Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2005/0278(CNS)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A6-0061/2007

Testi mressqa :

A6-0061/2007

Dibattiti :

PV 28/03/2007 - 16
CRE 28/03/2007 - 16

Votazzjonijiet :

PV 29/03/2007 - 8.8
CRE 29/03/2007 - 8.8
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
PV 22/05/2007 - 9.6
CRE 22/05/2007 - 9.6
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P6_TA(2007)0095
P6_TA(2007)0191

Testi adottati
PDF 573kWORD 301k
Il-Ħamis, 29 ta' Marzu 2007 - Brussell
Il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta" prodotti organiċi *
P6_TA(2007)0095A6-0061/2007

Proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta" prodotti organiċi (COM(2005)0671 – C6-0032/2006 – 2005/0278(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Din ir-riżoluzzjoni giet emendata fid-29 ta' Marzu 2007 kif ġejja(1):

Test propost mill-Kummissjoni   Emendi mill-Parlament
Emenda 1
Ċitazzjoni 1
Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 37 thereof,
Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikulari l-Artikoli 37 u 95 tiegħu,
Emenda 2
Premessa 1
(1)  Organic production is an overall system of farm management and food production that combines best environmental practices, a high level of biodiversity, preservation of natural resources, application of high animal welfare standards and production in line with the preference of certain consumers for products produced using natural substances and processes. The organic production method thus plays a dual societal role, where it on the one hand provides for a specific market responding to a consumer demand for organic products, and on the other hand delivers public goods contributing to the protection of the environment and animal welfare, as well as to rural development.
(1)  Il-produzzjoni organika hija sistema globali ta" mmaniġġjar tal-farms u l-produzzjoni ta" l-ikel li tiffoka fuq l-aspetti kollha tal-produzzjoni sostenibbli u tipprova ssib bilanċ u li tiġbor flimkien l-aħjar prattiki ambjentali, livell għoli ta" bijodiversità, il-preservazzjoni tar-riżorsi naturali u l-applikazzjoni ta" standards għolja ta" benesseri ta" l-annimali u tipprova ttejjeb il-fertilità tal-ħamrija b'mezzi naturali sabiex tiżgura l-produzzjoni skond il-preferenza ta" ċerti konsumaturi għal prodotti li jsiru billi jintużaw sustanzi u proċessi naturali. Il-metodu tal-produzzjoni organika b'hekk għandu diversi rwoli pożittivi: huwa mhux biss jipprovdi għal suq speċifiku li jirreaġixxi għal talba tal-konsumatur għal prodotti organiċi, filwaqt li jagħti prodotti pubbliċi mhux limitati biss għas-settur ta" l-ikel, iżda wkoll u fuq kollox huwa jikkontribwixxi għall-protezzjoni ta" l-ambjent u tal-benesseri ta" l-annimali, kif ukoll għall-iżvilupp rurali soċjali.
Emenda 3
Premessa 2
(2)  The contribution of the organic agricultural sector is on the increase in most Member States. Growth in consumer demand in recent years is particularly notable. Recent reforms of the common agricultural policy, with its emphasis on market-orientation and the supply of quality products to meet consumer demands, are likely to further stimulate the market in organic produce. Against this background the legislation on organic production plays an increasingly important role in the agricultural policy framework and is closely related to the developments on the agricultural markets.
(2)  Il-biedja organika tikkonforma b'mod sħiħ ma" l-objettivi ta" żvilupp sostenibbli stabbiliti mill-Unjoni Ewropea fil-kuntest ta" l-aġenda ta" Göteborg, minħabba li hija tikkontribwixxi sabiex jintlaħaq żvilupp sostenibbli, tipproduċi prodotti tajbin għas-saħħa u ta" kwalità għolja u tuża metodi ta" produzzjoni li huma ambjentalment sostenibbli. Il-kontribut tal-qasam ta" l-agrikoltura organika qed jiżdied fil-biċċa l-kbira ta" l-Istati Membri. It-tkabbir fid-domanda tal-konsumatur f'dawn l-aħħar snin huwa partikolarment notevoli. Riformi reċenti tal-politika agrikola komuni, bl-enfasi tagħha fuq l-orjentazzjoni tas-suq u l-provvista ta" prodotti ta" kwalità sabiex jintlaħqu t-talbiet tal-konsumaturi, x'aktarx li jistimulaw iżjed is-suq tal-prodotti organiċi. F'dan l-isfond huwa neċessarju għall-produzzjoni organika li jkollha rwol dejjem iktar importanti fil-qafas tal-politika agrikola u li tkun relatata mill-qrib ma" l-iżviluppi fis-swieq agrikoli u marbuta mal-ħarsien u s-salvagwardja tal-ħamrija assenjata għal attivitajiet agrikoli.
Emenda 4
Premessa 2 a (ġdida)
(2a)  Kull biċċa leġiżlazzjoni u politika li l-Komunità tadotta f'dan il-qasam għandha tikkontribwixxi għall-iżvilupp tal-biedja organika u tal-produzzjoni organika kif definiti f'dan ir-Regolament. Il-biedja organika għandha rwol importanti fl-implimentazzjoni tal-politika tal-Komunità dwar l-iżvilupp sostenibbli.
Emenda 5
Premessa 3
(3)  The Community legal framework governing the sector of organic production should pursue the objective of ensuring fair competition and a proper functioning of the internal market in organic products, and of maintaining and justifying consumer confidence in products labelled as organic. It should further aim at providing conditions under which this sector can progress in line with production and market developments.
(3)  Il-qafas legali Komunitarju li jirregola s-settur tal-produzzjoni organika għandu jimmira lejn l-objettiv li tiġi żgurata kompetizzjoni ġusta u l-operat xieraq tas-suq intern tal-prodotti organiċi, u li l-kunfidenza tal-konsumatur fi prodotti li huma ttikkettati bħala organiċi tinżamm u tkun ġustifikata. Għandu jimmira wkoll li joħloq kundizzjonijiet li bihom dan il-qasam ikun jista" jagħmel progress skond żviluppi fil-produzzjoni u fis-suq u b'mod li jkun ambjentalment sostenibbli.
Emendi 6 u 157
Premessa 7
(7)  A general Community framework of organic production rules should be established with regard to plant and livestock production, including rules on conversion, as well as on production of processed food and of feed. Competence to determine the details of those general rules and to adopt Community production rules for aquaculture should be conferred on the Commission.
(7)  Għandu jiġi stabbilit qafas Komunitarju ġenerali tar-regoli tal-produzzjoni organika fir-rigward tal-produzzjoni ta" pjanti u bhejjem, inklużi regoli dwar il-bidla, kif ukoll dwar il-produzzjoni ta" l-ikel ipproċessat u ta" l-għalf. Il-kompetenza sabiex ikunu determinati d-dettalji u l-annessi ta" dawk ir-regoli ġenerali għandha tingħata lill-Kummissjoni li għandha tikkonsulta lill-Parlament u lill-Kunsill.
Emenda 7
Premessa 8
(8)  The development of organic production should further be facilitated in particular by fostering the use of new techniques and substances better suited to organic production.
(8)  L-iżvilupp tal-produzzjoni organika għandu jkun iffaċilitat aktar, fuq il-bażi ta" l-aħjar prattiki stabbiliti, b'mod partikulari billi jkunu promossi l-fertilità tal-ħamrija, ir-rotazzjoni ta" l-uċuħ tar-raba", il-konservazzjoni taż-żerriegħa lokali, prattiki ta" ffrankar ta" l-ilma u l-enerġija u l-użu ta" tekniki ġodda u sustanzi li huma iktar adatti għall-produzzjoni organika.
Emenda 8
Premessa 9
(9)  Genetically modified organisms (GMOs) and products produced from or by GMOs are incompatible with the concept of organic production and consumers" perception of organic products. They should therefore not be deliberately used in organic farming or in the processing of organic products.
(9)  Organiżmi modifikati ġenetikament (GMOs) u prodotti magħmula minn jew permezz ta" GMOs m'humiex kompatibbli mal-kunċett ta" produzzjoni organika u l-perċezzjoni tal-konsumaturi tal-prodotti organiċi. Għalhekk huma m'għandhomx jintużaw fil-biedja organika jew fl-ipproċessar ta" prodotti organiċi. Il-kontaminazzjoni ta" żerriegħa organika, inputs, għalf u ikel għandha tkun eliminata permezz ta" leġiżlazzjoni nazzjonali u Komunitarja xierqa li tkun ibbażata fuq il-prinċipju ta" prekawzjoni.
Emenda 187
Premessa 9a (ġdida)
Minħabba r-riskji li dejjem qed jikbru ta' kontaminazzjoni ta' żrieragħ, ikel u għalf organiċi b'GMOs, u fl-assenza ta' leġiżlazzjoni nazzjonali f'ħafna Stati Membri rigward miżuri relatati ta' prekawzjoni u responsabilta?, il-Kummissjoni għandha tippubblika proposta għal direttiva ta' qafas, qabel l-1 ta' Jannar 2008, dwar miżuri prekawzjonarji sabiex tiġi evitata kontaminazzjoni ta' GMO fil-katina ta' l-ikel kollha, li tkun tinkludi qafas leġiżlattiv ta' regoli ta' responsabilta? li jikkonċernaw kwalunkwe kontaminazzjoni ta' GMO fuq il-bażi tal-prinċipju li min iniġġes iħallas.
Emenda 9
Premessa 9 b (ġdida)
(9b)  L-użu ta" prodotti sintetiċi għall-protezzjoni tal-pjanti huwa inkompatibbli mal-produzzjoni organika.
Emenda 10
Premessa 14
(14)  In order to avoid environmental pollution, in particular of natural resources such as the soil and water, organic production of livestock should in principle provide for a close relationship between such production and the land, suitable multi-annual rotation systems and the feeding of livestock with organic-farming crop products produced on the holding itself or on neighbouring organic holdings.
(14)  Sabiex ikun evitat it-tniġġis ambjentali u ħsara irriversibbli tal-kwalità u d-disponibilità ta" riżorsi naturali bħall-ħamrija u l-ilma, il-produzzjoni organika tal-bhejjem fil-prinċipju għandha tipprovdi għal relazzjoni mill-qrib bejn tali produzzjoni u l-art, sistemi ta" rotazzjoni plurijennali xierqa u l-għalf tal-bhejjem bi prodotti ta" l-uċuħ tar-raba" tal-biedja organika prodotti fil-proprjetà nfisha jew fil-proprjetajiet organiċi ġirien.
Emenda 11
Premessa 15
(15)  As organic stock farming is a land-related activity, animals should have, where possible, access to open air or grazing areas.
(15)  Minħabba li l-biedja organika tal-bhejjem hija attività relatata ma" l-art, l-annimali għandu jkollhom aċċess għal inħawi fil-miftuħ jew mergħat kull meta l-kundizzjonijiet klimatiċi u tal-ħamrija jippermettu.
Emendi 12 u 158
Premessa 16
(16)  Organic stock farming should respect high animal welfare standards and meet animals" species–specific behavioural needs and animal-health management should be based on disease prevention. In this respect, particular attention should be paid to housing conditions, husbandry practices and stocking densities. Moreover, the choice of breeds should favour slow growing strains and take account of their capacity to adapt to local conditions. The implementing rules for livestock production and aquaculture production should ensure compliance with at least the provisions of the European Convention to the Protection of Animals kept for Farming purposes (T-AP) and its subsequent recommendations.
(16)  Il-biedja organika tal-bhejjem għandha tirrispetta l-istandards għoljin tal-benesseri ta" l-annimali u għandha ssir skond il-ħtiġijiet ta" mġiba ta" l-annimali li huma speċifiċi għal kull speċi u l-immaniġġjar tas-saħħa ta" l-annimali għandu jkun ibbażat fuq il-prevenzjoni tal-mard. F'dan ir-rigward, għandha tingħata attenzjoni partikulari għall-kundizzjonijiet ta" fejn joqogħdu l-bhejjem, għall-prattiki tat-trobbija u għad-densità tat-trobbija. Barra minn hekk, l-għażla ta" razez għandha tiffavorixxi lil dawk li jgħixu fit-tul, li huma reżistenti għall-mard, u għal tendenzi li jikbru bil-mod u razez lokali indiġeni u għandha tqis il-kapaċità tagħhom li jadattaw għal kundizzjonijiet lokali. Ir-regoli ta" implimentazzjoni għall-produzzjoni tal-bhejjem għandhom jiżguraw li jkunu konformi talanqas mad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni ta" Annimali mrobbija għall-Biedja (T-AP) u r-rakkomandazzjonijiet sussegwenti tagħha.
Emenda 13
Premessa 17
(17)  The organic livestock production system should aim at completing the production cycles of the different livestock species with organically reared animals. It should therefore encourage the increase of the gene pool of organic animals, improve self reliance and thus ensure the development of the sector.
(17)  Is-sistema tal-produzzjoni organika tal-bhejjem għandha timmira sabiex iċ-ċikli ta" produzzjoni ta" l-ispeċijiet differenti tal-bhejjem jintemmu ma" l-annimali mrobbija b'mod organiku. Hija għalhekk għandha tinkoraġġixxi żieda fil-ġabra tal-ġeni ta" annimali organiċi, ittejjeb id-dipendenza fuqha stess u b'hekk tiżgura u tinkoraġġixxi l-iżvilupp tas-settur.
Emenda 159
Premessa 18
(18)  Pending the adoption of Community production rules for aquaculture, Member States should have the possibility to provide for the application of national standards, or in the absence thereof private standards accepted or recognised by the Member States. However, to prevent disturbances on the internal market, Member States should be required to recognise each other's production standards in this field.
imħassra
Emenda 14
Premessa 22a (ġdida)
(22a)  Minħabba d-diversità attwali tal-prattiki tal-kultivazzjoni u tal-biedja tal-bhejjem fil-biedja agrikola, l-Istati Membri għandhom jitħallew jagħżlu li japplikaw regoli addizzjonali u iktar stretti għall-biedja organika fuq it-territorju tagħhom.
Emenda 15
Premessa 25
(25)  In order to create clarity throughout the Community market, a simple standardised reference should be made obligatory for all organic products produced within the Community, at least where such products do not bear the Community organic production logo. The possibility to use this reference should also apply to organic products imported from third countries, but without any obligation to do so.
(25)  Sabiex l-affarijiet ikunu ċari fis-suq kollu tal-Komunità, kodiċi ta" referenza standardizzat sempliċi għandu jkun obbligatorju għall-prodotti organiċi kollha magħmula fil-Komunità, anki meta prodotti bħal dawn ikollhom il-logo tal-Komunità tal-produzzjoni organika. Il-kodiċi ta" referenza standardizzat għandu japplika wkoll għal prodotti organiċi importati minn pajjiżi terzi u għandu jindika b'mod ċar l-oriġini tal-prodotti u d-differenzi li jista" jkun hemm fl-applikazzjoni tar-regoli tal-produzzjoni organika.
Emenda 170
Premessa 27a (ġdida)
(27a)  L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu qafas leġiżlattiv xieraq, imsejjes fuq il-prinċipju ta' prekawzjoni u fuq il-prinċipju li min iniġġes iħallas, bil-għan li jiġi evitat kull riskju li prodotti organiċi jiġu kontaminati mill-GMOs. Hija r-responsabilità ta' l-operaturi biex jieħdu l-miżuri ta' prekawzjoni meħtieġa kollha sabiex jiġi evitat kull riskju ta' kontaminazzjoni b'kumbinazzjoni jew teknikament inevitabbli mill-GMOs. Il-preżenza ta' GMOs f'prodotti organiċi hija limitata esklussivament għall-kwantitajiet imprevedibbli u teknikament inevitabbli b'valur massimu ta' 0.1%.
Emenda 17
Premessa 32
(32)  The assessment of equivalency with regard to imported products should take into account the international standards laid down in Codex Alimentarius.
(32)  L-evalwazzjoni ta" l-ekwivalenza fir-rigward ta" prodotti importati għandha tqis l-istandards ta" produzzjoni li huma ekwivalenti għal dawk applikati fil-Komunità għall-produzzjoni organika.
Emenda 18
Premessa 32 a (ġdida)
(32a)  Ir-regoli ta" importazzjoni għall-prodotti organiċi għandhom jitqiesu bħala mudell għall-aċċess kwalifikat għas-suq, li jagħti lill-produtturi ta" pajjiżi terzi aċċess għal suq ta" valur għoli, sakemm huma jirrispettaw l-istandards ta" dak is-suq.
Emenda 19
Premessa 36
(36)  The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission. Considering that the legislation on organic production is an important factor in the framework of the Common Agricultural Policy, as it is closely related to the developments on the agricultural markets, it is appropriate to bring it in line with existing legislative procedures used to manage the this policy. The powers conferred on the Commission under this Regulation should therefore be exercised in accordance with the management procedure provided for in Article 4 of Decision 1999/468/EC,
(36)  Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta" dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta" Ġunju 1999 li tistipula l-proċeduri għall-eżerċitar tal-poteri ta" implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni. Meta wieħed iqis li l-leġiżlazzjoni dwar il-produzzjoni organika hija fattur importanti fil-qafas tal-Politika Agrikola Komuni, minħabba li hija marbuta mill-qrib ma" l-iżviluppi fis-swieq ta" l-agrikoltura, huwa xieraq li ssir konformi mal-proċeduri leġiżlattivi eżistenti użati għall-immaniġġjar ta" din il-politika. Il-poteri mogħtija lill-Kummissjoni skond dan ir-Regolament għalhekk għandhom jitħaddmu skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju stipulata fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.
Emenda 20
Artikolu 1, paragrafu 1, parti introduttorja
1.  This Regulation establishes objectives, principles and rules concerning:
1.  Dan ir-Regolament jipprovdi l-bażi għall-iżvilupp sostenibbli tal-produzzjoni organika u jistabbilixxi objettivi, prinċipji u regoli li jikkonċernaw:
Emenda 21
Artikolu 1, paragrafu 1, punt (a)
(a) the production, placing on the market, import, export and controls of organic products;
(a) l-istadji kollha tal-produzzjoni, il-metodi ta" produzzjoni, l-ipproċessar, id-distribuzzjoni, it-tqegħid fis-suq, l-importazzjoni, l-esportazzjoni, l-ispezzjoni u ċ-ċertifikazzjoni ta" prodotti organiċi;
Emenda 160
Artikolu 1, paragrafu 2, parti introduttorja
This Regulation shall apply to the following products originating from agriculture or aquaculture, where such products are intended to be marketed as organic:
Dan ir-Regolament għandu japplika għall-prodotti li ġejjin li joriġinaw mill-agrikoltura, fejn prodotti bħal dawn huma maħsuba li jkunu kkummerċjati bħala organiċi:
Emenda 161
Artikolu 1, paragrafu 2, punt (c)
(c) live or unprocessed products of aquaculture;
imħassar
Emenda 162
Artikolu 1, paragrafu 2, punt (d)
(d) processed products of aquaculture which are intended for human consumption;
imħassar
Emendi 179 u 153
Artikolu 1, paragrafu 2, punt (e a) (ġdid)
(ea) prodotti oħra bħal ikel ta' melħ, annimali, suf, tessuti, ħut preservat, kosmetiċi, supplimenti ta" l-ikel u żjut essenzjali;
Emenda 24
Artikolu 1, paragrafu 3, parti introduttorja
3.  This Regulation shall apply within the territory of the European Community to any operator involved in the following activities:
3.  Dan ir-Regolament għandu japplika għal kull operatur involut f'attivitajiet fi kwalunkwe stadju tal-produzzjoni, tal-preparazzjoni u tad-distribuzzjoni tal-prodotti elenkati fl-Artikolu 1(2), li jinkludu:
Emenda 25
Artikolu 1, paragrafu 3, punt (b)
(b) processing of food and feed;
(b) l-ikkondizzjonar, l-ipproċessar u l-preparazzjoni ta" ikel u għalf;
Emenda 26
Artikolu 1, paragrafu 3, punt (c)
(c) packaging, labelling and advertising;
(c) l-ikkondizzjonar, l-ippakkjar, il-ħażna, it-tikkettar u r-riklamar tal-prodotti tal-biedja organika;
Emenda 27
Artikolu 1, paragrafu 3, subparagrafu 2
However, it shall not apply to catering operations, factory canteens, institutional catering, restaurants or other similar food service operations.
(fa) attivitajiet ta" catering, canteens, restoranti jew attivitajiet oħra simili li jipprovdu servizz ta" ikel.
Emenda 28
Artikolu 2, punt (a)
(a) "organic production" means the use of organic production methods on the farm holding, as well as activities involved in the further processing, packaging and labelling of a product, in compliance with the objectives, principles and rules established in this Regulation;
(a) "produzzjoni organika" jfisser l-użu ta" metodi ta" produzzjoni organika fuq il-proprjetà tal-farm, kif ukoll attivitajiet involuti fl-ipproċessar addizzjonali, l-ikkondizzjonar, l-imballaġġ, l-ippakkjar, il-ħażna u t-tikkettar ta" prodott, f'konformità ma" l-objettivi, il-prinċipji u r-regoli stabbiliti f'dan ir-Regolament;
Emenda 29
Artikolu 2, punt (b)
(b) "organic product" means an agricultural product coming from organic production;
(b) "prodott organiku" jfisser prodott li jkun ġej minn produzzjoni organika;
Emenda 30
Artikolu 2 punt (b a) (ġdid)
(ba) "operatur" ifisser is-sid ta" negozju li jwettaq attivitajiet fil-kamp ta" applikazzjoni ta" dan ir-Regolament u li huwa suġġett għas-sorveljanza ta" l-awtoritajiet jew ta" l-entitajiet ta" kontroll responsabbli għall-produzzjoni organika;
Emenda 163
Artikolu 2 punt (e)
(e) "aquaculture" means the rearing or cultivation of aquatic organisms using techniques designed to increase the production beyond the natural capacity of the environment, where the organisms remain the property of a natural or legal person throughout the rearing or cultivation stage, up to and including harvesting;
imħassar
Emenda 31
Artikolu 2, punt (f)
(f)'conversion' means the transition from non organic to organic farming;
(f) "bidla" jfisser perjodu ta" tranżizzjoni minn biedja konvenzjonali għal biedja organika;
Emenda 32
Artikolu 2, punt (j)
(j) "competent authority" means the central authority of a Member State competent for the organisation of official controls in the field of organic production or any other authority on which that competence has been conferred and, where appropriate, the corresponding authority of a third country;
(j) "awtorità kompetenti" jfisser l-awtorità ta" Stat Membru kompetenti għall-infurzar tad-dispożizzjonijiet ta" dan ir-Regolament u tar-regoli dettaljati adottati mill-Kummissjoni għall-applikazzjoni tiegħu jew kwalunkwe awtorità oħra li ngħatat dik il-kompetenza kollha jew parti minnha; għandha tinkludi wkoll, fejn xieraq, l-awtorità korrispondenti ta" pajjiż terz;
Emenda 33
Artikolu 2, punt (k)
(k) "control body" means an independent third party to which the competent authority has delegated certain control tasks;
(k) "korp ta" kontroll" ifisser il-korp indipendenti li jwettaq proċeduri ta" spezzjoni, ċertifikazzjoni u traċċabilità fis-settur tal-produzzjoni organika skond id-dispożizzjonijiet ta" dan ir-Regolament u r-regoli dettaljati adottati mill-Kummissjoni għall-applikazzjoni tiegħu u li kien rikonoxxut u spezzjonat għal dan il-għan mill-awtorità kompetenti; huwa jinkludi wkoll, jekk xieraq, il-korp ekwivalenti ta" pajjiż terz li sabiex ikun rikonoxxut jiġu applikati regoli speċifiċi;
Emenda 34
Artikolu 2, punt (m)
(m) "mark of conformity" means the assertion of conformity to a particular set of standards or other normative documents in the form of a mark;
(m) "marka ta" konformità" jfisser dikjarazzjoni ta" konformità mar-rekwiżiti dderivati minn sett partikulari ta" standards jew dokumenti normattivi oħra fl-għamla ta" marka;
Emenda 35
Artikolu 2, punt (r)
(r) "products produced by GMOs" means food and feed additives, flavourings, vitamins, enzymes, processing aids, certain products used in animal nutrition (under Directive 82/471/EEC), plant protection products, fertilisers and soil conditioners, produced by nourishing an organism with materials that are in whole or in part GMOs;
(r) "prodotti magħmulin permezz ta" GMOs" ifisser prodotti dderivati bl-użu ta" GMO bħala l-aħħar organiżmu ħaj fil-proċess ta" produzzjoni, iżda li ma jkollhomx jew ma jikkonsistux minn GMOs u lanqas ma jkunu magħmula minn GMOs;
Emenda 36
Artikolu 2 punt (v a) (ġdid)
(va) "demel tal-ħaxix" ifisser wiċċ tar-raba", li jista" jinkludi pjanti spontanji u ħaxix ħażin, li huwa mdaħħal fil-ħamrija bil-għan li tittejjeb il-ħamrija;
Emenda 37
Artikolu 2 punt (v b) (ġdid)
(vb) "trattament veterinarju" jfisser il-miżuri kollha ta" prevenzjoni u ta" kura użati sabiex ikun ittrattat annimal marid jew grupp ta" annimali morda għal marda partikolari, skond preskrizzjoni u għal perjodu limitat;
Emenda 38
Artikolu 2 punt (v c) (ġdid)
(vc) "sintetiku" jfisser prodotti manufatturati permezz ta" proċessi kimiċi u industrijali, inklużi l-prodotti kollha li ma jinstabux fin-natura u simulazzjonijiet ta" prodotti minn sorsi naturali, ħlief prodotti estratti minn materja prima naturali jew modifikati permezz ta" proċessi kimiċi sempliċi.
Emenda 195
Artikolu 2, punt (v d) (ġdid)
vd) trobbija "marbuta ma' l-art" tirrispetta t-tliet obligi li ġejjin:
- tiggarantixxi li l-annimali preżenti fir-razzett ikollhom aċċess għall-arja ta' barra;
-tiggarantixxi t-tixrid tal-ħmieġ tagħhom kollu jew ta' parti minnu;
- tiggarantixxi l-ikel tagħhom kollu jew parti sinifikanti minnu;
Emenda 180
Artikolu 3, paragrafu -1 (ġdid)
(-1) L-objettivi ta' dan ir-regolament huma:
(a) li jitkabbar l-iżvilupp sostenibbli ta' sistemi ta' biedja organiċi u l-katina kollha ta' ikel u għalf organiku;
(b) li jkun żgurat li s-suq intern għall-prodotti organiċi qed jaħdem u li hemm kompetizzjoni ġusta bejn il-produtturi kollha ta' prodotti organiċi;
(c) li jkunu stabbiliti regoli ta' min joqgħod fuqhom għal sistemi ta' produzzjoni organika inklużi l-ispezzjoni, iċ-ċertifikazzjoni u l-ittikkettar;
Emenda 39
Artikolu 3, parti introduttorja
The organic production system shall pursue the following objectives:
(1)  Il-metodu ta" produzzjoni organika għandu jimmira sabiex jilħaq l-objettivi li ġejjin:
Emenda 40
Artikolu 3, punt (a), parti introduttorja
(a)  It shall establish, in a practical, economically viable management system for agriculture, a production of a wide variety of products by methods that:
(a)  Huwa għandu jistabbilixxi, f'sistema bbażata fuq produzzjoni ambjentali u soċjo-ekonomika sostenibbli, il-produzzjoni ta" varjetà wiesgħa ta" prodotti b'metodi li:
Emenda 41
Artikolu 3, punt (a), punt (i)
(i) minimise the negative effects on the environment;
(i) inaqqsu kemm jista" jkun l-effetti negattivi fuq l-ambjent u l-klima;
Emenda 42
Artikolu 3, punt (a), punt (i a) (ġdid)
(ia) jiżguraw ekwilibriju dejjiemi bejn il-ħamrija, l-ilma, il-pjanti u l-annimali;
Emenda 43
Artikolu 3, punt (a), punt (ii)
(ii) maintain and enhance a high level of biological diversity on farms and their surrounding areas;
(ii) iżommu u jtejbu livell għoli ta" diversità bijoloġika u ġenetika fil-farms u konsegwentement fl-inħawi madwarhom f'sens iktar wiesa", filwaqt li jiddedikaw attenzjoni partikolari għall-konservazzjoni ta" varjetajiet lokali li adattaw ruħhom u lir-razez indiġeni;
Emenda 44
Artikolu 3, punt (a), punt (iii)
(iii) preserve as far as possible the natural resources, such as water, soil, organic matter and air;
(iii) jisfruttaw bl-iktar mod razzjonali possibbli r-riżorsi naturali (l-ilma, il-ħamrija u l-arja) u l-input agrikolu (l-enerġija, l-aġenti tal-protezzjoni tal-pjanti, l-ingredjenti nutrittivi);
Emenda 45
Artikolu 3, punt (a), punt (iv)
(iv) respect high animal welfare standards and in particular meet animals" species specific behavioural needs.
(iv) jirrispettaw standards għoljin ta" saħħa u benesseri ta" l-annimali u b'mod partikulari jissodisfaw il-bżonnijiet ta" mġiba ta" l-annimali li huma speċifiċi għal kull speċi;
Emenda 46
Artikolu 3, punt (a), punt (iv a) (ġdid)
(iva) jikkontribwixxu għall-preservazzjoni ta" proċessi tradizzjonali ta" preparazzjoni ta" prodotti ta" l-ikel ta" kwalità u għat-titjib ta" farms u negozji żgħar tal-familja.
Emenda 47
Artikolu 3, punt (b)
(b)  It shall establish a production of food and other agricultural products that responds to a consumer demand for goods produced by use of natural processes, or processes that are comparable to natural processes, and naturally occurring substances.
(b)  Huwa għandu jistabbilixxi produzzjoni ta" prodotti ta" l-ikel u prodotti agrikoli oħrajn li twieġeb għad-domanda tal-konsumatur għal prodotti magħmulin bl-użu ta" proċessi naturali, jew proċessi fiżiċi li jkunu simili għall-proċessi naturali, u sustanzi li jeżistu b'mod naturali.
Emenda 48
Artikolu 4, punt (a)
(a) the use of living organisms and mechanical production methods shall be preferred to the use of synthetic materials;
(a) organiżmi ħajjin u metodi ta" produzzjoni mekkaniċi biss se jintużaw, l-użu ta" materjali sintetiċi u metodi ta" produzzjoni li jinvolvu materjali sintetiċi huma permessi biss meta jkunu konformi ma" l-Artikolu 16;
Emenda 49
Artikolu 4 punt (a a) (ġdid)
(aa) metodi ta" produzzjoni bijoloġiċi u mekkaniċi għandhom ikunu ppreferuti mill-użu ta" fatturi ta" produzzjoni esterni bħall-materjali sintetiċi;
Emenda 50
Artikolu 4, punt (b)
(b) natural substances shall be used in preference to chemically synthesised substances, which may be used only where natural substances are not commercially available;
(b) meta inputs ta" produzzjoni esterni jkunu neċessarji, għandhom jintużaw minerali u materja prima prodotta b'mod organiku; sustanzi ttrattati kimikament jew sintetizzati jridu jkunu strettament limitati għal każijiet eċċezzjonali, jistgħu jintużaw biss meta sustanzi naturali ma jkunux disponibbli kummerċjalment u jridu jkunu awtorizzati speċifikament skond l-Artikolu 11;
Emenda 51
Artikolu 4, punt (c)
(c)  GMOs and products produced from or by GMOs may not be used, with the exception of veterinary medicinal products;
(c) m'għandhomx jintużaw GMOs u prodotti magħmula minn jew b"GMOs;
Emenda 52
Artikolu 4, punt (c a) (ġdid)
(ca) ma tistax tintuża radjazzjoni jonizzanti;
Emenda 172
Artikolu 4, punt (c b) (ġdid)
(cb)  Kontaminazzjoni aċċidentali minħabba l-prossimità ta' zoni ta' produzzjoni GMO għandha tiġi evitata.
Emenda 53
Artikolu 4, punt (d)
(d) rules of organic production shall be adapted to local conditions, stages of development and specific husbandry practices, while maintaining the common concept of organic production.
(d) ir-regoli tal-produzzjoni organika għandhom ikunu adattati għall-kundizzjonijiet lokali, għall-istadji ta" żvilupp u għal prattiki speċifiċi ta" trobbija, filwaqt li jinżammu l-objettivi u l-prinċipji tal-produzzjoni organika;
Emenda 54
Artikolu 4, punt (d a) (ġdid)
(da) il-produzzjoni organika għandha tħares il-kwalità, l-integrità u t-traċċabilità tal-prodott fil-katina ta" l-ikel kollha;
Emenda 55
Artikolu 4, punt (d b) (ġdid)
(db) il-produzzjoni organika għandha tkun attività sostenibbli soċjalment, ambjentalment u ekonomikament;
Emenda 56
Artikolu 4, punt (d c) (ġdid)
(dc) m'għandux ikun hemm il-produzzjoni barra mill-ħamrija ta" l-uċuħ tar-raba" u lanqas forma oħra ta" produzzjoni ta" l-uċuħ tar-raba" mingħajr ħamrija u lanqas produzzjoni tal-bhejjem mingħajr ħamrija.
Emenda 182
Artikolu 4, paragrafu 1 punt (d d) (ġdid)
(dd) il-produzzjoni organika għandha żżomm u toħloq l-impjiegi, tippermetti lill-bdiewa u lill-konsumaturi li jistabilixxu kuntratt soċjali għal prattiki sostenibbli, għal produzzjoni u tendenzi ta' konsum ta' ikel ta' kwalità, inkluża taħlita ta' miżuri għall-konservazzjoni tan-natura, għall-produzzjoni sostenibbli u għall-ikkumerċjalizzar f'distanza qasira.
Emenda 57
Artikolu 5, punt (a)
(a) farming shall maintain and enhance soil fertility, prevent and combat soil erosion, and minimise pollution;
(a) il-biedja għandha żżomm u ttejjeb il-ħajja u l-fertilità tal-ħamrija, tevita u tiġġieled l-erożjoni tal-ħamrija, u tnaqqas kemm jista" jkun it-tniġġis;
Emenda 58
Artikolu 5 punt (a a) (ġdid)
(aa) il-biedja għandha tippreserva u toħloq l-impjiegi, b'hekk tikkontribwixxi għall-iżvilupp rurali sostenibbli;
Emenda 59
Artikolu 5, punt (c)
(c) the use of non-renewable resources and off-farm inputs shall be minimized;
(c) l-użu ta" riżorsi li ma jiġġeddux u ta" inputs minn barra l-farm għandhom jitnaqqsu kemm jista" jkun; l-użu ta" l-enerġiji li jiġġeddu għandu jkun imħeġġeġ;
Emenda 60
Artikolu 5, punt (f)
(f) plants shall be primarily fed through the soil ecosystem;
(f) il-pjanti għandhom jingħataw in-nutrimenti primarjament permezz ta" l-ekosistema tal-ħamrija; b'hekk għandhom jiġu applikati prattiki tajbin ta" mmaniġġjar tal-ħamrija;
Emenda 61
Artikolu 5, punt (g)
(g) maintenance of animal and plant health shall be based on preventative techniques including selection of appropriate breeds and varieties;
(g) iż-żamma tas-saħħa tal-pjanti għandha tkun ibbażata fuq tekniki ta" prevenzjoni inkluża l-għażla ta" varjetajiet xierqa, ir-rotazzjoni ta" l-uċuħ tar-raba", iż-żara" mħallta, il-promozzjoni ta" l-għedewwa naturali tal-ħlejjaq li jagħmlu l-ħsara u l-iżvilupp ta" reżistenza naturali kontra l-ħlejjaq li jagħmlu l-ħsara u kontra l-mard;
Emenda 62
Artikolu 5 punt (g a) (ġdid)
(ga) iż-żamma tas-saħħa ta" l-annimali għandha tkun ibbażata fuq il-promozzjoni tad-difiża immunoloġika naturali u tal-korporatura ta" l-annimal kif ukoll fuq l-għażla tar-razez xierqa, u ta" prattiki tat-trobbija;
Emenda 63
Artikolu 5, punt (h)
(h) feed for livestock shall come primarily from the holding where the animals are kept or shall be produced in cooperation with other organic farms in the same region;
(h) l-għalf għall-bhejjem għandu jiġi skond il-preferenza mill-proprjetà fejn jinżammu l-annimali jew għandu jiġi prodott f'koperazzjoni ma" farms organiċi oħra, u d-densità tat-trobbija għandha tkun limitata sabiex ikun żgurat li l-immaniġġjar tat-trobbija tal-bhejjem ikun integrat mal-produzzjoni ta" l-uċuħ tar-raba";
Emenda 64
Artikolu 5, punt (k)
(k) breeds shall be chosen favouring slow growing strains and having regard to the capacity of animals to adapt to local conditions, their vitality and their resistance to disease or health problems;
(k) fl-għażla tar-razez għandha tingħata preferenza lil dawk li jikbru bil-mod, lil dawk li jgħixu l-iktar u lil razez lokali indiġeni u titqies il-ħila ta" l-annimali li jadattaw għall-kundizzjonijiet lokali, il-vitalità tagħhom u r-reżistenza tagħhom għall-mard jew għall-problemi tas-saħħa;
Emenda 65
Artikolu 5, punt (l)
(l) organic livestock feed shall be composed essentially of agricultural ingredients from organic farming and of natural non-agricultural substances;
(l) l-għalf organiku tal-bhejjem għandu jkun magħmul minn ingredjenti agrikoli mill-biedja organika u minn sustanzi naturali mhux agrikoli u għandu joffri l-ħtiġijiet nutrittivi speċifiċi tal-bhejjem fl-istadji rispettivi ta" l-iżvilupp tagħhom; eżenzjonijiet iridu jkunu awtorizzati skond l-Artikolu 11.
Emenda 196
Artikolu 5, punt (m)
m) les pratiques d'élevage mises en œuvre sont de nature à renforcer le système immunitaire et les défenses naturelles contre les maladies;
m) il-metodi ta' trobbija użati jsaħħu s-sistema immunitarja u d-difiża naturali kontra l-mard, b'mod partikulari permezz ta' eżerċizzju regolari u aċċess għall-arja ta' barra u għall-mergħa kull fejn il-klima u l-istat ta' l-art jippermettu dan;
Emenda 66
Artikolu 5, punt (n)
(n) aquaculture production shall minimise the negative effect on the aquatic environment;
(n) il-produzzjoni ta" l-akkwakultura għandha żżomm il-bijodiversità u l-kwalità ta" l-ekosistema akkwatika naturali u tnaqqas kemm jista" jkun l-effetti negattivi fuq l-ekosistemi akkwatiċi u terrestri;
Emenda 67
Artikolu 6, titolu
Principles applicable to processing
Prinċipji applikabbli għall-ipproċessar u l-preparazzjoni
Emenda 68
Artikolu 6, parti introduttorja
In addition to the overall principles set out in Article 4, the following principles shall apply to the production of processed organic feed and food:
Minbarra l-objettivi u l-prinċipji ġenerali stipulati fl-Artikolu 4, il-prinċipji li ġejjin għandhom japplikaw għall-produzzjoni u l-preparazzjoni ta" għalf u ikel organiċi proċessat, inklużi d-definizzjoni u l-bidliet li jista" jkun hemm fl-Annessi:
Emenda 69
Artikolu 6, punt (a)
(a) organic food and feed shall be produced essentially from agricultural ingredients which shall be organic, except where an organic ingredient is not commercially available;
(a) l-ikel u l-għalf organiċi għandhom ikunu magħmulin minn ingredjenti agrikoli li għandhom ikunu organiċi, ħlief meta ingredjent organiku ma jkunx disponibbli kummerċjalment;
Emenda 70
Artikolu 6, punt (b)
(b) additives and processing aids shall be used to a minimum extent and only in case of essential technological need;
(b) l-addittivi u l-għajnuniet għall-ipproċessar għandhom jintużaw mill-inqas u f'każ ta" ħtieġa teknoloġika jew ta" nutrizzjoni essenzjali biss u jekk ikunu ġew awtorizzati skond il-proċedura stipulata fl-Artikolu 15;
Emenda 71
Artikolu 6, punt (c a) (ġdid)
(ca) l-ikel għandu jkun ipproċessat b'attenzjoni b'tali mod li tkun garantita l-integrità ta" l-ikel organiku.
Emenda 72
Artikolu 7, paragrafu 1, subparagrafu 1
The entire commercial part of a holding shall be managed in compliance with the requirements applicable to organic production or conversion to organic production.
Il-proprjetà agrikola kollha għandha tiġi mmaniġġjata f'konformità mar-rekwiżiti applikabbli għall-produzzjoni organika.
Emenda 184
Artikolu 7, paragrafu 2, subparagrafu 1
2.  Farmers are required not to use GMOs or products produced from GMOs where they should have knowledge of their presence due to information on any label accompanying the product or from any other accompanying document.
2.  Il-bdiewa mitlubin ma jużawx GMOs jew prodotti li huma magħmulin minn jew permezz ta' GMOs.
Emenda 75
Artikolu 7, paragrafu 2, subparagrafu 2
Where farmers use products purchased from third parties to produce organic food or feedstuffs, they shall require the vendor to confirm that the products supplied have not been produced by GMOs.
Meta l-bdiewa jew kwalunkwe fornitur ieħor ta" prodotti organiċi jużaw prodotti li jkunu xtraw minn parti terzi sabiex jipproduċu ikel jew għalf organiku, jridu jitolbu lill-bejjiegħ sabiex jikkonferma li l-prodotti fornuti ma ġewx prodotti minn jew permezz ta" GMOs u li ma jkunx fihom GMOs.
Emenda 76
Artikolu 7, paragrafu 2, subparagrafu 2 a (ġdid)
Fil-każ ta" kontaminazzjoni bil-GMOs li tkun aċċidentali jew li ma tistax tkun evitata teknikament, l-operaturi jridu jkunu f'pożizzjoni li jipprovdu evidenza li jkunu ħadu l-passi kollha neċessarji sabiex tkun evitata kontaminazzjoni bħal din.
Emenda 77
Artikolu 8, paragrafu 1, punt (b)
(b) fertility and biological activity of the soil shall be maintained and increased by multi-annual crop rotation including green manure, application of manure and organic material from organic farms;
(b) il-fertilità u l-attività bijoloġika tal-ħamrija għandhom jinżammu u jkunu miżjuda permezz tar-rotazzjoni plurijennali ta" l-uċuħ tar-raba" inkluż it-tidmil tal-ħaxix, l-applikazzjoni ta" ħmieġ tad-dranaġġ mit-trobbija ta" l-annimali u materjal organiku minn farms organiċi, preferibilment bħala kompost;
Emenda 78
Artikolu 8, paragrafu 1, punt (h)
(h) the use of any approved synthetic substances shall be subject to conditions and limits as regards the crops that they can be applied to, the application method, the dosage, the time limits for use and the contact with crop;
(h) l-użu ta" kwalunkwe prodott sintetiku approvat għandu jkun suġġett għal kundizzjonijiet u limiti stretti fir-rigward ta" l-uċuħ tar-raba" li fuqhom jista" jkun applikat, il-metodu ta" applikazzjoni, id-dożaġġ, il-limiti ta" żmien għall-użu u l-kuntatt mal-wiċċ tar-raba';
Emenda 185
Artikolu 8 paragrafu 1, punt (i)
(i) only organically produced seed and propagating material may be used. To this end, the mother plant in the case of seeds and the parent plant in the case of vegetative propagating material shall have been produced in accordance with the rules laid down in this Regulation for at least one generation, or, in the case of perennial crops, two growing seasons.
(i) jistgħu jintużaw biss żrieragħ u materjali għall-propagazzjoni li ġew prodotti organikament, li ġie pprovat li m'għandhomx GMOs. Għal dan il-għan, il-pjanta omm fil-każ ta' żrieragħ u l-pjanta nissiela fil-każ ta' materjali għall-propagazzjoni veġetattiva għandhom ikunu ġew prodotti skond ir-regoli stipulati f'dan ir-Regolament għal talanqas ġenerazzjoni waħda, jew, fil-każ ta' uċuħ tar-raba' perenni, żewġ staġuni tat-tikbir.
Fil-każ li żrieragħ prodotti organikament m'humiex disponibbli jistgħu jingħataw derogi skond ir-regoli stipulati fl-Artikolu 11, Anness [XX] (skond ir-Regolament Nru (KE) 1452/2003), sakemm dawn ma jkunux kontaminati bl-ebda mod bil-GMOs.
Emenda 79
Artikolu 9, punt (b), punt (iii)
(iii) the livestock shall have permanent access to a free-range area, preferably pasture, whenever weather conditions and the state of the ground allow this;
(iii) il-bhejjem għandu jkollhom aċċess permanenti għal inħawi fil-miftuħ, preferibilment mergħat, kull meta l-kundizzjonijiet tat-temp u l-istat ta" l-art jippermettu dan, sakemm ma jkunux imposti restrizzjonijiet u obbligi relatati mal-ħarsien tas-saħħa tal-bniedem u ta" l-annimali mil-leġiżlazzjoni Komunitarja; il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jiżguraw li tali restrizzjonijiet u obbligi ma jwasslux biex l-annimali jbatu jew għal telf ta" swieq għall-prodotti organiċi;
Emenda 80
Artikolu 9, punt (b), punt (iv)
(iv) the number of livestock shall be limited with a view to minimising overgrazing, poaching of soil, erosion, or pollution caused by animals or by the spreading of their manure;
(iv) in-numru ta" bhejjem għandu jkun limitat bil-ħsieb li jitnaqqsu kemm jista" jkun rigħi żejjed, is-serq tal-ħamrija, l-erożjoni, jew it-tniġġis ikkawżati mill-annimali jew mit-tixrid tal-ħmieġ tad-dranaġġ tagħhom;
Emenda 81
Artikolu 9, punt (b), punt (v)
(v) organic livestock shall be kept separate or readily separable from other livestock;
(v) il-bhejjem organiċi għandhom jinżammu separati minn bhejjem oħrajn;
Emenda 186
Artikolu 9, paragrafu 1, punt (b) (vi)
(vi) tethering or isolation of livestock shall be prohibited, unless for individual animals for a limited period of time and justified for safety, welfare or veterinary reasons;
(vi) l-irbit jew l-iżolazzjoni tal-bhejjem għandhom ikunu projbiti, ħlief għal annimali individwali għal perjodu limitat u għal raġunijiet ġustifikati ta' sikurezza, benessri jew ta' veterinarju; jistgħu jiġu awtorizzati derogi mill-awtorita? jew korp delegat mill-awtorita? kompetenti jekk il-bhejjem huma marbuta f'bini li diġa? kien jeżisti qabel l-24 ta' Awissu 2000, jew fi strutturi fejn mhuwiex possibbli li jinżammu fi gruppi skond ir-rekwiżiti ta' atteġġament tagħhom, sakemm dawn ikollhom aċċess għal mergħat mill-inqas darbtejn fil-ġimgħa, zoni għal ġiri jew eżerċizzju f'inħawi fil-miftuħ, u li t-trobbija tagħhom tkun konformi mar-rekwiżiti ta' benessri ta' l-annimali - li jkun hemm zoni li fihom mifrex komdu għal taħt il-bhejjem, u li jieħdu ħsieb tal-bhejjem b'mod individwali;
Emenda 82
Artikolu 9, punt (b), punt (x)
(x) hives and materials used in beekeeping must be made of natural materials;
(x) ġarar tan-naħal u materjali użati fit-trobbija tan-naħal iridu jkunu magħmula minn materjali li jkunu ppruvati li ma jkollhomx effetti ħżiena fuq l-ambjent tal-madwar;
Emenda 83
Artikolu 9, punt (c), punt (i)
(i) reproduction shall not be induced by hormone treatment, unless in order to treat reproduction disorders;
(i) ir-riproduzzjoni, fil-prinċipju għandha tkun ibbażata fuq metodi naturali. Iżda, l-inseminazzjoni artifiċjali għandha tiġi permessa. Forom oħra ta" riproduzzjoni artifiċjali jew assistita (pereżempju t-trasferiment ta" embrijoni) m'għandhomx jintużaw;
Emenda 84
Artikolu 9, punt (c), punt (ii)
(ii) cloning and embryo transfer shall not be used;
(ii) m'għandhomx jintużaw tekniki tat-tgħammir li jużaw l-inġinerija ġenetika, l-ikklonar u t-trasferiment ta" l-embrijoni;
Emenda 85
Artikolu 9, punt (d), punt (i)
(i) livestock shall be fed with organic feed, which may include proportions of feed from farm units which are in conversion to organic farming, that meet the animal's nutritional requirements at the various stages of its development;
(i) il-bhejjem għandhom jingħalfu b'għalf organiku sabiex ikunu sodisfatti l-ħtiġijiet nutrittivi ta" l-annimal fl-istadji varji ta" l-iżvilupp tiegħu; jistgħu jsiru eżenzjonijiet kif stipulat fl-Anness XX, li jiddefinixxi l-persentaġġ ta" għalf li jista" jintuża mill-farms f'bidla għall-biedja organika;
Emenda 86
Artikolu 9, punt (d), punt (ii)
(ii) animals shall have permanent access to pasture or roughage;
(ii) l-annimali għandu jkollhom aċċess permanenti għall-mergħat jew għall-għalf oħxon, sakemm ma jkunx hemm indikazzjoni kuntrarja fuq bażi veterinarja, li għandha tkun f'idejn l-awtoritajiet kompetenti jew il-kirurgu veterinarju li jkun qed jieħu ħsieb l-annimali biex jiddeċiedu;
Emenda 87
Artikolu 9, punt (e), punt (ii)
(ii) disease outbreaks shall be treated immediately to avoid suffering to the animal; allopathic products including antibiotics may be used where necessary, when the use of phytotherapeutic, homeopathic and other products is inappropriate
(ii) tifqigħ ta" mard għandu jiġi ttrattat minnufih sabiex l-annimal ma jbatix; mediċini veterinarji sintetiċi, kimiċi u allopatiċi inklużi antibijotiċi jistgħu jintużaw fejn neċessarju u taħt kundizzjonijiet stretti (in-numru massimu ta" trattamenti għal kull annimal u l-perjodu ta" sospensjoni ta" trattament ikunu definiti), meta l-użu ta" prodotti fitoterapewtiċi, omjopatiċi u oħrajn ma jkunux adattati.
Emenda 165
Artikolu 10
Article 10
Production rules for aquaculture
1.  The Commission shall in accordance with the procedure referred to in Article 31(2), and subject to the objectives and principles laid down in Title II, establish production rules, including rules on conversion, applicable to organic aquaculture.
2.  Pending the adoption of the rules referred to in paragraph 1, national rules, or in the absence thereof private standards accepted or recognised by the Member States, shall apply, provided that they pursue the same objectives and principles as those laid down in Title II.
imħassar
Emenda 89
Artikolu 11, paragrafu 1, parti introduttorja
1.  The Commission shall in accordance with the procedure referred to in Article 31(2), and subject to the objectives and principles laid down in Title II, establish specific criteria for the approval of products and substances that may be used in organic farming as follows:
1.  Il-Kummissjoni, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 31(2), wara konsultazzjoni mal-partijiet interessati rilevanti u suġġetta għall-objettivi u l-prinċipji stipulati fit-Titolu II, għandha tistabbilixxi kriterji speċifiċi għall-approvazzjoni ta" prodotti u sustanzi li jistgħu jintużaw fil-biedja organika kif ġej:
Emenda 90
Artikolu 11, paragrafu 1, punt (e)
(e) cleaning materials;
(e) materjali ta" tindif, iġjene u diżinfezzjoni;
Emenda 91
Artikolu 11, paragrafu 1, punt (f)
(f) other substances.
(f) sustanzi oħrajn bħal vitamini, mikroorganiżmi u "boosters" tal-pjanti.
Emenda 92
Artikolu 11, paragrafu 2 a (ġdid)
2a.  Il-Kummissjoni għandha tiżgura proċeduri trasparenti fir-rigward ta" applikazzjonijiet, dokumentazzjoni, reviżjoni, evalwazzjoni u teħid ta" deċiżjonijiet effiċjenti. Hija għandha tiggwida lil Stati Membri applikanti u tuża l-kompetenza tas-settur tal-biedja u ta" l-ikel organiċi. Dawk interessati għandu jkollhom l-opportunità li jkunu involuti fil-proċess ta" evalwazzjoni ta" ċerti prodotti u sustanzi sabiex ikunu inklużi f'listi pożittivi. Talbiet għal emendi jew irtirar kif ukoll deċiżjonijiet fuq dan għandhom ikunu ppubblikati.
Emenda 93
Artikolu 11, paragrafu 2 b (ġdid)
2b.  Ir-regoli li ġejjin għandhom japplikaw għal prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti:
(i) l-użu tagħhom irid ikun essenzjali għall-kontroll ta" organiżmu li jagħmel il-ħsara jew ta" marda partikolari li għalihom ikun għad m'hemmx alternattivi bijoloġiċi, fiżiċi jew ta" tgħammir jew prattiki ta" kultivazzjoni jew prattiki ta" mmaniġġjar effettivi oħra disponibbli;
(ii) prodotti li ma jkunux ġejjin minn pjanti, annimali, mikrobi jew minerali u li ma jkunux identiċi mal-forma naturali tagħhom jistgħu jkunu approvati biss jekk il-kundizzjonijiet għall-użu tagħhom jipprekludu kwalunkwe kuntatt dirett mal-parti(jiet) ta" wiċċ tar-raba" li tista"/jistgħu jittieklu;
(iii) l-użu tagħhom għandu jkun temporanju u l-Kummissjoni għandha tispeċifika data sa meta l-użu tagħhom irid ikun inqata" jew imġedded;
Emenda 94
Artikolu 11, paragrafu 2 c (ġdid)
2c.  Il-laħam u l-għadam mitħun m'għandhomx jingħataw bħala ikel lil annimali li jipproduċu l-ikel.
Emenda 95
Artikolu 12, punt (c)
(c) milk and milk products from formerly non organic dairy animals may be sold as organic after a period to be defined in accordance with the procedure referred to in Article 31(2);
(c) il-ħalib u prodotti tal-ħalib minn annimali li jipproduċu l-ħalib li qabel ma kinux organiċi u prodotti oħra bħal-laħam, il-bajd u l-għasel jistgħu jinbiegħu bħala organiċi wara perjodu li jrid ikun definit skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 31(2);
Emenda 96
Artikolu 13, paragrafu 3
3.  Hexane and other organic solvents may not be used.
3.  Il-hexane u solventi kimiċi ma jistgħux jintużaw.
Emenda 189
Artikolu 13, paragrafu 4, subparagrafu 1
Feed manufacturers are required not to use GMOs or products produced from GMOs where they should have knowledge of their presence due to information on any label accompanying the product or from other accompanying documents.
Manifatturi ta' l-għalf huma mitluba li ma jużawx GMOs jew prodotti li huma magħmula minn jew permezz ta' GMOs; l-operaturi għandhom jieħdu l-passi kollha meħtieġa biex jevitaw kull kontaminazzjoni ma' GMOs u għandhom jissuplixxu l-evidenza li ma kien hemm l-ebda kontaminazzjoni.
Emenda 156
Artikolu 14 paragrafu 1, punt (a)
(a) at least 95%, by weight, of the ingredients of agricultural origin of the product shall be organic;
(a) talanqas 95% skond il-piż ta' l-ingredjenti li huma ta' oriġini agrikola tal-prodott għandhom ikunu organiċi meta dawn ikunu inkorporati; madankollu, regoli speċifiċi għandhom jiġu stipulati għal prodotti li jkollhom iżjed minn 5% magħmula minn ħut, alka tal-baħar, inbid jew ħall;
Emenda 99
Artikolu 14, paragrafu 1, punt (b)
(b) ingredients of non-agricultural origin and processing aids may be used only if they have been approved under Article 15;
(b) addittivi, għajnuniet għall-ipproċessar, sustanzi għat-togħma, ilma, melħ, preparazzjonijiet minn mikroorganiżmi u enżimi, minerali, elementi fi kwantitajiet żgħar ħafna, vitamini, aminoaċidi u mikronutrijenti oħra biss jistgħu jintużaw fi prodotti ta" l-ikel għal użu nutrittiv speċifiku sakemm ġew awtorizzati skond l-Artikolu 15;
Emenda 100
Artikolu 14, paragrafu 1, punt (c)
(c) non-organic agricultural ingredients may be used only if they have been approved under Article 15.
(c) ingredjenti agrikoli mhux organiċi jistgħu jintużaw biss jekk ġew awtorizzati skond l-Artikolu 15 jew jekk ġew awtorizzati provviżorjament minn Stat Membru;
Emenda 101
Artikolu 14, paragrafu 1, punt (c a) (ġdid)
(ca) ingredjent organiku ma jistax jitqiegħed ma" l-istess ingredjent minn sors mhux organiku jew minn proprjetà li qed taqleb għall-biedja organika;
Emenda 102
Artikolu 14, paragrafu 1, punt (c b) (ġdid)
(cb) ikel magħmul minn uċuħ tar-raba" mkabbra fuq proprjetà li qed taqleb għall-biedja organika jista" jkun fihom ingredjent wieħed biss ta" oriġini agrikola.
Emenda 103
Artikolu 14, paragrafu 2
2.  The extraction, processing and storage of organic food shall be conducted with care to avoid losing the properties of the ingredients. Substances and techniques that reconstitute these properties or correct the results of negligence in the processing of these products shall not be used.
2.  L-estrazzjoni, l-ikkondizzjonar, it-trasport, l-ipproċessar, il-ħażna u l-kummerċjalizzazzjoni ta" ikel organiku għandhom isiru b'attenzjoni sabiex ma jintilfux il-proprjetajiet ta" l-ingredjenti u tal-prodotti. Sustanzi u tekniki li jirrikostitwixxu dawn il-proprjetajiet jew li jirranġaw dak li jseħħ minħabba negliġenza fl-ipproċessar ta" dawn il-prodotti m'għandhomx jintużaw.
Emenda 190
Artikolu 14, paragrafu 3, subparagrafu 1
3.  Processors are required not to use GMOs or products produced from GMOs where they should have knowledge of their presence due to information on the label accompanying the product or from any other accompanying document.
3.  Min jipproċessa huwa mitlub li ma jużax GMOs jew prodotti li huma magħmula minn jew permezz ta' GMOs; l-operaturi għandhom jieħdu l-passi kollha meħtieġa biex jevitaw kull kontaminazzjoni ma' GMOs u għandhom jissuplixxu l-evidenza li ma kien hemm l-ebda kontaminazzjoni.
Emenda 105
Artikolu 14, paragrafu 3 a (ġdid)
3a.  L-estrazzjoni, l-ipproċessar u l-ħażna ta" prodotti ta" l-ikel organiċi għandhom isiru b'garanziji li l-proċessi jseħħu f'postijiet u f'ħinijiet differenti minn linji ta" produzzjoni oħra li m'humiex organiċi.
Emenda 106
Artikolu 14, paragrafu 3 b (ġdid)
3b.  L-Istati Membri jistgħu jżommu jew idaħħlu regoli aktar stretti għall-produzzjoni ta' ikel ipproċessat bil-kundizzjoni li dawn ir-regoli jkunu konformi mal-leġiżlazzjoni Komunitarja u ma jostakolawx jew ma jnaqqsux il-moviment ħieles ta' prodotti li huma konformi ma' dan ir-Regolament.
Emenda 107
Artikolu 15, paragrafu 3 a (ġdid)
3a.  L-Istati Membri jistgħu jżommu jew idaħħlu regoli aktar stretti għall-użu ta" ċerti prodotti u sustanzi fl-ipproċessar bil-kundizzjoni li dawn ir-regoli jkunu konformi mal-leġiżlazzjoni Komunitarja u ma jostakolawx jew ma jnaqqsux il-moviment ħieles ta' prodotti li huma konformi ma' dan ir-Regolament.
Emenda 108
Artikolu 16, paragrafu 2, punt (b a) (ġdid)
(ba) meta restrizzjonijiet u obbligi marbuta mal-ħarsien tas-saħħa tal-bniedem u ta" l-annimali huma imposti mil-leġiżlazzjoni Komunitarja;
Emenda 109
Artikolu 16, paragrafu 2, punt (h)
(h) where restrictions and obligations related to the protection of human and animal health are imposed on the basis of Community legislation.
imħassar
Emenda 110
Artikolu 16, paragrafu 2, subparagrafu 1 a 1 b(ġdid)
Għandhom isiru eċċezzjonijiet, fejn hu xieraq, għal perjodu limitat, u għandhom ikunu bbażati fuq pjan ta' żvilupp għar-reġjun konċernat jew għall-proprjetà biex jissolvew il-problemi konċernati.
Informazzjoni dwar eċċezzjonijiet li jsiru skond dan l-Artikolu għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku u rreveduti mill-inqas kull tliet snin.
Emenda 111
Artikolu 17, paragrafu 1, subparagrafu 1 a (ġdid)
Fil-każ ta" prodotti pproċessati, dawn it-termini jistgħu jintużaw biss meta:
(a) fit-tismija u t-tikkettar talanqas 95% skond il-piż ta' l-ingredjenti li huma ta' oriġini agrikola huma magħmula b'mod organiku u l-ingredjenti essenzjali kollha huma magħmula b'mod organiku;
(b) fil-lista ta" ingredjenti, l-informazzjoni dwar l-ingredjenti organiċi tingħata bl-istess mod u bl-użu ta' l-istess kulur, daqs tal-font u stil bħall-informazzjoni l-oħra fil-lista ta' l-ingredjenti. Dawn il-prodotti m'għandux ikollhom logo li jindika l-produzzjoni organika.
Emenda 112
Artikolu 17, paragrafu 2
2.  The terms listed in Annex I, their derivatives or diminutives, alone or combined, may not be used anywhere in the Community and in any Community language for the labelling and advertising of a product which has not been produced and controlled, or imported, in accordance with this Regulation, unless these terms clearly cannot be associated with agricultural production.
2.  It-termini mniżżla fl-Anness I, il-kliem imnissla minnhom jew id-diminuttivi tagħhom, weħidhom jew flimkien jew implikati, ma jistgħux jintużaw fi kwalunkwe post fil-Komunita? jew fi kwalunkwe lingwa tal-Komunita? għat-tikkettar u r-reklamar ta" prodott li ma ġiex magħmul jew kkontrollat, impurtat u ċċertifikat, b'konformita? ma' dan ir-Regolament, ħlief jekk dawn it-termini ma jistgħux ikunu assoċjati b'mod ċar mal-produzzjoni agrikola organika.
Emenda 171
Artikolu 17, paragrafu 3
3.  The terms listed in Annex I, their derivatives or diminutives, alone or combined, may not be used for a product which bears a label indicating that it contains GMOs, consists of GMOs or is produced from GMOs.
3.  It-termini msemmija fl-Anness I, id-derivattivi jew diminuttivi tagħhom, użati waħedhom jew flimkien, m'għandhomx jintużaw għall-prodotti li jkollhom etiketta li tindika li jinkludu GMOs, li jikkonsistu minn GMOs, jew li huma prodotti minn GMOs jew bl-għajnuna ta' GMOs, jew fejn hu pruvat li GMOs ikkontaminaw il-prodott, l-ingredjent jew l-ikel użat, jew biex jiġu indikati prodotti fejn il-kontaminazzjoni aċċidentali mill-GMOs tkun akbar mill-livell li jista' jiġi osservat ta' 0.1%.
Emenda 114
Artikolu 17, paragrafu 4
4.  Member States shall take the measures necessary to ensure compliance with this Article.
4.  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji biex jiżguraw li jkunu konformi ma' dan l-Artikolu, u biex jipprevjenu l-użu qarrieqi tat-termini msemmija f'dan l-Artikolu.
Emenda 115
Artikolu 18, paragrafu 1, punt (a)
(a) the code number referred to in Article 22(7) of the body competent for the controls to which the operator is subject;
(a) in-numru tal-kodiċi msemmi fl-Artikolu 22(7) tal-korp jew ta" l-awtorità kompetenti għall-kontrolli, iċ-ċertifikazzjoni u l-ispezzjoni li l-operatur huwa suġġett għalihom;
Emenda 116
Artikolu 18, paragrafu 1, punt (b)
(b) where the logo referred to in Article 19 is not used, at least one of the indications listed in Annex II in capital lettering.
(b) il-logo imsemmi fl-Artikolu 19 u talanqas waħda mill-indikazzjonijiet elenkati fl-Anness II b'ittri kapitali;
Emenda 117
Artikolu 18, paragrafu 1, punt (b a) (ġdid)
(ba) indikazzjoni tal-post ta" oriġini tal-prodott jew tal-materja prima organika, minn liema materja prima organika l-prodott huwa magħmul, jiġifieri jekk il-prodott huwiex ta" oriġini Komunitarja jew minn pajjiż terz jew huwiex ġej minnhom it-tnejn. Il-post ta" oriġini għandu jkun issuplementat bl-isem ta' pajjiż sakemm il-prodott jew il-materja prima, minn liema materja prima l-prodott huwa magħmul, ma jiġux minn dak il-pajjiż speċifiku.
Emenda 118
Artikolu 19, titolu
Community organic production logo
Logos Komunitarji u nazzjonali ta" produzzjoni organika
Emenda 119
Artikolu 19
The Commission shall, in accordance with the procedure referred to in Article 31(2), define a Community logo which may be used in the labelling, presentation and advertising of products produced and controlled, or imported, in accordance with this Regulation.
Il-Kummissjoni, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 31(2), għandha tfassal logo Komunitarju li għandu jintuża fit-tikkettar, il-preżentazzjoni u r-reklamar ta" prodotti magħmula u kontrollati, jew impurtati, skond dan ir-Regolament, u li għandu jikkostitwixxi s-simbolu ewlieni ta" identifikazzjoni għall-prodotti organiċi fl-UE kollha.
Emenda 120
Artikolu 19, paragrafu 1 a (ġdid)
Il-logo Komunitarju m'għandux jintuża fil-każ ta" ikel ipproċessat li m'huwiex konformi ma" l-Artikolu 14(1) jew fil-każ ta" prodotti li qed isiru organiċi.
Emenda 121
Artikolu 21
The Commission shall in accordance with the procedure referred to in Article 31(2) establish specific labelling requirements applicable to organic feed and to products originating from holdings in conversion.
Il-Kummissjoni, b'konformita? mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 31(2) għandha tistabbilixxi rekwiżiti speċifiċi għat-tikkettar li japplikaw għall-għalf organiku.
Emenda 122
Artikolu 21, paragrafi 1 a u 1b (ġdid)
Uċuħ tar-raba' jista' jkollhom indikazzjonijiet li jirreferu għall-bidla għall-produzzjoni organika fit-tikkettar jew fir-reklamar sakemm dawn il-prodotti jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' l-Aritkolu 12.
Dawn l-indikazzjonijiet għandhom:
a) jiddikjaraw "magħmul waqt il-bidla għall-biedja organika"
b) jidhru b'kulur, daqs u stil ta' kitba li jippermettu lill-konsumaturi jidentifikaw b'mod ċar il-prodott speċifiku fil-fażi ta' bidla.
Emenda 123
Artikolu 22, paragrafu 4, subparagrafu 1
The competent authority may in accordance with Article 5 of Regulation (EC) No 882/2004 delegate certain control tasks to one or more control bodies.
L-awtorità kompetenti, skond l-Artikolu 4(3) u l-Artikolu 5(1) tar-Regolament (KE) Nru 882/2004, tista" tiddelega ċertu xogħol ta" kontroll lil awtorità ta" kontroll waħda jew aktar jew lil korp ta" kontroll wieħed jew aktar.
Emenda 124
Artikolu 22, paragrafu 4, subparagrafu 2
The control bodies shall fulfil the requirements set out in European Standard EN 45011 or ISO Guide 65 "General requirements for bodies operating product certification systems" of the version as most recently notified by a publication in the Official Journal of the European Union, C series.
Il-korpi ta" kontroll għandhom jiġu akkreditati skond l-Istandard Ewropew EN 45011 jew il-Gwida ISO 65 'Rekwiżiti ġenerali għal korpi li joperaw sistemi ta" ċertifikazzjoni ta" prodott" tal-verżjoni l-iktar riċenti ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta" l-Unjoni Ewropea, serje C.
Emenda 125
Artikolu 22, paragrafu 7
7.  Member States shall attribute a code number to each body competent to carry out controls under this Regulation.
7.  L-Istati Membri għandhom jattribwixxu numru ta' kodiċi lil kull korp jew awtorità responsabbli biex iwettqu l-kontrolli, l-ispezzjonijiet u ċ-ċertifikazzjonijiet skond dan ir-Regolament.
Emenda 126
Artikolu 22, paragrafu 8 a (ġdid)
8a.  Fil-każijiet kollha l-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-sistema ta' kontrolli mwaqqfa tippermetti li prodotti jiġu ttraċċati f'kull stadju tal-produzzjoni, preparazzjoni u distribuzzjoni sabiex il-konsumaturi jingħataw garanzija li l-prodotti organiċi ġew magħmula b'konformità ma' dan ir-Regolament.
Emenda 127
Artikolu 23, paragrafu 1, punt (a)
(a) notify this activity to a competent authority of the Member State where the activity is carried out;
(a) jinnotifika l-iskop kollu ta' din l-attivita? lill-awtorita? kompetenti ta' l-Istat Membru fejn qed isseħħ din l-attivita?;
Emenda 128
Artikolu 23, paragrafu 4
4.  The competent authority shall keep an updated list containing the names and addresses of operators subject to the control system.
L-awtoritajiet kompetenti u l-korpi ta" kontroll għandhom iżommu lista aġġornata li fiha l-ismijiet u l-indirizzi ta" operaturi suġġetti għas-sistema ta" kontroll. Din il-lista għandha tkun disponibbli għall-partijiet interessati.
Emenda 129
Artikolu 24, paragrafu 3 a (ġdid)
3a.  Seduti ta" smigħ regolari għall-partijiet interessati għandhom ikunu organizzati sabiex ikun rikonoxxut u enfasizzat l-irwol importanti tal-bdiewa organiċi fil-proċess ta" ċertifikazzjoni u ta" teħid tad-deċiżjonijiet.
Emenda 130
Artikolu 25, paragrafu 1, punt (a)
(a) where an irregularity is found as regards compliance with the requirements laid down in this Regulation, ensure that the indications and the logo provided for in Articles 17, 18 and 19 are not used on the entire lot or production run affected by this irregularity;
(a) fejn tinstab irregolarita? fir-rigward ta' konformita? mar-rekwiżiti stipulati f'dan ir-Regolament, ikun żgurat li l-indikazzjonijiet u l-logo stipulati fl-Artikoli 17, 18 u 19 ma jintużawx mal-lott kollu jew mal-linja ta" produzzjoni affettwata minn din l-irregolarità jew jitneħħew minnhom;
Emenda 131
Artikolu 26
Upon request duly justified by the necessity to guarantee that a product has been produced in accordance with this Regulation, the competent authorities and the control bodies shall exchange with other competent authorities and control bodies relevant information on the results of their controls. They may also exchange such information on their own initiative.
Fuq talba ġġustifikata min-neċessita? li jkun hemm garanzija li prodott ġie magħmul skond dan ir-Regolament, l-awtoritajiet kompetenti, ir-rappreżentanti nazzjonali u Komunitarji tal-partijiet interessati involuti fit-teħid tad-deċiżjonijiet u l-korpi ta' kontroll għandhom jaqsmu informazzjoni rilevanti dwar ir-riżultati tal-kontrolli tagħhom ma' awtoritajiet kompetenti u korpi ta' kontroll oħrajn. Jistgħu jaqsmu din l-informazzjoni fuq inizjattiva tagħhom ukoll.
Emenda 132
Artikolu 27, paragrafu 1
1.  A product imported from a third country may be placed on the Community market labelled as organic where it complies with the provisions set out in Titles II, III and IV of this Regulation.
1.  Prodott impurtat minn pajjiż terz jista' jitqiegħed fis-suq Komunitarju ttikkettat bħala organiku meta:
(a) ikun konformi mad-dispożizzjonijiet stipulati f'dan ir-Regolament;
(b) l-impriżi responsabbli għall-produzzjoni, l-importazzjoni u l-promozzjoni kummerċjali huma suġġetti għal kontrolli ekwivalenti għal kontrolli Komunitarji, li jsiru minn awtorità jew korp rikonoxxuti uffiċjalment mill-Komunità;
(c) l-impriżi responsabbli għall-produzzjoni, l-importazzjoni u l-promozzjoni kummerċjali jistgħu jagħtu prova fi kwalunkwe ħin li l-prodott jissodisfa r-rekwiżiti ta" dan ir-Regolament;
(d) il-prodott huwa kopert minn ċertifikat maħruġ mill-awtorità ta" kontroll kompetenti liema ċertifikat jikkonferma l-konformità ma" dan ir-Regolament.
Emenda 133
Artikolu 27, paragrafu 2
2.  A third country operator who wishes to place his products labelled as organic on the Community market, under the conditions provided for in paragraph 1, shall submit his activities to any competent authority or control body as referred to in Title V, provided that the authority or body concerned perform controls in the third country of production, or to a control body approved in accordance with paragraph 5.
2.  Operatur ta' pajjiż terz fi kwalunkwe stadju tal-produzzjoni, l-ipproċessar jew id-distribuzzjoni ta" prodotti li jixtieq iqiegħed il-prodotti tiegħu ttikkettati bħala organiċi fis-suq tal-Komunita?, skond il-kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 1, għandu jippreżenta l-attivitajiet tiegħu lil kwalunkwe awtorita? jew korp ta" kontroll kompetenti kif imsemmi fit-Titolu V, sakemm l-awtorita? jew korp konċernati jagħmlu l-kontrolli fil-pajjiż terz tal-produzzjoni, jew lil korp ta' kontroll approvat skond il-paragrafu 5.
Prodotti bħal dawn għandhom ikunu protetti minn ċertifikat mogħti mill-awtoritajiet jew korpi ta" kontroll li jikkonferma li huma konformi mal-kundizzjonijiet stipulati f'dan l-Artikolu.
Emenda 134
Artikolu 27, paragrafu 2 a (ġdid)
2a.  L-operatur konċernat, fi kwalunkwe ħin, irid ikun jista" jagħti lill-importaturi jew lill-awtoritajiet nazzjonali evidenza dokumentata maħruġa mill-awtorità kompetenti jew mill-korp ta" kontroll kif imsemmi fit-Titolu V li tippermetti l-identifikazzjoni ta" l-operatur li għamel l-aħħar attività u l-verifika ta" konformità ma" dan ir-Regolament minn dan l-operatur.
Emenda 135
Artikolu 27, paragrafu 3, punt (a)
(a) ;the product has been produced in accordance with production standards equivalent to those applied to organic production in the Community, or in accordance with the internationally recognised standards set out in the Codex Alimentarius guidelines;
(a) il-prodott ġie magħmul skond l-istandards ta' produzzjoni ekwivalenti għal dawk applikati għall-produzzjoni organika fil-Komunita?, filwaqt li jitqiesu l-linji gwida CAC/GL 32 tal-Codex Alimentarius;
Emenda 136
Artikolu 27, paragrafu 3, punt (b)
(b) the producer has been subject to control arrangements which are equivalent to those of the Community control system, or which comply with the Codex Alimentarius guidelines;
(b) l-operatur ġie suġġett għal arranġamenti ta' kontroll li huma ekwivalenti għal dawk tas-sistema ta' kontroll Komunitarja, filwaqt li jitqiesu l-linji gwida CAC/GL 31 tal-Codex Alimentarius;
Emenda 137
Artikolu 27, paragrafu 3, punt (c)
(c) the third country operator who wishes to place his products labelled as organic on the Community market under the conditions of this paragraph has submitted his activities to a control system recognised in accordance with paragraph 4 or a control body recognised in accordance with paragraph 5;
(c) l-operaturi ta' pajjiż terz fl-istadji kollha tal-produzzjoni, l-ipproċessar u d-distribuzzjoni ta" prodotti li jixtiequ jqiegħdu l-prodotti tagħhom ittikkettati bħala organiċi fis-suq Komunitarju skond il-kundizzjonijiet ta" dan il-paragrafu ppreżentaw l-attivitajiet tagħhom lil sistema ta" kontroll rikonoxxuta skond il-paragrafu 4 jew lil korp ta" kontroll wieħed jew aktar rikonoxxuti skond il-paragrafu 5;
Emenda 138
Artikolu 27, paragrafu 3, punt (d)
(d) the product is covered by a certificate issued by the competent authorities or control bodies of a third country recognised in accordance with paragraph 4, or by a control body recognised in accordance with paragraph 5, which confirms that the product satisfies the conditions set out in this paragraph.
(d) il-prodott huwa kopert minn ċertifikat maħruġ mill-awtoritajiet jew korpi ta' kontroll kompetenti ta' pajjiż terz rikonoxxut skond il-paragrafu 4, jew minn korp ta' kontroll rikonoxxut skond il-paragrafu 5, li jikkonferma li l-prodott jissodisfa l-kundizzjonijiet stipulati f'dan il-paragrafu. Il-Kummissjoni, skond il-proċedura stipulata fl-Artikolu 31(2), għandha tistabbilixxi l-kundizzjonijiet li jirregolaw iċ-ċertifikat u għandha tistipula regoli ta" implimentazzjoni qabel ma tidħol fis-seħħ is-sistema l-ġdida ta" importazzjoni.
Emenda 139
Artikolu 27, paragrafu 3, punt (d a) (ġdid)
(da) il-korpi ta" kontroll ta" pajjiż terz approvati skond il-paragrafu 4 jew rikonoxxuti skond il-paragrafu 5 jissodisfaw l-Istandard Ewropew EN 45011 dwar kriterji ġenerali għal korpi ta" ċertifikazzjoni ta" prodotti (Gwida 65 ISO/IEC) u li qabel l-1 ta" Jannar 2009 ġew akkreditati, skond dak l-istandard minn kwalunkwe korp ta" akkreditament li ffirma l-Ftehima ta" Rikonoxximent Multilaterali.
Emenda 140
Artikolu 27, paragrafu 4, subparagrafu 1
4.  The Commission shall in accordance with the procedure referred to in Article 31(2) recognise the third countries whose production standards and control arrangements are equivalent to those applied in the Community, or are in accordance with the internationally recognised standards set out in the Codex Alimentarius guidelines, and establish a list of these countries.
4.  Il-Kummissjoni, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 31(2), għandha tirrikonoxxi l-pajjiżi terzi li l-istandards tal-produzzjoni u l-arranġamenti ta' kontroll tagħhom huma ekwivalenti għal dawk applikati fil-Komunità u tieħu kont tal-linji gwida CAC/GL 32 tal-Codex Alimentarius.
Emenda 141
Artikolu 27, paragrafu 4, subparagrafi 2 a u 2 b (ġodda)
Il-korpi ta" kontroll jew l-awtoritajiet ta" kontroll rikonoxxuti għandhom jipprovdu rapporti ta" evalwazzjoni maħruġa mill-korp ta" akkreditament jew, kif xieraq, mill-awtorità kompetenti dwar l-evalwazzjoni regolari għal għarrieda, is-sorveljanza u l-evalwazzjoni mill-ġdid plurijennali ta" l-attivitajiet tagħhom. Dawn ir-rapporti ta" evalwazzjoni għandhom jiġu ppubblikati fl-Internet.
Fuq il-bażi ta" dawn ir-rapporti ta" evalwazzjoni, il-Kummissjoni, assistita mill-Istati Membri, għandha tiżgura superviżjoni xierqa ta" awtoritajiet ta" kontroll u ta" korpi ta" kontroll rikonoxxuti billi tirrevedi r-rikonoxximent tagħhom regolarment. In-natura tas-sorveljanza għandha tkun stabbilita fuq il-bażi ta" evalwazzjoni tar-riskju li jseħħu rregolaritajiet jew ksur ta" dan ir-Regolament.
Emenda 142
Artikolu 27, paragrafu 5 a (ġdid)
5a.  L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom ikunu involuti fil-proċess ta' rikonoxximent ta' korpi ta' spezzjoni u ċertifikazzjoni. Operaturi li jimpurtaw għandhom jibagħtulhom ċertifikati ta" l-attivitajiet ta" importazzjoni kollha. Għandhom jistabbilixxu bażi ta" data Komunitarja pubblika dwar l-importazzjonijiet.
L-awtoritajiet nazzjonali u Komunitarji kompetenti jistgħu jagħmlu kontrolli għal għarrieda tal-korpi ta' spezzjoni u ċertifikazzjoni.
Emenda 152
Artikolu 28
Member States may not, on grounds relating to the method of production, to labelling or to the presentation of that method, prohibit or restrict the marketing of organic products that meet the requirements of this Regulation.
1.  Awtoritajiet kompetenti u korpi ta' kontroll, fir-rigward tal-metodu tal-produzzjoni, tat-tikkettar jew tal-preżentazzjoni ta' dak il-metodu, ma jistgħux jipprojbixxu jew jillimitaw ir-reklamar ta' prodotti organiċi li huma kkontrollati minn korp ta' kontroll ta' Stat Membru ieħor, sakemm dawn il-prodotti jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament.
B'mod partikolari ma jistgħux jiġu applikati arranġamenti ta' kontroll jew piżijiet finanzjarji barra dawk imsemmija fil-Parti V ta' dan ir-Regolament.
2.  L-Istati Membri jistgħu japplikaw regoli iżjed retti fit-territorji tagħhom stess sakemm dawn ikunu bi qbil mal-liġi Komunitarja u ma jwaqqfux jew inaqqsu l-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti organiċi prodotti barra mill-Istat Membru msemmi.
Emenda 144
Artikolu 31, titolu
Management Committee on organic production
Kumitat Regolatorju bi skrutinju għall-produzzjoni organika
Emenda 145
Artikolu 31, paragrafu 1
1.  The Commission shall be assisted by the Management Committee on organic production (hereinafter "the Committee").
1.  Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat Regolatorju bi skrutinju għall-produzzjoni organika (minn issa 'l quddiem imsejjaħ "il-Kumitat").
Emenda 146
Artikolu 31, paragrafu 1 a (ġdid)
1a.  Il-Kumitat għandu jiżgura konsultazzjoni regolari mar-rappreżentanti tal-produtturi organiċi u mar-rappreżentanti tal-konsumatur kif ukoll koperazzjoni regolari magħhom bil-għan li jintlaħqu l-objettivi tal-produzzjoni organika stipulati fl-Artikolu 3, filwaqt li jinvolvihom fl-aġġornar u l-implimentar ta" tekniki xierqa b'konformità ma" l-objettivi u l-prinċipji stipulati fit-Titolu II.
Emenda 147
Artikolu 31, paragrafu 2
2.  Where reference is made to this paragraph, Articles 4 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply.
2.  Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5a(1) sa (4), u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.
Emenda 148
Artikolu 31, paragrafu 2 a (ġdid)
2a.  Il-Kummissjoni għandha tinnotifika lill-Parlament Ewropew dwar kwalunkwe bidla ppjanata għar-Regolament permezz tal-proċedura ta' komitoloġija, u għandha tieħu kont debitu tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-kwistjoni.
Emenda 149
Artikolu 31, paragrafu 4
4.  The Committee shall adopt its rules of procedure.
4.  Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli ta" proċedura tiegħu skond l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.
Emenda 150
Artikolu 32, punt (a)
(a) detailed rules as regards the production rules laid down in Title III, in particular as regards the specific requirements and conditions to be respected by farmers and other producers of organic products;
(a) regoli dettaljati fir-rigward ir-regoli ta' produzzjoni stipulati fit-Titolu III, b'mod partikulari fir-rigward ir-rekwiżiti u l-kundizzjonijiet speċifiċi li jridu jitħarsu minn bdiewa u produtturi oħra ta' prodotti organiċi, inklużi listi pożittivi dwar inputs ta' uċuħ tar-raba', addittivi, għajnuniet għall-ipproċessar u ingredjenti oħrajn;
Emenda 151
Anness II
-  EU-ORGANIC
-  ORGANIKU

(1) Il-każ kine riferut lura lill-kumitat skond l-Artikolu 53(2) (A6-0061/2007)

Avviż legali - Politika tal-privatezza