tai skaitā izveidojot tiesisku regulējumu noteikumiem par atbildību ĢMO piesārņojuma gadījumā, kas balstīts uz principu, ka maksā par piesārņojumu vainīgais.
Grozījums Nr. 9
9.b apsvērums (jauns)
(9b)  Sintētisko augu aizsardzības līdzekļu izmantošana nav savienojama ar bioloģisko lauksaimniecību.
Grozījums Nr. 10
14. apsvērums
(14)  Lai izvairītos no vides piesārņošanas, īpaši tādu dabas resursu kā augsne un ūdens piesārņošanas, lopkopībai bioloģiskajā lauksaimniecībā noteikti ir jānodrošina cieša sasaiste starp šādu lopkopību un zemi, piemērota daudzgadu augu sekas sistēma un dzīvnieku barošana ar bioloģiskajā lauksaimniecībā iegūtu barību, ko ražo tajā pašā saimniecībā vai blakusesošajās bioloģiskajās saimniecībās.
(14)  Lai izvairītos no vides piesārņošanas un neatgriezeniska kaitējuma tādu dabas resursu kā augsne un ūdens kvalitātei un pieejamībai, lopkopībai bioloģiskajā lauksaimniecībā noteikti ir jānodrošina cieša sasaiste starp šādu lopkopību un zemi, piemērota daudzgadu augu sekas sistēma un dzīvnieku barošana ar bioloģiskajā lauksaimniecībā iegūtu barību, ko ražo tajā pašā saimniecībā vai blakusesošajās bioloģiskajās saimniecībās.
Grozījums Nr. 11
15. apsvērums
(15)  Tā kā lopkopība bioloģiskajā lauksaimniecībā ir darbība, kas saistīta ar zemi, jātiecas nodrošināt iespēja dzīvniekiem atrasties brīvā dabā vai ganībās.
(15)  Tā kā lopkopība bioloģiskajā lauksaimniecībā ir darbība, kas saistīta ar zemi, ja vien klimatiskie apstākļi un augsnes stāvoklis to atļauj, dzīvniekiem būtu jābūt iespējai atrasties brīvā dabā vai ganībās.
Grozījumi Nr. 12 un Nr. 158
16. apsvērums
(16)  Bioloģiskajā lopkopībā ir jāievēro augsti dzīvnieku labturības standarti, jānodrošina dzīvnieku sugai raksturīgo uzvedības vajadzību apmierināšana, un dzīvnieku veselības nodrošināšana jāpamato uz slimību profilaksi. Šajā ziņā īpaša uzmanība jāpievērš dzīvnieku izmitināšanas apstākļiem, lopkopības praksei un dzīvnieku blīvumam noteiktā platībā. Turklāt jāizvēlas tādas dzīvnieku šķirnes, kas aug lēni un kas spēj pielāgoties vietējiem apstākļiem. Ar īstenošanas noteikumiem lopkopības un akvakultūras jomā ir jānodrošina atbilstība vismaz Eiropas konvencijas par dzīvnieku aizsardzību dzīvnieku audzētavās (T-AP) nosacījumiem un tās turpmākajiem ieteikumiem.
(16)  Bioloģiskajā lopkopībā ir jāievēro augsti dzīvnieku labturības standarti, jānodrošina dzīvnieku sugai raksturīgo uzvedības vajadzību apmierināšana, un dzīvnieku veselības nodrošināšana jāpamato uz slimību profilaksi. Šajā ziņā īpaša uzmanība jāpievērš dzīvnieku izmitināšanas apstākļiem, lopkopības praksei un dzīvnieku blīvumam noteiktā platībā. Turklāt jāizvēlas tādas dzīvnieku šķirnes, kas ir ilgdzīvojošas, izturīgas pret slimībām, aug lēni, ir vietējas izcelsmes šķirnes un spēj pielāgoties vietējiem apstākļiem. Ar īstenošanas noteikumiem lopkopības un akvakultūras jomā ir jānodrošina atbilstība vismaz Eiropas konvencijas par dzīvnieku aizsardzību dzīvnieku audzētavās (T-AP) nosacījumiem un tās turpmākajiem ieteikumiem.
Grozījums Nr. 13
17. apsvērums
(17)  Bioloģiskās lopkopības sistēmas mērķim jābūt dažādu lauksaimniecības dzīvnieku sugu audzēšanas ciklu noslēgšanai ar bioloģiski audzētiem dzīvniekiem. Tāpēc ir jāpaplašina bioloģiski audzēto dzīvnieku genofonds, jāuzlabo pašpietiekamība, tādējādi nodrošinot nozares attīstību.
(17)  Bioloģiskās lopkopības sistēmas mērķim jābūt dažādu lauksaimniecības dzīvnieku sugu audzēšanas ciklu noslēgšanai ar bioloģiski audzētiem dzīvniekiem. Tāpēc ir jāpaplašina bioloģiski audzēto dzīvnieku genofonds, jāuzlabo pašpietiekamība, tādējādi nodrošinot un sekmējot nozares attīstību.
Grozījums Nr. 159
18. apsvērums
(18)  Kamēr nav pieņemti Kopienas ražošanas noteikumi attiecībā uz akvakultūru, dalībvalstīm ir jāatrod iespēja piemērot valsts standartus, vai, ja tādu nav, privātos standartus, ko akceptē vai atzīst dalībvalstis. Lai novērstu iekšējā tirgus traucējumus, dalībvalstīm tomēr ir jāatzīst citai citas ražošanas standarti šajā jomā.
svītrots
Grozījums Nr. 14
22.a apsvērums (jauns)
(22.a)  Ņemot vērā pašlaik pastāvošo dažādību bioloģiskās lauksaimniecības lopkopības un augkopības metodēs, dalībvalstīm ir jābūt iespējai savā teritorijā bioloģiskajai lauksaimniecībai piemērot stingrākus papildu noteikumus.
Grozījums Nr. 15
25. apsvērums
(25)  Lai visā Kopienas tirgū ieviestu skaidrību, obligāti jāizmanto standartizēta atsauce uz visiem bioloģiskās lauksaimniecības ražojumiem, kas ražoti Kopienā, vismaz tajos gadījumos, kad uz šiem produktiem nav Kopienas bioloģiskās lauksaimniecības logotipa. Iespēja izmantot šo atsauci attiecas arī uz bioloģiskās lauksaimniecības ražojumiem, kas importēti no trešām valstīm, bet bez jebkāda pienākuma to darīt.
(25)  Lai visā Kopienas tirgū ieviestu skaidrību, obligāti jāizmanto standartizēts atsauces kods uz visiem bioloģiskās lauksaimniecības ražojumiem, kas ražoti Kopienā, pat tajos gadījumos, kad uz šiem produktiem ir Kopienas bioloģiskās lauksaimniecības logotips. Standartizēts atsauces kods attiecas arī uz bioloģiskās lauksaimniecības ražojumiem, kas importēti no trešām valstīm, un tam skaidri jānorāda ražojumu izcelsme un iespējamās atšķirības bioloģiskās lauksaimniecības normatīvo aktu piemērošanā.
Grozījums Nr. 170
27.a apsvērums (jauns)
(27.a)  Dalībvalstīm jāizveido atbilstošs tiesiskais regulējums, kas balstās uz piesardzības un "piesārņotājs maksā" principiem, lai izslēgtu jebkādu risku bioloģiskās lauksaimniecības ražojumus piesārņot ar ĢMO. Uzņēmumiem jāveic visi vajadzīgie piesardzības pasākumi, lai novērstu jebkādu risku nejauši vai tehniski nenovēršami piesārņot ar ĢMO. ĢMO klātbūtne bioloģiskās lauksaimniecības ražojumos ir pieļaujama vienīgi tādā daudzumā, kas ir neparedzams un tehniski nenovēršams, nepārsniedzot maksimālo daudzumu 0,1 %.
Grozījums Nr. 17
32. apsvērums
(32)  Līdzvērtības novērtējums attiecībā uz importētajiem ražojumiem jāveic saskaņā ar starptautiskajiem standartiem, kas noteikti Pārtikas kodeksā.
(32)  Līdzvērtības novērtējums attiecībā uz importētajiem ražojumiem jāveic, balstoties uz tādiem ražošanas standartiem, kas ir līdzvērtīgi Kopienas bioloģiskās lauksaimniecības ražojumu ražošanas standartiem.
Grozījums Nr. 18
32.a apsvērums (jauns)
(32.a)  Noteikumus par bioloģiskās lauksaimniecības ražojumu importu ir jāuzskata par paraugu izdevīgai piekļuvei tirgum, kas trešo valstu ražotājiem ļauj piekļūt augstas kvalitātes tirgum ar noteikumu, ka tie ievēro šī tirgus standartus.
Grozījums Nr. 19
36. apsvērums
(36)  Šīs regulas īstenošanai veicamie pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību. Ņemot vērā, ka bioloģisko lauksaimniecību reglamentējošie normatīvie akti ir nozīmīgs faktors kopējās lauksaimniecības politikas sistēmā, jo tā ir cieši saistīta ar lauksaimniecības tirgus attīstību, ir lietderīgi to saskaņot ar spēkā esošajām normatīvajām procedūrām, kas tiek izmantotas šīs politikas pārvaldībai. Pilnvaras, kas Komisijai dotas saskaņā ar šo regulu, tādējādi ir jārealizē saskaņā ar pārvaldības procedūru atbilstīgi Lēmuma 1999/468/EK 4. pantam,
(36)  Šīs regulas īstenošanai veicamie pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību. Ņemot vērā, ka bioloģisko lauksaimniecību reglamentējošie normatīvie akti ir nozīmīgs faktors kopējās lauksaimniecības politikas sistēmā, jo tā ir cieši saistīta ar lauksaimniecības tirgus attīstību, ir lietderīgi to saskaņot ar spēkā esošajām normatīvajām procedūrām, kas tiek izmantotas šīs politikas pārvaldībai. Pilnvaras, kas Komisijai dotas saskaņā ar šo regulu, tādējādi ir jārealizē saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru atbilstīgi Lēmuma 1999/468/EK 5panta a) punktam,
Grozījums Nr. 20
1. panta 1. punkta ievaddaļa
1.  Ar šo regulu noteikti mērķi, principi un noteikumi attiecībā uz
1.  Ar šo regulu izveido pamatu bioloģiskās lauksaimniecības ilgtspējīgai attīstībai, kā arī nosaka mērķus, principus un noteikumus attiecībā uz:
Grozījums Nr. 21
1. panta 1. punkta a) apakšpunkts
a) bioloģiskās lauksaimniecības ražojumu izgatavošanu, laišanu tirgū, importu, eksportu un kontroli;
a) visiem bioloģiskās lauksaimniecības ražojumu izgatavošanas posmiem, ražošanas metodēm, apstrādi, izplatīšanu, laišanu tirgū, importu, eksportu, kā arī pārbaudi un sertifikāciju;
Grozījums Nr. 160
1. panta 2. punkta ievaddaļa
Šī regula attiecas uz šādiem lauksaimniecības vai akvakultūras ražojumiem, ja šie ražojumi ir paredzēti laišanai tirgū kā bioloģiskās lauksaimniecības produkcija:
Šī regula attiecas uz šādiem lauksaimniecības ražojumiem, ja šie ražojumi ir paredzēti laišanai tirgū kā bioloģiskās lauksaimniecības produkcija:
Grozījums Nr. 161
1. panta 2. punkta c) apakšpunkts
c) dzīva vai nepārstrādāta akvakultūras produkcija;
svītrots
Grozījums Nr. 162
1. panta 2. punkta d) apakšpunkts
d) pārstrādāti akvakultūras ražojumi, kas paredzēti lietošanai pārtikā;
svītrots
Grozījums Nr. 179 un 153
1. panta 2. punkta ea) apakšpunkts (jauns)
(ea) citi produkti, piemēram, sāls, mājdzīvnieku barība, vilna, tekstilizstrādājumi, zivju konservi, kosmētiskie līdzekļi, pārtikas piedevas un ēteriskās eļļas.
Grozījums Nr. 24
1. panta 3. punkta ievaddaļa
3.  Šī regula Eiropas Kopienas teritorijā attiecas uz jebkuru uzņēmumu, kas veic šādas darbības:
3.  Šī regula attiecas uz jebkuru uzņēmumu, kas kādā no ražošanas posmiem veic darbības, kuras ir saistītas ar kāda no 1. panta 2. punktā uzskaitīto ražojumu sagatavošanu un izplatīšanu, tostarp:
Grozījums Nr. 25
1. panta 3. punkta b) apakšpunkts
b) pārtikas vai lopbarības pārstrāde;
b) pārtikas vai lopbarības ražošanas sagatavošana, pārstrāde un sagatavošana;
Grozījums Nr. 26
1. panta 3. punkta c) apakšpunkts
c) iepakošana, marķēšana vai reklamēšana;
c) bioloģiskās lauksaimniecības ražojumu ražošanas sagatavošana, iepakošana, glabāšana, marķēšana un reklamēšana;
Grozījums Nr. 27
1. panta 3. punkta 2. daļa
Tomēr tā neattiecas uz sabiedriskās ēdināšanas darbībām, uzņēmumu un iestāžu ēdnīcām, restorāniem un citām līdzīgām pārtikas pakalpojumu darbībām.
fa) sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi, ēdnīcas, restorāni vai citi līdzīgi ar pārtiku saistīti pakalpojumi.
Grozījums Nr. 28
2. panta a) apakšpunkts
a) "bioloģiskā lauksaimniecība" ir bioloģiskās lauksaimniecības metožu izmantošana lauku saimniecībās, kā arī darbības produkcijas tālākā pārstrādāšanā, iepakošanā un marķēšanā saskaņā ar šajā regulā noteiktajiem mērķiem, principiem un noteikumiem;
a) "bioloģiskā lauksaimniecība" ir bioloģiskās lauksaimniecības metožu izmantošana lauku saimniecībās, kā arī darbības produkcijas tālākā apstrādē, ražošanas sagatavošanā, iepakošanā, sagatavošanā nosūtīšanai, glabāšanā un marķēšanā saskaņā ar šajā regulā noteiktajiem mērķiem, principiem un noteikumiem;
Grozījums Nr. 29
2. panta b) apakšpunkts
b) "bioloģiskās lauksaimniecības ražojums" ir lauksaimniecības ražojums, kas ražots ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm;
b) "bioloģiskās lauksaimniecības ražojums" ir ražojums, kas ražots ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm;
Grozījums Nr. 30
2. panta ba) apakšpunkts (jauns)
ba) "uzņēmējs" ir tāda uzņēmuma īpašnieks, kas veic darbības, uz kurām attiecas šī regula un kas ir pakļautas par bioloģiskajiem ražojumiem atbildīgo administratīvo vai kontroles iestāžu uzraudzībai;
Grozījums Nr. 163
2. panta e) apakšpunkts
e) "akvakultūra" ir ūdens organismu audzēšana vai kultivēšana līdz pat ievākšanai un, ieskaitot to, izmantojot paņēmienus, kas paredzēti produktivitātes paaugstināšanai ārpus vides dabiskās kapacitātes, kamēr organismi ir fiziskās vai juridiskās personas īpašumā audzēšanas vai kultivēšanas stadijā;
svītrots
Grozījums Nr. 31
2. panta f) apakšpunkts
f) "pāreja uz bioloģisko lauksaimniecību" ir pārkārtošanās no tradicionālās lauksaimniecības uz bioloģisko lauksaimniecību;
f) "pāreja uz bioloģisko lauksaimniecību" ir pārkārtošanās periods no tradicionālās lauksaimniecības uz bioloģisko lauksaimniecību;
Grozījums Nr. 32
2. panta j) apakšpunkts
j) "kompetentā iestāde" ir dalībvalsts centrālā iestāde, kura veic oficiālu kontroli bioloģiskās lauksaimniecības jomā, vai jebkāda cita iestāde, kura ir tam pilnvarota, un – atbilstošā gadījumā – attiecīgā trešās valsts iestāde;
j) "kompetentā iestāde" ir dalībvalsts iestāde, kas ir atbildīga par šīs regulas noteikumu un tās īstenošanai Komisijas pieņemto noteikumu piemērošanu, vai jebkura cita iestāde, kurai pilnībā vai daļēji deleģēti šie pienākumi; vajadzības gadījumā tā var būt attiecīgā trešās valsts iestāde;
Grozījums Nr. 33
2. panta k) apakšpunkts
k) "kontroles organizācija" ir neatkarīga trešā persona, kurai kompetentā iestāde ir deleģējusi noteiktas kontroles funkcijas;
k) "kontroles organizācija" ir neatkarīga iestāde, kas veic pārbaudes, sertifikācijas un ar produktu izsekojamību saistītas darbības bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanas nozarē saskaņā ar šīs regulas noteikumiem un Komisijas pieņemtajiem sīki izstrādātajiem noteikumiem un kuru šīs regulas īstenošanai ir apstiprinājusi un uzrauga kompetenta iestāde; vajadzības gadījumā tā var būt līdzvērtīga iestāde, kas darbojas trešā valstī un uz kuru attiecas īpaši apstiprināšanas noteikumi;
Grozījums Nr. 34
2. panta m) apakšpunkts
m) "atbilstības zīme" ir apliecinājums atbilsmei kādam standartu kopumam vai citiem normatīviem dokumentiem zīmes formā;
m) "atbilstības zīme" ir apliecinājums zīmes formā par atbilstību prasībām, kas noteiktas ar kādu standartu kopumu vai citiem normatīviem dokumentiem;
Grozījums Nr. 35
2. panta r) apakšpunkts
r) "produkti, kas ražoti no ĢMO" ir pārtika un lopbarības piedevas, garšvielas, vitamīni, fermenti, pārstrādes līdzekļi, noteikti dzīvnieku barošanā izmantoti produkti (saskaņā ar Direktīvu 82/471/EEK), augu aizsardzības līdzekļi, mēslošanas līdzekļi un augsnes ielabotāji, kas ražoti, barojot organismu ar materiāliem, kuri pilnībā vai daļēji sastāv no ĢMO;
r) "produkti, kas ražoti no ĢMO" ir produkti, kas iegūti, izmantojot ĢMO kā pēdējo dzīvo organismu ražošanas procesā, bet kas nesatur ĢMO, nesastāv no ĢMO vai nav ražoti no ĢMO;
Grozījums Nr. 36
2. panta va) apakšpunkts (jauns)
va) "zaļmēslojums" ir augoša labība, kurā var būt iesējušies citi augi un nezāles, ko iestrādā augsnē, lai uzlabotu tās kvalitāti;
Grozījums Nr. 37
2. panta vb) apakšpunkts (jauns)
vb) "veterinārā ārstēšana" ir jebkurš profilaktisks vai ārstniecisks pasākums, ko atbilstīgi prasībām un ierobežotu laika periodu izmanto, lai ārstētu dzīvnieku vai dzīvnieku grupu, kas slimo ar konkrētu slimību;
Grozījums Nr. 38
2. panta vc) apakšpunkts (jauns)
vc) apzīmējumu "sintētisks" lieto tādu produktu apzīmēšanai, kas ražoti, izmantojot ķīmiskus un rūpnieciskus procesus, tostarp ar to apzīmē produktus, kas nav sastopami dabā vai ir dabas produktu imitācija, taču ar to neapzīmē produktus, kas iegūti no dabiskām izejvielām vai pārveidoti ar vienkāršu ķīmisku procesu;
Grozījums Nr. 195
2. panta vd) apakšpunkts (jauns)
vd) "saistīts ar zemi" attiecībā uz lopkopību nozīmē atbilstību šādām trim prasībām:
– mājdzīvniekiem nodrošina iespēju uzturēties ārā,
– mājdzīvnieku izdalījumus pilnībā vai daļēji izmanto mēslošanai,
– pati saimniecība nodrošina visu vajadzīgo lopbarību vai nozīmīgu tās daļu;
Grozījums Nr. 180
3. panta -1. punkts (jauns)
(-1.) Šīs regulas mērķi ir:
a) veicināt stabilu bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu un visas bioloģiskās pārtikas un lopbarības ķēdes attīstību;
b) nodrošināt bioloģiskās lauksaimniecības ražojumu iekšējā tirgus darbību, kā arī godīgu konkurenci visu bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražotāju starpā;
c) ieviest drošus noteikumus bioloģiskās lauksaimniecības ražojumu sistēmām, tostarp pārbaudei, sertifikācijai un marķēšanai.
Grozījums Nr. 39
3. panta ievaddaļa
Bioloģiskās lauksaimniecības sistēma atbilst šādiem mērķiem.
1.  Bioloģiskās lauksaimniecības metožu mērķiem ir jābūt šādiem:
Grozījums Nr. 40
3. panta a) apakšpunkta ievaddaļa
a)  Praktiskā, ekonomiski dzīvotspējīgā lauksaimniecības pārvaldības sistēmā veic plaša spektra produkcijas ražošanu, izmantojot metodes, kas
a)  Uz videi draudzīgu un sociālekonomiski ilgtspējīgu ražošanu balstītā sistēmā ar tām veic plaša spektra produkcijas ražošanu, izmantojot metodes, kas
Grozījums Nr. 41
3. panta a) apakšpunkta i) daļa
i) līdz minimumam samazina negatīvo ietekmi uz vidi;
i) līdz minimumam samazina negatīvo ietekmi uz vidi un klimatu;
Grozījums Nr. 42
3. panta a) apakšpunkta ia) daļa (jauna)
ia) nodrošina paliekošu līdzsvaru starp augsni, ūdeni, augiem un dzīvniekiem;
Grozījums Nr. 43
3. panta a) apakšpunkta ii) daļa
ii) uztur un veicina augsta līmeņa bioloģisko daudzveidību gan saimniecībās, gan to apkārtnē;
ii) uztur un veicina augsta līmeņa bioloģisko un ģenētisko daudzveidību saimniecībās un līdz ar to arī to apkārtnē šī jēdziena plašākajā nozīmē, īpašu uzmanību pievēršot vietējo sugu saglabāšanai, kas pielāgojušās apstākļiem, un vietējām šķirnēm;
Grozījums Nr. 44
3. panta a) apakšpunkta iii) daļa
(iii) cik tas iespējams, saglabā tādus dabas resursus kā ūdens, augsne, organiskās vielas un gaiss;
iii) iespējami visracionālākajā veidā izmanto dabas resursus (ūdeni, augsni un gaisu) un lauksaimniecības izejvielas (enerģiju, augu aizsardzības līdzekļus, barības vielas);
Grozījums Nr. 45
3. panta a) apakšpunkta iv) daļa
iv) ievēro augstus dzīvnieku labturības standartus un jo īpaši nodrošina dzīvnieku sugai raksturīgo uzvedības vajadzību apmierināšanu.
iv) ievēro augstus dzīvnieku veselības un labturības standartus un jo īpaši nodrošina dzīvnieku sugai raksturīgo uzvedības vajadzību apmierināšanu;
Grozījums Nr. 46
3. panta a) apakšpunkta iv a) daļa (jauna)
iva) veicina tradicionālo kvalitatīvu pārtikas produktu sagatavošanas procesus un mazo ģimenes saimniecību un uzņēmumu situācijas uzlabošanu.
Grozījums Nr. 47
3. panta b) apakšpunkts
b)  Tā veic pārtikas un citas lauksaimniecības produkcijas ražošanu, kas atbilst patērētāju pieprasījumam pēc precēm, kuras ražotas, izmantojot dabiskus procesus vai tādus procesus, kas ir salīdzināmi ar dabiskiem procesiem, un dabiskas vielas.
b)  Tā veic pārtikas un citas lauksaimniecības produkcijas ražošanu, kas atbilst patērētāju pieprasījumam pēc precēm, kuras ražotas, izmantojot dabiskus procesus vai tādus fiziskus procesus, kas ir salīdzināmi ar dabiskiem procesiem, un dabiskas vielas.
Grozījums Nr. 48
4. panta a) apakšpunkts
a) priekšroka ir dzīvu organismu un mehānisku ražošanas metožu, nevis sintētisku materiālu izmantošanai;
a) izmanto tikai dzīvus organismus un mehāniskas ražošanas metodes; sintētisku materiālu izmantošana un ražošanas metodes, kurās izmanto sintētiskus materiālus, ir pieļaujamas tikai saskaņā ar 16. pantu;
Grozījums Nr. 49
4. panta aa) apakšpunkts (jauns)
aa) priekšroka ir bioloģiskām un mehāniskām ražošanas metodēm, bet ne tādu ārpus saimniecības iegūtu izejvielu kā sintētiskie materiāli izmantošanai;
Grozījums Nr. 50
4. panta b) apakšpunkts
b) priekšroka ir dabisku vielu, nevis ķīmiski sintezētu vielu izmantošanai, ko var izmantot tikai tad, ja dabiskās vielas nav pieejamas tirdzniecībā;
b) gadījumos, kad ir vajadzīgas ārpus saimniecības iegūtas izejvielas, izmanto dabiskas vielas, minerālus un organiski ražotas izejvielas; ķīmiski apstrādātu vai sintezētu vielu izmantošana ir pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos, un tās var izmantot tikai tad, ja dabiskās vielas nav pieejamas tirdzniecībā, un saskaņā ar 11. pantu to izmantošanai ir jāsaņem īpaša atļauja;
Grozījums Nr. 51
4. panta c) apakšpunkts
(c) nedrīkst izmantot ĢMO vai produkciju, kas atvasināta no ĢMO vai ražota ar ĢMO, izņemot veterinārās zāles;
(c) neizmanto ĢMO un produktus, kas ražoti no vai ar ĢMO;
Grozījums Nr. 52
4. panta ca) apakšpunkts (jauns)
ca) nedrīkst izmantot jonizējošo starojumu;
Grozījums Nr. 172
4. panta cb) punkts (jauns)
cb)  Piesardzība un novēršana Jāizvairās no nejauša piesārņojuma, ko var izraisīt atrašanās blakus ĢMO ražošanas zonām.
Grozījums Nr. 53
4. panta d) apakšpunkts
d) bioloģiskās lauksaimniecības noteikumus piemēro vietējiem apstākļiem, attīstības stadijai un īpašai lopkopības praksei, saglabājot kopējo bioloģiskās lauksaimniecības koncepciju.
d) bioloģiskās lauksaimniecības noteikumus piemēro vietējiem apstākļiem, attīstības stadijai un īpašai lopkopības praksei, saglabājot bioloģiskās lauksaimniecības mērķus un principus;
Grozījums Nr. 54
4. panta da) apakšpunkts (jauns)
da) bioloģiskā lauksaimniecība nodrošina ražojumu kvalitāti, integritāti un izsekojamību visā pārtikas apritē;
Grozījums Nr. 55
4. panta db) apakšpunkts (jauns)
db) bioloģiskā lauksaimniecība ir sociāli, ekoloģiski un ekonomiski ilgstpējīga nodarbošanās;
Grozījums Nr. 56
4. panta dc) apakšpunkts (jauns)
dc) nedrīkst izmantot hidroponiskas vai citas bezaugsnes augkopības un lopkopības metodes.
Grozījums Nr. 182
4. panta 1. punkta da) apakšpunkts (jauns)
da) bioloģiskā lauksaimniecība saglabā esošās un rada jaunas darba vietas, dod iespējas lauksaimniekiem un patērētājiem izveidot sociālu vienošanos ilgtspējīgu darbību veikšanai, nodrošina kvalitatīvas pārtikas ražošanu un patēriņu, savienojot to ar dabas saglabāšanas pasākumiem, ilgtspējīgu ražošanu un vietējo tirdzniecību;
Grozījums Nr. 57
5. panta a) apakšpunkts
a) lauksaimniecība uztur un veicina augsnes auglību, aizkavē augsnes eroziju un apkaro to, un līdz minimumam samazina piesārņojumu;
a) lauksaimniecība uztur un veicina dzīvību augsnē, tās auglību, aizkavē augsnes eroziju un apkaro to, un līdz minimumam samazina piesārņojumu;
Grozījums Nr. 58
5. panta aa) apakšpunkts (jauns)
aa) lauksaimniecība saglabā esošās un rada jaunas darba vietas, tādējādi dodot ieguldījumu ilgtspējīgā lauku attīstībā;
Grozījums Nr. 59
5. panta c) apakšpunkts
c) līdz minimumam samazina neatjaunojamo dabas resursu izmantošanu un ārpus saimniecības iegūto izejmateriālu izmantošanu;
c) līdz minimumam samazina neatjaunojamo dabas resursu izmantošanu un ārpus saimniecības iegūto izejmateriālu izmantošanu; veicina atjaunīgo enerģiju izmantošanu;
Grozījums Nr. 60
5. panta f) apakšpunkts
f) augu mēslošanu nodrošina galvenokārt ar augsnes ekosistēmas starpniecību;
f) augu mēslošanu nodrošina galvenokārt ar augsnes ekosistēmas starpniecību; tādējādi tiek ievērota laba augsnes apstrādes prakse;
Grozījums Nr. 61
5. panta g) apakšpunkts
g) dzīvnieku un augu veselību nodrošina, pamatojoties uz profilakses pasākumiem, tai skaitā piemērotu šķirņu un pasugu izvēli;
g) augu veselību nodrošina, pamatojoties uz profilakses pasākumiem, tai skaitā piemērotu pasugu izvēli, augu seku, jauktiem sējumiem, kaitēkļu dabīgo ienaidnieku vairošanu, kā arī dabīgās imunitātes pret kaitēkļiem un slimībām veicināšanu;
Grozījums Nr. 62
5. panta ga) apakšpunkts (jauns)
ga) dzīvnieku veselības saglabāšana ir balstīta uz dabīgās imūnsistēmas aizsardzības veicināšanu, dzīvnieku ķermeņa uzbūvi, kā arī piemērotu šķirņu izvēli un lopkopības praksi;
Grozījums Nr. 63
5. panta h) apakšpunkts
h) barību lopkopībai iegūst galvenokārt tajā pašā saimniecībā, kur tiek turēti dzīvnieki, vai ražo sadarbībā ar citām bioloģiskās lauksaimniecības saimniecībām tajā pašā reģionā;
h) barību lopkopībai, ja iespējams, iegūst tajā pašā saimniecībā, kur tiek turēti dzīvnieki, vai ražo sadarbībā ar citām bioloģiskās lauksaimniecības saimniecībām; ganāmpulku blīvumu ierobežo līdz tādam apjomam, lai nodrošinātu lopkopības pieskaņotību labības audzēšanai;
Grozījums Nr. 64
5. panta k) apakšpunkts
k) izvēloties šķirnes, priekšroka ir tādām dzīvnieku šķirnēm, kuras aug lēni, ņemot vērā dzīvnieku spēju piemēroties vietējiem apstākļiem, to vitalitāti un izturību pret slimībām vai veselības problēmām;
k) izvēloties šķirnes, priekšroka ir tādām dzīvnieku šķirnēm, kuras aug lēni, dzīvo ilgi un ir tradicionālās reģiona šķirnes, ņemot vērā dzīvnieku spēju piemēroties vietējiem apstākļiem, to vitalitāti un izturību pret slimībām vai veselības problēmām;
Grozījums Nr. 65
5. panta l) apakšpunkts
l) lopbarību bioloģiskajā lauksaimniecībā gatavo galvenokārt no bioloģiskajā lauksaimniecībā ražotām sastāvdaļām un citām dabiskas izcelsmes vielām;
l) lopbarību bioloģiskajā lauksaimniecībā gatavo no bioloģiskajā lauksaimniecībā ražotām sastāvdaļām un citām dabiskas izcelsmes vielām un nodrošina tās atbilstību īpašām uzturvielu prasībām mājlopu attīstības attiecīgajos posmos; izņēmumiem ir vajadzīga atļauja saskaņā ar 11. pantu;
Grozījums Nr. 196
5. panta m) apakšpunkts
m) izmanto lopkopības praksi, ar ko uzlabo imūnsistēmu un stiprina dabisko aizsardzību pret slimībām;
m) izmanto lopkopības praksi, ar ko uzlabo imūnsistēmu un stiprina dabisko aizsardzību pret slimībām, it īpaši nodrošinot regulāras kustības, uzturēšanos ārā un ganības, kad to atļauj laika apstākļi un augsnes stāvoklis;
Grozījums Nr. 66
5. panta n) apakšpunkts
n) akvakultūrā līdz minimumam samazina negatīvo ietekmi uz ūdens vidi;
n) akvakultūrā saglabā bioloģisko daudzveidību un dabīgo ūdens ekosistēmu kvalitāti, kā arī līdz minimumam samazina negatīvo ietekmi uz ūdens un zemes ekosistēmu;
Grozījums Nr. 67
6. panta virsraksts
Pārstrādē piemērojamie principi
Pārstrādē un sagatavošanā piemērojamie principi
Grozījums Nr. 68
6. panta ievaddaļa
Papildus vispārējiem principiem, kas paredzēti 4. pantā, pārstrādātas bioloģiskās pārtikas un lopbarības ražošanā piemēro šādus principus:
Papildus mērķiem un vispārējiem principiem, kas paredzēti 4. pantā, pārstrādātas bioloģiskās pārtikas un lopbarības ražošanā un sagatavošanā piemēro šādus principus, tostarp definīcijas un iespējamās izmaiņas pielikumos.
Grozījums Nr. 69
6. panta a) apakšpunkts
a) bioloģisko pārtiku un lopbarību ražo galvenokārt no bioloģiskās lauksaimniecības sastāvdaļām, izņemot gadījumus, ja bioloģiskās sastāvdaļas nav pieejamas tirdzniecībā;
a) bioloģisko pārtiku un lopbarību ražo no bioloģiskās lauksaimniecības sastāvdaļām, izņemot gadījumus, ja bioloģiskās sastāvdaļas nav pieejamas tirdzniecībā;
Grozījums Nr. 70
6. panta b) apakšpunkts
b) piedevas un pārstrādes līdzekļus izmanto pēc iespējas minimālā daudzumā un tikai gadījumos, kad ir būtiska tehnoloģiska nepieciešamība;
b) piedevas un pārstrādes līdzekļus izmanto pēc iespējas minimālā daudzumā un tikai gadījumos, kad ir būtiska tehnoloģiska vai uzturvielu nepieciešamība, un ja tās ir atļautas saskaņā ar 15. pantā noteikto procedūru;
Grozījums Nr. 71
6. panta ca) apakšpunkts (jauns)
ca) pārtiku apstrādā uzmanīgi, lai garantētu pārtikas bioloģisko integritāti.
Grozījums Nr. 72
7. panta 1. punkta 1. daļa
Visu saimniecības komerciālo daļu apsaimnieko saskaņā ar bioloģiskās lauksaimniecības prasībām vai prasībām, kas piemērojamas saimniecībām pārejas periodā uz bioloģisko lauksaimniecību.
Visu saimniecības lauksaimniecības daļu apsaimnieko saskaņā ar bioloģiskās lauksaimniecības prasībām.
Grozījums Nr. 184
7. panta 2. punkta 1.daļa
2.  Lauksaimnieki nedrīkst izmantot ĢMO vai produktus, kas atvasināti no ĢMO, ja ir zināms par šo organismu esību pēc informācijas uz ražojumam pievienotā marķējuma vai cita pievienotā dokumenta.
2.  Lauksaimnieki nedrīkst izmantot ĢMO vai produktus, kas atvasināti no ĢMO vai ražoti no ĢMO.
Grozījums Nr. 75
7. panta 2. punkta 2. daļa
Ja lauksaimnieki bioloģiskās pārtikas vai lopbarības ražošanā izmanto produkciju, kas iegādāta no trešās personas, viņi pieprasa pārdevēja apliecinājumu tam, ka piegādātie ražojumi nav izgatavoti, izmantojot ĢMO.
Ja lauksaimnieki vai jebkuri citi bioloģiskās lauksaimniecības ražojumu piegādātāji bioloģiskās pārtikas vai lopbarības ražošanā izmanto produkciju, kas iegādāta no trešās personas, tiem ir jāpieprasa pārdevēja apliecinājums tam, ka piegādātie ražojumi nav atvasināti no ĢMO, izgatavoti, izmantojot ĢMO, un nesatur ĢMO, kā arī nesastāv no ĢMO.
Grozījums Nr. 76
7. panta 2. punkta 2.a daļa (jauna)
Nejauša vai tehniski nenovēršama piesārņojuma ar ĢMO gadījumā uzņēmējiem ir jāspēj pierādīt, ka viņi ir veikuši visus vajadzīgos pasākumus, lai izvairītos no šāda piesārņojuma.
Grozījums Nr. 77
8. panta 1. punkta b) apakšpunkts
b) augsnes auglību un bioloģisko aktivitāti uztur un palielina, izmantojot daudzgadu augu seku, arī zaļmēslojumu, mēslus un organiskos atkritumus no bioloģiskās lauksaimniecības saimniecībām;
b) augsnes auglību un bioloģisko aktivitāti uztur un palielina, izmantojot daudzgadu augu seku, arī zaļmēslojumu, lopkopības notekūdeņus un organiskos atkritumus no bioloģiskās lauksaimniecības saimniecībām, vēlams, kompostētā veidā;
Grozījums Nr. 78
8. panta 1. punkta h) apakšpunkts
h) jebkāda apstiprinātu sintētisko vielu izmantošana ir pakļauta noteikumiem un ierobežojumiem saistībā ar konkrēto kultūru, kam tās tiek izmantotas, lietošanas metodi, devu, izmantošanas laiku un kontaktu ar augiem;
h) jebkāda apstiprinātu sintētisko vielu izmantošana ir pakļauta stingriem noteikumiem un ierobežojumiem saistībā ar konkrēto kultūru, kam tās tiek izmantotas, lietošanas metodi, devu, izmantošanas laiku un kontaktu ar augiem;
Grozījums Nr. 185
8. panta 1. punkta i) daļa
i) var izmantot tikai bioloģiski audzētas sēklas un pavairošanas materiālu. Tādēļ mātesaugs sēklu izmantošanas gadījumā un vecākaugs pavairošanas materiāla izmantošanas gadījumā ir audzēts saskaņā ar šīs regulas noteikumiem vismaz vienu paaudzi vai – daudzgadīgo augu gadījumā – vismaz divas augšanas sezonas.
i) var izmantot tikai bioloģiski audzētas sēklas un pavairošanas materiālu, par kuru ir apliecinājums, ka tā sastāvā nav ĢMO. Tādēļ mātesaugs sēklu izmantošanas gadījumā un vecākaugs pavairošanas materiāla izmantošanas gadījumā ir audzēts saskaņā ar šīs regulas noteikumiem vismaz vienu paaudzi vai – daudzgadīgo augu gadījumā – vismaz divas augšanas sezonas.
Ja nav pieejamas bioloģiskā saimniecībā audzētas sēklas, var izdarīt atkāpi, ievērojot 11. pantā un [XX] pielikumā minētos noteikumus (ņemot vērā Regulu (EK) Nr. 1452/2003), ar noteikumu, ka tās nekādā gadījumā nav piesārņotas ar ĢMO.
Grozījums Nr. 79
9. panta b) apakšpunkta iii) daļa
iii) lauksaimniecības dzīvniekiem ir pastāvīgi pieejama brīva platība, vislabāk ganības, kad vien to pieļauj laika apstākļi un augsne;
iii) ja vien tas nav pretrunā Kopienas tiesību aktos noteiktiem ierobežojumiem un pienākumiem cilvēku un dzīvnieku veselības aizsardzībai, lauksaimniecības dzīvniekiem ir pastāvīgi pieejama platība brīvā dabā, vislabāk ganības, kad vien to pieļauj laika apstākļi un augsne; Komisija un dalībvalstis nodrošina, ka šādu ierobežojumu un pienākumu dēļ netiek sagādātas ciešanas dzīvniekiem un netiek zaudēts bioloģisko ražojumu tirgus;
Grozījums Nr. 80
9. panta b) apakšpunkta iv) daļa
iv) dzīvnieku skaitu ierobežo, lai līdz minimumam samazinātu pļavu pārmērīgu noganīšanu, augsnes izmīdīšanu, eroziju vai piesārņojumu, ko rada dzīvnieki vai to mēsli;
iv) dzīvnieku skaitu ierobežo, lai līdz minimumam samazinātu pļavu pārmērīgu noganīšanu, augsnes izmīdīšanu, eroziju vai piesārņojumu, ko rada dzīvnieki vai notekūdeņi;
Grozījums Nr. 81
9. panta b) apakšpunkta v) daļa
(v) bioloģiskās lopkopības dzīvniekus tur atsevišķi vai arī tos var viegli nodalīt no pārējiem dzīvniekiem;
v) bioloģiskās lopkopības dzīvniekus tur atsevišķi no pārējiem dzīvniekiem;
Grozījums Nr. 186
9. panta 1. punkta b) apakšpunkta vi) daļa
vi) dzīvnieku piesiešana vai izolēšana ir aizliegta, izņemot atsevišķus dzīvniekus uz ierobežotu laiku drošības, labturības vai veterināru iemeslu dēļ;
vi) dzīvnieku piesiešana vai izolēšana ir aizliegta, izņemot atsevišķus dzīvniekus uz ierobežotu laiku drošības, labturības vai veterināru iemeslu dēļ; taču kompetentas iestādes deleģēta iestāde vai organizācija var atļaut izņēmumus, ja dzīvnieki tiek turēti piesieti ēkās, kas celtas pirms 2000. gada 24. augusta, vai nelielās saimniecībās, kurās nav iespējams turēt tos grupās, kas atbilst ar to uzvedību saistītām prasībām, ja šiem dzīvniekiem vismaz divas reizes nedēļā ir pieejamas ganības, āra aploki vai pastaigu platība un ja to vairošana ir organizēta individuāli un saskaņā ar dzīvnieku labturības prasībām ērtās zonās ar pietiekamu pakaišu daudzumu;
Grozījums Nr. 82
9. panta b) apakšpunkta x) daļa
(x) bišu stropiem un materiāliem, ko izmanto biškopībā, ir jābūt pagatavotiem no dabiskiem materiāliem;
(x) bišu stropiem un materiāliem, ko izmanto biškopībā, ir jābūt pagatavotiem no tādiem materiāliem, kuru gadījumā ir pierādīts, ka tiem nav negatīvas ietekmes uz vidi;
Grozījums Nr. 83
9. panta c) apakšpunkta i) daļa
(i) vairošanos nedrīkst stimulēt ar hormonterapiju, izņemot gadījumus, kad tiek ārstētas reproduktīvās slimības;
(i) vairošanās pamatā ir jābūt dabiskām metodēm. Taču ir atļauta mākslīgās apsēklošanas izmantošana. Citus mākslīgās vai medicīniskās vairošanas veidus (piemēram, embriju pārstādīšanu) neizmanto.
Grozījums Nr. 84
9. panta c) apakšpunkta ii) daļa
ii) nav izmantojama klonēšana un embriju pārstādīšana;
ii) nav izmantojamas pavairošanas metodes, kurās izmanto klonēšanu un embriju pārstādīšanu;
Grozījums Nr. 85
9. panta d) apakšpunkta i) daļa
i) dzīvniekus baro ar bioloģisko lopbarību, kurā var iekļaut daļu lopbarības no saimniecībām, kas ir pārejas periodā uz bioloģisko lauksaimniecību; lopbarībai jāatbilst dzīvnieku uztura prasībām dažādās dzīvnieka attīstības stadijās;
i) dzīvniekus baro ar bioloģisko lopbarību tā, lai apmierinātu to prasības pēc uzturvielām dažādos attīstības posmos; atbrīvojumus no šīm saistībām var piešķirt, kā noteikts XX pielikumā, nosakot barības procentuālo apjomu, ko atļauts izmantot no saimniecībām, kuras ir pārejas procesā uz bioloģisko lauksaimniecību;
Grozījums Nr. 86
9. panta d) apakšpunkta ii) daļa
ii) dzīvniekiem ir pastāvīga pieeja ganībām vai rupjajai lopbarībai;
ii) ja vien veterināru iemeslu dēļ kompetentā iestāde vai dzīvniekus uzraugošais veterinārārsts neuzskata savādāk, dzīvniekiem ir pastāvīga pieeja ganībām vai rupjajai lopbarībai;
Grozījums Nr. 87
9. panta e) apakšpunkta ii) daļa
ii) slimības uzliesmojumi ir jāārstē nekavējoties, lai nepieļautu dzīvnieku ciešanas: nepieciešamības gadījumā var izmanot alopātiskās zāles, ieskaitot antibiotikas, ja fitoterapetisko, homeopātisko un citu līdzekļu izmantošana ir nepiemērota.
ii) slimības uzliesmojumi ir jāārstē nekavējoties, lai nepieļautu dzīvnieku ciešanas: nepieciešamības gadījumā un saskaņā ar stingriem noteikumiem (maksimālais devu skaits vienam dzīvniekam un noteikts zāļu izdalīšanās periods) var izmanot sintezētos ķīmiskos alopātiskos medikamentus, ieskaitot antibiotikas, ja fitoterapetisko, homeopātisko un citu līdzekļu izmantošana ir nepiemērota.
Grozījums Nr. 165
10. pants
10. pants
Ražošanas noteikumi akvakultūrai
1.  Saskaņā ar 31. panta 2. punktā minēto procedūru un saskaņā ar II sadaļā paredzētajiem mērķiem un principiem Komisija nosaka ražošanas noteikumus, tostarp noteikumus par pārveidošanu, kas piemērojami attiecībā uz bioloģisko akvakultūru.
2.  Kamēr nav pieņemti 1. punktā minētie noteikumi, tiek piemēroti valsts noteikumi vai – to trūkuma gadījumā – privātie standarti, ko pieņēmušas vai atzinušas dalībvalstis, ja tie atbilst II sadaļā paredzētajiem mērķiem un principiem.
svītrots
Grozījums Nr. 89
11. panta 1. punkts ievaddaļa
1.  Saskaņā ar 31. panta 2. punktā minēto procedūru un saskaņā ar II sadaļā paredzētajiem mērķiem un principiem Komisija nosaka īpašus kritērijus šāda veida ražojumu un vielu apstiprināšanai, ko var izmantot bioloģiskajā lauksaimniecībā:
1.  Pēc apspriešanās ar attiecīgajām ieinteresētajām pusēm un saskaņā ar 31. panta 2. punktā minēto procedūru un saskaņā ar II sadaļā paredzētajiem mērķiem un principiem Komisija nosaka īpašus kritērijus šāda veida ražojumu un vielu apstiprināšanai, ko var izmantot bioloģiskajā lauksaimniecībā:
Grozījums Nr. 90
11. panta 1. punkta e) apakšpunkts
e) tīrīšanas līdzekļi;
e) tīrīšanas, higiēnas un dezinfekcijas līdzekļi;
Grozījums Nr. 91
11. panta 1. punkta f) apakšpunkts
f) citas vielas.
f) citas vielas, piemēram, vitamīni, mikroorganismi un augu augšanu veicinošas vielas;
Grozījums Nr. 92
11. panta 2.a punkts (jauns)
2.a Komisija nodrošina pārredzamas piemērošanas, dokumentācijas, pārskatīšanas, izvērtēšanas un efektīvas lēmumu pieņemšanas procedūras. Tā sniedz norādes pieteikumus iesniegušajām dalībvalstīm un izmanto bioloģiskās lauksaimniecības un bioloģiskās pārtikas ražošanas nozarēs uzkrāto pieredzi. Vērtējot, vai produkti un vielas ir iekļaujami atļauto vielu sarakstā, ieinteresētajām pusēm ir iespēja iesaistīties šajā procesā. Pieprasījumus veikt grozījumu vai svītrot produktu vai vielu no šī saraksta, kā arī attiecīgos lēmumus publicē.
Grozījums Nr. 93
11. panta 2.b punkts (jauns)
2.b Uz augu aizsardzības līdzekļiem attiecas šādi noteikumi:
i) to izmantošanai ir jābūt būtiski svarīgai tāda kaitēkļa vai slimības apkarošanai, kuru gadījumā vēl nav pieejamas citas bioloģiskas, fiziskas vai ar audzēšanu saistītas alternatīvas vai citi efektīvi paņēmieni;
ii) tādu līdzekļu izmantošanu, kas nav augu, dzīvnieku, mikrobioloģiskas vai minerālu izcelsmes un kas nav identiski to sākotnējai formai, atļauj tikai tad, ja to izmantošanas metodes izslēdz tiešu kontaktu ar uzturā lietojamo augu daļu vai daļām;
iii) to izmantošana ir īslaicīga, pie tam Komisija precizē termiņu, līdz kuram to izmantošana ir jāpārtrauc vai jāatjauno;
Grozījums Nr. 94
11. panta 2.c punkts (jauns)
2.c Gaļu un kaulu miltus neizmanto produktīvo mājdzīvnieku barībā.
Grozījums Nr. 95
12. panta c) apakšpunkts
c) pienu un piena produktus, kas iegūti no piena lopiem, kuri sākotnēji nav audzēti pēc bioloģiskās lauksaimniecības metodēm, var pārdot kā bioloģiskus produktus pēc perioda, kas noteikts saskaņā ar 31. panta 2. punktā minēto procedūru;
c) pienu un piena produktus, kas iegūti no piena lopiem, kuri sākotnēji nav audzēti pēc bioloģiskās lauksaimniecības metodēm, un tādus produktus kā gaļa, olas un medus var pārdot kā bioloģiskus produktus pēc perioda, kas noteikts saskaņā ar 31. panta 2. punktā minēto procedūru;
Grozījums Nr. 96
13. panta 3. punkts
3.  Nedrīkst izmantot heksānu vai citus organiskos šķīdinātājus.
3.  Nedrīkst izmantot heksānu un citus ķīmiskos šķīdinātājus.
Grozījums Nr. 189
13. panta 4. punkta 1. daļa
Lopbarības ražotāji nedrīkst izmantot ĢMO vai produktus, kas atvasināti no ĢMO, ja ir zināms par šo organismu esību pēc informācijas uz ražojumam pievienotā marķējuma vai cita pievienotā dokumenta.
Lopbarības ražotāji nedrīkst izmantot ĢMO vai produktus, kas atvasināti no ĢMO vai ražoti no ĢMO. Uzņēmumi veic visas vajadzīgās darbības, lai izvairītos no ĢMO piesārņojuma lopbarībā, un pierāda, ka šāda piesārņojuma nav.
Grozījums Nr. 156
14. panta 1. punkta a) apakšpunkts
a) vismaz 95 % (pēc svara) no ražojuma lauksaimnieciskās izcelsmes sastāvdaļām ir ražotas bioloģiskajā lauksaimniecībā;
a) vismaz 95 % (pēc svara) no ražojumam pievienotajām lauksaimnieciskās izcelsmes sastāvdaļām ir ražotas bioloģiskajā lauksaimniecībā; taču jāizstrādā īpaši noteikumi tādiem ražojumiem, kas satur vairāk nekā 5% zivju, jūras aļģu, vīna vai etiķa;
Grozījums Nr. 99
14. panta 1. punkta b) apakšpunkts
b) nelauksaimnieciskas izcelsmes sastāvdaļas un pārstrādes līdzekļus var izmantot tikai tad, ja tie ir apstiprināti 15. pantā noteiktajā kārtībā;
b) tikai piedevas, pārstrādes līdzekļus, aromatizētājus, ūdeni, sāli, mikroorganismu un enzīmu preparātus, minerālus, mikroelementus, vitamīnus, aminoskābes un citas mikrouzturvielas pārtikas produktos ar īpašu uzturvērtību var izmantot tikai tad, ja to izmantošana ir atļauta 15. pantā noteiktajā kārtībā;
Grozījums Nr. 100
14. panta 1. punkta c) apakšpunkts
c) lauksaimnieciskas izcelsmes sastāvdaļas, kas nav ražotas bioloģiskajā lauksaimniecībā, var izmantot tikai tad, ja tās ir apstiprinātas 15. panta noteiktajā kārtībā.
c) lauksaimnieciskas izcelsmes sastāvdaļas, kas nav ražotas bioloģiskajā lauksaimniecībā, var izmantot tikai tad, ja to izmantošana ir atļauta 15. panta noteiktajā kārtībā vai dalībvalsts atļāvusi to pagaidu izmantošanu.
Grozījums Nr. 101
14. panta 1. punkta ca) apakšpunkts(jauns)
ca) vienlaicīga bioloģiskās sastāvdaļas un šīs pašas sastāvdaļas, kuras izcelsme ir tradicionālā saimniecība vai pārejas periodā esoša saimniecība, klātbūtne nav pieļaujama;
Grozījums Nr. 102
14. panta 1. punkta cb) apakšpunkts(jauns)
cb) pārtika, kas ražota no pārejas periodā esošā saimniecībā audzētas labības, var saturēt tikai vienu lauksaimnieciskas izcelsmes sastāvdaļu;
Grozījums Nr. 103
14. panta 2. punkts
2.  Bioloģiskās lauksaimniecības pārtikas iegūšanu, sagatavošanu un glabāšanu veic rūpīgi, lai nezaudētu sastāvdaļu īpašības. Nedrīkst izmantot vielas vai paņēmienus šo zaudēto īpašību atjaunošanai vai šo ražojumu sagatavošanā pieļauto kļūdu labošanai.
2.  Bioloģiskās lauksaimniecības pārtikas iegūšanu, ražošanas sagatavošanu, transportēšanu, sagatavošanu, glabāšanu un tirdzniecību veic rūpīgi, lai nezaudētu sastāvdaļu un produktu īpašības. Nedrīkst izmantot vielas vai paņēmienus šo zaudēto īpašību atjaunošanai vai šo ražojumu sagatavošanā pieļauto kļūdu labošanai.
Grozījums Nr. 190
14. panta 3. punkta 1. daļa
3.  Pārtikas ražotāji nedrīkst izmantot ĢMO vai produktus, kas atvasināti no ĢMO, ja viņiem ir zināms par šo organismu esību pēc informācijas uz ražojuma esošā marķējuma vai cita pievienotā dokumenta.
3.  Pārtikas ražotāji nedrīkst izmantot ĢMO vai produktus, kas atvasināti no ĢMO vai ražoti no ĢMO. Uzņēmumi veic visas vajadzīgās darbības, lai izvairītos no ĢMO piesārņojuma lopbarībā, un pierāda, ka šāda piesārņojuma nav.
Grozījums Nr. 105
14. panta 3.a punkts (jauns)
3.a Bioloģisko pārtikas produktu ieguve, apstrāde un glabāšana jāveic tā, lai nodrošinātu, ka telpas un laika ziņā šie produkti nesaskaras ar citām, tradicionālas izcelsmes produktu sērijām.
Grozījums Nr. 106
14. panta 3.b punkts (jauns)
3.b Dalībvalstis drīkst saglabāt vai ieviest stingrākus noteikumus pārstrādātas pārtikas ražošanai ar nosacījumu, ka šādi noteikumi ir saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem un nekavē vai neierobežo to produktu brīvu apriti, kas atbilst šai regulai.
Grozījums Nr. 107
15. panta 3.a punkts (jauns)
3.a Dalībvalstis drīkst saglabāt vai ieviest stingrākus noteikumus par noteiktu produktu un vielu izmantošanu ar nosacījumu, ka šādi noteikumi ir saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem un nekavē vai neierobežo to produktu brīvu apriti, kas atbilst šai regulai.
Grozījums Nr. 108
16. panta 2. punkta b a) apakšpunkts (jauns)
ba) ja, pamatojoties uz Kopienas tiesību aktiem, ir paredzēti ierobežojumi vai saistības cilvēka un dzīvnieku veselības aizsardzības jomā;
Grozījums Nr. 109
16. panta 2. punkta h) apakšpunkts
h) ja, pamatojoties uz Kopienas vai valsts tiesību aktiem, ir paredzēti ierobežojumi vai saistības cilvēka un dzīvnieku veselības aizsardzības jomā.
svītrots
Grozījums Nr. 110
16. panta 2. punkta 1.a un 1.b daļa (jauna)
Vajadzības gadījumā piešķir izņēmumus uz ierobežotu laiku, un tie ir balstīti uz reģiona vai attiecīgās saimniecības attīstības plānu, lai risinātu attiecīgās problēmas.
Informācija par izņēmumiem, ko piešķir saskaņā ar šo pantu, ir jādara pieejama plašai sabiedrībai, un tie ir jāpārskata vismaz reizi trijos gados.
Grozījums Nr. 111
17. panta 1. punkta 1.a. daļa (jauna)
Pārstrādes produktu gadījumā šos terminus drīkst izmantot tikai tad, ja:
a) produkta nosaukumā un marķējumā vismaz 95% no sastāvdaļu svara ir bioloģiskās lauksaimnieciskas izcelsmes un visas būtiski svarīgās sastāvdaļas ir ražotas bioloģiskās saimniecībās;
b) sastāvdaļu sarakstā informācija par bioloģiskajām sastāvdaļām ir norādīta tādā pašā veidā, izmantojot tādu pašu krāsu, burtu lielumu un stilu, kā pārejā informācijā par sastāvdaļām. Šiem produktiem neizmanto logotipu, kas norāda uz bioloģiskiem ražojumiem.
Grozījums Nr. 112
17. panta 2. punkts
2.  Visā Kopienā un jebkurā Kopienas valodā nedrīkst izmantot I pielikumā uzskaitītos terminus, to atvasinājumus vai deminutīvus, atsevišķi vai saistīti, tādu ražojumu marķēšanai un reklamēšanai, kas nav ražoti un kontrolēti vai importēti saskaņā ar šo regulu, ja vien šo terminu lietošana nav tieši saistīta ar lauksaimniecisko ražošanu.
2.  Visā Kopienā un jebkurā Kopienas valodā nedrīkst izmantot I pielikumā uzskaitītos terminus, to atvasinājumus vai deminutīvus, atsevišķi, saistīti vai ar netiešu norādi, tādu ražojumu marķēšanai un reklamēšanai, kas nav ražoti vai importēti, kontrolēti un sertificēti saskaņā ar šo regulu, ja vien šo terminu lietošana nav tieši saistīta ar bioloģiskās lauksaimniecisko ražošanu.
Grozījums Nr. 171
17. panta 3. punkts
3.  Šīs regulas I pielikumā uzskaitītos terminus, to atvasinājumus vai deminutīvus, atsevišķi vai saistīti, nedrīkst lietot ražojumiem, kas marķēti kā ražojumi, kuri satur ĢMO, sastāv no ĢMO vai ir ražoti no ĢMO.
3.  Šīs regulas I pielikumā uzskaitītos terminus, to atvasinājumus vai deminutīvus, atsevišķi vai saistīti, nedrīkst lietot ražojumiem, kas marķēti kā ražojumi, kuri satur ĢMO, sastāv no ĢMO vai ir ražoti no ĢMO, vai izmantojot ĢMO, vai kad ir pierādīts, ka ražojums, tā sastāvdaļas vai izmantotās barības vielas ir piesārņotas ar ĢMO, vai, lai apzīmētu ražojumus, kuros nejaušs ĢMO piesārņojums pārsniedz 0,1 %, t.i., konstatējama piesārņojuma līmeni.
Grozījums Nr. 114
17. panta 4. punkts
4.  Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību šim pantam.
4.  Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību šim pantam un novērstu iespēju izmantot šajā un 9. pantā minētos terminus krāpšanas nolūkos.
Grozījums Nr. 115
18. panta 1. punkta a) apakšpunkts
a) par uzņēmuma kontroles veikšanu atbildīgās kompetentās iestādes kods, kas minēts 22. panta 7. punktā;
a) par uzņēmuma kontroles, sertifikācijas un pārbaudes veikšanu atbildīgās kompetentās iestādes kods, kas minēts 22. panta 7. punktā;
Grozījums Nr. 116
18. panta 1. punkta b) apakšpunkts
b) ja netiek izmantots 19. pantā noteiktais logotips, jābūt vismaz vienai no II pielikumā uzskaitītajām norādēm ar lielajiem burtiem.
b) 19. pantā noteiktais logotips un vismaz viena no II pielikumā uzskaitītajām norādēm ar lielajiem burtiem.
Grozījums Nr. 117
18. panta 1. punkta ba) apakšpunkts (jauns)
ba) norāde par ražojuma vai to lauksaimniecības izejvielu izcelsmes vietu, no kurām ražojums sastāv, proti – norāde par to, vai ražojums ražots Kopienā, trešā valstī vai ir abu minēto kombinācija. Norādi par izcelsmi papildina ar valsts nosaukumu, ja ražojuma vai tā izejvielu izcelsme ir šajā valstī.
Grozījums Nr. 118
19. panta virsraksts
Kopienas bioloģiskās lauksaimniecības logotips
Kopienas un dalībvalstu bioloģiskās lauksaimniecības logotipi
Grozījums Nr. 119
19. pants
Saskaņā ar 31. panta 2. punktā minēto procedūru Komisija nosaka Kopienas logotipu, kuru var izmantot tādu ražojumu marķēšanai, noformēšanai un reklamēšanai, kas ražoti un kontrolēti vai importēti saskaņā ar šo regulu.
Saskaņā ar 31. panta 2. punktā minēto procedūru Komisija nosaka Kopienas logotipu, kuru izmanto tādu ražojumu marķēšanai, noformēšanai un reklamēšanai, kas ražoti un kontrolēti vai importēti saskaņā ar šo regulu, un kurš ir galvenais simbols, pēc kura visā ES atpazīst bioloģiskos ražojumus.
Grozījums Nr. 120
19. panta 1.a apakšpunkts (jauns)
Logotipu neizmanto tādu pārstrādes produktu gadījumu, kas neatbilst 14. panta 1. punkta prasībām, kā arī pārejas posmā esošās saimniecībās ražotu produktu gadījumā.
Grozījums Nr. 121
21. pants
Saskaņā ar 31. panta 2. punktā minēto procedūru Komisija izstrādā īpašas prasības marķējumam, kas piemērojamas bioloģiskajā lauksaimniecībā ražotai lopbarībai un ražojumiem, kuri ir no saimniecībām, kas ir pārejas periodā uz bioloģisko lauksaimniecību.
Saskaņā ar 31. panta 2. punktā minēto procedūru Komisija izstrādā īpašas prasības marķējumam, kas piemērojamas bioloģiskajā lauksaimniecībā ražotai lopbarībai.
Grozījums Nr. 122
21. panta 1.a  un 1.b punkts (jauns)
No labības gatavoto ražojumu marķējumā un reklāmā var būt norādes, ka tie nāk no saimniecībām, kas ir pārejas periodā uz bioloģisko lauksaimniecību, ja šādi ražojumi atbilst 12. punkta prasībām.
Šajās norādēs jābūt :
a) tekstam "ražots saimniecībā, kas ir pārejas periodā uz bioloģisko lauksaimniecību";
b) tādai burtu krāsai, izmēram un veidam, kas ļauj patērētājiem skaidri noteikt, ka produkts ir ražots saimniecībā, kura ir pārejas periodā uz bioloģisko lauksaimniecību.
Grozījums Nr. 123
22. panta 4. punkta 1. daļa
Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 882/2004 5. pantu kompetentā iestāde var deleģēt noteiktus kontroles pienākumus vienai vai vairākām kontroles organizācijām.
Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 882/2004 4. panta 3. punktu un 5. panta 1. punktu kompetentā iestāde var deleģēt noteiktus kontroles pienākumus vienai vai vairākām kontroles iestādēm vai organizācijām.
Grozījums Nr. 124
22. panta 4. punkta 2. daļa
Kontroles organizācija atbilst prasībām, kas noteiktas Eiropas standartā EN 45011 vai ISO norādījumos Nr. 65 "Vispārējas prasības organizācijām, kas nodarbojas ar ražojumu sertifikācijas sistēmām" atbilstīgi jaunākajai Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā publicētajai versijai.
Kontroles organizāciju ieceļ atbilstīgi Eiropas standartam EN 45011 vai ISO norādījumiem Nr. 65 "Vispārējas prasības organizācijām, kas nodarbojas ar ražojumu sertifikācijas sistēmām" atbilstīgi jaunākajai Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā publicētajai versijai.
Grozījums Nr. 125
22. panta 7. punkts
7.  Dalībvalstis piešķir koda numuru katrai organizācijai, kas ir kompetenta veikt kontroli saskaņā ar šo regulu.
7.  Dalībvalstis piešķir koda numuru katrai organizācijai vai iestādei, kas ir kompetenta veikt pārbaudi un sertifikāciju saskaņā ar šo regulu.
Grozījums Nr. 126
22. panta 8.a punkts (jauns)
8.a Jebkurā gadījumā dalībvalstis nodrošina, ka izveidotā pārbaužu sistēma ir tāda, ar kuras palīdzību iespējams izsekot ražojumiem jebkurā ražošanas, sagatavošanas un piegādes posmā, lai nodrošinātu patērētājiem garantiju, ka bioloģiskās lauksaimniecības produkti ir ražoti saskaņā ar šīs regulas noteikumiem.
Grozījums Nr. 127
23. panta 1. punkta a) apakšpunkts
a) paziņo par šo darbību tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā šī darbība tiek veikta;
a) paziņo par šo darbību pilnu apjomu tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā šī darbība tiek veikta;
Grozījums Nr. 128
23. panta 4. punkts
4.  Kompetentā iestāde uztur aktualizētu kontroles sistēmā iekļauto uzņēmumu sarakstu ar to nosaukumiem un adresēm.
Kompetentās iestādes un kontroles organizācijas uztur aktualizētu kontroles sistēmā iekļauto uzņēmumu sarakstu ar to nosaukumiem un adresēm. Šim sarakstam ir jābūt pieejamam interesentiem.
Grozījums Nr. 129
24. panta 3.a punkts (jauns)
3.a Lai atzītu un uzsvērtu bioloģisko saimniecību nozīmīgo lomu lēmumu pieņemšanā un sertifikācijā, regulāri uzklausa ieinteresētās puses.
Grozījums Nr. 130
25. panta 1. punkta a) apakšpunkts
a) šajā regulā minēto noteikumu neatbilstības gadījumā nodrošina, lai 17., 18. un 19. pantā minētās norādes un logotips netiktu lietots uz visas produktu sērijas vai ražojumiem, ko skārusi šī neatbilstība;
a) šajā regulā minēto noteikumu neatbilstības gadījumā nodrošina, lai 17., 18. un 19. pantā minētās norādes un logotips netiktu lietots vai tiktu dzēsts uz visas produktu sērijas vai ražojumiem, ko skārusi šī neatbilstība;
Grozījums Nr. 131
26. pants
Pēc pieprasījuma, kas atbilstoši pamatots ar nepieciešamību nodrošināt to, ka ražojums ir izgatavots saskaņā ar šīs regulas prasībām, kompetentās iestādes un kontroles organizācijas apmainās ar attiecīgo informāciju par veiktās kontroles rezultātiem. Tās var sniegt šādu informāciju arī pēc savas iniciatīvas.
Pēc pieprasījuma, kas atbilstoši pamatots ar nepieciešamību nodrošināt to, ka ražojums ir izgatavots saskaņā ar šīs regulas prasībām, kompetentās iestādes, valstu un Kopienas ieinteresēto pušu lēmumu pieņemšanā iesaistītie pārstāvji un kontroles organizācijas apmainās ar attiecīgo informāciju par veiktās kontroles rezultātiem. Tās var sniegt šādu informāciju arī pēc savas iniciatīvas.
Grozījums Nr. 132
27. panta 1. punkts
1.  No trešām valstīm importētos ražojumus var laist Kopienas tirgū ar bioloģiskās lauksaimniecības marķējumu, ja tie atbilst šīs regulas II, III un IV sadaļas nosacījumiem.
1.  No trešās valsts importētu ražojumu var laist Kopienas tirgū ar bioloģiskās lauksaimniecības marķējumu, ja tas atbilst šādiem nosacījumiem:
a) tas atbilst šīs regulas prasībām;
b) par ražošanu, importēšanu un tirdzniecību atbildīgie uzņēmumi ir pakļauti tādām kontrolēm, kas ir līdzvērtīgas Kopienas kontrolēm un ko veic Kopienas oficiāli atzīta iestāde vai organizācija;
c) par ražošanu, importēšanu un tirdzniecību atbildīgie uzņēmumi ir spējīgi jebkurā brīdī iesniegt pierādījumus, ka ražojums atbilst šīs regulas prasībām;
d) ražojumam ir sertifikāts, ko izsniegusi kompetenta kontroles iestāde un kas apliecina, ka ražojums atbilst šīs regulas prasībām.
Grozījums Nr. 133
27. panta 2. punkts
2.  Trešās valsts uzņēmums, kurš vēlas laist Kopienas tirgū savu produkciju ar bioloģiskās lauksaimniecības marķējumu atbilstoši 1. punkta nosacījumiem, paziņo par savu darbību kompetentai iestādei vai kontroles organizācijai atbilstīgi V sadaļai, ja attiecīgā iestāde vai organizācija veic kontroli šīs trešās valsts teritorijā, kur notiek ražošana, vai paziņo to kontroles organizācijai, kas apstiprināta saskaņā ar 5. punktu.
2.  Trešās valsts uzņēmums, kurš jebkurā ražošanas, apstrādes vai izplatīšanas posmā vēlas laist Kopienas tirgū savu produkciju ar bioloģiskās lauksaimniecības marķējumu atbilstoši 1. punkta nosacījumiem, paziņo par savu darbību kompetentai iestādei vai kontroles organizācijai atbilstīgi V sadaļai, ja attiecīgā iestāde vai organizācija veic kontroli šīs trešās valsts teritorijā, kur notiek ražošana, vai paziņo to kontroles organizācijai, kas apstiprināta saskaņā ar 5. punktu.
Šādus produktus aizsargā sertifikāts, ko izsniegušas kompetentas kontroles iestādes vai organizācijas un kas apliecina, ka tie atbilst šīs regulas prasībām.
Grozījums Nr. 134
27. panta 2.a punkts (jauns)
2.a.  Attiecīgajam uzņēmumiem jebkurā brīdī ir jāspēj uzrādīt importētājiem vai valstu iestādēm dokumenti, ko izsniegusi V sadaļā minēta kompetenta iestāde vai kontroles organizācija un pēc kuriem ir iespējams noteikt, kurš uzņēmējs veicis pēdējo darbību un vai šis uzņēmējs atbilst šīs regulas noteikumiem.
Grozījums Nr. 135
27. panta 3. punkta a) apakšpunkts
a) ražojumi ir izgatavoti saskaņā ar ražošanas standartiem, kas līdzvērtīgi standartiem, kurus piemēro bioloģiskajai lauksaimniecībai Kopienā, vai saskaņā ar starptautiski atzītiem standartiem, kas izklāstīti Pārtikas kodeksa norādījumos;
a) ražojumi ir izgatavoti saskaņā ar ražošanas standartiem, kas līdzvērtīgi standartiem, kurus piemēro bioloģiskajai lauksaimniecībai Kopienā, ņemot vērā Pārtikas kodeksa norādījumus CAC/GL 32;
Grozījums Nr. 136
27. panta 3. punkta b) apakšpunkts
b) uzņēmums ir bijis pakļauts kontroles pasākumiem, kuru nosacījumi ir līdzvērtīgi Kopienas kontroles sistēmas nosacījumiem vai atbilst Pārtikas kodeksa norādījumiem;
b) uzņēmums ir bijis pakļauts kontroles pasākumiem, kuru nosacījumi ir līdzvērtīgi Kopienas kontroles sistēmas nosacījumiem , ņemot vērā Pārtikas kodeksa norādījumus CAC/GL 32;
Grozījums Nr. 137
27. panta 3. punkta c) apakšpunkts
c) trešās valsts uzņēmums, kurš vēlas laist Kopienas tirgū savu produkciju ar bioloģiskās lauksaimniecības marķējumu atbilstoši šim punktam, ir paziņojis par savām darbībām kontroles sistēmai, kas ir atzīta saskaņā ar 4. punktu, vai kontroles organizācijai, kas atzīta saskaņā ar 5. punktu;
c) trešās valsts uzņēmumi, kuri jebkurā ražošanas, apstrādes vai izplatīšanas posmā vēlas laist Kopienas tirgū savu produkciju ar bioloģiskās lauksaimniecības marķējumu atbilstoši šim punktam, ir paziņojuši par savām darbībām kontroles sistēmai, kas ir atzīta saskaņā ar 4. punktu, vai vienai vai vairākām kontroles organizācijām, kas atzītas saskaņā ar 5. punktu
Grozījums Nr. 138
27. panta 3. punkta d) apakšpunkts
d) ražojumam ir piešķirts sertifikāts, ko izsniegušas tādas kompetentās iestādes vai kontroles organizācijas trešā valstī, kas atzītas saskaņā ar 4. punktu, vai kontroles organizācija, kas atzīta saskaņā ar 5. punktu, un ar šo sertifikātu apliecina, ka ražojums atbilst šajā punktā izklāstītajiem nosacījumiem.
d) ražojumam ir piešķirts sertifikāts, ko izsniegušas tādas kompetentās iestādes vai kontroles organizācijas trešā valstī, kas atzītas saskaņā ar 4. punktu, vai kontroles organizācija, kas atzīta saskaņā ar 5. punktu, un ar šo sertifikātu apliecina, ka ražojums atbilst šajā punktā izklāstītajiem nosacījumiem. Pirms jaunā importa režīmā stāšanās spēkā Komisija saskaņā ar 31. panta 2. punktā izklāstīto procedūru izstrādā sertifikācijas prasības un īstenošanas noteikumus.
Grozījums Nr. 139
27. panta 3. punkta da) apakšpunkts (jauns)
da) saskaņā ar 4. punktu apstiprinātās vai saskaņā ar 5. punktu atzītās trešās valsts kontroles iestādes atbilst Eiropas Standarta EN Nr. 45011 galvenajiem ražojumu sertifikācijas iestāžu kritērijiem (ISO/IEC Norādījums Nr. 65) un, pamatojoties uz atbilstību šim standartam, to pirms 2009. gada 1. janvāra ir akreditējusi akreditācijas iestāde, kas parakstījusi daudzpusējo savstarpējās atzīšanas nolīgumu.
Grozījums Nr. 140
27. panta 4. punkta 1. daļa
4.  Saskaņā ar 31. panta 2. punktā minēto procedūru Komisija atzīst trešās valstis, kuru ražošanas standarti un kontroles pasākumi ir līdzvērtīgi Kopienā piemērojamiem standartiem un pasākumiem vai ir saskaņā ar starptautiski atzītiem standartiem, kas izklāstīti Pārtikas kodeksa norādījumos, un izveido šo valstu sarakstu.
4.  Saskaņā ar 31. panta 2. punktā minēto procedūru Komisija atzīst trešās valstis, kuru ražošanas standarti un kontroles pasākumi ir līdzvērtīgi Kopienā piemērojamiem standartiem un pasākumiem, ņemot vērā Pārtikas kodeksa norādījumus CAC/GL 32, un izveido šo valstu sarakstu.
Grozījums Nr. 141
27. panta 4. punkta 2.a  un 2.b daļa (jauna)
Atzītās kontroles organizācijas vai kontroles iestādes apkopo novērtējuma ziņojumus par akreditācijas iestādes vai attiecīgā gadījumā kompetentās iestādes sagatavotiem ziņojumiem par to veiktiem regulāriem novērtējumiem klātienē un uzraudzību, kā arī daudzgadu pārskatu par to darbību. Novērtējuma ziņojumus publicē internetā.
Balstoties uz šiem novērtējuma ziņojumiem, Komisija ar dalībvalstu palīdzību nodrošina pienācīgu atzīto kontroles iestāžu un kontroles organizāciju uzraudzību, regulāri pārskatot to statusu. Uzraudzības veidu nosaka, balstoties uz šīs regulas noteikumu pārkāpumu vai nepildīšanas riska novērtējumu.
Grozījums Nr. 142
27. panta 5.a punkts (jauns)
5.a Kompetentās valstu iestādes ir iesaistītas pārbaudes un sertifikācijas iestāžu atzīšanas procesā. Uzņēmumi, kas veic importu, nosūta tām sertifikātus par visām importa darbībām. Viņi izveido publisku Kopienas importa datu bāzi.
Kompetentās valstu un Kopienas iestādes var veikt izlases veida kontroles un sertifikācijas iestāžu pārbaudes klātienē.
Grozījums Nr. 152
28. pants
Dalībvalstis nedrīkst aizliegt vai ierobežot to bioloģiskās lauksaimniecības ražojumu tirdzniecību, kas atbilst šīs regulas prasībām, ja iemesls ir ražošanas metode, marķējums vai informācijas par šo metodi noformējums.
1.  Kompetentās iestādes un kontroles organizācijas nedrīkst aizliegt vai ierobežot to bioloģiskās lauksaimniecības ražojumu tirdzniecību, kurus kontrolē citas dalībvalsts kontroles organizācija, ja tie atbilst šīs regulas prasībām, saistībā ar ražošanas metodi, marķējumu vai informācijas par šo metodi noformējumu.
Jo īpaši nedrīkst piemērot kontroles pasākumus vai veikt finansiālu slogu izraisošas darbības, kas nav minētas regulas V daļā.
2.  Dalībvalstis savā teritorijā var piemērot stingrākus noteikumus, ja šie noteikumi atbilst Kopienas tiesību aktiem un neaizliedz vai neierobežo ārpus šīs dalībvalsts ražotu bioloģisko ražojumu tirdzniecību.
Grozījums Nr. 144
31. panta virsraksts
Bioloģiskās lauksaimniecības pārvaldības komiteja
Bioloģiskās lauksaimniecības regulatīvā kontroles komiteja
Grozījums Nr. 145
31. panta 1. punkts
1.  Komisijai palīdz Bioloģiskās lauksaimniecības pārvaldības komiteja (še turpmāk – "komiteja").
1.  Komisijai palīdz Bioloģiskās lauksaimniecības regulatīvā kontroles komiteja (še turpmāk – "komiteja").
Grozījums Nr. 146
31. panta 1.a punkts (jauns)
1.a Komiteja nodrošina regulāras konsultācijas un sadarbību ar bioloģisko produktu ražotāju un patērētāju pārstāvjiem, lai sasniegtu 3. pantā noteiktos bioloģiskās ražošanas mērķus, iesaistot šos pārstāvjus atbilstīgu metožu atjaunināšanā un ieviešanā saskaņā ar II sadaļas mērķiem un principiem.
Grozījums Nr. 147
31. panta 2. punkts
2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu.
2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu.
Grozījums Nr. 148
31. pants 2.a punkts (jauns)
2a.  Komisija paziņo Eiropas Parlamentam par visām plānotajām regulas izmaiņām, ko paredzēts veikt saskaņā ar komitoloģijas procedūru, un pilnībā ņem vērā Parlamenta nostāju par tām.
Grozījums Nr. 149
31. panta 4. punkts
4.  Komiteja pieņem savu reglamentu.
4.  Komiteja pieņem savu reglamentu saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 7. pantu.
Grozījums Nr. 150
32. panta a) apakšpunkts
a) sīki izstrādātus noteikumus saistībā ar III sadaļā minētajiem ražošanas noteikumiem, konkrēti attiecībā uz īpašām prasībām un nosacījumiem, kas jāievēro lauksaimniekiem un citiem bioloģiskās lauksaimniecības ražojumu izgatavotājiem;
a) sīki izstrādātus noteikumus saistībā ar III sadaļā minētajiem ražošanas noteikumiem, konkrēti attiecībā uz īpašām prasībām un nosacījumiem, kas jāievēro lauksaimniekiem un citiem bioloģiskās lauksaimniecības ražojumu izgatavotājiem, tostarp atļauto vielu sarakstu, kas attiecas uz labības piejaukumu, piedevām apstrādes palīgmateriāliem un citām sastāvdaļām;
Grozījums Nr. 151
II pielikums
EU-ORGANIC,
-  ORGANIC

(1) Lieta tika nodota atpakaļ komitejai atbilstīgi 53. noteikuma 2. punktam (A6-0061/2007).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika