Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2005/0278(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0061/2007

Teksty złożone :

A6-0061/2007

Debaty :

PV 28/03/2007 - 16
CRE 28/03/2007 - 16

Głosowanie :

PV 29/03/2007 - 8.8
CRE 29/03/2007 - 8.8
Wyjaśnienia do głosowania
PV 22/05/2007 - 9.6
CRE 22/05/2007 - 9.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0095
P6_TA(2007)0191

Teksty przyjęte
PDF 584kWORD 292k
Czwartek, 29 marca 2007 r. - Bruksela
Produkcja ekologiczna i etykietowanie produktów ekologicznych *
P6_TA(2007)0095A6-0061/2007

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie produkcji ekologicznej i etykietowania produktów ekologicznych (COM(2005)0671 – C6-0032/2006 – 2005/0278(CNS))

(Procedura konsultacji)

Wniosek został zmieniony dnia 29 marca 2007 r. w sposób następujący(1):

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawki Parlamentu
Poprawka 1
Odniesienie 1
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 i art. 95,
Poprawka 2
Punkt 1 preambuły
(1)  Produkcja ekologiczna jest ogólnym systemem zarządzania gospodarstwem i produkcji żywności, łączącym najkorzystniejsze dla środowiska praktyki, wysoki stopień bioróżnorodności, ochronę zasobów naturalnych, stosowanie wysokich standardów dotyczących dobrostanu zwierząt i produkcję odpowiadającą wymaganiom niektórych konsumentów preferujących wyroby z substancji naturalnych i wytwarzane w naturalny sposób. Ekologiczna metoda produkcji pełni zatem podwójną funkcję społeczną: z jednej strony dostarcza towarów na specyficzny rynek kształtowany przez popyt na produkty ekologiczne, a z drugiej strony jest działaniem w interesie publicznym, ponieważ przyczynia się do ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt i rozwoju obszarów wiejskich.
(1)  Produkcja ekologiczna jest ogólnym systemem zarządzania gospodarstwem i produkcji żywności, który nastawiony jest na wszelkie aspekty zrównoważonej produkcji i dąży do osiągnięcia równowagi, łącząc najkorzystniejsze dla środowiska praktyki, wysoki stopień bioróżnorodności, ochronę zasobów naturalnych i stosowanie wysokich standardów dotyczących dobrostanu zwierząt; służy ona poprawie żyzności gleby środkami naturalnymi oraz zapewnieniu produkcji odpowiadającej wymaganiom niektórych konsumentów preferujących wyroby z substancji naturalnych i wytwarzane w naturalny sposób. Ekologiczna metoda produkcji spełnia zatem kilka korzystnych funkcji: nie tylko dostarcza towary na specyficzny rynek kształtowany przez popyt na produkty ekologiczne, wytwarzając równocześnie dobra publiczne nie tylko w sektorze żywnościowym, ale także przyczynia się przede wszystkim do ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt i społecznego rozwoju obszarów wiejskich.
Poprawka 3
Punkt 2 preambuły
(2)  Udział sektora rolnictwa ekologicznego rośnie w większości Państw Członkowskich. W ostatnich latach szczególnie wyraźny jest wzrost zapotrzebowania na produkty ekologiczne. Niedawne reformy wspólnej polityki rolnej, kładąc nacisk na dostosowanie produkcji do potrzeb rynku i dostarczanie produktów wysokiej jakości w celu zaspokojenia oczekiwań klientów prawdopodobnie przyczynią się do dalszego powiększenia się rynku produktów ekologicznych. W związku z powyższym prawodawstwo dotyczące produkcji ekologicznej odgrywa coraz większą rolę w ramach polityki rolnej i jest ściśle związane z rozwojem rynków rolnych.
(2)  Rolnictwo ekologiczne zgodne jest w pełni z celami zrównoważonego rozwoju, określonymi przez Unię Europejską w kontekście agendy z Göteborga, ponieważ przyczynia się do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, wytwarza zdrowe produkty wysokiej jakości oraz stosuje metody produkcji nienaruszające równowagi ekologicznej. Udział sektora rolnictwa ekologicznego rośnie w większości państw członkowskich. W ostatnich latach szczególnie wyraźny jest wzrost zapotrzebowania na produkty ekologiczne. Niedawne reformy wspólnej polityki rolnej, kładąc nacisk na dostosowanie produkcji do potrzeb rynku i dostarczanie produktów wysokiej jakości w celu zaspokojenia oczekiwań klientów, prawdopodobnie przyczynią się do dalszego powiększenia się rynku produktów ekologicznych. W związku z powyższym produkcja ekologiczna musi odgrywać coraz większą rolę w ramach polityki rolnej i być ściśle związana z rozwojem rynków rolnych oraz z zabezpieczeniem i ochroną gleb przeznaczonych na działalność rolniczą.
Poprawka 4
Punkt 2 a preambuły (nowy)
(2a)  Wszystkie przyjmowane przez Wspólnotę przepisy prawne i polityka w tej dziedzinie powinny przyczyniać się do rozwoju rolnictwa ekologicznego i produkcji ekologicznej, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu. Rolnictwo ekologiczne odgrywa ważną rolę w realizacji wspólnotowej polityki zrównoważonego rozwoju.
Poprawka 5
Punkt 3 preambuły
(3)  Celem wspólnotowych ram prawnych regulujących sektor produkcji ekologicznej powinno być zagwarantowanie uczciwej konkurencji i właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego produktów ekologicznych, a także utrzymanie i uzasadnienie zaufania konsumentów w stosunku do produktów oznakowanych jako ekologiczne. Ponadto celem ram prawnych powinno być stworzenie takich warunków, w których sektor będzie mógł się rozwijać zgodnie z tendencjami rynkowymi i w dziedzinie produkcji.
(3)  Celem wspólnotowych ram prawnych regulujących sektor produkcji ekologicznej powinno być zagwarantowanie uczciwej konkurencji i właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego produktów ekologicznych, a także utrzymanie i uzasadnienie zaufania konsumentów w stosunku do produktów oznakowanych jako ekologiczne. Ponadto celem ram prawnych powinno być stworzenie takich warunków, w których sektor będzie mógł się rozwijać zgodnie z tendencjami rynkowymi i w dziedzinie produkcji, a także w sposób nienaruszający równowagi ekologicznej.
Poprawki 6 i 157
Punkt 7 preambuły
(7)  Konieczne jest stworzenie ogólnych wspólnotowych ram obejmujących reguły ekologicznej produkcji roślinnej i zwierzęcej, w tym zasad dotyczących konwersji, jak również produkcji przetworzonej żywności i paszy. Uprawnienia do ustalania szczegółów tych ogólnych reguł oraz do przyjęcia wspólnotowych reguł produkcji w sektorze akwakultury powinny zostać przekazane Komisji.
(7)  Konieczne jest stworzenie ogólnych wspólnotowych ram obejmujących reguły ekologicznej produkcji roślinnej i zwierzęcej, w tym zasad dotyczących konwersji, jak również produkcji przetworzonej żywności i paszy. Uprawnienia do ustalania szczegółów i załączników do tych ogólnych reguł powinny zostać przekazane Komisji, która powinna skonsultować się z Parlamentem i Radą.
Poprawka 7
Punkt 8 preambuły
(8)  Należy w większym stopniu ułatwić rozwój produkcji ekologicznej, w szczególności poprzez wspieranie wykorzystania nowych, lepiej dostosowanych do potrzeb produkcji ekologicznej technik i substancji.
(8)  Należy w większym stopniu ułatwić rozwój produkcji ekologicznej w oparciu o najlepsze ustanowione praktyki, w szczególności poprzez wspieranie żyzności gleby, płodozmianu, ochrony lokalnych nasion, oszczędzania wody i energii oraz wykorzystania nowych, lepiej dostosowanych do potrzeb produkcji ekologicznej technik i substancji.
Poprawka 8
Punkt 9 preambuły
(9)  Organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO) i wyprodukowane z nich lub z ich zastosowaniem produkty nie są zgodne z koncepcją produkcji ekologicznej i sposobem, w jaki konsumenci postrzegają produkty ekologiczne. Z tego względu nie powinny być one celowo stosowane w rolnictwie ekologicznym lub w trakcie przetwarzania produktów ekologicznych.
(9)  Organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO) i wyprodukowane z nich lub z ich zastosowaniem produkty nie są zgodne z koncepcją produkcji ekologicznej i sposobem, w jaki konsumenci postrzegają produkty ekologiczne. Z tego względu nie powinny być one stosowane w rolnictwie ekologicznym lub w trakcie przetwarzania produktów ekologicznych. Zanieczyszczenie ekologicznych nasion, środków produkcji, paszy i żywności powinno zostać uniemożliwione przez odpowiednie ustawodawstwo krajowe i wspólnotowe, w oparciu o zasadę ostrożności.
Poprawka 187
Punkt 9 a preambuły (nowy)
(9a)  Biorąc pod uwagę rosnące zagrożenie zanieczyszczeeniem ekologicznych nasion, pasz i żywności ekologicznej organizmami genetycznie modyfikowanymi oraz wobec nieistnienia w legislacji wielu państw członkowskich uregulowań w sprawie środków zapobiegawczych oraz odpowiedzialności prawnej w takich przypadkach, Komisja powinna przed dniem 1 stycznia 2008 r. opublikować wniosek dotyczący dyrektywy ramowej w sprawie środków zapobiegawczych w celu uniknięcia zanieczyszczenia GMO przez łańcuch pokarmowy, z uwzględnieniem ram legislacyjnych dla zasad odpowiedzialności prawnej w przypadku zanieczyszczenia GMO, opartych na regule "zanieczyszczający płaci".
Poprawka 9
Punkt 9 b preambuły (nowy)
(9b)  Stosowanie syntetycznych środków ochrony roślin jest niezgodne z produkcją ekologiczną.
Poprawka 10
Punkt 14 preambuły
(14)  Aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska, a w szczególności zasobów naturalnych, takich jak gleba i woda, ekologiczna produkcja zwierzęca powinna być z zasady powiązana z ziemią, odpowiednimi wieloletnimi systemami płodozmianu i karmieniem zwierząt gospodarskich ekologicznymi produktami pochodzenia roślinnego, wytworzonymi przez dane gospodarstwo lub przez sąsiadujące z nim gospodarstwa ekologiczne.
(14)  Aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska oraz nieodwracalnych szkód w zakresie jakości i dostępności zasobów naturalnych, takich jak gleba i woda, ekologiczna produkcja zwierzęca powinna być z zasady powiązana z ziemią, odpowiednimi wieloletnimi systemami płodozmianu i karmieniem zwierząt gospodarskich ekologicznymi produktami pochodzenia roślinnego, wytworzonymi przez dane gospodarstwo lub przez sąsiadujące z nim gospodarstwa ekologiczne.
Poprawka 11
Punkt 15 preambuły
(15)  Ponieważ hodowla jest działalnością powiązaną z ziemią, zwierzęta powinny mieć, jeżeli jest to możliwe, dostęp do otwartej przestrzeni lub pastwisk.
(15)  Ponieważ hodowla ekologiczna jest działalnością powiązaną z ziemią, zwierzęta powinny mieć dostęp do otwartej przestrzeni lub pastwisk zawsze wtedy, kiedy pozwalają na to warunki pogodowe i stan gruntu.
Poprawki 12 i 158
Punkt 16 preambuły
(16)  Ekologiczna hodowla powinna opierać się na zasadzie poszanowania wysokich standardów dotyczących dobrostanu zwierząt, zaspokajać potrzeby związane z trybem życia danego gatunku zwierząt, a zarządzanie w odniesieniu do zdrowia zwierząt powinno się opierać na zapobieganiu chorobom. W związku z powyższym szczególną uwagę należy zwrócić na warunki w pomieszczeniach dla zwierząt, praktyki hodowlane i gęstość obsady. Ponadto do hodowli należy wybierać wolno rosnące odmiany, a także zwracać uwagę na zdolność zwierząt do przystosowania się do lokalnych warunków. Przepisy wykonawcze dotyczące produkcji zwierzęcej i produkcji w sektorze akwakultury powinny gwarantować zgodność przynajmniej z przepisami Europejskiej konwencji o ochronie zwierząt hodowlanych i gospodarskich i związanymi z nią zaleceniami.
(16)  Ekologiczna hodowla powinna opierać się na zasadzie poszanowania wysokich standardów dotyczących dobrostanu zwierząt, zaspokajać potrzeby związane z trybem życia danego gatunku zwierząt, a zarządzanie w odniesieniu do zdrowia zwierząt powinno się opierać na zapobieganiu chorobom. W związku z powyższym szczególną uwagę należy zwrócić na warunki w pomieszczeniach dla zwierząt, praktyki hodowlane i gęstość obsady. Ponadto do hodowli należy wybierać długowieczne, odporne na choroby i wolno rosnące odmiany i rodzime rasy lokalne, a także zwracać uwagę na zdolność zwierząt do przystosowania się do lokalnych warunków. Przepisy wykonawcze dotyczące produkcji zwierzęcej powinny gwarantować zgodność przynajmniej z przepisami Europejskiej konwencji o ochronie zwierząt hodowlanych i gospodarskich i związanymi z nią zaleceniami.
Poprawka 13
Punkt 17 preambuły
(17)  Celem systemu ekologicznej produkcji zwierzęcej powinno być to, aby w pełnym cyklu produkcyjnym różnych gatunków zwierząt znalazły się wyłącznie zwierzęta pochodzące z hodowli ekologicznej. Dlatego system ten powinien wspierać wzbogacanie materiału genetycznego zwierząt hodowanych zgodnie z zasadami hodowli ekologicznej i przyczyniać się do zwiększenia samodzielności sektora, gwarantując w ten sposób jego rozwój.
(17)  Celem systemu ekologicznej produkcji zwierzęcej powinno być to, aby w pełnym cyklu produkcyjnym różnych gatunków zwierząt znalazły się wyłącznie zwierzęta pochodzące z hodowli ekologicznej. Dlatego system ten powinien wspierać wzbogacanie materiału genetycznego zwierząt hodowanych zgodnie z zasadami hodowli ekologicznej i przyczyniać się oraz zachęcać do zwiększenia samodzielności sektora, gwarantując w ten sposób jego rozwój.
Poprawka 159
Punkt 18 preambuły
(18)  Do czasu przyjęcia wspólnotowych zasad produkcji w sektorze akwakultury, Państwa Członkowskie powinny mieć możliwość stosowania krajowych norm lub w przypadku ich braku, własnych norm zatwierdzonych lub uznawanych przez Państwa Członkowskie. Aby jednak zapobiec zaburzeniom rynku wewnętrznego Państwa Członkowskie powinny być zobowiązane do wzajemnego uznawania norm dotyczących produkcji w tej dziedzinie.
skreślony
Poprawka 14
Punkt 22 a preambuły (nowy)
(22a)  Ze względu na obecną różnorodność metod uprawy i hodowli w rolnictwie ekologicznym państwa członkowskie powinny mieć możliwość stosowania dodatkowych, bardziej rygorystycznych zasad w odniesieniu do rolnictwa ekologicznego na ich terytorium.
Poprawka 15
Punkt 25 preambuły
(25)  Aby sytuacja na rynku wspólnotowym była jasna, należy wprowadzić obowiązek umieszczania na wszystkich produktach ekologicznych wytworzonych we Wspólnocie prostego, standaryzowanego napisu, przynajmniej w przypadku, gdy nie widnieje na nich wspólnotowe logo produkcji ekologicznej. Stosowanie takiego napisu powinno być możliwe, ale nie obowiązkowe, w przypadku produktów ekologicznych przywożonych z państw trzecich.
(25)  Aby sytuacja na rynku wspólnotowym była jasna, należy wprowadzić obowiązek umieszczania na wszystkich produktach ekologicznych wytworzonych we Wspólnocie prostego, standaryzowanego napisu, nawet w przypadku, gdy widnieje na nich wspólnotowe logo produkcji ekologicznej. Taki ujednolicony kod referencyjny powinien także mieć zastosowanie do produktów ekologicznych przywożonych z państw trzecich i powinien wyraźnie wskazywać na pochodzenie produktów i ewentualne różnice w zastosowaniu zasad produkcji ekologicznej.
Poprawka 170
Punkt 27 a preambuły (nowy)
(27a)  Państwa członkowskie powinny stworzyć odpowiednie ramy prawne, oparte na zasadzie ostrożności i na zasadzie "zanieczyszczający płaci", aby wyeliminować wszelkie ryzyko skażenia produktów ekologicznych przez GMO. Do podmiotów gospodarczych należy podjęcie wszelkich środków ostrożności niezbędnych do wyeliminowania wszelkiego ryzyka przypadkowego lub technicznie nieuniknionego skażenia przez GMO. Obecność GMO w produktach ekologicznych ogranicza się ściśle do wielkości nieprzewidywalnych i technicznie nieuniknionych, do wartości maksymalnej 0,1%.
Poprawka 17
Punkt 32 preambuły
(32)  Ocena równoważności przywożonych produktów powinna uwzględniać międzynarodowe normy ustanowione w Kodeksie żywnościowym (Codex Alimentarius).
(32)  Ocena równoważności przywożonych produktów powinna uwzględniać standardy produkcji odpowiadające standardom stosowanym we Wspólnocie w produkcji ekologicznej.
Poprawka 18
Punkt 32 a preambuły (nowy)
(32a)  Przepisy przywozowe dotyczące produktów ekologicznych powinny zostać uznane za wzór kwalifikowanego dostępu do rynku, dając producentom z państw trzecich dostęp do cennego rynku, pod warunkiem przestrzegania przez nich norm tego rynku.
Poprawka 19
Punkt 36 preambuły
(36)  Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji. Biorąc pod uwagę fakt, iż prawodawstwo związane z produkcją ekologiczną jest istotnym elementem wspólnej polityki rolnej, ponieważ jest ściśle związane z rozwojem rynków rolnych, należy dostosować je do istniejących procedur legislacyjnych stosowanych do zarządzania polityką w tej dziedzinie. Z tego względu uprawnienia przyznane Komisji na mocy niniejszego rozporządzenia powinny być wykonywane zgodnie z procedurą zarządzania przewidzianą w art. 4 decyzji 1999/468/WE,
(36)  Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji. Biorąc pod uwagę fakt, iż prawodawstwo związane z produkcją ekologiczną jest istotnym elementem wspólnej polityki rolnej, ponieważ jest ściśle związane z rozwojem rynków rolnych, należy dostosować je do istniejących procedur legislacyjnych stosowanych do zarządzania polityką w tej dziedzinie. Z tego względu uprawnienia przyznane Komisji na mocy niniejszego rozporządzenia powinny być wykonywane zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.
Poprawka 20
Artykuł 1 ustęp 1 część wprowadzająca
1.  Niniejsze rozporządzenie ustanawia cele, zasady i reguły dotyczące:
1.  Niniejsze rozporządzenie określa podstawę zrównoważonego rozwoju produkcji ekologicznej i ustanawia cele, zasady i reguły dotyczące:
Poprawka 21
Artykuł 1 ustęp 1 litera a)
a) produkcji, wprowadzania do obrotu, przywozu, wywozu i kontroli produktów ekologicznych;
a) wszystkich etapów produkcji, metod produkcji, przetwarzania, dystrybucji, wprowadzania do obrotu, przywozu, wywozu, inspekcji i certyfikacji produktów ekologicznych;
Poprawka 160
Artykuł 1 ustęp 2 część wprowadzająca
Niniejsze rozporządzenie stosuje się do następujących produktów rolnych lub akwakultury, o ile mają być one wprowadzone na rynek jako produkty ekologiczne:
Niniejsze rozporządzenie stosuje się do następujących produktów rolnych, o ile mają być one wprowadzone na rynek jako produkty ekologiczne:
Poprawka 161
c) żywe lub nieprzetworzone produkty akwakulury;
skreślona
Poprawka 162
d) przetworzone produkty akwakultury przeznaczone do spożycia przez ludzi;
skreślona
Poprawki 179 i 153
Artykuł 1 ustęp 2 litera e a) (nowa)
ea) inne produkty, takie jak sól, żywność dla zwierząt, wełna, tekstylia, ryby konserwowane, kosmetyki, dodatki do żywności i olejki eteryczne;
Poprawka 24
Artykuł 1 ustęp 3 część wprowadzająca
3.  Niniejsze rozporządzenie stosuje się na terytorium Wspólnoty Europejskiej do każdego podmiotu gospodarczego prowadzącego następującą działalność:
3.  Niniejsze rozporządzenie stosuje się do wszystkich podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na jakimkolwiek etapie produkcji, przygotowania i dystrybucji produktów wymienionych w art. 1 ust. 2, w tym:
Poprawka 25
Artykuł 1 ustęp 3 litera b)
(b) przetwórstwo żywności i paszy;
(b) konfekcjonowanie, przetwórstwo oraz przygotowywanie żywności i paszy;
Poprawka 26
Artykuł 1 ustęp 3 litera c)
(c) pakowanie, etykietowanie i reklama;
(c) konfekcjonowanie, pakowanie, przechowywanie, etykietowanie i reklama produktów z gospodarstw ekologicznych;
Poprawka 27
Artykuł 1 ustęp 3 akapit 2
Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do usług gastronomicznych (catering), stołówek zakładowych, usług gastronomicznych w instytucjach, restauracji i do innej zbliżonej działalności związanej z żywieniem.
fa) usługi gastronomiczne (catering), stołówki zakładowe, restauracje i inne podobne usługi żywieniowe.
Poprawka 28
Artykuł 2 litera a)
(a) "produkcja ekologiczna" oznacza stosowanie ekologicznych metod produkcji w gospodarstwie rolnym, a także działania związane z późniejszym przetwarzaniem, pakowaniem i etykietowaniem produktu, zgodne z celami, zasadami i regułami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu;
(a) "produkcja ekologiczna" oznacza stosowanie ekologicznych metod produkcji w gospodarstwie rolnym, a także działania związane z późniejszym przetwarzaniem, konfekcjonowaniem, pakowaniem, opakowywaniem, przechowywaniem i etykietowaniem produktu, zgodne z celami, zasadami i regułami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu;
Poprawka 29
Artykuł 2 litera b)
b) "produkt ekologiczny" oznacza produkt rolny pochodzący z produkcji ekologicznej;
b) "produkt ekologiczny" oznacza produkt pochodzący z produkcji ekologicznej;
Poprawka 30
Artykuł 2 litera b a) (nowa)
ba) "podmiot gospodarczy" oznacza właściciela przedsiębiorstwa prowadzącego działalność objętą zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia i podlegającego kontroli władz lub organów kontrolnych w dziedzinie produkcji ekologicznej;
Poprawka 163
Artykuł 2 litera e)
e) "akwakultura" oznacza chów i hodowlę organizmów wodnych przy użyciu technik stosowanych w celu zwiększenia produkcji w stopniu przekraczającym naturalną zdolność środowiska i w przypadku, gdy organizmy pozostają własnością osoby fizycznej lub prawnej na wszystkich etapach hodowli do momentu zbioru i włącznie z nim;
skreślona
Poprawka 31
Artykuł 2 litera f)
f) "konwersja" oznacza przekształcenie rolnictwa nieekologicznego w rolnictwo ekologiczne;
f) "konwersja" oznacza okres przekształcania rolnictwa tradycyjnego w rolnictwo ekologiczne;
Poprawka 32
Artykuł 2 litera j)
(j) "właściwy organ" oznacza centralny organ odpowiedzialny w danym Państwie Członkowskim za organizację urzędowych kontroli w dziedzinie produkcji ekologicznej lub inny organ, któremu przyznano takie uprawnienia oraz, w stosownych przypadkach, odpowiedni organ państwa trzeciego;
(j) "właściwy organ" oznacza organ odpowiedzialny w danym państwie członkowskim za egzekwowanie postanowień niniejszego rozporządzenia i szczegółowych przepisów przyjętych przez Komisję w celu stosowania niniejszego rozporządzenia, lub przez jakikolwiek inny organ, któremu została powierzona całkowita lub częściowa kompetencja w tym zakresie; oznacza on również, w stosownych przypadkach, odpowiedni organ państwa trzeciego;
Poprawka 33
Artykuł 2 litera k)
(k) "organ kontrolny" oznacza niezależną stronę trzecią, której właściwy organ przekazał niektóre zadania związane z kontrolą;
(k) "organ kontrolny" oznacza niezależny organ odpowiedzialny za inspekcje, identyfikowalność i certyfikacje w sektorze produkcji ekologicznej zgodnie z postanowieniami niniejszego rozporządzenia oraz szczegółowymi przepisami przyjętymi przez Komisję w celu stosowania niniejszego rozporządzenia, zatwierdzony i nadzorowany w tym celu przez właściwy organ; oznacza on również, w stosownych przypadkach, odpowiedni organ działający w państwie trzecim, wobec którego mają zastosowanie specjalne przepisy dotyczące zatwierdzenia;
Poprawka 34
Artykuł 2 litera m)
m) "znak zgodności" oznacza potwierdzenie w formie znaku zgodności z określonymi normami lub z innymi dokumentami normatywnymi;
m) "znak zgodności" oznacza potwierdzenie w formie znaku spełnienia wymagań wynikających z określonych norm lub z innych dokumentów normatywnych;
Poprawka 35
Artykuł 2 litera r)
r) "wyprodukowany z zastosowaniem GMO" oznacza żywność i dodatki paszowe, środki aromatyzujące, witaminy, enzymy, substancje pomocnicze dla przetwórstwa, niektóre produkty stosowane w żywieniu zwierząt (na mocy dyrektywy 82/471/EWG), środki ochrony roślin, nawozy i środki użyźniające glebę, wyprodukowane poprzez żywienie organizmu materiałami, które w całości lub w części są GMO;
r) "wyprodukowany z zastosowaniem GMO" oznacza produkty otrzymane przy wykorzystaniu organizmu zmodyfikowanego genetycznie jako ostatniego żywego organizmu w procesie produkcji, ale niezawierające i nieskładające się z GMO ani niewyprodukowane z GMO;
Poprawka 36
Artykuł 2 litera v a) (nowa)
va) "nawóz zielony" oznacza materiał roślinny mogący zawierać przypadkowe rośliny i chwasty, który jest dodawany do gleby w celu poprawy jej stanu;
Poprawka 37
Artykuł 2 litera v b) (nowa)
vb) "leczenie weterynaryjne" oznacza ogół środków zapobiegawczych i leczniczych stosowanych w celu leczenia chorego zwierzęcia lub grupy chorych zwierząt w zakresie danej patologii zgodnie z receptą i przez określony czas;
Poprawka 38
Artykuł 2 litera v c) (nowa)
vc) "syntetyczny" oznacza produkty wyprodukowane w drodze procesów chemicznych i przemysłowych, w tym wszystkie produkty niewystępujące w przyrodzie oraz produkty przypominające produkty pochodzące z naturalnych źródeł, z wyłączeniem produktów pozyskiwanych z surowców naturalnych lub zmodyfikowanych w drodze prostych procesów chemicznych.
Poprawka 195
Artykuł 2 litera v d) (nowa)
vd) "powiązane z ziemią" oznacza gospodarstwo hodowlane powiązane z ziemią spełniające następujące trzy warunki:
- hodowane zwierzęta mają zapewniony dostęp do otwartej przestrzeni;
- wszystkie odchody lub ich część są rozrzucane na polu,
- pasza w całości lub w znacznej części pochodzi z tego gospodarstwa;
Poprawka 180
Artykuł 3 ustęp -1 (nowy)
-1.  Cele niniejszego rozporządzenia są następujące:
a) wzmocnienie zrównoważonego rozwoju systemów rolnictwa ekologicznego oraz całego łańcucha żywności i paszy ekologicznych;
b) zapewnienie funkcjonowania rynku wewnętrznego produktów ekologicznych oraz uczciwej konkurencji pomiędzy wszystkimi wytwórcami tych produktów;
c) ustanowienie wiarygodnych przepisów w zakresie systemów produkcji, w tym inspekcji, udzielania certyfikatów i etykietowania.
Poprawka 39
Artykuł 3 część wprowadzająca
1.  Celem systemu produkcji ekologicznej jest:
1.  Celem metody produkcji ekologicznej jest:
Poprawka 40
Artykuł 3 litera a), część wprowadzająca
(a)  W ramach praktycznego, rentownego systemu zarządzania wprowadza on produkcję szerokiej gamy produktów przy użyciu metod, które:
(a)  W ramach systemu opartego na produkcji zrównoważonej pod względem społeczno-gospodarczym i środowiskowym wprowadza on produkcję szerokiej gamy produktów przy użyciu metod, które:
Poprawka 41
Artykuł 3 litera a) punkt i)
i) ograniczają do minimum negatywny wpływ na środowisko;
i) ograniczają do minimum negatywny wpływ na środowisko i klimat;
Poprawka 42
Artykuł 3 litera a) (i a) (nowa)
ia) zapewniają trwałą równowagę między glebą, wodą, roślinami i zwierzętami;
Poprawka 43
Artykuł 3 litera a) (ii)
(ii) utrzymują wysoki poziom bioróżnorodności i przyczyniają się do jego zwiększenia w gospodarstwach i na terenach je otaczających;
(ii) utrzymują wysoki poziom bioróżnorodności i różnorodności genetycznej oraz przyczyniają się do jego zwiększenia w gospodarstwach, a w konsekwencji również na terenach je otaczających, szeroko rozumianych, zwracając szczególną uwagę na zachowanie dostosowanych lokalnych odmian i na rodzime rasy lokalne;
Poprawka 44
Artykuł 3 litera a) iii)
iii) w możliwie dużym stopniu chronią zasoby naturalne, takie jak woda, gleba, materia organiczna i powietrze;
iii) w możliwie racjonalny sposób wykorzystują zasoby naturalne (woda, gleba i powietrze) oraz środki produkcji rolnej (energia, środki ochrony roślin i składniki odżywcze);
Poprawka 45
Artykuł 3 litera a) punkt iv)
iv) opierają się na zasadzie poszanowania wysokich standardów dotyczących dobrostanu zwierząt, a w szczególności w pełni zaspokajają charakterystyczne dla danego gatunku potrzeby związane z jego trybem życia.
iv) opierają się na zasadzie poszanowania wysokich standardów dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, a w szczególności w pełni zaspokajają charakterystyczne dla danego gatunku potrzeby związane z jego trybem życia;
Poprawka 46
Artykuł 3 litera a) (iv a) (nowa)
iv a) przyczyniają się do kultywowania tradycyjnych procesów wytwarzania żywności dobrej jakości oraz do polepszenia kondycji małych gospodarstw i przedsiębiorstw rodzinnych.
Poprawka 47
Artykuł 3 litera b)
(b)  Wprowadza taką produkcję żywności i innych produktów rolnych, która zaspokaja zapotrzebowanie klientów na towary produkowane przy użyciu naturalnych procesów lub procesów porównywalnych z naturalnymi i z naturalnych substancji.
(b)  Wprowadza taką produkcję żywności i innych produktów rolnych, która zaspokaja zapotrzebowanie klientów na towary produkowane przy użyciu naturalnych procesów lub fizycznych procesów porównywalnych z naturalnymi i z naturalnych substancji.
Poprawka 48
Artykuł 4 litery a)
a) nad używanie materiałów syntetycznych przedkłada się używanie żywych organizmów i mechanicznych metod produkcji;
a) używa się jedynie żywych organizmów i mechanicznych metod produkcji, natomiast sposoby produkcji z wykorzystaniem materiałów syntetycznych są dozwolone jedynie na podstawie art. 16;
Poprawka 49
Artykuł 4 litera (a a) (nowy)
aa) biologiczne i mechaniczne metody produkcji przedkłada się nad używanie środków zewnętrznych, takich jak materiały syntetyczne;
Poprawka 50
Artykuł 4 litera b)
b) substancje naturalne mają pierwszeństwo przed substancjami syntetycznymi, których użycie jest dozwolone tylko w przypadku, gdy substancje naturalne nie są dostępne na rynku;
b) jeżeli konieczne są środki zewnętrzne, używa się substancji naturalnych, minerałów i ekologicznie wyprodukowanych surowców; użycie substancji poddawanych obróbce chemicznej lub substancji syntetycznych musi być ściśle ograniczone do wyjątkowych przypadków, jest dozwolone tylko w przypadku, gdy substancje naturalne nie są dostępne na rynku i wymaga uzyskania specjalnego zezwolenia zgodnie z art. 11;
Poprawka 51
Artykuł 4 litera c)
c) stosowanie GMO oraz wyprodukowanych z nich lub z ich zastosowaniem produktów nie jest dozwolone, z wyjątkiem weterynaryjnych produktów leczniczych;
c) stosowanie GMO oraz wyprodukowanych z nich lub z ich zastosowaniem produktów nie jest dozwolone;
Poprawka 52
Artykuł 4 litera c a) (nowa)
ca) stosowanie promieniowania jonizującego nie jest dozwolone;
Poprawka 172
Artykuł 4 c b (nowy)
cb) unika się przypadkowego zanieczyszczenia spowodowanego bliskością obszarów produkcji opartej na GMO.
Poprawka 53
Artykuł 4 litera d)
d) zasady produkcji ekologicznej dostosowuje się do warunków lokalnych, stopnia rozwoju i szczególnych praktyk hodowlanych, zachowując ogólną koncepcję produkcji ekologicznej.
d) zasady produkcji ekologicznej dostosowuje się do warunków lokalnych, stopnia rozwoju i szczególnych praktyk hodowlanych, zachowując cele i zasady produkcji ekologicznej.
Poprawka 54
Artykuł 4 litera d a) (nowa)
da) produkcja ekologiczna gwarantuje jakość, integralność i możliwość monitorowania produktu w całym łańcuchu żywnościowym;
Poprawka 55
Artykuł 4 litera d b) (nowa)
db) produkcja ekologiczna powinna być działalnością zrównoważoną pod względem społecznym, środowiskowym i gospodarczym;
Poprawka 56
Artykuł 4 litera d c) (nowa)
dc) nie stosuje się upraw hydroponicznych ani innych rodzajów upraw bez gleby, ani też produkcji zwierzęcej bez kontaktu z ziemią.
Poprawka 182
Artykuł 4 ustęp 1 litera d d) (nowa)
dd) produkcja ekologiczna utrzymuje i tworzy miejsca pracy, umożliwia rolnikom i konsumentom zawarcie umowy społecznej w zakresie zrównoważonych praktyk, wzorców produkcyjnych i konsumpcyjnych wyrobów wysokiej jakości, w tym zestawu środków mających na celu ochronę środowiska naturalnego, zrównoważoną produkcje i sprzedaż na szczeblu lokalnym;
Poprawka 57
Artykuł 5 litera a)
(a) rolnictwo przyczynia się do utrzymania i zwiększenia żyzności gleby, zapobiega erozji gleby i zwalcza ją oraz ogranicza do minimum zanieczyszczenia;
(a) rolnictwo przyczynia się do utrzymania i zwiększenia żywotności i żyzności gleby, zapobiega erozji gleby i zwalcza ją oraz ogranicza do minimum zanieczyszczenia;
Poprawka 58
Artykuł 5 litera a a) (nowa)
aa) rolnictwo chroni i tworzy nowe miejsca pracy, przyczyniając się w ten sposób do trwałego rozwoju wsi;
Poprawka 59
Artykuł 5 litera c)
c) ogranicza się do minimum zużycie zasobów nieodnawialnych oraz środków wytworzonych poza gospodarstwem;
c) ogranicza się do minimum zużycie zasobów nieodnawialnych oraz środków wytworzonych poza gospodarstwem; wspiera się stosowanie energii odnawialnej;
Poprawka 60
Artykuł 5 litera f)
f) nawożenie roślin odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem ekosystemu gleby;
f) nawożenie roślin odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem ekosystemu gleby; należy zatem stosować dobre praktyki w zakresie gospodarowania glebą;
Poprawka 61
Artykuł 5 litera g)
g) utrzymywanie stanu zdrowia zwierząt i roślin opiera się na technikach zapobiegania, w tym na wyborze odpowiednich ras i odmian;
g) utrzymywanie stanu zdrowia roślin opiera się na technikach zapobiegania, w tym na wyborze odpowiednich odmian, płodozmianie, uprawach współrzędnych, wspieraniu naturalnych wrogów szkodników oraz rozwoju naturalnej odporności na szkodniki i choroby;
Poprawka 62
Artykuł 5 litera g a) (nowa)
ga) ochrona stanu zdrowia zwierząt opiera się na rozwijaniu naturalnej obrony immunologicznej zwierząt, jak również na doborze odpowiednich ras i praktyk hodowlanych;
Poprawka 63
Artykuł 5 litera h)
(h) pasza dla zwierząt pochodzi przede wszystkim z gospodarstwa, w którym są one hodowane lub jest produkowana we współpracy z innymi gospodarstwami ekologicznymi w danym regionie;
(h) pasza dla zwierząt pochodzi w miarę możliwości z gospodarstwa, w którym są one hodowane lub jest produkowana we współpracy z innymi gospodarstwami ekologicznymi, a zagęszczenie zwierząt hodowlanych ogranicza się tak, by zapewnić zarządzanie inwentarzem pozostające w ścisłym związku z produkcją roslinną;
Poprawka 64
Artykuł 5 litera k)
k) przy wyborze ras do hodowli preferowane są wolno rosnące odmiany, pod uwagę bierze się również zdolność zwierząt do przystosowania się do warunków lokalnych, ich żywotność, odporność na choroby i problemy zdrowotne;
k) przy wyborze ras do hodowli preferowane są wolno rosnące odmiany, odmiany długowieczne i rodzime rasy lokalne, pod uwagę bierze się również zdolność zwierząt do przystosowania się do warunków lokalnych, ich żywotność, odporność na choroby i problemy zdrowotne;
Poprawka 65
Artykuł 5 litera l)
l) pasza stosowana w ekologicznej hodowli składa się zasadniczo ze składników rolnych uzyskanych metodą produkcji ekologicznej oraz z naturalnych substancji nierolniczych;
l) pasza stosowana w ekologicznej hodowli składa się ze składników rolnych uzyskanych metodą produkcji ekologicznej oraz z naturalnych substancji nierolniczych i spełnia specyficzne wymogi żywieniowe inwentarza żywego na określonych etapach rozwoju; na odstępstwa należy uzyskać zezwolenie zgodnie z art. 11;
Poprawka 196
Artykuł 5 litera m)
m) stosowane są takie praktyki hodowlane, które wzmacniają układ odpornościowy i naturalny system obrony przed chorobami;
m) stosowane są takie praktyki hodowlane, które wzmacniają układ odpornościowy i naturalny system obrony przed chorobami, w szczególności poprzez regularne ćwiczenia oraz dostęp do otwartej przestrzeni i do pastwisk zawsze wtedy, gdy pozwalają na to warunki pogodowe i stan gruntu;
Poprawka 66
Artykuł 5 litera n)
n) produkcja w sektorze akwakultury ogranicza do minimum negatywny wpływ na środowisko wodne;
n) produkcja w sektorze akwakultury utrzymuje bioróżnorodność i jakość naturalnego środowiska wodnego oraz ogranicza do minimum negatywny wpływ na ekosystemy wodne i lądowe;
Poprawka 67
Artykuł 6 tytuł
Zasady dotyczące przetwarzania
Zasady dotyczące przetwarzania i przygotowywania
Poprawka 68
Artykuł 6 część wprowadzająca
Poza ogólnymi zasadami określonymi w art. 4 do produkcji przetworzonej paszy i żywności ekologicznej stosuje się następujące zasady:
Poza ogólnymi celami i zasadami określonymi w art. 4 do produkcji i przygotowywania przetworzonej paszy i żywności ekologicznej stosuje się następujące zasady, z uwzględnieniem definicji i ewentualnych zmian w załącznikach:
Poprawka 69
Artykuł 6 litera a)
a) ekologiczna żywność i pasza są zasadniczo produkowane z ekologicznych składników rolnych, chyba że dany składnik ekologiczny nie jest dostępny na rynku;
a) ekologiczna żywność i pasza są produkowane z ekologicznych składników rolnych, chyba że dany składnik ekologiczny nie jest dostępny na rynku;
Poprawka 70
Artykuł 6 litera b)
b) dodatki i substancje pomocnicze w przetwórstwie są stosowane w jak najmniejszym zakresie i tylko w przypadku, gdy jest to konieczne z przyczyn technologicznych;
b) dodatki i substancje pomocnicze w przetwórstwie są stosowane w jak najmniejszym zakresie i tylko w przypadku, gdy jest to konieczne z przyczyn technologicznych lub odżywczych i jeżeli uzyskano zezwolenie na ich stosowanie zgodnie z procedurą określoną w art. 15;
Poprawka 71
Artykuł 6 litera (c a) (nowa)
ca) żywność jest starannie przetwarzana w taki sposób, aby zagwarantować integralność żywności ekologicznej.
Poprawka 72
Artykuł 7 ustęp 1 akapit pierwszy
Ta część gospodarstwa, która prowadzi działalność komercyjną, jest w całości zarządzana zgodnie z wymaganiami mającymi zastosowanie do produkcji ekologicznej lub do konwersji na ekologiczne metody produkcji.
Gospodarstwo rolne jest w całości zarządzane zgodnie z wymaganiami mającymi zastosowanie do produkcji ekologicznej.
Poprawka 184
Artykuł 7 ustęp 2 akapit pierwszy
2.  Rolnicy są zobowiązani do nieużywania GMO lub produktów wyprodukowanych z GMO w przypadku, gdy powinni być świadomi faktu, że dany produkt je zawiera ze względu na informacje znajdujące się na wszelkich dołączonych do niego etykietach lub w innych dokumentach towarzyszących.
2.  Rolnicy są zobowiązani do nieużywania GMO lub produktów wyprodukowanych z lub przy użyciu GMO.
Poprawka 75
Artykuł 7 ustęp 2 akapit drugi
W przypadku, gdy rolnicy stosują do produkcji żywności ekologicznej lub pasz produkty zakupione od stron trzecich, wymagają oni, aby sprzedawca potwierdził, że dostarczone produkty nie zostały wyprodukowane z zastosowaniem GMO.
W przypadku, gdy rolnicy lub inni dostawcy produktów ekologicznych stosują do produkcji żywności ekologicznej lub pasz produkty zakupione od stron trzecich, muszą oni wymagać, aby sprzedawca potwierdził, że dostarczone produkty nie zostały wyprodukowane z lub z zastosowaniem GMO i nie zawierają i nie składają się z GMO.
Poprawka 76
Artykuł 7 ustęp 2 akapit drugi a (nowy)
W razie przypadkowego lub nieuniknionego technicznie skażenia przez GMO podmioty gospodarcze muszą być w stanie dostarczyć dowody, iż podjęły wszelkie kroki konieczne dla uniknięcia takiego skażenia.
Poprawka 77
Artykuł 8 ustęp 1 litera b)
(b) żyzność i aktywność biologiczna gleby jest utrzymywana i zwiększana poprzez stosowanie zaplanowanego na wiele lat płodozmianu włącznie z nawozem zielonym, a także obornika i substancji organicznych z gospodarstw ekologicznych;
(b) żyzność i aktywność biologiczna gleby jest utrzymywana i zwiększana poprzez stosowanie zaplanowanego na wiele lat płodozmianu włącznie z nawozem zielonym, ścieków z hodowli zwierząt, a także substancji organicznych z gospodarstw ekologicznych, najlepiej przekompostowanych;
Poprawka 78
Artykuł 8 ustęp 1 litera h)
h) stosowanie wszelkiego rodzaju substancji syntetycznych podlega warunkom i ograniczeniom dotyczącym roślin, w przypadku których substancje te mogą być stosowane, sposobu zastosowania, dawkowania oraz ograniczeń czasowych dotyczących stosowania i kontaktu z rośliną;
h) stosowanie wszelkiego rodzaju substancji syntetycznych podlega surowym warunkom i ograniczeniom dotyczącym roślin, w przypadku których substancje te mogą być stosowane, sposobu zastosowania, dawkowania oraz ograniczeń czasowych dotyczących stosowania i kontaktu z rośliną;
Poprawka 185
Artykuł 8 ustęp 1 litera i)
i) dozwolone jest wyłącznie stosowanie nasion oraz materiału rozmnożeniowego wyprodukowanego metodami ekologicznymi. W tym celu roślina mateczna w przypadku nasion i roślina rodzicielska w przypadku materiału rozmnożeniowego jest hodowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym rozporządzeniu co najmniej przez jedno pokolenie, a w przypadku roślin wieloletnich co najmniej przez dwa sezony wegetacyjne.
i) dozwolone jest wyłącznie stosowanie nasion oraz materiału rozmnożeniowego wyprodukowanego posiadających świadectwo, że nie zawiera GMO. W tym celu roślina mateczna w przypadku nasion i roślina rodzicielska w przypadku materiału rozmnożeniowego jest hodowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym rozporządzeniu co najmniej przez jedno pokolenie, a w przypadku roślin wieloletnich co najmniej przez dwa sezony wegetacyjne.
W przypadku braku dostępności nasion produkowanych ekologicznie możliwe są odstępstwa zgodnie z przepisami określonymi w art. 11 i w załączniku [XX], uwzględniając rozporzadzenienie (WE) 1452/2003, pod warunkiem, że nie są one zanieczyszczone GMO.
Poprawka 79
Artykuł 9 litera b) punkt iii)
iii) zwierzęta mają stały dostęp do wybiegów, najlepiej pastwisk, w każdym przypadku, gdy pozwalają na to warunki pogodowe i stan gruntu;
iii) zwierzęta mają stały dostęp do wybiegów, najlepiej pastwisk, w każdym przypadku, gdy pozwalają na to warunki pogodowe i stan gruntu, chyba że istnieją ograniczenia i obowiązki związane z ochroną zdrowia ludzi i zwierząt wynikające z prawodawstwa wspólnotowego; Komisja i państwa członkowskie gwarantują, że skutkiem takich ograniczeń i obowiązków nie jest cierpienie zwierząt lub straty na rynku produktów ekologicznych;
Poprawka 80
Artykuł 9 litera b) punkt iv)
iv) ogranicza się liczbę zwierząt, aby zminimalizować nadmierny wypas, zrycie gleby, erozję i zanieczyszczenia powodowane przez zwierzęta lub przez rozrzucanie obornika;
iv) ogranicza się liczbę zwierząt, aby zminimalizować nadmierny wypas, zrycie gleby, erozję i zanieczyszczenia powodowane przez zwierzęta lub przez rozrzucanie ścieków;
Poprawka 81
Artykuł 9 litera b) punkt v)
v) zwierzęta hodowane zgodnie z zasadami produkcji ekologicznej są oddzielone od innych zwierząt lub w każdej chwili można je od nich oddzielić;
v) zwierzęta hodowane zgodnie z zasadami produkcji ekologicznej są oddzielone od innych zwierząt;
Poprawka 186
Artykuł 9 ustęp 1 litera b) punkt vi)
vi) trzymanie zwierząt na uwięzi i ich izolowanie jest zabronione, z wyjątkiem przypadków, gdy działania takie, ograniczone czasowo i podejmowane w odniesieniu do pojedynczych zwierząt, są uzasadnione ze względu na bezpieczeństwo, dobrostan lub z przyczyn weterynaryjnych;
vi) trzymanie zwierząt na uwięzi i ich izolowanie jest zabronione, z wyjątkiem przypadków, gdy działania takie, ograniczone czasowo i podejmowane w odniesieniu do pojedynczych zwierząt, są uzasadnione ze względu na bezpieczeństwo, dobrostan lub z przyczyn weterynaryjnych; władze lub organy wskazane przez właściwe władze mogą jednakże zezwolić na odstępstwa, jeżeli bydło jest trzymane w budynkach, które istniały przed 24 sierpnia 2000 r. lub w małych gospodarstwach, w przypadku, gdy nie jest możliwe trzymanie ich w grupach ze względu na wymogi związane z zachowaniem zwierząt, pod warunkiem, że zapewnia się dostęp do pastwisk lub wybiegów co najmniej dwa razy w tygodniu, oraz, że gospodarstwo prowadzone jest z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt, przy zapewnieniu wygodnej podściółki i indywidualnej opieki dla zwierząt;
Poprawka 82
Artykuł 9 litera b) punkt x)
x) ule i materiały stosowane w pszczelarstwie muszą być wykonane z materiałów naturalnych;
x) ule i materiały stosowane w pszczelarstwie muszą być wykonane z materiałów, co do których wykazano, że nie wywołują niekorzystnych skutków dla otaczającego środowiska;
Poprawka 83
Artykuł 9 litera (c) punkt i)
i) rozród nie jest wywoływany przy pomocy leczenia hormonalnego, z wyjątkiem przypadków leczenia zaburzeń rozrodu;
i) rozród powinien co do zasady opierać się na metodach naturalnych. Zezwala się jednak na sztuczne zapłodnienie. Nie stosuje się innych form sztucznego lub wspomaganego rozrodu (np. przenoszenie zarodków);
Poprawka 84
Artykuł 9 litera c) punkt ii)
ii) nie stosuje się klonowania i przenoszenia zarodków;
ii) nie stosuje się technik hodowlanych wykorzystujących inżynierię genetyczną, klonowania i przenoszenia zarodków;
Poprawka 85
Artykuł 9 litera d) punkt i)
i) zwierzęta są karmione paszami ekologicznymi, które mogą zawierać pewną ilość pasz zaspokajających potrzeby pokarmowe zwierząt w różnych okresach ich rozwoju, które pochodzą z jednostek w okresie konwersji na ekologiczne metody produkcji.
i) zwierzęta są karmione paszami ekologicznymi zaspokajającymi potrzeby pokarmowe zwierząt w różnych okresach ich rozwoju; wyjątki zawarte są załączniku XX, w którym określono jaki procent pasz pochodzących z gospodarstw będących w trakcie konwersji na ekologiczne metody produkcji może być stosowany;
Poprawka 86
Artykuł 9 litera (d) (ii)
(i) zwierzęta mają stały dostęp do pastwisk lub pasz objętościowych;
i) zwierzęta mają stały dostęp do pastwisk lub pasz objętościowych, chyba że w ocenie właściwych organów lub prowadzącego zwierzęta weterynarza istnieją ku temu przeciwwskazania o charakterze weterynaryjnym;
Poprawka 87
Artykuł 9 litera e) punkt ii)
ii) w razie choroby leczenie podejmuje się natychmiast w celu zapobiegania cierpieniom zwierząt; w przypadku, gdy stosowanie produktów roślinnych i homeopatycznych nie jest odpowiednie, w razie konieczności dozwolone jest stosowanie produktów alopatycznych, w szczególności antybiotyków.
ii) w razie choroby leczenie podejmuje się natychmiast w celu zapobiegania cierpieniom zwierząt; w przypadku, gdy stosowanie produktów roślinnych i homeopatycznych i innych produktów nie jest odpowiednie, w razie konieczności oraz w pewnych ściśle określonych warunkach (należy określić maksymalną liczbę leczeń na jedno zwierzę oraz okres wycofania) dozwolone jest stosowanie syntetycznych alopatycznych weterynaryjnych produktów leczniczych, w szczególności antybiotyków
Poprawka 165
Artykuł 10
Artykuł 10
Reguły produkcji w sektorze akwakultury
1.  Zgodnie z procedurą określoną w art. 31 ust. 2 oraz mając na uwadze cele i zasady ustanowione w tytule II, Komisja określa reguły produkcji, w tym reguły dotyczące konwersji mające zastosowanie do ekologicznej akwakultury.
2.  Do czasu przyjęcia reguł, o których mowa w ust. 1, stosuje się reguły krajowe lub, w przypadku ich braku, własne normy przyjęte lub uznawane przez Państwa Członkowskie, pod warunkiem, że ich cele i zasady są takie same, jak cele i zasady ustanowione w tytule II.
skreślony
Poprawka 89
Artykuł 11 ustęp 1 część wprowadzająca
1.  Zgodnie z procedurą określoną w art. 31 ust. 2 oraz mając na uwadze cele i zasady ustanowione w tytule II, Komisja określa szczególne kryteria zatwierdzania produktów i substancji, których stosowanie jest dozwolone w rolnictwie ekologicznym, jak następuje:
1.  Zgodnie z procedurą określoną w art. 31 ust. 2 i po konsultacjach z zainteresowanymi stronami oraz mając na uwadze cele i zasady ustanowione w tytule II, Komisja określa szczególne kryteria zatwierdzania produktów i substancji, których stosowanie jest dozwolone w rolnictwie ekologicznym, jak następuje:
Poprawka 90
Artykuł 11 ustęp 1 litera (e)
e) materiały do czyszczenia;
e) materiały do czyszczenia, higieny i dezynfekcji;
Poprawka 91
Artykuł 11 ustęp 1 litera (f)
f) inne substancje.
f) inne substancje, takie jak witaminy, mikroorganizmy i środki wzmacniające dla roślin.
Poprawka 92
Artykuł 11 ustęp 2 a (nowy)
2a.  Komisja zapewnia przejrzyste procedury w odniesieniu do zastosowań, dokumentacji, przeglądu, oceny i skutecznego podejmowania decyzyji, udziela zainteresowanym państwom członkowskim wskazówek oraz wykorzystuje kompetencje sektora rolnictwa ekologicznego i sektora żywności. Zainteresowane podmioty mają możliwość udziału w procesie oceny pewnych produktów i substancji, mającej na celu ich zatwierdzenie. Wnioski o wniesienie poprawek lub wycofanie wniosku, łącznie z decyzją w tej sprawie, są publikowane.
Poprawka 93
Artykuł 11 ustęp 2 b (nowy)
2b.  W odniesieniu do środków ochrony roślin stosuje się następujące zasady:
i) ich stosowanie musi mieć kluczowe znaczenie dla kontroli szkodliwego organizmu lub specyficznej choroby, dla których nie ma jeszcze innych alternatyw biologicznych, fizycznych lub hodowlanych ani metod upraw bądź innych sposobów skutecznego zarządzania;
ii) produkty, których pochodzenie nie jest roślinne, zwierzęce, drobnoustrojowe lub mineralne, a ich forma nie pokrywa się z formą naturalną, mogą zostać zatwierdzone tylko w przypadku, jeżeli warunki ich stosowania wykluczają bezpośredni kontakt z jedną lub kilkoma jadalnymi częściami rośliny uprawnej;
iii) ich stosowanie jest okresowe, a Komisja określa termin, do którego ich stosowanie powinno zostać zakończone lub przedłużone;
Poprawka 94
Artykuł 11 ustęp 2 c (nowy)
2c.  Zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności nie karmi się mięsem i mączką kostną.
Poprawka 95
Artykuł 12 litera (c)
(c) mleko i produkty mleczne od zwierząt mlecznych, które wcześniej nie były hodowane zgodnie z metodą produkcji ekologicznej, mogą być sprzedawane jako ekologiczne po upłynięciu okresu określonego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 31 ust. 2;
(c) mleko i produkty mleczne od zwierząt mlecznych, które wcześniej nie były hodowane zgodnie z metodą produkcji ekologicznej, oraz inne produkty takie jak mięso, jaja i miód mogą być sprzedawane jako ekologiczne po upłynięciu okresu określonego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 31 ust. 2;
Poprawka 96
Artykuł 13 ustęp 3
3.  Stosowanie heksanu i innych rozpuszczalników organicznych nie jest dozwolone.
3.  Stosowanie heksanu i rozpuszczalników chemicznych nie jest dozwolone.
Poprawka 189
Artykuł 13 ustęp 4 akapit pierwszy
Producenci pasz są zobowiązani do nieużywania GMO lub produktów wyprodukowanych z GMO w przypadku, gdy powinni być świadomi faktu, że dany produkt je zawiera ze względu na informacje znajdujące się na wszelkich dołączonych do niego etykietach lub w innych dokumentach towarzyszących.
Producenci pasz są zobowiązani do nieużywania GMO lub produktów wyprodukowanych z GMO lub przy użyciu GMO; podmioty gospodarcze podejmują wszelkie właściwe kroki w celu uniknięcia jakiegokolwiek zanieczyszczenia GMO i przedstawiają dowody na to, że takie zanieczyszczenie nie miało miejsca.
Poprawka 156
Artykuł 14 ustęp 1 litera a)
a) ekologiczne składniki pochodzenia rolniczego stanowią co najmniej 95% masy;
a) włączone do żywności ekologiczne składniki pochodzenia rolniczego stanowią co najmniej 95% masy; jednak ustanawia się szczególne zasady dla produktów zawierających więcej niż 5% ryby, wodorostów morskich, wina lub octu;
Poprawka 99
Artykuł 14 ustęp 1 litera b)
b) stosowanie składników pochodzenia nierolniczego i substancji pomocniczych w przetwórstwie jest dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy zostały one zatwierdzone na mocy art. 15;
b) jedynie dodatki, substancje pomocnicze , aromaty, woda, sól, preparaty złożone z drobnoustrojów i enzymów, minerały, pierwiastki śladowe, witaminy, aminokwasy i inne mikroskładniki odżywcze mogą być stosowane do środków spożywczych przeznaczonych do specjalnego zastosowania żywieniowego, pod warunkiem, że zostały one dozwolone na mocy art. 15;
Poprawka 100
Artykuł 14 ustęp 1 litera c)
c) stosowanie nieekologicznych składników rolnych jest dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy zostały one zatwierdzone na mocy art. 15.
c) nieekologiczne składniki rolne mogą być stosowane wyłącznie w przypadku, gdy zostały one dozwolone na mocy art. 15 lub zostały tymczasowo dozwolone przez dane państwo członkowskie;
Poprawka 101
Artykuł 14 ustęp 1 litera c a) (nowa)
ca) dany składnik ekologiczny nie powinien być stosowany jednocześnie z takim samym składnikiem nieekologicznym lub pochodzącym z gospodarstwa w okresie konwersji;
Poprawka 102
Artykuł 14 ustęp 1 litera c b) (nowa)
cb) żywność wytwarzana ze zbiorów w okresie konwersji powinna zawierać tylko jeden składnik pochodzenia rolniczego.
Poprawka 103
Artykuł 14 ustęp 2
2.  Pozyskiwanie, przetwarzanie i przechowywanie żywności ekologicznej odbywa się w taki sposób, aby składniki nie utraciły swoich właściwości.
2.  Pozyskiwanie, konfekcjonowanie, transport, przetwarzanie, przechowywanie i wprowadzanie do obrotu żywności ekologicznej odbywa się w taki sposób, aby składniki ani produkty nie utraciły swoich właściwości. Nie stosuje się substancji i technik, które umożliwiają odtworzenie tych właściwości lub naprawienie skutków zaniedbania.
Poprawka 190
Artykuł 14 ustęp 3 akapit pierwszy
3.  Przetwórcy są zobowiązani do nieużywania GMO lub produktów wyprodukowanych z GMO w przypadku, gdy powinni być świadomi faktu, że dany produkt je zawiera ze względu na informacje znajdujące się na wszelkich dołączonych do niego etykietach lub w innych dokumentach towarzyszących.
3.  Producenci pasz są zobowiązani do nieużywania GMO lub produktów wyprodukowanych z GMO lub przy użyciu GMO; podmioty gospodarcze podejmują wszelkie właściwe kroki w celu uniknięcia jakiegokolwiek zanieczyszczenia GMO i przedstawiają dowody na to, że takie zanieczyszczenie nie miało miejsca.
Poprawka 105
Artykuł 14 ustęp 3 a (nowy)
3a.  Pozyskiwanie, przetwarzanie i przechowywanie żywności ekologicznej odbywa się w taki sposób, aby zagwarantować oddzielenie jej w czasie i przestrzeni od linii produkcji żywności nieekologicznej.
Poprawka 106
Artykuł 14 ustęp 3 a (nowy)
3a.  Państwa członkowskie mogą utrzymać lub wprowadzić bardziej restrykcyjne reguły produkcji żywności przetworzonej pod warunkiem, że są one zgodne z ustawodawstwem Wspólnoty i nie utrudniają ani nie ograniczają swobodnego przepływu towarów zgodnych z niniejszym rozporządzeniem.
Poprawka 107
Artykuł 15 ustęp 3 a (nowy)
3a.  Państwa członkowskie mogą utrzymać lub wprowadzić bardziej restrykcyjne reguły stosowania niektórych produktów i substancji w przetwórstwie pod warunkiem, że są one zgodne z prawem Wspólnoty i nie utrudniają ani nie ograniczają swobodnego przepływu towarów zgodnych z niniejszym rozporządzeniem.
Poprawka 108
Artykuł 16 ustęp 2 litera b a (nowa)
ba) w przypadku nałożenia na mocy prawodawstwa wspólnotowego ograniczeń i zobowiązań związanych z ochroną zdrowia ludzi i zwierząt;
Poprawka 109
Artykuł 16 ustęp 2 litera h)
h) w przypadku nałożenia na mocy prawodawstwa wspólnotowego ograniczeń i zobowiązań związanych z ochroną zdrowia ludzi i zwierząt.
skreślona
Poprawka 110
Artykuł 16 ustęp 2 akapity pierwszy a i pierwszy b (nowe)
Odstępstwa są przyznawane w stosownych przypadkach na czas określony i w oparciu o plan rozwoju danego regionu lub gospodarstwa rolnego, opracowany w celu rozwiązania odnośnych problemów.
Informacje o odstępstwach przyznawanych na mocy niniejszego artykułu są podawane do publicznej wiadomości i poddawane przeglądowi przynajmniej co trzy lata.
Poprawka 111
Artykuł 17 ustęp 1
W przypadku produktów przetworzonych terminów tych można używać wyłącznie, gdy:
a) przy opisie produktu oraz etykietowaniu przynajmniej 95% masy składników pochodzenia rolniczego zostało wyprodukowanych metodami ekologicznymi, a wszystkie podstawowe składniki są wyprodukowane metodami ekologicznymi;
b) na liście składników informacje o ekologicznych składnikach podaje się w taki sam sposób, przy użyciu tych samych kolorów, rozmiaru i rodzaju czcionki jak w przypadku pozostałych informacji umieszczonych na liście składników.
Produkty te nie są oznaczane logo, wskazującym ekologiczne metody produkcji.
Poprawka 112
Artykuł 17 ustęp 2
2.  Terminy wymienione w załączniku I, ich pochodne i wersje skrócone, używane samodzielnie lub łącznie, nie mogą być stosowane na terenie Wspólnoty i w żadnym z języków Wspólnoty do etykietowania i reklamy produktu, który nie został wytworzony i skontrolowany lub przywieziony zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, chyba że w sposób całkowicie oczywisty nie mają związku z produkcją rolną.
2.  Terminy wymienione w załączniku I, ich pochodne i wersje skrócone, używane samodzielnie lub łącznie lub w sposób dorozumiany, nie mogą być stosowane na terenie Wspólnoty i w żadnym z języków Wspólnoty do etykietowania i reklamy produktu, który nie został wytworzony lub przywieziony, skontrolowany i certyfikowany zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, chyba że w sposób całkowicie oczywisty nie mają związku z ekologiczną produkcją rolną.
Poprawka 171
Artykuł 17 ustęp 3
3.  Terminy wymienione w załączniku I, ich pochodne i wersje skrócone, używane samodzielnie lub łącznie, nie mogą być stosowane, jeżeli dany produkt jest opatrzony etykietą wskazującą na to, że zawiera GMO, składa się z GMO lub został wyprodukowany z GMO.
3.  Terminy wymienione w załączniku I, ich pochodne i wersje skrócone, używane samodzielnie lub łącznie, nie mogą być stosowane, jeżeli dany produkt jest opatrzony etykietą wskazującą na to, że zawiera GMO, składa się z GMO lub został wyprodukowany z GMO lub przy pomocy GMO albo jeżeli udowodniono skażenie produktu, składnika lub środka spożywczego przez GMO, ani też do oznaczania produktów, których przypadkowe skażenie przez GMO przekracza wykrywalną wartość progową 0,1%.
Poprawka 114
Artykuł 17 ustęp 4
4.  Państwa członkowskie podejmują środki konieczne do zapewnienia zgodności z niniejszym artykułem.
4.  Państwa członkowskie podejmują środki konieczne do zapewnienia zgodności z niniejszym artykułem oraz zapobieżenia nieuczciwemu stosowaniu terminów, o których mowa w niniejszym artykule.
Poprawka 115
Artykuł 18 ustęp 1 litera (a)
(a) numer identyfikacyjny organu, o którym mowa w art. 22 ust. 7, uprawnionego do przeprowadzania kontroli, którym podlega dany podmiot gospodarczy;
(a) numer identyfikacyjny organu lub władz, o których mowa w art. 22 ust. 7, uprawnionych do przeprowadzania kontroli, inspekcji oraz do wydawania świadectw, którym podlega dany podmiot gospodarczy;
Poprawka 116
Artykuł 18 ustęp 1 litera (b)
(b) jeżeli nie stosuje się logo, o którym mowa w art. 19, przynajmniej jedno z oznaczeń wymienionych w załączniku II, drukowanymi literami;
(b) logo, o którym mowa w art. 19 i przynajmniej jedno z oznaczeń wymienionych w załączniku II, drukowanymi literami.
Poprawka 117
Artykuł 18 ustęp 1 litera b a) (nowa)
ba) wskazanie miejsca pochodzenia produktu lub surowców rolniczych, z których składa się produkt, tzn. czy jest to produkt ze Wspólnoty, z kraju trzeciego, czy też zarówno ze Wspólnoty, jak i z kraju trzeciego. Do informacji na temat miejsca pochodzenia dodaje się nazwę kraju, o ile produkt lub surowce rolnicze, z których powstał, pochodzą z tego konkretnego kraju.
Poprawka 118
Artykuł 19 tytuł
Wspólnotowe logo produkcji ekologicznej
Wspólnotowe i krajowe logo produkcji ekologicznej
Poprawka 119
Artykuł 19
Komisja, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 31 ust. 2, określa wspólnotowe logo stosowane do etykietowania, prezentowania i reklamowania produktów wytworzonych i kontrolowanych lub przywożonych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
Komisja, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 31 ust. 2, określa wspólnotowe logo, które należy stosować do etykietowania, prezentowania i reklamowania produktów wytworzonych i kontrolowanych lub przywożonych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i które stanowi podstawowy symbol oznaczający produkty ekologiczne na całym terytorium Unii Europejskiej.
Poprawka 120
Artykuł 19 ustęp 1 a (nowy)
1a.  Wspólnotowego logo nie wykorzystuje się do oznaczania przetworzonej żywności, która nie spełnia wymogów art. 14 ust. 1, ani do produktów z gospodarstw podlegających konwersji.
Poprawka 121
Artykuł 21
Komisja, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 31 ust. 2, ustanawia szczególne wymagania dotyczące etykietowania, mające zastosowanie do paszy ekologicznej i do produktów pochodzących z gospodarstw podlegających konwersji.
Komisja, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 31 ust. 2, ustanawia szczególne wymagania dotyczące etykietowania, mające zastosowanie do paszy ekologicznej.
Poprawka 122
Artykuł 21 akapity pierwszy a i pierwszy b(nowy)
Produkty upraw mogą być opatrzone oznaczeniami dotyczącymi konwersji na produkcję ekologiczną na etykietach lub w reklamach pod warunkiem, że takie produkty spełniają wymogi art. 12.
Takie oznaczenia muszą:
a) zawierać zdanie "wyprodukowano w ramach konwersji na rolnictwo ekologiczne",
b) mieć kolor, wielkość i krój czcionki umożliwiające konsumentom rozpoznanie określonego produktu konwersji.
Poprawka 123
Artykuł 22 ustęp 4 akapit pierwszy
Zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 właściwy organ może przekazać niektóre zadania związane z kontrolą jednemu lub kilku organom kontrolnym.
Zgodnie z art. 4 ust. 3 i art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 właściwy organ może przekazać niektóre zadania związane z kontrolą jednemu lub kilku organom lub władzom kontrolnym.
Poprawka 124
Artykuł 22 ustęp 4 akapit 2
Organy kontrolne spełniają wymagania określone w europejskiej normie EN 45011 lub w Przewodniku ISO 65 pt. "Ogólne wytyczne dotyczące akredytacji jednostek certyfikujących wyroby w odniesieniu do wymagań normy PN-EN 45011:2000" w najnowszych wersjach, notyfikowanych w drodze opublikowania ich w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria C.
Organy kontrolne akredytuje się zgodnie z europejską normą EN 45011 lub z Przewodnikiem ISO 65 pt. "Ogólne wytyczne dotyczące akredytacji jednostek certyfikujących wyroby w odniesieniu do wymagań normy PN-EN 45011:2000" w najnowszych wersjach, notyfikowanych w drodze opublikowania ich w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria C.
Poprawka 125
Artykuł 22 ustęp 7
7.  Państwa Członkowskie przyporządkowują numer identyfikacyjny każdemu organowi upoważnionemu do przeprowadzania kontroli zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
7.  Państwa członkowskie przyporządkowują numer identyfikacyjny każdemu organowi lub władzom uprawnionym do przeprowadzania kontroli, inspekcji i wydawania świadectw zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
Poprawka 126
Artykuł 22 ustęp 8 a (nowy)
8a.  W każdym przypadku państwa członkowskie zapewniają taką organizację systemu kontroli, która umożliwia monitorowanie produktów na wszystkich etapach produkcji, przygotowywania i dystrybucji, co ma na celu zagwarantowanie konsumentom, że produkty ekologiczne zostały wytworzone zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
Poprawka 127
Artykuł 23 ustęp 1 litera a)
a) zgłasza tę działalność właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym działalność ta jest wykonywana;
a) zgłasza pełny zakres tej działalności właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym działalność ta jest wykonywana;
Poprawka 128
Artykuł 23 ustęp 4
4.  Właściwy organ prowadzi aktualizowany wykaz zawierający nazwy i adresy podmiotów gospodarczych objętych systemem kontroli.
Właściwe organy i organy kontrolne prowadzą aktualizowany wykaz zawierający nazwy i adresy podmiotów gospodarczych objętych systemem kontroli. Wykaz ten udostępnia się zainteresowanym stronom.
Poprawka 129
Artykuł 24 ustęp 3 a (nowy)
3a.  Należy organizować regularne przesłuchania zainteresowanych stron w celu uznania i podkreślenia ważnej roli, jaką pełnią rolnicy ekologiczni w procesie podejmowania decyzji i przyznawania świadectw.
Poprawka 130
Artykuł 25 ustęp 1 litera a)
a) zapewnia, aby w razie stwierdzenia nieprawidłowości związanej z zastosowaniem się do wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu, oznaczenia i logo przewidziane w art. 17, 18 i 19 nie były umieszczane na całej partii towarów lub serii produkcyjnej, której dotyczy dana nieprawidłowość;
a) zapewnia, aby w razie stwierdzenia nieprawidłowości związanej z zastosowaniem się do wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu, oznaczenia i logo przewidziane w art. 17, 18 i 19 nie były umieszczane na całej partii towarów lub serii produkcyjnej, której dotyczy dana nieprawidłowość, lub zostały z niej usunięte;
Poprawka 131
Artykuł 26
W przypadku otrzymania wniosku, należycie uzasadnionego koniecznością zagwarantowania, że dany produkt został wyprodukowany zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, właściwe organy i organy kontrolne wymieniają z innymi właściwymi organami i organami kontrolnymi stosowne informacje na temat wyników przeprowadzonych przez nich kontroli. Mogą one również wymieniać takie informacje z własnej inicjatywy.
W przypadku otrzymania wniosku, należycie uzasadnionego koniecznością zagwarantowania, że dany produkt został wyprodukowany zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, właściwe organy, krajowi i wspólnotowi przedstawiciele zainteresowanych stron zaangażowani w proces decyzyjny i organy kontrolne, wymieniają z innymi właściwymi organami i organami kontrolnymi stosowne informacje na temat wyników przeprowadzonych przez nich kontroli. Mogą one również wymieniać takie informacje z własnej inicjatywy.
Poprawka 132
Artykuł 27 ustęp 1
1.  Produkt przywieziony z państwa trzeciego, oznakowany jako ekologiczny, może być wprowadzony na rynek Wspólnoty, jeżeli jest zgodny z przepisami określonymi w tytułach II, III i IV niniejszego rozporządzenia.
1.  Produkt przywieziony z państwa trzeciego, oznakowany jako ekologiczny, może być wprowadzony na rynek Wspólnoty, jeżeli:
a) jest zgodny z przepisami określonymi w niniejszym rozporządzeniu;
b) przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, importem i wprowadzaniem produktu do obrotu podlegają kontrolom odpowiadającym standardom kontroli wspólnotowych, które przeprowadzają organy lub instytucje oficjalnie uznane przez Wspólnotę;
c) przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, importem i wprowadzaniem produktu do obrotu mogą w każdej chwili udowodnić, że produkt spełnia wymagania niniejszego rozporządzenia;
d) produkty są objęte certyfikatami wydawanymi przez właściwy organ kontrolny, potwierdzającymi zgodność z niniejszym rozporządzeniem.
Poprawka 133
Artykuł 27 ustęp 2
2.  Podmiot gospodarczy z państwa trzeciego, który zamierza wprowadzić swoje produkty, oznakowane jako ekologiczne, na rynek Wspólnoty, zgodnie z warunkami przewidzianymi w ust. 1, przedstawia swoje działania właściwemu organowi lub organowi kontrolnemu, o którym mowa w tytule V, pod warunkiem, że właściwy organ lub organ kontrolny przeprowadza kontrole w państwie trzecim produkcji lub organowi kontrolnemu zatwierdzonemu zgodnie z ust. 5.
2.  Podmiot gospodarczy z państwa trzeciego działający na każdym z etapów produkcji, przetwarzania lub dystrybucji produktów, który zamierza wprowadzić swoje produkty, oznakowane jako ekologiczne, na rynek Wspólnoty, zgodnie z warunkami przewidzianymi w ust. 1, przedstawia swoje działania właściwemu organowi lub organowi kontrolnemu, o których mowa w tytule V, pod warunkiem, że dane władze lub organ przeprowadzą kontrole w państwie trzecim produkcji, albo organowi kontrolnemu zatwierdzonemu zgodnie z ust. 5.
Produkty takie muszą posiadać świadectwo wydane przez władze lub organ kontrolny potwierdzające, że spełniają one warunki określone w niniejszym artykule.
Poprawka 134
Artykuł 27 ustęp 2 a (nowy)
2a.  Dany podmiot gospodarczy musi być w stanie w każdej chwili przedstawić importerom lub władzom krajowym dokumenty potwierdzające, wydane przez właściwy organ lub organ kontrolny zgodnie z Tytułem V, umożliwiające identyfikację podmiotu gospodarczego, który dokonał ostatniej czynności, oraz sprawdzenie, czy podmiot ten spełnia wymogi niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 135
Artykuł 27 ustęp 3 litera (a)
(a) produkt został wyprodukowany zgodnie z normami dotyczącymi produkcji, które są równoważne z normami stosowanymi do produkcji ekologicznej we Wspólnocie lub zgodnie z międzynarodowymi normami określonymi w wytycznych Kodeksu żywnościowego;
(a) produkt został wyprodukowany zgodnie z normami dotyczącymi produkcji, które są równoważne z normami stosowanymi do produkcji ekologicznej we Wspólnocie i które uwzględniają wytyczne Kodeksu żywnościowego CAC/GL 32;
Poprawka 136
Artykuł 27 ustęp 3 litera (b)
(b) producent podlega mechanizmom kontroli, które są równoważne z wspólnotowym systemem kontroli, lub które są zgodne z wytycznymi Kodeksu Żywnościowego;
(b) podmiot gospodarczy podlega mechanizmom kontroli, które są równoważne z wspólnotowym systemem kontroli i które uwzględniają wytyczne Kodeksu żywnościowego CAC/GL 32;
Poprawka 137
Artykuł 27 ustęp 3 litera (c)
(c) podmiot gospodarczy z państwa trzeciego, który zamierza wprowadzić swoje produkty, oznakowane jako ekologiczne, na rynek Wspólnoty zgodnie z warunkami niniejszego ustępu zgodził się na objęcie jego działań systemem kontroli uznanym zgodnie z ust. 4 lub przedstawił je organowi kontrolnemu uznanemu zgodnie z ust. 5.
(c) podmiot gospodarczy z państwa trzeciego działający na każdym z etapów produkcji, przetwarzania i dystrybucji danego produktu, który zamierza wprowadzić swoje produkty, oznakowane jako ekologiczne, na rynek Wspólnoty zgodnie z warunkami niniejszego ustępu zgodził się na objęcie jego działań systemem kontroli uznanym zgodnie z ust. 4 lub przedstawił je jednemu lub kilku organom kontrolnym uznanym zgodnie z ust. 5;
Poprawka 138
Artykuł 27 ustęp 3 litera (d)
(d) produkt posiada świadectwo potwierdzające, że spełnia on warunki określone w niniejszym ustępie, wydane przez właściwe organy lub organy kontrolne państwa trzeciego uznanego zgodnie z ust. 4 lub przez organ kontrolny uznany zgodnie z ust. 5, który potwierdza, że produkt spełnia warunki określone w niniejszym ustępie.
(d) produkt posiada świadectwo potwierdzające, że spełnia on warunki określone w niniejszym ustępie, wydane przez właściwe organy lub organy kontrolne państwa trzeciego uznanego zgodnie z ust. 4 lub przez organ kontrolny uznany zgodnie z ust. 5, który potwierdza, że produkt spełnia warunki określone w niniejszym ustępie. Komisja, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 31 ust. 2, określa warunki dotyczące świadectwa i wydaje przepisy wykonawcze zanim wejdzie w życie nowy system przywozowy.
Poprawka 139
Artykuł 27 ustęp 3 litera (d a) (nowa)
da) organy kontrolne z państw trzecich, uznane zgodnie z ust. 4 lub uznane zgodnie z ust. 5, spełniają europejską normę EN 45011 opisaną w Przewodniku ISO 65 pt. "Ogólne wytyczne dotyczące akredytacji jednostek certyfikujących wyroby w odniesieniu do wymagań normy PN-EN 45011:2000" i zostały akredytowane przed dniem 1 stycznia 2009 r., zgodnie z wyżej wymienioną normą, przez dowolny organ akredytujący, który podpisał Wielostronną Umowę o Uznaniu.
Poprawka 140
Artykuł 27 ustęp 4 akapit pierwszy
Komisja, zgodnie z procedurą o której mowa w art. 31 ust. 2, uznaje państwa trzecie, posiadające normy produkcji i mechanizmy kontroli są równoważne z normami i mechanizmami stosowanymi we Wspólnocie lub są zgodne z międzynarodowymi uznawanymi normami określonymi w wytycznych Kodeksu żywnościowego oraz sporządza wykaz tych państw.
Komisja, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 31 ust. 2, uznaje państwa trzecie, posiadające normy produkcji i mechanizmy kontroli, które są równoważne z normami i mechanizmami stosowanymi we Wspólnocie i które uwzględniają wytyczne Kodeksu żywnościowego CAC/GL 32 oraz sporządza wykaz tych państw.
Poprawka 141
Artykuł 27 ustęp 4 akapity drugi a i drugi b (nowe)
Uznane organy lub władze kontrolne przedkładają sprawozdania z oceny wydane przez organ akredytacyjny lub, w stosownych przypadkach, przez właściwe organy na podstawie systematycznej, przeprowadzonej na miejscu oceny, nadzoru i wieloletniej ponownej oceny ich działalności. Sprawozdania z oceny są publikowane w Internecie.
Na podstawie tych sprawozdań Komisja we współpracy z państwami członkowskimi zapewnia odpowiedni nadzór nad uznanymi władzami lub organami kontrolnymi poprzez systematyczną weryfikację ich uznania. Charakter nadzoru określa się w oparciu o ocenę ryzyka wystąpienia nieprawidłowości lub naruszenia niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 142
Artykuł 27 ustęp 5 a (nowy)
5a.  Właściwe organy krajowe uczestniczą w procesie uznawania organów inspekcji i certyfikacji. Otrzymują one świadectwa dotyczące całej działalności przywozowej od podmiotów gospodarczych zajmujących się przywozem i tworzą wspólnotową, publiczną bazę danych na temat przywozu.
Właściwe organy krajowe i wspólnotowe mogą prowadzić na miejscu wyrywkowe kontrole organów inspekcji i certyfikacji.
Poprawka 152
Artykuł 28
Państwa Członkowskie nie mogą, z przyczyn odnoszących się do metody produkcji, etykietowania lub prezentacji tej metody, zakazać obrotu produktami wymienionymi w art. 1 spełniającymi warunki niniejszego rozporządzenia lub ograniczyć obrotu takimi produktami.
1.  Właściwe organy oraz organy kontrolne nie mogą, w odniesieniu do metody produkcji, etykietowania lub prezentacji tej metody zakazać obrotu produktami ekologicznymi, które podlegają kontroli organów kontrolnych innego państwa członkowskiego lub ograniczyć obrotu takimi produktami, pod warunkiem, że produkty te spełniają warunki niniejszego rozporządzenia.
W szczególności nie można stosować mechanizmów kontrolnych ani obciążeń finansowych innych niż wymienione w tytule V niniejszego rozporządzenia.
2.  Państwa członkowskie mogą wprowadzić na swoim terytorium bardziej restrykcyjne przepisy, pod warunkiem, że są one zgodne z prawem wspólnotowym i nie zakazują obrotu produktami ekologicznymi pochodzącymi spoza danego państwa członkowskiego, ani nie ograniczają obrotu takimi produktami.
Poprawka 144
Artykuł 31 tytuł
Komitet zarządzający ds. produkcji ekologicznej
Komitet ds. regulacji połączonej z kontrolą w zakresie produkcji ekologicznej
Poprawka 145
Artykuł 31 ustęp 1
1.  Komisję wspomaga Komitet zarządzający ds. produkcji ekologicznej (dalej zwany "Komitetem").
1.  Komisję wspomaga Komitet ds. regulacji połączonej z kontrolą w zakresie produkcji ekologicznej (dalej zwany "Komitetem").
Poprawka 146
Artykuł 31 ustęp 1 a (nowy)
1a.  Komisja zapewni regularne konsultacje i współpracę pomiędzy przedstawicielami producentów ekologicznych i przedstawicielami konsumentów celem ciągłego realizowania założeń produkcji ekologicznej, określonych w art. 3 i angażowania ich w uaktualnianie i wdrażanie odpowiednich technik zgodnych z założeniami i zasadami określonymi w tytule II.
Poprawka 147
Artykuł 31 ustęp 2
2.  W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu, zastosowanie mają art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE.
2.  W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu, zastosowanie mają art. 5a ust. 1-4 i art. 7 decyzji 1999/468/WE.
Poprawka 148
Artykuł 31 ustęp 2 a (nowy)
2a.  Komisja powiadamia Parlament Europejski o wszelkich planowanych zmianach w rozporządzeniu w ramach procedury komitologii i należycie uwzględnia stanowisko Parlamentu w tej sprawie.
Poprawka 149
Artykuł 31 ustęp 4
4.  Komitet przyjmuje własny regulamin.
4.  Komitet przyjmuje własny regulamin na mocy z art. 7 decyzji 1999/468/WE.
Poprawka 150
Artykuł 32 litera a)
(a) szczegółowe zasady dotyczące reguł produkcji określonych w tytule III, w szczególności w odniesieniu do szczególnych wymagań i warunków dla rolników i innych producentów produktów ekologicznych;
(a) szczegółowe zasady dotyczące reguł produkcji określonych w tytule III, w szczególności w odniesieniu do szczególnych wymagań i warunków dla rolników i innych producentów produktów ekologicznych, łącznie z listami zatwierdzonych upraw, dodatków, substancji pomocniczych i innych składników;
Poprawka 151
Załącznik II
-  UE-EKOLOGICZNE
-  EKOLOGICZNE

(1) Sprawa została odesłana do komisji zgodnie z art. 53 ust. 2 (A6-0061/2007).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności